apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

VENORUTON 1000MG EFERV. TBL N15

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-May-31
VENORUTON-EFERV-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"VENORUTON 1000MG EFERV. TBL N15" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 21.09€  23.49$  19£  1654Rub  221.2SEK  94PLN  82.39₪ 

VENORUTON 1000MG EFERV. TBL N15


ATC koodC05CA01 

Aktiivsed ained: Rutosidum

 


Tootja firma: Novartis Consumer Health
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
VENORUTON 1000MG PUTOJANČIOS TABLETĖS TABL. N15
10.82€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
VENORUTON ŠNYPŠČIOSIOS TABLETĖS N15
11.12€, May‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
VENORUTON 1000 MG ŠNYPŠČIOSIOS TABLETĖS N15
13.72€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
VENORUTON 1000 MG ŠNYPŠČIOSIOS TABLETĖS, N15
13.72€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
VENORUTON KIHISEV TBL 1000MG N15
13.83€ , May‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
VENORUTON KIHISEV TBL 1000MG N15
13.91€, May‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
VENORUTON 1000MG PUTOJOŠAS TABLETES N15
16.02€, May‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
VENORUTON 1000MG PUTOJOŠĀS TABLETES 15 N15
16.02€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
VENORUTON 1000 MG PUTOJOŠĀS TABLETES, N15 (Novartis Consumer Health)
16.91€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
VENORUTON 1000 MG PUTOJOŠĀS TABLETES, N15 (Novartis Consumer Health)
17.28€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
VENORUTON 1000MG ŠĶĪSTOŠĀS TABLETES N15
17.28€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
VENORUTON 1000MG ŠĶĪSTOŠĀS TABLETES N15
17.42€, May‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
VENORUTON, 1000 mg, šnypščiosios tabletės, N15  paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale Venoruton forte, 500 mg tabletid Venoruton 1000 mg, kihisevad tabletid

O-( B-hüdroksüetüül)-rutosiidid

Enne ravimi võtmist, lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1.   Mis ravim on Venoruton ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Venoruton’i võtmist

3.   Kuidas V enoruton ’ i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Venoruton’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Venoruton ja milleks seda kasutatakse

Venoruton sisaldab O-( B-hüdroksüetüül)-rutosiide, mis kuuluvad veresooni kaitsvate ravimite rühma (nimetatakse süsteemseteks vasoprotektoriteks).

Venoruton stabiliseerib veresoonte seinu, millega kaasneb veresoonte läbilaskvuse vähenemine ja selle tagajärjel omakorda vähenevad tursed.

Kuidas Venoruton toimib

Leevendab jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud pahkluu turseid. Veenilaiendite ja teiste jalaveenide haigustega patsientidel esineb liigne leke nimetatud väikestest veresoontest, mille tagajärjel tekivad tursed pahkluu piirkonnas. Venoruton vähendab turseid ja leevendab nendega seotud sümptomeid nagu valu, väsimus, jalgade raskus, turse, „rahutud jalad“ paresteesia (torkimis- või surinatunne), krambid. Nende sümptomitega patsientidel soovitatakse ühtlasi kanda elastset tuge (tavaliselt sukki), on ilmnenud, et sellises olukorras mõjub Venoruton hästi.

Venoruton mõjub kõige väiksematele veresoontele (kapillaaridele), vähendades vee ja teiste ainete leket läbi veresoonte seinte.

2.   Mida on vaja teada enne Venoruton'i võtmist Ärge kasutage Venoruton’i

-   kui te olete O-( B-hüdroksüetüül)-rutosiidide või mis tahes Venoruton’i koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstiga enne kui te võtate Venoruton'i:

-   kui teil on jalgade tursed põhjustatud südame-, neeru- või maksahaigusest.

Sel juhul ei tohiks te kasutada Venoruton’i, kuna Venoruton ei oma toimet nendel näidustustel.

Lapsed ja noorukid

Venoruton suukaudseid ravimeid ei soovitata lastel kasutada.

Muud ravimid ja Venoruton

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid või toidulisandeid.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Vastavalt üldtunnustatud ohutussoovitustele ei ole soovitatav Venoruton’i manustada raseduse esimesel trimestril.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Venorutonil puudub või on vähene toime autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele.

Harvadel juhtudel on seda ravimit kasutanud patsientidel teatatud väsimusest ja pearinglusest. Juhul kui see juhtub, ei soovitata patsientidel juhtida autot ega käsitseda masinaid.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid sisaldavad:

Naatrium: See ravim sisaldab 3,56 mmol (82 mg) naatriumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

Kaalium: See ravim sisaldab 10,15 mmol (396 mg) kaaliumi ühes tabletis. Seda tuleb arvesse võtta halvenenud neerufunktsiooniga ja piiratud soolasisaldusega dieedil olevate patsientide puhul.

3.   Kuidas Venorutonh võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Järgige hoolikalt alltoodud juhiseid.

Jalaveenide krooniline puudulikkus

Algannus:

•   Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett 2 korda päevas.

•   Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 kihisev tablett 1 kord päevas.

•   Kihisev tablett tuleb lahustada klaasis vees.

Sellist annustamist tuleks säilitada kuni sümptomite ja turse täieliku kadumiseni. Tavaliselt kaovad sümptomid 2-nädalase ravi järgselt.

Saadud ravitulemuse püsimajäämiseks jätkata säilitusravi_sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500.. .600 mg 1 kord päevas (vastab ühele Venoruton Forte 500 mg tabletile).

Peale täielikku sümptomitest ja tursest vabanemist võib ravi ka lõpetada. Sümptomite taastekkimisel võib ravi jätkata sama annusega või minimaalse säilitusannusega 500.600 mg Venoruton’i päevas.

Kui sümptomite leevenemist ei ole tunda 2 nädala jooksul või need halvenevad, tuleb ravi katkestada ja konsulteerida arstiga.

Kui te võtate rohkem, kui ette nähtud

Kui te võtate kogemata liiga palju Venorutoni, võtke viivitamatult ühendust arstiga.

Kui te unustate Venoruton’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Mõned kõrvaltoimed võivad olla tõsised ja esineda väga harva (võib mõjutada kuni 1 inimest 10000-st).

Lõpetage Venorutonh võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole, kui teil esineb mõni järgmistest sümptomitest, mis võivad olla allergilise reaktsiooni sümptomid:

-   Hingamis-või neelamisraskused.

-   Näo, huulte, keele- või kõriturse.

-   Raske nahasügelus koos punetava lööbega, villiline lööve.

Kui teil tekivad ülalmainitud sümptomid, katkestage ravimi võtmine ja pöörduge otsekohe arsti poole. Muud reaktsioonid on üldjuhul kerged.

Mõned kõrvaltoimed esinevad harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 1000-st):

Seedetrakti häired (sealhulgas kõhupuhitus, kõhulahtisus, kõhuvalu, ebamugavustunne kõhus, düspepsia)

Mõned kõrvaltoimed esinevad väga harva (võivad mõjutada kuni 1 inimest 10000-st):

Pearinglus, peavalu, väsimus, õhetus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Venorutonh säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Venoruton forte 500 mg tabletid: Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: Hoida temperatuuril kuni 30°C. Hoida tuub tihedalt suletuna, niiskuse eest kaitstult.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Venoruton sisaldab:

Toimeaine on O-( B-hüdroksüetüül)-rutosiidid.

Venoruton forte 500 mg tabletid: 1 tablett sisaldab 500 mg O-(P-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR). Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: 1 tablett sisaldab 1000 mg O-( P-hüdroksüetüül)-rutosiide (HR).

- Abiained:

Venoruton forte, 500 mg tabletid: makrogool 6000, magneesiumstearaat.

Venoruton 1000 mg, kihisevad tabletid: veevaba sidrunhape, kaaliumkarbonaat, kaaliumvesinikkarbonaat, naatriumvesinikkarbonaat, makrogool 6000, kaaliumatsesulfaam, povidoon, apelsinimaitseaine, magneesiumstearaat.

Kuidas Venoruton välja näeb ja pakendi sisu

•   Venoruton forte 500 mg tabletid: rohekaskollased marmorjad kaksikkumerad ümmargused tabletid. PVC/PE/PVDC blisterpakend.

Pakendi suurus: 30 tk, 60 tk või 100 tk pakendis.

•   Venoruton 1000 mg kihisevad tabletid: kollased ümmargused kaksikkumerad kumera äärega kihisevad tabletid. Polüpropüleentuub ning polüetüleenkork koos niiskust imava ainega.

Pakendi suurus: 15 tk, 30 tk või 60 tk pakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Ltd.

980 Great West Road, Brentford Middlesex, TW8 9GS Ühendkuningriik

Tootjad:

Venoruton Forte

Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379München,

Saksamaa

Recipharm Uppsala AB Björkgatan 30,

Uppsala, 75182 Rootsi

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG BarthstraBe 4 80339 München,

Saksamaa

Venoruton kihisevad tabletid Novartis Consumer Health GmbH,

Zielstattstrasse 40,

81379 München,

Saksamaa

GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

BarthstraBe 4 80339 München, Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

GlaxoSmithKline Eesti OÜ Tel.: +372 6676 900 estonia@gsk.com

Infoleht on viimati kooskõlastatud veebruaris 2018. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud