apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

TROXEVASIN 300mg.CPS N50

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Feb-27
TROXEVASIN-Ravim/preparaat-Kapsulid-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"TROXEVASIN 300mg.CPS N50" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 10.94€  11.86$  9.15£  774Rub  115.6SEK  47PLN  40.65₪ 

TROXEVASIN 300mg.CPS N50


ATC koodC05CA04 

Aktiivsed ained: Troxerutinum

 


Tootja firma: Balkanpharma-Troyapharm
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
TROXEVASIN CAPS 300MG N50
8.61€ , Feb‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
TROXEVASIN CAPS 300MG N50
8.62€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
TROXEVASIN 300MG KIETOSIOS KAPSULĖS N50
9.28€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
10.92€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
TROXEVASIN 300MG CIETĀS KAPSULAS 50 CIETĀS KAPSULAS N50
10.92€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
TROXEVASIN 300 MG KIETOSIOS KAPSULĖS N50
10.99€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
TROXEVASIN 300MG KIETOS KAPSULES N50
11.59€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
TROXEVASIN CAPSULES, 300 MG, N50
11.65€, Feb‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS, N50 (Balkanpharma-Troyapharm)
11.65€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
TROXEVASIN 300 MG CIETĀS KAPSULAS, N50 (Balkanpharma-Troyapharm)
11.97€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
11.97€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
TROXEVASIN 300MG KAPSULAS N50
12.03€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
TROXEVASIN, 300 mg, kietosios kapsulės, N50 paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale Troxevasin, 300 mg kõvakapslid

Trokserutiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati on täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Troxevasin ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Troxevasin’i võtmist

3.   Kuidas Troxevasin’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Troxevasin’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Troxevasin ja milleks seda kasutatakse

Troxevasin vähendab väikeste veresoonte ehk kapillaaride läbilaskvust, vältides nende endoteelirakkude basaalmembraani kahjustust mitmesuguste tegurite toimel (kapillaare kaitsev toime). Ravimi toimet seostatakse tema antioksüdatiivse toimega. Troxevasin’i põhitoime on veenide ja kapillaaride toonuse tõstmine. Lisaks on tal membraane stabiliseeriv, verejooksuvastane, põletikuvastane, maksa kaitsev, radioprotektiivne, mürgitustav ning allergiavastane toime. Troxevasin pärsib trombotsüütide agregatsiooni ja viib varikoossündroomi korral esinevate troofiliste häirete paranemiseni.

Suurem osa imendunud tri-, di- ja monohüdroksüetüülrutosiididest eritub sapiga ja oluliselt väiksem osa neerude kaudu. Tetrahüdroksüetüülrutosiid imendub seedetraktist vähesel määral ja eritub peamiselt uriiniga. Suu kaudu manustatud annusest 11% eritub uriini ja sapiga. Maksimaalne kontsentratsioon plasmas saabub keskmiselt 4 tunni jooksul pärast suukaudset manustamist ning 15% manustatud annusest eritub neerude kaudu esimese 24 tunni jooksul.

Näidustused. Täiendava ravimina jalaveenide kroonilisest puudulikkusest tingitud turse korral.

2. Mida on vaja teada enne Troxevasin’i võtmist Ärge võtke Troxevasin’i

- kui olete trokserutiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Troxevasin’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit ei kasutata lastel.

Muud ravimid ja Troxevasin

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Seni ei ole täheldatud ebasoodsaid koostoimeid teiste ravimite ja ainetega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ravimit tohib raseduse ajal kasutada vaid kindla näidustuse korral ja arsti ettekirjutusel. Rinnapiima eritumine on minimaalne, kuid siiski on soovitatav ravi ajal rinnaga toitmine katkestada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toimet autojuhtimisele ja masinate käsitsemisele ei ole täheldatud.

Troxevasin sisaldab laktoosi ja päikeseloojangu kollast

Ravim sisaldab laktoosi. Kui teile on öeldud, et te ei talu teatud suhkruid, peate enne ravimi kasutamist pidama nõu arstiga.

Ravim sisaldab värvainet E110 (päikeseloojangu kollane). Selle ravimi kasutamine võib tekitada allergilisi reaktsiooni sh astma. Allergia-risk on suurem patsientidel, kes on allergilised aspiriinile.

3. Kuidas Troxevasin’i kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Troxevasin’i manustatakse suu kaudu koos toiduga.

Troxevasin’i manustatakse õhtul enne magamaminekut ja hommikul pärast ärkamist ning tundlikkusehäirete sümptomite - jalgade tuimuse ja tooniliste spasmide - tekkimisel.

Algannus - 1 kapsel kaks korda ööpäevas (600 mg).

Säilitusravi - 1 kapsel ööpäevas (300 mg) 2...4 nädala jooksul.

Kasutamine lastel Ravimit ei kasutata lastel.

Troxevasin-ravi edukus sõltub suurel määral piisavate annuste regulaarsest manustamisest pikema aja jooksul. Kliinilise kogemuse põhjal võivad soovitud toime saavutamiseks mõnikord vajalikuks osutuda 600 mg ületavad ööpäevased annused.

Kui teil on tunne, et Troxevasin’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Troxevasin’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamist ei ole täheldatud.

Kui te unustate Troxevasin’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Troxevasin põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud on allergilised reaktsioonid: sügelus, lööve, nõgestõbi.

Mao- ja seedetrakti vaevusi- iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus- on täheldatud väga harva ja need taanduvad pärast ravi lõpetamist.

Väga harva on esinenud peavalu, unehäired.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Troxevasin’i säilitada

5.

Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida originaalpakendis, valguse ja niiskuse eest kaitstult.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil pärast “EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Troxevasin sisaldab

-   Toimeaine on trokserutiin. Üks kõvakapsel sisaldab 300 mg trokserutiini.

-   Abiained on magneesiumstearaat, laktoosmonohüdraat. Kapsli keha: želatiin ja värvained (kinoliinkollane (E104), päikeseloojangukollane (E110) ja titaandioksiid (E171))

Kuidas Troxevasin välja näeb ja pakendi sisu

Läbipaistmatu kollane želatiinkapsel kollase või kollakas-pruuni pulbriga. PVC/Alumiinium või PVC/PVdC/Alumiinium blistris, 50 või 100 kõvakapslit pakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja Actavis Group PTC ehf Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjördur Island

Tootja

Balkanpharma-Razgard AD,

68 Aprilsko vastanie Blvd,

7200 Razgrad,

Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Teva Eesti esindus

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Tel: +372 6610 801

Infoleht on viimati uuendatud mais 2018.

3 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud