apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

NO-SPA TBL 0.04G N100

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-May-30
NO-SPA-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NO-SPA TBL 0.04G N100 " Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 7.09€  7.9$  6.39£  556Rub  74.4SEK  32PLN  27.7₪ 

NO-SPA TBL 0.04G N100


ATC koodA03AD02 

Aktiivsed ained: Drotaverinum

 


Tootja firma: Chinoin
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
NO-SPA 40 MG TABLETĖS N100 Rx
6.47€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NO-SPA 40MG TABLETES N100
6.79€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
NO-SPA TABLETES N100
7.54€, May‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
NO-SPA 40MG, 100 TABLETES (Chinoin)
7.91€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
NO-SPA 40 MG TABLETES, N100 (Chinoin)
7.95€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
NO-SPA 0.04G TABLETES N100
8.20€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
NO-SPA 0,04G TABLETES N100
8.20€, May‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
NO-SPA TBL 40MG N100
9.79€ , May‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
NO-SPA TBL 40MG N100
9.79€, May‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
NO-SPA 0,04g tabletes N100

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*)

No-Spa, 40 mg tabletid

Drotaveriinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arsti, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist

3.   Kuidas No-Spa’d võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed.

5.   Kuidas No-Spa’d säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.

2. Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist Ärge võtke No-Spa’d

-   kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

-   kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;

-   kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne No-Spa võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

No-Spa sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas No-Spa’d võtta

Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus

Täiskasvanud: suu kaudu 3...6 tabletti ööpäevas jagatuna 2...3 manustamiskorrale.

Ärge ületage soovitatavat annust. Kui sümptomid ei leevendu, pöörduge oma arsti poole.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   Kuidas No-Spa’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida No-Spa sisaldab

-   Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi.

-   Abiained on magneesiumstearaat, talk, polüvidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

Kollane, ümar, kaksikkumer, roheka või oranžika varjundiga tablett suurusega 7 mm x 3,4 mm, mille ühele poolele on graveeritud kirje „spa“.

Pakendid: 20 tabletti Al/Al või PVC/Al blisterpakendis, 24 tabletti PVC/Al blisterpakendis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

Levai u.5

H-2112 Veresegyhaz Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tel. 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee

Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim *)

No-Spa 40 mg tabletid

Drotaveriinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage palun nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist

3.   Kuidas No-Spa’d võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed.

5.   Kuidas No-Spa’d säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.

2. Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist Ärge võtke No-Spa’d

-   kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

-   kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;

-   kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne No-Spa võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

* selgitus 20 tk ja 24 tk pakendis - käsimüügiravim 100 tk pakendis - retseptiravim

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõidukijuhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

No-Spa sisaldab laktoosi. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas No-Spa’d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile rääkinud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui arsti poolt ei ole soovitatud teisiti, on tavaline annus:

Täiskasvanud: suu kaudu 3...6 tabletti ööpäevas jagatuna 2...3 manustamiskorrale.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest

5.   Kuidas No-Spa’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida No-Spa sisaldab

-   Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi.

-   Abiained on magneesiumstearaat, talk, polüvidoon, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

Kollane, ümar, kaksikkumer, roheka või oranžika varjundiga tablett suurusega 7 mm x 3,4 mm, mille ühele poolele on graveeritud kirje „spa“.

Pakendid: 100 tabletti polüpropüleenpurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

Levai u.5

H-2112 Veresegyhaz Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ

Pärnu mnt. 139 E/2

11317 Tallinn

Tel. 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2017.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee

* selgitus 20 tk ja 24 tk pakendis - käsimüügiravim

100 tk pakendis - retseptiravim Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud