apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

NEUROMULTIVIT (B KOMPL) FILMTBL N20

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Jun-05
NEUROMULTIVIT-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NEUROMULTIVIT (B KOMPL) FILMTBL N20" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 5.30€  5.93$  4.72£  408Rub  55.4SEK  23PLN  20.55₪ 

NEUROMULTIVIT (B KOMPL) FILMTBL N20


ATC koodA11DB 

 


Tootja firma: Gl Pharma
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
NEUROMULTIVIT PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N20
3.19€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
NEUROMULTIVIT TABL. N20
3.51€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
NEUROMULTIVIT PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS, N20
4.42€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
NEUROMULTIVIT APVALKOTĀS TABLETES 20 N20
4.86€, Jun‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
NEUROMULTIVIT TABLETES N20
4.86€, Jun‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
NEUROMULTIVIT TBL 100MG+200MG+0.2MG N20
5.32€ , May‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
NEUROMULTIVIT TBL 100MG+200MG+0.2MG N20
5.32€, May‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
NEUROMULTIVIT APVALKOTĀS TABLETES, N20 (Gl Pharma)
5.81€, Apr‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
NEUROMULTIVIT TABLETES N20
5.99€, Jun‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
NEUROMULTIVIT TABLETES N20
5.99€, May‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
NEUROMULTIVIT, plėvele dengtos tabletės, N20 paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Neuromultivit, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tiamiinvesinikkloriid (thiamini hydrochloridum; Bl-vitamiin) Püridoksiinvesinikkloriid (pyridoxini hydrochloridum; B6-vitamiin) Tsüanokobalamiin (cyanocobalaminum; B12-vitamiin)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Neuromultivit ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Neuromultivit’i võtmist

3.   Kuidas Neuromultivit’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Neuromultivit’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Neuromultivit ja milleks seda kasutatakse

Neuromultivit sisaldab B1-, B6- ja B12-vitamiini, mis on olulised närvisüsteemi ainevahetusele. Sarnaselt teiste vitamiinidega on need asendamatud toidukomponendid, mida organism ise ei tooda.

Närvisüsteemi häirete ravis on B-vitamiinide toimeks kaasuva B-vitamiini vaeguse leevendamine ja närvikoe loomuliku taastumise ergutamine.

Neuromultivit’i kasutatakse B-vitamiinide vaegusest tingitud närvisüsteemi häirete korral.

2. Mida on vaja teada enne Neuromultivit’i võtmist Ärge võtke Neuromultivit’i

-   kui olete tiamiinvesinikkloriidi (Bl-vitamiin), püridoksiinvesinikkloriidi (B6-vitamiin), tsüanokobalamiini (B12-vitamiin) või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-   kui olete laps või nooruk (noorem kui 18 aastat), sest ravim sisaldab vitamiine suures annuses.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Neuromultivit’i võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Isikutel, kellele manustati B6-vitamiini pikema aja vältel annuses üle 50 mg ööpäevas või lühemat aega annuses üle 1 g ööpäevas, tekkis kätes ja jalgades kirvendus- või torkimistunne (perifeerse sensoorse neuropaatia või paresteesia nähud). Kui teil tekib surin või torkimistunne või muu kõrvaltoime, võtke ühendust oma arstiga, kes vajadusel kohandab annust või katkestab ravi.

Lapsed ja noorukid

Neuromultivit’i ei tohi kasutada lastel ja noorukitel (vanuses kuni 18 aastat) toimeainete suure sisalduse tõttu.

Muud ravimid ja Neuromultivit

Teatage oma arstile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

-   B1-vitamiin võib kaotada toime, kui seda manustada koos tsütostaatilise ravimi 5-fluorouratsiiliga (kasvajavastane ravim).

-   Antatsiidid (mao ülihappesuse vastu) vähendavad B1-vitamiini imendumist.

-   Pikaajaline ravi teatud uriinieritust soodustavate ravimitega (diureetikumid), nt furosemiid, võib põhjustada B1-vitamiini vaegust, sest uriiniga eritub rohkem B1-vitamiini.

-   L-DOPA (Parkinson’i tõve ravim) ja B1-vitamiini koosmanustamisel võib L-DOPA toime nõrgeneda.

-   Kui Neuromultivit’i manustatakse koos B6-vitamiini vastase toimega ravimitega (nimetatakse püridoksiini antagonistideks, nt isoniasiid, hüdralasiin, D-penitsillamiin või tsükloseriin), võib B6-vitamiini vajadus suureneda.

Neuromultivit koos toidu ja joogiga

Alkohol ja tee vähendavad B1-vitamiini imendumist.

Väävliühendeid sisaldavate jookide (nt veini) samaaegsel tarbimisel võib B1-vitamiin lõhustuda ja kaotada toime.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Neuromultivit’i ei tohi võtta raseduse või imetamise ajal ilma arsti soovituseta.

Raseduse ja imetamise ajal tuleb igapäevane vitamiinivajadus katta tasakaalustatud toitumisega. Tulenevalt selle ravimpreparaadi vitamiinisisaldusest, on see ette nähtud ainult vitamiinivaeguse raviks ning seda tohib võtta ainult arsti ettekirjutusel pärast võimaliku kasu ja riski suhte hoolikat kaalumist.

B1-, B6- ja B12-vitamiin erituvad rinnapiima. B6-vitamiini suured annused võivad vähendada rinnapiima eritumist.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Neuromultivit’il ei ole toimet autojuhtimise või masinate käsitsemise võimele.

3. Kuidas Neuromultivit’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 1 tablett ööpäevas.

Üksikjuhtudel võib annust suurendada kuni 1 tabletini kolm korda ööpäevas.

Tabletid tuleb alla neelata tervelt koos vähese koguse vedelikuga pärast sööki.

Kui te võtate Neuromultivit’i rohkem kui ette nähtud

B6-vitamiin

B6-vitamiini manustamine annuses üle 50 mg ööpäevas pikka aega (kauem kui 6... 12 kuud) või annuses üle 1 g ööpäevas lühemat aega (kauem kui 2 kuud) võib põhjustada närvikahjustust (neurotoksiline toime). Võttes rohkem kui 2 g ööpäevas, avaldub võimalik närvikahjustus liikumishäire, tundlikkushäire (kirvendus, tundetus) ja tõmblustena ning väga harva on kirjeldatud vererakkude arvu muutusi ja põletikulise nahareaktsiooni juhte.

B12-vitamiin

Pärast suurte annuste võtmist on harva täheldatud allergilisi reaktsioone, ekseemi ja healoomulise akne juhte.

Kui te unustate Neuromultivit’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata. Ravimi järgmine annus võtke tavapärasel ajal.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Neuromultivit’i lühi- või pikaajalisel manustamisel on muuhulgas teatatud järgmistest kõrvaltoimetest.

Harv (võib tekkida 1.. .10 inimesel 10000-st)

-   seedetrakti kaebused, nt iiveldus, oksendamine,    kõhulahtisus, ebamugavustunne kõhus

-   peavalu, pööritustunne.

Väga harv (võib tekkida vähem kui 1 inimesel 10000-st)

-   ülitundlikkusreaktsioonid, nt higistamine, kiire südamerütm ja nahareaktsioonid, nt sügelemine ja nõgestõbi.

Esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel

B6-vitamiini manustamine annuses üle 50 mg ööpäevas pikka aega (kauem kui 6...12 kuud) võib põhjustada perifeerset senoorset neuropaatiat (närvikoekahjustus, mis põhjustab kirvendus- või torkimistunnet).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Neuromultivit’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoida originaalpakendis, valguse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Neuromultivit sisaldab

-   Toimeained on: tiamiinvesinikkloriid (B1-vitamiin), püridoksiinvesinikkloriid (B6-vitamiin), tsüanokobalamiin (B12-vitamiin).

Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 100 mg B1-vitamiini, 200 mg B6-vitamiini ja 0,2 mg B12-vitamiini.

-   Teised koostisosad on: eelželatiniseeritud tärklis, naatriumtsitraat, sidrunhappe monohüdraat, kolloidne ränidioksiid, veevaba, mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat, povidoon, makrogool 6000, titaandioksiid (E171), talk, hüpromelloos, Eudragit NE

Kuidas Neuromultivit välja näeb ja pakendi sisu

Valged või hallikasvalged, ümarad, kaksikkumerad tabletid.

PVC/PVdC/alumiinium või alumiiniumblisterpakendis on 20 või 100 tabletti.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 A-8502 Lannach Austria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Covalent OÜ

Pärnu mnt 102c

Tallinn 11312

tel: (+372) 6600945

faks: (+372) 6600946

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2018.

4 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud