apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

Ravimi ja analoogi otsing Ravimi ja analoogi otsing

Otsingus kirjutada miinimum 3 sümbolit:

ZYRTEC TBL 10MG N30

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-May-06
ZYRTEC-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"ZYRTEC TBL 10MG N30" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 9.53€  11.46$  8.27£  860Rub  96.9SEK  43PLN  37.26₪ 


ATC koodR06AE07 

Aktiivsed ained: Cetirizinum

 


Tootja firma: Ucb Pharma Oy

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
ZYRTEC 10 MG, PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS (L.IMP.) N30 Cetirizino dihidrochloridas Rx
5.97€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC 10 MG, PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS (L.IMP.) N30 Rx
6.18€, Nov.2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC 10 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30 LI (Actiofarma, UAB)
6.18€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC 10 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30 Cetirizino dihidrochloridas Rx
6.30€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC 10 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30 (UCB Pharma SA)
6.30€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC TBL 10MG N30
7.91€ , Apr.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC TBL 10MG N30
7.91€, Apr.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Ostu tegemiseks mine müüja juurde
ZYRTEC TBL 10MG N30
7.91€, Apr.2021 Apteek Eesti Benu Apteek (Eesti) Tel. 6119070
ZYRTEC 10MG TABL.N30 Rx (Abc)
8.46€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
ZYRTEC PIL.10MG/ML 20ML Rx (Abc)
8.68€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
ZYRTEC 10MG TABL.N30 Rx (Meda Pharma)
8.77€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
ZYRTEC TBL 10MG N30
9.53€, Jan.2016 Interneti apteek Latvija Apotheka (Lätis) Riga
ZYRTEC PIL.10MG/ML 20ML Rx (Meda Pharma)
10.20€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.
 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale (retseptiravim *)

Zyrtec, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

T setirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist

3.   Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

Zyrtec on allergiavastane ravim, mille toimeaineks on tsetirisiindivesinikkloriid.

Täiskasvanutel ja lastel alates 6 aasta vanusest on Zyrtec, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid, näidustatud järgmistel juhtudel:

-   hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;

-   nõgeslööbe (urtikaaria) sümptomite leevendamine.

2. Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist Ärge kasutage ravimit Zyrtec:

-   kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min);

-   kui olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6), hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (teise ravimi sarnane toimeaine) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Zyrtec võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajadusel vähendab ta ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Tsetirisiini soovituslike annuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest kliinilisest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli (g/l), mis vastab ühele klaasile veinile). Siiski puudub ohutusteave tsetirisiini suuremate annuste ja alkoholi samaaegse kasutamise kohta. Seetõttu soovitatakse Zyrtec-ravi ajal, nagu kõikide antihistamiinsete ravimitega, alkoholi samaaegset tarvitamist vältida.

Palun küsige oma arstilt, kas te peate katkestama ravimi Zyrtec kasutamise paar päeva enne planeeritud allergiatestide tegemist. See ravim võib mõjutada allergiatestide tulemusi.

Lapsed

Ärge andke seda ravimit alla 6-aasta vanustele lastele, sest antud ravimvorm ei võimalda sobivat annust kohandada.

Muud ravimid ja Zyrtec

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyrtec koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta ravimi Zyrtec imendumise määra.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimi Zyrtec kasutamist tuleb rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleb ravimit manustada ainult vajadusel ja peale meditsiinilist nõustamist.

Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage ravimit Zyrtec rinnaga toitmise ajal kuni te pole oma arstiga konsulteerinud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.

Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni pärast ravimi Zyrtec kasutamist, kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega. Ärge ületage ettenähtud annust.

Zyrtec õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi: kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused noorukid

Soovitatav annus on 10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kuna teised ravimvormid võivad olla lastele sobivamad.

Kasutamine 6...12-aasta vanustel lastel

Soovitatav annus on 5 mg (pool tabletti) kaks korda ööpäevas.

Pidage nõu oma arsti või apteekriga, kuna teised ravimvormid võivad olla lastele sobivamad.

Neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on raske neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust.

Kui teie lapsel on neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust vastavalt lapse vajadustele.

Kui teil on tunne, et ravimi Zyrtec toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Ravi kestuse määrab teie arst.

Kui te kasutate ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete võtnud ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti.

Teie arst otsustab, milliseid meetmeid (vajadusel) rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja kusepeetus.

Kui te unustate ravimit Zyrtec kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi Zyrtec võtmise

Ravimi Zyrtec võtmise lõpetamisel võib harvadel juhtudel tekkida uuesti pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva, kuid peale nende sümptomite märkamist, peate ravimi kasutamise lõpetama ning otsekohe rääkima sellest oma arstile:

-   allergilised reaktsioonid, k.a rasked reaktsioonid ja angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo- või kõriturset).

Sellised sümptomid võivad vallanduda peale esmakordset ravimi tarvitamist või ka hiljem.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10-st)

-   Somnolentsus (unisus)

-   Pearinglus, peavalu

-   Neelupõletik, nohu (lastel)

-   Kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus

-   Väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 100-st)

-   Ärevus

-   Paresteesia (nahatundlikkuse häire)

-   Kõhuvalu

-   Pruuritus (nahasügelus), lööve

-   Asteenia (jõuetus), halb enesetunne

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 1000-st)

-   Allergilised reaktsioonid, mõned rasked (väga harva)

-   Depressioon, hallutsinatsioonid, ärrituvus, segasus, unetus

-   Krambid

-   Tahhükardia (südamepekslemine)

-   Maksafunktsioonihäired

-   Nõgestõbi (lööve)

-   Ödeem (turse)

-   Kehakaalu suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10 000-st)

-   Trombotsütopeenia (vereliistakute madal    tase)

-   Tõmblused (tahtmatud tõmblused)

-   Minestamine, düskineesia (tahtmatud liigutused), düstoonia (ebanormaalselt pikenenud lihaskokkutõmbed), treemor, düsgeuusia (maitsemuutus)

-   Nägemise hägustumine, akommodatsioonihäired (silma kohanemishäire fokuseerimisel), okulogüratsioon (tahtele allumatu silmade pööritamine)

-   Angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo- või kõriturset), ravimlööve

-   Uriini eritumise häired (voodimärgamine, valulik ja/või takistatud urineerimine)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-   Suurenenud söögiisu

-   Suitsidaalne mõtlemine (enesetapuga seotud mõtted), õudusunenäod

-   Amneesia, mäluhäire

-   Vertiigo (peapööritus)

-   Kusepeetus (võimetus täielikult põit tühjendada)

-   Pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria) pärast ravi lõpetamist

-   Liigesvalu

-   Mädavilliline lööve

-   Hepatiit (maksapõletik).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyrtec sisaldab

-   Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

-   Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, Opadry Y-1-7000 (hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E 464), titaandioksiid (E 171), makrogool 400).

Kuidas Zyrtec välja näeb ja pakendi sisu

Valge piklik, õhukese polümeerikattega, poolitusjoonega ja Y-Y logoga tablett.

Pakend 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90, 100 või 100 (10x10) tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UCB Pharma Oy Finland Bertel Jungin aukio 5 02600 Espoo Soome

Tootjad:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itaalia UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Ühendkuningriik Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Oplotek 26, 01-940 Warsaw, Poola ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfeherto, IV. körzet 6., Ungari

Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwillow 5, 05-850 Ožarow Mazowiecki, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Medfiles

Kastani 42

50410 Tartu

Telefon 730 5415

Faks 730 5401

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Zyrtec 10 mg Filmtabletten

Belgia: Zyrtec

Bulgaaria: Zyrtec

Küpros: Zyrtec

Tšehhi: Zyrtec

Taani: Zyrtec

Eesti: Zyrtec

Soome: Zyrtec

Prantsusmaa: Zyrtec

Saksamaa: Zyrtec

Kreeka: Ziptek

Ungari: Zyrtec 10 mg filmtabletta Iirimaa: Zirtek tablets

Itaalia: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

Läti: Zyrtec

Leedu: Zyrtec

Luksemburg: Zyrtec

Malta: Zyrtec

Holland: Zyrtec

Norra: Zyrtec

Poola: Zyrtec

Portugal: Zyrtec

Slovakkia: Zyrtec

Sloveenia: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete Hispaania: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula Rootsi: Zyrlex

Ühendkuningriik: Zirtek allergy tablets

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

Pakendi infoleht: teave kasutajale (käsimüügiravim*)

Zyrtec, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid

T setirisiindivesinikkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist

3.   Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Zyrtec ja milleks seda kasutatakse

Zyrtec on allergiavastane ravim, mille toimeaineks on tsetirisiindivesinikkloriid.

Täiskasvanutel ja lastel alates 6 aasta vanusest on Zyrtec, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid, näidustatud järgmistel juhtudel:

-   hooajalise ja aastaringse allergilise riniidi nasaalsete ja okulaarsete sümptomite leevendamine;

-   nõgeslööbe (urtikaaria) sümptomite leevendamine.

2. Mida on vaja teada enne ravimi Zyrtec kasutamist Ärge kasutage ravimit Zyrtec:

-   kui teil on raske neeruhaigus (raske neerupuudulikkus kreatiniini kliirensiga alla 10 ml/min);

-   kui olete tsetirisiindivesinikkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6), hüdroksüsiini või piperasiini derivaadi (teise ravimi sarnane toimeaine) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ravimi Zyrtec võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui teil on neerupuudulikkus, pidage nõu oma arstiga. Vajadusel vähendab ta ravimi annust. Teie arst määrab teile uue annuse.

Kui võib juhtuda, et te ei saa tühjendada oma põit (see võib olla lülisamba kahjustuse või suurenenud eesnäärme korral), siis pidage nõu oma arstiga.

Kui teil on epilepsia või krambioht, peaksite oma arstiga nõu pidama.

Tsetirisiini soovituslike annuste kasutamisel ei ole teatatud märkimisväärsest kliinilisest koostoimest alkoholiga (kontsentratsioon veres 0,5 promilli (g/l), mis vastab ühele klaasile veinile). Siiski puudub ohutusteave tsetirisiini suuremate annuste ja alkoholi samaaegse kasutamise kohta. Seetõttu

soovitatakse Zyrtec-ravi ajal, nagu kõikide antihistamiinsete ravimitega, alkoholi samaaegset tarvitamist vältida.

Palun küsige oma arstilt, kas te peate katkestama ravimi Zyrtec kasutamise paar päeva enne planeeritud allergiatestide tegemist. See ravim võib mõjutada allergiatestide tulemusi.

Lapsed

Ärge andke seda ravimit alla 6-aasta vanustele lastele, sest antud ravimvorm ei võimalda sobivat annust kohandada.

Muud ravimid ja Zyrtec

Teatage oma arstile või apteekrile kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Zyrtec koos toidu ja joogiga

Toit ei mõjuta ravimi Zyrtec imendumise määra.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arstiga.

Ravimi Zyrtec kasutamist tuleb rasedatel naistel vältida. Ravimi juhuslik kasutamine rasedatel naistel ei pruugi lootele kahjustavalt mõjuda. Siiski tuleb ravimit manustada ainult vajadusel ja peale meditsiinilist nõustamist.

Tsetirisiin eritub rinnapiima. Seetõttu ärge kasutage ravimit Zyrtec rinnaga toitmise ajal kuni te pole oma arstiga konsulteerinud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Kliinilised uuringud ei ole näidanud tähelepanu, erksuse ja autojuhtimise võime häireid pärast ravimi Zyrtec kasutamist ettenähtud annuses.

Peaksite hoolikalt jälgima oma reaktsiooni pärast ravimi Zyrtec kasutamist, kui kavatsete autot juhtida, võtta ette potentsiaalselt ohtliku tegevuse või hakata tööle masinatega. Ärge ületage ettenähtud annust.

Zyrtec õhukese polümeerikattega tabletid sisaldavad laktoosi: kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi kasutamist konsulteerima oma arstiga.

3. Kuidas ravimit Zyrtec kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tabletid tuleb alla neelata klaasitäie vedelikuga.

Tableti saab jagada võrdseteks annusteks.

Täiskasvanud ja üle 12-aasta vanused noorukid

Soovitatav annus on 10 mg (1 tablett) üks kord ööpäevas.

Kasutamine 6...12-aasta vanustel lastel

Soovitatav annus on 5 mg (pool tabletti) kaks korda ööpäevas.

Neerukahjustusega patsiendid

Mõõduka neerukahjustusega patsientide soovituslik annus on 5 mg üks kord ööpäevas.

Kui teil on raske neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust.

Kui teie lapsel on neerukahjustus, rääkige sellest oma arsti või apteekriga, kes vajadusel muudab ravimi annust vastavalt lapse vajadustele.

Kui teil on tunne, et ravimi Zyrtec toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arstiga.

Ravi kestus

Ravi kestus sõltub teie kaebuste tüübist, kestusest ja haiguse kulust. Pidage palun nõu arsti või apteekriga.

Kui te kasutate ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud

Kui te arvate, et olete võtnud ravimit Zyrtec rohkem kui ette nähtud, teavitage sellest oma arsti.

Teie arst otsustab, milliseid meetmeid (vajadusel) rakendada.

Üleannustamise korral võivad allpool kirjeldatud kõrvaltoimed ilmneda suurenenud intensiivsusega. Kirjeldatud on järgmisi kõrvaltoimeid: segasus, kõhulahtisus, pearinglus, väsimus, peavalu, haiglane olek, pupillide laienemine, sügelus, rahutus, uimasus, unisus, vähene reageerimine välistele ärritajatele, südamepekslemine, värinad ja kusepeetus.

Kui te unustate ravimit Zyrtec kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ravimi Zyrtec võtmise

Ravimi Zyrtec võtmise lõpetamisel võib harvadel juhtudel tekkida uuesti pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed esinevad harva või väga harva, kuid peale nende sümptomite märkamist, peate ravimi kasutamise lõpetama ning otsekohe rääkima sellest oma arstile:

-   allergilised reaktsioonid, k.a rasked reaktsioonid ja angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo- või kõriturset).

Sellised sümptomid võivad vallanduda peale esmakordset ravimi tarvitamist või ka hiljem.

Sageli esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10-st)

-   Somnolentsus (unisus)

-   Pearinglus, peavalu

-   Neelupõletik, nohu (lastel)

-   Kõhulahtisus, iiveldus, suukuivus

-   Väsimus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 100-st)

-   Ärevus

-   Paresteesia (nahatundlikkuse häire)

-   Kõhuvalu

-   Pruuritus (nahasügelus), lööve

-   Asteenia (jõuetus), halb enesetunne

Harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 1000-st)

-   Allergilised reaktsioonid, mõned rasked (väga harva)

-   Depressioon, hallutsinatsioonid, ärrituvus, segasus, unetus

-   Krambid

-   Tahhükardia (südamepekslemine)

-   Maksafunktsioonihäired

-   Nõgestõbi (lööve)

-   Ödeem (turse)

-   Kehakaalu suurenemine

Väga harva esinevad kõrvaltoimed (võivad mõjutada kuni ühte kasutajat 10 000-st)

-   Trombotsütopeenia (vereliistakute madal tase)

-   Tõmblused (tahtmatud tõmblused)

-   Minestamine, düskineesia (tahtmatud liigutused), düstoonia (ebanormaalselt pikenenud lihaskokkutõmbed), treemor, düsgeuusia (maitsemuutus)

-   Nägemise hägustumine, akommodatsioonihäired (silma kohanemishäire fokuseerimisel), okulogüratsioon (tahtele allumatu silmade pööritamine)

-   Angioödeem (tõsine allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo- või kõriturset), ravimlööve

-   Uriini eritumise häired (voodimärgamine, valulik ja/või takistatud urineerimine)

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-   Suurenenud söögiisu

-   Suitsidaalne mõtlemine (enesetapuga seotud mõtted), õudusunenäod

-   Amneesia, mäluhäire

-   Vertiigo (peapööritus)

-   Kusepeetus (võimetus täielikult põit tühjendada)

-   Pruuritus (intensiivne sügelus) ja/või nõgeslööve (urtikaaria) pärast ravi lõpetamist

-   Liigesvalu

-   Mädavilliline lööve

-   Hepatiit (maksapõletik).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ravimit Zyrtec säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Zyrtec sisaldab

-   Toimeaine on tsetirisiindivesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 10 mg tsetirisiindivesinikkloriidi.

-   Teised koostisosad on mikrokristalliline tselluloos, laktoosmonohüdraat, kolloidne veevaba räni, magneesiumstearaat, Opadry Y-1-7000 (hüdroksüpropüülmetüültselluloos (E 464), titaandioksiid (E 171), makrogool 400).

Kuidas Zyrtec välja näeb ja pakendi sisu

Valge piklik, õhukese polümeerikattega, poolitusjoonega ja Y-Y logoga tablett.

Pakend 1, 4, 5, 7 ja 10 tabletiga.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

UCB Pharma Oy Finland Bertel Jungin aukio 5 02600 Espoo Soome

Tootjad:

Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itaalia UCB Pharma Limited, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Ühendkuningriik Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Oplotek 26, 01-940 Warsaw, Poola ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfeherto, IV. körzet 6., Ungari

Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwillow 5, 05-850 Ožarow Mazowiecki, Poola

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

OÜ Medfiles

Kastani 42

50410 Tartu

Telefon 730 5415

Faks 730 5401

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria: Zyrtec 10 mg Filmtabletten

Belgia: Zyrtec

Bulgaaria: Zyrtec

Küpros: Zyrtec

Tšehhi: Zyrtec

Taani: Zyrtec

Eesti: Zyrtec

Soome: Zyrtec

Prantsusmaa: Zyrtec

Saksamaa: Zyrtec

Kreeka: Ziptek

Ungari: Zyrtec 10 mg filmtabletta Iirimaa: Zirtek tablets

Itaalia: Zirtec 10 mg compresse rivestite con film

Läti: Zyrtec

Leedu: Zyrtec

Luksemburg: Zyrtec

Malta: Zyrtec

Holland: Zyrtec

Norra: Zyrtec

Poola: Zyrtec

Portugal: Zyrtec

Slovakkia: Zyrtec

Sloveenia: Zyrtec 10 mg filmsko oblozene tablete Hispaania: Zyrtec 10 mg comprimidos recubiertos con pelicula Rootsi: Zyrlex

Ühendkuningriik: Zirtek allergy tablets

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2018.

* selgitus - 14, 15, 20, 21, 30, 40, 45, 50, 60, 90 ja 100 tk pakendites - retseptiravim

1, 4, 5, 7 ja 10 tk pakendites - käsimüügiravim Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud