apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

ACC (Sand.Pharma) 20MG/ML 100ML

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

# Peale 2023-Mar-29
ACC-SAND-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"ACC (Sand.Pharma) 20MG/ML 100ML" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:
  • 5.39€  5.81$  4.73£  622Rub  60.4SEK  25PLN  20.7₪ 


ATC koodR05CB01 

Aktiivsed ained: Acetylcysteinum

 


Tootja firma: Sandoz Pharmaceuticals D.d.
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
ACC 20MG/ML GERIAMASIS TIRP.100ML N1
3.57€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
ACC 20 MG/ML 100ML GERIAMASIS TIRPALAS N1
3.78€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
ACC 20 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS 100 ML
3.84€, Dec.2022 Interneti apteek Leedu Benu vaistinė (Leedu)Osta
ACC 20 MG / ML GERIAMASIS TIRPALAS, 100 ML
4.79€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
ACC 20 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS 100 ML
4.79€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
ACC 20 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS 100 ML (Sandoz D.d.)
4.79€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Osta
ACC SUUKAUDNE LAHUS 20MG/ML N1 100 ML, atsetüültsüsteiin
5.01€ , Mar.2023 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 7722778Osta
ACC 20MG/ML GER.TIRP.100ML N1
5.30€, Mar.2023 Interneti apteek Leedu www.apotheka.lt (Leedu)Osta
ACC 20 MG/ML GERIAMASIS TIRPALAS, 100ML
5.35€, Nov.2022 Interneti apteek Leedu piliule.lt, IĮ"R.LOSINSKAJOS VAISTINĖ" (Leedu)Osta
ACC SUUKAUDNE LAHUS 20MG/ML 100ML
5.90€, Jan.2023 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
ACC SUUKAUDNE LAHUS 20MG/ML 100ML
5.90€, Mar.2023 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
ACC SUUKAUD. LAHUS 20MG 1ML 100ML N1, Atsetüültsüsteiin
5.90€, Mar.2023 Apteek Eesti Aptev.ee, OÜ Mai apteek (Eesti) Tel. 6008844Osta
ACC SUUKAUDNE LAHUS 20MG 1ML 100ML N1
5.90€, Mar.2023 Apteek Eesti Benu Veebiapteek (Eesti) Tel. 6119070Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

ACC 100 mg, 100 mg suukaudse lahuse pulber ACC 200 mg, 200 mg suukaudse lahuse pulber

Atsetüültsüsteiin

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 3 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on ACC ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne ACC võtmist

3.   Kuidas ACC-d võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas ACC-d säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on ACC ja milleks seda kasutatakse

Atsetüültsüsteiin on aminohappe tsüsteiini derivaat. Atsetüültsüsteiin avaldab bronhide piirkonnale limavedeldavat toimet.

ACC suukaudse lahuse pulbrit kasutatakse röga lahtistamiseks.

2.   Mida on vaja teada enne ACC võtmist Ärge kasutage ACC-d

-   kui olete atsetüültsüsteiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui teil on maohaavand;

-   toimeaine suure sisalduse tõttu ei tohi ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrit kasutada alla 2-aastastel lastel.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne ACC kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Bronhiaalastma ja haavandtõve anamneesiga patsientidel tuleb atsetüültsüsteiini kasutada ettevaatlikult.

Väga harva on seoses atsetüültsüsteiini kasutamisega teatatud rasketest nahareaktsioonidest, nagu Stevensi-Johnsoni sündroom ja Lyelli sündroom. Naha või limaskestaga seotud muutuste ilmnemisel tuleb koheselt konsulteerida arstiga ning atsetüültsüsteiini kasutamine lõpetada.

Atsetüültsüsteiini kasutamine, eriti ravi algul, võib põhjustada lima vedeldumist ja seeläbi bronhiaalsekreedi koguse suurenemist. Kui te ei suuda lima piisavalt välja köhida, rakendab arst teile sobivaid meetmeid.

Muud ravimid ja ACC

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Antibiootikumid

On teada, et terve hulk antibiootikume on atsetüültsüsteiiniga füüsikaliselt kokkusobimatud või inaktiveeruvad atsetüültsüsteiini toimel. Ettevaatuse tõttu tuleb manustada suukaudseid antibiootikume eraldi ning vähemalt kahetunnise vahega.

Köhavastased ained

Kombineerides atsetüültsüsteiini köhavastaste ravimitega, tekib sekreedi peetuse oht köharefleksi mahasurumise tõttu. Seetõttu tuleb sellise kombinatsiooni kasutamist hoolikalt kaaluda.

Nitroglütseriin

ACC samaaegne manustamine võib põhjustada nitroglütseriini veresooni laiendava ja verd vedeldava toime tugevnemist.

ACC koos toidu ja joogiga

ACC 100 mg / ACC 200 mg suukaudse lahuse pulber tuleb sisse võtta lahustatuna vees, mahlas või külmas tees.

Märkus

ACC suukaudse lahuse pulbri mukolüütilist (röga lahtistav) toimet toetab vedelikutarbimine.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kuna puuduvad küllaldased andmed atsetüültsüsteiini kasutamise kohta rasedatel ja imetavatel emadel, tohib seda ravimit nimetatud olukordades kasutada ainult juhul, kui arst seda määrab.

ACC 100 mg ja ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrid sisaldavad sahharoosi.

Kui teie arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

Nõuanne diabeedikutele:

Üks kotike ACC 100 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,24 süsivesikute vahetusühikut.

Üks kotike ACC 200 mg suukaudse lahuse pulbrit sisaldab 0,23 süsivesikute vahetusühikut.

3. Kuidas ACC-d võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on 400...600 mg atsetüültsüsteiini ööpäevas.

Röga lahtistamiseks ägedate hingamisteede haiguste korral:

täiskasvanule ja üle 14-aastasele noorukile 400.600 mg ööpäevas 1 annusena või 2.3 annuseks jagatuna;

6.. .14-aastasele lapsele 300.400 mg ööpäevas, jagatuna 2.3 annuseks;

2.. .6-aastasele lapsele 200...300 mg ööpäevas, jagatuna 2.3 annuseks.

Mukovistsidoosi korral:

üle 6-aastasele lapsele 600 mg ööpäevas, jagatuna 3 annuseks;

2...6-aastasele lapsele 400 mg ööpäevas, jagatuna 4 annuseks.

Patsientidel kehakaaluga üle 30 kg võib annust suurendada kuni 800 mg-ni ööpäevas.

Ravi kestus: ägedate haiguste puhul 5.. .7 päeva, kroonilise bronhiidi ja mukovistsidoosi korral peab ravi infektsiooni profülaktikaks kauem kestma.

Kui teil on tunne, et ACC suukaudse lahuse pulbri toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate ACC-d rohkem kui ette nähtud

Atsetüültsüsteiini üleannustamisel võivad tekkida kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine. Üleannustamissümptomite ilmnemisel konsulteerige arstiga.

Kui te unustate ACC-d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui te lõpetate ACC võtmise

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on esinemissageduse alusel rühmitatud järgnevalt: Väga sage:    (>    1/10)

Sage:   (>    1/100 kuni <    1/10)

Aeg-ajalt:   (>    1/1 000 kuni    <    1/100)

Harv:   (> 1/10 000 kuni < 1/1000)

Väga harv   (<    1/10 000)

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

Immuunsüsteemi häired A eg-ajalt: ülitundlikkusreaktsioonid

Väga harv: anafülaktiline šokk, anafülaktilised/anafülaktoidsed reaktsioonid

Närvisüsteemi häired

Aeg-ajalt: peavalu

Kõrva ja labürindi kahjustused

Aeg-ajalt: kohin kõrvus

Südame häired

Aeg-ajalt: südamerütmi kiirenemine

Vaskulaarsed häired Aeg-ajalt: vererõhu langus Väga harv: verejooks

Respiratoorsed, rindkere ja mediastiinumi häired

Harv:   hingeldus, bronhospasm

Seedetrakti häired

Aeg-ajalt: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, kõhuvalu Harv:    seedehäire

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: nõgestõbi, nahalööve, angioödeem, sügelus, eksanteem Üldised häired ja manustamiskoha reaktsioonid

Aeg-ajalt: palavik Teadmata: näoturse

Erinevates uuringutes on kirjeldatud trombotsüütide agregatsiooni vähenemist atsetüültsüsteiini juuresolekul, kuid selle kliiniline tähtsus ei ole praeguseks hetkeks kindlaks tehtud.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ACC-d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida ACC sisaldab

-   Toimeaine on atsetüültsüsteiin.

-   Abiained on askorbiinhape, sahhariin, sahharoos, lõhnaained.

Kuidas ACC välja näeb ja pakendi sisu

Valge kuni kollaka värvusega, osaliselt tükiline apelsinilõhnaline pulber.

Originaalpakendid, mis sisaldavad 20 kotikest.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja:

Sandoz d.d.

Verovškova 57 1000 Ljubljana Sloveenia

Tootja:

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1 D-39179 Barleben Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105 11312 Tallinn Tel : +372 665 2400

Infoleht on viimati uuendatud oktoobris 2015. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Mar-2023]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2023 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud