apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

PANANGIN 316MG/280MG N30

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2022-Sep-27
PANANGIN-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"PANANGIN 316MG/280MG N30" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 6.22€  6$  5.56£  718Rub  68SEK  30PLN  21.19₪ 

PANANGIN 316 mg/280 mg tabletes, 30 gab.


ATC koodA12BA30 

Aktiivsed ained: Kombinācijas

 


Tootja firma: Gedeon Richter
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
PANANGIN 316MG/280MG PLĖVELE DENGTOS TAB. N30
7.36€ , Sep.2022 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
PANANGIN 316MG/280MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
7.60€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu Benu vaistinė (Leedu)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
8.11€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
PANANGIN 316MG+280MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
8.23€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
8.23€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30 (Gedeon Richter Plc)
8.23€, Jul.2022 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Osta
PANANGIN 316MG+280MG PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
9.04€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu www.apotheka.lt (Leedu)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG APVALKOTĀS TABLETES 30 N30
9.76€, Sep.2022 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG APVALKOTĀS TABLETES N30
9.89€, Sep.2022 Interneti apteek Latvija Benu e-aptieka (Lätis)Osta
PANANGIN 316MG / 280MG APVALKOTĀS TABLETES 30...
9.96€, Aug.2022 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG TABLETES N30 (Gedeon Richter)
10.46€, Aug.2022 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
PANANGIN 316MG/280MG APV.TBL N30, kombinācijas
10.77€, Sep.2022 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
PANANGIN 316MG/280MG APVALKOTĀS TABLETES N30
10.79€, Sep.2022 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
PANANGIN 316 MG/280 MG APVALKOTĀS TABLETES, N30 (Gedeon Richter)
10.80€, Sep.2022 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
PANANGIN FORTE 316MG/280MG (LYG.IMP.) PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS TABL. N60
15.02€, Sep.2022 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
PANANGIN, 316 mg/280 mg, plėvele dengtos tabletės, N30


Pakendi infoleht: teave kasutajale

PANANGIN 140 mg/158 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Magneesiumaspartaat, kaaliumaspartaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on PANANGIN tabletid ja milleks neid kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne PANANGIN tablettide võtmist

3.   Kuidas PANANGIN tablette võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas PANANGIN tablette säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on PANANGIN tabletid ja milleks neid kasutatakse

PANANGIN tabletid on mineraalne lisand, mis sisaldab magneesiumi ja kaaliumi, mis on olulised katioonid rakkude töös. Nad mängivad olulist rolli mitmetes ensüümides, on olulised rakustruktuuride koostisosad ning osalevad lihaste töös (molekulaarsel tasandil). PANANGIN tablette kasutatakse kaaliumi- ja magneesiumivaeguse vältimiseks ja raviks (nt suurenenud magneesiumi- ja kaaliumivajaduse korral, ioonide omastamise häirete korral ja pikajalisest diureetikumide kasutamisest või kõhulahtisusest tingitud elektrolüütide kaotuse korral).

2. Mida on vaja teada enne PANANGIN tablettide võtmist Ärge kasutage PANANGIN tablette:

-   kui olete kaalium-magneesiumaspartaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

-   kui teil on äge või krooniline neerupuudulikkus

-   kui teil on Addisoni tõbi

-   kui teil esineb 3. astme atrioventrikulaarne blokaad või kardiogeenne šokk (vererõhk alla 90 mmHG)

-   kui teil esineb hüperkaleemia (kaaliumiliig)

-   kui te kasutate kaaliumi säästvaid diureetikume

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga PANANGIN hüperkaleemiaga kulgevate haiguste korral, mil on vajalik regulaarselt kontrollida kaaliumi sisaldust plasmas.

Lapsed

Andmed puuduvad.

Muud ravimid ja PANANGIN

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

PANANGIN võib mõjutada teiste ravimite toimet. PANANGIN vähendab suukaudse tetratsükliini, rauasoolade ja naatriumfluoriidi imendumist. Nimetatud ravimite ja PANANGINh võtmise vahe peab olema vähemalt 3 tundi. Kui on näidustatud kooskasutamine samaaegse angiotensiini konverteeriva ensüümi inhibiitoritega (AKE inhibiitoritega), tuleb seda teha ettevaatusega ning seerumi kaaliumitaset regulaarselt kontrollida.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase või imetate, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arsti või apteekriga.

Andmed PANANGIN tablettide kasutamise ohutuse ja efektiivsuse kohta raseduse või rinnaga toitmise ajal puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Andmed PANANGINh toime kohta autojuhtimisele ja masinate käsitsemise võimele puuduvad. Pikaajaline kogemus näitab, et selle ravimi kasutamise ajal ei ole autot juhtides ja seadmetega töötades täiendavaid ohutusmeetmeid vaja rakendada.

3. Kuidas PANANGIN tablette võtta

Soovitatav annus on 2 PANANGIN tabletti 3 korda päevas, raskematel juhtudel 3 tabletti 3 korda päevas ühe nädala jooksul.

Seejärel võib annust vähendada kuni ühe tabletini 2 kuni 3 korda päevas.

Kergematel juhtudel võetakse 1 tablett 3 korda päevas.

Maohape võib mõjutada tablettide efektiivsust, mistõttu on neid soovitatav võtta pärast sööki. Ravikuuri pikkus sõltub seisundist ning näidustustest.

Kui te võtate PANANGIN'i rohkem kui ette nähtud

Kui olete võtnud rohkem tablette kui ette nähtud, teatage sellest koheselt oma arstile või apteekrile.

Üleannustamise juhtumeid teada ei ole. Üleannustamise korral, võivad ilmneda kaaliumi- ja magneesiumiliia tunnused.

Hüperkaleemia tunnused: üldine väsimus, paresteesiad, paralüüs, südametegevuse häired (nt bradükardia, arütmiad, kardiaalne depressioon või südametegevuse lakkamine).

Hüpermagneseemia tunnused: iiveldus, oksendamine, letargia, hüpotensioon, bradükardia, väsimus. Ülepiiriliselt kõrge magneesiumi kontsentratsioon vereseerumis võib põhjustada reflekside nõrkust, lihashalvatust, hingamise ja südametegevuse seiskumist.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Suurte annuste kasutamisel suureneb väljaheite sagedus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas PANANGIN tablette säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida PANANGIN tabletid sisaldavad

-   Toimeained on: Iga tablett sisaldab 140 mg magneesiumaspartaati (Mg++ = 11,8 mg) ja 158 mg kaaliumaspartaati (K+ = 36,2 mg)

-   Teised koostisosad on: tableti sisu: kolloidne veevaba ränidioksiid, polüvidoon, magneesiumstearaat, talk, maisitärklis, kartulitärklis.

tableti kate: Makrogool 6000, , titaandioksiid, Eudragit E 100%, talk.

Kuidas PANANGIN tabletid välja näevad ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett.

50 tabletti valgest plastikust tabletikonteineris, üks tabletikonteiner pappkarbis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Gedeon Richter Plc.

Gyömröi ut 19-21 1103 Budapest Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Richter Gedeon Eesti filiaal Adamsoni 2 Tallinn 10137 Tel 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017.

3 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2022 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud