apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Betaferon 0.25mg/ml 1.2ml fl. N15(adapt.+adat

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-May-28
BETAFERON-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Betaferon 0.25mg/ml 1.2ml fl. N15(adapt.+adat" Rīgā, Latvijā ir:

 • 702.55€  748.64$  599.24£  81133Rub  7406.2SEK  3246PLN  2518.64₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Betaferon 0.25mg/ml 1.2ml fl. N15(adapt.+adat     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL03AB08 

Aktīvās vielas: Interferonum Beta-1B

 


Ražotājs, zīmols: Schering
Betaferon 0.25mg/ml 1.2ml fl. N15(adapt.+adat - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Betaferon Stikla flakons, pilnšļirce, flakona adapteris ar adatu un 2 spirta salvetes, N12

(Onkoloģija, ATĶ kods: L03AB08)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

1239.66€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/95/003/011

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/95/003/011

Ražotājs

Bayer AG, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

12-JAN-11

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

0,25 mg/ml

Zāļu forma

Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Bayer AG, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml sagatavotā šķīduma satur 250 μg (8,0 miljoni SV) rekombinantā interferona beta-1b* (interferonum beta-1b).
1 Betaferon flakons satur 300 μg (9,6 miljoni SV) rekombinantā interferona beta-1b.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
* ražo gēnu inženērijas ceļā no Escherichia coli celmiem
3. ZĀĻU FORMA Pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai.
Sterils balts vai dzeltenbalts pulveris.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas Betaferon ir paredzēts, lai ārstētu • pacientus, kuriem ir bijusi viena demielinizācijas epizode ar aktīvu iekaisuma procesu, ja tas ir
pietiekami smagas pakāpes, lai tiktu attaisnota intravenoza kortikosteroīdu terapija, ja ir izslēgta alternatīva diagnoze un, ja pacients ir iekļauts augsta riska grupā attiecībā uz klīniski noteiktas multiplās sklerozes attīstību (skatīt 5.1. apakšpunktu). • pacientus ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi ar diviem vai vairāk recidīviem pēdējo divu gadu laikā. • pacientus ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi aktīvā fāzē, recidīvā stadijā.
4.2. Devas un lietošanas veids Terapiju ar Betaferon jāveic ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze slimības ārstēšanā.
Devas
Pieaugušie Ieteicamā Betaferon deva ir 250 μg (8,0 miljoni SV), ko satur 1 ml sagatavotā šķīduma (skatīt 6.6. apakšpunktu), ko jāievada subkutāni katru otro dienu.
Pediatriskā populācija Oficiāli klīniskie vai farmakokinētiskie pētījumi bērniem vai pusaudžiem nav veikti. Tomēr ierobežotie publicētie dati liecina, ka pusaudžiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem, kuri saņem Betaferon 8,0 miljonus SV subkutāni katru otro dienu, zāļu drošuma raksturojums līdzinās tam, kas konstatēts pieaugušajiem. Nav informācijas par Betaferon lietošanu bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Šī iemesla dēļ Betaferon nedrīkst lietot šajā vecuma grupā.
2

Parasti, uzsākot ārstēšanu, devu ieteicams titrēt. Ārstēšana jāsāk ar devu 62,5 μg (0,25 ml), to ievada subkutāni katru otro dienu, deva pakāpeniski jāpalielina līdz 250 μg (1,0 ml) katru otro dienu (skatīt A tabulu). Titrēšanas periodu var mainīt nopietnas blakusparādības rašanās gadījumā. Lai ārstēšana būtu efektīva, jāsasniedz deva 250 μg (1,0 ml), kas tiek ievadīta katru otro dienu.

Titrēšanas komplektu, kas sastāv no četriem trīsdaļīgiem iepakojumiem, lieto titrēšanas periodā un pacientam uzsākot ārstniecību ar Betaferon. Šis komplekts ir paredzēts pirmajām 12 injekcijām. Trīsdaļīgie iepakojumi ir dažādās krāsās (skatīt 6.5. apakšpunktu).

A tabula: Devas titrēšanas shēma* ārstēšanas diena

deva

tilpums

1, 3, 5

62,5 μg

0,25 ml

7, 9, 11

125 μg

0,5 ml

13, 15, 17

187,5 μg

0,75 ml

19, 21, 23 un sekojošās

250 μg

1,0 ml

* Titrēšanas periodu var mainīt nopietnas blakusparādības rašanās gadījumā.

Optimālā deva šobrīd nav pilnībā noskaidrota.

Šobrīd nav zināms, cik ilgi pacients būtu jāārstē. Ir papildus dati, kas iegūti kontrolēta klīniskā pētījuma apstākļos pacientiem, kas ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi slimo līdz 5 gadiem un pacientiem, kas ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi slimo līdz 3 gadiem. Recidivējoši remitējošās multiplās sklerozes gadījumā efektivitāte uzskatāmi tika pierādīta pirmajos divos gados. Pieejamie dati par pārējiem trīs gadiem ir atbilstoši ilgstošai Betaferon terapijas efektivitātei visā laika periodā. Pacientiem ar vienu multiplai sklerozei raksturīgu klīnisku epizodi progresēšana līdz klīniski noteiktai multiplai sklerozei būtiski aizkavējās piecus gadus ilgā laika posmā.

Terapiju neiesaka pacientiem ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi, kuriem pēdējo divu gadu laikā ir bijuši mazāk kā 2 paasinājumi, un pacientiem ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi, kuriem pēdējo divu gadu laikā slimība nav bijusi aktīvā fāzē.

Ja pacients uz ārstēšanu nereaģē, piemēram, neraugoties uz terapiju ar Betaferon, sešu mēnešu laikā stabili progresē izmaiņas izvērstās darba nespējas izvērtēšanas skalā (EDSS) vai viena gada laikā nepieciešami vismaz 3 AKTH vai kortikosteroīdu kursi, terapija ar Betaferon jāpārtrauc.

Lietošanas veids

Subkutānai injekcijai. Ieteikumus par zāļu sagatavošanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

− Terapijas uzsākšana grūtniecības laikā (skatīt 4.6. apakšpunktu). − Pacienti, kuriem anamnēzē novērota paaugstināta jutība pret dabisko vai rekombinanto
interferonu beta, cilvēka albumīnu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām. − Pacienti ar šobrīd esošu smagu depresiju un/vai suicīda tieksmi (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu). − Pacienti ar dekompensētu aknu slimību (skatīt 4.4., 4.5. un 4.8. apakšpunktu).

3

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Imūnās sistēmas traucējumi Citokīnu nozīmēšana pacientiem ar iepriekš diagnosticētu monoklonālu gammopātiju ir saistīta ar sistēmisku kapilāru caurlaidības pieauguma sindromu ar šokam līdzīgiem simptomiem un letālu iznākumu.
Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Retos gadījumos Betaferon lietošanas laikā novērots pankreatīts, kas bieži saistīts ar hipertrigliceridēmiju.
Nervu sistēmas traucējumi Betaferon jālieto uzmanīgi pacientiem ar depresijas simptomiem šobrīd vai anamnēzē, it īpaši gadījumos, kad iepriekš novērotas suicidālas domas (skatīt 4.3. apakšpunktu). Ir zināms, ka depresijas un suicīda tieksmes risks palielinās pacientiem ar multiplo sklerozi, kā arī saistībā ar interferona lietošanu. Pacientiem, kurus ārstē ar Betaferon, jāiesaka nekavējoties ziņot ārstējošam ārstam par jebkuru depresijas un/vai suicidālu domu simptomu parādīšanos. Pacienti, kuriem novēro depresiju, Betaferon terapijas laikā ir rūpīgi jānovēro un atbilstoši jāārstē. Jāapsver Betaferon terapijas atcelšanas iespēja (skatīt 4.3. un 4.8. apakšpunktu).
Betaferon jālieto uzmanīgi pacientiem, kuriem anamnēzē novēroti krampji un kuri saņēmuši pretepilepsijas terapiju, īpaši, ja epilepsija nav pietiekami kontrolēta ar pretepilepsijas zālēm (skatīt 4.5. un 4.8. apakšpunktu).
Šīs zāles satur cilvēka albumīnu un tādējādi ir potenciāls risks vīrusu infekciju pārnešanai. Nevar izslēgt teorētisku Kreicfelda-Jakoba slimības (KJS) pārnešanas risku.
Laboratorijas tests Pacientiem ar vairogdziedzera funkcijas traucējumiem anamnēzē vai esošo slimību gadījumā rekomendē regulāri kontrolēt vairogdziedzera funkcionālos testus.
Papildus laboratorijas testiem, kas parasti nepieciešami multiplās sklerozes pacientu novērošanai, pirms Betaferon terapijas uzsākšanas un regulāri terapijas laikā, kā arī periodiski, kad klīniskos simptomus vairāk nenovēro, ieteicams veikt pilnu asins ainas analīzi,, noteikt leikocītu formulu, trombocītu skaitu, asins bioķīmiskos rādītājus, tai skaitā aknu funkcijas testus (piemēram, ASAT (SGOT), ALAT (SGPT) un γ-GT).
Pacientiem ar anēmiju, trombocitopēniju, leikopēniju (izolētu vai jebkādā kombinācijā) var būt nepieciešama biežāka pilnas asins ainas, leikocītu formulas un trombocītu skaita noteikšana. Pacienti, kuriem attīstās neitropēnija, rūpīgi jānovēro, vai neattīstās drudzis vai infekcija. Ir ziņots par trombocitopēnijas gadījumiem ar izteikti samazinātu trombocītu skaitu.
Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi Betaferon klīnisko pētījumu laikā ļoti bieži novēroja asimptomātisku seruma transamināžu līmeņa paaugstināšanos. Līdzīgi kā ar citiem interferoniem beta, retos gadījumos Betaferon ārstēšanas laikā novēroti smagi aknu bojājumi, tajā skaitā aknu mazspēja. Vissmagākās blakusparādības bieži novēro pacientiem, kas pakļauti tādu zāļu vai substanču ietekmei, kam zināma iespējama hepatotoksicitāte vai gadījumos, kad novēro nelabvēlīgus blakusapstākļus (piemēram, metastazējošu ļaundabīgu slimību, smagu infekciju un sepsi, alkohola atkarību).
Jānovēro, vai pacientiem neattīstās aknu bojājuma pazīmes. Ja paaugstinās seruma transamināžu līmenis, pacients rūpīgi jānovēro un jāizmeklē. Jāapsver Betaferon terapijas atcelšana, ja transamināžu līmenis izteikti paaugstinās vai parādās hepatīta klīniskie simptomi, piemēram, dzelte. Ja aknu bojājumu klīnisko simptomu nav, pēc aknu enzīmu normalizēšanās var apsvērt iespēju atsākt terapiju, attiecīgi kontrolējot aknu funkciju.
4

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Ja interferons beta tiek nozīmēts pacientiem ar smagu nieru mazspēju, jāievēro piesardzība un jāveic rūpīga novērošana
Nefrotiskais sindroms Interferona beta terapijas laikā ir saņemti ziņojumi par nefrotiskā sindroma gadījumiem, kas radušies sakarā ar primāru nefropātiju, tai skaitā fokālu segmentāru glomerulosklerozi (FSGS – focal segmental glomerulosclerosis), minimālo izmaiņu nefropātiju (MCD-minimal change disease), membranoproliferatīvo glomerulonefrītu (MPGN- membranoproliferative glomerulonephritis) un membranozo glomerulopātiju (MGN-membranous gloemerulopathy). Par šiem gadījumiem tika ziņots dažādos terapijas posmos, un tie var rasties vairākus gadus pēc ārstēšanas ar interferonu beta. Tiek rekomendēts periodiski veikt agrīnu pazīmju vai simptomu, piemēram, tūskas, proteinūrijas un nieru funkcijas traucējumu kontroli, īpaši pacientiem ar nieru slimības augstu risku. Jāveic tūlītēja nefrotiskā sindroma ārstēšana, un jāapsver Betaferon terapijas pārtraukšanas nepieciešamība.
Sirds funkcijas traucējumi Betaferon jālieto piesardzīgi arī pacientiem, kuriem iepriekš diagnosticēta sirds slimība. Pacienti ar iepriekš diagnosticētu nopietnu sirds slimību, piemēram, sastrēguma sirds mazspēju, koronāro sirds slimību vai aritmiju, ir rūpīgi jānovēro, vai nepasliktinās sirds funkcija, īpaši Betaferon terapijas sākumā. Lai gan Betaferon nav zināma tieša kardiotoksiska ietekme, gripai līdzīgais sindroms, ko var izraisīt interferons beta, var ietekmēt pacientus ar diagnosticētu izteiktu sirds slimību . Pēcreģistrācijas periodā ir saņemti ļoti reti ziņojumi par īslaicīgu sirds funkcijas pasliktināšanos Betaferon terapijas uzsākšanas laikā pacientiem ar esošu izteiktu sirds slimību.
Ir ziņojumi par retiem kardiomiopātijas gadījumiem; ja to konstatē un ir aizdomas par saistību ar Betaferon, terapija ir jāpārtrauc.
Trombotiskā mikroangiopātija (TMA) Saistībā ar interferonu beta saturošo preparātu lietošanu ir saņemti ziņojumi par trombotiskās mikroangiopātijas gadījumiem, tostarp ar letālu iznākumu, kas izpaudušies kā trombotiska trombocitopēniska purpura (TTP) vai hemolītiski urēmiskais sindroms (HUS). Par šīm blakusparādībām tika ziņots dažādos ārstēšanas laika posmos, un tās var rasties vairākas nedēļas vai pat tikai vairākus gadus pēc interferona beta terapijas uzsākšanas. Agrīnas klīniskās izpausmes ir, piemēram, trombocitopēnija, pirmo reizi konstatēta hipertensija, drudzis, centrālās nervu sistēmas simptomi (piemēram, apjukums un parēze) un traucēta nieru funkcija. Laboratorisko izmeklējumu rezultāti, kas norāda uz TMA, ir arī samazināts trombocītu skaits, hemolīzes izraisīts paaugstināts laktātdehidrogenāzes (LDH) līmenis serumā un šistocīti (eritrocītu fragmentus) asins uztriepē. Tāpēc, ja tiek novērotas klīniskās TMA pazīmes, ir ieteicams veikt papildu analīzes trombocītu līmeņa, LDH līmeņa serumā, asins uztriepju un nieru darbības noteikšanai. Ja tiek diagnosticēta TMA, nekavējoties jāuzsāk terapija (apsverot plazmaferēzes izmantošanu) un ir ieteicams nekavējoties pārtraukt Betaferon lietošanu.
Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā Var attīstīties smagas paaugstinātas jutības reakcijas (retas, bet smagas akūtas reakcijas, piemēram, bronhospazma, anafilakse un nātrene). Ja reakcijas ir smagas, Betaferon lietošana jāpārtrauc un jāsniedz atbilstoša medicīniskā palīdzība.
Ir ziņojumi par nekrozi injekcijas vietā pacientiem, kuri lietojuši Betaferon (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tā var būt plaša un ietvert muskuļu fascijas un taukaudus, kā rezultātā rodas rētas. Atsevišķos gadījumos nepieciešama nekrotisko audu atdalīšana, daudz retāk – ādas pārstādīšana, un dzīšana var ilgt pat līdz 6 mēnešiem.
Ja pacientam veidojas ādas bojājums, kas izpaužas ar pietūkumu vai šķidruma izdalīšanos no injekcijas vietas, pacientam pirms Betaferon injekciju turpināšanas jāiesaka konsultēties ar viņa/viņas ārstu.
5

Ja pacientam ir multipli bojājumi, Betaferon lietošana jāpārtrauc, kamēr tie sadzīst. Tā kā dažiem pacientiem nekroze injekciju vietā sadzija, nepārtraucot Betaferon lietošanu, atsevišķu bojājumu gadījumā, ja nekroze nav pārāk plaša, pacienti var turpināt lietot Betaferon.
Lai samazinātu nekrozes veidošanās risku injekciju vietā, pacientiem jāiesaka:
- lietot aseptisku injekcijas tehniku, - katru nākošo reizi mainīt injekcijas vietu.
Reakcijas injekcijas vietā biežumu var mazināt, lietojot autoinjektoru. Pivotālā pētījumā pacientiem ar vienu klīnisku epizodi, ko izraisīja multiplā skleroze, galvenokārt tika lietots autoinjektors. Reakcijas injekcijas vietā, kā arī injekcijas vietas nekroze tika novērota daudz retāk nekā citos pivotālos pētījumos.
Ja pacients injekciju veic pats, nepieciešama periodiska kontrole, īpaši gadījumos, kad injekcijas vietā parādās vietēja reakcija.
Imunoģenitāte Līdzīgi kā situācijās, kad ārstēšanā tiek izmantotas citas olbaltumvielas, ir imunoģenitātes attīstības iespēja. Kontrolētos klīniskos pētījumos, lai noteiktu antivielu veidošanos pret Betaferon, reizi 3 mēnešos tika ņemti seruma paraugi.
Dažādos kontrolētos recidivējoši remitējošas multiplās sklerozes un sekundāri progresējošas multiplās sklerozes klīniskajos pētījumos 23% līdz 41% pacientu veidojās seruma interferona beta-1b neitralizējošas antivielas, ko apstiprināja vismaz divi sekojoši pozitīvi titri. Turpmākā attiecīgā pētījuma novērošanas periodā 43% līdz 55% šo pacientu izveidojās stabils stāvoklis bez antivielām (balstīts uz diviem sekojošiem negatīviem titriem).
Neitralizējošās aktivitātes attīstība šajos pētījumos samazina klīnisko efektivitāti tikai recidīva gadījumā. Dažas analīzes parāda, ka šis efekts varētu būt labāks pacientiem ar augstu neitralizējošo antivielu titru.
Pētījumos pacientiem ar vienu klīnisku epizodi, ko izraisījusi multiplā skleroze, neitralizējošā aktivitāte, kas tika noteikta ik pēc 6 mēnešiem, tika novērota vismaz vienu reizi 32% (89) ar Betaferon nekavējoties ārstēto pacientu, no kuriem 60% (53) antivielas izzuda 5 gadu periodā, balstoties uz pēdējo pieejamo novērtējumu. Šajā periodā neitralizējošās aktivitātes attīstība tika saistīta ar ievērojamu jaunu aktīvu bojājumu un biežuma un T2 bojājumu apjoma palielināšanos magnētiskās rezonanses izmeklējumos. Tomēr šķiet tas nav saistīts ar klīniskās efektivitātes samazināšanos (attiecībā uz laiku līdz klīniski noteiktai multiplai sklerozei (CDMS- clinically definite multiple sclerosis), laiku līdz apstiprinātai EDSS progresēšanai un recidīvu biežumu).
Neitralizējošo antivielu izveidošanās nav saistīta ar jaunām blakusparādībām.
In vitro pētījumos iegūti dati, ka Betaferonam ir iespējama krustotā reakcija ar dabīgo interferonu beta. Tomēr tas nav pētīts in vivo un tā klīniskā nozīme nav skaidra. Ir reti un nepārliecinoši dati par pacientiem, kuriem attīstījās neitralizējošā aktivitāte un bija pabeigta Betaferon terapija.
Lēmums par terapijas turpināšanu vai pārtraukšanu jāpieņem, vairāk balstoties uz visiem pacienta slimības stāvokļa rādītājiem, nevis tikai uz neitralizējošās aktivitātes rādītājiem.
Palīgvielas Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā ml, būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Mijiedarbības pētījumi nav veikti.
6

Alternējošas (pārdienās) 250 μg (8,0 miljoni SV) Betaferon lietošanas ietekme uz zāļu biotransformāciju multiplās sklerozes pacientiem nav zināma. Pacienti, kas lietoja Betaferon, labi panesa līdz 28 dienu ilgu recidīvu terapiju ar kortikosteroīdiem vai AKTH.
Tā kā klīniskā pieredze ar multiplās sklerozes pacientiem ir nepietiekama, Betaferon lietošanu vienlaikus ar imūnmodulātoriem (izņemot kortikosteroīdus un AKTH) neiesaka.
Ir norādījumi par interferonu spēju samazināt aknu citohroma P450-atkarīgo enzīmu aktivitāti cilvēkam un dzīvniekiem. Jāievēro piesardzība, ja Betaferon ordinē vienlaikus ar zālēm, kurām ir šaurs terapeitiskās darbības platums un kuru klīrenss lielā mērā atkarīgs no aknu citohroma P450 sistēmas, piemēram, pretepilepsijas zālēm. Vienlaikus ar Betaferon piesardzīgi jālieto jebkurš medikaments, kas ietekmē asinsrades sistēmu.
Mijiedarbības pētījumi ar pretepilepsijas līdzekļiem nav veikti.
4.6. Grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Ir pieejama ierobežota informācija par Betaferon lietošanu grūtniecības laikā. Pieejamie dati liecina, ka var būt paaugstināts spontāno abortu risks. Terapijas uzsākšana ir kontrindicēta grūtniecības laikā (skatīt 4.3. apakšpunktu).
Sievietes reproduktīvā vecumā Sievietēm reproduktīvā vecumā jālieto piemēroti kontraceptīvie līdzekļi. Ja pacientei, lietojot Betaferon, iestājas grūtniecība vai paciente plāno grūtniecību, viņu jāinformē par iespējamo risku un jāapsver terapijas pārtraukšana (skatīt 5.3. apakšpunktu). Pacientiem ar biežiem recidīviem pirms terapijas uzsākšanas jāapsver smaga recidīva riska iespēja pēc Betaferon terapijas pārtraukšanas grūtniecības gadījumā pret iespējamu spontāna aborta risku.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai interferons beta-1b izdalās cilvēka pienā. Tā kā bērnam, ko baro ar krūti, iespējamas nopietnas blakusparādības, jāpieņem lēmums, vai pārtraukt barošanu ar krūti, vai pārtraukt Betaferon terapiju.
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Centrālās nervu sistēmas blakusparādības, kas saistītas ar Betaferon lietošanu, jutīgiem pacientiem var ietekmēt spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Terapijas sākumā blakusparādības novēro bieži, taču parasti, turpinot ārstēšanu, tās samazinās. Visbiežāk ziņotās blakusparādības ir gripai līdzīgu simptomu komplekss (drudzis, drebuļi, artralģija, nespēks, svīšana, galvassāpes, mialģija un reakcijas injekcijas vietā), kuras galvenokārt veidojas zāļu farmakoloģiskās darbības rezultātā, un lokāla reakcija injekcijas vietā. Lokālas reakcijas injekcijas vietā pēc Betaferon lietošanas tika novērotas bieži. Ar Betaferon 250 mikrogramu (8,0 miljoni SV) ievadīšanu izteikti bija saistītas šādas reakcijas: apsārtums, pietūkums, ādas krāsas maiņa, iekaisums, sāpes, paaugstināta jutība, nekroze un nespecifiskas reakcijas.
Parasti devas titrēšana tiek rekomendēta terapijas sākumā, lai paaugstinātu Betaferon toleranci (skatīt 4.2. apakšpunktu). Gripai līdzīgos simptomus var arī mazināt, lietojot nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus. Reakcijas injekcijas vietā var mazināt, lietojot autoinjektoru.
7

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Uzskaitīto nevēlamo notikumu pamatā ir ziņojumi no klīniskiem pētījumiem (1. tabula, nevēlami notikumi un izmaiņas laboratorijas rādītājos ) un Betaferon lietošanas pēcreģistrācijas uzraudzības (2. tabula, biežums, ja zināms, balstīts uz kopējiem datiem, kas iegūti no klīniskajiem pētījumiem (ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000)). Betaferon lietošanas pieredze pacientiem ar multiplo sklerozi ir ierobežota, tāpēc nevēlami notikumi ar ļoti zemu incidenci līdz šim var nebūt novēroti:

1. tabula: blakusparādības un novirzes laboratorijas testu rezultātos ar incidenci ≥10% un attiecīgi procenti zem placebo; blakusparādības ar izteiktu saistību <10%, pamatojoties uz klīnisko pētījumu ziņojumiem

Orgānu sistēmu klasifikācija
Nevēlami notikumi un novirzes laboratorijas testu rezultātos

Viena multiplai sklerozei raksturīga epizode (BENEFIT) #
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=292 (n=176)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Eiropā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=360 (n=358)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Ziemeļamerikā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=317 (n=308)

Infekcijas un infestācijas

Infekcija

6% (3%)

Abscess

0% (1%)

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Samazināts limfocītu

79% (45%)

skaits (<1 500/mm3) × Λ °

Samazināts absolūtais

11% (2%)

neitrofīlo leikocītu

skaits (<1 500/mm3) × ΛSamazināts leikocītu

11% (2%)

skaits

(<3 000/mm3) × Λ * °

Limfadenopātija

1% (1%)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Samazināta glikozes

3% (5%)

koncentrācija asinīs

(<55 mg/dl) ×

Psihiskie traucējumi

Depresija

10% (11%)

Trauksme

3% (5%)

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes Λ

27% (17%)

Reibonis

3% (4%)

Bezmiegs

8% (4%)

Migrēna

2% (2%)

Parestēzijas

16% (17%)

Acu bojājumi

Konjunktivīts

1% (1%)

Redzes traucējumi Λ

3% (1%)

Ausu un labirinta bojājumi

Sāpes ausīs

0% (1%)

13% (11%) 4% (2%) 53% (28%) 18% (5%)
13% (4%)
3% (1%) 27% (27%)
24% (31%) 6% (5%) 47% (41%) 14% (14%) 12% (8%) 4% (3%) 35% (39%) 2% (3%) 11% (15%) <1% (1%)

11% (10%) 4% (5%) 88% (68%) 4% (10%)
13% (4%)
11% (5%) 5% (3%)
44% (41%) 10% (11%) 55% (46%) 28% (26%) 26% (25%) 5% (4%) 40% (43%) 6% (6%) 11% (11%) 6% (8%)

Recidivējoši remitējoša multiplā skleroze
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=124 (n=123)
14% (13%) 1% (6%)
82% (67%)
18% (5%)
16% (4%)
14% (11%)
15% (13%)
25% (24%) 15% (13%)
84% (77%) 35% (28%) 31% (33%) 12% (7%) 19% (21%)
12% (10%) 7% (4%)
16% (15%)

8

Orgānu sistēmu klasifikācija
Nevēlami notikumi un novirzes laboratorijas testu rezultātos

Viena multiplai sklerozei raksturīga epizode (BENEFIT) #
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=292 (n=176)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Eiropā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=360 (n=358)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Ziemeļamerikā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=317 (n=308)

Sirds funkcijas traucējumi

Sirdsklauves *

1% (1%)

2% (3%)

5% (2%)

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Vazodilatācija

0% (0%)

6% (4%)

13% (8%)

Hipertensija °

2% (0%)

4% (2%)

9% (8%)

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Augšējo elpošanas ceļu 18% (19%)

3% (2%)

infekcijas

Sinusīts

4% (6%)

6% (6%)

16% (18%)

Pastiprināts klepus

2% (2%)

5% (10%)

11% (15%)

Elpas trūkums *

0% (0%)

3% (2%)

8% (6%)

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Caureja

4% (2%)

7% (10%)

21% (19%)

Aizcietējums

1% (1%)

12% (12%)

22% (24%)

Slikta dūša

3% (4%)

13% (13%)

32% (30%)

Vemšana Λ

5% (1%)

4% (6%)

10% (12%)

Sāpes vēderā °

5% (3%)

11% (6%)

18% (16%)

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Paaugstināts

18% (5%)

14% (5%)

4% (2%)

alanīnaminotransferāzes

līmenis (AlAT> 5 reizes

salīdzinot ar sākuma

rādītājiem) × Λ * °

Paaugstināts

6% (1%)

4% (1%)

2% (1%)

aspartātaminotransferāz

es līmenis

(AsAT> 5 reizes

salīdzinot ar sākuma

rādītājiem) × Λ * °

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ādas bojājumi

1% (0%)

4% (4%)

19% (17%)

Izsitumi Λ °

11% (3%)

20% (12%)

26% (20%)

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Hipertonija°

2% (1%)

41% (31%)

57% (57%)

Mialģija *°

8% (8%)

23% (9%)

19% (29%)

Miastēnija

2% (2%)

39% (40%)

57% (60%)

Sāpes mugurā

10% (7%)

26% (24%)

31% (32%)

Sāpes ekstremitātē

6% (3%)

14% (12%)

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Urīna retence

1% (1%)

4% (6%)

15% (13%)

Olbaltums urīnā (> 1+) × 25% (26%)

14% (11%)

5% (5%)

Bieža urinācija

1% (1%)

6% (5%)

12% (11%)

Urīna nesaturēšana

1% (1%)

8% (15%)

20% (19%)

Recidivējoši remitējoša multiplā skleroze
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=124 (n=123)
8% (2%)
18% (17%) 7% (2%)
36% (26%) 31% (23%)
8% (2%)
35% (29%) 24% (18%) 48% (49%) 21% (19%) 32% (24%)
19% (6%)
4% (0%)
6% (8%) 27% (32%)
26% (24%) 44% (28%) 13% (10%) 36% (37%)
0% (0%)
5% (3%) 3% (5%) 2% (1%)

9

Orgānu sistēmu klasifikācija
Nevēlami notikumi un novirzes laboratorijas testu rezultātos

Viena multiplai sklerozei raksturīga epizode (BENEFIT) #
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=292 (n=176)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Eiropā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=360 (n=358)

Sekundāri progresējoša
multiplā skleroze (Pētījums Ziemeļamerikā) Betaferon 250 μg (Placebo) n=317 (n=308)

Neatliekama vajadzība

1% (1%)

8% (7%)

urinēt

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Dismenoreja

2% (0%)

<1% (<1%)

Menstruācijas

1% (2%)

9% (13%)

traucējumi *

Metrorāģija

2% (0%)

12% (6%)

Impotence

1% (0%)

7% (4%)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Lokāla reakcija

52% (11%)

78% (20%)

injekcijas vietā (dažāda

veida) Λ * ° §

Nekroze injekcijas

1% (0%)

5% (0%)

vietā * °

Gripai līdzīgi

44% (18%)

61% (40%)

simptomi & Λ * °

Drudzis Λ * °

13% (5%)

40% (13%)

Sāpes

4% (4%)

31% (25%)

Sāpes krūtīs °

1% (0%)

5% (4%)

21% (17%)
6% (5%) 10% (8%) 10% (10%) 10% (11%) 89% (37%)
6% (0%) 43% (33%) 29% (24%) 59% (59%) 15% (8%)

Recidivējoši remitējoša multiplā skleroze
Betaferon 250 μg
(Placebo) n=124 (n=123) 4% (2%)
18% (11%) 17% (8%)
15% (8%) 2% (1%)
85% (37%)
5% (0%)
52% (48%)
59% (41%) 52% (48%) 15% (15%)

Perifēra tūska Astēnija *

0% (0%) 22% (17%)

7% (7%) 63% (58%)

21% (18%) 64% (58%)

7% (8%) 49% (35%)

Drebuļi Λ * °

5% (1%)

23% (7%)

22% (12%)

46% (19%)

Svīšana *

2% (1%)

6% (6%)

10% (10%)

23% (11%)

Nespēks *

0% (1%)

8% (5%)

6% (2%)

15% (3%)

× Novirze laboratorijas testu rezultātos

Λ Izteikta saistība ar Betaferon terapiju pacientiem ar MS raksturīgu pirmo epizodi, p < 0,05

* Izteikta saistība ar Betaferon terapiju pacientiem ar RRMS, p<0,05

° Izteikta saistība ar Betaferon terapiju pacientiem ar SPMS, p<0,05

§ Lokāla reakcija injekcijas vietā (dažāda veida) ietver visas blakusparādības, kas novērotas

injekcijas vietā, t.i., asins izplūdumu injekcijas vietā, paaugstinātu jutību injekcijas vietā, iekaisumu

injekcijas vietā, audu sabiezējumu injekcijas vietā, injekcijas vietas nekrozi, sāpes injekcijas vietā,

reakciju injekcijas vietā, tūsku injekcijas vietā un atrofiju injekcijas vietā.

& „Gripai līdzīgu simptomu komplekss” apzīmē gripas sindromu un/vai vismaz divu šādu

blakusparādību kombināciju: drudzis, drebuļi, mialģija, vājums, svīšana.

# BENEFIT apsekošanas pētījumā netika novērotas izmaiņas Betaferon zināmajā riska profilā.

Lai aprakstītu noteiktu reakciju, tās sinonīmus un līdzīgus stāvokļus, ir izmantots vispiemērotākais termins no MedDRA klasifikācijas.

10

2. tabula: nelabvēlīgās zāļu reakcijas, kas novērotas pēcreģistrācijas uzraudzības laikā (biežums, ja zināms, aprēķināts, balstoties uz kopējiem datiem no klīniskajiem pētījumiem N= 1 093)

Orgānugānu sistēmu klasifikācija Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

(≥1/10) 1

Imūnās sistēmas traucējumi

Endokrīnās sistēmas traucējumi Vielmaiņas un uztures traucējumi
Psihiskie traucējumi
Nervu sistēmas traucējumi Sirds funkcijas traucējumi Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi Ādas un zemādas audu bojājumi

(≥1/100 līdz <1/10) 1
Anēmija

(≥1/1 000 līdz <1/100) 1
Trombocitopēnija

Hipotireoze

Ķermeņa

Paaugstināts

masas

triglicerīdu līmenis

pieaugums asinīs

Ķermeņa

masas

samazināšanās

Apjukums Pašnāvības

mēģinājums (skatīt

arī

4.4. apakšpunktu)

Emocionāla

labilitāte

Krampji

(≥1/10 000 līdz <1/1 000) 1 Trombotiskā mikroangiopātija, tostarp trombotiska trombocitopēniska purpura/hemolītiski urēmiskais sindroms3 Anafilaktiskas reakcijas
Hipertireoze Vairogdziedzera slimības Anoreksija2

nav zināms
Kapilāru caurlaidības sindroms pacientiem ar iepriekš diagnosticētu monoklonālu gammopātiju2

Tahikardija

Kardiomiopātija2

Bronhospazma2

Plaušu arteriālā hipertensija4

Pankreatīts

Paaugstināts bilirubīna līmenis asinīs
Nātrene Nieze Alopēcija

Paaugstināts gamma Aknu bojājums (tai

glutamiltransferāzes skaitā hepatīts)

līmenis

Aknu mazspēja2

Hepatīts

Ādas krāsas

izmaiņas

11

Orgānugānu sistēmu klasifikācija

(≥1/10) 1

(≥1/100 līdz <1/10) 1

(≥1/1 000 līdz <1/100) 1

(≥1/10 000 līdz <1/1 000) 1

nav zināms

Skeleta-

Artralģija

Zāļu izraisīta

muskuļu un

lupus

saistaudu

erythematosus

sistēmas

bojājumi

Nieru un

Nefrotiskais

urīnizvades

sindroms,

sistēmas

glomeruloskleroze

traucējumi

(skatīt

4.4.apakšpunktu)2

Reproduktīvās

Menorāģija

sistēmas

traucējumi un

krūts slimības

1 biežums balstīts uz kopējiem datiem, kas iegūti no klīniskajiem pētījumiem (ļoti bieži (≥1/10), bieži

(≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000). 2 nevēlamās blakusparādības par kurām ziņots tikai pēc reģistrācijas

3 beta interferona preparātu grupas apzīmējums (skatīt 4.4. apakšpunktu)

4klases apzīmējums interferonu saturošām zālēm, skatīt turpmāk Plaušu arteriālā hipertensija

Lai aprakstītu noteiktu reakciju, tās sinonīmus un līdzīgus stāvokļus, ir izmantots vispiemērotākais termins no MedDRA klasifikācijas.

Lietojot interferonu bēta saturošas zāles, ziņots par plaušu arteriālas hipertensijas (PAH) gadījumiem. Par notikumiem ziņoja dažādos laika punktos, tajā skaitā vairākus gadus pēc ārstēšanas ar interferonu bēta uzsākšanas.

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot: Zāļu valsts aģentūra Jersikas iela 15 Rīga, LV 1003 Tālr.: +371 67078400 Fakss: +371 67078428 Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

4.9. Pārdozēšana

Pieaugušajiem, kuriem diagnosticēts vēzis, lietojot interferonu beta-1b trīs reizes nedēļā intravenozi individuālās devās līdz 5 500 μg (176 miljoni SV), nopietnus nevēlamus notikumus, kas ietekmētu dzīvībai svarīgas funkcijas, nekonstatēja.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: Citokīni, interferoni ATĶ kods: L03 AB 08

12

Darbības mehānisms
Interferons pieder citokīniem, kas ir dabiskas izcelsmes proteīni. Interferona molekulmasa ir 15 000 - 21 000 daltonu. Ir zināmas 3 lielas interferonu klases: alfa, beta un gamma. Tomēr noteiktas interferona alfa, interferona beta un interferona gamma bioloģiskās aktivitātes pārklājas. Interferona beta-1b aktivitāte sugu ietvaros ir ierobežota, tāpēc vispiemērotākā farmakoloģiskā informācija par interferonu beta-1b ir iegūta pētījumos ar cilvēka šūnu kultūrām vai pētījumos ar cilvēkiem in vivo.
Interferonam beta-1b piemīt pretvīrusu un imūnregulējoša aktivitāte. Interferona beta-1b darbības mehānisms multiplās sklerozes gadījumā nav skaidrs. Tomēr ir zināms, ka interferona beta-1b bioloģisko atbildes reakciju modificējošās īpašības tiek nodrošinātas, tam mijiedarbojoties ar specifiskiem šūnu receptoriem, kas atrodas uz cilvēka šūnu virsmas. Interferona beta-1b pievienošanās šiem receptoriem ierosina virkni gēnu produktu, kuri, domājams, ir interferona beta-1b bioloģiskās darbības mediatori. Daudzi šie produkti ir noteikti asins serumā un šūnu frakcijā pacientiem, kuri tika ārstēti ar interferonu beta-1b. Interferons beta-1b gan samazina interferona gamma receptoru saistīšanās afinitāti, gan paaugstina to internalizāciju un degradāciju. Interferons beta-1b arī paaugstināja perifēro asiņu mononukleāro šūnu supresīvo aktivitāti.
Netika veikti atsevišķi pētījumi par Betaferon ietekmi uz sirds un asinsvadu sistēmu, elpošanas sistēmu un endokrīno orgānu funkcijām.
Klīniskā efektivitāte un drošums
RR-MS Tika veikts kontrolēts klīniskais pētījums ar Betaferon, kurā iekļāva pacientus ar recidivējoši remitējošu multiplo sklerozi, kuri spēja staigāt bez atbalsta (sākotnējais EDSS bija 0 – 5,5). Pacientiem, kuri saņēma Betaferon, konstatēja klīnisko recidīvu biežuma (30%) un smaguma samazināšanos, kā arī slimības izraisītas hospitalizācijas skaita samazināšanos. Bezrecidīvu periods pagarinājās. Nebija pierādījumu par Betaferon ietekmi uz recidīvu ilgumu un simptomiem remisijas laikā un nekonstatēja arī būtisku ietekmi uz slimības progresiju recidivējoši remitējošas multiplās sklerozes gadījumā.
Ir papildus dati, kas iegūti kontrolētos klīniskos apstākļos pacientiem, kas ar recidivējoši remitējošo multiplo sklerozi slimo līdz 5 gadiem. Efektivitāte recidivējoši remitējošās multiplās sklerozes gadījumā tika novērota pirmajos divos gados. Pieejamie dati par pārējiem trīs gadiem ir atbilstoši ilgstošai Betaferon terapijas efektivitātei visā laika periodā.
SP-MS Tika veikti divi kontrolēti klīniskie pētījumi ar Betaferon, kuros kopā tika iesaistīti 1 657 pacienti ar sekundāri progresējošu multiplo sklerozi (sākotnējais novērtējums pēc izvērstās darba nespējas izvērtēšanas skalas (EDSS) bija 3 – 6,5; tas nozīmē, ka pacienti spēj staigāt). Pacienti ar vieglu slimības gaitu un tādi, kas nespēja staigāt, netika pētīti. Abos pētījumos konstatēja pretrunīgus primārā pētījuma mērķa (laiks līdz apstiprinātam slimības recidīvam) rezultātus, kas liecināja par invaliditātes progresijas aizkavēšanos:
Vienā no šiem pētījumiem konstatēja, ka pacientiem, kuri lietoja Betaferon, statistiski ticami pagarinājās laiks līdz darba nespējas progresēšanai (riska attiecība [Hazard Ratio - HR] = 0,69; 95% ticamības intervāls [Confidence Interval - CI] (0,55; 0,86); p=0,0010, atbilstoši 31% riska mazināšanai ar Betaferon) un laiks līdz slimnieka nonākšanai riteņkrēslā riska attiecība ([HR] = 0,61; 95% ticamības intervāls [CI] (0,44; 0,85); p=0,0036, atbilstoši 39% riska mazināšanai ar Betaferon). Iedarbība saglabājās visu novērošanas laiku līdz pat 33 mēnešiem. Terapijas efektu novēroja pētītajiem pacientiem visos darba nespējas līmeņos, neatkarīgi no recidīva aktivitātes. Otrajā pētījumā ar Betaferon sekundāri progresējošas multiplās sklerozes pacientiem laika pagarināšanos līdz darba nespējas progresēšanai nekonstatēja. Pacientiem, kuri tika iesaistīti šajā pētījumā, bija mazāk aktīva sekundāri progresējošas multiplās sklerozes slimības gaita nekā pirmajā pētījumā iesaistītajiem pacientiem.
13

Retrospektīvā metaanalīzē, kas ietvēra abu iepriekš minēto pētījumu rezultātus, konstatēja vispārēju statistiski ticamu terapijas efektu (p=0,0076; 8,0 miljoni SV Betaferon pret placebo).
Retrospektīvā apakšgrupu analīzē konstatēja, ka terapijas ietekme uz laiku līdz darba nespējas progresēšanai ir vairāk iespējama pacientiem ar aktīvu slimības gaitu pirms terapijas uzsākšanas (riska attiecība [HR] = 0,72; 95% ticamības intervāls [CI] (0,59; 0,88); p=0,0011, atbilstoši 28% riska mazināšanai ar Betaferon pacientiem ar recidīvu vai darba nespējas progresēšanu (izteiktu ar novērtējuma skalu), 8,0 miljoni SV Betaferon pret visiem pacientiem, kas saņēma placebo). Retrospektīvā apakšgrupu analīze pierāda, ka recidīvi, tāpat kā darba nespējas progresēšana, kas apstiprināta ar novērtējuma skalu (EDSS >1 vai >0,5 līdz EDSS >6 iepriekšējo divu gadu laikā) var palīdzēt identificēt pacientus ar augstu slimības aktivitāti.
Abos pētījumos sekundāri progresējošas multiplās sklerozes pacientiem, kuri saņēma Betaferon, konstatēja klīnisko recidīvu biežuma (30%) samazināšanos. Betaferon ietekme uz recidīvu ilgumu netika pierādīta.
Viena demielinizējoša epizode, ko izraisījusi multiplā skleroze Pacientiem ar vienu klīnisku epizodi un multiplai sklerozei raksturīgām izmaiņām MRI (vismaz divi T2 uzsvērti perēkļi MRI, kas klīniski neizpaudās) tika veikts viens kontrolēts klīniskais pētījums ar Betaferon. Tika iekļauti pacienti ar monofokālu vai multifokālu slimības sākumu (t.i. pacienti ar attiecīgi viena vai vismaz divu centrālās nervu sistēmas bojājumu klīniskām izpausmēm). Bija jāizslēdz jebkura cita slimība, kas labāk izskaidrotu pacienta simptomus kā multiplā skleroze. Šim pētījumam bija divas fāzes - placebo kontrolētā fāze un sekojoša iepriekš plānotas apsekošanas fāze. Placebo kontrolētā fāze ilga 2 gadus vai kamēr pacientam attīstījās klīniski noteikta multiplā skleroze (CDMS-clinically definite multiple sclerosis), ja tā izpaudās ātrāk. Pēc placebo kontrolētās fāzes pacienti sāka piedalīties iepriekš plānotā Betaferon apsekošanas fāzē, kurā tika novērtēti Betaferon tūlītējas terapijas efekti pretstatā vēlīnas terapijas efektiem, un kurā tika salīdzināti pacienti, kuri sākotnēji tika randomizēti vai nu Betaferon („tūlītējas terapijas grupa”) vai arī placebo („vēlīnas terapijas grupa”). Ne pacienti, ne pētnieki netika informēti par sākotnējās terapijas nozīmējumu.
3. tabula: BENEFIT un BENEFIT apsekošanas pētījumu primārās efektivitātes rezultāti

2. gada rezultāti Placebo kontrolētā
fāze
Betaferon Placebo 250 µg

3. gada rezultāti Atklātā apsekošanas
fāze

5. gada rezultāti Atklātā apsekošanas
fāze

Tūlītēja Betaferon
250 µg lietošana

Aizkavēta Betaferon
250 µg lietošana

Tūlītēja Betaferon
250 µg lietošana

Aizkavēta Betaferon
250 µg lietošana

n=292

n=176

n=292

n=176

n=292

n=176

Pacienti, kas pabeidza

pētījuma fāzi

271 (93%) 166 (94%) 249 (85%) 143 (81%) 235 (80%) 123 (70%)

Primārās efektivitātes rādītāji

Laiks līdz CDMS

Kaplan-Meier aprēķins

28%

45%

37%

51%

46%

57%

14

Riska samazinājums
Riska attiecība ar 95% ticamības intervālu log-rank tests

47% salīdzinājumā ar placebo
HR = 0,53 [0,39; 0,73]
p < 0,0001

41% salīdzinājumā ar aizkavētu Betaferon lietošanu HR = 0,59 [0,42; 0,83]
p = 0,0011

37% salīdzinājumā ar aizkavētu Betaferon lietošanu HR = 0,63 [0,48; 0,83]
p = 0,0027

Betaferon pagarināja laiku līdz CDMS attīstībai par 363 dienām – placebo grupā par 255 dienām un Betaferon grupā par 618 dienām (balstīts uz 25. procentīli)

Laiks līdz multiplai sklerozei pēc McDonald kritērijiem

Kaplan-Meier aprēķins
Riska samazinājums
Riska attiecība ar 95% ticamības intervālu
log-rank tests

69%

85%

43% salīdzinājumā ar placebo

HR = 0,57 [0,46; 0,71]

p < 0,00001

Nav primārā mērķa kritērija

Nav primārā mērķa kritērija

Laiks līdz apstiprinātai EDSS progresēšanai

Kaplan-Meier aprēķins

Nav primārā mērķa

16%

24%

25%

29%

kritērija

Riska samazinājums
Riska attiecība ar 95% ticamības intervālu log-rank tests

40% salīdzinājumā ar aizkavētu Betaferon lietošanu

24% salīdzinājumā ar aizkavētu Betaferon lietošanu

HR = 0,60 [0,39; 0,92] HR = 0,76 [0,52; 1,11]

p = 0,022

p=0,177

Placebo kontrolētajā fāzē Betaferon aizkavēja slimības progresiju no pirmās klīniskās epizodes līdz CDMS, uzrādot statistisko ticamību un izteiktu klīnisko uzlabošanos (3. tabula). Ārstēšanas iedarbību pierādīja arī progresijas līdz multiplai sklerozei aizkavēšanās atbilstoši McDonald kritērijiem (3. tabula).
Apakšgrupu analīze attiecībā pret sākuma faktoriem liecināja par izteiktu efektivitāti attiecībā uz progresēšanu līdz CDMS visās izvērtētajās apakšgrupās. Risks progresijai līdz CDMS 2 gadu laikā bija augstāks monofokāliem pacientiem ar vismaz 9 T2 bojājumiem vai ar Gd- pastiprinājumu galvas smadzeņu MRI sākuma stāvoklī. Pacientiem ar multifokāliem bojājumiem CDMS augsts attīstības risks nebija saistīts ar izmaiņām MRI sākuma stāvoklī. Tiek uzskatīts, ka šiem pacientiem ir augsts risks CDMS attīstībai, jo klīnikā novēroja slimības diseminācijas pazīmes. Pašreiz nav pietiekami labi definēts augsta riska pacients. Tomēr konservatīvāka nostāja akceptē vismaz deviņus T2 pastiprinātas intensitātes bojājumus sākotnējā izmeklēšanā un vismaz vienu jaunu T2 vai vienu jaunu bojājumu ar
15

Gd pastiprinājumu, ko iegūst tālākajā izmeklēšanā vismaz vienu mēnesi pēc sākotnējās izmeklēšanas. Jebkurā gadījumā, ārstēšana ir jāapsver tikai pacientiem, kas ir iekļauti augsta riska grupā. Ārstēšanu ar Betaferon panesa labi, par to liecina lielais pētījumu pabeigušo pacientu skaits (93% Betaferon grupā). Lai uzlabotu Betaferon panesamību, ārstēšanas sākumā deva tika titrēta un lietoti nesteroīdie pretiekaisuma līdzekļi. Turklāt vairums pacientu visu pētījuma laiku lietoja automātisko injektoru.
Atklātajā apsekošanas fāzē pēc 3 un 5 gadiem joprojām saglabājās ārstēšanas efekts attiecībā uz CDMS attīstību (3. tabula), kaut arī vairums pacientu placebo grupā Betaferon terapiju saņēma ne vēlāk kā no otrā gada. EDSS progresēšana (apstiprināts EDSS pieaugums par vismaz vienu punktu salīdzinājumā ar sākuma stāvokli) bija lēnāka tūlītējas ārstēšanas grupā (3. tabula: būtisks efekts pēc 3 gadiem, nebūtisks efekts pēc 5 gadiem). Vairumam pacientu abās ārstēšanas grupās invaliditāte 5 gadu laikā neprogresēja. Netika iegūti pārliecinoši pierādījumi, ka šis iznākuma parametrs uzlabojas, lietojot „tūlītēju” terapiju. Netika novērota dzīves kvalitātes uzlabošanās, kas būtu izskaidrojama ar tūlītēju Betaferon terapijas lietošanu (atbilstoši Multiplās sklerozes funkcionālā novērtējuma: ārstēšanas iznākumu indeksa (FAMS – Functional Assessment of MS:Treatment Outcomes Index) rezultātiem).
RR-MS, SP-MS un atsevišķa klīniskā epizode, kas liecina par MS
Magnētiskās rezonanses izmeklējumos konstatēja, ka Betaferon ir efektīvs un samazina slimības aktivitāti (akūtu iekaisumu centrālā nervu sistēmā un pastāvīgu audu bojājumu) visos multiplās sklerozes pētījumos. Šobrīd nav pilnīgas izpratnes par to, kāda ir attiecība starp multiplās sklerozes slimības aktivitāti, kas noteikta ar magnētiskās rezonanses izmeklēšanu, un klīnisko iznākumu.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Betaferon seruma līmeni pacientiem un veseliem brīvprātīgiem noteica ar nepilnīgi specifisku bioloģisko pārbaudi. Maksimālā seruma koncentrācija, apmēram 40 SV/ml, pēc subkutānas 500 μg (16 miljoni SV) interferona beta-1b injekcijas tika sasniegta 1 - 8 stundas pēc ievadīšanas. Vairākos pētījumos noteica vidējo seruma klīrensu un pusizvades periodu, attiecīgi 30 ml/min-1/kg-1 un 5 stundas.
Betaferon, ja to injicē katru otro dienu, neizraisa seruma līmeņa celšanos, un farmakokinētika terapijas laikā, šķiet, nemainās.
Subkutāni ievadīta interferona beta-1b absolūtā biopieejamība bija apmēram 50%.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Akūtās toksicitātes pētījumi nav veikti. Tā kā grauzēji uz cilvēka interferonu beta nereaģē, atkārtotu devu pētījumi tika veikti ar rēzus pērtiķiem. Novēroja pārejošu hipertermiju, kā arī būtisku limfocītu skaita pieaugumu un būtisku trombocītu un segmentkodolaino leikocītu skaita samazināšanos.
Ilgstoši pētījumi netika veikti. Reprodukcijas pētījumos ar rēzus pērtiķiem konstatēja toksicitāti mātei un palielinātu abortu skaitu, rezultātā palielinājās prenatālā mirstība. Izdzīvojušiem dzīvniekiem malformāciju nenovēroja. Fertilitātes pētījumi nav veikti. Ietekme uz estrogēnu ciklu pērtiķiem netika novērota. Pieredze ar citiem interferoniem liecina par potenciālu ietekmi uz sieviešu un vīriešu fertilitāti.
Vienā atsevišķā genotoksicitātes pētījumā (Eimsa tests), mutagēna ietekme netika novērota. Kancerogenitātes pētījumi netika veikti. Šūnu transformācijas testā in vitro nebija norādījumu par kancerogēnu potenciālu.
16

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Flakons (ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai): Cilvēka albumīns Mannīts
Šķīdinātājs (nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% (m/tilp.) šķīdums): Nātrija hlorīds Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minēto piegādāto šķīdinātāju).
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi.
Pēc šķīduma sagatavošanas to ieteicams nekavējoties izlietot. Tomēr stabilitāte lietošanas laikā temperatūrā 2°C – 8°C saglabājas līdz 3 stundām.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
Sagatavoto zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Flakons (ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai): caurspīdīgs 3 ml flakons (I hidrolītiskās klases stikls) ar butilgumijas aizbāzni (I tips) un alumīnija vāciņu
Šķīdinātājs (ar nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp.) šķīdumu): 2,25 ml pilnšļirce (I hidrolītiskās klases stikls) ar 1,2 ml šķīdinātāja.
Iepakojuma lielumi: - Iepakojums ar 5 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci
ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai - Iepakojums ar 15 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri,
1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai - Iepakojums ar 14 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri,
1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai - Iepakojums ar 12 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri,
1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai - Iepakojums 2 mēnešiem, kas sastāv no 2x14 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1
flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai - Iepakojums 3 mēnešiem, kas sastāv no 3x15 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
17

- Iepakojums 3 mēnešiem, kas sastāv no 3x14 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- Titrēšanas komplekts devu titrēšanai ar numurētiem trīsdaļīgiem iepakojumiem 4 dažādās krāsās: - dzeltenais, ar numuru „1” (1., 3. un 5. ārstēšanas diena; šļirces marķējums: 0,25 ml), - sarkanais, ar numuru „2” (7., 9. un 11. ārstēšanas diena; šļirces marķējums: 0,5 ml), - zaļais, ar numuru „3” (13., 15. un 17. ārstēšanas diena; šļirces marķējums: 0,75 ml), - zilais, ar numuru „4” (19., 21. un 23. ārstēšanas diena; šļirces marķējumi: 0,25;0,5; 0,75 un 1 ml). Katrs trīsdaļīgais iepakojums satur 3 flakonus ar pulveri, 3 pilnšļirces ar šķīdinātāju, 3 flakonu adapterus ar pievienotām adatām un 6 spirtā samitrinātus tamponus ādas un flakonu tīrīšanai.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Sagatavošana
Lai sagatavotu liofilizētā interferona beta-1b injekciju šķīdumu, pievienojiet flakonam flakona adapteri ar piestiprināto adatu. Flakona adapterim pievienojiet pilnšļirci ar šķīdinātāju un Betaferon flakonā ievadiet 1,2 ml šķīdinātāja (nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp.) šķīdumu. Pilnīgi izšķīdiniet pulveri bez kratīšanas. Pēc sagatavošanas, lai ievadītu 250 µg Betaferon, ievelciet šļircē 1,0 ml no flakona. Lai veiktu devas titrēšanu ārstēšanas kursa sākumā, paņemiet nepieciešamo daudzumu atbilstoši 4.2. apakšpunktā sniegtajiem norādījumiem.
Pirms injekcijas atvienojiet flakonu ar flakona adapteri no pilnšļirces. Betaferon var ievadīt arī ar piemērotu autoinjektoru.
Pārbaude pirms lietošanas Pirms lietošanas apskatiet sagatavoto šķīdumu. Sagatavotais šķīdums ir bezkrāsains vai viegli dzeltenīgs un viegli opalescējošs vai opalescējošs.
Ja šķīdums satur sīkas daļiņas vai mainījis krāsu, nelietojiet to.
Likvidēšana Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURI
EU/1/95/003/005 EU/1/95/003/006 EU/1/95/003/007 EU/1/95/003/008 EU/1/95/003/009 EU/1/95/003/010 EU/1/95/003/011
18

EU/1/95/003/012 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 1995. 30. novembris Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2006. 31. janvāris 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
19

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN
RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
20

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr.-Boehringer-Gasse 5-11 A-1121 Vīne Austrija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Bayer AG Müllerstraße 178 13353 Berlin Vācija
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS • Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP) Nav piemērojams.
21

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
22

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
23

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA (DAUDZPAKU IEPAKOJUMS (TAI SKAITĀ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Daudzpaku iepakojums ar 15 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur: Daudzpaku iepakojums ar 5 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur: Daudzpaku iepakojums ar 14 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur: Daudzpaku iepakojums ar 12 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur: I. 1 flakonu ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur
300 mikrogramus (9,6 miljoni SV). Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b *. II. 1 pilnšļirci ar 1,2 ml šķīdinātāja sagatavošanai, kas satur nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdumu. III. 1 flakona adapteri ar adatu + 2 spirtā samitrinātus tamponus *Betaferon ir veidots, lai saturētu 20% pārpildījumu.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāja. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
24

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā temperatūrā 2°C – 8°C saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/005 EU/1/95/003/006 EU/1/95/003/009 EU/1/95/003/011
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Betaferon
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
25

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
26

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR IEPAKOJUMU VAIRĀKIEM MĒNEŠIEM (TAI SKAITĀ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Iepakojums 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 45 (3x15) atsevišķus iepakojumus, kas katrs satur: Iepakojums 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 45 (3x14) atsevišķus iepakojumus, kas katrs satur: Iepakojums 2 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 28 (2x14) atsevišķus iepakojumus, kas katrs satur: I. 1 flakonu ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 300 mikrogramus
(9,6 miljoni SV). Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b*. II. 1 pilnšļirci ar 1,2 ml šķīdinātāja sagatavošanai, kas satur nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdumu. III. 1 flakona adapteri ar adatu + 2 spirtā samitrinātus tamponus *Betaferon ir veidots, lai saturētu 20% pārpildījumu.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāja. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
27

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā temperatūrā 2°C – 8°C saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/007 EU/1/95/003/010 EU/1/95/003/012
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Betaferon
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
28

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
29

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR VAIRĀKIEM IEPAKOJUMIEM KĀ STARPIEPAKOJUMS VAIRĀKU MĒNEŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Iepakojums sastāv no 15 atsevišķiem iepakojumiem 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 45 (3x15) atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Iepakojums sastāv no 14 atsevišķiem iepakojumiem 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 42 (3x14) atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Iepakojums sastāv no 14 atsevišķiem iepakojumiem 2 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 28 (2x14) atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Katrs atsevišķais iepakojums satur: I. 1 flakonu ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 300 mikrogramus
(9,6 miljoni SV). Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b*. II. 1 pilnšļirci ar 1,2 ml šķīdinātāja sagatavošanai, kas satur nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdumu. III. 1 flakona adapteri ar adatu + 2 spirtā samitrinātus tamponus *Betaferon ir veidots, lai saturētu 20% pārpildījumu.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāja. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
30

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā temperatūrā 2°C – 8°C saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/007 EU/1/95/003/010 EU/1/95/003/012
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Betaferon
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS
31

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA
ATSEVIŠĶA IEPAKOJUMA KASTĪTE KĀ STARPIEPAKOJUMS DAUDZPAKU IEPAKOJUMAM VAI VAIRĀKU MĒNEŠU IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)
Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS
Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS
Daļa no daudzpaku iepakojuma ar 15 atsevišķiem iepakojumiem. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Daļa no daudzpaku iepakojuma ar 5 atsevišķiem iepakojumiem Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi.Daļa no iepakojuma ar 15 atsevišķiem iepakojumiem 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 3x15 atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Daļa no daudzpaku iepakojuma ar 14 atsevišķiem iepakojumiem. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Daļa no iepakojuma ar 14 atsevišķiem iepakojumiem 3 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 3x14 atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Daļa no daudzpaku iepakojuma ar 12 atsevišķiem iepakojumiem. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi. Daļa no iepakojuma ar 14 atsevišķiem iepakojumiem 2 mēnešiem paredzētā iepakojumā, kas satur 2x14 atsevišķus iepakojumus. Atsevišķie iepakojumi netiek pārdoti atsevišķi.
1 flakons ar pulveri: flakonā 300 mikrogramus (9,6 miljoni SV). Pēc sagatavošanas – 250 mikrogramus/ml (8,0 miljoni SV/ml) interferona beta-1b. 1 pilnšļirce ar 1,2 ml šķīdinātāja: nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdums 1 flakona adapteris ar adatu + 2 spirtā samitrināti tamponi
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS
Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāju. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
33

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā temperatūrā 2°C – 8°C saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/005 EU/1/95/003/006 EU/1/95/003/007 EU/1/95/003/009 EU/1/95/003/010 EU/1/95/003/011 EU/1/95/003/012
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ
34

Betaferon 17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
35

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TITRĒŠANAS KOMPLEKTS AR 4x1 TRĪSDAĻĪGIEM IEPAKOJUMIEM (3 FLAKONI/3 PILNŠĻIRCES), PIRMAJĀM 12 INJEKCIJĀM/ĀRSTĒŠANAS DIENĀM (TAI SKAITĀ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Titrēšanas komplekts sastāv no 4 trīsdaļīgiem iepakojumiem, kas katrs satur: I. 3 flakonus ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai, kas satur 300 mikrogramus
(9,6 miljoni SV). Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b*. II. 3 pilnšļirces ar šķīdinātāju sagatavošanai, kas satur 1,2 ml nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdumu. III. 3 flakona adapterus ar adatām + 6 spirtā samitrinātus tamponus
*Betaferon ir veidots, lai saturētu 20% pārpildījumu.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāja. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
36

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā 2-8 °C temperatūrā saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/008
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU Lietojiet dzelteno trīsdaļīgo iepakojumu Nr.1 - 1., 3. un 5. ārstēšanas dienā. Lietojiet sarkano trīsdaļīgo iepakojumu Nr.2 - 7., 9. un 11. ārstēšanas dienā. Lietojiet zaļo trīsdaļīgo iepakojumu Nr.3 - 13., 15. un 17. ārstēšanas dienā. Lietojiet zilo trīsdaļīgo iepakojumu Nr.4 - 19., 21. un 23. ārstēšanas dienā.
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Betaferon
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS
37

2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
38

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE AR TRĪSDAĻĪGO IEPAKOJUMU (3 FLAKONI/3 PILNŠĻIRCES) KĀ STARPIEPAKOJUMS TITRĒŠANAS KOMPLEKTA IEPAKOJUMAM (BEZ BLUE BOX)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Betaferon 250 mikrogrami/ml pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I)
Pēc sagatavošanas 1 ml satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b .
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: Cilvēka albumīns, mannīts
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Trīsdaļīgais iepakojums Nr.1 1. devas daudzums (0,25 ml) 1., 3. un 5. ārstēšanas dienai Trīsdaļīgais iepakojums Nr.2 2. devas daudzums (0,5 ml) 7., 9. un 11. ārstēšanas dienai Trīsdaļīgais iepakojums Nr.3 3. devas daudzums (0,75 ml) 13., 15. un 17. ārstēšanas dienai Trīsdaļīgais iepakojums Nr.4 4. devas daudzums (1,0 ml) 19., 21. un 23. ārstēšanas dienai Titrēšanas komplekta daļa. Nav paredzēta pārdošanai atsevišķi. 3 flakoni ar pulveri: 300 mikrogrami (9,6 miljoni SV) flakonā. Pēc sagatavošanas satur 250 mikrogrami/ml (8,0 miljoni SV/ml) interferona beta-1b . 3 pilnšļirces ar 1,2 ml šķīdinātāja: nātrija hlorīda 5,4 mg/ml šķīdums 3 flakona adapteri ar adatām + 6 spirtā samitrināti tamponi
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Subkutānām injekcijām pēc sagatavošanas ar 1,2 ml šķīdinātāju. Vienreizējai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
39

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā 2-8 °C temperatūrā saglabājas līdz 3 stundām.
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS EU/1/95/003/008
13. SĒRIJAS NUMURS Lot
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU (teksts vāka iekšpusē) Cienījamais pacient! Trīsdaļīgais iepakojums Nr.1 ir paredzēts, lai atvieglotu Jums pirmo 3 injekciju pagatavošanu (1., 3. un 5. dienā). Izmantojiet visu šķīdinātāju no pilnšļirces, lai izšķīdinātu Betaferon pulveri flakonā. Ievelciet šķīdumu pilnšļircē līdz atbilstošajai atzīmei: 0,25 ml pirmajām trīs injekcijām (1., 3. un 5. terapijas dienā). Izmetiet flakonu ar atlikušo neizlietoto šķīdumu.
40

Cienījamais pacient! Trīsdaļīgais iepakojums Nr.2 ir paredzēts, lai atvieglotu Jums nākamo 3 injekciju pagatavošanu (7., 9. un 11. dienā). Izmantojiet visu šķīdinātāju no pilnšļirces, lai izšķīdinātu Betaferon pulveri flakonā. Ievelciet šķīdumu pilnšļircē līdz atbilstošajai atzīmei: 0,5 ml injekcijām 7., 9. un 11. terapijas dienā. Izmetiet flakonu ar atlikušo neizlietoto šķīdumu. Cienījamais pacient! Trīsdaļīgais iepakojums Nr.3 ir paredzēts, lai atvieglotu Jums nākamo 3 injekciju pagatavošanu (13., 15. un 17. dienā). Izmantojiet visu šķīdinātāju no pilnšļirces, lai izšķīdinātu Betaferon pulveri flakonā. Ievelciet šķīdumu pilnšļircē līdz atbilstošajai atzīmei: 0,75 ml injekcijām 13., 15. un 17. terapijas dienā. Izmetiet flakonu ar atlikušo neizlietoto šķīdumu. Cienījamais pacient! Trīsdaļīgais iepakojums Nr.4 ir paredzēts, lai atvieglotu Jums nākamo 3 injekciju pagatavošanu (19., 21. un 23. dienā). Izmantojiet visu šķīdinātāju no pilnšļirces, lai izšķīdinātu Betaferon pulveri flakonā. Ievelciet šķīdumu pilnšļircē līdz 1,0 atzīmei: 1,0 ml injekcijām 19., 21. un 23. terapijas dienā. Izmetiet flakonu ar atlikušo neizlietoto šķīdumu.
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Betaferon
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA
41

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE PILNŠĻIRCEI (ŠĶĪDINĀTĀJS) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Šķīdinātājs Betaferon sagatavošanai 1,2 ml 5,4 mg/ml nātrija hlorīda (Natrii chloridum) šķīduma 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1,2 ml 6. CITA
42

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE FLAKONAM (BETAFERON) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai interferonum beta-1b Subkutānai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP {MM/GGGG} Pēc šķīduma sagatavošanas ieteicams to nekavējoties izlietot. Stabilitāte lietošanas laikā 2°C – 8°C temperatūrā saglabājas līdz 3 stundām. 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS Pēc sagatavošanas vienā ml ir 250 μg (8,0 miljoni SV)
43

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
44

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Betaferon 250 mikrogrami/ml, pulveris un šķīdinātājs injekciju šķīduma pagatavošanai interferons beta-1b (interferonum beta-1b)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam. farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Betaferon un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Betaferon lietošanas 3. Kā lietot Betaferon 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Betaferon 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Pielikums – Kā patstāvīgi veikt injekciju
1. Kas ir Betaferon un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Betaferon
Betaferon pieder interferonu zāļu grupai, ko izmanto multiplās sklerozes ārstēšanai. Interferoni ir organismā ražoti proteīni, kas palīdz aizsargāt imūno sistēmu, piemēram, pret vīrusu infekcijām.
Kā darbojas Betaferon
Multiplā skleroze (MS) ir ilgstoši noritoša centrālās nervu sistēmas (CNS) slimība, kas ietekmē galvenokārt galvas smadzeņu un muguras smadzeņu funkcijas. MS gadījumā iekaisums bojā CNS nervu aizsargapvalku (mielīnu) un izraisa nervu darbības traucējumus. To sauc par demielinizāciju. Precīzs MS iemesls nav zināms. Domājams, ka CNS bojājuma procesā svarīga loma ir izmainītai organisma imūnās sistēmas atbildes reakcijai.
CNS bojājums var rasties MS lēkmes laikā (recidīvs). Tas var radīt īslaicīgus traucējumus, piemēram, pārvietošanās grūtības. Simptomi var pazust pilnīgi vai daļēji. Ir pierādīts, ka interferons beta-1b izmaina imūnās sistēmas atbildes reakciju un palīdz samazināt slimības aktivitāti.
Kā Betaferon palīdz cīnīties ar slimību
Viens klīnisks gadījums, kas norāda uz augstu multiplās sklerozes attīstības risku: Ir pierādīts, ka Betaferon aizkavē progresēšanu līdz skaidrai multiplai sklerozei.
Recidivējoši remitējoša multiplā skleroze: Cilvēkiem, kuriem ir recidivējoši remitējoša MS, ir neregulāras lēkmes vai recidīvi, kuru laikā simptomi ievērojami paasinās. Ir pierādīts, ka Betaferon samazina lēkmju skaitu un smagumu. Tas samazina hospitalizāciju skaitu, kas saistītas ar slimību, kā arī pagarina remisijas periodu.
45

Sekundāri progresējoša multiplā skleroze: Dažos gadījumos cilvēkiem, kuriem ir recidivējoši remitējoša MS, simptomi pastiprinās un notiek progresēšana līdz citai MS formai, ko sauc par sekundāri progresējošu MS. Šajā gadījumā cilvēku stāvoklis aizvien vairāk pasliktinās, neatkarīgi no tā, vai viņiem ir recidīvi vai to nav. Betaferon var samazināt lēkmju skaitu un smagumu un aizkavēt invaliditātes progresēšanu.
Kādam nolūkam lieto Betaferon
Betaferon ir paredzēts lietošanai pacientiem
► kuriem pirmo reizi novēroti simptomi, kas liecina par augstu multiplās sklerozes attīstības risku. Pirms ārstēšanas uzsākšanas Jūsu ārsts izslēgs citus iemeslus, kas varētu izraisīt šos simptomus.
► kuriem ir recidivējoši remitējoša multiplā skleroze ar vismaz diviem recidīviem pēdējo divu gadu laikā.
► kuriem ir sekundāri progresējošas multiplās sklerozes recidīvs un slimība ir akūtā fāzē.
2. Kas Jums jāzina pirms Betaferon lietošanas
Nelietojiet Betaferon šādos gadījumos:
- ja Jūs esat grūtniece. Jūs nedrīkstat uzsākt Betaferon terapiju (skatīt „Grūtniecība”). - ja Jums ir alerģija (paaugstināta jutība) pret dabīgo vai rekombinanto interferonu beta, cilvēka
albumīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. - ja Jums šobrīd ir smaga depresija un/vai domas par pašnāvību (skatīt „Brīdinājumi un
piesardzība lietošanā” un 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”). - ja Jums ir smaga aknu slimība (skatīt „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”, „Citas zāles un
Betaferon” un 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”).
► Pastāstiet ārstam, ja kaut kas no augstāk minētā attiecas uz Jums.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Betaferon lietošanas konsultējieties ar ārstu:
- ja Jums ir monoklonāla gammopātija. Šī ir imūnās sistēmas slimība, kuras gadījumā asinīs sastopamas patoloģiskas olbaltumvielas. Lietojot Betaferon līdzīgus medikamentus, mazajos asinsvados (kapilāros) var attīstīties izmaiņas (sistēmiskais kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms). Tas var izraisīt šoku (kolapsu), kam var būt arī letāls iznākums.
- ja Jums ir bijusi depresija vai esat nomākts vai iepriekš Jums bijušas domas par pašnāvību. Ārsts Jūs rūpīgi novēros terapijas laikā. Ja depresija un/vai domas par pašnāvību būs ļoti izteiktas, Jums netiks nozīmēts Betaferon (skatīt arī „Nelietojiet Betaferon šādos gadījumos”).
- ja Jums kādreiz ir bijušas krampju lēkmes vai Jūs lietojat zāles epilepsijas ārstēšanai (pretepilepsijas zāles) (skatīt arī „Citas zāles un Betaferon” un 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”). Tādā gadījumā ārsts rūpīgi novēros Jūsu ārstēšanu.
- ja Jums ir smaga nieru slimība, ārsts terapijas laikā varētu pastiprināti kontrolēt nieru funkciju.
Betaferon lietošanas laikā Jūsu ārstam jāzina:
46

- ja Jums ir tādi simptomi kā visa ķermeņa nieze, sejas un/vai mēles pietūkums vai pēkšņs elpas trūkums. Šie simptomi var liecināt par nopietnu alerģisku reakciju (paaugstinātu jutību), kas var kļūt dzīvībai bīstama.
- ja Jūs jūtaties daudz skumjāks vai daudz bezcerīgāks nekā pirms Betaferon ārstēšanas uzsākšanas vai arī, ja Jums rodas domas par pašnāvību. Ja Betaferon lietošanas laikā Jūs sajutīsiet nomāktību, Jums var būt nepieciešama īpaša ārstēšana un ārsts Jūs rūpīgi novēros un var apsvērt terapijas pārtraukšanu. Ja Jums ir smaga depresija un/vai domas par pašnāvību, Betaferon netiks Jums nozīmēts (skatīt arī „Nelietojiet Betaferon šādos gadījumos”).
- ja ievērojat neparastu zilumu veidošanos, izteiktu asiņošanu pēc ievainojuma vai arī Jums šķiet, ka bieži slimojat ar infekcijām. Šie simptomi var liecināt par asins šūnu skaita samazināšanos vai trombocītu (šūnas, kas palīdz asinīm sarecēt) skaita samazināšanos asinīs. Jums var būt nepieciešama īpaša ārsta uzraudzība.
- ja Jums ir apetītes zudums, vājums, slikta pašsajūta (slikta dūša), atkārtota vemšana un, it īpaši, ja Jums ir vispārēja ādas nieze, dzeltenīga āda vai acs baltumi un ātra zilumu veidošanās. Šie simptomi var liecināt par aknu darbības traucējumiem. Klīnisko pētījumu laikā pacientiem, kuri lietoja Betaferon, novēroja aknu funkcionālo testu izmaiņas. Līdzīgi kā ar citiem interferoniem beta, retos gadījumos Betaferon terapijas laikā novēroti smagi aknu bojājumi, tajā skaitā aknu mazspēja. Visnopietnākie bojājumi tika ziņoti pacientiem, kuri lietoja citas zāles vai kuri slimoja ar citām aknu slimībām, kas var ietekmēt aknu funkcijas (piemēram, alkohola atkarību, smagu infekciju).
- ja Jūs novērojat tādus simptomus kā neritmiska sirdsdarbība, tūska, piemēram, uz potītēm vai kājām, vai elpas trūkums. Tie var liecināt par sirds muskuļa slimību (kardiomiopātiju), par ko retos gadījumos ziņots Betaferon lietošanas laikā.
- ja Jūs sajūtat sāpes vēderā, kas izstaro uz muguru, un/vai Jums ir slikta dūša vai drudzis. Tas var liecināt par aizkuņģa dziedzera iekaisumu (pankreatīts), par kuru ziņots Betaferon lietotājiem. Tas bieži ir saistīts ar noteiktu tauku (triglicerīdu) līmeņa paaugstināšanos asinīs.
► Nekavējoties pārtrauciet Betaferon lietošanu un izstāstiet ārstam, ja kaut kas no augstāk minētā attiecas uz Jums.
Citi nosacījumi, kuri jāapsver, lietojot Betaferon
- Jums vajadzēs veikt asins analīzes, lai noteiktu asins šūnu skaitu, asins bioķīmiskos rādītājus un aknu enzīmu līmeņus. Tās tiks veiktas pirms Betaferon lietošanas uzsākšanas, regulāri pēc Betaferon ārstēšanas uzsākšanas un periodiski tā lietošanas laikā, pat ja Jums nebūs īpašu simptomu. Šīs asins analīzes tiks veiktas papildus analīzēm, kas parasti ir nepieciešamas MS monitorēšanai.
- ja Jums ir sirds slimība, gripai līdzīgie simptomi, kuri bieži parādās ārstēšanas sākumā, var būt traucējoši. Betaferon ir jālieto piesardzīgi, un ārsts novēros vai Jūsu sirds stāvoklis nepasliktinās, īpaši terapijas sākumā. Betaferon tiešā veidā neietekmē sirdi.
- Jums tiks veikti vairogdziedzera funkcionālie testi, tie tiks izdarīti regulāri vai gadījumā, ja ārsts to uzskata par nepieciešamu citu iemeslu dēļ.
- Betaferon satur cilvēka albumīnu un tādējādi ir iespējams vīrusu slimību pārnešanas risks. Nevar izslēgt teorētisku Kreicfelda-Jakoba slimības (CJD-Creutzfeld-Jacob disease) pārnešanas risku.
- Ārstēšanas laikā ar Betaferon Jūsu organisms var izstrādāt vielas, sauktas par neitralizējošām antivielām, un tās var reaģēt ar Betaferon (neitralizējoša aktivitāte). Pagaidām nav zināms, vai šīs neitralizējošās antivielas samazina ārstēšanas efektivitāti. Neitralizējošās
47

antivielas neizstrādājas visiem pacientiem. Šobrīd nav iespējams paredzēt, vai Jūs būsiet tajā pacientu grupā, kurai izstrādājas šīs antivielas.
- Ārstēšanas laikā ar Betaferon nieru problēmas var samazināt Jūsu nieru funkciju, tai skaitā var attīstīties rētošanās (glomeruloskleroze). Jūsu ārsts var veikt testus, lai pārbaudītu Jūsu nieru funkciju.
- Terapijas laikā mazajos asinsvados var veidoties asins recekļi. Šie asins recekļi var ietekmēt nieru darbību. Tas var notikt laika posmā no vairākām nedēļām līdz pat vairākiem gadiem pēc Betaferon lietošanas uzsākšanas. Ārsts var uzraudzīt Jūsu asinsspiedienu, asinsainu (trombocītu skaitu) un nieru funkcijas rādītājus.
Reakcijas injekcijas vietā
Betaferon terapijas laikā, iespējams, Jums izveidosies reakcijas injekcijas vietā. Simptomi var būt apsārtums, tūska, ādas krāsas izmaiņas, iekaisums, sāpes un paaugstināta jutība. Daudz retāk ir ziņots par ādas atmiršanu un audu bojājumu (nekrozi) ap injekcijas vietu. Reakcijas injekcijas vietā parasti ar laiku samazinās.
Ādas un audu atmiršana injekcijas vietā var radīt rētas. Ja tās būs izteiktas, ārstam, iespējams, vajadzēs atdalīt liekos un atmirušos audus (ekscidēšana), retākos gadījumos var būt nepieciešama ādas transplantācija, un dzīšana var ilgt līdz 6 mēnešiem.
Lai samazinātu nekrozes veidošanās risku injekcijas vietā, Jums: − jālieto sterilu (aseptisku) injekcijas tehniku, − veicot katru injekciju, jāmaina injekcijas vieta (skatīt pielikuma „Kā patstāvīgi veikt injekciju” II daļu šīs lietošanas instrukcijas otrajā daļā).
Daudz retāk reakcijas injekcijas vietā parādās, lietojot autoinjektoru. Jūsu ārsts vai medmāsa var izstāstīt Jums par to vairāk.
Ja Jums ir ādas bojājums, kas saistīts ar pietūkumu vai šķidruma izdalīšanos no injekcijas vietas:
► Pārtrauciet Betaferon injekcijas un konsultējieties ar savu ārstu.
► Ja Jums ir tikai viena sāpīga injekcijas vieta (bojājums) un audu bojājums (nekroze) nav pārāk plašs, Jūs varat turpināt lietot Betaferon.
► Ja Jums ir vairāk nekā viena sāpīga injekciju vieta (multipli bojājumi), Betaferon lietošana jāpārtrauc līdz bojājumu sadzīšanai.
Ārsts regulāri kontrolēs, kā Jūs veicat sev injekcijas, sevišķi gadījumos, ja Jums ir bijušas reakcijas injekcijas vietās.
Bērni un pusaudži
Nav notikuši oficiāli klīniskie pētījumi par lietošanu bērniem vai pusaudžiem. Tomēr ir pieejami ierobežoti dati par lietošanu bērniem un pusaudžiem vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Šie dati liecina, ka zāļu drošuma raksturojums šajā vecumā ir tāds pats kā pieaugušajiem, lietojot Betaferon 8,0 miljonus SV zem ādas katru otro dienu. Nav informācijas par Betaferon lietošanu bērniem līdz 12 gadu vecumam. Tāpēc Betaferon šajā populācijā nedrīkst lietot.
Citas zāles un Betaferon
48

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez receptes.
Nav veikti oficiāli mijiedarbības pētījumi, lai atklātu, vai Betaferon lietošana ietekmē citas zāles un vai tās ietekmē Betaferon lietošanu.
Betaferon nav ieteicams lietot kopā ar zālēm, kas izmaina imūnās sistēmas atbildes reakciju, izņemot pretiekaisuma zāles, ko sauc par kortikosteroīdiem, vai adrenokortikotropo hormonu (ACTHadrenocorticotropic hormone).
Betaferon jālieto piesardzīgi ar: - zālēm, kurām nepieciešama noteikta aknu enzīmu sistēma (tā sauktā P450 citohroma
sistēma), lai tās tiktu izvadītas no organisma, piemēram, zāles epilepsijas ārstēšanai (piemēram, fenitoīns). - zālēm, kuras ietekmē asins šūnu veidošanos.
Betaferon kopā ar uzturu un dzērienu
Betaferon injicē zem ādas, tāpēc nav gaidāms, ka ēdieni vai dzērieni varētu ietekmēt Betaferon iedarbību.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Ja Jums var iestāties grūtniecība, Betaferon terapijas laikā lietojiet atbilstošu kontracepcijas metodi.
► Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, pastāstiet ārstam. Grūtniecības laikā Betaferon terapiju nedrīkst uzsākt (skatīt arī „Nelietojiet Betaferon šādos gadījumos“).
► Ja vēlaties, lai iestājas grūtniecība, vispirms pārrunājiet to ar savu ārstu.
► Ja iestājas grūtniecība Betaferon lietošanas laikā, ārstēšana jāpārtrauc un nekavējoties jākonsultējas ar ārstu. Jūsu ārsts kopā ar Jums izlems vai Betaferon terapiju turpināt vai pārtraukt.
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Barošana ar krūti
Nav zināms vai interferons beta-1b izdalās cilvēka pienā. Tomēr bērniem, kurus baro ar krūti, teorētiski ir iespējamas smagas Betaferon blakusparādības.
► Jums tas vispirms jāpārrunā ar savu ārstu, lai pieņemtu lēmumu, vai pārtraukt bērna barošanu ar krūti, vai arī pārtraukt Betaferon lietošanu.
Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Betaferon var izraisīt blakusparādības, kas saistītas ar centrālo nervu sistēmu (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”). Ja Jūs esat īpaši jutīgs, tas var ietekmēt Jūsu spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.
Betaferon satur mannītu, cilvēka albumīnu un nātriju
Betaferon neaktīvās sastāvdaļas (palīgvielas) ir:
49

• neliels daudzums mannīta, dabiskais cukurs un proteīns – cilvēka albumīns, • nātrijs: šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā ml, būtībā tās ir “nātriju
nesaturošas”.
Ja Jums zināms, ka esat alerģisks (pastiprināti jutīgs) pret jebkuru no sastāvdaļām vai pastiprināta jutība attīstās laika gaitā, Betaferon lietot nedrīkst.
3. Kā lietot Betaferon
Ārstēšanu ar Betaferon jāuzsāk ārsta uzraudzībā, kuram ir pieredze multiplās sklerozes ārstēšanā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
Ieteicamā deva ir:
Katru otro dienu (reizi divās dienās) 1 ml pagatavotā Betaferon šķīduma (skatīt pielikumu „Kā patstāvīgi veikt injekciju” šīs lietošanas instrukcijas otrajā daļā) jāinjicē zem ādas (subkutāni). Tas atbilst 250 mikrogramiem (8,0 miljoniem SV) interferona beta-1b.
Uzsākot ārstēšanu ar Betaferon, preparāts panesams vislabāk, ja, deva tiek palielināta pakāpeniski, t.i. sākot ar 0,25 ml medikamenta un tad palielinot devu, pēc katras trešās injekcijas attiecīgi līdz 0,5 ml, tad līdz 0,75 ml un beidzot līdz pilnai (1 ml) Betaferon devai. Jūsu ārsts kopā ar Jums var izlemt mainīt laika perioda ilgumu līdz nākamās devas palielināšanai, atkarībā no blakusparādībām, kas var attīstīties ārstēšanas sākumā. Lai vienkāršotu devas palielināšanu pirmo 12 injekciju laikā, Jums var tikt izsniegts speciāls titrēšanas komplekts, kas satur četru dažādu krāsu iepakojumus ar speciāli marķētām šļircēm un atsevišķu informācijas lapiņu ar detalizētu instrukciju par titrēšanas komplektu.
Sagatavošanās injekcijai
Betaferon injekciju šķīdumu pirms injicēšanas pagatavo no Betaferon flakona pulvera un 1,2 ml šķidruma, kas atrodas šķīdinātāja pilnšļircē. To parasti darīs Jūsu ārsts vai medmāsa, vai arī Jūs pats pēc tam, kad būsiet pietiekami apmācīts. Lai iegūtu sīkāku informāciju par Beteferon injekcijas šķīduma sagatavošanu, skatīt pielikuma „Kā patstāvīgi veikt injekciju” I daļu.
Detalizēti norādījumi par to, kā pašam injicēt Betaferon zem ādas, ir sniegti pielikuma „Kā patstāvīgi veikt injekciju” IE daļā. Regulāri jāmaina injekcijas vieta. Skatīt arī 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”, kā arī pielikuma „Kā patstāvīgi veikt injekciju” II daļu „Injekcijas vietu rotācija” un III daļu „Beteferon injekciju pieraksti”.
Ārstēšanas ilgums
Šobrīd nav zināms, cik ilgi nepieciešama ārstēšana ar Betaferon. Ārstēšanas ilgumu noteiks Jūsu ārsts, konsultējoties ar Jums.
Ja esat lietojis Betaferon vairāk nekā noteikts
Vairākkārtīgi pārsniedzot multiplās sklerozes ārstēšanai ieteikto Betaferon devu, dzīvībai bīstamas sekas nenovēroja.
► Konsultējieties ar ārstu, ja injicējāt pārāk daudz Betaferon vai injekcijas veicāt pārāk bieži.
Ja esat aizmirsis lietot Betaferon
50

Ja aizmirsāt ievadīt injekciju parastajā laikā, dariet to tiklīdz atceraties, un nākamā injekcija jāievada pēc 48 stundām.
Neinjicējiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja pārtraucat lietot Betaferon
Ja pārtraucat vai vēlaties pārtraukt ārstēšanu, konsultējieties ar ārstu. Nav gaidāms, ka Betaferon lietošanas pārtraukšana varētu izraisīt akūtus atcelšanas simptomus.
► Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Betaferon var izraisīt smagas blakusparādības. Ja novērojat jebkādas blakusparādības, kas šajā instrukcijā nav minētas, vai kāda no minētajām blakusparādībām Jums izpaužas smagi, lūdzam par tām izstāstīt ārstam, farmaceitam vai medmāsai.
► Nekavējoties paziņojiet ārstam un pārtrauciet Betaferon lietošanu:
- ja Jūs novērojat tādus simptomus kā visa ķermeņa nieze, sejas un/vai mēles pietūkums vai pēkšņs elpas trūkums.
- ja Jūs jūtaties daudz skumjāks vai daudz bezcerīgāks nekā pirms Betaferon ārstēšanas uzsākšanas vai arī, ja Jums rodas domas par pašnāvību.
- ja Jūs novērojat neparastu zilumu veidošanos, izteiktu asiņošanu pēc ievainojuma vai arī Jums šķiet, ka bieži slimojat ar infekcijām.
- ja Jums ir apetītes zudums, vājums, slikta pašsajūta, atkārtota vemšana un, it īpaši, ja Jums ir vispārēja ādas nieze, dzeltenīga āda vai acs baltumi un ātra zilumu veidošanās.
- ja Jūs novērojat tādus simptomus kā neritmiska sirdsdarbība, tūska, piemēram, uz potītēm vai kājām, vai elpas trūkums.
ja Jūs sajūtat sāpes vēderā, kas izstaro uz muguru, un/vai Jums ir slikta dūša vai drudzis.Nekavējoties paziņojiet ārstam: - ja Jums ir kāds vai visi šie simptomi: putojošs urīns, nespēks, pietūkums, īpaši potīšu un plakstiņu rajonā, ķermeņa masas palielināšanās, jo tie var liecināt par iespējamām nieru problēmām.
Terapijas sākumā blakusparādības novēro bieži, taču parasti, turpinot ārstēšanu, tās samazinās.
Visbiežāk novērotās blakusparādības ir: ► Gripai līdzīgi simptomi drudzis, drebuļi, sāpes locītavās, nespēks, svīšana, galvassāpes vai muskuļu sāpes. Šos simptomus var mazināt, lietojot paracetamolu vai nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, piemēram, ibuprofēnu. ► Reakcijas injekcijas vietā. Simptomi var būt apsārtums, tūska, ādas krāsas izmaiņas, iekaisums, sāpes, paaugstināta jutība, audu bojājums (nekroze). Ja Jums ir reakcija injekcijas vietā, sīkāku informāciju un iespējamo rīcību skatīt 2. Punktā „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”. Šīs reakcijas var mazināt, lietojot autoinjektora ierīci. Lai iegūtu sīkāku informāciju, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu.
Lai samazinātu blakusparādību biežumu ārstēšanas sākumā, Jūsu ārsts sākotnēji nozīmēs mazāku Betaferon devu un pakāpeniski to palielinās (skatīt 3. punktu „Kā lietot Betaferon”).
Uzskaitīto blakusparādību pamatā ir ziņojumi no klīniskiem pētījumiem ar Betaferon (1. tabula) un ziņojumi par blakusparādībām pēc zāļu nonākšanas tirgū (2. tabula).
51

1. tabula: Klīniskos pētījumos ar Betaferon ļoti bieži radušās blakusparādības, kuras procentuāli novēroja vairāk (vismaz 10% gadījumu) nekā ar placebo. Tabulā iekļautas arī blakusparādības, kuras radās mazāk nekā 10% gadījumu, taču bijušas izteikti saistītas ar ārstēšanu.
- infekcija, abscess - balto asins šūnu skaita samazināšanās asinīs, limfmezglu pietūkums (limfadenopātija) - pazemināts cukura līmenis asinīs (hipoglikēmija) - depresija, trauksme - galvassāpes, reibonis, bezmiegs, migrēna, nejutīguma vai kņudēšanas sajūta (parestēzijas) - acs iekaisums (konjunktivīts), redzes traucējumi - sāpes ausīs - neregulāra, ātra sirdsdarbība vai pulsācija (sirdsklauves) - apsārtums un/vai sejas piesarkums asinsvadu paplašināšanās (vazodilatācija) dēļ, paaugstināts
asinsspiediens (hipertensija) - iesnas, klepus, aizsmakums augšējo elpošanas ceļu infekcijas dēļ, sinusīts, pastiprināts klepus,
elpas trūkums (dispnoja) - caureja, aizcietējumi, slikta dūša, vemšana, sāpes vēderā - aknu producēto enzīmu līmeņa palielināšanās asinīs (uzrādīs asins analīzes) - ādas bojājumi, izsitumi - stīvums muskuļos (hipertonija), sāpes muskuļos (miaļģija), muskulatūras vājums (miastēnija),
sāpes mugurā, sāpes ekstremitātē, piemēram, roku un kāju pirkstos - urīna aizture (urīna retence), olbaltums urīnā (uzrādīs urīna analīzes), bieža urinācija, nespēja
atturēties no urinēšanas (urīna nesaturēšana), neatliekama vajadzība urinēt - sāpīgas cikliskās asiņošanas (dismenoreja), menstruāciju traucējumi, spēcīga dzemdes
asiņošana (metrorāģija), īpaši menstruāciju starplaikā, impotence - reakcijas ievadīšanas vietā (apsārtums, tūska, ādas krāsas izmaiņas, iekaisums, sāpes,
alerģiskas reakcijas (paaugstināta jutība), skatīt „Īpaša piesardzība, lietojot Betaferon, nepieciešama šādos gadījumos”, ādas bojājums un audu bojājums (nekroze) injekcijas vietā (skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā”), - gripai līdzīgi simptomi, drudzis, sāpes, sāpes krūtīs, šķidruma uzkrāšanās rokās, kājās vai sejā (perifēra tūska), vispārējs vājums (astēnija), drebuļi, svīšana, nespēks
Turklāt pēcreģistrācijas periodā noteiktas šādas blakusparādības.
2. tabula: ziņotās blakusparādības pēc zāļu nonākšanas tirgū (no spontāniem ziņojumiem; biežuma vērtējums, ja zināms, pamatots ar klīnisko pētījumu datiem)
► Ļoti biežas (var rasties vairāk nekā 1 no 10 lietotājiem):
- sāpes locītavās (artraļģija)
► Biežas (var rasties līdz 1 no 10 lietotājiem):
- var samazināties sarkano asins šūnu skaits asinīs (anēmija) - vairogdziedzera darbības traucējumi (ražo par par maz hormona) (hipotireoze) - ķermeņa masas pieaugums vai ķermeņa masas samazināšanās - apjukums - ātra sirdsdarbība (tahikardija) - var paaugstināties aknu producētā sarkandzeltenā pigmenta (bilirubīna) līmenis asinīs (to
uzrādīs asins analīzes) - tūskaini un parasti niezoši pacēlumi uz ādas vai gļotādām, (nātrene) - nieze (pruritus) - galvas matu izkrišana (alopēcija) - menstruāciju traucējumi (menorāģija)
52

► Retākas (var rasties līdz 1 no 100 lietotājiem):
- var samazināties trombocītu (palīdz sarecēt asinīm) skaits (trombocitopēnija) - var paaugstināties noteikta asins tauku veida (triglicerīdu) līmenis (uzrādīs asins
analīzes), skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība lietošanā” - pašnāvības mēģinājums - garastāvokļa maiņas - krampji - var paaugstināties noteikta aknu producētā enzīma (gamma GT) līmenis (to uzrādīs asins
analīzes) - aknu iekaisums (hepatīts)
- ādas krāsas izmaiņas
► Retas (var rasties līdz 1 no 1 000 lietotājiem):
- smagas alerģiskas (anafilaktiskas) reakcijas - vairogdziedzeris pareizi nedarbojas (vairogdziedzera darbības traucējumi), ražo par
daudz hormona (hipertireoze) - aizkuņģa dziedzera iekaisums (pankreatīts), skatīt 2. punktu „Brīdinājumi un piesardzība
lietošanā” - asins recekļi mazajos asinsvados, kas var ietekmēt nieru darbību (trombotiska
trombocitopēniska purpura vai hemolītiski urēmiskais sindroms). Simptomi var būt, piemēram, pastiprināta zilumu veidošanās, asiņošana, drudzis, ārkārtīgs nespēks, galvassāpes, nelabums vai viegls apjukums. Jūsu ārsts var konstatēt izmaiņas asins ainā un nieru funkcijas rādītājos.
Blakusparādības par kurām ziņots tikai pēc reģistrācijas nieru problēmas, tai skaitā rētošanās (glomeruloskleroze), kas var samazināt Jūsu nieru funkciju, retāk - izteikta apetītes pazemināšanās, kas var izraisīt ķermeņa masas zudumu (anoreksija), reti - sirds muskuļa slimība (kardiomiopātija), reti - pēkšņs elpas trūkums (bronhospazma), reti - aknas pareizi nedarbojas (aknu bojājums ( ieskaitot hepatītu), aknu mazspēja), reti - lietojot Betaferon līdzīgus medikamentus, mazajos asinsvados (kapilāros) var attīstīties
izmaiņas (sistēmiskais kapilāru pastiprinātas caurlaidības sindroms), biežums nav zināms - zāļu izraisīti izsitumi, sejas ādas apsārtums, sāpes locītavās, nespēks (zāļu izraisīta lupus erythematosus), biežums nav zināms - plaušu arteriālā hipertensija — slimība, kad rodas izteikta plaušu asinsvadu sašaurināšanās, kā rezultātā asinsvados, kas pārvada asinis no sirds uz plaušām, rodas augsts asinsspiediens., biežums nav zināms. Plaušu arteriālā hipertensija ārstēšanas laikā ir novērota dažādos laika punktos, tostarp vairākus gadus pēc ārstēšanas ar Betaferon uzsākšanas.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot: Zāļu valsts aģentūra Jersikas iela 15 Rīga, LV 1003 Tālr.: +371 67078400 Fakss: +371 67078428 Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
53

5. Kā uzglabāt Betaferon
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc “EXP”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C. Nesasaldēt.
Pēc šķīduma pagatavošanas Jums tas nekavējoties jāizlieto. Tomēr, ja tas nav iespējams, šķīdums būs derīgs lietošanai 3 stundas, ja tiks uzglabāts 2°C – 8°C temperatūrā (ledusskapī).
Nelietojiet Betaferon, ja pamanāt, ka tas satur sīkas daļiņas vai mainījis krāsu.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Betaferon satur
Aktīvā viela ir interferons beta-1b, 250 mikrogrami 1 mililitrā atšķaidīta šķīduma.
Citas sastāvdaļas ir − pulverī: mannīts un cilvēka albumīns, − šķīdinātājā (nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp. šķīdums)): nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.
Betaferon pulveris tiek piegādāts 3 mililitru flakonā, kas satur 300 mikrogramus (9,6 miljoni SV) interferona beta-1b. Pēc atšķaidīšanas katrs mililitrs satur 250 mikrogramus (8,0 miljoni SV) interferona beta-1b.
Betaferon šķīdinātājs tiek piegādāts 2,25 mililitru pilnšļircē un satur 1,2 ml nātrija hlorīda šķīduma 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp.).
Betaferon ārējais izskats un iepakojums
Betaferon ir sterils balts vai dzeltenbalts pulveris injekciju šķīduma pagatavošanai.
Betaferon ir pieejams šādos iepakojumos:
- daudzpaku iepakojumi ar 5 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- daudzpaku iepakojumi ar 12 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- daudzpaku iepakojumi ar 14 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- daudzpaku iepakojumi ar 15 atsevišķiem iepakojumiem, katrs no tiem satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu, 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- Iepakojums 2 mēnešiem, kas sastāv no 2x14 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- Iepakojums 3 mēnešiem, kas sastāv no 3x15 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
54

- iepakojums 3 mēnešiem, kas sastāv no 3x14 atsevišķiem iepakojumiem, kas katrs satur 1 flakonu ar pulveri, 1 pilnšļirci ar šķīdinātāju, 1 flakona adapteri ar adatu un 2 spirtā samitrinātus tamponus vai
- titrēšanas komplekts pirmajām 12 injekcijām iekļauj 4 trīsdaļīgus iepakojumus, kas katrs satur 3 flakonus ar pulveri, 3 pilnšļirces ar šķīdinātāju, 3 flakonu adapterus ar adatām un 6 spirtā samitrinātus tamponus.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami. Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Reģistrācijas apliecības īpašnieks Bayer AG 51368 Leverkusen Vācija Ražotājs Bayer AG Müllerstraße 178 13353 Berlin Vācija
55

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België / Belgique / Belgien Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 България Байер България ЕООД Тел. +359 02 4247280 Česká republika Bayer s.r.o. Tel: +420 266 101 111 Danmark Bayer A/S Tlf: +45-45 23 50 00 Deutschland Bayer Vital GmbH Tel: +49-(0)214-30 513 48 Eesti Bayer OÜ Tel: +372 655 85 65 Ελλάδα Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ Τηλ:+30 210 618 75 00 España Bayer Hispania S.L. Tel: +34-93-495 65 00 France Bayer HealthCare Tél (N° vert): +33 (0)800 87 54 54 Hrvatska Bayer d.o.o. Tel: + 385-(0)1-6599 900 Ireland Bayer Limited Tel: +353 1 299 93 13 Ísland Icepharma hf. Sími: +354 540 80 00 Italia Bayer S.p.A. Tel: +39-02-397 81 Κύπρος NOVAGEM Limited Τηλ: +357 22 48 38 58 Latvija SIA Bayer Tel: +371 67 84 55 63

Lietuva UAB Bayer Tel. +370 5 23 36 868 Luxembourg / Luxemburg Bayer SA-NV Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11 Magyarország Bayer Hungária Kft. Tel.:+36-14 87-41 00 Malta Alfred Gera and Sons Ltd. Tel: +356-21 44 62 05 Nederland Bayer B.V. Tel: +31-(0)297-28 06 66 Norge Bayer AS Tlf. +47 23 13 05 00 Österreich Bayer Austria Ges. m. b. H. Tel: +43-(0)1-711 46-0 Polska Bayer Sp. z o.o. Tel.: +48-22-572 35 00 Portugal Bayer Portugal, Lda. Tel: +351-21-416 42 00 România SC Bayer SRL Tel: +40 21 528 59 00 Slovenija Bayer d. o. o. Tel.: +386-(0)1-58 14 400 Slovenská republika Bayer, spol. s r.o. Tel: +421 2 59 21 31 11 Suomi/Finland Bayer Oy Puh/Tel: +358-20 785 21 Sverige Bayer AB Tel: +46-(0)8-580 223 00 United Kingdom Bayer plc Tel: +44 (0)118 206 3000

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Citi informācijas avoti Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

56

Pielikums: KĀ PATSTĀVĪGI VEIKT INJEKCIJU
Jūsu ārsts ir nozīmējis Jums Betaferon, lai ārstētu MS. Jūs labāk panesīsiet Betaferon sākumā, ja sāksiet ar mazu devu un pakāpeniski to palielināsiet līdz pilnai standarta devai (skatīt šīs lietošanas instrukcijas pirmo daļu, 3. apakšpunktu „Kā lietot Betaferon”). Lai vienkāršotu devas palielināšanu pirmo 12 injekciju laikā, Jums var tikt izsniegts speciāls titrēšanas komplekts, kas satur četru dažādu krāsu trīsdaļīgus iepakojumus ar speciāli marķētām šļircēm un atsevišķu instrukciju, kas satur detalizētu instrukciju par to kā lietot titrēšanas komplektu. Šļirces šajos titrēšanas iepakojumos ir marķētas atbilstoši devām (0,25; 0,5; 0,75 vai 1,0 ml ).
Šī instrukcija un attēli ir paredzēti, lai paskaidrotu, kā pagatavot Betaferon šķīdumu injekcijai un kā rīkoties, lai pats sev injicētu Betaferon. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet instrukciju un sekojiet tai soli pa solim. Jūsu ārsts vai medmāsa izskaidros un palīdzēs Jums apgūt injekcijas procedūru. Nemēģiniet sev izdarīt injekciju, kamēr neesat pārliecināts, kā pagatavot injekcijas šķīdumu un ievadīt sev injekciju.
I DAĻA: INSTRUKCIJA SOLI PA SOLIM
Instrukcija ietver šādus galvenos soļus:
A) Vispārējs ieteikums B) Sagatavošanās injekcijai C) Šķīduma atšķaidīšana, soli pa solim D) Injekcijas šķīduma ievilkšana E) Injekcijas veikšana F) Īss procesa pārskats
A) Vispārējs ieteikums
► Veiksmīga uzsākšana
Jūs atklāsiet, ka dažu nedēļu laikā injekciju veikšana kļūs par dabisku Jūsu ikdienas sastāvdaļu. Uzsākot, iespējams, Jums noderēs sekojošais:
- Lai vienmēr varētu viegli atrast Betaferon un citus piederumus, izveidojiet pastāvīgu uzglabāšanas vietu ērtā, bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Sīkāku informāciju par uzglabāšanas noteikumiem skatīt lietošanas instrukcijas, 5. punktā - „Kā uzglabāt Betaferon”.
- Centieties veikt injekciju vienā un tajā pašā dienas laikā. Tas ļaus vieglāk atcerēties un vieglāk izvēlēties noteiktu laika posmu, kad Jūs neviens netraucē.
Sagatavojiet devu tikai tad, ja esat gatavs veikt injekciju. Pēc Betaferon sajaukšanas Jums nekavējoties ir jāveic injekcija (ja Betaferon netiek izmantots nekavējoties, skatīt 5. punktu „Kā uzglabāt Betaferon”).
► Svarīgi padomi, ko vēlams atcerēties
- Esiet precīzi – lietojiet Betaferon kā aprakstīts 3. punktā „Kā lietot Betaferon” šīs lietošanas instrukcijas pirmajā daļā. Vienmēr divas reizes pārbaudiet devu.
- Uzglabājiet šļirces un šļirču atkritumu tvertni bērniem neredzamā un nepieejamā vietā; ja iespējams, ieslēdziet šos piederumus.
- Šļirces vai adatas nekad neizmantojiet atkārtoti. - Vienmēr lietojiet sterilu (aseptisku) injekcijas tehniku, kā aprakstīts šajā instrukcijā. - Izmantotās šļirces vienmēr izmetiet tikai piemērotā atkritumu tvertnē.
57

B) Sagatavošanās injekcijai
► Injekcijas vietas izvēle
Pirms injekcijas sagatavošanas izlemiet, kur Jūs veiksiet injekciju. Betaferon ir jāinjicē tauku slānī starp ādu un muskuli (t. i., subkutāni – apmēram 8 līdz 12 mm zem ādas). Labākās vietas injekcijai ir tur, kur āda ir brīva un mīksta, atstatus no locītavām, nerviem vai kauliem, piemēram vēderā, rokā, augšstilbā vai sēžamvietā.
Svarīgi: Neizdariet injekciju vietā, kur sajūtat sacietējumus, sasitumus, cietus mezglus vai sāpes, vai vietā, kura ir mainījusi krāsu, kura ir iegrimusi, klāta ar kreveli vai bojātu ādu. Ja konstatējat kādu no minētajām vai jebkuru citu neparastu parādību, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu.
Injekcijas vieta jāmaina, veicot katru nākamo injekciju. Ja dažām injekcijas vietām ir grūti piekļūt, palūdziet, lai kāds no ģimenes locekļiem vai draugiem palīdz veikt šīs injekcijas. Ievērojiet pielikuma beigās ((skatīt II. daļu) „Injekcijas vietu rotācija”) aprakstīto injekciju secību un pirmajā injekcijas vietā Jūs atgriezīsieties pēc 8 injekcijām (16 dienām). Tas dos iespēju katrai injekcijas vietai pilnībā sadzīt pirms nākamās injekcijas izdarīšanas.
Lai iemācītos izvēlēties injekcijas vietu, lūdzu, skatīt rotācijas shēmu šī pielikuma beigās. Šajā pielikumā ir iekļauts arī injekciju pierakstu piemērs (skatīt pielikuma III.daļu). Tas ir paredzēts, lai sniegtu Jums priekšstatu par to, kā dokumentēt Jūsu injekcijas vietas un datumus.
► Iepakojuma pārbaude
Betaferon iepakojumā Jūs atradīsiet: - 1 Betaferon flakonu (ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai); - 1 pilnšļirci ar Betaferon šķīdinātāju (nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp.) šķīdums);
- 1 flakona adapteri ar pievienotu adatu; - 2 spirtā samitrinātus tamponus ādas un flakona notīrīšanai.
Turklāt Jums būs nepieciešama arī atkritumu tvertne izlietotām šļircēm un adatām. Ādas dezinfekcijai izmantojiet atbilstošu dezinfekcijas līdzekli. Ja Jums ir Betaferon titrēšanas komplekts, Jūs tajā atradīsiet 4 numurētus trīsdaļīgos iepakojumus dažādas krāsas, kas katrs satur:
• 3 Betaferon flakonus (ar pulveri injekcijas šķīduma pagatavošanai) • 3 pilnšļirces ar šķīdinātāju Betaferon pulverim (nātrija hlorīda 5,4 mg/ml (0,54% m/tilp.)
šķīdums) • 3 flakonu adapterus ar pievienotām adatām • 6 spirtā samitrinātus tamponus, ādas un flakonu tīrīšanai. Turklāt Jums būs nepieciešama arī atkritumu tvertne izlietotām šļircēm un adatām. Ādas dezinfekcijai izmantojiet atbilstošu dezinfekcijas līdzekli.
Sāciet ar dzelteno trīsdaļīgo iepakojumu 1, kas satur 3 šļirces ar 0,25 ml marķējumu, 1., 3. un 5. ārstēšanas dienai. Tālāk lietojiet sarkano trīsdaļīgo iepakojumu 2, kas satur 3 šļirces ar 0,5 ml marķējumu, 7., 9. un 11. ārstēšanas dienai. Turpiniet ar zaļo trīsdaļīgo iepakojumu 3, kas satur 3 šļirces ar 0,75 ml marķējumu, 13., 15. un 17. ārstēšanas dienai. Lietojiet zilo trīsdaļīgo iepakojumu 4, kas satur 3 šļirces ar 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 ml marķējumu, 19., 21. un 23. ārstēšanas dienai.
58

C) Šķīduma atšķaidīšana, soli pa solim 1 - Pirms šīs procedūras uzsākšanas, rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
2 - Atveriet Betaferon flakonu un uzlieciet to uz galda. Labāk izmantojiet īkšķi nevis nagu, jo nags var nolūzt.
3 - Ar spirtā samitrinātu tamponu notīriet flakona augšu (tīrīšanas kustības izdariet tikai vienā virzienā) un atstājiet to uz flakona aizbāžņa.
4 – Atveriet flakona adaptera blistera iepakojumu, bet pagaidām atstājiet flakona adapteri blistera iepakojumā. Neizņemiet flakona adapteri no blistera iepakojuma šinī posmā. Nepieskarieties flakona adapterim. Tas ir nepieciešams, lai tiktu saglabāta sterilitāte. 5 – Pirms adaptera pievienošanas noņemiet un izmetiet spirtā samitrināto tamponu un novietoiet,flakonu uz līdzenas virsmas. 6 -. Turiet blistera iepakojumu no ārpuses un novietojiet uz flakona augšdaļas. Cieši spiediet to uz leju, kamēr jūtat, ka tas ar klikšķi nostājas savā vietā uz flakona.
7 - Noņemiet blistera iepakojumu no flakona adaptera, turot to aiz blistera malām. Tagad var pievienot pilnšļirci ar šķīdinātāju flakona adapterim.
59

8 - Paņemiet šļirci. Pārliecinieties, ka oranžais aizsarguzgalis ir cieši pievienots šķīduma šļircei! Noņemiet aizsarguzgali, pagriežot un pavelkot to. Izmetiet aizsarguzgali.
9 – Pievienojiet šļirci atverei vienā flakona adaptera galā, ievietojot tajā šļirces galu un uzmanīgi to nostiprinot, piespiežot un pagriežot to pulksteņa rādītāja virzienā (skatīt bultiņu). Šīs procedūras rezultātā izveidosies šļirces sistēma.
10 - Turiet šļirces sistēmu aiz flakona lejasdaļas. Lēnām nospiediet šļirces virzuli līdz galam, lai visu šķīdinātāju pārvietotu flakonā. Atlaidiet virzuli. Tas var atgriezties sākotnējā pozīcijā. Tas attiecas arī uz titrēšanas komplektu.
11 - Neatvienojot šļirces sistēmu no flakona, uzmanīgi rotējiet flakonu, lai pilnībā izšķīdinātu sauso Betaferon pulveri. Nekratiet flakonu.
12 -Uzmanīgi apskatiet šķīdumu. Tam ir jābūt caurspīdīgam un bez daļiņām. Ja šķīdums ir mainījis krāsu vai tajā ir daļiņas, izmetiet to un sāciet procedūru no sākuma, izmantojot jaunu piederumu iepakojumu. Ja redzamas putas (tās var veidoties, ja flakons tiek kratīts vai rotēts pārāk intensīvi), novietojiet flakonu drošā vietā un uzgaidiet līdz tās izzūd.
60

D)

Injekcijas šķīduma ievilkšana

13 - Gadījumā, ja virzulis ir pārvietojies atpakaļ sākotnējā pozīcijā, nospiediet to vēlreiz uz leju un turiet to šādā pozīcijā. Lai sagatavotu injekciju, pagrieziet šļirces sistēmu otrādi, lai flakons atrastos augšpusē un aizbāznis būtu vērsts uz leju. Šī darbība ļauj šķīdumam ieplūst šļircē. Turiet šļirci horizontāli. Lēnām atvelciet virzuli, lai šļircē ievilktu visu šķīdumu, kas atrodas flakonā.
Darbojoties ar titrēšanas komplektu, uzpildiet šķīdumu precīzi līdz atzīmei uz šļirces:
0,25 ml pirmajām trim injekcijām (1., 3., 5. terapijas dienā), vai 0,5 ml injekcijām 7., 9., 11 terapijas dienā, vai 0,75 ml injekcijām 13., 15., 17. terapijas dienā. Izmetiet visus flakonus ar pārpalikušo šķīdumu.
Sākot ar 19. dienu Jūs sākat injicēt pilnu devu 1,0 ml.

14 - Pēc šķīduma uzpildīšanas šļircē, pagrieziet to tā, lai adata būtu vērsta uz augšu. Tas ļaus gaisa burbuļiem pacelties šķīduma virspusē.
15 - Lai izvadītu visus gaisa burbuļus, viegli uzsitiet pa šļirci un virziet tās virzuli līdz 1 ml atzīmei vai līdz tilpuma atzīmei, kuru ir nozīmējis Jūsu ārsts. Ja lietojat titrēšanas komplektu un injicējat mazāk par 1 ml šķīduma, varētu nebūt gaisa burbuļi, tomēr pilnas devas injekcijās daži burbuļi var gadīties. Izvadiet tos, viegli uzsitot pa šļirci un virzot virzuli līdz attiecīgai atzīmei uz šļirces.
Ja flakonā kopā ar gaisa burbuļiem ieplūst pārāk daudz šķīduma, novietojiet to horizontāli (skatīt 13. attēlu) un nedaudz atvelciet virzuli atpakaļ, lai iepildītu šķīdumu šļircē.
16 - Pēc tam satveriet zilo flakona adapteri kopā ar pievienoto flakonu un atvienojiet to no šļirces, pagriežot to un pēc tam velkot lejup prom no šļirces.
Atvienojot flakonu, satveriet tikai zilo flakona adapteri. Šļirci turiet horizontālā stāvoklī, flakonam atrodoties zem šļirces.

Flakona un adaptera atvienošana no šļirces nodrošina, ka šķīdums injekcijas laikā plūdīs ārā no adatas.

17 - Izmetiet flakonu un atlikušo neizlietoto šķīdumu atkritumu tvertnē.
61

18 - Tagad Jūs esat gatavs veikt injekciju. Ja kāda iemesla dēļ nevarat veikt Betaferon injekciju nekavējoties, pirms lietošanas atšķaidīto šķīdumu šļircē varat uzglabāt ledusskapī līdz 3 stundām. Nesasaldējiet šķīdumu un negaidiet ilgāk nekā 3 stundas līdz injekcijai. Ja pagājis ilgāks laiks nekā 3 stundas, izmetiet atšķaidīto Betaferon šķīdumu un sagatavojiet jaunu injekciju. Pirms atdzesētā šķīduma injekcijas sasildiet to plaukstās, lai mazinātu sāpes.
62

E) Injekcijas veikšana 1 - Izvēlieties injekcijas vietu (skatīt padomus šī pielikuma sākumā un diagrammas šī pielikuma beigās) un atzīmējiet to savos injekciju pierakstos. 2 - Injekcijas vietā notīriet ādu ar spirtā samitrinātu tamponu; ļaujiet tai nožūt. Izmetiet tamponu. Ādas dezinfekcijai izmantojiet atbilstošu dezinfekcijas līdzekli.
3 - Noņemiet adatas aizsarguzgali, velkot to, nevis pagriežot.
4 - Viegli saspiediet ādu apkārt dezinficētajai injekcijas vietai (lai to nedaudz paceltu). 5 - Turot šļirci kā zīmuli vai kā šautriņu, ar ātru, drošu kustību ieduriet adatu tieši ādā 90o leņķī. Ievērojiet: Betaferon var ievadīt arī ar autoinjektoru 6 - Ievadiet zāles, izdarot lēnu pastāvīgu spiedienu uz virzuli (spiediet virzuli līdz galam, līdz šļirce ir tukša). 7- Izmetiet šļirci atkritumu tvertnē.
63

F) Īss procesa pārskats
- Izņemiet vienai injekcijai paredzētās sastāvdaļas - Pievienojiet flakona adapteri flakonam - Savienojiet šļirci ar flakona adapteri - Nospiediet šļirces virzuli, lai ievadītu visu šķīdinātāju flakonā - Apgrieziet šļirci un ievelciet tajā norādīto šķīduma daudzumu - Atvienojiet flakonu no šļirces – tagad Jūs esat gatavs veikt injekciju.
PIEZĪME: Injekcija jāizdara nekavējoties pēc šķīduma pagatavošanas (ja injekciju nevar izdarīt tūlīt, ielieciet šķīdumu ledusskapī un injicējiet to 3 stundu laikā). Nesasaldēt.
II DAĻA: INJEKCIJAS VIETU ROTĀCIJA
Katrai nākamajai injekcijai ir jāizvēlas jauna vieta, lai dotu iespēju sadzīt iepriekšējai injekcijas vietai, un izvairītos no infekcijas. Ieteikums, kuras vietas izvēlēties, ir sniegts šī pielikuma pirmajā daļā. Pirms gatavojat šļirci injekcijai, būtu labi zināt, kur Jūs plānojat veikt injekciju. Shēma, kas attēlota diagrammā turpmāk tekstā, palīdzēs pareizi mainīt injekcijas vietas. Piemēram, veiciet pirmo injekciju vēdera labajā pusē, nākošai injekcijai izvēlieties kreiso pusi, pēc tam trešo injekciju izdariet labajā augšstilbā un tālāk, atbilstoši diagrammai, līdz visas piemērotās vietas ir izmantotas. Pierakstiet kad un kur izdarījāt pēdējo injekciju. Viens veids, kā to darīt, ir atzīmēt injekcijas vietas pievienotajā injekciju pierakstu kartē.
Ievērojot šo shēmu, pēc 8 injekcijām (16 dienām) Jūs nonāksiet atpakaļ tajā vietā, kur pirmo reizi izdarījāt injekciju (piemēram, vēdera labā puse). Tas tiek saukts par rotācijas ciklu. Mūsu shēmas piemērā katra injekciju vieta ir sadalīta vēl 6 injekciju segmentos (kas kopā veido 48 injekcijas vietas) – kreisajā un labajā segmentā, augšējā, vidējā un apakšējā segmentā. Ja pēc viena rotācijas cikla atgriežaties sākotnējā injekciju vietā, izvēlieties vistālāko injekcijas segmentu šajā injekciju vietā. Ja injekciju vieta kļūst sāpīga, konsultējieties ar savu ārstu vai medmāsu par citas injekciju vietas izvēli.
Rotācijas shēma:
Lai palīdzētu Jums pareizi mainīt injekcijas segmentus, mēs iesakām pierakstīt veiktās injekcijas datumu un vietu. Jūs varat izmantot šādu rotācijas shēmu.
Izpildiet katru rotācijas ciklu vienu pēc otra. Katrā ciklā būs jāveic 8 injekcijas (16 dienas), kas tiks pēc kārtas izdarītas no 1. injekciju vietas līdz 8. injekciju vietai. Ievērojot šo secību, Jūs dosiet iespēju katrai injekciju vietai sadzīt pirms nākamās injekcijas veikšanas.
1. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas augšējais kreisais segments
2. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas apakšējais labais segments
3. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas vidējais kreisais segments
4. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas augšējais labais segments
5. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas apakšējais kreisais segments
6. rotācijas cikls: Katras injekciju vietas vidējais labais segments
64

ROTĀCIJAS SHĒMA:

10-15 cm no pleca

1. INJEKCIJU VIETA
Labā roka (augšējā mugurējā daļa)

10-15 cm no elkoņa

3. INJEKCIJU VIETA
Vēdera labā puse (atstājiet brīvus apm. 5 cm nabas labajā pusē)

5 cm
10-15 cm no cirkšņa

5. INJEKCIJU VIETA Labais augšstilbs
10-15 cm no ceļa

2. INJEKCIJU VIETA
Kreisā roka (augšējā mugurējā daļa)
4. INJEKCIJU VIETA Vēdera kreisā puse (atstājiet brīvus apm. 5 cm nabas kreisajā pusē)
6. INJEKCIJU VIETA
Kreisais augšstilbs

kājas viduslīnija

8. INJEKCIJU VIETA
Kreisā sēža

7. INJEKCIJU VIETA
Labā sēža

65

III DAĻA: BETAFERON INJEKCIJU PIERAKSTI Instrukcijas injekciju vietu un datumu dokumentēšanai - Izvēlieties vietu pirmajai injekcijai. - Notīriet injekcijas vietu ar spirta tamponu un ļaujiet tai nožūt. - Pēc injekcijas veikšanas ierakstiet izmantoto injekcijas segmentu un injekcijas datumu injekciju
pierakstu tabulā (skatīt piemēru: „Injekciju vietu un datumu dokumentēšana”).
66

INJEKCIJU PIERAKSTA PIEMĒRS:
Injekciju vietu un datumu dokumentēšana

Labā roka

10-15 cm no pleca

Kreisā roka

Vēdera labā puse

10-15 cm no elkoņa
5 cm

Vēdera kreisā puse

Labais augšstilbs

10-15 cm no cirkšņa

Kreisais augšstilbs

10-15 cm no ceļa

kājas viduslīnija

Kreisā sēža

Labā sēža

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
67

Atsevišķs pielikums: TITRĒŠANAS KOMPLEKTA INSTRUKCIJA
Jūsu ārsts ir nozīmējis Jums Betaferon, lai ārstētu Jūsu MS. Jūs labāk panesīsiet Betaferon sākumā, ja sāksiet ar mazu devu un pakāpeniski to palielināsiet līdz pilnai standarta devai (skatīt lietošanas instrukcijas pirmo daļu, 3. apakšpunktu „Kā lietot Betaferon”). Šļirces šajos titrēšanas iepakojumos ir marķētas atbilstoši devām (0,25; 0,5; 0,75 vai 1,0 ml ).
► Pārbaudiet komplekta saturu
Betaferon titrēšanas komplektā Jūs atradīsiet 4 numurētus trīsdaļīgos iepakojumus dažādās krāsās, kas katrs satur:
• 3 Betaferon flakonus (ar pulveri injekciju šķīduma pagatavošanai) • 3 pilnšļirces ar šķīdinātāju Betaferon pulverim (nātrija hlorīda 5.4 mg/ml (0,54% m/tilp.)
šķīdums) • 3 flakonu adapterus ar pievienotām adatām • 6 spirta tamponus ādas un flakonu tīrīšanai
Katrs trīsdaļīgais iepakojums satur šļirces, kuras būs nepieciešamas katras devas pagatavošanai. Katras devas šļircēm ir īpašs marķējums. Lūdzu, rūpīgi sekojiet šiem lietošanas norādījumiem. Katrā titrēšanas solī izmantojiet pilnīgi visu šķīdinātāju Betaferon pulvera sagatavošanai, pēc tam ievelciet šļircē vajadzīgo devu.
Sāciet komplekta izmantošanu ar dzelteno trīsdaļīgo iepakojumu, kuram kastītes augšējā labajā pusē ir skaidri redzams marķējums „1”. Pirmo trīsdaļīgo iepakojumu jālieto 1., 3. un 5. ārstēšanas dienā. Tas satur šļirces, kas speciāli marķētas ar „0,25 ml”. Tas palīdzēs Jums injicēt pareizo devu.
Pabeidzot dzeltenā iepakojuma lietošanu, sāciet lietot sarkano trīsdaļīgo iepakojumu, kuram kastītes augšējā labajā pusē ir skaidri redzams marķējums „2”. Otro trīsdaļīgo iepakojumu jālieto 7., 9. un 11. ārstēšanas dienā. Tas satur šļirces, kas speciāli marķētas ar „0,50 ml”. Tas palīdzēs Jums injicēt pareizo devu.
Pabeidzot sarkanā iepakojuma lietošanu, sāciet lietot zaļo trīsdaļīgo iepakojumu, kuram kastītes augšējā labajā pusē ir skaidri redzams marķējums „3”. Trešo trīsdaļīgo iepakojumu jālieto 13., 15. un 17. ārstēšanas dienā. Tas satur šļirces, kas speciāli marķētas ar „0,75 ml”. Tas palīdzēs Jums injicēt pareizo devu.
Noslēgumā, pabeidzot zaļā iepakojuma lietošanu, sāciet lietot zilo trīsdaļīgo iepakojumu, kuram kastītes augšējā labajā pusē ir skaidri redzams marķējums „4”.Ceturto trīsdaļīgo iepakojumu jālieto 19., 21. un 23. ārstēšanas dienā. Tas satur šļirces ar „0,25; 0,50; 0,75 un 1,0 ml” marķējumu. Izmantojot trīsdaļīgo iepakojumu „4”, Jūs varat injicēt pilnu 1,0 ml devu.
Lai uzzinātu, kā sagatavot un lietot Betaferon pulveri, lūdzu, skatīt 3. punktu - „Kā lietot Betaferon” lietošanas instrukcijas pirmajā daļā un pielikumu „Kā patstāvīgi veikt injekciju” lietošanas instrukcijas otrajā daļā.
Turklāt Jums būs nepieciešama atkritumu tvertne izlietotām šļircēm un adatām.
68
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas