apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Ovarium compositum amp.2.2ml N10

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-19
OVARIUM-лекарство/препарат -ампулы ориентировочно, Вы можете купить "Ovarium compositum amp.2.2ml N10" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 26.53€  30.37$  22.15£  2335Rub  272.4SEK  120PLN  94.35₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -ампулы  Ovarium compositum amp.2.2ml N10     Перепроверить

ATC кодV03AX 

 


Фирма производитель: Heel Gmbh

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Ovarium compositum amp.2.2ml N10 Rx (Heel Gmbh) [Germany]
26.53€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Ovarium compositum šķīdums injekcijām Kartona kastīte, Stikla ampula, N10

(Ginekoloģija, ATĶ kods: V03AX)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

29.66–184.36€

Zāļu produkta identifikators

04-0242-01

Zāļu reģistrācijas numurs

04-0242

Ražotājs

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

03-AUG-09

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Biologische Heilmittel Heel GmbH, Germany

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Ovarium compositum šķīdums injekcijām

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Ovarium compositum un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Ovarium compositum lietošanas

Kā lietot Ovarium compositum

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Ovarium compositum

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Ovarium compositum un kādam nolūkam tās lieto

Ovarium compositum ir homeopātisks līdzeklis, ko lieto olnīcu hormonālo disfunkciju (ovulācijas, auglības, dzemdes un sieviešu emocionālo traucējumu) palīgterapijai.

2. Kas Jums jāzina pirms Ovarium compositum

Nelietojiet Ovarium compositum šādos gadījumos:

ja Jums ir alerģija pret kādu no aktīvajām vielām vai jebkuru citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.

Citas zāles un Ovarium compositum

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Ovarium compositum kopā ar uzturu un dzērienu

Mijiedarbība nav novērota.

Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Ovarium compositum neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Ovarium compositum satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg, tas ir, mazāk nekā 1mmol nātrija (23mg) ampulā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

3. Kā lietot Ovarium compositum

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ieteicamā deva ir:

Akūtu traucējumu gadījumā lieto katru dienu, citos gadījumos 1-3 reizes nedēļā pa 1 ampulas saturu ievada muskulī, zem ādas, ādā, nepieciešamības gadījumā vēnā.

Ja esat lietojis Ovarium compositum vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Ovarium compositum vairāk nekā noteikts, izstāstiet par to ārstam.

Ja esat aizmirsis lietot Ovarium compositum

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Ovarium compositum

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Ļoti retos gadījumos iespējamas paaugstinātas jutības reakcijas. Retos gadījumos pēc zāļu lietošanas iespējama pastiprināta siekalu sekrēcija. Šādos gadījumos zāļu lietošana jāpārtrauc.

Retos gadījumos iespējama alerģiska reakcija pret aktīvo vielu Mercurius solubilis.

Lietojot homeopātiskas zāles, sākumā iespējama īslaicīga pasliktināšanās. Šajā gadījumā deva jāsamazina vai jāpārtrauc lietošana.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Ovarium compositum

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu marķējuma pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Ovarium compositum satur:

- Katra 2,2 ml (=2,2 g)ampula satur aktīvās vielas:

Ovarium suis

D8

22 mg

Placenta totalis suis

D10

22 mg

Uterus suis

D10

22 mg

Tuba uterina suis

D10

22 mg

Hypophysis suis

D13

22 mg

Cypripedium calceolus var. pubescens

D6

22 mg

Lilium lancifolium

D4

22 mg

Pulsatilla pratensis

D18

22 mg

Aquilegia vulgaris

D4

22 mg

Sepia officinalis

D10

22 mg

Lachesis mutus

D10

22 mg

Apisinum

D8

22 mg

Kreosotum

D8

22 mg

Calvatia gigantea

D6

22 mg

Psychotria ipecacuanha

D6

22 mg

Mercurius solubilis Hahnemanni

D10

22 mg

Hydrastis canadensis

D4

22 mg

Acidum cis-aconiticum

D10

22 mg

Magnesium phosphoricum

D10

22 mg

- Citas palīgvielas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

Ovarium compositum ārējais izskats un iepakojums

Iepakojumos pa 10 vai 100 caurspīdīga stikla ampulām, pa 2,2 ml ampulā.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 05/2016

SASKAŅOTS ZVA 09-06-2016
Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены