apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Stelara sol.p/inj.45mg/0.5ml pilnšļ.

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jul-05
STELARA-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Stelara sol.p/inj.45mg/0.5ml pilnšļ." Rīgā, Latvijā ir:

 • 2509.11€  2623.27$  2156.83£  289763Rub  27012.6SEK  11818PLN  9197.14₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Stelara sol.p/inj.45mg/0.5ml pilnšļ.     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL04AC05 

Aktīvās vielas: Ustekinumabum

 


Ražotājs, zīmols: Janssen Cilag
Stelara sol.p/inj.45mg/0.5ml pilnšļ. - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Stelara Stikla pilnšļirce, N1

(, ATĶ kods: L04AC05)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

3663.34€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/08/494/003

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/08/494/003

Ražotājs

Janssen Biologics B.V., Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

11-MAR-10

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

45 mg

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām pilnšļircē

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Janssen-Cilag International NV, Belgium

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 130 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrā flakonā ir 26 ml, kas satur 130 mg ustekinumaba (ustekinumabum; 5 mg/ml). Ustekinumabs ir pilnīga cilvēka IgG1κ monoklonālā antiviela pret interleikīnu (IL)-12/23, kas iegūta no peļu mielomas šūnu līnijas, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai. Šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Terapeitiskās indikācijas

Krona slimība STELARA indicēta vidēji līdz stipri aktīvas Krona slimības ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir neatbilstoša vai zudusi atbildes reakcija uz tradicionālu ārstēšanu vai TNFα antagonista terapiju, vai gadījumos, kad tāda terapija bijusi nepanesama vai ir medicīniski kontrindicēta.

Čūlainais kolīts STELARA indicēta vidēji līdz stipri aktīva čūlainā kolīta ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir neatbilstoša vai zudusi atbildes reakcija uz tradicionālu ārstēšanu vai bioloģiskas izcelsmes zāļu terapiju, vai gadījumos, kad tāda terapija bijusi nepanesama vai ir medicīniski kontrindicēta (skatīt 5.1. apakšpunktu).

4.2. Devas un lietošanas veids

STELARA koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai drīkst lietot tikai Krona slimības vai čūlainā kolīta diagnozes noteikšanā un terapijā pieredzējušu ārstu vadībā un uzraudzībā. STELARA koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai paredzēts tikai intravenozas indukcijas devai.

Devas

Krona slimība un čūlainais kolīts Ārstēšana ar STELARA jāsāk ar vienreizēju intravenozu devu atkarībā no ķermeņa masas. Šķīdums infūzijai jāsagatavo, izmantojot 1. tabulā noteikto STELARA 130 mg flakonu skaitu (informāciju par pagatavošanu skatīt 6.6. apakšpunktā).

1. Tabula. Sākotnējā intravenozā STELARA deva

Pacienta ķermeņa masa zāļu Ieteicamā devaa STELARA 130 mg

lietošanas laikā

flakonu skaits

≤ 55 kg > 55 kg līdz ≤ 85 kg

260 mg

2

390 mg

3

2

> 85 kg
a
Aptuveni 6 mg/kg

520 mg

4

Pirmā subkutānā 90 mg STELARA deva jāievada 8. nedēļā pēc intravenozās devas ievadīšanas. Informāciju par devām turpmākajā subkutānas zāļu lietošanas shēmā skatīt STELARA šķīduma injekcijām (flakonos) un šķīduma injekcijām pilnšļircēs zāļu aprakstā.

Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadi) Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Nieru vai aknu darbības traucējumi STELARA lietošana šajās pacientu populācijās nav pētīta. Ieteikumus par devām sniegt nav iespējams.

Pediatriskā populācija STELARA drošums un efektivitāte Krona slimības vai čūlainā kolīta ārstēšanā bērniem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.

Lietošanas veids STELARA 130 mg paredzēta tikai intravenozai ievadīšanai. Tā jāievada vismaz vienu stundu ilgā infūzijā. Norādījumus par zāļu atšķaidīšanu pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.

4.3. Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Klīniski nozīmīga aktīva infekcija (piemēram, aktīva tuberkuloze, skatīt 4.4. apakšpunktu).

4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, ir jāreģistrē lietoto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs.

Infekcijas Ustekinumabs var paaugstināt infekciju risku vai reaktivizēt slēptas infekcijas. Klīniskajos pētījumos pacientiem, kuriem ievadīts STELARA, radušās nopietnas baktēriju, sēnīšu un vīrusu infekcijas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

Apsverot STELARA lietošanu pacientiem ar hronisku infekciju vai atkārtotu infekciju anamnēzē, jāievēro piesardzība (skatīt 4.3 apakšpunktu).

Pirms STELARA terapijas uzsākšanas jāvērtē, vai pacientam nav tuberkuloze. STELARA nedrīkst ievadīt pacientam ar aktīvu tuberkulozi (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pirms STELARA ievadīšanas jāsāk latentas tuberkulozes infekcijas ārstēšana. Prettuberkulozes terapija pirms STELARA lietošanas uzsākšanas jāapsver arī pacientiem, kuriem anamnēzē ir latenta vai aktīva tuberkuloze un kuriem nav iespējams pierādīt adekvātu terapijas kursu. Pacientiem, kuri saņem STELARA, terapijas laikā un pēc tās rūpīgi jākontrolē aktīvas tuberkulozes izpausmes un simptomi.

Pacienti jāinformē, ka noteikti jāmeklē medicīniska palīdzība, ja rodas pazīmes un simptomi, kas liecina par infekciju. Ja rodas nopietna infekcija, pacients rūpīgi jākontrolē, un STELARA nedrīkst ievadīt, līdz infekcija nav izzudusi.

3

Ļaundabīgi audzēji Imūnsupresīvie līdzekļi, piemēram, ustekinumabs, var paaugstināt ļaundabīgu audzēju risku. Dažiem pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos lietoja STELARA, radās ādas un neādas ļaundabīgie audzēji (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Pētījumi, kuros piedalītos pacienti ar ļaundabīgu audzēju anamnēzē vai kuros turpināta terapija pacientiem ar ļaundabīgu audzēju, kas radies STELARA lietošanas laikā, nav veikti. Tādēļ, apsverot STELARA lietošanu šādiem pacientiem, jāievēro piesardzība.
Visi pacienti, īpaši pēc 60 gadu vecuma un pacienti, kuriem anamnēzē ir ilgstoša ārstēšana ar imūnsupresantiem vai PUVA, jākontrolē attiecībā uz nemelanomas ādas vēzi (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Sistēmiskās un respiratorās paaugstinātas jutības reakcijas Sistēmiskās reakcijas Pēcreģistrācijas uzraudzībā ziņots par smagām paaugstinātas jutības reakcijām, dažos gadījumos vairākas dienas pēc ārstēšanas. Radusies anafilakse un angioedēma. Ja rodas anafilaktiska vai cita veida nopietna paaugstinātas jutības reakcija, jāsāk atbilstoša terapija un jāpārtrauc STELARA ievadīšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Respiratorās reakcijas Ustekinumaba pēcreģistrācijas lietošanas laikā ziņots par alerģiska alveolīta un eozinofiliskas pneimonijas gadījumiem. Klīniskās izpausmes ietvēra klepu, elpas trūkumu un intersticiālus infiltrātus pēc vienas līdz trīs devu saņemšanas. Nopietni iznākumi ietvēra elpošanas mazspēju un ilgāku hospitalizāciju. Par uzlabojumiem ziņoja pēc ustekinumaba lietošanas pārtraukšanas un dažos gadījumos arī pēc kortikosteroīdu ievadīšanas. Ja infekcija ir izslēgta un diagnoze ir apstiprināta, ustekinumaba lietošana jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Vakcinācija Tiek ieteikts, ka vienlaikus ar STELARA nedrīkst ievadīt dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīnas (piemēram, Bacillus Calmette-Guérin (BCG)). Specifiski pētījumi, kuros piedalītos pacienti, kuriem nesen ievadīta dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīna, nav veikti. Dati par dzīvu vakcīnu sekundāru infekcijas transmisiju pacientiem, kuri saņem STELARA, nav pieejami. Pirms vakcinēšanas ar dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīnu terapija ar STELARA jāpārtrauc vismaz 15 nedēļas pēc pēdējās devas, un to var atsākt ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc vakcinēšanas. Papildu informāciju un norādes par imūnsupresīvu līdzekļu lietošanu pēc vakcinēšanas zāļu ordinētāji var meklēt konkrētu vakcīnu zāļu aprakstā.
Pacientiem, kuri lieto STELARA, drīkst vienlaikus ievadīt inaktivētu vai nedzīvu vakcīnu.
Ilgstoša ārstēšana ar STELARA nenomāc humorālu atbildes reakciju uz pneimokoku polisaharīdu vai stingumkrampju vakcīnu (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Vienlaicīga imūnsupresīva terapija Psoriāzes pētījumos nav vērtēts STELARA drošums un efektivitāte kombinācijā ar citiem imūnsupresīviem līdzekļiem, tai skaitā bioloģiskiem līdzekļiem vai fototerapiju. Psoriātiskā artrīta pētījumos vienlaicīga MTX lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Krona slimības un čūlainā kolīta pētījumos vienlaicīga imūnsupresīvu līdzekļu vai kortikosteroīdu lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Piesardzība jāievēro, apsverot citu imūnsupresīvu līdzekļu lietošanu vienlaikus ar STELARA vai pārejot no terapijas ar citiem imūnsupresīviem bioloģiskiem līdzekļiem (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Imūnterapija STELARA lietošana nav novērtēta pacientiem, kuriem veikta alerģijas imūnterapija. Nav zināms, vai STELARA var ietekmēt alerģijas imūnterapiju.
4

Smagas ādas reakcijas Pēc ustekinumaba lietošanas pacientiem ar psoriāzi ziņots par eksfoliatīvā dermatīta rašanos (skatīt 4.8. apakšpunktu). Slimības dabiskās norises gaitā pacientiem ar perēkļveida psoriāzi var rasties psoriātiskā eritrodermija, un tās klīniskie simptomi var neatšķirties no eksfoliatīvā dermatīta simptomiem. Pacientu ar psoriāzi novērošanas laikā ārstiem ir jāseko, vai nerodas psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta simptomi. Ja šādi simptomi rodas, jāsāk atbilstoša terapija. Ja rodas aizdomas par reakciju uz zālēm, STELARA lietošana jāpārtrauc.
Īpašas pacientu grupas Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadi) 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem, kas saņēma STELARA, klīniskos pētījumos apstiprināto indikāciju gadījumā netika novērotas vispārējas efektivitātes vai drošuma atšķirības, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem, tomēr 65 gadus veco un vecāku pacientu skaits nav pietiekams, lai noteiktu, vai šo pacientu atbildes reakcija atšķiras no tās, kas novērota jaunākiem pacientiem. Tā kā gados vecāku cilvēku populācijā kopumā ir lielāka infekciju sastopamība, ārstējot gados vecākus pacientus, jāievēro piesardzība.
Nātrija daudzums STELARA satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”. Tomēr STELARA atšķaida ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumā injekcijām. Tas ir jāievēro pacientiem, kuri lieto uzturu ar kontrolētu nātrija saturu (skatīt 6.6. apakšpunktu).
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Vienlaikus ar STELARA nedrīkst lietot dzīvas vakcīnas (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Mijiedarbības pētījumi cilvēkiem nav veikti. III fāzes pētījumu populāciju farmakokinētikas analīzē pētīta pacientiem ar psoriāzi vienlaikus biežāk parakstīto zāļu (tai skaitā paracetamola, ibuprofēna, acetilsalicilskābes, metformīna, atorvastatīna, levotiroksīna) ietekme uz ustekinumaba farmakokinētiku. Norādījumu par mijiedarbību ar šīm vienlaikus lietotām zālēm nebija. Šīs analīzes pamatā bija vismaz 100 pacientu (> 5% pētītās pacientu grupas), kas vienlaikus tika ārstēti ar šīm zālēm vismaz 90% pētījuma laika. Vienlaicīga MTX, NPL, 6-merkaptopurīna, azatioprīna un perorālo kortikoīdu lietošana pacientiem ar psoriātisku artrītu, Krona slimību vai čūlaino kolītu, kā arī agrāka anti-TNFα līdzekļu lietošana pacientiem ar psoriātisku artrītu vai Krona slimību un agrāka bioloģiskas izcelsmes zāļu (t.i., anti-TNFα līdzekļu un/vai vedolizumaba) lietošana pacientiem ar čūlaino kolītu neietekmēja ustekinumaba farmakokinētiku.
In vitro pētījuma rezultāti neliecina par devas pielāgošanas nepieciešamību pacientiem, kas vienlaikus saņem CYP450 substrātus (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Psoriāzes pētījumos nav vērtēts STELARA drošums un efektivitāte kombinācijā ar citiem imūnsupresīviem līdzekļiem, tai skaitā bioloģiskiem līdzekļiem vai fototerapiju. Psoriātiskā artrīta pētījumos vienlaicīga MTX lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Krona slimības un čūlainā kolīta pētījumos vienlaicīga imūnsupresīvu līdzekļu vai kortikosteroīdu lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Sievietes reproduktīvā vecumā Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā un vismaz 15 nedēļas pēc ārstēšanas jālieto efektīvas kontracepcijas metodes.
Grūtniecība Nav atbilstošu datu par ustekinumaba lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību
5

attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkā vēlams izvairīties no STELARA lietošanas grūtniecības laikā.

Barošana ar krūti Nav zināms, vai ustekinumabs cilvēkam izdalās mātes pienā. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka ustekinumabs nelielā daudzumā izdalās mātes pienā. Nav zināms, vai pēc iekšķīgas lietošanas ustekinumabs uzsūcas sistēmiskā asinsritē. Tā kā zīdaiņiem ustekinumabs var izraisīt blakusparādības, lēmums, pārtraukt barošanu ar krūti ārstēšanas laikā un līdz 15 nedēļām pēc ārstēšanas vai pārtraukt terapiju ar STELARA, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no STELARA terapijas sievietei.

Fertilitāte Ustekinumaba ietekme uz cilvēka fertilitāti nav vērtēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).

4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

STELARA neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu pieaugušajiem kontrolētajos periodos ar ustekinumaba lietošanu saistītās visbiežākās blakusparādības (> 5% pacientu) bija nazofaringīts un galvassāpes. Vairumā gadījumu šīs blakusparādības tika uzskatītas par vieglām, un to dēļ nebija jāpārtrauc pētījuma zāļu lietošana. Visnopietnākās blakusparādības, par kurām ziņots STELARA lietošanas laikā, ir paaugstinātas jutības reakcijas, tajā skaitā anafilakse (skatīt 4.4. apakšpunktu). Kopumā drošuma profils pacientiem ar psoriāzi, pacientiem ar psoriātisku artrītu, pacientiem ar Krona slimību un pacientiem ar čūlaino kolītu bija līdzīgs.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Zemāk aprakstītie dati par drošumu atspoguļo ustekinumaba iedarbību pieaugušajiem 14 kontrolētajos 2. un 3. fāzes pētījumos, kuros piedalījās 6709 pacienti (4135 pacienti, kuriem bija psoriāze un/vai psoriātisks artrīts, 1749 pacienti, kuriem bija Krona slimība, un 825 pacienti, kuriem bija čūlainais kolīts). Šo klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos posmos STELARA pacienti saņēma vismaz 6 mēnešus vai 1 gadu (attiecīgi 4577 un 3253 pacienti ar psoriāzi, psoriātisku artrītu, Krona slimību vai čūlaino kolītu) vai vismaz četrus vai piecus gadus (attiecīgi 1482 un 838 pacienti ar psoriāzi).

2. tabulā saraksta veidā apkopotas pieaugušajiem veiktajos psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīniskajos pētījumos ziņotās blakusparādības, kā arī pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņotās blakusparādības. Nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un sastopamības biežuma, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

2. tabula. Nevēlamo blakusparādību saraksts

Orgānu sistēmu

Biežums: blakusparādība

klasifikācija

Infekcijas un infestācijas Bieži: augšējo elpceļu infekcijas un nazofaringīts, sinusīts

Retāk: celulīts, zobu infekcijas, jostas roze, dziļo elpceļu infekcijas

un vīrusu izraisītas augšējo elpceļu infekcijas, vulvovaginālas sēnīšu

infekcijas

6

Imūnās sistēmas traucējumi Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas (arī izsitumi un nātrene) Reti: nopietnas paaugstinātas jutības reakcijas (arī anafilakse un angioedēma)

Psihiskie traucējumi

Retāk: depresija

Nervu sistēmas traucējumi Bieži: reibonis, galvassāpes Retāk: sejas paralīze

Elpošanas sistēmas

Bieži: sāpes rīkles galā un balsenē

traucējumi, krūšu kurvja un Retāk: aizlikts deguns

videnes slimības

Reti: alerģisks alveolīts, eozinofiliska pneimonija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: caureja, slikta dūša, vemšana
Bieži: nieze Retāk: pustuloza psoriāze, ādas eksfoliācija, akne Reti: eksfoliatīvais dermatīts

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži: muguras sāpes, mialģija, artralģija
Bieži: nespēks, apsārtums injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā Retāk: reakcijas injekcijas vietā (tai skaitā asiņošana un hematoma, sacietējums, tūska un nieze), astēnija

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts Infekcijas Placebo kontrolētajos pētījumos, kuros piedalījās psoriāzes, psoriātiska artrīta, Krona slimības vai čūlainā kolīta slimnieki, infekcijas vai nopietnas infekcijas rādītāji ustekinumaba terapijas un placebo grupas pacientiem bija līdzīgi. Šo klīnisko pētījumu ar placebo kontrolētā posmā ar ustekinumabu ārstētiem slimniekiem infekcijas rādītājs bija 1,36 gadījumi uz novērošanas pacientgadu, bet ar placebo ārstētiem pacientiem – 1,34 gadījumi uz pacientgadu. Nopietnu infekciju rādītājs ar ustekinumabu ārstētu pacientu grupā bija 0,03 gadījumi uz novērošanas pacientgadu (30 nopietnas infekcijas 930 novērošanas pacientgados) un ar placebo ārstētiem pacientiem – 0,03 (15 nopietnas infekcijas 434 novērošanas pacientgados) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos periodos, uz kuriem attiecas 11 581 pacientgadu ilga preparāta iedarbība uz 6709 pacientiem, novērošanas ilguma mediāna bija 1,0 gads (1,1 gads psoriātiskas slimības pētījumos, 0,6 gadi Krona slimības pētījumos un 1,0 gads čūlainā kolīta pētījumos). Ar ustekinumabu ārstētajiem pacientiem infekciju un nopietnu infekciju rādītājs bija attiecīgi 0,91 un 0,02 gadījums novērošanas pacientgadā (199 nopietnas infekcijas 11 581 novērošanas pacientgadā); nopietnās infekcijas bija pneimonija, anāls abscess, flegmona, divertikulīts, gastroenterīts un vīrusu infekcijas.
Klīniskajos pētījumos pacientiem ar latentu tuberkulozi, kas vienlaikus tika ārstēti ar izoniazīdu, tuberkuloze neradās.
Ļaundabīgi audzēji Placebo kontrolētajos psoriāzes, psoriātiska artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīniskajos pētījumos ļaundabīgu audzēju sastopamība, izņemot nemelanomas ādas vēzi, ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem bija 0,11 gadījumi uz 100 novērošanas pacientgadiem (1 pacientam 929 novērošanas pacientgados), salīdzinot ar 0,23 ar placebo ārstēto pacientu grupā (1 pacientam 434 novērošanas pacientgados). Nemelanomas ādas vēža sastopamība ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem bija 0,43 gadījumi uz 100 novērošanas pacientgadiem (4 pacientiem 929 novērošanas
7

pacientgados), salīdzinot ar 0,46 ar placebo ārstēto pacientu grupā (2 pacientiem 433 novērošanas pacientgados).
Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos periodos, uz kuriem attiecas 11 561 pacientgadu ilga preparāta iedarbība uz 6709 pacientiem, novērošanas ilguma mediāna bija 1,0 gads (1,1 gads psoriātiskas slimības pētījumos, 0,6 gadi Krona slimības pētījumos un 1,0 gads čūlainā kolīta pētījumos). Ļaundabīgi audzēji (izņemot nemelanomas ādas vēzi) 11 561 pacientgadu ilgas novērošanas laikā tika aprakstīti 62 pacientiem (pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, biežums bija 0,54 gadījumi 100 novērošanas pacientgados). Šis ļaundabīgo audzēju biežums pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, bija līdzīgs biežumam, kas paredzams kopējā populācijā (standartizētais incidences koeficients bija 0,93 [95% ticamības intervālā 0,71–1,20], koriģējot pēc vecuma, dzimuma un rases). Visbiežāk novērotie ļaundabīgie audzēji (izņemot nemelanomas ādas vēzi) bija prostatas vēzis, kolorektālais vēzis, melanoma un krūts vēzis. Pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, nemelanomas ādas vēža biežums bija 0,49 gadījumi 100 pacientgadus ilgas novērošanas laikā (56 pacientiem 11 545 pacientgadus ilgas novērošanas laikā). Pacientu, kuriem ir bazālais un plakanšūnu ādas vēzis, attiecība (3:1) ir līdzīga tai, kas paredzama kopējā populācijā (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Paaugstinātas jutības un infūzijas izraisītas reakcijas Krona slimības un čūlainā kolīta intravenozas indukcijas pētījumos nav ziņots par anafilakses vai citu būtisku infūzijas izraisītu reakciju gadījumiem pēc vienreizējas intravenozas devas. Šajos pētījumos nevēlamās blakusparādības, kas radās infūzijas laikā vai vienas stundas laikā pēc tās, novēroja 2,2% no 785 placebo grupas pacientiem un 1,9% no 790 pacientiem, kas tika ārstēti ar ieteikto ustekinumaba devu.
Pediatriskā populācija Nevēlamās blakusparādības pediatriskiem pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar perēkļveida psoriāzi Ustekinumaba lietošanas drošums pētīts 3. fāzes pētījumā 110 pacientiem no 12 līdz 17 gadu vecumam līdz 60 nedēļām ilgi. Šajā pētījumā ziņotās blakusparādības bija līdzīgas tām, kas novērotas iepriekš veiktos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar perēkļveida psoriāzi.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskajos pētījumos intravenozi ievadītas atsevišķas devas līdz 6 mg/kg neradīja devu ierobežojošu toksiskumu. Pārdozēšanas gadījumā ieteicams uzraudzīt jebkādu nevēlamu blakusparādību izpausmju vai simptomu rašanos pacientam un nekavējoties sākt atbilstošu simptomātisku terapiju.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori. ATĶ kods: L04AC05.
Darbības mehānisms Ustekinumabs ir pilnīga cilvēka IgG1κ monoklonālā antiviela, kas specifiski piesaistās pie cilvēka citokīnu interleikīnu (IL)-12 un IL-23 kopīgās p40 proteīna subvienības. Ustekinumabs inhibē cilvēka IL-12 un IL-23 bioloģisko aktivitāti, novēršot p40 piesaistīšanos pie IL-12Rβ1 receptora proteīna, kas ir eksprimēts uz imūnās sistēmas šūnu virsmas. Ustekinumabs nevar saistīties ar IL-12 vai IL-23, kas
8

jau piesaistījušies pie IL-12Rβ1 šūnas virsmas receptoriem. Tādēļ maz ticams, ka ustekinumabs varētu veicināt kofaktoru vai antivielu mediētu citotoksicitāti šūnās ar IL-12 un/vai IL-23 receptoriem. IL12 un IL-23 ir heterodimēri citokīni, ko izdala gan aktivētas šūnas, kas satur antivielas, piemēram, makrofāgi un dendrīta šūnas, gan citokīni, kas piedalās imūnās reakcijās. IL-12 stimulē dabiskās galētājšūnas un veicina CD4+ T šūnu diferenciāciju T helperu 1 (Th1) fenotipa virzienā, un IL23 inducē T helperu 17 (Th17) ceļu. Tomēr IL-12 un IL-23 regulācijas patoloģijas ir bijušas saistītas ar imūno reakciju mediētām slimībām, piemēram, psoriāzi, psoriātisko artrītu, Krona slimību un čūlaino kolītu.
Ustekinumabs, saistoties ar IL-12 un IL-23 kopējo p40 apakšvienību, var klīniski ietekmēt psoriāzi, psoriātisko artrītu, Krona slimību un čūlaino kolītu, pārtraucot Th1 un Th17 citokīnu ceļus, kas ir minēto slimību patoģenēzes galvenie faktori.
Pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu ārstēšana ar ustekinumabu izraisīja iekaisuma marķieru, arī C-reaktīvā proteīna (CRP) un fekālā kalprotektīna, līmeņa pazemināšanos, kas pēc tam saglabājās uzturošajā fāzē.
Imunizācija Ilgstošā psoriāzes 2. pētījuma (PHOENIX 2) pagarinājuma fāzē pieaugušiem pacientiem, kas vismaz 3,5 gadus tika ārstēti ar STELARA, antivielu atbildes reakcija uz pneimokoku polisaharīdu un stingumkrampju vakcīnu bija līdzīga tai, kas tika novērota kontroles grupai, ārstējot psoriāzi nesistēmiski. Līdzīgam pieaugušo pacientu īpatsvaram attīstījās aizsargājošs pneimokoku un stingumkrampju antivielu līmenis, un antivielu titri ar STELARA ārstētajiem un kontroles grupas pacientiem bija līdzīgi.
Klīniskā efektivitāte
Krona slimība Ustekinumaba drošumu un efektivitāti vērtēja trijos randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētajos daudzcentru pētījumos, kuros piedalījušies pieauguši pacienti ar vidēji līdz izteikti aktīvu Krona slimību (Krona slimības aktivitātes indeksa [Crohn’s Disease Activity Index, CDAI] vērtība no ≥ 220 līdz ≤ 450). Klīniskās izstrādes programmu veidoja divi 8 nedēļas ilgi intravenozas indukcijas pētījumi (UNITI-1 un UNITI-2), kuriem sekoja 44 nedēļas ilgs subkutānas uzturošās terapijas pētījums ar randomizētu atcelšanu (IM-UNITI); tas viss veidoja 52 nedēļas ilgu terapiju.
Indukcijas pētījumos piedalījās 1409 pacienti (UNITI-1, n = 769; UNITI-2 n = 640). Primārais mērķa kritērijs abos indukcijas pētījumos bija pacientu, kam bija konstatējama klīniska atbildes reakcija, īpatsvars 6. nedēļā (klīnisku atbildes reakciju definēja kā CDAI vērtības samazinājumu par ≥ 100 punktiem). Efektivitāti raksturojošos datus abos pētījumos apkopoja un analizēja līdz 8. nedēļai. Bija atļauts vienlaikus lietot perorālus kortikosteroīdus, imūnmodulatorus, aminosalicilātus un/vai antibiotikas, un 75 % pacienti turpināja saņemt vismaz vienas no šīm zālēm. Abos pētījumos pacientus randomizēja, lai viņi 0. nedēļā vienu reizi intravenozi saņemtu vai nu ieteikto pielāgoto devu, kas bija aptuveni 6 mg/kg (skatīt STELARA 130 mg koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu), fiksētu 130 mg ustekinumaba devu vai placebo.
Pacientiem UNITI-1 bija bijusi neveiksmīga iepriekšēja anti-TNFα terapija vai arī tās nepanesamība. Aptuveni 48% pacientu bija bijusi neveiksmīga 1 iepriekšēja anti-TNF~`~ terapija, un 52% pacientu bija bijušas neveiksmīgas 2 vai 3 iepriekšējas anti-TNFα terapijas. Šajā pētījumā 29,1% pacientu bija neatbilstoša sākotnējā atbildes reakcija (primārs atbildes reakcijas iztrūkums), 69,4% pacientu bija atbildes reakcija, taču tā zuda (sekundārs atbildes reakcijas iztrūkums), un 36,4 % pacientu bija antiTNFα terapijas nepanesamība.
Pacientiem UNITI-2 bija bijusi vismaz viena neveiksmīga tradicionālā terapija, tostarp kortikosteroīdi vai imūnmodulatori, un viņi vai nu iepriekš nebija saņēmuši anti-TNF-α terapiju (68,6 %), vai arī iepriekš bija saņēmuši anti-TNFα terapiju, bet tā nebija bijusi neveiksmīga (31,4%).
9

Gan UNITI-1, gan UNITI-2 ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupā klīniska atbildes reakcija un remisija bija vērojama būtiski lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (3. tabula). Ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupā būtiska klīniska atbildes reakcija un remisija bija konstatējama jau 3. nedēļā, un šie rādītāji turpināja uzlaboties līdz 8. nedēļai. Šajos indukcijas pētījumos pielāgotās devas grupā efektivitāte bija augstāka un noturīgāka nekā 130 mg devas grupā, tāpēc intravenozai indukcijai ieteicams izmantot pielāgotu devu.

3. tabula. Klīniskās atbildes reakcijas un remisijas indukcija UNITI-1 un UNITI 2

UNITI-1*

UNITI-2**

Placebo Ieteicamā Placebo Ieteicamā

N = 247 ustekinumab N = 209 ustekinumaba

a deva

deva

Klīniska remisija, 8. nedēļa Klīniska atbildes reakcija

18 (7,3%) 53

N = 249 52 (20,9%)a
84 (33,7%)b

41 (19,6%)
60

N = 209 84 (40,2%)a
116 (55,5%)a

(100 punktu), 6. nedēļa Klīniska atbildes reakcija

(21,5%) 50

94 (37,8%)a

(28,7%) 67

121 (57,9%)a

(100 punktu), 8. nedēļa 70 punktu atbildes reakcija, 3. nedēļa 70 punktu atbildes reakcija, 6. nedēļa

(20,2%) 67
(27,1%) 75
(30,4%)

101 (40,6%)b 109 (43,8%)b

(32,1%) 66
(31,6%) 81
(38,8%)

106 (50,7%)a 135 (64,6%)a

Klīniska remisija definēta kā CDAI vērtība < 150; klīniska atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums par vismaz 100 punktiem vai klīniskas remisijas esamība 70 punktu atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums vismaz par 70 punktiem * Neveiksmīga anti-TNFα terapija ** Neveiksmīga tradicionālā terapija
a
p < 0,001
b
p < 0,01

Uzturošās terapijas pētījumā (IM-UNITI) vērtēja 388 pacientus, kam 8. nedēļā pēc indukcijas ar ustekinumabu pētījumā UNITI-1 vai UNITI-2 bija panākta 100 punktu klīniskā atbildes reakcija. Pacientus randomizēja, lai viņi 44 nedēļu garumā saņemtu subkutānu uzturošo terapiju vai nu ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 8 nedēļām, vai ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 12 nedēļām, vai ar placebo (informāciju par ieteicamajām devām uzturošajā terapijā skatīt 4.2. apakšpunktā).

Klīniska remisija un atbildes reakcija ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupās 44. nedēļā bija saglabājusies būtiski lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (skatīt 4. tabulu).

4. tabula.

Klīniskas atbildes reakcijas un remisijas saglabāšanās pētījumā IM-UNITI (44. nedēļa;

52 nedēļas pēc sākotnējās indukcijas devas saņemšanas)

Placebo*

90 mg

90 mg

ustekinumaba ustekinumaba

N = 131†

ik pēc 8 nedēļām

ik pēc 12 nedēļām

Klīniska remisija Klīniska atbildes reakcija Klīniska remisija bez kortikosterīdiem Klīniska remisija pacientiem:
kas bija remisijas fāzē uzturošās terapijas sākšanas brīdī kas tika iesaistīti no pētījuma CRD3002‡

36% 44% 30%
46% (36/79)
44% (31/70)

N = 128† 53%a 59%b 47%a
67% (52/78)a
63% (45/72)c

N = 129† 49%b 58%b 43%c
56% (44/78)
57% (41/72)

10

kas nebija saņēmuši anti-TNFα terapiju 49% (25/51) 65% (34/52)c

57% (30/53)

kas tika iesaistīti no pētījuma CRD3001§

26% (16/61) 41% (23/56) 39% (22/57)

Klīniska remisija definēta kā CDAI vērtība < 150; klīniska atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums vismaz par 100 punktiem vai klīniskas remisijas esamība

* Placebo grupu veidoja pacienti, kam bija atbildes reakcija uz ustekinumabu un kas uzturošās terapijas sākuma brīdī
bija randomizēti, lai saņemtu placebo.

Pacienti, kam bija 100 punktu klīniskā atbildes reakcija uz ustekinumabu uzturošās terapijas sākuma brīdī

Pacienti, kam bijusi neveiksmīga tradicionāla terapija, bet ne anti-TNFα terapija
§
Pacienti, kas ir refraktāri pret anti-TNFα terapiju vai kam ir tās nepanesamība
a
p < 0,01
b
p < 0,05
c
nomināli ticams (p < 0,05)

Pētījumā IM-UNITI 29 no 129 pacientiem nesaglabājās atbildes reakcija pret ustekinumabu, lietojot zāles ik pēc 12 nedēļām, un viņiem tika atļauts pielāgot zāļu lietošanu un saņemt ustekinumabu ik pēc 8 nedēļām. Atbildes reakcijas zudums tika definēts kā CDAI vērtība ≥ 220 un vērtības palielināšanās par ≥ 100 no sākotnējās CDAI vērtības. Starp šiem pacientiem klīniska remisija 16 nedēļas pēc zāļu lietošanas pielāgošanas bija sasniegta 41,4% pacientu.

Pacienti, kuriem indukcijas pētījumos UNITI-1 un UNITI-2 astotajā nedēļā nebija konstatējama klīniska atbildes reakcija pret ustekinumabu (476 pacienti), tika iesaistīti nerandomizētā uzturošās terapijas pētījuma (IM-UNITI) daļā un tolaik saņēma subkutānu 90 mg ustekinumaba injekciju. Pēc astoņām nedēļām 50,5% pacientu bija sasniegta klīniska atbildes reakcija, un viņi turpināja saņemt uzturšo devu ik pēc 8 nedēļām; starp pacientiem, kuri turpināja saņemt uzturošo devu, lielākajai daļai saglabājās atbildes reakcija (68,1%) un 44. nedēļā bija sasniegta remisija (50,2%); šo pacientu īpatsvars bija līdzīgs kā starp pacientiem, kuriem bija bijusi sākotnēja atbildes reakcija uz indukciju ar ustekinumabu.

No 131 pacienta, kam bija bijusi atbildes reakcija uz indukciju ar ustekinumabu un kas uzturošās terapijas pētījuma sākumā bija randomizēti placebo grupā, 51 pacientam vēlāk zuda atbildes reakcija, un tika lietota 90 mg ustekinumaba deva subkutāni ik pēc 8 nedēļām. Lielākajai daļai pacientu, kam zuda atbildes reakcija un tika atsākta ustekinumaba lietošana, tas notika 24 nedēļu laikā pēc indukcijas infūzijas. 70,6% no šī 51 pacienta tika sasniegta klīniskā atbildes reakcija, un 39,2% tika sasniegta klīniskā remisija 16 nedēļas pēc pirmās subkutānas ustekinumaba devas saņemšanas.

IM-UNITI pacienti, kuri pabeidza 44 nedēļas ilgo pētījumu, varēja turpināt ārstēšanu pētījuma pagarinājumā. No pētījuma pagarinājumā iekļautajiem pacientiem klīniska remisija un atbildes reakcija kopumā līdz 92. nedēļai saglabājās gan pacientiem, kuriem bija neveiksmīga pret TNF vērstā ārstēšana, gan tiem, kuriem bija neveiksmīga ārstēšana ar tradicionāliem līdzekļiem.

Šajā pētījuma pagarinājumā, īstenojot līdz 2 gadiem ilgu ārstēšanu pacientiem ar Krona slimību, jaunus datus par drošuma apdraudējumu nekonstatēja.

Endoskopija Endoskopiski gļotādas stāvoklis tika vērtēts 252 pacientiem ar atbilstošu sākotnēju endoskopiski pierādītu slimības aktivitāti apakšpētījumā. Primārais mērķa kritērijs bija vienkāršotā endoskopiskā slimības smaguma indeksa, kas paredzēts Krona slimībai (Simplified Endoscopic Disease Severity Score for Crohn’s Disease, SES-CD) vērtības izmaiņas kopš sākumstāvokļa; SES-CD ir kombinēts indekss, kura vērtību nosaka atkarībā no čūlu esamības vai lieluma, ar čūlām klātās gļotādas virsmas daļas, citu bojājumu skartās gļotādas virsmas daļas un sašaurinājumu vai striktūru esamības un veida 5 līkumainās un resnās zarnas segmentos. Astotajā nedēļā pēc vienreizējas intravenozas indukcijas devas SES-CD izmaiņas ustekinumaba grupā (n = 155, vidējās izmaiņas = -2,8) bija lielākas nekā placebo grupā (n = 97, vidējās izmaiņas = -0,7, p = 0,012).

11

Fistulas atbildes reakcija Pacientu, kam pētījuma sākumā bija novadošas fistulas, apakšgrupā (8,8%; n = 26), 12/15 (80%) no pacientiem, kas lietoja ustekinumabu, pēc 44 nedēļām bija konstatējama fistulas atbildes reakcija (ko definēja kā novadošu fistulu skaita samazinājumu par ≥ 50% salīdzinājumā ar skaitu indukcijas pētījuma sākumā), kamēr placebo grupā šādu pacientu skaits bija 5/11 (45,5%).
Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte Ar veselību saistīto dzīves kvalitāti novērtēja pēc Iekaisīgo zarnu slimību anketas (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire – IBDQ) un saskaņā ar SF-36 anketām. Gan UNITI-1, gan UNITI-2 astotajā nedēļā pacientiem, kas lietoja ustekinumabu, tika konstatēts statistiski nozīmīgi izteiktāks un klīniski nozīmīgs IBDQ kopējās vērtības un SF-36 mentālās komponentes apkopojuma indeksa vērtības uzlabojums salīdzinājumā ar placebo. Pētījumā IM-UNITI šie uzlabojumi ar ustekimumabu ārstētajiem pacientiem līdz 44. nedēļai kopumā saglabājās labāk nekā placebo grupā. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes uzlabojums pagarinājumā kopumā saglabājās līdz 92. nedēļai.
Čūlainais kolīts Ustekinumaba drošumu un efektivitāti vērtēja divos randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētos daudzcentru pētījumos pieaugušiem pacientiem ar vidēji vai stipri aktīvu čūlaino kolītu (6-12 punkti pēc Meijo skalas; endoskopiskās apakšskalas punktu skaits ≥ 2). Klīniskās izstrādes programma ietvēra vienu intravenozas indukcijas pētījumu (UNIFI-I), kurā terapijas ilgums bija līdz 16 nedēļām, kam sekoja 44 nedēļas ilgs subkutānas ievadīšanas randomizētas atcelšanas balstterapijas pētījums (UNIFI-M), kurā terapijas ilgums bija vismaz 52 nedēļas.
UNIFI-I un UNIFI-M efektivitātes rezultāti bija pamatoti ar endoskopijas rezultātu centralizētu pārskatu.
UNIFI-I pētījumā bija iekļauts 961 pacients. Indukcijas pētījuma primārais mērķa kritērijs bija tādu pētāmo personu īpatsvars, kurām 8. nedēļā bija klīniska remisija. Pacientus randomizēja, lai 0. nedēļā intravenozi ievadītu ieteicamo ķermeņa masai atbilstošo devu aptuveni 6 mg/kg (skatīt 1. tabulu, 4.2. apakšpunktu), fiksētu ustekinumaba 130 mg devu vai placebo.
Vienlaicīgi bija atļauts lietot perorālos kortikosteroīdus, imūnmodulatorus un aminosalicilātus, un 90% pacientu turpināja saņemt vismaz vienu no šīm zālēm. Iekļautajiem pacientiem bija jābūt bijušai neveiksmīgai tradicionālai terapijai (ar kortikosteroīdiem vai imūnmodulatoriem) vai vismaz vienu bioloģiskas izcelsmes zāļu (TNFα antagonista un/vai vedolizumaba) lietošanai. 49% pacientu bija bijusi neveiksmīga tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana (no kuriem 94% iepriekš bioloģiskas izcelsmes zāles nebija lietojuši). 51% pacientu bija bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana vai bija vērojama to nepanesamība. Aptuveni 50% pacientu bija bijusi neveiksmīga vismaz viena iepriekš veikta anti-TNF~`~ terapija (48% šo pacientu bija primārs atbildes reakcijas trūkums) un 17% bija bijusi neveiksmīga vismaz viena anti-TNFα terapija un vedolizumaba lietošana.
UNIFI-I pētījumā ustekinumaba grupā pacientu ar klīnisku remisiju 8. nedēļā bija nozīmīgi vairāk nekā placebo grupā (5. tabula). Jau 2. nedēļā, agrākajā plānotajā pētījuma vizītē, un turpmāk katrā vizītē, salīdzinot ar placebo lietojošiem pacientiem, lielākai daļai ar ustekinumabu ārstēto pacientu nebija rektālas asiņošanas vai bija sasniegts normāls vēdera izejas biežums. Nozīmīgas daļējā Meijo vērtējuma un simptomātiskas remisijas atšķirības starp ustekinumabu un placebo novēroja jau 2. nedēļā.
Ķermeņa masai atbilstošās devas (6 mg/kg) grupā atsevišķu mērķa kritēriju ziņā efektivitāte bija lielāka nekā 130 mg devas grupā, tādēļ ieteicamāka ir ķermeņa masai atbilstošas devas lietošana, nevis intravenozas indukcijas devas ievadīšana.
12

5. tabula. UNIFI-I pētījuma galveno efektivitātes iznākumu kopsavilkums (8. nedēļa)

Placebo N = 319

Ustekinumaba ieteicamā deva£

Klīniska remisija* Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

5% 9% (15/158)

N =322 16%a 19% (29/156)c

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga terapija gan ar

1% (2/161) 0% (0/47)

13% (21/166)b 10% (6/58)c

TNF, gan vedolizumabu Klīniska atbildes reakcija§
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

31% 35% (56/158)

62%a 67% (104/156)b

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga terapija gan ar

27% (44/161) 28% (13/47)

57% (95/166)b 52% (30/58)c

TNF, gan vedolizumabu Gļotādas sadzīšana†
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

14% 21% (33/158)

27%a 33% (52/156)c

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas

7% (11/161)

21% (35/166)b

izcelsmes zāļu lietošana Simptomātiska remisija‡
Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas

23%

45%b

8%

21%b

sadzīšana
£
Ustekinumaba infūzijas deva, izmantojot 1. tabulā norādīto ķermeņa masai pielāgoto dozēšanas shēmu.

* Klīniska remisija ir definēta kā vērtējums pēc Meijo skalas ≤ 2 punkti un neviens atsevišķais apakšvērtējums nav > 1.
§
Klīniska atbildes reakcija ir definēta kā sākotnējā Meijo vērtējuma samazinājums par ≥ 30% un ≥ 3 punktiem un

sākotnējā vērtējuma pēc rektālās asiņošanas apakšskalas samazinājums par ≥ 1 vai vērtējums 0 vai 1 pēc rektālās
asiņošanas apakšskalas.
¥
TNFα antagonists un/vai vedolizumabs.

Gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas.

Simptomātiska remisija ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo vēdera izejas biežuma apakšskalas un 0 pēc rektālās

asiņošanas apakšskalas.

Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc vēdera izejas biežuma

apakšskalas, 0 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas un 0 vai 1 pēc endoskopiskās apakšskalas.
a
p < 0,001
b
Nomināli ticams (p < 0,001)
c
Nomināli ticams (p < 0,05)

UNIFI-M pētījumā vērtēja 523 pacientus, kuri sasniedza klīnisku atbildes reakciju pēc vienreizējas ustekinumaba i.v. ievadīšanas UNIFI-I pētījumā. Pacientus randomizēja subkutānai balstterapijai ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 8 nedēļām, 90 mg ustekinumaba ik pēc 12 nedēļām vai ar placebo 44 nedēļas (informāciju par ieteicamām balstterapijas devām skatīt STELARA šķīduma injekcijām (flakonu) un šķīduma injekcijām pilnšļircē zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā).

Klīniska remisija 44. nedēļā abās ustekinumaba grupās bija nozīmīgi lielākai pacientu daļai nekā placebo grupā (skatīt 6. tabulu).

13

6. tabula. UNIFI-M galveno efektivitātes rādītāju kopsavilkums (44. nedēļa; 52 nedēļas kopš

indukcijas devas lietošanas sākuma)

Placebo*

90 mg

90 mg

N = 175

ustekinumaba ustekinumab

ik pēc 8

ik pēc 12

nedēļām

nedēļām

Klīniska remisija** Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

24% 31% (27/87)

N = 176 44% a
48% (41/85)d

N = 172 38% b 49% (50/102) d

tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas

izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

17% (15/88) 15% (4/27)

40% (36/91) c 33% (7/21)e

23% (16/70) d 23% (5/22)e

terapija gan ar TNF, gan vedolizumabu
Klīniskas atbildes reakcijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai§
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

45% 51% (44/87)

71% a

68% a

78% (66/85) c 77% (78/102) c

tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas

izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

39% (34/88) 41% (11/27)

65% (59/91) c 67% (14/21)e

56% (39/70) d 50% (11/22)e

terapija gan ar TNF, gan vedolizumabu Gļotādas sadzīšana†
Klīniskas remisijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai£
Klīniska remisija bez kortikosteroīdu lietošanas€ Ilgstoša remisijaǁ Simptomātiska remisija‡
Kombinēta simptomātiska remisija un

29% 38% (17/45)
23%
35% 45% 28%

51% a 58% (22/38)
42% a
57% c 68% c 48% c

44% b 65% (26/40) c
38% b
48% d 62% d 41% d

gļotādas sadzīšana

* Pēc atbildes reakcijas pret i.v. ievadītu ustekinumabu.

** Klīniska remisija ir definēta kā vērtējums pēc Meijo skalas ≤ 2 punkti un neviens atsevišķais apakšvērtējums nav > 1.
§
Klīniska atbildes reakcija ir definēta kā sākotnējā Meijo vērtējuma samazinājums par ≥ 30% un ≥ 3 punktiem un

sākotnējā vērtējuma pēc rektālās asiņošanas apakšskalas samazinājums par ≥ 1 vai vērtējums 0 vai 1 pēc rektālās

asiņošanas apakšskalas.
¥
TNFα antagonists un/vai vedolizumabs.

Gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas.
£
Klīniskas remisijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai tika definēta kā pacienti ar klīnisku remisiju, lietojot balstterapiju, no

pētījuma sākuma līdz 44. nedēļai starp pacientiem ar klīnisku remisiju balstterapijas uzsākšanas laikā.

Klīniska remisija bez kortikosteroīdu lietošanas ir definēta kā pacienti ar klīnisku remisiju bez kortikosteroīdu

lietošanas 44. nedēļā.
ǁ
Ilgstoša remisija ir definēta kā daļēja remisija pēc Meijo kritērijiem ≥ 80% vizīšu pirms 44. nedēļas un kā daļēja

remisija pēc Meijo kritērijiem pēdējā vizītā (44. nedēļā).

Simptomātiska remisija ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo vēdera izejas biežuma apakšskalas un 0 pēc rektālās

asiņošanas apakšskalas.

Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc vēdera izejas biežuma

apakšskalas, 0 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas un 0 vai 1 pēc endoskopiskās apakšskalas.
a
p < 0,001
b
p < 0,05
c
Nomināli ticams (p < 0,001)
d
Nomināli ticams (p < 0,05)
e
Nav statistiski ticami

14

Labvēlīgu ustekinumaba ietekmi uz klīnisko atbildes reakciju, gļotādas sadzīšanu un klīnisko remisiju novēroja indukcijas un balstterapijas gadījumā gan pacientiem, kuriem bija neveiksmīga tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana, gan pacientiem, kuriem iepriekš bijusi neveiksmīga vismaz viena TNFα antagonista lietošana, tai skaitā pacientiem, kuriem primāri nebija atbildes reakcijas uz TNFα antagonista lietošanu. Labvēlīgu ietekmi novēroja arī indukcijas terapijas gadījumā pacientiem, kuriem iepriekš bija neveiksmīga vismaz viena TNFα antagonista un vedolizumaba lietošana, taču pacientu skaits šajā apakšgrupā bija pārāk mazs, lai izdarītu noteiktus secinājumus par labvēlīgo ietekmi šajā grupā balstterapijas laikā.
Pacienti ar atbildes reakciju uz ustekinumaba indukcijas terapiju 16. nedēļā Ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem, kuriem UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā nebija atbildes reakcijas, 8. nedēļā s.c. ievadīja 90 mg ustekinumaba (36% pacientu). No šiem pacientiem 9% pacientu, kuri sākotnēji bija randomizēti ieteicamās indukcijas devas lietošanai, sasniedza klīnisku remisiju, un 58% sasniedza klīnisku atbildes reakciju 16. nedēļā.
Pacientus, kuriem nebija klīniskas atbildes reakcijas uz ustekinumaba indukcijas terapiju UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā, bet bija atbildes reakcija 16. nedēļā (157 pacientus), iekļāva UNIFI-M pētījuma nerandomizētajā daļā, un viņi turpināja saņemt balstdevu ik pēc 8 nedēļām; no šiem pacientiem lielākajai daļai (62%) saglabājās atbildes reakcija un 30% sasniedza remisiju 44. nedēļā.
Endoskopiskās ainas normalizēšanās Endoskopiskās ainas normalizēšanās bija definēta kā vērtējums 0 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas un UNIFI-I pētījumā to novēroja jau 8. nedēļā. UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā to sasniedza 24% un 29% pacientu, kurus ar ustekinumabu ārstēja attiecīgi ik pēc 12 vai 8 nedēļām, salīdzinot ar 18% pacientu placebo grupā.
Histoloģiska un histoloģiski endoskopiska gļotādas sadzīšana Histoloģisko sadzīšanu (kas definēta kā neitrofilo leikocītu infiltrācija < 5% kriptu, nav kriptu sabrukšanas pazīmju un nav eroziju, čūlu vai granulācijas audu) vērtēja UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā un UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā. 8. nedēļā pēc vienreizējas intravenozi ievadītas indukcijas devas ieteicamās devas grupā histoloģiska sadzīšana (36%) bija panākta nozīmīgi lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (22%). 44. nedēļā novēroja šīs ietekmes saglabāšanos, histoloģisku sadzīšanu ustekinumaba grupās iekļautajiem pacientiem, kuriem šīs zāles lietoja ik pēc 12 nedēļām (54%) un ik pēc 8 nedēļām (59%), novēroja biežāk nekā placebo grupā (33%).
Kombinēto mērķa kritēriju, kas ietver histoloģisku un endoskopisku gļotādas sadzīšanu, kas definēta kā gļotādas sadzīšana un histoloģiska sadzīšana, vērtēja UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā un UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā. Pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu ieteicamajā devā, 8. nedēļā ustekinumaba grupā konstatēja nozīmīgu histoloģiskas un endoskopiskas gļotādas sadzīšanas mērķa kritērija uzlabošanos (18%) salīdzinājumā ar placebo grupu (9%). 44. nedēļā novēroja šīs ietekmes saglabāšanos, histoloģiski endoskopisku gļotādas sadzīšanu ustekinumaba grupās iekļautajiem pacientiem, kuriem šīs zāles lietoja ik pēc 12 nedēļām (39%) un ik pēc 8 nedēļām (46%), novēroja biežāk nekā placebo grupā (24%).
Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes vērtēšanai izmantoja Iekaisīgu zarnu slimību anketu (IBDQ; Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), SF-36 un EuroQoL-5D (EQ-5D) anketas.
UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu, salīdzinājumā ar placebo konstatēja nozīmīgi lielāku un klīniski būtisku IBDQ kopējā vērtējuma, EQ-5D un EQ-5D VAS, SF36 garīgās komponentes kopējā vērtējuma un SF-36 fiziskās komponentes kopējā vērtējuma uzlabošanos. UNIFI-M pētījumā ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem šī uzlabošanās saglabājās līdz 44. nedēļai.
15

Pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu, salīdzinājumā ar tiem, kuri saņēma placebo, nozīmīgi būtiskāk uzlabojās darba produktivitāte, vērtējot pēc izteiktākas vispārējo darba un aktivitāšu traucējumu samazināšanās atbilstoši WPAI-GH anketas datiem.
Hospitalizācija un ar čūlaino kolītu saistītas operācijas Līdz UNIFI-I pētījuma 8. nedēļai ustekinumaba ieteicamās devas grupā pētāmo personu, kuras hospitalizētas saistībā ar čūlaino kolītu, īpatsvars (1,6%, 5/322) bija nozīmīgi mazāks nekā placebo grupā (4,4%, 14/319), un ar čūlaino kolītu saistīta operācija nebija veikta nevienai pētāmai personai, kura saņēma ustekinumabu ieteicamā indukcijas devā, salīdzinot ar 0,6% (2/319) pētāmo personu placebo grupā.
Līdz UNIFI-M pētījuma 44. nedēļai pētāmām personām kombinētajā ustekinumaba grupā novēroja nozīmīgi mazāku ar čūlaino kolītu saistītu hospitalizācijas gadījumu skaitu (2,0%, 7/348) nekā placebo grupā iekļautajām pētāmajām personām (5,7%, 10/175). Līdz 44. nedēļai ar čūlaino kolītu saistīta operācija ustekinumaba grupā tika veikta skaitliski mazāk pētāmo personu (0,6%, 2/348) nekā placebo grupā (1,7%, 3/175).
Imunogenitāte Ustekinumaba terapijas laikā var veidoties antivielas pret ustekinumabu, un lielākā daļa no tām ir neitralizējošas. Antivielu veidošanās pret ustekinumabu saistīta ar pastiprinātu ustekinumaba klīrensu pacientiem ar Krona slimību vai čūlaino kolītu. Efektivitātes samazināšanās netika novērota. Nav acīmredzamas saistības starp antivielu pret ustekinumabu rašanos un reakcijām injekcijas vietā.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ustekinumaba pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās Krona slimības un čūlainā kolīta indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Pēc ieteiktās intravenozās indukcijas devas lietošanas maksimālās ustekinumaba koncentrācijas serumā, ko novēroja vienu stundu pēc infūzijas, mediāna bija 126,1 μg/ml pacientiem ar Krona slimību un 127,0 μg/ml pacientiem ar čūlaino kolītu.
Izkliede Mediānais izkliedes tilpums terminālās fāzes laikā (Vz) pēc vienas intravenozas ievadīšanas pacientiem ar psoriāzi bija robežās no 57 līdz 83 ml/kg.
Biotransformācija Precīzs ustekinumaba metabolisma ceļš nav zināms.
Eliminācija Mediānais sistēmiskais klīrenss (CL) pēc vienas intravenozas ievadīšanas pacientiem ar psoriāzi bija robežās no 1,99 līdz 2,34 ml/dienā/kg. Mediānais ustekinumaba eliminācijas pusperiods (t1/2) pacientiem ar čūlaino kolītu, Krona slimību, psoriāzi un/vai psoriātisku artrītu bija aptuveni 3 nedēļas, un visos psoriāzes un psoriātiskā artrīta pētījumos bija robežās no 15 līdz 32 dienām.
Devas linearitāte Pēc vienas intravenozas ievadīšanas devā no 0,09 mg/kg līdz 4,5 mg/kg ustekinumaba sistēmiskā iedarbība (Cmax un AUC) palielinājās aptuveni proporcionāli devai.
Īpašas pacientu grupas Farmakokinētikas dati par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav pieejami. Gados vecāku vai pediatrisko pacientu grupās specifiski pētījumi, lietojot intravenozi ievadāmu ustekinumabu, nav veikti.
16

Pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu ustekinumaba klīrensa atšķirības ietekmēja ķermeņa masa, albumīnu līmenis serumā, dzimums un antivielu pret ustekinumabu statuss, lai gan ķermeņa masa bija galvenais mainīgais, kas ietekmē izkliedes tilpumu. Krona slimības gadījumā klīrensu ietekmēja arī C reaktīvais proteīns, neveiksmīgas terapijas ar TNF antagonistu statuss un rase (aziāti vai citi). Šo mainīgo ietekme bija ±20% robežās no atbilstošā FK parametra raksturīgās vai atsauces vērtības, tādējādi šo mainīgo dēļ deva nav jāpielāgo. Imūnmodulatoru vienlaicīgai lietošanai nebija nozīmīgas ietekmes uz ustekinumaba sadalījumu.
CYP450 enzīmu regulēšana IL-12 vai IL-23 ietekme uz CYP450 enzīmu regulēšanu tika vērtēta pētījumā in vitro, izmantojot cilvēka hepatocītus, un tika noskaidrots, ka IL-12 un/vai IL-23 10 ng/ml koncentrācijā neietekmē cilvēka CYP450 enzīmu (CYP1A2, 2B6, 2C19, 2D6 vai 3A4; skatīt 4.5. apakšpunktu) aktivitāti.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un toksisku ietekmi uz attīstību vai reproduktivitāti neliecina par īpašu risku (piemēram, orgānu toksicitāti) cilvēkam. Attīstības un reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar cynomolgus mērkaķiem netika novērota ne nevēlama ietekme uz tēviņu auglības rādītājiem, ne iedzimti defekti vai toksiska ietekme uz attīstību. Izmantojot pielīdzināmu antivielu pret IL-12/23, pelēm netika novērota nevēlama ietekme uz mātīšu auglības rādītājiem.
Dzīvnieku pētījumos devu līmeņi bija aptuveni 45 reizes lielāki nekā lielākā līdzvērtīgā pacientiem ar psoriāzi paredzētā ievadāmā deva, un mērkaķiem tā izraisīja maksimālo līmeni serumā, kas bija vairāk nekā 100 reižu augstāks nekā cilvēkiem novērotais.
Kancerogenitātes pētījumi ar ustekinumabu nav veikti, jo trūkst atbilstošu antivielas modeļu bez krusteniskas reaktivitātes pret grauzēju IL-12/23 p40.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
EDTA dinātrija sāls dihidrāts L-histidīns L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts L-metionīns Polisorbāts 80 Saharoze Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm. STELARA drīkst atšķaidīt tikai ar 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīdumu. STELARA nedrīkst ievadīt vienlaikus ar citām zālēm caur vienu intravenozo līniju.
6.3. Uzglabāšanas laiks
3 gadi. Nesasaldēt.
Pierādīts, ka lietošanai sagatavotas zāles ir ķīmiski un fizikāli stabilas 8 stundas 15–25°C temperatūrā.
No mikrobioloģijas viedokļa zāles jālieto nekavējoties, ja vien atšķaidīšanas metode neizslēdz
17

mikrobiālās kontaminācijas risku. Ja zāles nelieto nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem lietošanas laikā atbild lietotājs.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Informāciju par uzglabāšanas apstākļiem pēc atšķaidīšanas skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
26 ml šķīduma I klases stikla flakonā (30 ml), kas noslēgts ar pārklātu butilgumijas aizbāzni. STELARA pieejams iepakojumā pa 1 flakonam.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Šķīdumu STELARA flakonā nedrīkst sakratīt. Pirms ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai šķīdumā nav daļiņu un vai tas nav mainījis krāsu. Šķīdums ir dzidrs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens. Zāles nedrīkst lietot, ja šķīdums ir mainījis krāsu vai kļuvis duļķains, vai arī ja tajā ir svešas daļiņas.
Atšķaidīšana STELARA koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai jāatšķaida un jāpagatavo veselības aprūpes speciālistam, izmantojot aseptisku tehniku.
1. Aprēķiniet devu un nepieciešamo STELARA flakonu skaitu atkarībā no pacienta ķermeņa masas (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu). Katrā 26 ml STELARA flakonā ir 130 mg ustekinumaba. Izmantojiet tikai pilnus STELARA flakonus.
2. Paņemiet no 250 ml infūziju maisa un izlejiet tādu tilpumu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma, kas atbilst pievienojamam STELARA tilpumam. (Uz katru nepieciešamo STELARA flakonu izlejiet 26 ml nātrija hlorīda: uz 2 flakoniem — izlejiet 52 ml, uz 3 flakoniem — izlejiet 78 ml, 4 flakoniem — 104 ml).
3. No katra nepieciešamā flakona paņemiet 26 ml STELARA un pievienojiet to 250 ml infūziju maisa saturam. Galīgajam tilpumam infūziju maisā jābūt 250 ml. Uzmanīgi sajauciet.
4. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet pēc atšķaidīšanas iegūto šķīdumu. Ja redzamas opalescējošas daļiņas, šķīdums ir mainījis krāsu vai tajā ir svešas daļiņas, nelietojiet to.
5. Atšķaidītais šķīdums jāievada vismaz vienas stundas garumā. Pēc koncentrāta atšķaidīšanas infūzijas maisā infūzija jāpabeidz ne vēlāk kā pēc astoņām stundām.
6. Izmantojiet tikai infūziju komplektu ar iekšēju sterilu apirogēnu filtru, kam ir zema spēja saistīt proteīnus (poru izmērs 0,2 mikrometri).
7. Flakoni paredzēti tikai vienreizējai lietošanai, un neizlietotās zāles jālikvidē saskaņā ar vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/08/494/005
18

9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2009. gada 16. janvāris. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 19. septembris. 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
19

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām STELARA 90 mg šķīdums injekcijām STELARA 45 mg šķīdus injekcijām pilnšļircē. STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē.
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām Katrā flakonā ir 0,5 ml, kas satur 45 mg ustekinumaba (ustekinumabum).
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām Katrā flakonā ir 1 ml, kas satur 90 mg ustekinumaba (ustekinumabum).
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Katrā pilnšļircē ir 0,5 ml, kas satur 45 mg ustekinumaba (ustekinumabum).
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Katrā pilnšļircē ir 1 ml, kas satur 90 mg ustekinumaba (ustekinumabum).
Ustekinumabs ir pilnīga cilvēka IgG1κ monoklonālā antiviela pret interleikīnu (IL)-12/23, kas iegūta no peļu mielomas šūnu līnijas, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām Šķīdums injekcijām.
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām Šķīdums injekcijām.
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Šķīdums injekcijām.
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Šķīdums injekcijām.
Šķīdums ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Perēkļveida psoriāze STELARA lietošana indicēta vidēji smagas vai smagas perēkļveida psoriāzes ārstēšanai pieaugušajiem, kuriem nav bijusi atbildes reakcija uz cita veida sistēmisku terapiju, tai skaitā ciklosporīnu, metotreksātu (MTX) vai PUVA (psoralēns un A tipa UV stari), vai kuriem šāda terapija ir kontrindicēta, vai ir tās nepanesamība (skatīt 5.1. apakšpunktu).
20

Perēkļveida psoriāze bērniem STELARA lietošana indicēta vidēji smagas vai smagas perēkļveida psoriāzes ārstēšanai pusaudžu vecuma pacientiem no 12 gadu vecuma, kuriem cita veida sistēmiska terapija vai fototerapija nav bijusi pietiekami efektīva vai ir tās nepanesamība (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Psoriātisks artrīts (PsA) STELARA monoterapijas veidā vai kombinācijā ar MTX ir indicēta aktīva psoriātiska artrīta ārstēšanai pieaugušiem pacientiem gadījumos, kad nav bijusi pietiekama atbildes reakcija uz agrāku ārstēšanu ar nebioloģiskajiem slimību modificējošiem pretreimatisma līdzekļiem jeb DMARD (nonbiological disease-modifying anti-rheumatic drug) (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Krona slimība STELARA indicēta vidēji līdz stipri aktīvas Krona slimības ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir neatbilstoša vai zudusi atbildes reakcija uz tradicionālu ārstēšanu vai TNFα antagonista terapiju, vai gadījumos, kad tāda terapija bijusi nepanesama vai ir medicīniski kontrindicēta.
Čūlainais kolīts STELARA indicēta vidēji līdz stipri aktīva čūlainā kolīta ārstēšanai pieaugušiem pacientiem, kuriem ir neatbilstoša vai zudusi atbildes reakcija uz tradicionālu ārstēšanu vai bioloģiskas izcelsmes zāļu terapiju, vai gadījumos, kad tāda terapija bijusi nepanesama vai ir medicīniski kontrindicēta (skatīt 5.1. apakšpunktu).
4.2. Devas un lietošanas veids
STELARA drīkst lietot tikai slimību, kuru gadījumā indicēta STELARA lietošana, diagnozes noteikšanā un terapijā pieredzējušu ārstu vadībā un uzraudzībā.
Devas
Perēkļveida psoriāze Ieteicamā STELARA deva ir 45 mg sākumdeva subkutāni, kam pēc 4 nedēļām un turpmāk ik pēc 12 nedēļām seko 45 mg deva.
Pacientiem, kuriem līdz 28. terapijas nedēļai nav radusies atbildes reakcija uz ārstēšanu, jāapsver terapijas pārtraukšanas nepieciešamība.
Pacienti ar ķermeņa masu > 100 kg Pacientiem, kuru ķermeņa masa ir > 100 kg, subkutāni ievada 90 mg sākumdevu, kam pēc 4 nedēļām un turpmāk ik pēc 12 nedēļām seko 90 mg deva. Pierādīts, ka šiem pacientiem efektīva ir arī 45 mg deva. Taču 90 mg deva bija efektīvāka (skatīt 5.1. apakšpunktu, 4. tabulu).
Psoriātisks artrīts (PsA) Ieteicamā STELARA deva ir 45 mg sākumdeva subkutāni, kam pēc četrām nedēļām un turpmāk ik pēc 12 nedēļām seko 45 mg deva. Alternatīvi, pacientiem, kuru ķermeņa masa ir lielāka par 100 kg, var lietot 90 mg devas.
Pacientiem, kuriem līdz 28. terapijas nedēļai nav radusies atbildes reakcija uz ārstēšanu, jāapsver terapijas pārtraukšanas nepieciešamība.
Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadu vecuma) Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru un aknu darbības traucējumi STELARA šajās pacientu grupās nav pētīta. Ieteikumus par devu sniegt nevar.
21

Pediatriskā populācija STELARA drošums un efektivitāte, lietojot ar psoriāzi slimojošiem bērniem vecumā līdz 12 gadiem vai ar psoriātisko artrītu slimojošiem bērniem vecumā līdz 18 gadiem, līdz šim nav pierādīta.

Perēkļveida psoriāze bērniem (12 gadus veciem un vecākiem) Ieteicamā STELARA deva aprēķināta, ņemot vērā ķermeņa masu, un parādīta tālāk (1. un 2. tabula). STELARA jāievada 0. un 4. nedēļā, pēc tam reizi 12 nedēļās.

1. tabula. Ieteicamā STELARA deva psoriāzes ārstēšanai bērniem

Ķermeņa masa devas ievadīšanas brīdī < 60 kg

Ieteicamā deva 0,75 mg/kga

≥ 60-≤ 100 kg

45 mg

> 100 kg

90 mg

a
Lai aprēķinātu injekcijas tilpumu (ml) pacientiem ar ķermeņa masu < 60 kg, izmantojiet šādu formulu: ķermeņa masa

(kg) x 0,0083 (ml/kg) vai skatiet 2. tabulu. Aprēķinātais tilpums jānoapaļo līdz tuvākajam 0,01 ml un jāievada ar 1 ml

graduētu šļirci. Pediatriskiem pacientiem, kam jāsaņem mazāk nekā pilna 45 mg deva, pieejams flakons ar 45 mg

devu.

2. tabula. STELARA injekciju tilpumi pediatriskiem psoriāzes slimniekiem ar ķermeņa masu

< 60 kg

Ķermeņa masa devas ievadīšanas brīdī (kg)

Deva (mg)

Injekcijas tilpums (ml)

30

22,5

0,25

31

23,3

0,26

32

24,0

0,27

33

24,8

0,27

34

25,5

0,28

35

26,3

0,29

36

27,0

0,30

37

27,8

0,31

38

28,5

0,32

39

29,3

0,32

40

30,0

0,33

41

30,8

0,34

42

31,5

0,35

43

32,3

0,36

44

33,0

0,37

45

33,8

0,37

46

34,5

0,38

47

35,3

0,39

48

36,0

0,40

49

36,8

0,41

50

37,5

0,42

51

38,3

0,42

52

39,0

0,43

53

39,8

0,44

54

40,5

0,45

55

41,3

0,46

56

42,0

0,46

57

42,8

0,47

58

43,5

0,48

59

44,3

0,49

Pacientiem, kuriem pēc 28 ārstēšanas nedēļām nav novērota atbildes reakcija, jāapsver terapijas pārtraukšana.

22

Krona slimība un čūlainais kolīts Ārstēšanas shēmā pirmo STELARA devu ievada intravenozi. Informāciju par intravenozi ievadāmajām devām skatīt STELARA 130 mg koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā.
Pirmā subkutānā 90 mg STELARA deva jāievada 8. nedēļā pēc intravenozās devas ievadīšanas. Pēc tam ieteicama ievadīšana ik pēc 12 nedēļām.
Pacienti, kam nav atbilstošas atbildes reakcijas 8 nedēļas pēc pirmās subkutānās devas, šai laikā var saņemt otro subkutāno devu (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Pacienti, kam zūd atbildes reakcija, lietojot devu ik pēc 12 nedēļām, var gūt labumu no zāļu lietošanas biežuma palielināšanas līdz lietošanai ik pēc 8 nedēļām (skatīt 5.1. apakšpunktu, 5.2. apakšpunktu).
Turpmāk atbilstoši klīniskam novērtējumam pacientiem var ievadīt devu ik pēc 8 nedēļām vai ik pēc 12 nedēļām (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Ja 16 nedēļas pēc i.v. indukcijas devas ievadīšanas vai 16 nedēļas pēc pāriešanas uz 8 nedēļu balstdevu nav novērojams ieguvums no terapijas, jāapsver iespēja to izbeigt.
STELARA terapijas laikā var turpināt lietot imūnmodulatorus un/vai kortikosteroīdus. Pacientiem, kam vērojama atbildes reakcija uz ārstēšanu ar STELARA, kortikosteroīdu lietošanu vai samazināt vai pārtraukt saskaņā ar aprūpes standartu.
Krona slimības gadījumā, ja terapija pārtraukta, to ir droši un efektīvi atsākt, lietojot zāles subkutāni ik pēc 8 nedēļām.
Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadi) Gados vecākiem pacientiem deva nav jāpielāgo (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Nieru vai aknu darbības traucējumi STELARA lietošana šajās pacientu populācijās nav pētīta. Ieteikumus par devām sniegt nav iespējams.
Pediatriskā populācija STELARA drošums un efektivitāte Krona slimības vai čūlainā kolīta ārstēšanā bērniem vecumā līdz 18 gadiem līdz šim nav pierādīta. Dati nav pieejami.
Lietošanas veids STELARA 45 mg un 90 mg flakonos vai pilnšļircēs ir paredzēts ievadīt tikai zemādas injekcijas veidā. Ja tas iespējams, jāizvairās injicēt ādas apvidos ar psoriāzi.
Pēc atbilstošas apmācības par subkutānas injicēšanas metodi pacients vai aprūpētājs var injicēt STELARA, ja ārsts nosaka, ka tas ir piemēroti. Tomēr ārstam jānodrošina pienācīga pacientu novērošana. Pacients vai aprūpētājs jāinformē, ka jāievada parakstītais STELARA daudzums atbilstoši informācijai, kas sniegta zāļu lietošanas instrukcijā pacientam. Pilnīgi norādījumi par ievadīšanu sniegti lietošanas instrukcijā.
Sīkākus norādījumus par sagatavošanu un īpašu piesardzību, rīkojoties ar zālēm, skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
23

Klīniski nozīmīga aktīva infekcija (piemēram, aktīva tuberkuloze, skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, ir jāreģistrē lietoto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs.
Infekcijas Ustekinumabs var paaugstināt infekciju risku vai reaktivizēt slēptas infekcijas. Klīniskajos pētījumos pacientiem, kuriem ievadīts STELARA, radušās nopietnas baktēriju, sēnīšu un vīrusu infekcijas (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Apsverot STELARA lietošanu pacientiem ar hronisku infekciju vai atkārtotu infekciju anamnēzē, jāievēro piesardzība (skatīt 4.3 apakšpunktu).
Pirms STELARA terapijas uzsākšanas jāvērtē, vai pacientam nav tuberkuloze. STELARA nedrīkst ievadīt pacientam ar aktīvu tuberkulozi (skatīt 4.3. apakšpunktu). Pirms STELARA ievadīšanas jāsāk latentas tuberkulozes infekcijas ārstēšana. Prettuberkulozes terapija pirms STELARA lietošanas uzsākšanas jāapsver arī pacientiem, kuriem anamnēzē ir latenta vai aktīva tuberkuloze un kuriem nav iespējams pierādīt adekvātu terapijas kursu. Pacientiem, kuri saņem STELARA, terapijas laikā un pēc tās rūpīgi jākontrolē aktīvas tuberkulozes izpausmes un simptomi.
Pacienti jāinformē, ka noteikti jāmeklē medicīniska palīdzība, ja rodas pazīmes un simptomi, kas liecina par infekciju. Ja rodas nopietna infekcija, pacients rūpīgi jākontrolē, un STELARA nedrīkst ievadīt, līdz infekcija nav izzudusi.
Ļaundabīgi audzēji Imūnsupresīvie līdzekļi, piemēram, ustekinumabs, var paaugstināt ļaundabīgu audzēju risku. Dažiem pacientiem, kuri klīniskajos pētījumos lietoja STELARA, radās ādas un neādas ļaundabīgie audzēji (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Pētījumi, kuros piedalītos pacienti ar ļaundabīgu audzēju anamnēzē vai kuros turpināta terapija pacientiem ar ļaundabīgu audzēju, kas radies STELARA lietošanas laikā, nav veikti. Tādēļ, apsverot STELARA lietošanu šādiem pacientiem, jāievēro piesardzība.
Visi pacienti, īpaši pēc 60 gadu vecuma un pacienti, kuriem anamnēzē ir ilgstoša ārstēšana ar imūnsupresantiem vai PUVA, jākontrolē attiecībā uz nemelanomas ādas vēzi (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Sistēmiskās un respiratorās paaugstinātas jutības reakcijas Sistēmiskās reakcijas Pēcreģistrācijas uzraudzībā ziņots par smagām paaugstinātas jutības reakcijām, dažos gadījumos vairākas dienas pēc ārstēšanas. Radusies anafilakse un angioedēma. Ja rodas anafilaktiska vai cita veida nopietna paaugstinātas jutības reakcija, jāsāk atbilstoša terapija un jāpārtrauc STELARA ievadīšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Respiratorās reakcijas Ustekinumaba pēcreģistrācijas lietošanas laikā ziņots par alerģiska alveolīta un eozinofiliskas pneimonijas gadījumiem. Klīniskās izpausmes ietvēra klepu, elpas trūkumu un intersticiālus infiltrātus pēc vienas līdz trīs devu saņemšanas. Nopietni iznākumi ietvēra elpošanas mazspēju un ilgāku hospitalizāciju. Par uzlabojumiem ziņoja pēc ustekinumaba lietošanas pārtraukšanas un dažos gadījumos arī pēc kortikosteroīdu ievadīšanas. Ja infekcija ir izslēgta un diagnoze ir apstiprināta, ustekinumaba lietošana jāpārtrauc un jāsāk atbilstoša ārstēšana (skatīt 4.8. apakšpunktu).
24

Jutīgums pret lateksu STELARA pilnšļirces adatas apvalks ir izgatavots no sausa dabiskā kaučuka (lateksa atvasinājums), kas pret lateksu jutīgiem cilvēkiem var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Vakcinācija Tiek ieteikts, ka vienlaikus ar STELARA nedrīkst ievadīt dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīnas (piemēram, Bacillus Calmette-Guérin (BCG)). Specifiski pētījumi, kuros piedalītos pacienti, kuriem nesen ievadīta dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīna, nav veikti. Dati par dzīvu vakcīnu sekundāru infekcijas transmisiju pacientiem, kuri saņem STELARA, nav pieejami. Pirms vakcinēšanas ar dzīvu vīrusu vai dzīvu baktēriju vakcīnu terapija ar STELARA jāpārtrauc vismaz 15 nedēļas pēc pēdējās devas, un to var atsākt ne ātrāk kā 2 nedēļas pēc vakcinēšanas. Papildu informāciju un norādes par imūnsupresīvu līdzekļu lietošanu pēc vakcinēšanas zāļu ordinētāji var meklēt konkrētu vakcīnu zāļu aprakstā.
Pacientiem, kuri lieto STELARA, drīkst vienlaikus ievadīt inaktivētu vai nedzīvu vakcīnu.
Ilgstoša ārstēšana ar STELARA nenomāc humorālu atbildes reakciju uz pneimokoku polisaharīdu vai stingumkrampju vakcīnu (skatīt 5.1. apakšpunktu).
Vienlaicīga imūnsupresīva terapija Psoriāzes pētījumos nav vērtēts STELARA drošums un efektivitāte kombinācijā ar citiem imūnsupresīviem līdzekļiem, tai skaitā bioloģiskiem līdzekļiem vai fototerapiju. Psoriātiskā artrīta pētījumos vienlaicīga MTX lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Krona slimības un čūlainā kolīta pētījumos vienlaicīga imūnsupresīvu līdzekļu vai kortikosteroīdu lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Piesardzība jāievēro, apsverot citu imūnsupresīvu līdzekļu lietošanu vienlaikus ar STELARA vai pārejot no terapijas ar citiem imūnsupresīviem bioloģiskiem līdzekļiem (skatīt 4.5. apakšpunktu).
Imūnterapija STELARA lietošana nav novērtēta pacientiem, kuriem veikta alerģijas imūnterapija. Nav zināms, vai STELARA var ietekmēt alerģijas imūnterapiju.
Smagas ādas reakcijas Pēc ustekinumaba lietošanas pacientiem ar psoriāzi ziņots par eksfoliatīvā dermatīta rašanos (skatīt 4.8. apakšpunktu). Slimības dabiskās norises gaitā pacientiem ar perēkļveida psoriāzi var rasties psoriātiskā eritrodermija, un tās klīniskie simptomi var neatšķirties no eksfoliatīvā dermatīta simptomiem. Pacientu ar psoriāzi novērošanas laikā ārstiem ir jāseko, vai nerodas psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta simptomi. Ja šādi simptomi rodas, jāsāk atbilstoša terapija. Ja rodas aizdomas par reakciju uz zālēm, STELARA lietošana jāpārtrauc.
Īpašas pacientu grupas Gados vecāki cilvēki (≥ 65 gadiem) 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem, kas saņēma STELARA, klīniskos pētījumos apstiprināto indikāciju gadījumā netika novērotas vispārējas efektivitātes vai drošuma atšķirības, salīdzinot ar jaunākiem pacientiem, tomēr 65 gadus veco un vecāku pacientu skaits nav pietiekams, lai noteiktu, vai šo pacientu atbildes reakcija atšķiras no tās, kas novērota jaunākiem pacientiem. Tā kā gados vecāku cilvēku populācijā kopumā ir lielāka infekciju sastopamība, ārstējot gados vecākus pacientus, jāievēro piesardzība.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Vienlaikus ar STELARA nedrīkst lietot dzīvas vakcīnas (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Mijiedarbības pētījumi cilvēkiem nav veikti. III fāzes pētījumu populāciju farmakokinētikas analīzē pētīta pacientiem ar psoriāzi vienlaikus biežāk parakstīto zāļu (tai skaitā paracetamola, ibuprofēna, acetilsalicilskābes, metformīna, atorvastatīna, levotiroksīna) ietekme uz ustekinumaba
25

farmakokinētiku. Norādījumu par mijiedarbību ar šīm vienlaikus lietotām zālēm nebija. Šīs analīzes pamatā bija vismaz 100 pacientu (> 5% pētītās pacientu grupas), kas vienlaikus tika ārstēti ar šīm zālēm vismaz 90% pētījuma laika. Vienlaicīga MTX, NPL, 6-merkaptopurīna, azatioprīna un perorālo kortikoīdu lietošana pacientiem ar psoriātisku artrītu, Krona slimību vai čūlaino kolītu, kā arī agrāka anti-TNFα līdzekļu lietošana pacientiem ar psoriātisku artrītu vai Krona slimību un agrāka bioloģiskas izcelsmes zāļu (t.i., anti-TNFα līdzekļu un/vai vedolizumaba) lietošana pacientiem ar čūlaino kolītu neietekmēja ustekinumaba farmakokinētiku.
In vitro pētījuma rezultāti neliecina par devas pielāgošanas nepieciešamību pacientiem, kas vienlaikus saņem CYP450 substrātus (skatīt 5.2. apakšpunktu).
Psoriāzes pētījumos nav vērtēts STELARA drošums un efektivitāte kombinācijā ar citiem imūnsupresīviem līdzekļiem, tai skaitā bioloģiskiem līdzekļiem vai fototerapiju. Psoriātiskā artrīta pētījumos vienlaicīga MTX lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti. Krona slimības un čūlainā kolīta pētījumos vienlaicīga imūnsupresīvu līdzekļu vai kortikosteroīdu lietošana neietekmēja STELARA drošumu vai efektivitāti (skatīt 4.4. apakšpunktu).
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Sievietes reproduktīvā vecumā Sievietēm reproduktīvā vecumā ārstēšanas laikā un vismaz 15 nedēļas pēc ārstēšanas jālieto efektīvas kontracepcijas metodes.
Grūtniecība Nav atbilstošu datu par ustekinumaba lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu kaitīgu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām vai pēcdzemdību attīstību (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkā vēlams izvairīties no STELARA lietošanas grūtniecības laikā.
Barošana ar krūti Nav zināms, vai ustekinumabs cilvēkam izdalās mātes pienā. Pētījumos ar dzīvniekiem pierādīts, ka ustekinumabs nelielā daudzumā izdalās mātes pienā. Nav zināms, vai pēc iekšķīgas lietošanas ustekinumabs uzsūcas sistēmiskā asinsritē. Tā kā zīdaiņiem ustekinumabs var izraisīt blakusparādības, lēmums, pārtraukt barošanu ar krūti ārstēšanas laikā un līdz 15 nedēļām pēc ārstēšanas vai pārtraukt terapiju ar STELARA, jāpieņem, izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no STELARA terapijas sievietei.
Fertilitāte Ustekinumaba ietekme uz cilvēka fertilitāti nav vērtēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
STELARA neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu pieaugušajiem kontrolētajos periodos ar ustekinumaba lietošanu saistītās visbiežākās blakusparādības (> 5% pacientu) bija nazofaringīts un galvassāpes. Vairumā gadījumu šīs blakusparādības tika uzskatītas par vieglām, un to dēļ nebija jāpārtrauc pētījuma zāļu lietošana. Visnopietnākās blakusparādības, par kurām ziņots STELARA lietošanas laikā, ir paaugstinātas jutības reakcijas, tajā skaitā anafilakse (skatīt 4.4. apakšpunktu). Kopumā drošuma profils pacientiem ar psoriāzi, pacientiem ar psoriātisku artrītu, pacientiem ar Krona slimību un pacientiem ar čūlaino kolītu bija līdzīgs.
26

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā Zemāk aprakstītie dati par drošumu atspoguļo ustekinumaba iedarbību pieaugušajiem 14 kontrolētajos 2. un 3. fāzes pētījumos, kuros piedalījās 6709 pacienti (4135 pacienti, kuriem bija psoriāze un/vai psoriātisks artrīts, 1749 pacienti, kuriem bija Krona slimība, un 825 pacientiem, kuriem bija čūlainais kolīts). Šo klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos posmos STELARA pacienti saņēma vismaz 6 mēnešus vai 1 gadu (attiecīgi 4577 un 3253 pacienti ar psoriāzi, psoriātisku artrītu, Krona slimību vai čūlaino kolītu) vai vismaz četrus vai piecus gadus (attiecīgi 1482 un 838 pacienti ar psoriāzi).

3. tabulā saraksta veidā apkopotas pieaugušajiem veiktajos psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīniskajos pētījumos ziņotās blakusparādības, kā arī pēcreģistrācijas uzraudzības laikā ziņotās blakusparādības. Nevēlamās blakusparādības sakārtotas pēc orgānu sistēmu klasifikācijas un sastopamības biežuma, izmantojot šādu iedalījumu: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

3. tabula. Nevēlamo blakusparādību saraksts

Orgānu sistēmu

Biežums: blakusparādība

klasifikācija

Infekcijas un infestācijas Bieži: augšējo elpceļu infekcijas un nazofaringīts, sinusīts

Retāk: celulīts, zobu infekcijas, jostas roze, dziļo elpceļu infekcijas

un vīrusu izraisītas augšējo elpceļu infekcijas, vulvovaginālas sēnīšu

infekcijas

Imūnās sistēmas traucējumi Retāk: paaugstinātas jutības reakcijas (arī izsitumi un nātrene) Reti: nopietnas paaugstinātas jutības reakcijas (arī anafilakse un angioedēma)

Psihiskie traucējumi

Retāk: depresija

Nervu sistēmas traucējumi Bieži: reibonis, galvassāpes Retāk: sejas paralīze

Elpošanas sistēmas

Bieži: sāpes rīkles galā un balsenē

traucējumi, krūšu kurvja un Retāk: aizlikts deguns

videnes slimības

Reti: alerģisks alveolīts, eozinofiliska pneimonija

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ādas un zemādas audu bojājumi

Bieži: caureja, slikta dūša, vemšana
Bieži: nieze Retāk: pustuloza psoriāze, ādas eksfoliācija, akne Reti: eksfoliatīvais dermatīts

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Bieži: muguras sāpes, mialģija, artralģija
Bieži: nespēks, apsārtums injekcijas vietā, sāpes injekcijas vietā Retāk: reakcijas injekcijas vietā (tai skaitā asiņošana un hematoma, sacietējums, tūska un nieze), astēnija

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts Infekcijas Placebo kontrolētajos pētījumos, kuros piedalījās psoriāzes, psoriātiska artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta slimnieki, infekcijas vai nopietnas infekcijas rādītāji ustekinumaba terapijas un placebo
27

grupas pacientiem bija līdzīgi. Šo klīnisko pētījumu ar placebo kontrolētā posmā ar ustekinumabu ārstētiem slimniekiem infekcijas rādītājs bija 1,36 gadījumi uz novērošanas pacientgadu, bet ar placebo ārstētiem pacientiem – 1,34 gadījumi uz pacientgadu. Nopietnu infekciju rādītājs ar ustekinumabu ārstētu pacientu grupā bija 0,03 gadījumi uz novērošanas pacientgadu (30 nopietnas infekcijas 930 novērošanas pacientgados) un ar placebo ārstētiem pacientiem – 0,03 (15 nopietnas infekcijas 434 novērošanas pacientgados) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos periodos, uz kuriem attiecas 11 581 pacientgadu ilga preparāta iedarbība uz 6709 pacientiem, novērošanas ilguma mediāna bija 1,0 gads (1,1 gads psoriātiskas slimības pētījumos, 0,6 gadi Krona slimības pētījumos un 1,0 gads čūlainā kolīta pētījumos). Ar ustekinumabu ārstētajiem pacientiem infekciju un nopietnu infekciju rādītājs bija attiecīgi 0,91 un 0,02 gadījums novērošanas pacientgadā (199 nopietnas infekcijas 11 581 novērošanas pacientgadā); nopietnās infekcijas bija pneimonija, anāls abscess, flegmona, divertikulīts, gastroenterīts un vīrusu infekcijas.
Klīniskajos pētījumos pacientiem ar latentu tuberkulozi, kas vienlaikus tika ārstēti ar izoniazīdu, tuberkuloze neradās.
Ļaundabīgi audzēji Placebo kontrolētajos psoriāzes, psoriātiska artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīniskajos pētījumos ļaundabīgu audzēju sastopamība, izņemot nemelanomas ādas vēzi, ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem bija 0,11 gadījumi uz 100 novērošanas pacientgadiem (1 pacientam 929 novērošanas pacientgados), salīdzinot ar 0,23 ar placebo ārstēto pacientu grupā (1 pacientam 434 novērošanas pacientgados). Nemelanomas ādas vēža sastopamība ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem bija 0,43 gadījumi uz 100 novērošanas pacientgadiem (4 pacientiem 929 novērošanas pacientgados), salīdzinot ar 0,46 ar placebo ārstēto pacientu grupā (2 pacientiem 433 novērošanas pacientgados).
Psoriāzes, psoriātiskā artrīta, Krona slimības un čūlainā kolīta klīnisko pētījumu kontrolētajos un nekontrolētajos periodos, uz kuriem attiecas 11 561 pacientgada ilga preparāta iedarbība uz 6709 pacientiem, novērošanas ilguma mediāna bija 1,0 gads (1,1 gads psoriātiskas slimības pētījumos, 0,6 gadi Krona slimības pētījumos un 1,0 gads čūlainā kolīta pētījumos). Ļaundabīgi audzēji (izņemot nemelanomas ādas vēzi) 11 561 pacientgadu ilgas novērošanas laikā tika aprakstīti 62 pacientiem (pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, biežums bija 0,54 gadījumi 100 novērošanas pacientgados). Šis ļaundabīgo audzēju biežums pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, bija līdzīgs biežumam, kas paredzams kopējā populācijā (standartizētais incidences koeficients bija 0,93 [95% ticamības intervālā 0,71–1,20], koriģējot pēc vecuma, dzimuma un rases). Visbiežāk novērotie ļaundabīgie audzēji (izņemot nemelanomas ādas vēzi) bija prostatas vēzis, kolorektālais vēzis, melanoma un krūts vēzis. Pacientiem, kas tika ārstēti ar ustekinumabu, nemelanomas ādas vēža biežums bija 0,49 gadījumi 100 pacientgadus ilgas novērošanas laikā (56 pacientiem 11 545 pacientgadus ilgas novērošanas laikā). Pacientu, kuriem ir bazālais un plakanšūnu ādas vēzis, attiecība (3:1) ir līdzīga tai, kas paredzama kopējā populācijā (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Paaugstinātas jutības reakcijas Ustekinumaba klīniskajos pētījumos (to kontrolētajos periodos) par lietošanu psoriāzes un psoriātiskā artrīta ārstēšanai gan izsitumi, gan nātrene tika novērota < 1% pacientu (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Pediatriskā populācija Nevēlamās blakusparādības pediatriskiem pacientiem no 12 gadu vecuma, kuri slimo ar perēkļveida psoriāzi Ustekinumaba lietošanas drošums pētīts 3. fāzes pētījumā 110 pacientiem no 12 līdz 17 gadu vecumam līdz 60 nedēļām ilgi. Šajā pētījumā ziņotās blakusparādības bija līdzīgas tām, kas novērotas iepriekš veiktos pētījumos pieaugušiem pacientiem ar perēkļveida psoriāzi.
28

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Klīniskajos pētījumos intravenozi ievadītas atsevišķas devas līdz 6 mg/kg neradīja devu ierobežojošu toksiskumu. Pārdozēšanas gadījumā ieteicams uzraudzīt jebkādu nevēlamu blakusparādību izpausmju vai simptomu rašanos pacientam un nekavējoties sākt atbilstošu simptomātisku terapiju.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: imūnsupresanti, interleikīna inhibitori. ATĶ kods: L04AC05.
Darbības mehānisms Ustekinumabs ir pilnīga cilvēka IgG1κ monoklonālā antiviela, kas specifiski piesaistās pie cilvēka citokīnu interleikīnu (IL)-12 un IL-23 kopīgās p40 proteīna subvienības. Ustekinumabs inhibē cilvēka IL-12 un IL-23 bioloģisko aktivitāti, novēršot p40 piesaistīšanos pie IL-12Rβ1 receptora proteīna, kas ir eksprimēts uz imūnās sistēmas šūnu virsmas. Ustekinumabs nevar saistīties ar IL-12 vai IL-23, kas jau piesaistījušies pie IL-12Rβ1 šūnas virsmas receptoriem. Tādēļ maz ticams, ka ustekinumabs varētu veicināt kofaktoru vai antivielu mediētu citotoksicitāti šūnās ar IL-12 un/vai IL-23 receptoriem. IL12 un IL-23 ir heterodimēri citokīni, ko izdala gan aktivētas šūnas, kas satur antivielas, piemēram, makrofāgi un dendrīta šūnas, gan citokīni, kas piedalās imūnās reakcijās. IL-12 stimulē dabiskās galētājšūnas un veicina CD4+ T šūnu diferenciāciju T helperu 1 (Th1) fenotipa virzienā, un IL23 inducē T helperu 17 (Th17) ceļu. Tomēr IL-12 un IL-23 regulācijas patoloģijas ir bijušas saistītas ar imūno reakciju mediētām slimībām, piemēram, psoriāzi, psoriātisko artrītu, Krona slimību un čūlaino kolītu.
Ustekinumabs, saistoties ar IL-12 un IL-23 kopējo p40 apakšvienību, var klīniski ietekmēt psoriāzi, psoriātisko artrītu, Krona slimību un čūlaino kolītu, pārtraucot Th1 un Th17 citokīnu ceļus, kas ir minēto slimību patoģenēzes galvenie faktori.
Pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu ārstēšana ar ustekinumabu izraisīja iekaisuma marķieru, arī C-reaktīvā proteīna (CRP) un fekālā kalprotektīna, līmeņa pazemināšanos, kas pēc tam saglabājās uzturošajā fāzē.
Imunizācija Ilgstošā psoriāzes 2. pētījuma (PHOENIX 2) pagarinājuma fāzē pieaugušiem pacientiem, kas vismaz 3,5 gadus tika ārstēti ar STELARA, antivielu atbildes reakcija uz pneimokoku polisaharīdu un stingumkrampju vakcīnu bija līdzīga tai, kas tika novērota kontroles grupai, ārstējot psoriāzi nesistēmiski. Līdzīgam pieaugušo pacientu īpatsvaram attīstījās aizsargājošs pneimokoku un stingumkrampju antivielu līmenis, un antivielu titri ar STELARA ārstētajiem un kontroles grupas pacientiem bija līdzīgi.
Klīniskā efektivitāte
Perēkļveida psoriāze (pieaugušajiem) Ustekinumaba drošums un efektivitāte vērtēta 1996 pacientiem divos randomizētos, dubultmaskētos, placebo kontrolētajos pētījumos, kuros piedalījās pacienti ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi un kas bija kandidāti fototerapijai vai sistēmiskai terapijai. Bez tam randomizētā, maskēta eksperta, aktīvi kontrolētā pētījumā salīdzināja ustekinumabu un etanerceptu pacientiem ar vidēji
29

smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi un kuriem bija neatbilstoša atbildes reakcija uz ciklosporīnu, MTX vai PUVA, to nepanesamība vai kontrindikācijas šo līdzekļu lietošanai.
1. psoriāzes pētījumā (PHOENIX 1) vērtēti 766 pacienti. 53% šo pacientu nebija atbildes reakcijas uz cita veida sistēmisku terapiju vai arī viņiem bija šādas terapijas nepanesamība vai kontrindikācijas tās lietošanai. Pacienti, kas bija randomizēti ustekinumaba grupā, saņēma 45 mg vai 90 mg devu 0. un 4. nedēļā, kam sekoja tāda pat deva ik pēc 12 nedēļām. Pacienti, kas bija randomizēti placebo grupā, 0. un 4. nedēļā saņēma placebo, bet 12. un 16. nedēļā mainīja grupu un saņēma ustekinumabu (45 mg vai 90 mg), kam sekoja dozēšana ik pēc 12 nedēļām. Pacienti, kas sākotnēji bija randomizēti ustekinumaba grupā un 28. un 40. nedēļā bija panākuši atbildes reakciju saskaņā ar Psoriāzes laukuma un smaguma pakāpes indeksu 75 (PASI uzlabošanās par vismaz 75%, salīdzinot ar pētījuma sākumu), tika atkārtoti randomizēti, lai saņemtu ustekinumabu ik pēc 12 nedēļām vai placebo (proti, terapijas pārtraukšana). Pacienti, kas tika atkārtoti randomizēti placebo grupā, 40. nedēļā atsāka ustekinumaba lietošanu pēc savas sākotnējās lietošanas shēmas, kad viņiem vismaz par 50% samazinājās 40. nedēļā panāktā PASI uzlabošanās. Visus pacientus novēroja līdz 76 nedēļām pēc pirmās pētāmā līdzekļa ievadīšanas.
2. psoriāzes pētījumā (PHOENIX 2) vērtēti 1230 pacienti. 61% šo pacientu nebija atbildes reakcijas uz cita veida sistēmisku terapiju vai arī viņiem bija šādas terapijas nepanesamība vai kontrindikācijas tās lietošanai. Pacienti, kas bija randomizēti ustekinumaba grupā, saņēma 45 mg vai 90 mg devu 0. un 4. nedēļā, kam sekoja papildu deva pēc 16 nedēļām. Pacienti, kas bija randomizēti placebo grupā, 0. un 4. nedēļā saņēma placebo, bet 12. un 16. nedēļā mainīja grupu un saņēma ustekinumabu (45 mg vai 90 mg). Visus pacientus novēroja līdz 52 nedēļām pēc pirmās pētāmā līdzekļa ievadīšanas.
3. psoriāzes pētījumā (ACCEPT) tika vērtēti 903 pacienti ar vidēji smagu vai smagu psoriāzi un kuriem bija neatbilstoša atbildes reakcija uz citu sistēmisku terapiju, tās nepanesamība vai kontrindikācijas tās lietošanai, un tika salīdzināta ustekinumaba un etanercepta efektivitāte un novērtēts ustekinumaba un etanercepta drošums. 12 nedēļas ilgā pētījuma aktīvi kontrolētā daļā pacienti tika randomizēti, lai saņemtu etanerceptu (50 mg divreiz nedēļā), 45 mg ustekinumaba 0. un 4. nedēļā vai 90 mg ustekinumaba 0. un 4. nedēļā.
Slimības raksturojums 1. un 2. psoriāzes pētījuma sākumā bija līdzīgs visās terapijas grupās – vidējais PASI punktu skaits pētījuma sākumā bija no 17 līdz 18, vidējais pētījuma sākuma ķermeņa virsmas laukums (ĶVL) ≥ 20 un vidējais Dermatoloģiskais dzīves kvalitātes indekss (DLQI) bija robežās no 10 līdz 12. Aptuveni vienai trešdaļai (1. psoriāzes pētījums) un vienai ceturtdaļai (2. psoriāzes pētījums) pētījuma dalībnieku bija psoriātisks artrīts (PsA). Līdzīgs slimības smagums tika novērots arī 3. psoriāzes pētījumā.
Primārais mērķa kritērijs šajos pētījumos bija to pacientu īpatsvars, kuriem 12. nedēļā panāca PASI 75 atbildes reakciju, salīdzinot ar pētījuma sākumu (skatīt 4. un 5. tabulu).
30

4. tabula. Kopsavilkums par klīnisko atbildes reakciju 1. psoriāzes pētījumā (PHOENIX 1) un 2.

psoriāzes pētījumā (PHOENIX 2)

12. nedēļa

28. nedēļa

2 devas (0. nedēļa un 4. nedēļa)

3 devas (0. nedēļa,

4. nedēļa un 16. nedēļa)

ĀVV

45 mg

90 mg

45 mg

90 mg

1. psoriāzes pētījums

Randomizēto pacientu skaits 255

255

256

250

243

PASI 50 atbildes reakcija 26 (10%) 213 (84%) a 220 (86%) a 228 (91%) 234 (96%) N (%)

PASI 75 atbildes reakcija 8 (3%) 171 (67%) a 170 (66%) a 178 (71%) 191 (79%) N (%)

PASI 90 atbildes reakcija N (%) ĀVVb slimība izzudusi vai minimāla N (%)

5 (2%) 106 (42%) a 94 (37%) a 123 (49%) 135 (56%) 10 (4%) 151 (59%) a 156 (61%) a 146 (58%) 160 (66%)

Pacientu skaits ar ķermeņa

166

168

164

164

153

masu ≤ 100 kg

PASI 75 atbildes reakcija 6 (4%) 124 (74%) 107 (65%) 130 (79%) 124 (81%)
N (%)

Pacientu skaits ar ķermeņa

89

87

92

86

90

masu > 100 kg

PASI 75 atbildes reakcija N (%)

2 (2%)

47 (54%) 63 (68%) 48 (56%)

67 (74%)

2. psoriāzes pētījums

Randomizēto pacientu skaits 410

409

411

PASI 50 atbildes reakcija 41 (10%) 342 (84%) a 367 (89%) a N (%)

PASI 75 atbildes reakcija 15 (4%) 273 (67%) a 311 (76%) a N (%)

PASI 90 atbildes reakcija N (%) ĀVVb slimība izzudusi vai minimāla N (%)

3 (1%) 173 (42%) a 209 (51%) a 18(4%) 277 (68%) a 300 (73%) a

Pacientu skaits ar ķermeņa

290

297

289

masu ≤ 100 kg

PASI 75 atbildes reakcija 12 (4%) 218 (73%) 225 (78%)
N (%)

Pacientu skaits ar ķermeņa

120

112

121

masu > 100 kg

PASI 75 atbildes reakcija N (%)

3 (3%)

55 (49%)

86 (71%)

a
p < 0,001 ustekinumaba 45 mg vai 90 mg grupai, salīdzinot ar placebo (PBO).

b
ĀVV = Ārsta vispārējā vērtējumā.

397 369 (93%) 276 (70%) 178 (45%) 241 (61%)
287 217 (76%)
110 59 (54%)

400 380 (95%) 314 (79%) 217 (54%) 279 (70%)
280 226 (81%)
119 88 (74%)

31

5. tabula. Kopsavilkums par klīnisko atbildes reakciju 12. nedēļā 3. psoriāzes pētījumā (ACCEPT)

3. psoriāzes pētījums

Etanercepts

Ustekinumabs

24 devas

2 devas (0. nedēļa un 4. nedēļa)

(50 mg divreiz

45 mg

90 mg

nedēļā)

Randomizēto pacientu skaits PASI 50 atbildes reakcija N (%) PASI 75 atbildes reakcija N (%) PASI 90 atbildes reakcija N (%)
ĀVVb slimība izzudusi vai minimāla N (%)

347 286 (82%) 197 (57%) 80 (23%)
170 (49%)

209 181 (87%) 141 (67%)b 76 (36%)a
136 (65%)a

347 320 (92%)a 256 (74%)a 155 (45%)a
245 (71%)a

Pacientu skaits ar ķermeņa masu ≤ 100 kg

251

151

244

PASI 75 atbildes reakcija N (%)

154 (61%)

109 (72%)

189 (77%)

Pacientu skaits ar ķermeņa masu > 100 kg

96

58

103

PASI 75 atbildes reakcija N (%)

43 (45%)

a
p < 0,001 ustekinumaba 45 mg vai 90 mg grupa, salīdzinot ar etanerceptu.

b
p = 0,012 ustekinumaba 45 mg grupa, salīdzinot ar etanerceptu.

32 (55%)

67 (65%)

1. psoriāzes pētījumā PASI 75 saglabāšanās bija nozīmīgāki pārāka nepārtrauktas terapijas grupā, salīdzinot ar terapijas pārtraukšanu (p < 0,001). Līdzīgi rezultāti tika novēroti ar katru ustekinumaba devu. Pēc viena gada (52. nedēļā) 89% pacientu, kas atkārtoti tika randomizēti balstterapijas grupā, bija PASI 75 atbildes reakcija, salīdzinot ar 63% pacientu, kas atkārtoti tika randomizēti placebo grupā (terapijas pārtraukšana) (p < 0,001). Pēc 18 mēnešiem (76. nedēļā) 84% pacientu, kas atkārtoti tika randomizēti balstterapijas grupā, bija PASI 75 atbildes reakcija, salīdzinot ar 19% pacientu, kas atkārtoti tika randomizēti placebo grupā (terapijas pārtraukšana). Pēc trim gadiem (148. nedēļā) 82% pacientu, kas atkārtoti tika randomizēti balstterapijas grupā, bija PASI 75 reaģējušie. Pēc pieciem gadiem (244. nedēļā) 80% pacientu, kas tika atkārtoti randomizēti balstterapijai, bija PASI 75 atbildes reakcija.

Pacientu grupā, kas tika atkārtoti randomizēti placebo grupā un kuriem tika atsākta sākotnējā ustekinumaba terapijas shēma, tiklīdz izzuda ≥ 50% PASI uzlabošanās, 85% pacientu atkārtoti panāca PASI 75 atbildes reakciju 12 nedēļu laikā pēc terapijas atsākšanas.

1. psoriāzes pētījumā 2. nedēļā un 12. nedēļā krietni lielāks DLQI uzlabošanās, salīdzinot ar pētījuma sākumu, tika panākts visās ustekinumaba terapijas grupās, salīdzinot ar placebo. Uzlabošanās saglabājās līdz 28. nedēļai. Līdzīga nozīmīga uzlabošanās tika novērota 2. psoriāzes pētījuma 4. un 12. nedēļā, kas saglabājās līdz 24. nedēļai. 1. psoriāzes pētījumā visās ustekinumaba terapijas grupās, salīdzinot ar placebo, bija nozīmīga arī nagu psoriāzes (Nagu psoriāzes smaguma pakāpes indekss), SF-36 fiziskās un garīgās dimensijas kopējā novērtējuma punktu skaita un novērtējuma pēc Niezes vizuālo analogu skalas (VAS) uzlabošanās. 2. psoriāzes pētījumā visās ustekinumaba terapijas grupās, salīdzinot ar placebo, nozīmīgi uzlabojās arī vērtējums pēc Slimnīcas trauksmes un depresijas skalas (HADS - Hospital Anxiety and Depression Scale) un Darba ierobežojumu anketas (WLQ - Work Limitations Questionnaire).

Psoriātisks artrīts (PsA) (pieaugušajiem) Ustekinumabs pieaugušiem pacientiem ar aktīvu PsA samazināja tā pazīmes un simptomus, uzlaboja fiziskās funkcijas un ar veselību saistīto dzīves kvalitāti, kā arī palēnināja perifēro locītavu bojājumu progresēšanu.

Ustekinumaba drošums un efektivitāte tika vērtēta 927 pacientiem, kas piedalījās divos randomizētos, dubultmaskētos, placebo kontrolētajos pētījumos. Šiem pacientiem bija aktīvs PsA (vismaz piecas pietūkušas un vismaz piecas jutīgas locītavas) neskatoties uz nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu (NPL) vai slimību modificējošu pretreimatisma līdzekļu (DMARD) lietošanu. Pacientiem, kas piedalījās šajos pētījumos, PsA diagnoze bija noteikta pirms vismaz sešiem mēnešiem. Tika iekļauti katra PsA

32

tipa pacienti, tajā skaitā ar poliartrītu bez reimatoīdiem mezgliem (39%), spondilītu ar perifēru artrītu (28%), asimetrisku perifēru artrītu (21%), distālu falangu bojājumiem (12%) un ar arthritis mutilans (0,5%). Abu pētījumu sākumā attiecīgi vairāk nekā 70% un 40% pacientu bija entezīts un daktilīts. Pacienti tika randomizēti, lai 0. un 4. nedēļā subkutāni saņemtu 45 vai 90 mg ustekinumaba vai placebo, kam sekoja turpmākās devas ik pēc 12 nedēļām. Aptuveni 50% pacientu turpināja saņemt stabilas MTX devas (≤ 25 mg nedēļā).

1. un 2. PsA pētījumā (PSUMMIT I un PSUMMIT II) attiecīgi 80% un 86% pacientu jau bija ārstēti ar DMARD. 1. pētījumā iepriekšēja ārstēšana ar audzēja nekrozes faktora (α-TNF) antivielām nebija atļauta. 2. pētījumā vairums pacientu (58%, n = 180) jau bija ārstēti ar vienu vai vairākām α-TNF antivielām, un 70% šo pacientu ārstēšana ar α-TNF antivielām kādreiz bija pārtraukta efektivitātes trūkuma vai nepanesamības dēļ.

Pazīmes un simptomi Salīdzinājumā ar placebo lietošanu ārstēšana ar ustekinumabu ievērojami samazināja slimības aktivitātes rādītājus 24. nedēļā. Primārais mērķa kritērijs bija pacientu īpatsvars, kas 24. nedēļā sasniedza Amerikas Reimatoloģijas kolēģijas (ACR) definēto atbildes reakciju “20”. Galvenie efektivitāti raksturojošie rezultāti ir parādīti tālāk, 6. tabulā.

6. tabula. Pacientu skaits, kas psoriātiskā artrīta 1. un 2. pētījumā (attiecīgi PSUMMIT I un

PSUMMIT II) līdz 24. nedēļai sasniedza klīnisku atbildes reakciju

1. pētījums par psoriātisko

2. pētījums par psoriātisko

artrītu

artrītu

PBO 45 mg 90 mg PBO 45 mg 90 mg

Randomizēto pacientu skaits

206

205

204

104

103

105

ACR 20 atbildes reakcija, n (%)

47 (23%)

87 (42%)a

101 (50%)a

21 (20%)

45 (44%)a

46 (44%)a

ACR 50 atbildes reakcija, n (%)

51 18 (9%) (25%)a

57 (28%)a

7 (7%)

18 (17%)b

24 (23%)a

ACR 70 atbildes reakcija, n (%) Pacientu skaits, kuriem ≥ 3% ĶVLd

5 (2%) 146

25 (12%)a
145

29 (14%)a
149

3 (3%) 80

7 (7%)c 80

9 (9%)c 81

PASI 75 atbildes reakcija, n (%)

16 (11%)

83 (57%)a

93 (62%)a

4 (5%)

41 (51%)a

45 (56%)a

PASI 90 atbildes reakcija, n (%)

60 4 (3%) (41%)a

65 (44%)a

3 (4%)

24 (30%)a

36 (44%)a

Apvienotā PASI 75 un ACR 20 atbildes reakcija, n (%)

40 8 (5%) (28%)a

62 (42%)a

2 (3%)

24 (30%)a

31 (38%)a

Pacientu skaits, kuriem ķermeņa

154

153

154

masa ir ≤ 100 kg

ACR 20 atbildes reakcija, n (%) Pacientu skaits, kuriem ≥ 3% ĶVLd

39 (25%) 105

67 (44%) 105

78 (51%) 111

PASI 75 atbildes reakcija, n (%)

14 (13%)

64 73 (66%)
(61%)

Pacientu skaits, kuriem ķermeņa

52

52

50

masa ir > 100 kg

ACR 20 atbildes reakcija, n (%) Pacientu skaits, kuriem ≥ 3% ĶVLd

8 (15%) 41

20 (38%)
40

23 (46%) 38

PASI 75 atbildes reakcija, n (%)

19

2 (5%)

20 (53%)

(48%)

a
p < 0,001.

b
p < 0,05.

c
p = NN.

d.
Pacientu skaits, kuriem pētījuma sākumā psoriāze skārusi ≥ 3% ādas ĶVL.

74 17 (23%) 54 4 (7%)
30
4 (13%) 26 0

74 32 (43%)
58 31 (53%)
29 13 (45%)
22 10 (45%)

73 34 (47%)
57 32 (56%)
31 12 (39%)
24 13 (54%)

33

ACR 20, 50 un 70 atbildes reakcija turpināja uzlaboties vai saglabājās līdz 52. nedēļai (PsA 1. un 2. pētījumā) un 100. nedēļai (PsA 1. pētījumā). PsA 1. pētījumā ACR 20 atbildes reakciju līdz 100. nedēļai sasniedza 57% un 64% pacientu, kas bija saņēmuši attiecīgi 45 mg un 90 mg devas. PsA 2. pētījumā ACR 20 atbildes reakciju līdz 52. nedēļai sasniedza 47% un 48% pacientu, kas bija saņēmuši attiecīgi 45 mg un 90 mg devas.
Pacientu īpatsvars, kas sasniedza pēc modificētajiem PsA atbildes reakcijas kritērijiem (PsARC) definēto atbildes reakciju, ustekinumaba grupā 24. nedēļā arī bija lielāks nekā placebo grupā. PsACR atbildes reakcija saglabājās līdz 52. un 100. nedēļai. Lielākajai daļai ar ustekinumabu ārstēto pacientu, kuriem pētījuma sākumā bija spondilīts kopā ar perifēru artrītu, 24. nedēļā tika novērota pēc Bath ankilozējošā spondilīta aktivitātes indeksa (BASDAI) iegūto novērtējuma punktu uzlabošanās par 50% un 70% (salīdzinājumā ar placebo).
Ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupās novērotā atbildes reakcija bija līdzīga tai, kas novērota gan MTX saņēmušajiem, gan nesaņēmušajiem pacientiem, un saglabājās līdz 52. un 100. nedēļai. Ustekinumabu saņēmušie pacienti, kas iepriekš bija ārstēti ar α-TNF antivielām, līdz 24. nedēļai bija sasnieguši izteiktāku atbildes reakciju nekā placebo saņēmušie pacienti (ACR 20 atbildes reakcija 24. nedēļā, lietojot 45 un 90 mg devas, bija attiecīgi 37% un 34%, bet lietojot placebo – 15%; p < 0,05), un atbildes reakcija saglabājās līdz 52. nedēļai.
Pacientiem ar entezītu un/vai daktilītu pētījuma sākumā PsA 1. pētījuma 24. nedēļā ustekinumabu saņēmušo pacientu grupā salīdzinājumā ar placebo grupu tika novērota būtiska entezīta un daktilīta novērtējuma punktu skaita uzlabošanās. PsA 2. pētījuma 24. nedēļā grupā, kas saņēma 90 mg ustekinumaba, salīdzinājumā ar placebo grupu, novēroja būtisku entezīta novērtējuma punktu skaita uzlabošanos, kā arī daktilīta novērtējuma skaitlisko uzlabošanos (nav statistiski nozīmīga). Entezīta un daktilīta novērtējuma punktu skaita uzlabošanās saglabājās līdz 52. un 100. nedēļai.
Rentgenoloģiski noteiktā atbildes reakcija Gan abu plaukstu, gan pēdu struktūras bojājumi tika izteikti kā izmaiņas kopējā van der Heides-Šarpa jeb vdH-S skalā, to modificējot atbilstoši PsA un pievienojot roku pirkstu distālo starpfalangu locītavu raksturojošos parametrus, salīdzinot ar sākotnējiem rezultātiem. Definētajā veidā tika veikta integrēta analīze, apkopojot datus par 927 pētāmām personām, kas piedalījās 1. un 2. pētījumā par PsA. Salīdzinājumā ar placebo ustekinumabs statistiski nozīmīgi palēnināja struktūru bojājumu progresēšanu. Tā vērtēšanai tika izmantotas pēc vdH-S skalas iegūtā sākotnējā kopējā rezultāta pārmaiņas līdz 24. nedēļai (placebo grupā vidējais ± SN rezultāts bija 0,97 ± 3,85, salīdzinot ar 0,40 ± 2,11 un 0,39 ± 2,40 attiecīgi 45 mg (p < 0,05) un 90 mg (p < 0,001) ustekinumaba devu grupā). Minētā iedarbība tika novērota 1. pētījumā par PsA. Tiek uzskatīts, ka novērotā iedarbība nav atkarīga no vienlaicīgas MTX lietošanas un turpinās līdz 52. un 100. nedēļai (ņemot vērā attiecīgi integrētās analīzes un 1. pētījumā par PsA iegūtos rezultātus).
Fiziskās funkcijas un ar veselības stāvokli saistītā dzīves kvalitāte Saskaņā ar vērtējumu pēc Invaliditātes indeksa un Veselības stāvokļa vērtēšanas anketas jeb HAQ-DI, ar ustekinumabu ārstētajiem pacientiem 24. nedēļā ievērojami uzlabojās fiziskās funkcijas. Pacientu īpatsvars, kas sasniedza klīniski nozīmīgu stāvokļa uzlabošanos ≥ 0,3 novērtējuma punktiem pēc HAQ-DI skalas (salīdzinājumā ar sākotnējo stāvokli) ustekinumaba grupās bija arī būtiski lielāks nekā placebo grupā. Pēc HAQ-DI skalas iegūtā rezultāta uzlabojums no pamata rādītāja saglabājās līdz 52. un 100. nedēļai.
Pēc 24 nedēļām ustekinumaba grupās salīdzinājumā ar placebo grupu tika novērota būtiska novērtējuma pēc DLQI skalas uzlabošanās, kas saglabājās līdz 52. un 100. nedēļai. PsA 2. pētījuma 24. nedēļā ustekinumaba grupās salīdzinājumā ar placebo grupu tika novērota būtiska stāvokļa uzlabošanās, vērtējot pēc Hroniskas slimības ārstēšanas un nespēka (FACIT-F) skalas. Pacientu īpatsvars, kas sasniedza klīniski nozīmīgu nespēka mazināšanos (4 novērtējuma punkti pēc FACIT-F), ustekinumaba grupās bija arī būtiski lielāks nekā placebo grupā. Iegūtie uzlabojumi pēc FACIT skalas saglabājās līdz 52. nedēļai.
34

Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ustekinumaba pētījumu rezultātus vienā vai vairākās 6 – 11 gadus vecu bērnu pediatriskās populācijas apakšgrupās vidēji smagas un smagas perēkļveida psoriāzes un juvenīlā idiopātiskā artrīta gadījumos (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā). Perēkļveida psoriāze bērniem Pierādīts, ka ustekinumabs pediatriskiem pacientiem ar perēkļveida psoriāzi no 12 gadu vecuma mazina pazīmes un simptomus un uzlabo ar veselību saistīto dzīves kvalitāti. Ustekinumaba efektivitāte tika pētīta 110 pediatriskiem pacientiem 12–17 gadu vecumā ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi daudzcentru, 3. fāzes, randomizētā, dubultmaskētā, placebo kontrolētā pētījumā (CADMUS). Pacienti tika nejaušināti iedalīti grupās, lai saņemtu vai nu placebo (n = 37), vai ieteikto ustekinumaba devu (skatīt 4.2. apakšpunktu; n = 36), vai pusi no ieteiktās ustekinumaba devas (n = 37) subkutānā injekcijā 0. un 4. nedēļā un pēc tam reizi 12 nedēļās (q12w). 12. nedēļā ar placebo ārstētie pacienti krusteniskā plānojumā sāka saņemt ustekinumabu. Pētījumam piemēroti bija pacienti ar PASI ≥ 12, ĀVV ≥ 3 un vismaz 10% ĶVL bojājuma, kas bija kandidāti sistēmiskai terapijai vai fototerapijai. Aptuveni 60% pacientu agrāk bija veikta konvencionālā sistēmiskā terapija vai fototerapija. Aptuveni 11% pacientu iepriekš bija lietojuši bioloģiskās zāles. Primārais mērķa kritērijs bija pacientu īpatsvars, kas 12. nedēļā sasniedz ĀVV punktu skaitu “slimība izzudusi” (0) vai minimāla (1). Sekundārie mērķa kritēriji bija PASI 75, PASI 90, Bērnu Dermatoloģiskā dzīves kvalitātes indeksa (Children’s Dermatology Life Quality Index, CDLQI) pārmaiņa, salīdzinot ar sākumstāvokli, kopējā PedsQL (Pediatriskās dzīves kvalitātes aptaujas – Paediatric Quality of Life Inventory) skalas punktu skaita pārmaiņa, salīdzinot ar sākumstāvokli, 12. nedēļā. 12. nedēļā ar ustekinumabu ārstētajām pētāmajām personām novēroja nozīmīgi lielāku psoriāzes stāvokļa un ar veselību saistītās dzīves kvalitātes uzlabošanos, salīdzinot ar placebo (7. tabula). Visiem pacientiem efektivitāti uzraudzīja līdz 52 nedēļām no pirmās pētāmo zāļu lietošanas reizes. Pacientu īpatsvars ar ĀVV punktu skaitu “slimība izzudusi” (0) vai minimāla (1) un īpatsvars, kas sasniedza PASI 75, parādīja ar ustekinumabu ārstētās un placebo saņēmušās grupas nodalīšanos pirmajā vizītē pēc sākotnējās vizītes, kas bija 4. nedēļā, sasniedzot maksimumu līdz 12. nedēļai. ĀVV, PASI, CDLQI un PedsQL uzlabošanās saglabājās līdz 52. nedēļai (7. tabula).
35

7. tabula. Primāro un sekundāro mērķa kritēriju kopsavilkums 12. nedēļā un 52. nedēļā

Psoriāzes pētījums bērniem (CADMUS)

12. nedēļa

52. nedēļa

Placebo

Ieteiktā

Ieteiktā

ustekinumaba deva ustekinumaba deva

N (%)

N (%)

N (%)

Randomizētie pacienti

37

36

35

ĀVV

ĀVV slimība izzudusi (0) vai minimāla (1) ĀVV slimība izzudusi (0)

2 (5,4%) 1 (2,7%)

25 (69,4%)a 17 (47,2%)a

20 (57,1%) 13 (37,1%)

PASI PASI 75 atbildes reakcija PASI 90 atbildes reakcija PASI 100 atbildes reakcija

4 (10,8%) 2 (5,4%) 1 (2,7%)

29 (80,6%)a 22 (61,1%)a 14 (38,9%)a

28 (80,0%) 23 (65,7%) 13 (37,1%)

CDLQI CDLQI 0 vai 1b

6 (16,2%)

18 (50,0%)c

20 (57,1%)

PedsQL

Pārmaiņa, salīdzinot ar

sākumstāvokli, vidējais

3,35 (10,04)

8,03 (10,44)e

7,26 (10,92)

(SN)d

a
p < 0,001

b
CDLQI: CDLQI ir rīks dermatoloģijā, lai pediatriskā populācijā novērtētu ādas slimības ietekmi uz dzīves kvalitāti,

kas saistīta ar veselību. CDLQI 0 vai 1 liecina, ka ietekmes uz bērna dzīves kvalitāti nav.
c
p = 0,002
d
PedsQL: PedsQL Total Score ir vispārējs ar veselību saistītās dzīves kvalitātes mērinstruments, kas izstrādāts

lietošanai bērnu un pusaudžu populācijās. Placebo grupai 12. nedēļā, N = 36.
e
p = 0,028

Ar placebo kontrolētajā periodā līdz 12. nedēļai primārā mērķa kritērija ziņā gan ieteiktās, gan puses no ieteiktās devas grupas kopumā bija salīdzināmas (attiecīgi 69,4% un 67,6%), lai gan bija pierādījumi par atbildes reakciju pret augstāka līmeņa devu efektivitātes kritērijiem (piemēram, ĀVV slimība izzudusi (0), PASI 90). Pēc 12. nedēļas efektivitāte kopumā bija labāka un saglabājās ilgāk ieteiktās devas grupā, salīdzinot ar grupu, kas lietoja pusi ieteiktās devas, kurā, tuvojoties katra 12. nedēļu dozēšanas intervāla beigām, biežāk novēroja mērenu efektivitātes samazināšanos. Ieteiktās devas un puses no ieteiktās devas lietošanas drošuma raksturojums bija salīdzināms.

Krona slimība Ustekinumaba drošumu un efektivitāti vērtēja trijos randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētajos daudzcentru pētījumos, kuros piedalījušies pieauguši pacienti ar vidēji līdz izteikti aktīvu Krona slimību (Krona slimības aktivitātes indeksa [Crohn’s Disease Activity Index, CDAI] vērtība no ≥ 220 līdz ≤ 450). Klīniskās izstrādes programmu veidoja divi 8 nedēļas ilgi intravenozas indukcijas pētījumi (UNITI-1 un UNITI-2), kuriem sekoja 44 nedēļas ilgs subkutānas uzturošās terapijas pētījums ar randomizētu atcelšanu (IM-UNITI); tas viss veidoja 52 nedēļas ilgu terapiju.

Indukcijas pētījumos piedalījās 1409 pacienti (UNITI-1, n = 769; UNITI-2 n = 640). Primārais mērķa kritērijs abos indukcijas pētījumos bija pacientu, kam bija konstatējama klīniska atbildes reakcija, īpatsvars 6. nedēļā (klīnisku atbildes reakciju definēja kā CDAI vērtības samazinājumu par ≥ 100 punktiem). Efektivitāti raksturojošos datus abos pētījumos apkopoja un analizēja līdz 8. nedēļai. Bija atļauts vienlaikus lietot perorālus kortikosteroīdus, imūnmodulatorus, aminosalicilātus un/vai antibiotikas, un 75 % pacienti turpināja saņemt vismaz vienas no šīm zālēm. Abos pētījumos pacientus randomizēja, lai viņi 0. nedēļā vienu reizi intravenozi saņemtu vai nu ieteikto pielāgoto devu, kas bija aptuveni 6 mg/kg (skatīt STELARA 130 mg koncentrāta infūziju šķīduma pagatavošanai zāļu apraksta 4.2. apakšpunktu), fiksētu 130 mg ustekinumaba devu vai placebo.

36

Pacientiem UNITI-1 bija bijusi neveiksmīga iepriekšēja anti-TNFα terapija vai arī tās nepanesamība. Aptuveni 48% pacientu bija bijusi neveiksmīga 1 iepriekšēja anti-TNF~`~ terapija, un 52% pacientu bija bijušas neveiksmīgas 2 vai 3 iepriekšējas anti-TNFα terapijas. Šajā pētījumā 29,1% pacientu bija neatbilstoša sākotnējā atbildes reakcija (primārs atbildes reakcijas iztrūkums), 69,4% pacientu bija atbildes reakcija, taču tā zuda (sekundārs atbildes reakcijas iztrūkums), un 36,4 % pacientu bija antiTNFα terapijas nepanesamība.

Pacientiem UNITI-2 bija bijusi vismaz viena neveiksmīga tradicionālā terapija, tostarp kortikosteroīdi vai imūnmodulatori, un viņi vai nu iepriekš nebija saņēmuši anti-TNFα terapiju (68,6 %), vai arī iepriekš bija saņēmuši anti-TNFα terapiju, bet tā nebija bijusi neveiksmīga (31,4%).

Gan UNITI-1, gan UNITI-2 ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupā klīniska atbildes reakcija un remisija bija vērojama būtiski lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (8. tabula). Ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupā būtiska klīniska atbildes reakcija un remisija bija konstatējama jau 3. nedēļā, un šie rādītāji turpināja uzlaboties līdz 8. nedēļai. Šajos indukcijas pētījumos pielāgotās devas grupā efektivitāte bija augstāka un noturīgāka nekā 130 mg devas grupā, tāpēc intravenozai indukcijai ieteicams izmantot pielāgotu devu.

8. tabula. Klīniskās atbildes reakcijas un remisijas indukcija UNITI-1 un UNITI 2

UNITI-1*

UNITI-2**

Placebo Ieteicamā Placebo Ieteicamā

N = 247 ustekinumab N = 209 ustekinumaba

a deva

deva

Klīniska remisija, 8. nedēļa Klīniska atbildes reakcija

18 (7,3%) 53

N = 249 52 (20,9%)a
84 (33,7%)b

41 (19,6%)
60

N = 209 84 (40,2%)a
116 (55,5%)a

(100 punktu), 6. nedēļa Klīniska atbildes reakcija

(21,5%) 50

94 (37,8%)a

(28,7%) 67

121 (57,9%)a

(100 punktu), 8. nedēļa 70 punktu atbildes reakcija, 3. nedēļa 70 punktu atbildes reakcija, 6. nedēļa

(20,2%) 67
(27,1%) 75
(30,4%)

101 (40,6%)b 109 (43,8%)b

(32,1%) 66
(31,6%) 81
(38,8%)

106 (50,7%)a 135 (64,6%)a

Klīniska remisija definēta kā CDAI vērtība < 150; klīniska atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums par vismaz 100 punktiem vai klīniskas remisijas esamība 70 punktu atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums vismaz par 70 punktiem * Neveiksmīga anti-TNFα terapija ** Neveiksmīga tradicionālā terapija
a
p < 0,001
b
p < 0,01

Uzturošās terapijas pētījumā (IM-UNITI) vērtēja 388 pacientus, kam 8. nedēļā pēc indukcijas ar ustekinumabu pētījumā UNITI-1 vai UNITI-2 bija panākta 100 punktu klīniskā atbildes reakcija. Pacientus randomizēja, lai viņi 44 nedēļu garumā saņemtu subkutānu uzturošo terapiju vai nu ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 8 nedēļām, vai ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 12 nedēļām, vai ar placebo (informāciju par ieteicamajām devām uzturošajā terapijā skatīt 4.2. apakšpunktā).

Klīniska remisija un atbildes reakcija ar ustekinumabu ārstēto pacientu grupās 44. nedēļā bija saglabājusies būtiski lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (skatīt 9. tabulu).

37

9. tabula.

Klīniskas atbildes reakcijas un remisijas saglabāšanās pētījumā IM-UNITI (44. nedēļa;

52 nedēļas pēc sākotnējās indukcijas devas saņemšanas)

Placebo*

90 mg

90 mg

ustekinumaba ustekinumaba

N = 131†

ik pēc 8 nedēļām

ik pēc 12 nedēļām

Klīniska remisija Klīniska atbildes reakcija Klīniska remisija bez kortikosterīdiem

N = 128†

N = 129†

36%

53%a

49%b

44%

59%b

58%b

30%

47%a

43%c

Klīniska remisija pacientiem: kas bija remisijas fāzē uzturošās

46% (36/79) 67% (52/78)a

56% (44/78)

terapijas sākšanas brīdī
kas tika iesaistīti no pētījuma CRD3002‡
kas nebija saņēmuši anti-TNFα terapiju

44% (31/70) 49% (25/51)

63% (45/72)c 65% (34/52)c

57% (41/72) 57% (30/53)

kas tika iesaistīti no pētījuma CRD3001§

26% (16/61) 41% (23/56) 39% (22/57)

Klīniska remisija definēta kā CDAI vērtība < 150; klīniska atbildes reakcija definēta kā CDAI vērtības samazinājums vismaz par 100 punktiem vai klīniskas remisijas esamība * Placebo grupu veidoja pacienti, kam bija atbildes reakcija uz ustekinumabu un kas uzturošās terapijas sākuma brīdī

bija randomizēti, lai saņemtu placebo.

Pacienti, kam bija 100 punktu klīniskā atbildes reakcija uz ustekinumabu uzturošās terapijas sākuma brīdī

Pacienti, kam bijusi neveiksmīga tradicionāla terapija, bet ne anti-TNFα terapija
§
Pacienti, kas ir refraktāri pret anti-TNFα terapiju vai kam ir tās nepanesamība
a
p < 0,01
b
p < 0,05
c
nomināli ticams (p < 0,05)

Pētījumā IM-UNITI 29 no 129 pacientiem nesaglabājās atbildes reakcija pret ustekinumabu, lietojot zāles ik pēc 12 nedēļām, un viņiem tika atļauts pielāgot zāļu lietošanu un saņemt ustekinumabu ik pēc 8 nedēļām. Atbildes reakcijas zudums tika definēts kā CDAI vērtība ≥ 220 un vērtības palielināšanās par ≥ 100 no sākotnējās CDAI vērtības. Starp šiem pacientiem klīniska remisija 16 nedēļas pēc zāļu lietošanas pielāgošanas bija sasniegta 41,4% pacientu.

Pacienti, kuriem indukcijas pētījumos UNITI-1 un UNITI-2 astotajā nedēļā nebija konstatējama klīniska atbildes reakcija pret ustekinumabu (476 pacienti), tika iesaistīti nerandomizētā uzturošās terapijas pētījuma (IM-UNITI) daļā un tolaik saņēma subkutānu 90 mg ustekinumaba injekciju. Pēc astoņām nedēļām 50,5% pacientu bija sasniegta klīniska atbildes reakcija, un viņi turpināja saņemt uzturšo devu ik pēc 8 nedēļām; starp pacientiem, kuri turpināja saņemt uzturošo devu, lielākajai daļai saglabājās atbildes reakcija (68,1%) un 44. nedēļā bija sasniegta remisija (50,2%); šo pacientu īpatsvars bija līdzīgs kā starp pacientiem, kuriem bija bijusi sākotnēja atbildes reakcija uz indukciju ar ustekinumabu.

No 131 pacienta, kam bija bijusi atbildes reakcija uz indukciju ar ustekinumabu un kas uzturošās terapijas pētījuma sākumā bija randomizēti placebo grupā, 51 pacientam vēlāk zuda atbildes reakcija, un tika lietota 90 mg ustekinumaba deva subkutāni ik pēc 8 nedēļām. Lielākajai daļai pacientu, kam zuda atbildes reakcija un tika atsākta ustekinumaba lietošana, tas notika 24 nedēļu laikā pēc indukcijas infūzijas. 70,6% no šī 51 pacienta tika sasniegta klīniskā atbildes reakcija, un 39,2% procentiem tika sasniegta klīniskā remisija 16 nedēļas pēc pirmās subkutānas ustekinumaba devas saņemšanas.

IM-UNITI pacienti, kuri pabeidza 44 nedēļas ilgo pētījumu, varēja turpināt ārstēšanu pētījuma pagarinājumā. No pētījuma pagarinājumā iekļautajiem pacientiem klīniska remisija un atbildes

38

reakcija kopumā līdz 92. nedēļai saglabājās gan pacientiem, kuriem bija neveiksmīga pret TNF vērstā ārstēšana, gan tiem, kuriem bija neveiksmīga ārstēšana ar tradicionāliem līdzekļiem.
Šajā pētījuma pagarinājumā, īstenojot līdz 2 gadiem ilgu ārstēšanu pacientiem ar Krona slimību, jaunus datus par drošuma apdraudējumu nekonstatēja.
Endoskopija Endoskopiski gļotādas stāvoklis tika vērtēts 252 pacientiem ar atbilstošu sākotnēju endoskopiski pierādītu slimības aktivitāti apakšpētījumā. Primārais mērķa kritērijs bija vienkāršotā endoskopiskā slimības smaguma indeksa, kas paredzēts Krona slimībai (Simplified Endoscopic Disease Severity Score for Crohn’s Disease, SES-CD) vērtības izmaiņas kopš sākumstāvokļa; SES-CD ir kombinēts indekss, kura vērtību nosaka atkarībā no čūlu esamības vai lieluma, ar čūlām klātās gļotādas virsmas daļas, citu bojājumu skartās gļotādas virsmas daļas un sašaurinājumu vai striktūru esamības un veida 5 līkumainās un resnās zarnas segmentos. Astotajā nedēļā pēc vienreizējas intravenozas indukcijas devas SES-CD izmaiņas ustekinumaba grupā (n = 155, vidējās izmaiņas = -2,8) bija lielākas nekā placebo grupā (n = 97, vidējās izmaiņas = -0,7, p = 0,012).
Fistulas atbildes reakcija Pacientu, kam pētījuma sākumā bija novadošas fistulas, apakšgrupā (8,8%; n = 26), 12/15 (80%) no pacientiem, kas lietoja ustekinumabu, pēc 44 nedēļām bija konstatējama fistulas atbildes reakcija (ko definēja kā novadošu fistulu skaita samazinājumu par ≥ 50% salīdzinājumā ar skaitu indukcijas pētījuma sākumā), kamēr placebo grupā šādu pacientu skaits bija 5/11 (45,5%).
Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte Ar veselību saistīto dzīves kvalitāti novērtēja pēc Iekaisīgo zarnu slimību anketas (Inflammatory Bowel Disease Questionnaire – IBDQ) un saskaņā ar SF-36 anketām. Gan UNITI-1, gan UNITI-2 astotajā nedēļā pacientiem, kas lietoja ustekinumabu, tika konstatēts statistiski nozīmīgi izteiktāks un klīniski nozīmīgs IBDQ kopējās vērtības un SF-36 mentālās komponentes apkopojuma indeksa vērtības uzlabojums salīdzinājumā ar placebo. Pētījumā IM-UNITI šie uzlabojumi ar ustekimumabu ārstētajiem pacientiem līdz 44. nedēļai kopumā saglabājās labāk nekā placebo grupā. Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes uzlabojums pagarinājumā kopumā saglabājās līdz 92. nedēļai.
Čūlainais kolīts Ustekinumaba drošumu un efektivitāti vērtēja divos randomizētos, dubultmaskētos, ar placebo kontrolētos daudzcentru pētījumos pieaugušiem pacientiem ar vidēji vai stipri aktīvu čūlaino kolītu (6-12 punkti pēc Meijo skalas; endoskopiskās apakšskalas punktu skaits ≥ 2). Klīniskās izstrādes programma ietvēra vienu intravenozas indukcijas pētījumu (UNIFI-I), kurā terapijas ilgums bija līdz 16 nedēļām, kam sekoja 44 nedēļas ilgs subkutānas ievadīšanas randomizētas atcelšanas balstterapijas pētījums (UNIFI-M), kurā terapijas ilgums bija vismaz 52 nedēļas.
UNIFI-I un UNIFI-M efektivitātes rezultāti bija pamatoti ar endoskopijas rezultātu centralizētu pārskatu.
UNIFI-I pētījumā bija iekļauts 961 pacients. Indukcijas pētījuma primārais mērķa kritērijs bija tādu pētāmo personu īpatsvars, kurām 8. nedēļā bija klīniska remisija. Pacientus randomizēja, lai 0. nedēļā intravenozi ievadītu ieteicamo ķermeņa masai atbilstošo devu aptuveni 6 mg/kg (skatīt 1. tabulu, 4.2. apakšpunktu), fiksētu ustekinumaba 130 mg devu vai placebo.
Vienlaicīgi bija atļauts lietot perorālos kortikosteroīdus, imūnmodulatorus un aminosalicilātus, un 90% pacientu turpināja saņemt vismaz vienu no šīm zālēm. Iekļautajiem pacientiem bija jābūt bijušai neveiksmīgai tradicionālai terapijai (ar kortikosteroīdiem vai imūnmodulatoriem) vai vismaz vienu bioloģiskas izcelsmes zāļu (TNFα antagonista un/vai vedolizumaba) lietošanai. 49% pacientu bija bijusi neveiksmīga tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana (no kuriem 94% iepriekš bioloģiskas izcelsmes zāles nebija lietojuši). 51% pacientu bija bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana vai bija vērojama to nepanesamība. Aptuveni 50% pacientu bija bijusi neveiksmīga vismaz viena iepriekš veikta anti-TNF~`~ terapija (48% šo pacientu bija primārs
39

atbildes reakcijas trūkums) un 17% bija bijusi neveiksmīga vismaz viena anti-TNFα terapija un vedolizumaba lietošana.

UNIFI-I pētījumā ustekinumaba grupā pacientu ar klīnisku remisiju 8. nedēļā bija nozīmīgi vairāk nekā placebo grupā (10. tabula). Jau 2. nedēļā, agrākajā plānotajā pētījuma vizītē, un turpmāk katrā vizītē, salīdzinot ar placebo lietojošiem pacientiem, lielākai daļai ar ustekinumabu ārstēto pacientu nebija rektālas asiņošanas vai bija sasniegts normāls vēdera izejas biežums. Nozīmīgas daļējā Meijo vērtējuma un simptomātiskas remisijas atšķirības starp ustekinumabu un placebo novēroja jau 2. nedēļā.

Ķermeņa masai atbilstošās devas (6 mg/kg) grupā atsevišķu mērķa kritēriju ziņā efektivitāte bija lielāka nekā 130 mg devas grupā, tādēļ ieteicamāka ir kermeņa masai atbilstošās devas lietošana, nevis intravenozas indukcijas devas ievadīšana.

10. tabula. UNIFI-I pētījuma galveno efektivitātes iznākumu kopsavilkums (8. nedēļa)

Placebo N = 319

Ustekinumaba ieteicamā deva£

Klīniska remisija* Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

5% 9% (15/158)

N =322 16%a 19% (29/156)c

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga terapija gan ar

1% (2/161) 0% (0/47)

13% (21/166)b 10% (6/58)c

TNF, gan vedolizumabu Klīniska atbildes reakcija§
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

31% 35% (56/158)

62%a 67% (104/156)b

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga terapija gan ar

27% (44/161) 28% (13/47)

57% (95/166)b 52% (30/58)c

TNF, gan vedolizumabu Gļotādas sadzīšana†
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga tradicionālā

14% 21% (33/158)

27%a 33% (52/156)c

terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas

7% (11/161)

21% (35/166)b

izcelsmes zāļu lietošana Simptomātiska remisija‡
Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas

23%

45%b

8%

21%b

sadzīšana
£
Ustekinumaba infūzijas deva, izmantojot 1. tabulā norādīto ķermeņa masai pielāgoto dozēšanas shēmu.

* Klīniska remisija ir definēta kā vērtējums pēc Meijo skalas ≤ 2 punkti un neviens atsevišķais apakšvērtējums nav > 1.
§
Klīniska atbildes reakcija ir definēta kā sākotnējā Meijo vērtējuma samazinājums par ≥ 30% un ≥ 3 punktiem un

sākotnējā vērtējuma pēc rektālās asiņošanas apakšskalas samazinājums par ≥ 1 vai vērtējums 0 vai 1 pēc rektālās
asiņošanas apakšskalas.
¥
TNFα antagonists un/vai vedolizumabs.

Gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas.

Simptomātiska remisija ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo vēdera izejas biežuma apakšskalas un 0 pēc rektālās

asiņošanas apakšskalas.

Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc vēdera izejas biežuma

apakšskalas, 0 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas un 0 vai 1 pēc endoskopiskās apakšskalas.
a
p < 0,001
b
Nomināli ticams (p < 0,001)
c
Nomināli ticams (p < 0,05)

40

UNIFI-M pētījumā vērtēja 523 pacientus, kuri sasniedza klīnisku atbildes reakciju pēc vienreizējas ustekinumaba i.v. ievadīšanas UNIFI-I pētījumā. Pacientus randomizēja subkutānai balstterapijai ar 90 mg ustekinumaba ik pēc 8 nedēļām, 90 mg ustekinumaba ik pēc 12 nedēļām vai ar placebo 44 nedēļas (informāciju par ieteicamām balstterapijas devām skatīt STELARA šķīduma injekcijām (flakonu) un šķīduma injekcijām pilnšļircē zāļu apraksta 4.2. apakšpunktā).

Klīniska remisija 44. nedēļā abās ustekinumaba grupās bija nozīmīgi lielākai pacientu daļai nekā placebo grupā (skatīt 11. tabulu).

11. tabula. UNIFI-M galveno efektivitātes rādītāju kopsavilkums (44. nedēļa; 52 nedēļas kopš

indukcijas devas lietošanas sākuma)

Placebo*

90 mg

90 mg

N = 175

ustekinumaba ustekinumab

ik pēc 8

ik pēc 12

nedēļām

nedēļām

Klīniska remisija** Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

24% 31% (27/87)

N = 176 44% a
48% (41/85)d

N = 172 38% b 49% (50/102) d

tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas

izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

17% (15/88) 15% (4/27)

40% (36/91) c 33% (7/21)e

23% (16/70) d 23% (5/22)e

terapija gan ar TNF, gan vedolizumabu
Klīniskas atbildes reakcijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai§
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

45% 51% (44/87)

71% a

68% a

78% (66/85) c 77% (78/102) c

tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas

izcelsmes zāļu lietošana
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana¥
Pacientiem, kuriem bijusi neveiksmīga

39% (34/88) 41% (11/27)

65% (59/91) a 67% (14/21)e

56% (39/70) b 50% (11/22)e

terapija gan ar TNF, gan vedolizumabu Gļotādas sadzīšana†
Klīniskas remisijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai£
Klīniska remisija bez kortikosteroīdu lietošanas€ Ilgstoša remisijaǁ Simptomātiska remisija‡
Kombinēta simptomātiska remisija un

29% 38% (17/45)
23%
35% 45% 28%

51% a 58% (22/38)
42% a
57% c 68% c 48% c

44% b 65% (26/40) c
38% b
48% d 62% d 41% d

gļotādas sadzīšana

41

* Pēc atbildes reakcijas pret i.v. ievadītu ustekinumabu.
** Klīniska remisija ir definēta kā vērtējums pēc Meijo skalas ≤ 2 punkti un neviens atsevišķais apakšvērtējums nav > 1.
§
Klīniska atbildes reakcija ir definēta kā sākotnējā Meijo vērtējuma samazinājums par ≥ 30% un ≥ 3 punktiem un sākotnējā vērtējuma pēc rektālās asiņošanas apakšskalas samazinājums par ≥ 1 vai vērtējums 0 vai 1 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas.
¥
TNFα antagonists un/vai vedolizumabs.

Gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas.
£
Klīniskas remisijas saglabāšanās līdz 44. nedēļai tika definēta kā pacienti ar klīnisku remisiju, lietojot balstterapiju, no pētījuma sākuma līdz 44. nedēļai starp pacientiem ar klīnisku remisiju balstterapijas uzsākšanas laikā.

Klīniska remisija bez kortikosteroīdu lietošanas ir definēta kā pacienti ar klīnisku remisiju bez kortikosteroīdu lietošanas 44. nedēļā.
ǁ
Ilgstoša remisija ir definēta kā daļēja remisija pēc Meijo kritērijiem ≥ 80% vizīšu pirms 44. nedēļas un kā daļēja remisija pēc Meijo kritērijiem pēdējā vizītā (44. nedēļā).

Simptomātiska remisija ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc Meijo vēdera izejas biežuma apakšskalas un 0 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas. Kombinēta simptomātiska remisija un gļotādas sadzīšana ir definēta kā vērtējums 0 vai 1 pēc vēdera izejas biežuma apakšskalas, 0 pēc rektālās asiņošanas apakšskalas un 0 vai 1 pēc endoskopiskās apakšskalas.
a
p < 0,001
b
p < 0,05
c
Nomināli ticams (p < 0,001)
d
Nomināli ticams (p < 0,05)
e
Nav statistiski ticami
Labvēlīgu ustekinumaba ietekmi uz klīnisko atbildes reakciju, gļotādas sadzīšanu un klīnisko remisiju novēroja indukcijas un balstterapijas gadījumā gan pacientiem, kuriem bija neveiksmīga tradicionālā terapija, bet ne bioloģiskas izcelsmes zāļu lietošana, gan pacientiem, kuriem iepriekš bijusi neveiksmīga vismaz viena TNFα antagonista lietošana, tai skaitā pacientiem, kuriem primāri nebija atbildes reakcijas uz TNFα antagonista lietošanu. Labvēlīgu ietekmi novēroja arī indukcijas terapijas gadījumā pacientiem, kuriem iepriekš bija neveiksmīga vismaz viena TNFα antagonista un vedolizumaba lietošana, taču pacientu skaits šajā apakšgrupā bija pārāk mazs, lai izdarītu noteiktus secinājumus par labvēlīgo ietekmi šajā grupā balstterapijas laikā.
Pacienti ar atbildes reakciju uz ustekinumaba indukcijas terapiju 16. nedēļā Ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem, kuriem UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā nebija atbildes reakcijas, 8. nedēļā s.c. ievadīja 90 mg ustekinumaba (36% pacientu). No šiem pacientiem 9% pacientu, kuri sākotnēji bija randomizēti ieteicamās indukcijas devas lietošanai, sasniedza klīnisku remisiju, un 58% sasniedza klīnisku atbildes reakciju 16. nedēļā.
Pacientus, kuriem nebija klīniskas atbildes reakcijas uz ustekinumaba indukcijas terapiju UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā, bet bija atbildes reakcija 16. nedēļā (157 pacientus), iekļāva UNIFI-M pētījuma nerandomizētajā daļā, un viņi turpināja saņemt balstdevu ik pēc 8 nedēļām; no šiem pacientiem lielākajai daļai (62%) saglabājās atbildes reakcija un 30% sasniedza remisiju 44. nedēļā.
Endoskopiskās ainas normalizēšanās Endoskopiskās ainas normalizēšanās bija definēta kā vērtējums 0 pēc Meijo endoskopiskās apakšskalas un UNIFI-I pētījumā to novēroja jau 8. nedēļā. UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā to sasniedza 24% un 29% pacientu, kurus ar ustekinumabu ārstēja attiecīgi ik pēc 12 vai 8vnedēļām, salīdzinot ar 18% pacientu placebo grupā.
Histoloģiska un histoloģiski endoskopiska gļotādas sadzīšana Histoloģisko sadzīšanu (kas definēta kā neitrofilo leikocītu infiltrācija < 5% kriptu, nav kriptu sabrukšanas pazīmju un nav eroziju, čūlu vai granulācijas audu) vērtēja UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā un UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā. 8. nedēļā pēc vienreizējas intravenozi ievadītas indukcijas devas ieteicamās devas grupā histoloģiska sadzīšana (36%) bija panākta nozīmīgi lielākai daļai pacientu nekā placebo grupā (22%). 44. nedēļā novēroja šīs ietekmes saglabāšanos, histoloģisku sadzīšanu ustekinumaba grupās iekļautajiem pacientiem, kuriem šīs zāles lietoja ik pēc 12 nedēļām (54%) un ik pēc 8 nedēļām (59%), novēroja biežāk nekā placebo grupā (33%).
42

Kombinēto mērķa kritēriju, kas ietver histoloģisku un endoskopisku gļotādas sadzīšanu, kas definēta kā gļotādas sadzīšana un histoloģiska sadzīšana, vērtēja UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā un UNIFI-M pētījuma 44. nedēļā. Pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu ieteicamajā devā, 8. nedēļā ustekinumaba grupā konstatēja nozīmīgu histoloģiskas un endoskopiskas gļotādas sadzīšanas mērķa kritērija uzlabošanos (18%) salīdzinājumā ar placebo grupu (9%). 44. nedēļā novēroja šīs ietekmes saglabāšanos, histoloģiski endoskopisku gļotādas sadzīšanu ustekinumaba grupās iekļautajiem pacientiem, kuriem šīs zāles lietoja ik pēc 12 nedēļām (39%) un ik pēc 8 nedēļām (46%), novēroja biežāk nekā placebo grupā (24%).
Ar veselību saistītā dzīves kvalitāte Ar veselību saistītās dzīves kvalitātes vērtēšanai izmantoja Iekaisīgu zarnu slimību anketu (IBDQ; Inflammatory Bowel Disease Questionnaire), SF-36 un EuroQoL-5D (EQ-5D) anketas.
UNIFI-I pētījuma 8. nedēļā pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu, salīdzinājumā ar placebo konstatēja nozīmīgi lielāku un klīniski būtisku IBDQ kopējā vērtējuma, EQ-5D un EQ-5D VAS, SF36 garīgās komponentes kopējā vērtējuma un SF-36 fiziskās komponentes kopējā vērtējuma uzlabošanos. UNIFI-M pētījumā ar ustekinumabu ārstētiem pacientiem šī uzlabošanās saglabājās līdz 44. nedēļai.
Pacientiem, kuri saņēma ustekinumabu, salīdzinājumā ar tiem, kuri saņēma placebo, nozīmīgi būtiskāk uzlabojās darba produktivitāte, vērtējot pēc izteiktākas vispārējo darba un aktivitāšu traucējumu samazināšanās atbilstoši WPAI-GH anketas datiem.
Hospitalizācija un ar čūlaino kolītu saistītas operācijas Līdz UNIFI-I pētījuma 8. nedēļai ustekinumaba ieteicamās devas grupā pētāmo personu, kuras hospitalizētas saistībā ar čūlaino kolītu, īpatsvars (1,6%, 5/322) bija nozīmīgi mazāks nekā placebo grupā (4,4%, 14/319), un ar čūlaino kolītu saistīta operācija nebija veikta nevienai pētāmai personai, kura saņēma ustekinumabu ieteicamā indukcijas devā, salīdzinot ar 0,6% (2/319) pētāmo personu placebo grupā.
Līdz UNIFI-M pētījuma 44. nedēļai pētāmām personām kombinētajā ustekinumaba grupā novēroja nozīmīgi mazāku ar čūlaino kolītu saistītu hospitalizācijas gadījumu skaitu (2,0%, 7/348) nekā placebo grupā iekļautajām pētāmajām personām (5,7%, 10/175). Līdz 44. nedēļai ar čūlaino kolītu saistīta operācija ustekinumaba grupā tika veikta skaitliski mazāk pētāmo personu (0,6%, 2/348) nekā placebo grupā (1,7%, 3/175).
Imunogenitāte Ustekinumaba terapijas laikā var veidoties antivielas pret ustekinumabu, un lielākā daļa no tām ir neitralizējošas. Antivielu veidošanās pret ustekinumabu saistīta ar pastiprinātu ustekinumaba klīrensu pacientiem ar Krona slimību vai čūlaino kolītu. Efektivitātes samazināšanās netika novērota. Nav acīmredzamas saistības starp antivielu pret ustekinumabu rašanos un reakcijām injekcijas vietā.
Pediatriskā populācija Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt ustekinumaba pētījumu rezultātus vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās Krona slimības un čūlainā kolīta indikācijai (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās Vidējais laiks, lai sasniegtu maksimālo koncentrāciju serumā (tmax) pēc vienas 90 mg devas subkutānas ievadīšanas veseliem cilvēkiem, bija 8,5 dienas. Vidējās ustekinumaba tmax vērtības pēc vienas 45 mg vai 90 mg devas subkutānas ievadīšanas pacientiem ar psoriāzi bija salīdzināmas ar veseliem cilvēkiem novērotajām vērtībām.
43

Tika aplēsts, ka pacientiem ar psoriāzi absolūtā ustekinumaba biopieejamība pēc vienas subkutānas ievadīšanas ir 57,2%.
Izkliede Mediānais izkliedes tilpums terminālās fāzes laikā (Vz) pēc vienas intravenozas ievadīšanas pacientiem ar psoriāzi bija robežās no 57 līdz 83 ml/kg.
Biotransformācija Precīzs ustekinumaba metabolisma ceļš nav zināms.
Eliminācija Mediānais sistēmiskais klīrenss (CL) pēc vienas intravenozas ievadīšanas pacientiem ar psoriāzi bija robežās no 1,99 līdz 2,34 ml/dienā/kg. Mediānais ustekinumaba eliminācijas pusperiods (t1/2) pacientiem ar psoriāzi, psoriātisku artrītu, Krona slimību vai čūlaino kolītu bija aptuveni 3 nedēļas, un visos psoriāzes un psoriātiskā artrīta pētījumos bija robežās no 15 līdz 32 dienām. Populācijas farmakokinētikas analīzē pacientiem ar psoriāzi šķietamais klīrenss (CL/F) un šķietamais izkliedes tilpums (V/F) bija atbilstoši 0,465 l dienā un 15,7 l. Ustekinumaba CL/F neietekmēja dzimums. Populācijas farmakokinētikas analīzes liecināja, ka pacientiem, kuriem pārbaudē atklātas antivielas pret ustekinumabu, ir nosliece uz lielāku ustekinumaba klīrensu.
Devas linearitāte Pacientiem ar psoriāzi pēc vienas intravenozas ievadīšanas devā no 0,09 mg/kg līdz 4,5 mg/kg vai pēc vienas subkutānas ievadīšanas devā no aptuveni 24 mg līdz 240 mg ustekinumaba sistēmiskā iedarbība (Cmax un AUC) palielinājās aptuveni proporcionāli devai.
Viena deva, salīdzinot ar vairākām devām Pēc vienas vai vairākkārtēju ustekinumaba subkutānu devu ievadīšanas līkne "koncentrācija serumālaiks" parasti bija prognozējama. Pacientiem ar psoriāzi pēc sākotnējām subkutānām devām 0. un 4. nedēļā, kam sekoja devas ievadīšana ik pēc 12 nedēļām, ustekinumaba līdzsvara koncentrācija serumā tika sasniegta 28. nedēļā. Līdzsvara koncentrācijas mediāna pirms nākamās devas ievadīšanas bija robežās no 0,21 μg/ml līdz 0,26 μg/ml (45 mg devai) un no 0,47 μg/ml līdz 0,49 μg/ml (90 mg devai). Ievadot subkutāni ik pēc 12 nedēļām, acīmredzamu ustekinumaba seruma koncentrācijas akumulēšanos laika gaitā nenovēroja.
Pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu pēc intravenozas ~6 mg/kg lielas devas no 8. nedēļas ik pēc 8 vai 12 nedēļām tika ievadīta subkutāna uzturošā deva — 90 mg ustekinumaba. Ustekinumaba līdzsvara koncentrācija tika sasniegta līdz ar otrās uzturošās devas sākumu. Pacientiem ar Krona slimību zemākās koncentrācijas līdzsvara fāzē mediāna bija robežās no 1,97 μg/ml līdz 2,24 μg/ml, ja 90 mg ustekinumaba lietoja ik pēc 8 nedēļām, un no 0,61 μg/ml līdz 0,76 μg/ml, ja 90 mg ustekinumaba lietoja ik pēc 12 nedēļām. Pacientiem ar čūlaino kolītu zemākās koncentrācijas līdzsvara fāzē mediāna bija robežās no 2,69 μg/ml līdz 3,09 μg/ml, ja 90 mg ustekinumaba lietoja ik pēc 8 nedēļām, un no 0,92 μg/ml līdz 1,19 μg/ml, ja 90 mg ustekinumaba lietoja ik pēc 12 nedēļām.Zemākā ustekinumaba koncentrācija līdzsvara fāzē, lietojot 90 mg ustekinumaba ik pēc 8 nedēļām, bija saistīta ar labākiem klīniskas remisijas rādītājiem nekā zemākā koncentrācija līdzsvara fāzē, lietojot 90 mg ik pēc 12 nedēļām.
Ķermeņa masas ietekme uz farmakokinētiku Populācijas farmakokinētikas analīzē, izmantojot datus par pacientiem, kuriem ir psoriāze, visnozīmīgākais mainīgais, kas ietekmēja ustekinumaba klīrensu, bija ķermeņa masa. Vidējais CL/F pacientiem, kuru ķermeņa masa bija > 100 kg, bija par aptuveni 55% lielāks nekā pacientiem, kuru ķermeņa masa bija ≤ 100 kg. Vidējais V/F pacientiem ar ķermeņa masu > 100 kg bija par aptuveni 37% lielāks nekā pacientiem ar ķermeņa masu ≤ 100 kg. Vidējā ustekinumaba koncentrācija serumā pirms nākamās devas ievadīšanas pacientiem ar lielāku ķermeņa masu (> 100 kg) 90 mg grupā bija salīdzināma ar atbilstošo koncentrāciju serumā pacientiem ar mazāku ķermeņa masu (≤ 100 kg) 45 mg grupā. Līdzīgi rezultāti tika iegūti populācijas farmakokinētikas apstiprinošā analīzē, izmantojot datus par pacientiem ar psoriātisku artrītu.
44

Lietošanas biežuma pielāgošana Starp pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu, pamatojoties uz novērotajiem datiem un populācijas FK analīzēm, randomizētām pētāmām personām, kurām bija zudusi atbildes reakcija pret terapiju, laika gaitā bija zemāka ustekinumaba koncentrācija serumā nekā pētāmām personām, kurām nebija zudusi atbildes reakcija. Krona slimības gadījumā devas pielāgošana no 90 mg ik pēc 12 nedēļām līdz 90 mg ik pēc 8 nedēļām bija saistīta ar ustekinumaba minimālās koncentrācijas serumā paaugstināšanos un pavadošu efektivitātes palielināšanos. Čūlainā kolīta gadījumā uz populācijas FK modeli balstītas simulācijas pierādīja, ka, pielāgojot devu no 90 mg ik pēc 12 nedēļām līdz 90 mg ik pēc 8 nedēļām, varētu sagaidīt ustekinumaba minimālās koncentrācijas līdzsvara apstākļos paaugstināšanos 3 reizes. Turklāt, pamatojoties uz klīniskā pētījuma datiem pacientiem ar čūlaino kolītu, konstatēja pozitīvu kopējās iedarbības un atbildes reakcijas saistību ar minimālo koncentrāciju, klīnisku remisiju un gļotādas sadzīšanu.
Īpašas pacientu grupas Farmakokinētikas datu par pacientiem ar nieru vai aknu darbības traucējumiem nav. Gados vecāku pacientu grupā specifiski pētījumi nav veikti.
Ustekinumaba farmakokinētika kopumā bija līdzīga aziātiem un pārējiem pacientiem ar psoriāzi un čūlaino kolītu.
Pacientiem ar Krona slimību un čūlaino kolītu ustekinumaba klīrensa atšķirības ietekmēja ķermeņa masa, albumīnu līmenis serumā, dzimums un antivielu pret ustekinumabu statuss, lai gan ķermeņa masa bija galvenais mainīgais, kas ietekmē izkliedes tilpumu. Krona slimības gadījumā klīrensu ietekmēja arī C reaktīvais proteīns, neveiksmīgas terapijas ar TNF antagonistu statuss un rase (aziāti vai citi). Šo mainīgo ietekme bija ±20% robežās no atbilstošā FK parametra raksturīgās vai atsauces vērtības, tādējādi šo mainīgo dēļ deva nav jāpielāgo. Imūnmodulatoru vienlaicīgai lietošanai nebija nozīmīgas ietekmes uz ustekinumaba sadalījumu.
Populācijas farmakokinētikas analīzē nebija liecību par tabakas vai alkohola ietekmi uz ustekinumaba farmakokinētiku.
Ustekinumaba koncentrācija serumā pediatriskiem pacientiem ar psoriāzi 12 – 17 gadu vecumā, kas ārstēti ar ieteikto pēc ķermeņa masas aprēķināto devu, bija kopumā salīdzināma ar koncentrāciju pieaugušo psoriāzes slimnieku populācijā, kas ārstēti ar pieaugušo devu, bet ustekinumaba koncentrācija serumā pediatriskiem pacientiem ar psoriāzi, kas tika ārstēti ar pusi no ieteiktās devas, aprēķinātas pēc ķermeņa masas, kopumā bija mazāka nekā pieaugušajiem.
CYP450 enzīmu regulēšana IL-12 vai IL-23 ietekme uz CYP450 enzīmu regulēšanu tika vērtēta pētījumā in vitro, izmantojot cilvēka hepatocītus, un tika noskaidrots, ka IL-12 un/vai IL-23 10 ng/ml koncentrācijā neietekmē cilvēka CYP450 enzīmu (CYP1A2, 2B6, 2C19, 2D6 vai 3A4; skatīt 4.5. apakšpunktu) aktivitāti.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Neklīniskajos pētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, atkārtotu devu toksicitāti un toksisku ietekmi uz attīstību vai reproduktivitāti neliecina par īpašu risku (piemēram, orgānu toksicitāti) cilvēkam. Attīstības un reproduktīvās toksicitātes pētījumos ar cynomolgus mērkaķiem netika novērota ne nevēlama ietekme uz tēviņu auglības rādītājiem, ne iedzimti defekti vai toksiska ietekme uz attīstību. Izmantojot pielīdzināmu antivielu pret IL-12/23, pelēm netika novērota nevēlama ietekme uz mātīšu auglības rādītājiem.
Dzīvnieku pētījumos devu līmeņi bija aptuveni 45 reizes lielāki nekā lielākā līdzvērtīgā pacientiem ar psoriāzi paredzētā ievadāmā deva, un mērkaķiem tā izraisīja maksimālo līmeni serumā, kas bija vairāk nekā 100 reižu augstāks nekā cilvēkiem novērotais.
45

Kancerogenitātes pētījumi ar ustekinumabu nav veikti, jo trūkst atbilstošu antivielas modeļu bez krusteniskas reaktivitātes pret grauzēju IL-12/23 p40.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts L-histidīns L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts Polisorbāts 80 Saharoze Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām 2 gadi
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām 2 gadi
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 3 gadi
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 3 gadi
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu vai pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām 0,5 ml šķīduma I klases stikla flakonā (2 ml), kas noslēgts ar pārklātu butilgumijas aizbāzni.
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām 1 ml šķīduma I klases stikla flakonā (2 ml), kas noslēgts ar pārklātu butilgumijas aizbāzni.
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 0,5 ml šķīduma I klases stikla šļircē (1 ml) ar fiksētu nerūsējošā tērauda adatu un adatas uzgali, kura sastāvā ir dabisks kaučuks (lateksa atvasinājums). Šļircei ir pasīvs drošības aizsargs.
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 1 ml šķīduma I klases stikla šļircē (1 ml) ar fiksētu nerūsējošā tērauda adatu un adatas uzgali, kura sastāvā ir dabisks kaučuks (lateksa atvasinājums). Šļircei ir pasīvs drošības aizsargs.
STELARA pieejams iepakojumā pa 1 flakonam vai iepakojumā pa 1 pilnšļircei.
46

6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos Šķīdumu STELARA flakonā vai pilnšļircē nedrīkst sakratīt. Pirms subkutānas ievadīšanas vizuāli jāpārbauda, vai šķīdumā nav daļiņu un vai tas nav mainījis krāsu. Šķīdums ir dzidrs līdz nedaudz opalescējošs, bezkrāsains līdz gaiši dzeltens un var saturēt dažas mazas, caurspīdīgas vai baltas proteīnu daļiņas. Proteīnu šķīdumiem šāds izskats nav neparasts. Zāles nedrīkst lietot, ja šķīdums ir mainījis krāsu vai kļuvis duļķains, vai arī ja tajā ir svešas daļiņas. Pirms lietošanas STELARA jāļauj sasilt līdz istabas temperatūrai (tas prasa apmēram pusstundu). Sīkāki norādījumi par lietošanu sniegti lietošanas instrukcijā. STELARA nesatur konservantus, tādēļ neizlietotās zāles, kas palikušas flakonā un šļircē, nedrīkst lietot. STELARA tiek piegādāts sterilā vienreizējas lietošanas flakonā vai vienreizējas lietošanas pilnšļircē. Šļirci, adatu un flakonu nekādā gadījumā nedrīkst lietot atkārtoti. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) STELARA 45 mg šķīdums injekcijām EU/1/08/494/001 STELARA 90 mg šķīdums injekcijām EU/1/08/494/002 STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/08/494/003 STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē EU/1/08/494/004
9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2009. gada 16. janvāris. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2013. gada 19. septembris.
10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
47

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS (-I)
UN RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
48

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS (-O) VIELAS (-U) RAŽOTĀJS (-I) UN RAŽOTĀJS (-I), KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiskās aktīvās vielas ražotāju nosaukums un adrese
Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande
Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy Co. Cork Īrija
Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
49

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
50

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
51

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA KASTĪTE (130 mg)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 130 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ustekinumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrā 26 ml flakonā ir 130 mg of ustekinumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: EDTA dinātrija sāls dihidrāts, L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, Lmetionīns, polisorbāts 80, saharoze, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai 130 mg/26 ml 1 flakons
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Nesakratīt. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai vienreizējai lietošanai. Intravenozai lietošanai pēc atšķaidīšanas.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
52

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/494/005
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Pamatojums Braila raksta nepiemērošanai ir apstiprināts.
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
53

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA MARĶĒJUMA TEKSTS (130 mg) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) STELARA 130 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai ustekinumabum 2. LIETOŠANAS VEIDS I.v. lietošanai pēc atšķaidīšanas. Nesakratīt. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 130 mg/26 ml 6. CITA
54

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA KASTĪTES (45 mg)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 45 mg šķīdums injekcijām ustekinumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs 0,5 ml flakons satur 45 mg ustekinumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 45 mg/0,5 ml 1 flakons
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Nesakratīt. Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
55

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/494/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ STELARA 45 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
56

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA MARĶĒJUMA TEKSTS (45 mg) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) STELARA 45 mg šķīdums injekcijām ustekinumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 45 mg/0,5 ml 6. CITA
57

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ FLAKONA KASTĪTES (90 mg)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 90 mg šķīdums injekcijām ustekinumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs 1 ml flakons satur 90 mg ustekinumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām 90 mg/1 ml 1 flakons
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Nesakratīt. Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
58

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/494/002
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ STELARA 90 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
59

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA FLAKONA MARĶĒJUMA TEKSTS (90 mg) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) STELARA 90 mg šķīdums injekcijām ustekinumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 90 mg/1 ml 6. CITA
60

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ PILNŠĻIRCES KASTĪTES (45 mg)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē ustekinumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra 0,5 ml pilnšļirce satur 45 mg ustekinumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, l-histidīns, l-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām. Šo zāļu iepakojums satur lateksa gumiju. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pilnšļircē 45 mg/0,5 ml 1 pilnšļirce
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Nesakratīt. Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
61

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/494/003
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ STELARA 45 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
62

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMA TEKSTS (45 mg) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) STELARA 45 mg injekcijām ustekinumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 45 mg/0,5 ml 6. CITA
63

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA TEKSTS UZ PILNŠĻIRCES KASTĪTES (90 mg)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē ustekinumabum
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra 1 ml pilnšļirce satur 90 mg ustekinumaba.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: saharoze, l-histidīns, l-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80 un ūdens injekcijām. Šo zāļu iepakojums satur lateksa gumiju. Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pilnšļircē 90 mg/1 ml 1 pilnšļirce
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Nesakratīt. Subkutānai lietošanai Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
64

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/08/494/004
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ STELARA 90 mg
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
65

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES MARĶĒJUMA TEKSTS (90 mg) 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) STELARA 90 mg injekcijām ustekinumabum s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 90 mg/1 ml 6. CITA
66

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
67

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
STELARA 130 mg koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Ustekinumabum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šī lietošanas instrukcija rakstīta cilvēkam, kurš lieto šīs zāles.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas 3. Kā lietos Stelara 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Stelara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Stelara Stelara satur aktīvo vielu “ustekinumabu” – monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas organismā atpazīst noteiktas olbaltumvielas un ar tām specifiski saistās.
Stelara pieder zāļu grupai, ko sauc par “imūnsupresantiem”. Šo zāļu iedarbība vājina attiecīgu imūnās sistēmas daļu.
Kādam nolūkam lieto Stelara Stelara lieto šādu iekaisīgu slimību ārstēšanai: ~~ vidēji smaga līdz smaga Krona slimība pieaugušiem cilvēkiem; ~~ vidēji smags līdz smags čūlainais kolīts pieaugušiem cilvēkiem.
Krona slimība Krona slimība ir iekaisīga zarnu slimība. Krona slimības gadījumā vispirms lieto citas zāles. Ja atbildes reakcija uz tām nav pietiekami laba vai ja ir to nepanesamība, Jums var lietot Stelara, lai mazinātu slimības pazīmes un simptomus.
Čūlainais kolīts Čūlainais kolīts ir iekaisīga zarnu slimība. Ja Jums ir čūlainais kolīts, Jums vispirms dos citas zāles. Ja Jums nebūs pietiekami laba atbildes reakcija vai būs šo zāļu nepanesamība, Jums var tikt ievadīta Stelara slimības pazīmju un simptomu mazināšanai.
2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas
Nelietojiet Stelara šādos gadījumos ~~ Ja Jums ir alerģija pret ustekinumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ Ja Jums ir aktīva infekcija, kuru Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu.
68

Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms Stelara lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Stelara lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pirms ārstēšanas ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli. Pārliecinieties, ka esat pastāstījis savam ārstam pirms ārstēšanas par visām Jūsu slimībām. Pastāstiet savam ārstam arī par to, ka nesen esat ticies ar kādu, kuram varētu būt tuberkuloze. Pirms Stelara lietošanas ārsts Jūs izmeklēs, kā arī pārbaudīs attiecībā uz tuberkulozi. Ja ārstam šķitīs, ka Jums iespējama tuberkuloze, Jums var nozīmēt zāles tās ārstēšanai.
Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības Stelara lietošana var izraisīt nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas reakcijas un infekcijas. Stelara lietošanas laikā Jums jābūt uzmanīgam attiecībā uz dažām slimības pazīmēm. Pilnīgu šo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā “Nopietnas blakusparādības”.
Pirms Stelara lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret Stelara. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam
ārstam; ~~ Jums kādreiz ir bijusi jebkāda vēža forma, jo imūno sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram,
Stelara, vājina imūnās sistēmas daļu. Tas var paaugstināt vēža risku; ~~ Jums ir vai nesen ir bijusi infekcija vai ja Jums ir jebkādas patoloģiskas atveres ādā
(fistulas); ~~ Jums ir jauni vai izmainīti bojājumi psoriāzes skartajās vai normālas ādas zonās; ~~ Jūsu psoriāze un/vai psoriātiskais artrīts tiek ārstēts jebkādā citā veidā, piemēram, ar citu
līdzekli, kas nomāc imūno sistēmu, vai fototerapijas palīdzību (kad Jūsu ķermenis tiek apstarots ar noteikta veida ultravioletajiem (UV) stariem). Arī šie ārstēšanas veidi var daļēji vājināt imūno sistēmu. Vienlaicīga šo ārstēšanas veidu un Stelara lietošana nav pētīta. Tomēr ir iespējams, ka vienlaicīga dažādu ārstēšanas veidu izmantošana var palielināt ar vājāku imūnās sistēmas darbību saistītu slimību iespēju; ~~ Jums pašlaik vai jebkad agrāk ir izdarītas injekcijas alerģiju ārstēšanai, jo nav zināms, vai Stelara var ietekmēt to iedarbību; ~~ esat vismaz 65 gadus vecs, jo Jums vieglāk var rasties infekcijas.
Ja neesat pārliecināts, vai kāds no augstāk minētiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms Stelara terapijas uzsākšanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Bērni un pusaudži Stelara nav ieteicams lietot bērniem, kam ir Krona slimība vai čūlainais kolīts, līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tās lietošana nav pētīta.
Citas zāles, vakcīnas un Stelara Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: ~~ ja lietojat, nesen esat lietojis vai varētu lietot kādas citas zāles; ~~ ja Jums nesen bijusi vai ir paredzēta vakcinācija. Stelara lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar
noteikta veida vakcīnām (dzīvām vakcīnām).
Grūtniecība un barošana ar krūti ~~ Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Stelara lietošanas. Stelara ietekme uz grūtniecēm nav
zināma. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums ieteicams izvairīties no grūtniecības un jālieto atbilstoša kontracepcija, kamēr lietojat Stelara un vismaz 15 nedēļas pēc Stelara lietošanas beigšanas. ~~ Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, konsultējieties ar savu ārstu.
69

~~ Konsultējieties ar savu ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti. Jums kopā ar savu ārstu jālemj par to, vai barot bērnu ar krūti, vai lietot Stelara – vienlaikus to darīt nedrīkst.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Stelara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Stelara satur nātriju Stelara satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”. Tomēr pirms ievadīšanas Stelara tiek sajauktas (samaisītas) ar nātriju saturošu šķīdumu. Aprunājieties ar ārstu, ja ievērojat diētu ar mazu sāls saturu.

3. Kā lietos Stelara

Stelara paredzēts lietošanai Krona slimības vai čūlainā kolīta diagnosticēšanā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.

Stelara 130 mg koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai Jums lietos Jūsu ārsts, pilinot rokas vēnā (intravenoza infūzija) vismaz vienas stundas garumā. Pārrunājiet ar ārstu, kad Jums tiks veiktas injekcijas un kad būs jāierodas uz pārbaudēm.

Cik daudz Stelara ievada Ārsts noteiks, cik daudz Stelara Jums jāsaņem un cik ilgi tas jāievada.

Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma ~~ Ārsts noteiks Jums ieteicamo intravenozas infūzijas devu atkarībā no Jūsu ķermeņa masas.

Jūsu ķermeņa masa ≤ 55 kg > 55 kg līdz ≤ 85 kg > 85 kg

Deva 260 mg 390 mg 520 mg

~~ Astoņas nedēļas pēc intravenozās sākumdevas Jūs saņemsit nākamo devu — 90 mg Stelara, ko ievadīs injekcijas veidā zem ādas (subkutāna injekcija), un tā ik pēc 12 nedēļām.

Kā Stelara ievada ~~ Pirmo Stelara devu Krona slimības vai čūlainā kolīta ārstēšanai ievada ārsts, pilinot rokas vēnā
(intravenoza infūzija). Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir kādi jautājumi par Stelara lietošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Stelara Ja aizmirstat vai izlaižat devas saņemšanas reizi, sazinieties ar ārstu, lai vienotos par citu apmeklējuma laiku.

Ja pārtraucat lietot Stelara Stelara lietošanu pārtraukt nav bīstami. Taču tad, ja pārtrauksiet lietošanu, simptomi Jums var atjaunoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.

4. Iespējamās blakusparādības Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
70

Nopietnas blakusparādības Dažiem pacientiem var rasties nopietnas blakusparādības, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.
Alerģiskas reakcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam vai zvaniet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. ~~ Stelara lietotājiem nopietnas alerģiskas reakcijas (“anafilakse”) ir reti (tās iespējamas ne
vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem). Pazīmes ir: o apgrūtināta elpošana vai rīšana; o zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai apdullumu; o sejas, lūpu, mutes vai rīkles tūska. ~~ Biežas alerģiskas reakcijas pazīmes ir ādas izsitumi vai nātrene (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem).
Retos gadījumos tādi simptomi kā klepus, elpas trūkums un drudzis var būt arī alerģiskas plaušu reakcijas pret STELARA pazīmes.
Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, ārsts var nolemt, ka turpmāk Jūs nedrīkstat lietot Stelara.
Infekcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu. ~~ bieži novēro deguna vai rīkles infekcijas un parasto saaukstēšanos (iespējama ne vairāk
kā 1 no 10 cilvēkiem); ~~ retāk novēro elpceļu infekcijas (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro zemādas audu iekaisumu (“flegmona”) (iespējams 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro jostas rozi – sāpīgi izsitumi ar pūslīšiem (iespējami 1 no 100 cilvēkiem).
Stelara var vājināt Jūsu organisma spēju cīnīties pret infekcijām, turklāt dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Stelara lietošanas laikā Jums jāuzmanās, ja pamanāt infekcijas pazīmes. Tās ir: ~~ drudzis, gripai līdzīgi simptomi un svīšana nakts laikā; ~~ noguruma sajūta vai elpas trūkums, kā arī nepārejošs klepus; ~~ silta, sarkana un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar pūslīšiem; ~~ dedzināšanas sajūta urinēšanas laikā; ~~ caureja.
Ja pamanāt kādu no šīm infekcijas pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam. Šīs pazīmes var liecināt, piemēram, par jostas rozi, elpceļu vai ādas infekcijām, kurām var būt nopietnas komplikācijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums ir jebkāda infekcija, kas nepāriet vai turpina atkārtoties. Jūsu ārsts var nolemt, ka nedrīkstat lietot Stelara, kamēr infekcija nav izzudusi. Jums jāpastāsta savam ārstam arī par to, ka Jums ir kādas vaļējas brūces vai iekaisumi, jo ir iespējama to infekcija.
Ādas lobīšanās — ādas apsārtuma pastiprināšanās un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā var būt smagu ādas slimību – psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta – simptomi. Ja Jums rodas jebkura no šīm pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.
Citas blakusparādības
Biežas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ caureja; ~~ slikta dūša;
71

~~ vemšana; ~~ noguruma sajūta; ~~ reiboņa sajūta; ~~ galvassāpes; ~~ nieze; ~~ muguras, muskuļu vai locītavu sāpes; ~~ rīkles iekaisums; ~~ apsārtums un sāpes injekcijas vietā; ~~ deguna blakusdobumu infekcija.
Retākas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ~~ zobu infekcijas; ~~ maksts sēnīšu infekcija; ~~ depresija; ~~ aizlikts deguns; ~~ asiņošana, zilumu rašanās, sacietējumi, tūska un nieze injekcijas vietā; ~~ nespēks; ~~ plakstiņa noslīdējums un nokārušies muskuļi vienā sejas pusē (“sejas paralīze” jeb “Bella
paralīze”). Parasti šīs parādības ir pārejošas; ~~ psoriāzes pārmaiņas ar apsārtumu un jauniem sīkiem dzelteniem vai baltiem pūslīšiem uz
ādas, dažkārt kopā ar drudzi (pustuloza psoriāze); ~~ ādas lobīšanās (ādas eksfoliācija); ~~ akne.
Retas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem) ~~ ādas apsārtums un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā, un šie simptomi
var izpausties ar niezi un sāpēm (eksfoliatīvais dermatīts). Līdzīgi simptomi dažkārt rodas kā dabiskas norises psoriāzes simptomu pārmaiņas (psoriātiskā eritrodermija).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Stelara
~~ Stelara 130 mg koncentrātu infūziju šķīduma pagatavošanai lieto slimnīcā vai klīnikā, un pacientiem nav nepieciešams uzglabāt vai rīkoties ar to.
~~ Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nsasaldēt. ~~ Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Stelara flakonus nedrīkst sakratīt. Ilgstoša intensīva kratīšana var bojāt šīs zāles.
Nelietojiet šīs zāles ~~ Pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma un kastītes pēc "Derīgs
līdz”/”EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. ~~ Ja šķidrums ir mainījis krāsu, kļuvis duļķains vai tajā ir redzamas svešas peldošas daļiņas
(skatīt 6. punktā “Stelara ārējais izskats un iepakojuma saturs”). ~~ Ja zināt vai uzskatāt, ka zāles varētu būt pakļautas galējām temperatūrām (piemēram, nejauši
sasaldētas vai uzsildītas). ~~ Ja zāles ir intensīvi sakratītas. ~~ Ja aizplombētais vāciņš ir salauzts.
72

Stelara paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Flakonā un šļircē atlikušais atšķaidītais šķīdums vai atlikušās neizlietotās zāles jāizmet saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Stelara satur ~~ Aktīvā viela ir ustekinumabs. Katrs 26 ml flakons satur 130 mg ustekinumaba. ~~ Citas sastāvdaļas ir EDTA dinātrija sāls dihidrāts, L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda
monohidrāts, L-metionīns, polisorbāts 80, saharoze un ūdens injekcijām.

Stelara ārējais izskats un iepakojums Stelara ir dzidrs, bezkrāsains vai gaiši dzeltens koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai. Tas tiek piegādāts kartona iepakojumā, kurā ir 1 deva 30 ml stikla flakonā. Katrs flakons satur 130 mg ustekinumaba 26 ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija

Ražotājs Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: + 32 14 649 411

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

73

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82
Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955
Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410
Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000
España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00
France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 (0)1 55 00 40 03
Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700
Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122

Malta AM Mangion Ltd. Mangion Building, Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000
Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111
Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325 Lysaker Tlf: + 47 24 12 65 00
Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300
Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00
Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 P-2740-262 Porto Salvo Tel: +351 21 43 68 600
România Johnson & Johnson România S.R.L. Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti - RO Tel: +40 21 207 18 00
Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 00

74

Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1
Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Tηλ: +357 22 20 77 00
Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400
Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300
Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel +46 8 626 50 00
United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire, HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

75

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:
Izsekojamība Lai uzlabotu bioloģiskas izcelsmes zāļu izsekojamību, ir jāreģistrē lietoto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs. Norādījumi par atšķaidīšanu STELARA koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai jāatšķaida un jāpagatavo veselības aprūpes speciālistam, izmantojot aseptisku tehniku. 1. Aprēķiniet devu un nepieciešamo STELARA flakonu skaitu atkarībā no pacienta ķermeņa
masas (skatīt 4.2. apakšpunktu, 1. tabulu). Katrā 26 ml STELARA flakonā ir 130 mg ustekinumaba. Izmantojiet tikai pilnus Stelara flakonus. 2. Paņemiet no 250 ml infūziju maisa un izlejiet tādu tilpumu 9 mg/ml (0,9%) nātrija hlorīda šķīduma, kas atbilst pievienojamam STELARA tilpumam. (Uz katru nepieciešamo STELARA flakona izlejiet 26 ml nātrija hlorīda: uz 2 flakoniem — izlejiet 52 ml, uz 3 flakoniem — izlejiet 78 ml, 4 flakoniem — 104 ml). 3. No katra nepieciešamā flakona paņemiet 26 ml STELARA un pievienojiet to 250 ml infūziju maisa saturam. Galīgajam tilpumam infūziju maisā jābūt 250 ml. Uzmanīgi sajauciet. 4. Pirms ievadīšanas vizuāli pārbaudiet pēc atšķaidīšanas iegūto šķīdumu. Ja redzamas opalescējošas daļiņas, šķīdums ir mainījis krāsu vai tajā ir svešas daļiņas, nelietojiet to. 5. Atšķaidītais šķīdums jāievada vismaz vienas stundas garumā. Pēc koncentrāta atšķaidīšanas infūzijas maisā infūzija jāpabeidz ne vēlāk kā pēc astoņām stundām. 6. Izmantojiet tikai infūziju komplektu ar iekšēju sterilu apirogēnu filtru, kam ir zema spēja saistīt proteīnus (poru izmērs 0,2 mikrometri). 7. Flakoni paredzēti tikai vienreizējai lietošanai, un neizlietotās zāles jālikvidē saskaņā ar vietējām prasībām. Uzglabāšana Ja nepieciešams, atšķaidīto šķīdumu infūzijām drīkst uzglabāt istabas temperatūrā. Pēc atšķaidīšanas infūzijas maisā infūzija jāpabeidz ne vēlāk kā pēc astoņām stundām. Nesasaldēt.
76

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām Ustekinumabum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šī lietošanas instrukcija rakstīta cilvēkam, kurš lieto šīs zāles. Ja esat māte, tēvs vai aprūpētājs, kas Stelara ievadīs bērnam, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas 3. Kā lietot Stelara 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Stelara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto
Kas ir Stelara Stelara satur aktīvo vielu “ustekinumabu” – monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas organismā atpazīst noteiktas olbaltumvielas un ar tām specifiski saistās.
Stelara pieder zāļu grupai, ko sauc par “imūnsupresantiem”. Šo zāļu iedarbība vājina attiecīgu imūnās sistēmas daļu.
Kādam nolūkam lieto Stelara Stelara lieto šādu iekaisīgu slimību ārstēšanai: ~~ perēkļveida psoriāze – pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma; ~~ psoriātisks artrīts – pieaugušajiem; ~~ vidēji smaga vai smaga Krona slimība – pieaugušajiem; ~~ vidēji smags vai smags čūlainais kolīts – pieaugušajiem.
Perēkļveida psoriāze Perēkļveida psoriāze ir ādas slimība. Tā izraisa iekaisumu, kas ietekmē ādu un nagus. Stelara vājinās iekaisumu un pārējās šīs slimības pazīmes.
Stelara lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi, kuri nevar lietot ciklosporīnu un metotreksātu vai izmantot fototerapiju, kā arī gadījumos, kad šie ārstēšanas veidi neiedarbojas.
Stelara lieto bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem ir vidēji smaga vai smaga perēkļveida psoriāze un kuri nepanes fototerapiju vai cita veida sistēmisku terapiju, vai kuriem šāda ārstēšana neiedarbojas.
77

Psoriātisks artrīts Psoriātisks artrīts ir iekaisīga locītavu slimība, kas parasti ir kopā ar psoriāzi. Ja Jums ir aktīvs psoriātisks artrīts, vispirms tiks nozīmētas citas zāles. Ja Jums uz šīm zālēm nebūs pietiekami laba atbildes reakcija, Jums var nozīmēt Stelara, lai: ~~ samazinātu Jūsu slimības pazīmes un simptomus; ~~ uzlabotu Jūsu fiziskās funkcijas; ~~ palēninātu Jūsu locītavu bojājumu attīstību.
Krona slimība Krona slimība ir iekaisīga zarnu slimība. Krona slimības gadījumā vispirms lieto citas zāles. Ja atbildes reakcija uz tām nav pietiekami laba vai ja ir to nepanesamība, Jums var lietot Stelara, lai mazinātu slimības pazīmes un simptomus.
Čūlainais kolīts Čūlainais kolīts ir iekaisīga zarnu slimība. Ja Jums ir čūlainais kolīts, Jums vispirms dos citas zāles. Ja Jums nebūs pietiekami laba atbildes reakcija vai būs šo zāļu nepanesamība, Jums var tikt ievadīta Stelara slimības pazīmju un simptomu mazināšanai.
2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas
Nelietojiet Stelara šādos gadījumos ~~ Ja Jums ir alerģija pret ustekinumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ Ja Jums ir aktīva infekcija, kuru Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu.
Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms Stelara lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Stelara lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pirms katras ārstēšanas reizes ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli. Pārliecinieties, ka esat pastāstījis savam ārstam pirms katras ārstēšanas reizes par visām Jūsu slimībām. Pastāstiet savam ārstam arī par to, ka nesen esat ticies ar kādu, kuram varētu būt tuberkuloze. Pirms Stelara lietošanas ārsts Jūs izmeklēs, kā arī pārbaudīs attiecībā uz tuberkulozi. Ja ārstam šķitīs, ka Jums iespējama tuberkuloze, Jums var nozīmēt zāles tās ārstēšanai.
Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības Stelara lietošana var izraisīt nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas reakcijas un infekcijas. Stelara lietošanas laikā Jums jābūt uzmanīgam attiecībā uz dažām slimības pazīmēm. Pilnīgu šo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā “Nopietnas blakusparādības”.
Pirms Stelara lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret Stelara. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam
ārstam; ~~ Jums kādreiz ir bijusi jebkāda vēža forma, jo imūno sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram,
Stelara, vājina imūnās sistēmas daļu. Tas var paaugstināt vēža risku; ~~ Jums ir vai nesen ir bijusi infekcija; ~~ Jums ir jauni vai izmainīti bojājumi psoriāzes skartajās vai normālas ādas zonās; ~~ Jūsu psoriāze un/vai psoriātiskais artrīts tiek ārstēts jebkādā citā veidā, piemēram, ar citu
līdzekli, kas nomāc imūno sistēmu, vai fototerapijas palīdzību (kad Jūsu ķermenis tiek apstarots ar noteikta veida ultravioletajiem (UV) stariem). Arī šie ārstēšanas veidi var daļēji vājināt imūno sistēmu. Vienlaicīga šo ārstēšanas veidu un Stelara lietošana nav pētīta. Tomēr ir iespējams, ka vienlaicīga dažādu ārstēšanas veidu izmantošana var palielināt ar vājāku imūnās sistēmas darbību saistītu slimību iespēju;
78

~~ Jums pašlaik vai jebkad agrāk ir izdarītas injekcijas alerģiju ārstēšanai, jo nav zināms, vai Stelara var ietekmēt to iedarbību;
~~ esat vismaz 65 gadus vecs, jo Jums vieglāk var rasties infekcijas.
Ja neesat pārliecināts, vai kāds no augstāk minētiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms Stelara terapijas uzsākšanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Bērni un pusaudži Stelara nav ieteicams lietot bērniem, kam ir psoriāze, līdz 12 gadu vecumam vai bērniem, kam ir psoriātisks artrīts, Krona slimība vai čūlainais kolīts, līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tās lietošana nav pētīta.
Citas zāles, vakcīnas un Stelara Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: ~~ ja lietojat, nesen esat lietojis vai varētu lietot kādas citas zāles; ~~ ja Jums nesen bijusi vai ir paredzēta vakcinācija. Stelara lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar
noteikta veida vakcīnām (dzīvām vakcīnām).
Grūtniecība un barošana ar krūti ~~ Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Stelara lietošanas. Stelara ietekme uz grūtniecēm nav
zināma. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums ieteicams izvairīties no grūtniecības un jālieto atbilstoša kontracepcija, kamēr lietojat Stelara un vismaz 15 nedēļas pēc Stelara lietošanas beigšanas. ~~ Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, konsultējieties ar savu ārstu. ~~ Konsultējieties ar savu ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti. Jums kopā ar savu ārstu jālemj par to, vai barot bērnu ar krūti, vai lietot Stelara – vienlaikus to darīt nedrīkst.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Stelara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
3. Kā lietot Stelara
Stelara paredzēts lietošanai slimību, kuru gadījumā indicēta STELARA lietošana, diagnosticēšanā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Pārrunājiet ar ārstu, kad Jums tiks veiktas injekcijas un kad būs jāierodas uz pārbaudēm.
Cik daudz Stelara ievada Ārsts noteiks, cik daudz Stelara Jums jālieto un cik ilgi tas jāievada.
Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma Psoriāze vai psoriātisks artrīts ~~ Ieteicamā sākumdeva ir 45 mg Stelara. Pacientiem ar ķermeņa masu virs 100 kilogramiem (kg)
45 mg vietā var sākt ar 90 mg devu. ~~ Pēc sākumdevas Jūs saņemsit nākamo devu pēc 4 nedēļām un tad ik pēc 12 nedēļām. Nākamās
devas parasti ir tikpat lielas kā sākumdeva.
Krona slimība vai čūlainais kolīts ~~ Ārstēšanas laikā pirmo Stelara devu — aptuveni 6 mg/kg — Jums ievadīs ārsts, pilinot rokas
vēnā (intravenoza infūzija). Pēc sākumdevas nākamo 90 mg Stelara devu Jūs saņemsit pēc
79

8 nedēļām, bet pēc tam — ik pēc 12 nedēļām; zāles tiks ievadītas injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Dažiem pacientiem pēc pirmās injekcijas zem ādas 90 mg Stelara deva var tikt lietota ik pēc 8 nedēļām. To, kad Jums jāsaņem nākamā deva, lems Jūsu ārsts.
Bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma Psoriāze ~~ Ārsts noteiks Jums nepieciešamo devu, arī Stelara daudzumu (tilpumu), kas jāinjicē, lai
saņemtu nepieciešamo devu. Jums nepieciešamā deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas katras devas ievadīšanas brīdī. ~~ Ja sverat mazāk nekā 60 kg, ieteicamā deva ir 0,75 mg Stelara uz kg ķermeņa masas. ~~ Ja sverat no 60 kg līdz 100 kg, ieteicamā deva ir 45 mg Stelara. ~~ Ja sverat vairāk nekā 100 kg, ieteicamā deva ir 90 mg Stelara. ~~ Pēc sākumdevas nākamo devu saņemsit pēc 4 nedēļām un tad reizi 12 nedēļās.
Kā Stelara ievada ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). Ārstēšanas sākumā Stelara Jums injicēs
medicīniskais personāls vai medicīnas māsas. ~~ Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka ievadīsiet Stelara sev pats. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā
injicēt sev Stelara. ~~ Informāciju par to, kā injicēt Stelara, skatīt turpmāk punktā “Norādījumi par ievadīšanu” šīs
lietošanas instrukcijas beigās. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir kādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev.
Ja esat lietojis Stelara vairāk nekā noteikts Ja esat ievadījis vai Jums ir ievadīts pārāk daudz Stelara, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Vienmēr ņemiet līdzi zāļu kastīti, pat ja tā ir tukša.
Ja esat aizmirsis lietot Stelara Ja esat aizmirsis ievadīt devu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja pārtraucat lietot Stelara Stelara lietošanu pārtraukt nav bīstami. Taču tad, ja pārtrauksiet lietošanu, simptomi Jums var atjaunoties.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības Dažiem pacientiem var rasties nopietnas blakusparādības, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.
Alerģiskas reakcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam vai zvaniet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. ~~ Stelara lietotājiem nopietnas alerģiskas reakcijas (“anafilakse”) ir reti (tās iespējamas ne
vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem). Pazīmes ir: o apgrūtināta elpošana vai rīšana; o zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai apdullumu; o sejas, lūpu, mutes vai rīkles tūska.
80

~~ Biežas alerģiskas reakcijas pazīmes ir ādas izsitumi vai nātrene (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem).
Retos gadījumos tādi simptomi kā klepus, elpas trūkums un drudzis var būt arī alerģiskas plaušu reakcijas pret STELARA pazīmes.
Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, ārsts var nolemt, ka turpmāk Jūs nedrīkstat lietot Stelara.
Infekcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu. ~~ bieži novēro deguna vai rīkles infekcijas un parasto saaukstēšanos (iespējama ne vairāk
kā 1 no 10 cilvēkiem); ~~ retāk novēro elpceļu infekcijas (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro zemādas audu iekaisumu (“flegmona”) (iespējams 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro jostas rozi – sāpīgi izsitumi ar pūslīšiem (iespējami 1 no 100 cilvēkiem).
Stelara var vājināt Jūsu organisma spēju cīnīties pret infekcijām, turklāt dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Stelara lietošanas laikā Jums jāuzmanās, ja pamanāt infekcijas pazīmes. Tās ir: ~~ drudzis, gripai līdzīgi simptomi un svīšana nakts laikā; ~~ noguruma sajūta vai elpas trūkums, kā arī nepārejošs klepus; ~~ silta, sarkana un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar pūslīšiem; ~~ dedzināšanas sajūta urinēšanas laikā; ~~ caureja.
Ja pamanāt kādu no šīm infekcijas pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam. Šīs pazīmes var liecināt, piemēram, par jostas rozi, elpceļu vai ādas infekcijām, kurām var būt nopietnas komplikācijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums ir jebkāda infekcija, kas nepāriet vai turpina atkārtoties. Jūsu ārsts var nolemt, ka nedrīkstat lietot Stelara, kamēr infekcija nav izzudusi. Jums jāpastāsta savam ārstam arī par to, ka Jums ir kādas vaļējas brūces vai iekaisumi, jo ir iespējama to infekcija.
Ādas lobīšanās — ādas apsārtuma pastiprināšanās un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā var būt smagu ādas slimību – psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta – simptomi. Ja Jums rodas jebkura no šīm pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.
Citas blakusparādības
Biežas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ caureja; ~~ slikta dūša; ~~ vemšana; ~~ noguruma sajūta; ~~ reiboņa sajūta; ~~ galvassāpes; ~~ nieze; ~~ muguras, muskuļu vai locītavu sāpes; ~~ rīkles iekaisums; ~~ apsārtums un sāpes injekcijas vietā; ~~ deguna blakusdobumu infekcija.
Retākas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ~~ zobu infekcijas;
81

~~ maksts sēnīšu infekcija; ~~ depresija; ~~ aizlikts deguns; ~~ asiņošana, zilumu rašanās, sacietējumi, tūska un nieze injekcijas vietā; ~~ nespēks; ~~ plakstiņa noslīdējums un nokārušies muskuļi vienā sejas pusē (“sejas paralīze” jeb “Bella
paralīze”). Parasti šīs parādības ir pārejošas; ~~ psoriāzes pārmaiņas ar apsārtumu un jauniem sīkiem dzelteniem vai baltiem pūslīšiem uz
ādas, dažkārt kopā ar drudzi (pustuloza psoriāze); ~~ ādas lobīšanās (ādas eksfoliācija); ~~ akne.
Retas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem) ~~ ādas apsārtums un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā, un šie simptomi
var izpausties ar niezi un sāpēm (eksfoliatīvais dermatīts). Līdzīgi simptomi dažkārt rodas kā dabiskas norises psoriāzes simptomu pārmaiņas (psoriātiskā eritrodermija).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Stelara
~~ Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara flakonu. Ilgstoša intensīva kratīšana var bojāt šīs zāles.
Nelietojiet šīs zāles ~~ Pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma un kastītes pēc "Derīgs
līdz”/”EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. ~~ Ja šķidrums ir mainījis krāsu, kļuvis duļķains vai tajā ir redzamas svešas peldošas daļiņas
(skatīt 6. punktā “Stelara ārējais izskats un iepakojuma saturs”). ~~ Ja zināt vai uzskatāt, ka zāles varētu būt pakļautas galējām temperatūrām (piemēram, nejauši
sasaldētas vai uzsildītas). ~~ Ja zāles ir intensīvi sakratītas. ~~ Ja aizplombētais vāciņš ir salauzts.
Stelara paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Flakonā un šļircē atlikušās neizlietotās zāles jāizmet. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Stelara satur ~~ Aktīvā viela ir ustekinumabs. Katrs 0,5 ml flakons satur 45 mg ustekinumaba. ~~ Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80,
saharoze un ūdens injekcijām.
82

Stelara ārējais izskats un iepakojums Stelara ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu), bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Šķīdums var saturēt nedaudz mazu, caurspīdīgu vai baltu proteīna daļiņu. Tas tiek piegādāts kartona iepakojumā, kurā ir 1 deva 2 ml stikla flakonā. Katrs flakons satur 45 mg ustekinumaba 0,5 ml šķīduma injekcijām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija

Ražotājs Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: + 32 14 649 411

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Malta AM Mangion Ltd. Mangion Building, Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955

Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111

83

Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410
Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000
España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00
France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 (0)1 55 00 40 03
Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700
Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122
Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325 Lysaker Tlf: + 47 24 12 65 00
Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300
Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00
Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 P-2740-262 Porto Salvo Tel: +351 21 43 68 600
România Johnson & Johnson România S.R.L. Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti - RO Tel: +40 21 207 18 00
Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 00
Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400
Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

84

Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Tηλ: +357 22 20 77 00
Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel +46 8 626 50 00
United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire, HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

85

Norādījumi par ievadīšanu
Uzsākot ārstēšanu, Jūsu veselības aprūpes speciālists palīdzēs Jums veikt pirmo injekciju. Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka Jūs pats varat sev ievadīt Stelara. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā pašam sev injicēt Stelara. Vaicājiet ārstam, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev. ~~ Stelara nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem šķidrumiem injekcijām. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara flakonus, jo spēcīga sakratīšana var bojāt šīs zāles. Nelietojiet šīs
zāles, ja tās ir stipri sakratītas.
1. Pārbaudiet flakonu skaitu un sagatavojiet materiālus Izņemiet flakonu(-s) no ledusskapja. Atstājiet flakonu apmēram pusstundu. Šķidrums sasils līdz patīkamai temperatūrai (istabas temperatūrai), lai varētu izdarīt injekciju.
Pārbaudiet flakonu(-s), lai pārliecinātos, ka: ~~ flakonu skaits un stiprums ir pareizs;
o ja Jūsu deva ir 45 mg vai mazāk, Jums nepieciešams viens Stelara 45 mg flakons; o ja Jūsu deva ir 90 mg, Jums nepieciešami divi Stelara 45 mg flakoni un Jums būs sev
jāievada divas injekcijas. Izvēlieties divas dažādas vietas šīm injekcijām (piemēram, viena injekcija labajā augšstilbā, otra injekcija kreisajā augšstilbā) un ievadiet injekcijas vienu pēc otras. Katrai injekcijai lietojiet jaunu adatu un šļirci; ~~ tās ir īstās zāles; ~~ nav beidzies to derīguma termiņš; ~~ flakons nav bojāts un aizplombētais vāciņš nav salauzts; ~~ šķīdums flakonā ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu) un bezkrāsains vai gaiši dzeltens; ~~ šķīdums nav mainījis krāsu vai kļuvis duļķains un nesatur svešas daļiņas; ~~ šķīdums nav sasalis.
Bērniem, kas sver mazāk nekā 60 kg, nepieciešama deva, kas ir mazāka par 45 mg. Pārliecinieties, ka zināt, kāds daudzums (tilpums) jāpaņem no flakona un kāda šļirce jālieto. Ja nezināt daudzumu vai nepieciešamās šļirces veidu, sazinieties ar savu veselības aprūpes sniedzēju, lai saņemtu papildu norādījumus.
Sameklējiet visu injekcijai nepieciešamo un izkārtojiet to uz tīras virsmas. Tas ietver šļirci, adatu, antiseptiskas salvetes, vates tamponu vai marles salveti un asām lietām paredzētu tvertni (skatīt 1. zīm.).
1. zīmējums
2. Izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu Izvēlieties injekcijas vietu (skatīt 2. zīm.) ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Laba vieta injekcijai ir augšstilba augšējais kvadrants vai vēders, vismaz 5 cm no nabas. ~~ Ja iespējams, neizmantojiet ādas apvidus, uz kuriem ir psoriāzes izpausmes.
86

~~ Ja kāds Jums palīdzēs veikt injekciju, viņš vai viņa injekcijas vietai var izvēlēties arī augšdelmu.

2. zīmējums
Sagatavojiet injekcijas vietu ~~ Ļoti rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. ~~ Ar antiseptisku salveti notīriet ādu injekcijas veikšanas vietā. ~~ Pirms injekcijas veikšanas atkārtoti šim laukumam nepieskarieties.
3. Sagatavojiet devu ~~ Noņemiet vāciņu no flakona (skatīt 3. zīm.).
3. zīmējums
~~ Nenoņemiet aizbāzni. ~~ Notīriet aizbāzni ar antiseptisku salveti. ~~ Novietojiet flakonu uz gludas virsmas. ~~ Paņemiet šļirci un noņemiet adatas uzgali. ~~ Nepieskarieties adatai un neļaujiet nekam citam pieskarties adatai. ~~ Ieduriet adatu caur gumijas aizbāzni flakonā. ~~ Apgrieziet flakonu un šļirci otrādi. ~~ Velciet šļirces virzuli, lai piepildītu šļirci ar šķidruma daudzumu, ko parakstījis Jūsu ārsts. ~~ Ir svarīgi, lai adata vienmēr atrastos šķidrumā. Tas neļauj šļircē veidoties gaisa burbuļiem
(skatīt 4. zīm.).

~~ Izņemiet adatu no flakona.

4. zīmējums
87

~~ Turiet šļirci ar adatu uz augšu, lai saskatītu, vai šļircē nav gaisa burbuļu. ~~ Ja šļircē ir gaisa burbuļi, maigi piesitiet pie šļirces sāna, lai burbuļi pārvietotos uz šļirces
augšdaļu (skatīt 5. zīm.).
5. zīmējums ~~ Tad nospiediet virzuli, līdz viss gaiss (bet ne šķidrums) no šļirces ir izplūdis. ~~ Nenovietojiet šļirci horizontāli un neļaujiet nekam citam pieskarties adatai. 4. Injicējiet devu ~~ Maigi satveriet tīro ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to cieši. ~~ Ievirziet adatu satvertajā ādā. ~~ Piespiediet virzuli ar īkšķi, cik tālu vien tas iespējams, injicējot visu šķidrumu. Spiediet to lēni
un vienmērīgi, turot ādu maigi satvertu. ~~ Kad virzulis ir nospiests līdz galam, izņemiet adatu un atlaidiet ādu. 5. Pēc injicēšanas ~~ Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai antiseptisko salveti pēc injekcijas. ~~ Injekcijas vietā var būt nedaudz asins vai šķidruma. Tas ir normāli. ~~ Jūs varat piespiest vates tamponu vai marles salveti injekcijas vietai un turēt 10 sekundes. ~~ Nerīvējiet ādu injekcijas vietā. Ja nepieciešams, varat pārklāt injekcijas vietu ar nelielu
plāksteri. 6. Atkritumu likvidēšana ~~ Izlietotās šļirces un adatas jāieliek necaurduramā tvertnē, piemēram, asām lietām paredzētā
tvertnē. Jūsu drošībai un veselības saglabāšanas un citu cilvēku drošības nolūkā nekad nelietojiet adatas un šļirces atkārtoti. Izmetiet asām lietām paredzēto tvertni atbilstoši vietējām prasībām. ~~ Tukšos flakonus, antiseptiskās salvetes un citus piederumus var izmest atkritumu tvertnē.
88

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām Ustekinumabum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šī lietošanas instrukcija rakstīta cilvēkam, kurš lieto šīs zāles. Ja esat māte, tēvs vai aprūpētājs, kas Stelara ievadīs bērnam, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas 3. Kā lietot Stelara 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Stelara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto
Kas ir Stelara Stelara satur aktīvo vielu “ustekinumabu” – monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas organismā atpazīst noteiktas olbaltumvielas un ar tām specifiski saistās.
Stelara pieder zāļu grupai, ko sauc par “imūnsupresantiem”. Šo zāļu iedarbība vājina attiecīgu imūnās sistēmas daļu.
Kādam nolūkam lieto Stelara Stelara lieto šādu iekaisīgu slimību ārstēšanai: ~~ perēkļveida psoriāze – pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma; ~~ psoriātisks artrīts – pieaugušajiem; ~~ vidēji smaga vai smaga Krona slimība – pieaugušajiem; ~~ vidēji smags vai smags čūlanais kolīts – pieaugušajiem.
Perēkļveida psoriāze Perēkļveida psoriāze ir ādas slimība. Tā izraisa iekaisumu, kas ietekmē ādu un nagus. Stelara vājinās iekaisumu un pārējās šīs slimības pazīmes.
Stelara lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi, kuri nevar lietot ciklosporīnu un metotreksātu vai izmantot fototerapiju, kā arī gadījumos, kad šie ārstēšanas veidi neiedarbojas.
Stelara lieto bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem ir vidēji smaga vai smaga perēkļveida psoriāze un kuri nepanes fototerapiju vai cita veida sistēmisku terapiju, vai kuriem šāda ārstēšana neiedarbojas.
89

Psoriātisks artrīts Psoriātisks artrīts ir iekaisīga locītavu slimība, kas parasti ir kopā ar psoriāzi. Ja Jums ir aktīvs psoriātisks artrīts, vispirms tiks nozīmētas citas zāles. Ja Jums uz šīm zālēm nebūs pietiekami laba atbildes reakcija, Jums var nozīmēt Stelara, lai: ~~ samazinātu Jūsu slimības pazīmes un simptomus; ~~ uzlabotu Jūsu fiziskās funkcijas; ~~ palēninātu Jūsu locītavu bojājumu attīstību.
Krona slimība Krona slimība ir iekaisīga zarnu slimība. Krona slimības gadījumā vispirms lieto citas zāles. Ja atbildes reakcija uz tām nav pietiekami laba vai ja ir to nepanesamība, Jums var lietot Stelara, lai mazinātu slimības pazīmes un simptomus.
Čūlainais kolīts Čūlainais kolīts ir iekaisīga zarnu slimība. Ja Jums ir čūlainais kolīts, Jums vispirms dos citas zāles. Ja Jums nebūs pietiekami laba atbildes reakcija vai būs šo zāļu nepanesamība, Jums var tikt ievadīta Stelara slimības pazīmju un simptomu mazināšanai.
2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas
Nelietojiet Stelara šādos gadījumos ~~ Ja Jums ir alerģija pret ustekinumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ Ja Jums ir aktīva infekcija, kuru Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu.
Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms Stelara lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Stelara lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Pirms katras ārstēšanas reizes ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli. Pārliecinieties, ka esat pastāstījis savam ārstam pirms katras ārstēšanas reizes par visām Jūsu slimībām. Pastāstiet savam ārstam arī par to, ka nesen esat ticies ar kādu, kuram varētu būt tuberkuloze. Pirms Stelara lietošanas ārsts Jūs izmeklēs, kā arī pārbaudīs attiecībā uz tuberkulozi. Ja ārstam šķitīs, ka Jums iespējama tuberkuloze, Jums var nozīmēt zāles tās ārstēšanai.
Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības Stelara lietošana var izraisīt nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas reakcijas un infekcijas. Stelara lietošanas laikā Jums jābūt uzmanīgam attiecībā uz dažām slimības pazīmēm. Pilnīgu šo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā “Nopietnas blakusparādības”.
Pirms Stelara lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret Stelara. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam
ārstam; ~~ Jums kādreiz ir bijusi jebkāda vēža forma, jo imūno sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram,
Stelara, vājina imūnās sistēmas daļu. Tas var paaugstināt vēža risku; ~~ Jums ir vai nesen ir bijusi infekcija; ~~ Jums ir jauni vai izmainīti bojājumi psoriāzes skartajās vai normālas ādas zonās; ~~ Jūsu psoriāze un/vai psoriātiskais artrīts tiek ārstēts jebkādā citā veidā, piemēram, ar citu
līdzekli, kas nomāc imūno sistēmu, vai fototerapijas palīdzību (kad Jūsu ķermenis tiek apstarots ar noteikta veida ultravioletajiem (UV) stariem). Arī šie ārstēšanas veidi var daļēji vājināt imūno sistēmu. Vienlaicīga šo ārstēšanas veidu un Stelara lietošana nav pētīta. Tomēr ir iespējams, ka vienlaicīga dažādu ārstēšanas veidu izmantošana var palielināt ar vājāku imūnās sistēmas darbību saistītu slimību iespēju;
90

~~ Jums pašlaik vai jebkad agrāk ir izdarītas injekcijas alerģiju ārstēšanai, jo nav zināms, vai Stelara var ietekmēt to iedarbību;
~~ esat vismaz 65 gadus vecs, jo Jums vieglāk var rasties infekcijas.
Ja neesat pārliecināts, vai kāds no augstāk minētiem apgalvojumiem attiecas uz Jums, pirms Stelara terapijas uzsākšanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Bērni un pusaudži Stelara nav ieteicams lietot bērniem, kam ir psoriāze, līdz 12 gadu vecumam vai bērniem, kam ir psoriātisks artrīts, Krona slimība vai čūlainais kolīts, līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tās lietošana nav pētīta.
Citas zāles, vakcīnas un Stelara Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: ~~ ja lietojat, nesen esat lietojis vai varētu lietot kādas citas zāles; ~~ ja Jums nesen bijusi vai ir paredzēta vakcinācija. Stelara lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar
noteikta veida vakcīnām (dzīvām vakcīnām).
Grūtniecība un barošana ar krūti ~~ Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Stelara lietošanas. Stelara ietekme uz grūtniecēm nav
zināma. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums ieteicams izvairīties no grūtniecības un jālieto atbilstoša kontracepcija, kamēr lietojat Stelara un vismaz 15 nedēļas pēc Stelara lietošanas beigšanas. ~~ Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, konsultējieties ar savu ārstu. ~~ Konsultējieties ar savu ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti. Jums kopā ar savu ārstu jālemj par to, vai barot bērnu ar krūti, vai lietot Stelara – vienlaikus to darīt nedrīkst.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Stelara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
3. Kā lietot Stelara
Stelara paredzēts lietošanai slimību, kuru gadījumā indicēta STELARA lietošana, diagnosticēšanā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Pārrunājiet ar ārstu, kad Jums tiks veiktas injekcijas un kad būs jāierodas uz pārbaudēm.
Cik daudz Stelara ievada Ārsts noteiks, cik daudz Stelara Jums jālieto un cik ilgi tas jāievada.
Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma Psoriāze vai psoriātisks artrīts ~~ Ieteicamā sākumdeva ir 45 mg Stelara. Pacientiem ar ķermeņa masu virs 100 kilogramiem (kg)
45 mg vietā var sākt ar 90 mg devu. ~~ Pēc sākumdevas Jūs saņemsit nākamo devu pēc 4 nedēļām un tad ik pēc 12 nedēļām. Nākamās
devas parasti ir tikpat lielas kā sākumdeva.
Krona slimība vai čūlainais kolīts ~~ Ārstēšanas laikā pirmo Stelara devu — aptuveni 6 mg/kg — Jums ievadīs ārsts, pilinot rokas
vēnā (intravenoza infūzija). Pēc sākumdevas nākamo 90 mg Stelara devu Jūs saņemsit pēc
91

8 nedēļām, bet pēc tam — ik pēc 12 nedēļām; zāles tiks ievadītas injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Dažiem pacientiem pēc pirmās injekcijas zem ādas 90 mg Stelara deva var tikt lietota ik pēc 8 nedēļām. To, kad Jums jāsaņem nākamā deva, lems Jūsu ārsts.
Bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma Psoriāze ~~ Ārsts noteiks Jums nepieciešamo devu, arī Stelara daudzumu (tilpumu), kas jāinjicē, lai
saņemtu nepieciešamo devu. Jums nepieciešamā deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas katras devas ievadīšanas brīdī. ~~ Pieejams flakons ar 45 mg devu, ja Jums jāsaņem mazāk nekā pilna 45 mg deva. ~~ Ja sverat mazāk nekā 60 kg, ieteicamā deva ir 0,75 mg Stelara uz kg ķermeņa masas. ~~ Ja sverat no 60 kg līdz 100 kg, ieteicamā deva ir 45 mg Stelara. ~~ Ja sverat vairāk nekā 100 kg, ieteicamā deva ir 90 mg Stelara. ~~ Pēc sākumdevas nākamo devu saņemsit pēc 4 nedēļām un tad reizi 12 nedēļās.
Kā Stelara ievada ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). Ārstēšanas sākumā Stelara Jums injicēs
medicīniskais personāls vai medicīnas māsas. ~~ Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka ievadīsiet Stelara sev pats. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā
injicēt sev Stelara. ~~ Informāciju par to, kā injicēt Stelara, skatīt turpmāk punktā “Norādījumi par ievadīšanu” šīs
lietošanas instrukcijas beigās. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir kādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev.
Ja esat lietojis Stelara vairāk nekā noteikts Ja esat ievadījis vai Jums ir ievadīts pārāk daudz Stelara, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Vienmēr ņemiet līdzi zāļu kastīti, pat ja tā ir tukša.
Ja esat aizmirsis lietot Stelara Ja esat aizmirsis ievadīt devu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja pārtraucat lietot Stelara Stelara lietošanu pārtraukt nav bīstami. Taču tad, ja pārtrauksiet lietošanu, simptomi Jums var atjaunoties.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības Dažiem pacientiem var rasties nopietnas blakusparādības, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.
Alerģiskas reakcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam vai zvaniet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. ~~ Stelara lietotājiem nopietnas alerģiskas reakcijas (“anafilakse”) ir reti (tās iespējamas ne
vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem). Pazīmes ir: o apgrūtināta elpošana vai rīšana; o zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai apdullumu;
92

o sejas, lūpu, mutes vai rīkles tūska. ~~ Biežas alerģiskas reakcijas pazīmes ir ādas izsitumi vai nātrene (iespējamas ne vairāk kā
1 no 100 cilvēkiem).
Retos gadījumos tādi simptomi kā klepus, elpas trūkums un drudzis var būt arī alerģiskas plaušu reakcijas pret STELARA pazīmes.
Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, ārsts var nolemt, ka turpmāk Jūs nedrīkstat lietot Stelara.
Infekcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu. ~~ bieži novēro deguna vai rīkles infekcijas un parasto saaukstēšanos (iespējama ne vairāk
kā 1 no 10 cilvēkiem); ~~ retāk novēro elpceļu infekcijas (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro zemādas audu iekaisumu (“flegmona”) (iespējams 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro jostas rozi – sāpīgi izsitumi ar pūslīšiem (iespējami 1 no 100 cilvēkiem).
Stelara var vājināt Jūsu organisma spēju cīnīties pret infekcijām, turklāt dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Stelara lietošanas laikā Jums jāuzmanās, ja pamanāt infekcijas pazīmes. Tās ir: ~~ drudzis, gripai līdzīgi simptomi un svīšana nakts laikā; ~~ noguruma sajūta vai elpas trūkums, kā arī nepārejošs klepus; ~~ silta, sarkana un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar pūslīšiem; ~~ dedzināšanas sajūta urinēšanas laikā; ~~ caureja.
Ja pamanāt kādu no šīm infekcijas pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam. Šīs pazīmes var liecināt, piemēram, par jostas rozi, elpceļu vai ādas infekcijām, kurām var būt nopietnas komplikācijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums ir jebkāda infekcija, kas nepāriet vai turpina atkārtoties. Jūsu ārsts var nolemt, ka nedrīkstat lietot Stelara, kamēr infekcija nav izzudusi. Jums jāpastāsta savam ārstam arī par to, ka Jums ir kādas vaļējas brūces vai iekaisumi, jo ir iespējama to infekcija.
Ādas lobīšanās — ādas apsārtuma pastiprināšanās un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā var būt smagu ādas slimību – psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta – simptomi. Ja Jums rodas jebkura no šīm pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.
Citas blakusparādības
Biežas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ caureja; ~~ slikta dūša; ~~ vemšana; ~~ noguruma sajūta; ~~ reiboņa sajūta; ~~ galvassāpes; ~~ nieze; ~~ muguras, muskuļu vai locītavu sāpes; ~~ rīkles iekaisums; ~~ apsārtums un sāpes injekcijas vietā; ~~ deguna blakusdobumu infekcija.
Retākas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem):
93

~~ zobu infekcijas; ~~ maksts sēnīšu infekcija; ~~ depresija; ~~ aizlikts deguns; ~~ asiņošana, zilumu rašanās, sacietējumi, tūska un nieze injekcijas vietā; ~~ nespēks; ~~ plakstiņa noslīdējums un nokārušies muskuļi vienā sejas pusē (“sejas paralīze” jeb “Bella
paralīze”). Parasti šīs parādības ir pārejošas; ~~ psoriāzes pārmaiņas ar apsārtumu un jauniem sīkiem dzelteniem vai baltiem pūslīšiem uz
ādas, dažkārt kopā ar drudzi (pustuloza psoriāze); ~~ ādas lobīšanās (ādas eksfoliācija); ~~ akne.
Retas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem) ~~ ādas apsārtums un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā, un šie simptomi
var izpausties ar niezi un sāpēm (eksfoliatīvais dermatīts). Līdzīgi simptomi dažkārt rodas kā dabiskas norises psoriāzes simptomu pārmaiņas (psoriātiskā eritrodermija).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Stelara
~~ Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara flakonu. Ilgstoša intensīva kratīšana var bojāt šīs zāles.
Nelietojiet šīs zāles ~~ Pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz flakona marķējuma un kastītes pēc "Derīgs
līdz”/”EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. ~~ Ja šķidrums ir mainījis krāsu, kļuvis duļķains vai tajā ir redzamas svešas peldošas daļiņas
(skatīt 6. punktā “Stelara ārējais izskats un iepakojuma saturs”). ~~ Ja zināt vai uzskatāt, ka zāles varētu būt pakļautas galējām temperatūrām (piemēram, nejauši
sasaldētas vai uzsildītas). ~~ Ja zāles ir intensīvi sakratītas. ~~ Ja aizplombētais vāciņš ir salauzts.
Stelara paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Flakonā un šļircē atlikušās neizlietotās zāles jāizmet. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Stelara satur ~~ Aktīvā viela ir ustekinumabs. Katrs 1 ml flakons satur 90 mg ustekinumaba. ~~ Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80,
saharoze un ūdens injekcijām.
94

Stelara ārējais izskats un iepakojums Stelara ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu), bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Šķīdums var saturēt nedaudz mazu, caurspīdīgu vai baltu proteīna daļiņu. Tas tiek piegādāts kartona iepakojumā, kurā ir 1 deva 2 ml stikla flakonā. Katrs flakons satur 90 mg ustekinumaba 1 ml šķīduma injekcijām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija

Ražotājs Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: + 32 14 649 411

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Malta AM Mangion Ltd. Mangion Building, Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955

Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111

95

Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410
Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000
España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00
France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 (0)1 55 00 40 03
Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700
Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122
Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325 Lysaker Tlf: + 47 24 12 65 00
Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300
Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00
Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 P-2740-262 Porto Salvo Tel: +351 21 43 68 600
România Johnson & Johnson România S.R.L. Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti - RO Tel: +40 21 207 18 00
Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 00
Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400
Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

96

Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Tηλ: +357 22 20 77 00
Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel +46 8 626 50 00
United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire, HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

97

Norādījumi par ievadīšanu Uzsākot ārstēšanu, Jūsu veselības aprūpes speciālists palīdzēs Jums veikt pirmo injekciju. Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka Jūs pats varat sev ievadīt Stelara. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā pašam sev injicēt Stelara. Vaicājiet ārstam, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev. ~~ Stelara nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem šķidrumiem injekcijām. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara flakonus, jo spēcīga sakratīšana var bojāt šīs zāles. Nelietojiet šīs
zāles, ja tās ir stipri sakratītas. 1. Pārbaudiet flakonu skaitu un sagatavojiet materiālus Izņemiet flakonu(-s) no ledusskapja. Atstājiet flakonu apmēram pusstundu. Šķidrums sasils līdz patīkamai temperatūrai (istabas temperatūrai), lai varētu izdarīt injekciju. Pārbaudiet flakonu(-s), lai pārliecinātos, ka: ~~ flakonu skaits un stiprums ir pareizs;
o ja Jūsu deva ir 90 mg, Jums nepieciešams viens Stelara 90 mg flakons; ~~ tās ir īstās zāles; ~~ nav beidzies to derīguma termiņš; ~~ flakons nav bojāts un aizplombētais vāciņš nav salauzts; ~~ šķidrums flakonā ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu) un bezkrāsains
vai gaiši dzeltens; ~~ šķīdums nav mainījis krāsu vai kļuvis duļķains un nesatur svešas daļiņas; ~~ šķīdums nav sasalis. Sameklējiet visu injekcijai nepieciešamo un izkārtojiet to uz tīras virsmas. Tas ietver šļirci, adatu, antiseptiskas salvetes, vates tamponu vai marles salveti un asām lietām paredzētu tvertni (skatīt 1. zīm.).
1. zīmējums 2. Izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu Izvēlieties injekcijas vietu (skatīt 2. zīm.). ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Laba vieta injekcijai ir augšstilba augšējais kvadrants vai vēders, vismaz 5 cm no nabas. ~~ Ja iespējams, neizmantojiet ādas apvidus, uz kuriem ir psoriāzes izpausmes. ~~ Ja kāds Jums palīdzēs veikt injekciju, viņš vai viņa injekcijas vietai var izvēlēties arī
augšdelmu.
98

2. zīmējums Sagatavojiet injekcijas vietu ~~ Ļoti rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. ~~ Ar antiseptisku salveti notīriet ādu injekcijas veikšanas vietā. ~~ Pirms injekcijas veikšanas atkārtoti šim laukumam nepieskarieties. 3. Sagatavojiet devu ~~ Noņemiet vāciņu no flakona (skatīt 3. zīm.).
3. zīmējums ~~ Nenoņemiet aizbāzni. ~~ Notīriet aizbāzni ar antiseptisku salveti. ~~ Novietojiet flakonu uz gludas virsmas. ~~ Paņemiet šļirci un noņemiet adatas uzgali. ~~ Nepieskarieties adatai un neļaujiet nekam citam pieskarties adatai. ~~ Ieduriet adatu caur gumijas aizbāzni flakonā. ~~ Apgrieziet flakonu un šļirci otrādi. ~~ Velciet šļirces virzuli, lai piepildītu šļirci ar šķidruma daudzumu, kādu parakstījis Jūsu ārsts. ~~ Ir svarīgi, lai adata vienmēr atrastos šķidrumā. Tas neļauj šļircē veidoties gaisa burbuļiem
(skatīt 4. zīm.).
4. zīmējums ~~ Izņemiet adatu no flakona. ~~ Turiet šļirci ar adatu uz augšu, lai saskatītu, vai šļircē nav gaisa burbuļu. ~~ Ja šļircē ir gaisa burbuļi, maigi piesitiet pie šļirces sāna, lai burbuļi pārvietotos uz šļirces
augšdaļu (skatīt 5. zīm.).
99

5. zīmējums ~~ Tad nospiediet virzuli, līdz viss gaiss (bet ne šķidrums) no šļirces ir izplūdis. ~~ Nenovietojiet šļirci horizontāli un neļaujiet nekam citam pieskarties adatai. 4. Injicējiet devu ~~ Maigi satveriet tīro ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to cieši. ~~ Ievirziet adatu satvertajā ādā. ~~ Piespiediet virzuli ar īkšķi, cik tālu vien tas iespējams, injicējot visu šķidrumu. Spiediet to lēni
un vienmērīgi, turot ādu maigi satvertu. ~~ Kad virzulis ir nospiests līdz galam, izņemiet adatu un atlaidiet ādu. 5. Pēc injicēšanas ~~ Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai antiseptisko salveti pēc injekcijas. ~~ Injekcijas vietā var būt nedaudz asins vai šķidruma. Tas ir normāli. ~~ Jūs varat piespiest vates tamponu vai marles salveti injekcijas vietai un turēt 10 sekundes. ~~ Nerīvējiet ādu injekcijas vietā. Ja nepieciešams, varat pārklāt injekcijas vietu ar nelielu
plāksteri. 6. Atkritumu likvidēšana ~~ Izlietotās šļirces un adatas jāieliek necaurduramā tvertnē, piemēram, asām lietām paredzētā
tvertnē. Jūsu drošībai un veselības saglabāšanas un citu cilvēku drošības nolūkā nekad nelietojiet adatas un šļirces atkārtoti. Izmetiet asām lietām paredzēto tvertni atbilstoši vietējām prasībām. ~~ Tukšos flakonus, antiseptiskās salvetes un citus piederumus var izmest atkritumu tvertnē.
100

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
STELARA 45 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Ustekinumabum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šī lietošanas instrukcija rakstīta cilvēkam, kurš lieto šīs zāles. Ja esat māte, tēvs vai aprūpētājs, kas Stelara ievadīs bērnam, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas 3. Kā lietot Stelara 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Stelara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto
Kas ir Stelara Stelara satur aktīvo vielu “ustekinumabu” – monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas organismā atpazīst noteiktas olbaltumvielas un ar tām specifiski saistās.
Stelara pieder zāļu grupai, ko sauc par “imūnsupresantiem”. Šo zāļu iedarbība vājina attiecīgu imūnās sistēmas daļu.
Kādam nolūkam lieto Stelara Stelara lieto šādu iekaisīgu slimību ārstēšanai: ~~ perēkļveida psoriāze – pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma; ~~ psoriātisks artrīts – pieaugušajiem; ~~ vidēji smaga vai smaga Krona slimība – pieaugušajiem; ~~ vidēji smags vai smags čūlainais kolīts – pieaugušajiem.
Perēkļveida psoriāze Perēkļveida psoriāze ir ādas slimība. Tā izraisa iekaisumu, kas ietekmē ādu un nagus. Stelara vājinās iekaisumu un pārējās šīs slimības pazīmes.
Stelara lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi, kuri nevar lietot ciklosporīnu un metotreksātu vai izmantot fototerapiju, kā arī gadījumos, kad šie ārstēšanas veidi neiedarbojas.
Stelara lieto bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem ir vidēji smaga vai smaga perēkļveida psoriāze un kuri nepanes fototerapiju vai cita veida sistēmisku terapiju, vai kuriem šāda ārstēšana neiedarbojas.
101

Psoriātisks artrīts Psoriātisks artrīts ir iekaisīga locītavu slimība, kas parasti ir kopā ar psoriāzi. Ja Jums ir aktīvs psoriātisks artrīts, vispirms tiks nozīmētas citas zāles. Ja Jums uz šīm zālēm nebūs pietiekami laba atbildes reakcija, Jums var nozīmēt Stelara, lai: ~~ samazinātu Jūsu slimības pazīmes un simptomus; ~~ uzlabotu Jūsu fiziskās funkcijas; ~~ palēninātu Jūsu locītavu bojājumu attīstību.
Krona slimība Krona slimība ir iekaisīga zarnu slimība. Krona slimības gadījumā vispirms lieto citas zāles. Ja atbildes reakcija uz tām nav pietiekami laba vai ja ir to nepanesamība, Jums var lietot Stelara, lai mazinātu slimības pazīmes un simptomus.
Čūlainais kolīts Čūlainais kolīts ir iekaisīga zarnu slimība. Ja Jums ir čūlainais kolīts, Jums vispirms dos citas zāles. Ja Jums nebūs pietiekami laba atbildes reakcija vai būs šo zāļu nepanesamība, Jums var tikt ievadīta Stelara slimības pazīmju un simptomu mazināšanai.
2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas
Nelietojiet Stelara šādos gadījumos ~~ Ja Jums ir alerģija pret ustekinumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ Ja Jums ir aktīva infekcija, kuru Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu.
Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms Stelara lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Stelara lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Pirms katras ārstēšanas reizes Jūsu ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli. Pārliecinieties, ka esat pastāstījis savam ārstam pirms katras ārstēšanas reizes par visām Jūsu slimībām. Pastāstiet savam ārstam arī par to, ka nesen esat ticies ar kādu, kuram varētu būt tuberkuloze. Pirms Stelara lietošanas ārsts Jūs izmeklēs, kā arī pārbaudīs attiecībā uz tuberkulozi. Ja Jūsu ārstam šķitīs, ka Jums iespējama tuberkuloze, Jums var nozīmēt zāles tās ārstēšanai.
Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības Stelara lietošana var izraisīt nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas reakcijas un infekcijas. Stelara lietošanas laikā Jums jābūt uzmanīgam attiecībā uz dažām slimības pazīmēm. Pilnīgu šo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā “Nopietnas blakusparādības”.
Pirms Stelara lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret Stelara. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam
ārstam; ~~ Jums kādreiz ir bijusi jebkāda vēža forma, jo imūno sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram,
Stelara, vājina imūnās sistēmas daļu. Tas var paaugstināt vēža risku; ~~ Jums ir vai nesen ir bijusi infekcija; ~~ Jums ir jauni vai izmainīti bojājumi psoriāzes skartajās vai normālas ādas zonās; ~~ Jums kādreiz ir bijusi alerģiska reakcija uz lateksu vai Stelara injekciju šķīdumu. Šo zāļu
rezervuārs satur lateksa gumiju, kas personām ar paaugstinātu jutību pret lateksu, var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Alerģiskas reakcijas pazīmes skatīt 4. punktā “Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības”; ~~ Jūsu psoriāze un/vai psoriātisks artrīts tiek ārstēts jebkādā citā veidā, piemēram, ar citu līdzekli, kas nomāc imūno sistēmu, vai fototerapijas palīdzību (kad Jūsu ķermenis tiek apstarots ar noteikta veida ultravioletajiem (UV) stariem). Arī šie ārstēšanas veidi var daļēji vājināt
102

imūno sistēmu. Vienlaicīga šo ārstēšanas veidu un Stelara lietošana nav pētīta. Tomēr ir iespējams, ka vienlaicīga dažādu ārstēšanas veidu izmantošana var palielināt ar vājāku imūnās sistēmas darbību saistītu slimību iespēju; ~~ Jums pašlaik vai jebkad agrāk ir izdarītas injekcijas alerģiju ārstēšanai, jo nav zināms, vai Stelara var ietekmēt to iedarbību; ~~ esat vismaz 65 gadus vecs, jo Jums vieglāk var rasties infekcijas.
Ja neesat pārliecināts, vai kāds no augstāk minētiem apgalvojumiem ir uz Jums attiecināms, pirms Stelara terapijas uzsākšanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Bērni un pusaudži Stelara nav ieteicams lietot bērniem, kam ir psoriāze, līdz 12 gadu vecumam vai bērniem, kam ir psoriātisks artrīts, Krona slimība, vai čūlainais kolīts, līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tās lietošana nav pētīta.
Citas zāles, vakcīnas un Stelara Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: ~~ ja lietojat, nesen esat lietojis vai varētu lietot kādas citas zāles; ~~ ja Jums nesen bijusi vai ir paredzēta vakcinācija. Stelara lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar
noteikta veida vakcīnām (dzīvām vakcīnām).
Grūtniecība un barošana ar krūti ~~ Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Stelara lietošanas. Stelara ietekme uz grūtniecēm nav
zināma. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums ieteicams izvairīties no grūtniecības un jālieto atbilstoša kontracepcija, kamēr lietojat Stelara un vismaz 15 nedēļas pēc Stelara lietošanas beigšanas. ~~ Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, konsultējieties ar savu ārstu. ~~ Konsultējieties ar savu ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti. Jums kopā ar savu ārstu jālemj par to, vai barot bērnu ar krūti, vai lietot Stelara – vienlaikus to darīt nedrīkst.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Stelara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
3. Kā lietot Stelara
Stelara paredzēts lietošanai slimību, kuru gadījumā indicēta STELARA lietošana, diagnosticēšanā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Pārrunājiet ar ārstu, kad Jums tiks veiktas injekcijas un kad būs jāierodas uz pārbaudēm.
Cik daudz Stelara ievada Ārsts noteiks, cik daudz Stelara Jums jālieto un cik ilgi tas jāievada.
Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma Psoriāze vai psoriātisks artrīts ~~ Ieteicamā sākumdeva ir 45 mg Stelara. Pacientiem ar ķermeņa masu virs 100 kilogramiem (kg)
45 mg vietā var sākt ar 90 mg devu. ~~ Pēc sākumdevas Jūs saņemsit nākamo devu pēc 4 nedēļām un tad ik pēc 12 nedēļām. Nākamās
devas parasti ir tikpat lielas kā sākumdeva.
103

Krona slimība vai čūlainais kolīts ~~ Ārstēšanas laikā pirmo Stelara devu — aptuveni 6 mg/kg — Jums ievadīs ārsts, pilinot rokas
vēnā (intravenoza infūzija). Pēc sākumdevas nākamo 90 mg Stelara devu Jūs saņemsit pēc 8 nedēļām, bet pēc tam — ik pēc 12 nedēļām; zāles tiks ievadītas injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Dažiem pacientiem pēc pirmās injekcijas zem ādas 90 mg Stelara deva var tikt lietota ik pēc 8 nedēļām. To, kad Jums jāsaņem nākamā deva, lems Jūsu ārsts.
Bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma Psoriāze ~~ Ārsts noteiks Jums nepieciešamo devu, arī Stelara daudzumu (tilpumu), kas jāinjicē, lai
saņemtu nepieciešamo devu. Jums nepieciešamā deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas katras devas ievadīšanas brīdī. ~~ Pieejams flakons ar 45 mg devu, ja bērnam jāsaņem mazāk nekā pilna 45 mg deva. ~~ Ja sverat mazāk nekā 60 kg, ieteicamā deva ir 0,75 mg Stelara uz kg ķermeņa masas. ~~ Ja sverat no 60 kg līdz 100 kg, ieteicamā deva ir 45 mg Stelara. ~~ Ja sverat vairāk nekā 100 kg, ieteicamā deva ir 90 mg Stelara. ~~ Pēc sākumdevas nākamo devu saņemsit pēc 4 nedēļām un tad reizi 12 nedēļās.
Kā Stelara ievada ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). Ārstēšanas sākumā Stelara Jums injicēs
medicīniskais personāls vai medicīnas māsas. ~~ Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka ievadīsiet Stelara sev pats. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā
injicēt sev Stelara. ~~ Informāciju par to, kā injicēt Stelara, skatīt turpmāk punktā “Norādījumi par ievadīšanu” šīs
lietošanas instrukcijas beigās. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir kādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev.
Ja esat lietojis Stelara vairāk nekā noteikts Ja esat ievadījis vai Jums ir ievadīts pārāk daudz Stelara, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Vienmēr ņemiet līdzi zāļu kastīti, pat ja tā ir tukša.
Ja esat aizmirsis lietot Stelara Ja esat aizmirsis ievadīt devu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja Jūs pārtraucat lietot Stelara Stelara lietošanu pārtraukt nav bīstami. Taču tad, ja pārtrauksit lietošanu, simptomi var atjaunoties.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības Dažiem pacientiem var rasties nopietnas blakusparādības, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.
Alerģiskas reakcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam vai zvaniet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. ~~ Stelara lietotājiem nopietnas alerģiskas reakcijas (“anafilakse”) ir reti (tās iespējamas ne
vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem). Pazīmes ir:
104

o apgrūtināta elpošana vai rīšana; o zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai apdullumu; o sejas, lūpu, mutes vai rīkles tūska. ~~ Biežas alerģiskas reakcijas pazīmes ir ādas izsitumi vai nātrene (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem).
Retos gadījumos tādi simptomi kā klepus, elpas trūkums un drudzis var būt arī alerģiskas plaušu reakcijas pret STELARA pazīmes.
Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, ārsts var nolemt, ka turpmāk Jūs nedrīkstat lietot Stelara.
Infekcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu. ~~ bieži novēro deguna vai rīkles infekcijas un parasto saaukstēšanos (iespējama ne vairāk
kā 1 no 10 cilvēkiem); ~~ retāk novēro elpceļu infekcijas (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro zemādas audu iekaisumu (“flegmona”) (iespējams 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro jostas rozi – sāpīgi izsitumi ar pūslīšiem (iespējami 1 no 100 cilvēkiem).
Stelara var vājināt Jūsu organisma spēju cīnīties pret infekcijām, turklāt dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Stelara lietošanas laikā Jums jāuzmanās, ja pamanāt infekcijas pazīmes. Tās ir: ~~ drudzis, gripai līdzīgi simptomi un svīšana nakts laikā; ~~ noguruma sajūta vai elpas trūkums, kā arī nepārejošs klepus; ~~ silta, sarkana un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar pūslīšiem; ~~ dedzināšanas sajūta urinēšanas laikā; ~~ caureja.
Ja pamanāt kādu no šīm infekcijas pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam. Šīs pazīmes var liecināt, piemēram, par jostas rozi, elpceļu vai ādas infekcijām, kurām var būt nopietnas komplikācijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums ir jebkāda infekcija, kas nepāriet vai turpina atkārtoties. Jūsu ārsts var nolemt, ka nedrīkstat lietot Stelara, kamēr infekcija nav izzudusi. Jums jāpastāsta savam ārstam arī par to, ka Jums ir kādas vaļējas brūces vai iekaisumi, jo ir iespējama to infekcija.
Ādas lobīšanās — ādas apsārtuma pastiprināšanās un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā var būt smagu ādas slimību – psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta – simptomi. Ja Jums rodas jebkura no šīm pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.
Citas blakusparādības
Biežas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ caureja; ~~ slikta dūša; ~~ vemšana; ~~ noguruma sajūta; ~~ reiboņa sajūta; ~~ galvassāpes; ~~ nieze; ~~ muguras, muskuļu vai locītavu sāpes; ~~ rīkles iekaisums; ~~ apsārtums un sāpes injekcijas vietā; ~~ deguna blakusdobumu infekcija.
105

Retākas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ~~ zobu infekcijas; ~~ maksts sēnīšu infekcija; ~~ depresija; ~~ aizlikts deguns; ~~ asiņošana, zilumu rašanās, sacietējumi, tūska un nieze injekcijas vietā; ~~ nespēks; ~~ plakstiņa noslīdējums un nokārušies muskuļi vienā sejas pusē (“sejas paralīze” jeb “Bella
paralīze”). Parasti šīs parādības ir pārejošas; ~~ psoriāzes pārmaiņas ar apsārtumu un jauniem sīkiem dzelteniem vai baltiem pūslīšiem uz
ādas, dažkārt kopā ar drudzi (pustuloza psoriāze); ~~ ādas lobīšanās (ādas eksfoliācija); ~~ akne.
Retas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem) ~~ ādas apsārtums un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā, un šie simptomi
var izpausties ar niezi un sāpēm (eksfoliatīvais dermatīts). Līdzīgi simptomi dažkārt rodas kā dabiskas norises psoriāzes simptomu pārmaiņas (psoriātiskā eritrodermija).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Stelara
~~ Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara pilnšļirces. Ilgstoša intensīva kratīšana var bojāt šīs zāles.
Nelietojiet šīs zāles ~~ Pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pilnšļirces marķējuma un kastītes pēc „Derīgs
līdz”/"EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. ~~ Ja šķidrums ir mainījis krāsu, kļuvis duļķains vai tajā ir redzamas svešas peldošas daļiņas
(skatīt 6. punktā “Stelara ārējais izskats un iepakojuma saturs”). ~~ Ja zināt vai uzskatāt, ka zāles varētu būt pakļautas galējām temperatūrām (piemēram, ir nejauši
sasaldētas vai uzsildītas). ~~ Ja zāles ir intensīvi sakratītas.
Stelara paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Flakonā un šļircē atlikušās neizlietotās zāles jāizmet. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Stelara satur ~~ Aktīvā viela ir ustekinumabs. Katra 0,5 ml pilnšļirce satur 45 mg ustekinumaba. ~~ Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80,
saharoze un ūdens injekcijām.
106

Stelara ārējais izskats un iepakojums Stelara ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu), bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Šķīdums var saturēt nedaudz mazu, caurspīdīgu vai baltu proteīna daļiņu. Tas tiek piegādāts kartona iepakojumā, kurā ir 1 deva 1 ml stikla pilnšļircē. Katra pilnšļirce satur 45 mg ustekinumaba 0,5 ml šķīduma injekcijām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija

Ražotājs Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: + 32 14 649 411

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Malta AM Mangion Ltd. Mangion Building, Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955

Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111

107

Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410
Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000
España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00
France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 (0)1 55 00 40 03
Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700
Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122
Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325 Lysaker Tlf: + 47 24 12 65 00
Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300
Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00
Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 P-2740-262 Porto Salvo Tel: +351 21 43 68 600
România Johnson & Johnson România S.R.L. Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti - RO Tel: +40 21 207 18 00
Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 00
Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400
Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

108

Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Tηλ: +357 22 20 77 00
Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel +46 8 626 50 00
United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire, HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

109

Norādījumi par ievadīšanu
Uzsākot ārstēšanu, Jūsu veselības aprūpes speciālists palīdzēs Jums veikt pirmo injekciju. Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka Jūs pats varat sev ievadīt Stelara. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā pašam sev injicēt Stelara. Vaicājiet ārstam, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev. ~~ Stelara nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem šķidrumiem injekcijām. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara pilnšļirces, jo spēcīga sakratīšana var bojāt šīs zāles. Nelietojiet šīs
zāles, ja tās ir stipri sakratītas.
1. zīmējumā parādīts pilnšļirces ārējais izskats.
1. zīmējums
1. Pārbaudiet pilnšļirču skaitu un sagatavojiet materiālus Pilnšļirces sagatavošana lietošanai ~~ Izņemiet pilnšļirci(-es) no ledusskapja. Aptuveni pusstundu paturiet pilnšļirci ārpus kastītes.
Tas ļaus šķidrumam sasilt līdz patīkamai temperatūrai (istabas temperatūrai), lai varētu izdarīt injekciju. Kamēr ļaujat pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai, nenoņemiet šļirces adatas vāciņu. ~~ Turiet pilnšļirci aiz korpusa, ar adatas vāciņu uz augšu. ~~ Neturiet aiz virzuļa galviņas, virzuļa, adatas aizsarga spārniņiem vai adatas vāciņa. ~~ Nekad nevelciet virzuli atpakaļ. ~~ Bez norādījuma nenoņemiet pilnšļirces adatas vāciņu. ~~ Lai nepieļautu priekšlaicīgu adatas aizsegšanu ar adatas aizsargu (kā 1. zīmējumā norādīts ar zvaigznītēm *), nepieskarieties adatas aizsarga aktivizācijas spailēm.
Pārbaudiet pilnšļirci(-es), lai pārliecinātos, ka: ~~ pilnšļirču skaits un stiprums ir pareizs
o ja Jūsu deva ir 45 mg, Jums nepieciešama viena Stelara 45 mg pilnšļirce; o ja Jūsu deva ir 90 mg, Jums nepieciešamas divas Stelara 45 mg pilnšļirces un Jums būs
sev jāievada divas injekcijas. Šīm injekcijām izvēlieties divas dažādas vietas (piemēram, vienu injekciju izdariet labajā augšstilbā, bet otru – kreisajā augšstilbā) un ievadiet injekcijas vienu pēc otras; ~~ tās ir īstās zāles; ~~ nav beidzies to derīguma termiņš; ~~ pilnšļirce nav bojāta; ~~ šķīdums pilnšļircē ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu), un bezkrāsains vai gaiši dzeltens; ~~ šķīdums pilnšļircē nav mainījis krāsu vai kļuvis duļķains un nesatur nekādas svešas daļiņas; ~~ šķīdums pilnšļircē nav sasalis.
Sameklējiet visu injekcijai nepieciešamo un izkārtojiet to uz tīras virsmas. Tas ietver antiseptiskās salvetes, vates tamponu vai marles salveti un asām lietām paredzētu tvertni (skatīt 1. zīm.).
110

2. Izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu Izvēlieties injekcijas vietu (skatīt 2. zīm.) ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Laba vieta injekcijai ir augšstilba augšējais kvadrants vai vēders, vismaz 5 cm no nabas. ~~ Ja iespējams, neizmantojiet ādas apvidus, uz kuriem ir psoriāzes izpausmes. ~~ Ja kāds Jums palīdzēs veikt injekciju, viņš vai viņa injekcijas vietai var izvēlēties arī
augšdelmu.
2. zīmējums Sagatavojiet injekcijas vietu ~~ Ļoti rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. ~~ Ar antiseptisku salveti notīriet ādu injekcijas veikšanas vietā. ~~ Pirms injekcijas veikšanas atkārtoti šim laukumam nepieskarieties. 3. Noņemiet adatas vāciņu (skatīt 3. zīm.) ~~ Kamēr neesat gatavs injicēt devu, nedrīkst noņemt adatas vāciņu. ~~ Paņemiet pilnšļirci, turiet šļirces korpusu vienā rokā. ~~ Ar taisnu kustību noņemiet adatas vāciņu un to izmetiet. To darot, nepieskarieties virzulim.
3. zīmējums
~~ Jūs varat ievērot, ka pilnšļircē ir gaisa burbulītis vai ka adatas galā ir šķidruma piliens. Tas ir normāli un tie nav jālikvidē.
~~ Nepieskarieties adatai un neļaujiet tai pieskarties nevienai virsmai. ~~ Ja pilnšļirce ir nokritusi, kad tai nav bijis adatas vāciņš, nelietojiet to. Ja tas noticis, lūdzu,
sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. ~~ Devu injicējiet tūlīt pēc adatas vāciņa noņemšanas. 4. Injicējiet devu ~~ Turiet pilnšļirci starp vienas rokas vidējo un rādītājpirkstu un novietojiet īkšķi uz virzuļa
galviņas, bet ar otru roku maigi satveriet notīrīto ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to cieši. ~~ Nekad nevelciet virzuli atpakaļ.
111

~~ Ar vienu strauju kustību līdz galam ievadiet adatu ādā (skatīt 4. zīm.).
4. zīmējums ~~ Spiežot virzuli, līdz tā galviņa pilnīgi atrodas starp adatas aizsarga spārniņiem, injicējiet visu
zāļu devu (skatīt 5. zīm.).
5. zīmējums ~~ Kad virzulis nospiests līdz galam, turpinot spiest virzuļa galviņu, izvelciet adatu un atlaidiet
ādu (skatīt 6. zīm.).
6. zīmējums ~~ Lēni noņemiet īkšķi no virzuļa galviņas, lai ļautu tukšajai šļircei virzīties uz augšu, līdz visa
adata ir aizsegta ar adatas aizsargu, kā parādīts 7. zīmējumā.
7. zīmējums
112

5. Pēc injicēšanas ~~ Dažas sekundes piespiediet antiseptisko salveti injekcijas vietai pēc injekcijas. ~~ Injekcijas vietā var būt nedaudz asins vai šķidruma. Tas ir normāli. ~~ Jūs varat piespiest vates tamponu vai marles salveti injekcijas vietai un turēt 10 sekundes. ~~ Nerīvējiet ādu injekcijas vietā. Ja nepieciešams, varat pārklāt injekcijas vietu ar nelielu
plāksteri. 6. Atkritumu likvidēšana ~~ Izlietotās šļirces jāieliek necaurduramā tvertnē, piemēram, asām lietām paredzētā tvertnē (skatīt
8. zīm.). Jūsu drošībai un veselības saglabāšanas un citu cilvēku drošības nolūkā nekad nelietojiet šļirci atkārtoti. Izmetiet asām lietām paredzēto tvertni atbilstoši vietējām prasībām. ~~ Antiseptiskās salvetes un citus piederumus var izmest atkritumu tvertnē.
8. zīmējums
113

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
STELARA 90 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Ustekinumabum
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.
Šī lietošanas instrukcija rakstīta cilvēkam, kurš lieto šīs zāles. Ja esat māte, tēvs vai aprūpētājs, kas Stelara ievadīs bērnam, uzmanīgi izlasiet šo informāciju.
- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas 3. Kā lietot Stelara 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Stelara 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Stelara un kādam nolūkam tās lieto
Kas ir Stelara Stelara satur aktīvo vielu “ustekinumabu” – monoklonālu antivielu. Monoklonālās antivielas ir olbaltumvielas, kas organismā atpazīst noteiktas olbaltumvielas un ar tām specifiski saistās.
Stelara pieder zāļu grupai, ko sauc par “imūnsupresantiem”. Šo zāļu iedarbība vājina attiecīgu imūnās sistēmas daļu.
Kādam nolūkam lieto Stelara Stelara lieto šādu iekaisīgu slimību ārstēšanai: ~~ perēkļveida psoriāze – pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma; ~~ psoriātisks artrīts – pieaugušajiem; ~~ vidēji smaga vai smaga Krona slimība – pieaugušajiem; ~~ vidēji smags vai smags čūlainais kolīts – pieaugušajiem.
Perēkļveida psoriāze Perēkļveida psoriāze ir ādas slimība. Tā izraisa iekaisumu, kas ietekmē ādu un nagus. Stelara vājinās iekaisumu un pārējās šīs slimības pazīmes.
Stelara lieto pieaugušajiem ar vidēji smagu vai smagu perēkļveida psoriāzi, kuri nevar lietot ciklosporīnu un metotreksātu vai izmantot fototerapiju, kā arī gadījumos, kad šie ārstēšanas veidi neiedarbojas.
Stelara lieto bērniem no 12 gadu vecuma, kuriem ir vidēji smaga vai smaga perēkļveida psoriāze un kuri nepanes fototerapiju vai cita veida sistēmisku terapiju, vai kuriem šāda ārstēšana neiedarbojas.
114

Psoriātisks artrīts Psoriātisks artrīts ir iekaisīga locītavu slimība, kas parasti ir kopā ar psoriāzi. Ja Jums ir aktīvs psoriātisks artrīts, vispirms tiks nozīmētas citas zāles. Ja Jums uz šīm zālēm nebūs pietiekami laba atbildes reakcija, Jums var nozīmēt Stelara, lai: ~~ samazinātu Jūsu slimības pazīmes un simptomus; ~~ uzlabotu Jūsu fiziskās funkcijas; ~~ palēninātu Jūsu locītavu bojājumu attīstību.
Krona slimība Krona slimība ir iekaisīga zarnu slimība. Krona slimības gadījumā vispirms lieto citas zāles. Ja atbildes reakcija uz tām nav pietiekami laba vai ja ir to nepanesamība, Jums var lietot Stelara, lai mazinātu slimības pazīmes un simptomus.
Čūlainais kolīts Čūlainais kolīts ir iekaisīga zarnu slimība. Ja Jums ir čūlainais kolīts, Jums vispirms dos citas zāles. Ja Jums nebūs pietiekami laba atbildes reakcija vai būs šo zāļu nepanesamība, Jums var tikt ievadīta Stelara slimības pazīmju un simptomu mazināšanai.
2. Kas Jums jāzina pirms Stelara lietošanas
Nelietojiet Stelara šādos gadījumos ~~ Ja Jums ir alerģija pret ustekinumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu. ~~ Ja Jums ir aktīva infekcija, kuru Jūsu ārsts uzskata par nozīmīgu.
Ja neesat pārliecināts, vai kaut kas no minētā attiecas uz Jums, pirms Stelara lietošanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Pirms Stelara lietošanas konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu. Pirms katras ārstēšanas reizes Jūsu ārsts novērtēs Jūsu veselības stāvokli. Pārliecinieties, ka esat pastāstījis savam ārstam pirms katras ārstēšanas reizes par visām Jūsu slimībām. Pastāstiet savam ārstam arī par to, ka nesen esat ticies ar kādu, kuram varētu būt tuberkuloze. Pirms Stelara lietošanas ārsts Jūs izmeklēs, kā arī pārbaudīs attiecībā uz tuberkulozi. Ja Jūsu ārstam šķitīs, ka Jums iespējama tuberkuloze, Jums var nozīmēt zāles tās ārstēšanai.
Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības Stelara lietošana var izraisīt nopietnas blakusparādības, tajā skaitā alerģiskas reakcijas un infekcijas. Stelara lietošanas laikā Jums jābūt uzmanīgam attiecībā uz dažām slimības pazīmēm. Pilnīgu šo blakusparādību sarakstu skatīt 4. punktā “Nopietnas blakusparādības”.
Pirms Stelara lietošanas pastāstiet savam ārstam, ja: ~~ Jums jebkad ir bijusi alerģiska reakcija pret Stelara. Ja neesat pārliecināts, jautājiet savam
ārstam; ~~ Jums kādreiz ir bijusi jebkāda vēža forma, jo imūno sistēmu nomācošie līdzekļi, piemēram,
Stelara, vājina imūnās sistēmas daļu. Tas var paaugstināt vēža risku; ~~ Jums ir vai nesen ir bijusi infekcija; ~~ Jums ir jauni vai izmainīti bojājumi psoriāzes skartajās vai normālas ādas zonās; ~~ Jums kādreiz ir bijusi alerģiska reakcija uz lateksu vai Stelara injekciju šķīdumu. Šo zāļu
rezervuārs satur lateksa gumiju, kas personām ar paaugstinātu jutību pret lateksu, var izraisīt smagas alerģiskas reakcijas. Alerģiskas reakcijas pazīmes skatīt 4. punktā “Ievērojiet piesardzību, ja pamanāt nopietnas blakusparādības”; ~~ Jūsu psoriāze un/vai psoriātisks artrīts tiek ārstēts jebkādā citā veidā, piemēram, ar citu līdzekli, kas nomāc imūno sistēmu, vai fototerapijas palīdzību (kad Jūsu ķermenis tiek apstarots ar noteikta veida ultravioletajiem (UV) stariem). Arī šie ārstēšanas veidi var daļēji vājināt
115

imūno sistēmu. Vienlaicīga šo ārstēšanas veidu un Stelara lietošana nav pētīta. Tomēr ir iespējams, ka vienlaicīga dažādu ārstēšanas veidu izmantošana var palielināt ar vājāku imūnās sistēmas darbību saistītu slimību iespēju; ~~ Jums pašlaik vai jebkad agrāk ir izdarītas injekcijas alerģiju ārstēšanai, jo nav zināms, vai Stelara var ietekmēt to iedarbību; ~~ esat vismaz 65 gadus vecs, jo Jums vieglāk var rasties infekcijas.
Ja neesat pārliecināts, vai kāds no augstāk minētiem apgalvojumiem ir uz Jums attiecināms, pirms Stelara terapijas uzsākšanas pārrunājiet to ar ārstu vai farmaceitu.
Bērni un pusaudži Stelara nav ieteicams lietot bērniem, kam ir psoriāze, līdz 12 gadu vecumam vai bērniem, kam ir psoriātisks artrīts, Krona slimība vai čūlainais kolīts, līdz 18 gadu vecumam, jo šajā vecuma grupā tās lietošana nav pētīta.
Citas zāles, vakcīnas un Stelara Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: ~~ ja lietojat, nesen esat lietojis vai varētu lietot kādas citas zāles; ~~ ja Jums nesen bijusi vai ir paredzēta vakcinācija. Stelara lietošanas laikā nedrīkst vakcinēties ar
noteikta veida vakcīnām (dzīvām vakcīnām).
Grūtniecība un barošana ar krūti ~~ Grūtniecības laikā ieteicams izvairīties no Stelara lietošanas. Stelara ietekme uz grūtniecēm nav
zināma. Ja esat sieviete reproduktīvā vecumā, Jums ieteicams izvairīties no grūtniecības un jālieto atbilstoša kontracepcija, kamēr lietojat Stelara un vismaz 15 nedēļas pēc Stelara lietošanas beigšanas. ~~ Ja Jūs esat grūtniece vai domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, konsultējieties ar savu ārstu. ~~ Konsultējieties ar savu ārstu, ja barojat bērnu ar krūti vai plānojat barot bērnu ar krūti. Jums kopā ar savu ārstu jālemj par to, vai barot bērnu ar krūti, vai lietot Stelara – vienlaikus to darīt nedrīkst.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Stelara neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
3. Kā lietot Stelara
Stelara paredzēts lietošanai slimību, kuru gadījumā indicēta STELARA lietošana, diagnosticēšanā un ārstēšanā pieredzējuša ārsta vadībā un uzraudzībā.
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam. Pārrunājiet ar ārstu, kad Jums tiks veiktas injekcijas un kad būs jāierodas uz pārbaudēm.
Cik daudz Stelara ievada Ārsts noteiks, cik daudz Stelara Jums jālieto un cik ilgi tas jāievada.
Pieaugušajiem no 18 gadu vecuma Psoriāze vai psoriātisks artrīts ~~ Ieteicamā sākumdeva ir 45 mg Stelara. Pacientiem ar ķermeņa masu virs 100 kilogramiem (kg)
45 mg vietā var sākt ar 90 mg devu. ~~ Pēc sākumdevas Jūs saņemsit nākamo devu pēc 4 nedēļām un tad ik pēc 12 nedēļām. Nākamās
devas parasti ir tikpat lielas kā sākumdeva.
116

Krona slimība vai čūlainais kolīts ~~ Ārstēšanas laikā pirmo Stelara devu — aptuveni 6 mg/kg — Jums ievadīs ārsts, pilinot rokas
vēnā (intravenoza infūzija). Pēc sākumdevas nākamo 90 mg Stelara devu Jūs saņemsit pēc 8 nedēļām, bet pēc tam — ik pēc 12 nedēļām; zāles tiks ievadītas injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Dažiem pacientiem pēc pirmās injekcijas zem ādas 90 mg Stelara deva var tikt lietota ik pēc 8 nedēļām. To, kad Jums jāsaņem nākamā deva, lems Jūsu ārsts.
Bērniem un pusaudžiem no 12 gadu vecuma Psoriāze ~~ Ārsts noteiks Jums nepieciešamo devu, arī Stelara daudzumu (tilpumu), kas jāinjicē, lai
saņemtu nepieciešamo devu. Jums nepieciešamā deva ir atkarīga no Jūsu ķermeņa masas katras devas ievadīšanas brīdī. ~~ Pieejams flakons ar 45 mg devu, ja bērnam jāsaņem mazāk nekā pilna 45 mg deva. ~~ Ja sverat mazāk nekā 60 kg, ieteicamā deva ir 0,75 mg Stelara uz kg ķermeņa masas. ~~ Ja sverat no 60 kg līdz 100 kg, ieteicamā deva ir 45 mg Stelara. ~~ Ja sverat vairāk nekā 100 kg, ieteicamā deva ir 90 mg Stelara. ~~ Pēc sākumdevas nākamo devu saņemsit pēc 4 nedēļām un tad reizi 12 nedēļās.
Kā Stelara ievada ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). Ārstēšanas sākumā Stelara Jums injicēs
medicīniskais personāls vai medicīnas māsas. ~~ Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka ievadīsiet Stelara sev pats. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā
injicēt sev Stelara. ~~ Informāciju par to, kā injicēt Stelara, skatīt turpmāk punktā “Norādījumi par ievadīšanu” šīs
lietošanas instrukcijas beigās. Konsultējieties ar ārstu, ja Jums ir kādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev.
Ja esat lietojis Stelara vairāk nekā noteikts Ja esat ievadījis vai Jums ir ievadīts pārāk daudz Stelara, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Vienmēr ņemiet līdzi zāļu kastīti, pat ja tā ir tukša.
Ja esat aizmirsis lietot Stelara Ja esat aizmirsis ievadīt devu, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.
Ja Jūs pārtraucat lietot Stelara Stelara lietošanu pārtraukt nav bīstami. Taču tad, ja pārtrauksit lietošanu, simptomi var atjaunoties.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Nopietnas blakusparādības Dažiem pacientiem var rasties nopietnas blakusparādības, kuru dēļ var būt nepieciešama steidzama ārstēšana.
Alerģiskas reakcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam vai zvaniet neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam. ~~ Stelara lietotājiem nopietnas alerģiskas reakcijas (“anafilakse”) ir reti (tās iespējamas ne
vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem). Pazīmes ir:
117

o apgrūtināta elpošana vai rīšana; o zems asinsspiediens, kas var izraisīt reiboni vai apdullumu; o sejas, lūpu, mutes vai rīkles tūska. ~~ Biežas alerģiskas reakcijas pazīmes ir ādas izsitumi vai nātrene (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem).
Retos gadījumos tādi simptomi kā klepus, elpas trūkums un drudzis var būt arī alerģiskas plaušu reakcijas pret STELARA pazīmes.
Ja Jums ir nopietna alerģiska reakcija, ārsts var nolemt, ka turpmāk Jūs nedrīkstat lietot Stelara.
Infekcijas – tās var būt steidzami jāārstē. Ja ievērojat kādu no turpmāk minētajām pazīmēm, nekavējoties sazinieties ar ārstu. ~~ bieži novēro deguna vai rīkles infekcijas un parasto saaukstēšanos (iespējama ne vairāk
kā 1 no 10 cilvēkiem); ~~ retāk novēro elpceļu infekcijas (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro zemādas audu iekaisumu (“flegmona”) (iespējams 1 no 100 cilvēkiem); ~~ retāk novēro jostas rozi – sāpīgi izsitumi ar pūslīšiem (iespējami 1 no 100 cilvēkiem).
Stelara var vājināt Jūsu organisma spēju cīnīties pret infekcijām, turklāt dažas infekcijas var kļūt nopietnas. Stelara lietošanas laikā Jums jāuzmanās, ja pamanāt infekcijas pazīmes. Tās ir: ~~ drudzis, gripai līdzīgi simptomi un svīšana nakts laikā; ~~ noguruma sajūta vai elpas trūkums, kā arī nepārejošs klepus; ~~ silta, sarkana un sāpīga āda vai sāpīgi ādas izsitumi ar pūslīšiem; ~~ dedzināšanas sajūta urinēšanas laikā; ~~ caureja.
Ja pamanāt kādu no šīm infekcijas pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam. Šīs pazīmes var liecināt, piemēram, par jostas rozi, elpceļu vai ādas infekcijām, kurām var būt nopietnas komplikācijas. Izstāstiet ārstam, ja Jums ir jebkāda infekcija, kas nepāriet vai turpina atkārtoties. Jūsu ārsts var nolemt, ka nedrīkstat lietot Stelara, kamēr infekcija nav izzudusi. Jums jāpastāsta savam ārstam arī par to, ka Jums ir kādas vaļējas brūces vai iekaisumi, jo ir iespējama to infekcija.
Ādas lobīšanās — ādas apsārtuma pastiprināšanās un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā var būt smagu ādas slimību – psoriātiskās eritrodermijas vai eksfoliatīvā dermatīta – simptomi. Ja Jums rodas jebkura no šīm pazīmēm, nekavējoties izstāstiet to savam ārstam.
Citas blakusparādības
Biežas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): ~~ caureja; ~~ slikta dūša; ~~ vemšana; ~~ noguruma sajūta; ~~ reiboņa sajūta; ~~ galvassāpes; ~~ nieze; ~~ muguras, muskuļu vai locītavu sāpes; ~~ rīkles iekaisums; ~~ apsārtums un sāpes injekcijas vietā; ~~ deguna blakusdobumu infekcija.
118

Retākas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 100 cilvēkiem): ~~ zobu infekcijas; ~~ maksts sēnīšu infekcija; ~~ depresija; ~~ aizlikts deguns; ~~ asiņošana, zilumu rašanās, sacietējumi, tūska un nieze injekcijas vietā; ~~ nespēks; ~~ plakstiņa noslīdējums un nokārušies muskuļi vienā sejas pusē (“sejas paralīze” jeb “Bella
paralīze”). Parasti šīs parādības ir pārejošas; ~~ psoriāzes pārmaiņas ar apsārtumu un jauniem sīkiem dzelteniem vai baltiem pūslīšiem uz
ādas, dažkārt kopā ar drudzi (pustuloza psoriāze); ~~ ādas lobīšanās (ādas eksfoliācija); ~~ akne.
Retas blakusparādības (iespējamas ne vairāk kā 1 no 1 000 cilvēkiem) ~~ ādas apsārtums un lēverveida lobīšanās lielā ķermeņa virsmas laukumā, un šie simptomi
var izpausties ar niezi un sāpēm (eksfoliatīvais dermatīts). Līdzīgi simptomi dažkārt rodas kā dabiskas norises psoriāzes simptomu pārmaiņas (psoriātiskā eritrodermija).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Stelara
~~ Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. ~~ Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara pilnšļirces. Ilgstoša intensīva kratīšana var bojāt šīs zāles.
Nelietojiet šīs zāles ~~ Pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz pilnšļirces marķējuma un kastītes pēc „Derīgs
līdz”/"EXP". Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu. ~~ Ja šķidrums ir mainījis krāsu, kļuvis duļķains vai tajā ir redzamas svešas peldošas daļiņas
(skatīt 6. punktā “Stelara ārējais izskats un iepakojuma saturs”). ~~ Ja zināt vai uzskatāt, ka zāles varētu būt pakļautas galējām temperatūrām (piemēram, ir nejauši
sasaldētas vai uzsildītas). ~~ Ja zāles ir intensīvi sakratītas.
Stelara paredzēts tikai vienreizējai lietošanai. Flakonā un šļircē atlikušās neizlietotās zāles jāizmet. Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Stelara satur ~~ Aktīvā viela ir ustekinumabs. Katra 1 ml pilnšļirce satur 90 mg ustekinumaba. ~~ Citas sastāvdaļas ir L-histidīns, L-histidīna monohidrohlorīda monohidrāts, polisorbāts 80,
saharoze un ūdens injekcijām.
119

Stelara ārējais izskats un iepakojums Stelara ir dzidrs vai nedaudz opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu), bezkrāsains vai gaiši dzeltens šķīdums injekcijām. Šķīdums var saturēt nedaudz mazu, caurspīdīgu vai baltu proteīna daļiņu. Tas tiek piegādāts kartona iepakojumā, kurā ir 1 deva 1 ml stikla pilnšļircē. Katra pilnšļirce satur 90 mg ustekinumaba 1 ml šķīduma injekcijām.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija

Ražotājs Janssen Biologics B.V. Einsteinweg 101 NL-2333 CB Leiden Nīderlande

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: + 32 14 649 411

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 649 411

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Malta AM Mangion Ltd. Mangion Building, Triq ġdida fi triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137-955-955

Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111

120

Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410
Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000
España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00
France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux Cedex 9 Tél: 0800 25 50 75 / +33 (0)1 55 00 40 03
Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700
Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122
Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000
Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325 Lysaker Tlf: + 47 24 12 65 00
Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300
Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02–135 Warszawa Tel.: + 48 22 237 60 00
Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 P-2740-262 Porto Salvo Tel: +351 21 43 68 600
România Johnson & Johnson România S.R.L. Str. Tipografilor nr. 11-15, Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti - RO Tel: +40 21 207 18 00
Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000, Ljubljana Tel. +386 1 401 18 00
Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400
Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

121

Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Tηλ: +357 22 20 77 00
Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel +46 8 626 50 00
United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50 -100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire, HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {MM/GGGG}.

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.

122

Norādījumi par ievadīšanu Uzsākot ārstēšanu, Jūsu veselības aprūpes speciālists palīdzēs Jums veikt pirmo injekciju. Taču Jūs un ārsts varat lemt, ka Jūs pats varat sev ievadīt Stelara. Šādā gadījumā Jūs apmācīs, kā pašam sev injicēt Stelara. Vaicājiet ārstam, ja Jums rodas jebkādi jautājumi par injekcijas veikšanu sev. ~~ Stelara nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citiem šķidrumiem injekcijām. ~~ Nedrīkst sakratīt Stelara pilnšļirces, jo spēcīga sakratīšana var bojāt šīs zāles. Nelietojiet šīs
zāles, ja tās ir stipri sakratītas.
1. zīmējumā parādīts pilnšļirces ārējais izskats.
1. zīmējums
1. Pārbaudiet pilnšļirču skaitu un sagatavojiet materiālus Pilnšļirces sagatavošana lietošanai ~~ Izņemiet pilnšļirci(-es) no ledusskapja. Aptuveni pusstundu paturiet pilnšļirci ārpus kastītes.
Tas ļaus šķidrumam sasilt līdz patīkamai temperatūrai (istabas temperatūrai), lai varētu izdarīt injekciju. Kamēr ļaujat pilnšļircei sasilt līdz istabas temperatūrai, nenoņemiet šļirces adatas vāciņu. ~~ Turiet pilnšļirci aiz korpusa, ar adatas vāciņu uz augšu. ~~ Neturiet aiz virzuļa galviņas, virzuļa, adatas aizsarga spārniņiem vai adatas vāciņa. ~~ Nekad nevelciet virzuli atpakaļ. ~~ Bez norādījuma nenoņemiet pilnšļirces adatas vāciņu. ~~ Lai nepieļautu priekšlaicīgu adatas aizsegšanu ar adatas aizsargu (kā 1. zīmējumā norādīts ar zvaigznītēm *), nepieskarieties adatas aizsarga aktivizācijas spailēm.
Pārbaudiet pilnšļirci(-es), lai pārliecinātos, ka: ~~ pilnšļirču skaits un stiprums ir pareizs
o ja Jūsu deva ir 90 mg, Jums nepieciešama viena Stelara 90 mg pilnšļirce; ~~ tās ir īstās zāles; ~~ nav beidzies to derīguma termiņš; ~~ pilnšļirce nav bojāta; ~~ šķīdums pilnšļircē ir caurspīdīgs vai viegli opalescējošs (ar pērļainu mirdzumu) un bezkrāsains
vai gaiši dzeltens; ~~ šķīdums pilnšļircē nav mainījis krāsu vai kļuvis duļķains un nesatur nekādas svešas daļiņas; ~~ šķīdums pilnšļircē nav sasalis. Sameklējiet visu injekcijai nepieciešamo un izkārtojiet to uz tīras virsmas. Tas ietver antiseptiskās salvetes, vates tamponu vai marles salveti un asām lietām paredzētu tvertni (skatīt 1. zīm.).
123

2. Izvēlieties un sagatavojiet injekcijas vietu Izvēlieties injekcijas vietu (skatīt 2. zīm.) ~~ Stelara ievada injekcijas veidā zem ādas (subkutāni). ~~ Laba vieta injekcijai ir augšstilba augšējais kvadrants vai vēders, vismaz 5 cm no nabas. ~~ Ja iespējams, neizmantojiet ādas apvidus, uz kuriem ir psoriāzes izpausmes. ~~ Ja kāds Jums palīdzēs veikt injekciju, viņš vai viņa injekcijas vietai var izvēlēties arī
augšdelmu.
2. zīmējums Sagatavojiet injekcijas vietu ~~ Ļoti rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un siltu ūdeni. ~~ Ar antiseptisku salveti notīriet ādu injekcijas veikšanas vietā. ~~ Pirms injekcijas veikšanas atkārtoti šim laukumam nepieskarieties. 3. Noņemiet adatas vāciņu (skatīt 3. zīm.) ~~ Kamēr neesat gatavs injicēt devu, nedrīkst noņemt adatas vāciņu. ~~ Paņemiet pilnšļirci, turiet šļirces korpusu vienā rokā. ~~ Ar taisnu kustību noņemiet adatas vāciņu un to izmetiet. To darot, nepieskarieties virzulim.
3. zīmējums ~~ Jūs varat ievērot, ka pilnšļircē ir gaisa burbulītis vai ka adatas galā ir šķidruma piliens. Tas ir
normāli un tie nav jālikvidē. ~~ Nepieskarieties adatai un neļaujiet tai pieskarties nevienai virsmai. ~~ Ja pilnšļirce ir nokritusi, kad tai nav bijis adatas vāciņa, nelietojiet to. Ja tas noticis, lūdzu,
sazinieties ar savu ārstu vai farmaceitu. ~~ Devu injicējiet tūlīt pēc adatas vāciņa noņemšanas. 4. Injicējiet devu ~~ Turiet pilnšļirci starp vienas rokas vidējo un rādītājpirkstu un novietojiet īkšķi uz virzuļa
galviņas, bet ar otru roku maigi satveriet notīrīto ādu starp īkšķi un rādītājpirkstu. Nesaspiediet to cieši. ~~ Nekad nevelciet virzuli atpakaļ. ~~ Ar vienu strauju kustību līdz galam ievadiet adatu ādā (skatīt 4. zīm.).
124

4. zīmējums ~~ Spiežot virzuli, līdz tā galviņa pilnīgi atrodas starp adatas aizsarga spārniņiem, injicējiet visu
zāļu devu (skatīt 5. zīm.).
5. zīmējums ~~ Kad virzulis nospiests līdz galam, turpinot spiest virzuļa galviņu, izvelciet adatu un atlaidiet
ādu (skatīt 6. zīm.).
6. zīmējums ~~ Lēni noņemiet īkšķi no virzuļa galviņas, lai ļautu tukšajai šļircei virzīties uz augšu, līdz visa
adata ir aizsegta ar adatas aizsargu, kā parādīts 7. zīmējumā:
7. zīmējums
125

5. Pēc injicēšanas ~~ Dažas sekundes piespiediet antiseptisko salveti injekcijas vietai pēc injekcijas. ~~ Injekcijas vietā var būt nedaudz asins vai šķidruma. Tas ir normāli. ~~ Jūs varat piespiest vates tamponu vai marles salveti injekcijas vietai un turēt 10 sekundes. ~~ Nerīvējiet ādu injekcijas vietā. Ja nepieciešams, varat pārklāt injekcijas vietu ar nelielu
plāksteri. 6. Atkritumu likvidēšana ~~ Izlietotās šļirces jāieliek necaurduramā tvertnē, piemēram, asām lietām paredzētā tvertnē (skatīt
8. zīm.). Jūsu drošībai un veselības saglabāšanas un citu cilvēku drošības nolūkā nekad nelietojiet šļirci atkārtoti. Izmetiet asām lietām paredzēto tvertni atbilstoši vietējām prasībām. ~~ Antiseptiskās salvetes un citus piederumus var izmest atkritumu tvertnē.
8. zīmējums
126
[*1]

DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2021]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas