apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Repatha Pen 140mg 1ml

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-22
REPATHA-PEN-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Repatha Pen 140mg 1ml" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 190.76€  216.47$  159.54£  16565Rub  1986.6SEK  864PLN  680.4₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Repatha Pen 140mg 1ml     Перепроверить

ATC кодC10AX13 

Активные вещества: Evolocumabum

 


Фирма производитель: Amgen Europe B.v.
Лекарство Repatha Pen 140mg 1ml входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Repatha Pen 140mg 1ml N1, Evolocumabum Rx (Amgen Europe B.v.) [Ireland,Netherlands]
190.76€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Repatha Stikla pilnšļirce, N1

(Kardioloģija, ATĶ kods: C10AX13)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

316.00€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/15/1016/001

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/15/1016/001

Ražotājs

Amgen Technology Ireland (ADL), Ireland; Amgen Europe B.V., Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

17-JUL-15

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

140 mg

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Amgen Europe B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām. Skatīt 4.8. apakšpunktu par to, kā ziņot par nevēlamām blakusparādībām.
1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Katra pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba (evolocumab) / 1 ml šķīduma.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba (evolocumab) / 1 ml šķīduma.
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā Katrs kārtridžs satur 420 mg evolokumaba (evolocumab) / 3,5 ml šķīduma (120 mg/ml).
Repatha ir cilvēka IgG2 monoklonāla antiviela, kas iegūta, izmantojot rekombinanto DNS tehnoloģiju Ķīnas kāmja olnīcu (CHO) šūnās.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Šķīdums injekcijām (injekcija). Šķīdums injekcijām (injekcija) (SureClick). Šķīdums injekcijām (injekcija) (automātisks mini-dozators).
Šķīdums ir dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai dzeltenīgs un praktiski bez daļiņām.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Hiperholesterinēmija un jaukta dislipidēmija
Repatha ir paredzēta kā papildlīdzeklis diētai pieaugušajiem ar primāru hiperholesterinēmiju (heterozigotu pārmantotu un nepārmantotu) vai jauktu dislipidēmiju: ~~ kombinācijā ar statīnu vai statīnu ar citām lipīdu līmeni pazeminošām terapijām pacientiem, kas
nav spējuši sasniegt ZBL-H mērķi ar maksimālo panesamo statīna devu, vai ~~ vienu pašu vai kombinācijā ar citām lipīdu līmeni pazeminošām terapijām pacientiem, kuri
nepanes statīnus vai kuriem statīni ir kontrindicēti.
Homozigota pārmantota hiperholesterinēmija
Repatha ir paredzēta pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju kombinācijā ar citām lipīdu līmeni pazeminošām zālēm.
2

Noteikta aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība
Repatha ir indicēta pieaugušajiem, kam noteikta aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība (miokarda infarkts, insults vai perifēro artēriju slimība), lai pazeminātu kardiovaskulāro risku, pazeminot ZBL-H līmeni, kā papildinājumu citu riska faktoru korekcijai: ~~ kombinācijā ar maksimālo panesamo statīna devu ar vai bez citām lipīdu līmeni pazeminošām
terapijām vai ~~ vienu pašu vai kombinācijā ar citām lipīdu līmeni pazeminošām terapijām pacientiem, kuri
nepanes statīnus vai kuriem statīni ir kontrindicēti.
Pētījuma rezultātus par ietekmi uz ZBL-H, kardiovaskulāriem (KV) notikumiem un pētītajām populācijām skatīt 5.1. apakšpunktā.
4.2. Devas un lietošanas veids
Pirms uzsākt Repatha lietošanu, jāizslēdz hiperlipidēmijas vai jauktas dislipidēmijas sekundārie cēloņi (piemēram: nefrotiskais sindroms, hipotireoze).
Devas
Primāra hiperholesterinēmija un jaukta dislipidēmija pieaugušajiem Repatha ieteicamā deva ir vai nu 140 mg reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī; abas devas ir klīniski ekvivalentas.
Homozigota pārmantota hiperholesterinēmija pieaugušajiem un pusaudžiem vecumā no 12 gadiem Ieteicamā sākumdeva ir 420 mg reizi mēnesī. Pēc 12 nedēļu ārstēšanas devas lietošanas biežumu var palielināt līdz 420 mg reizi 2 nedēļās, ja nav sasniegta klīniski nozīmīga atbildes reakcija. Pacientiem, kuriem tiek veikta aferēze, ārstēšanu var uzsākt ar 420 mg reizi divās nedēļās atbilstoši viņu aferēzes shēmai.
Noteikta aterosklerotiska kardiovaskulāra slimība pieaugušajiem Repatha ieteicamā deva ir vai nu 140 mg reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī; abas devas ir klīniski ekvivalentas.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama, skatīt 4.4. apakšpunktu par pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais glomerulārais filtrācijas ātrums (aGFĀ) < 30 ml/min/1,73 m2).
Pacienti ar aknu darbības traucējumiem Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama, skatīt 4.4. apakšpunktu par pacientiem ar vidēji smagiem un smagiem aknu darbības traucējumiem.
Gados vecāki pacienti (vecums ≥ 65 gadi) Gados vecākiem pacientiem devas pielāgošana nav nepieciešama.
Pediatriskā populācija Repatha drošums un efektivitāte bērniem vecumā līdz 18 gadiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju indikāciju nav noteikta. Dati nav pieejami.
Repatha drošums un efektivitāte bērniem vecumā līdz 12 gadiem ar homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas indikāciju nav noteikta. Dati nav pieejami.
3

Lietošanas veids
Subkutāna lietošana.
Repatha paredzēta subkutānai injicēšanai vēderā, augšstilbā vai augšdelmā. Injekcijas vietas jāmaina, un injekciju nedrīkst veikt vietās, kur āda ir plāna, nobrāzta, apsārtusi vai sacietējusi. Repatha nedrīkst ievadīt intravenozi vai intramuskulāri.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 140 mg deva jāinjicē, izmantojot vienu pilnšļirci. 420 mg deva jāinjicē, izmantojot trīs pilnšļirces, ievadot secīgi 30 minūšu laikā.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 140 mg deva jāinjicē, izmantojot vienu pildspalvveida pilnšļirci. 420 mg jāinjicē, izmantojot trīs pildspalvveida pilnšļirces, ievadot secīgi 30 minūšu laikā.
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā 420 mg deva jāinjicē, izmantojot vienu kārtridžu ar automātisku mini-dozatoru.
Repatha ir paredzēta, lai pacients pēc atbilstošas apmācības to ievadītu sev pats. Repatha ievadīšanu var veikt arī persona, kas apmācīta ievadīt zāles.
Tikai vienreizējai lietošanai.
Norādījumus par ievadīšanu skatīt 6.6. apakšpunktā un „Norādījumi par lietošanu” uz kastītes.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Nieru darbības traucējumi
Pieredze par Repatha lietošanu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (aprēķinātais glomerulārais filtrācijas ātrums (aGFĀ) < 30 ml/min/1,73 m2) ir ierobežota (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem Repatha jālieto piesardzīgi.
Aknu darbības traucējumi
Pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem novēroja kopējās evolukumaba iedarbības samazināšanos, kas var izraisīt ZBL-H samazināšanās ietekmes pavājināšanos. Tādēļ šiem pacientiem var būt nepieciešama stingra uzraudzība.
Pētījumi par pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh C kategorija) nav veikti (skatīt 5.2. apakšpunktu). Pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem Repatha jālieto piesardzīgi.
Sausa dabīgā gumija
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Stikla pilnšļirces adatas apvalks ir izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājuma), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas. Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Pildspalvveida pilnšļirces adatas apvalks ir izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājuma), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.
4

Nātrija saturs Šīs zāles satur mazāk nekā 1 mmol nātrija (23 mg) vienā devā, t.i., būtībā tās ir „nātriju nesaturošas”. 4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi Oficiāli zāļu-zāļu mijiedarbības pētījumi ar Repatha nav veikti. Statīnu un evolokumaba farmakokinētiskā mijiedarbība tika novērtēta Repatha klīniskajos pētījumos. Pacientiem, kuri vienlaikus lietoja statīnus, tika novērota evolokumaba klīrensa palielināšanās apmēram par 20%. Šī klīrensa palielināšanās daļēji notiek ar statīnu starpniecību, palielinot 9. tipa proproteīna konvertāzes subtilizīna/keksīna (Proprotein Convertase Subtilisin/Kexin Type 9 – (PCSK9)) koncentrāciju, kas nevēlami neietekmēja evolokumaba farmakodinamisko ietekmi uz lipīdiem. Statīna devas pielāgošana, lietojot to kombinācijā ar Repatha, nav nepieciešama. Farmakokinētiskās un farmakodinamiskās mijiedarbības pētījumi starp Repatha un lipīdu līmeni pazeminošām zālēm, kas nav statīni un ezetimibs, nav veikti. 4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti Grūtniecība Dati par Repatha lietošanu grūtniecības laikā ir ierobežoti vai nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda tiešu vai netiešu ietekmi attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Repatha grūtniecības laikā, nevajadzētu lietot, ja vien sievietes klīniskā stāvokļa dēļ nav nepieciešama ārstēšana ar evolokumabu. Barošana ar krūti Nav zināms, vai evolokumabs izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku jaundzimušajiem/zīdaiņiem. Lēmums pārtraukt bērna barošanu ar krūti vai pārtraukt/atturēties no terapijas ar Repatha jāpieņem izvērtējot krūts barošanas ieguvumu bērnam un ieguvumu no terapijas sievietei. Fertilitāte Dati par evolokumaba ietekmi uz cilvēku fertilitāti nav pieejami. Pētījumos ar dzīvniekiem netika konstatēta jebkāda ietekme uz fertilitātes mērķa kritērijiem koncentrācijas-laika zemlīknes laukuma (AUC) ekspozīcijas līmeņos, kas būtu daudz augstāki nekā pacientiem, kuri saņēma 420 mg evolokumaba reizi mēnesī (skatīt 5.3. apakšpunktu). 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Repatha nav zināmas ietekmes uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
5

4.8. Nevēlamās blakusparādības

Drošuma profila kopsavilkums

Visbiežāk ziņotās blakusparādības galvenajos pētījumos, lietojot ieteicamās devas, bija nazofaringīts (7,4%), augšējo elpceļu infekcija (4,6%), muguras sāpes (4,4%), artralģija (3,9%), gripa (3,2%) un reakcijas injekcijas vietā (2,2%). Drošuma profils homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas populācijā atbilda primāras hiperholesterinēmijas un jauktas dislipidēmijas populācijā konstatētajam.

Nevēlamo blakusparādību saraksts tabulas veidā

Blakusparādības, par kurām tika ziņots galvenajos kontrolētajos klīniskajos pētījumos, kā arī spontāni iesniegtos ziņojumos, norādītas zemāk 1. tabulā atbilstoši šādai orgānu sistēmu klasifikācijai un definīcijai: ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk (≥ 1/1 000 līdz < 1/100), reti (≥ 1/10 000 līdz < 1/1 000) un ļoti reti (< 1/10 000).

1. tabula. Repatha nevēlamās blakusparādības

MedDRA orgānu sistēmu

Blakusparādības

klasifikācija (OSK)

Infekcijas un infestācijas

Gripa

Nazofaringīts

Augšējo elpceļu infekcija

Imūnās sistēmas traucējumi

Izsitumi

Nātrene

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Slikta dūša

Ādas un zemādas audu bojājumi

Angioedēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu

Muguras sāpes

sistēmas bojājumi

Artralģija

Vispārēji traucējumi un reakcijas

Reakcijas injekcijas vietā1

ievadīšanas vietā

1 Skatīt apakšpunktu „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts”

Biežums
Bieži Bieži Bieži Bieži Retāk Bieži Reti Bieži Bieži Bieži

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību apraksts

Reakcijas injekcijas vietā Visbiežākās reakcijas injekcijas vietā bija zilumu veidošanās injekcijas vietā, apsārtums, asiņošana, sāpes injekcijas vietā un pietūkums.

Pediatriskā populācija

Pieredze par Repatha lietošanu pediatriskiem pacientiem ir ierobežota. Klīniskajos pētījumos tika iekļauti četrpadsmit homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas pacienti vecumā no ≥ 12 līdz < 18 gadiem. Attiecībā uz drošumu netika novērota atšķirība starp pusaudžiem un pieaugušiem pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.

Repatha drošums un efektivitāte pediatriskiem pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju nav noteikta.

Gados vecāki pacienti

No 18 546 pacientiem, kurus ārstēja ar Repatha dubultmaskētos klīniskajos pētījumos, 7 656 (41,3%) bija ≥ 65 gadus veci un 1 500 (8,1%) bija ≥ 75 gadus veci. Salīdzinot ar gados jaunākiem pacientiem, šiem pacientiem nenovēroja vispārējas atšķirības attiecībā uz drošumu vai efektivitāti.

6

Imunogenitāte
Klīniskajos pētījumos 0,3% pacientu (48 no 17 992 pacientiem), kurus ārstēja ar vismaz vienu Repatha devu, uzrādīja pozitīvu saistošo antivielu veidošanos. Pacientiem, kuru serumā konstatēja saistošās antivielas, pēc tam noteica neitralizējošās antivielas, un nevienam no pacientiem neitralizējošās antivielas netika atklātas. Saistošo antivielu pret evolokumabu klātbūtne neietekmēja Repatha farmakokinētikas profilu, klīnisko atbildes reakciju vai drošumu.
Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām
Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.
4.9. Pārdozēšana
Pētījumos ar dzīvniekiem netika novērota nevēlama ietekme, ekspozīcijai līdz 300 reizēm pārsniedzot ekspozīciju pacientiem, kurus ārstēja ar Repatha 420 mg reizi mēnesī.
Repatha pārdozēšanai nav specifiskas ārstēšanas. Pārdozēšanas gadījumā pacients jāārstē simptomātiski un pēc vajadzības jāveic uzturoši pasākumi.
5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: citi lipīdus modificējoši līdzekļi. ATĶ kods: C10AX13
Darbības mehānisms
Evolokumabs selektīvi saistās pie PCSK9 un novērš cirkulējošo PCSK9 saistīšanos pie zema blīvuma lipoproteīnu receptoriem (ZBLR) uz aknu šūnu virsmas, tādējādi novēršot PCSK9-mediēto ZBLR degradāciju. Aknu ZBLR līmeņa paaugstināšanās izraisa saistītu ZBL holesterīna (ZBL-H) daudzuma samazināšanos serumā.
Farmakodinamiskā iedarbība
Klīniskajos pētījumos Repatha pazemināja nesaistītās PCSK9, ZBL-H, KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1, ĻZBL-H, TG, Lp(a) līmeni un paaugstināja ABL-H un ApoA1 līmeni pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju.
Repatha 140 mg vai 420 mg vienreizēja subkutāna ievadīšana izraisīja cirkulējošās nesaistītās PCSK9 maksimālo nomākumu 4 stundās, kam sekoja ZBL-H samazināšanās, kā atbildes reakciju sasniedzot viszemāko vidējo līmeni attiecīgi 14. un 21. dienā. Nesaistītās PCSK9 un seruma lipoproteīnu izmaiņas bija atgriezeniskas, pārtraucot Repatha lietošanu. Evolokumaba izvadīšanas laikā nenovēroja nesaistītās PCSK9 vai ZBL-H palielināšanos virs sākotnējā līmeņa, kas liecina par kompensācijas mehānismiem PCSK9 producēšanas palielināšanai, un ZBL-H ārstēšanas laikā neradās.
Subkutānas ievadīšanas shēmas pa 140 mg reizi 2 nedēļās un 420 mg reizi mēnesī bija ekvivalentas vidējā ZBL-H līmeņa pazemināšanā (vidēji 10. un 12. nedēļā), un rezultāts bija -72 līdz -57% no sākotnējā līmeņa salīdzinājumā ar placebo. Ārstēšana ar Repatha izraisīja līdzīgu ZBL-H līmeņa pazemināšanos, lietojot to vienu pašu vai kombinācijā ar citu lipīdu līmeni pazeminošu terapiju.
7

Klīniskā efektivitāte primāras hiperholesterinēmijas un jauktas dislipidēmijas gadījumā
ZBL-H samazināšanās par apmēram 55% līdz 75% ar Repatha tika sasniegta jau 1. nedēļā un saglabājās ilgstošas terapijas laikā. Maksimālā atbildes reakcija parasti tika sasniegta 1 līdz 2 nedēļu laikā pēc devas pa 140 mg reizi 2 nedēļās un 420 mg reizi mēnesī. Repatha bija efektīva visās apakšgrupās salīdzinājumā ar placebo un ezetimibu, un nenovēroja nozīmīgas atšķirības starp apakšgrupām, tādām kā vecuma, rases, dzimuma, reģiona, ķermeņa masas indeksa, nacionālās holesterīna izglītības programmas riska, pašreizējā smēķēšanas statusa, sākotnējo koronārās sirds slimības (KSS) riska faktoru, priekšlaicīgas KSS ģimenes anamnēzē, glikozes tolerances statusa (t.i., 2. tipa cukura diabēts, metaboliskais sindroms vai neviens no tiem), hipertensijas, statīna devas un intensitātes, nesaistītās PCSK9 sākotnējā līmeņa, sākotnējā ZBL-H un sākotnējā TG līmeņa.
80-85% visu primārās hiperlipidēmijas pacientu, kas tika ārstēti ar kādu no devām, Repatha uzrādīja ≥ 50% ZBL-H līmeņa pazemināšanos vidēji 10. un 12. nedēļā. Līdz 99% pacientu, kas tika ārstēti kādu no Repatha devām, sasniedza ZBL-H < 2,6 mmol/l, un līdz 95% sasniedza ZBL-H < 1,8 mmol/l vidēji 10. un 12. nedēļā.
Kombinācija ar statīnu un statīnu ar citām lipīdu līmeni pazeminošām zālēm
LAPLACE-2 bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts 12 nedēļu ilgs pētījums ar 1 896 pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju vai jauktu dislipidēmiju, kurus randomizēja, lai saņemtu Repatha kombinācijā ar statīniem (rosuvastatīnu, simvastatīnu vai atorvastatīnu). Repatha tika salīdzināta ar placebo attiecībā uz rosuvastatīna un simvastatīna grupām un salīdzināta ar placebo un ezetimibu attiecībā uz atorvastatīna grupu.
Repatha ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot ar placebo attiecībā uz rosuvastatīna un simvastatīna grupām un salīdzinot ar placebo un ezetimibu attiecībā uz atorvastatīna grupu (p < 0,001). Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1, ĻZBL-H, TG un Lp(a) līmeni un paaugstināja ABL-H līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot ar placebo attiecībā uz rosuvastatīna un simvastatīna grupām (p < 0,05), un ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1 un Lp(a) līmeni, salīdzinot ar placebo un ezetimibu attiecībā uz atorvastatīna grupu (p < 0,001) (skatīt 2. un 3. tabulu).
RUTHERFORD-2 bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts, placebo kontrolēts, 12 nedēļu ilgs pētījums ar 329 pacientiem ar heterozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju, kuri saņēma lipīdu līmeni pazeminošas zāles. Repatha ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot ar placebo (p < 0,001). Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1, ĻZBL-H, TG un Lp(a) līmeni un paaugstināja ABL-H un ApoA1 no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot ar placebo (p < 0,05) (skatīt 2. tabulu).
8

2. tabula. Ārstēšanas ar Repatha iedarbība, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz vidēji 10. un 12. nedēļai (%, 95% TI)

Pētījums Devu ZBL-H Ne- ApoB KH Lp(a) ĻZBL- ABL- TG Apo- KH/ ApoB/

shēma (%) ABL-H (%) (%) (%) H H (%) A1 ABL-H ApoA1

(%)

(%) (%)

(%) attie- attie-

cība cība

%%

LAPLACE2
(HJD) (kombinētas

140 mg R2N
(N = 555)

-72b

-60b -56b -41b -30b -18b

(-75, -69) (-63, -58) (-58, -53) (-43, -39) (-35, -25) (-23, -14)

6b
(4, 8)

-17b
(-22, -13)

3b
(1, 5)

-45b -56b
(-47, -42) (-59, -53)

rosuvastatīna, simvastatīna
un atorvastatīna
grupas)

420 mg RM
(N = 562)

-69b

-60b -56b -40b -27b -22b 8b -23b

(-73, -65) (-63, -57) (-58, -53) (-42, -37) (-31, -24) (-28, -17) (6, 10) (-28, -17)

5b -46b -58b
(3, 7) (-48, -43) (-60, -55)

RUTHERFORD-2
(HePH)

140 mg R2N
(N = 110)

-61b -56b -49b -42b -31b -22b 8b -22b 7a -47b -53
(-67, -55) (-61, -51) (-54, -44) (-46, -38) (-38, -24) (-29, -16) (4, 12) (-29, -15) (3, 12) (-51, -42) (-58, -48)

420 mg RM
(N = 110)

-66b
(-72, -61)

-60b -55b -44b -31b -16b
(-65, -55) (-60, -50) (-48, -40) (-38, -24) (-23, -8)

9b -17b
(5, 14) (-24, -9)

5a -49b -56b
(1, 9) (-54, -44) (-61, -50)

Saīsinājumi: R2N = reizi 2 nedēļās, RM = reizi mēnesī, HJD = primāra hiperholesterinēmija un jaukta

dislipidēmija; HePH = heterozigota pārmantota hiperholesterinēmija; a p vērtība < 0,05 salīdzinājumā ar placebo;

b p vērtība < 0,001 salīdzinājumā ar placebo.

Pacienti ar statīnu nepanesību

GAUSS-2 bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts, ezetimiba kontrolēts, 12 nedēļu ilgs pētījums ar 307 pacientiem, kuri nepanesa statīnus vai nespēja panest efektīvu statīnu devu. Repatha ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni, salīdzinot ar ezetimibu (p < 0,001). Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1 un Lp(a) līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot ar ezetimibu (p < 0,001) (skatīt 3. tabulu).

Ārstēšana bez statīniem

MENDEL-2 bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts, placebo un ezetimiba kontrolēts, 12 nedēļu ilgs Repatha pētījums ar 614 pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju. Repatha ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot gan ar placebo, gan ezetimibu (p < 0,001). Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1 un Lp(a) līmeni no sākumstāvokļa vidēji 10 un 12 nedēļu laikā, salīdzinot gan ar placebo, gan ezetimibu (p < 0,001) (skatīt 3. tabulu).

9

3. tabula. Ārstēšanas ar Repatha iedarbība, salīdzinot ar ezetimibu, pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz vidēji 10. un 12. nedēļai (%, 95% TI)

Pētījums Devu ZBL-H Ne- ApoB KH Lp(a) ĻZBL- ABL- TG Apo- KH/ ApoB/

shēma (%) ABL-H (%) (%) (%) H H (%) A1 ABL-H ApoA1

(%)

(%) (%)

(%) attie- attie-

cība cība

%

%

LAPLACE- 140 mg

2

R2N

(HJD)

(N = 219)

(kombinētas 420 mg

atorvastatīna RM
grupas) (N = 220)

-43c -34c -34c -23c -30c -1
(-50, -37) (-39, -30) (-38, -30) (-26, -19) (-35, -25) (-7, 5)
-46c -39c -40c -25c -33c -7
(-51, -40) (-43, -34) (-44, -36) (-29, -22) (-41, -26) (-20, 6)

7c
(4, 10)
8c
(5, 12)

-2
(-9, 5)
-8
(-21, 5)

7c
(4, 9)
7c
(2, 11)

-27c
(-30, -23)
-30c
(-34, -26)

-38c
(-42, -34)
-42c
(-47, -38)

GAUSS-2
(statīnu nepanesība)

140 mg R2N
(N = 103)
420 mg RM
(N = 102)

-38b -32b -32b -24b -24b -2
(-44, -33) (-36, -27) (-37, -27) (-28, -20) (-31, -17) (-10, 7)
-39b -35b -35b -26b -25b -4
(-44, -35) (-39, -31) (-40, -30) (-30, -23) (-34, -17) (-13, 6)

5
(1, 10)
6
(1, 10)

-3
(-11, 6)
-6
(-17, 4)

5a -27b -35b
(2, 9) (-32, -23) (-40, -30)
3 -30b -36b
(-1, 7) (-35, -25) (-42, -31)

MENDEL2
(ārstēšana bez statīna)

140 mg R2N
(N = 153)
420 mg RM
(N = 153)

-40b -36b -34b -25b -22b -7
(-44, -37) (-39, -32) (-37, -30) (-28, -22) (-29, -16) (-14, 1)
-41b -35b -35b -25b -20b -10
(-44, -37) (-38, -33) (-38, -31) (-28, -23) (-27, -13) (-19, -1)

6a
(3, 9)
4
(1, 7)

-9
(-16, -1)
-9
(-18, 0)

3
(0, 6)
4a
(1, 7)

-29b
(-32, -26)
-28b
(-31, -24)

-35b
(-39, -31)
-37b
(-41, -32)

Saīsinājumi: R2N = reizi 2 nedēļās, RM = reizi mēnesī, HJD = Primāra hiperholesterinēmija un jauktu

dislipidēmija, a p vērtība < 0,05 salīdzinājumā ar ezetimibu, b p vērtība < 0,001 salīdzinājumā ar ezetimibu,

c nominālā p vērtība < 0,001 salīdzinājumā ar ezetimibu.

Ilgstoša efektivitāte primāras hiperholesterinēmijas un jauktas dislipidēmijas gadījumā

DESCARTES bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts, placebo kontrolēts, 52 nedēļu ilgs pētījums ar 901 pacientu ar hiperlipidēmiju, kas saņēma tikai diētu, atorvastatīnu vai atorvastatīna un ezetimiba kombināciju. Repatha pa 420 mg reizi mēnesī ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa līdz 52. nedēļai, salīdzinot ar placebo (p < 0,001). Ārstēšanas efekts saglabājās 1 gadu, ko pierādīja ZBL-H līmeņa pazemināšanās no 12. līdz 52. nedēļai. ZBL-H līmeņa pazemināšanās no sākumstāvokļa līdz 52. nedēļai, salīdzinot ar placebo, bija pastāvīga uz lipīdu līmeni pazeminošu zāļu fona, kas optimizēja ZBL-H un kardiovaskulāro risku.

Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1, ĻZBL-H, TG un Lp(a) līmeni un paaugstināja ABL-H un ApoA1 līmeni 52. nedēļā, salīdzinot ar placebo (p < 0,001) (4. tabula).

4. tabula. Ārstēšanas ar Repatha iedarbība, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz 52. nedēļai (%, 95% TI)

Pētījums Devu ZBL-H Ne- ApoB KH Lp(a) ĻZBL- ABL- TG Apo- KH/ ApoB/

shēma (%) ABL-H (%) (%) (%) H H (%) A1 ABL-H ApoA1

(%)

(%) (%)

(%) attie- attie-

cība cība

%

%

DESCARTES

420 mg RM
(N = 599)

-59b -50b -44b -33b -22b -29b 5b
(-64, -55) (-54, -46) (-48, -41) (-36, -31) (-26, -19) (-40, -18) (3, 8)

-12b
(-17, -6)

3a
(1, 5)

-37b -46b
(-40, -34) (-50, -43)

Saīsinājumi: RM = reizi mēnesī, a nominālā p vērtība < 0,001 salīdzinājumā ar placebo, b p vērtība < 0,001

salīdzinājumā ar placebo.

10

OSLER un OSLER-2 bija divi randomizēti, kontrolēti, atklāti, pagarināti pētījumi, lai novērtētu Repatha ilgtermiņa drošumu un efektivitāti pacientiem, kuri pabeidza ārstēšanos „mātes” pētījumā. Pētījuma pirmajā gadā katrā pagarinātajā pētījumā pacienti tika randomizēti 2:1, lai saņemtu vai nu Repatha plus standarta ārstēšanu (evolokumaba grupa) vai standarta ārstēšanu vienu pašu (kontroles grupa). Pirmā gada beigās (52. nedēļā OSLER pētījumā un 48. nedēļā OSLER-2 pētījumā) pacientus iekļāva visā Repatha periodā, kurā visi pacienti saņēma Repatha atklātā pētījumā vēl papildu 4 gadus (OSLER) vai 2 gadus (OSLER-2).

Pavisam 1 324 pacienti tika iekļauti OSLER pētījumā. Repatha 420 mg reizi mēnesī ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa līdz 12. un 52. nedēļai, salīdzinot ar kontroles grupu (nominālā p < 0,001). Ārstēšanas iedarbība saglabājās 272 nedēļas, ko pierādīja ZBL-H līmeņa pazemināšanās „mātes” pētījumā no 12. līdz 260. nedēļai atklātajā pagarinājuma pētījumā. Pavisam 3 681 pacienti tika iekļauti OSLER-2 pētījumā. Repatha ievērojami pazemināja ZBL-H līmeni no sākumstāvokļa līdz 12. un 48. nedēļai, salīdzinot ar kontroles grupu (nominālā p < 0,001). Ārstēšanas iedarbība saglabājās, ko pierādīja ZBL-H līmeņa pazemināšanās no 12. līdz 104. nedēļai atklātajā pagarinājuma pētījumā. Repatha ievērojami pazemināja KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H, ApoB/ApoA1, ĻZBL-H, TG un Lp(a) līmeni un paaugstināja ABL-H un ApoA1 līmeni no sākumstāvokļa līdz 52. nedēļai OSLER pētījumā un līdz 48. nedēļai OSLER-2 pētījumā, salīdzinot ar kontroles grupu (nominālā p < 0,001). ZBL-H un citi lipīdu raksturlielumi atgriezās sākotnējā līmenī 12 nedēļu laikā pēc Repatha lietošanas pārtraukšanas OSLER vai OSLER-2 sākumā bez pierādījumiem par atsitiena efektu.

TAUSSIG bija daudzcentru, atklāts, 5 gadus ilgs, pagarināts pētījums, lai novērtētu Repatha ilgtermiņa drošumu un efektivitāti, lietojot to kā papildinājumu citām lipīdu līmeni pazeminošām zālēm pacientiem ar smagu pārmantotu hiperholesterinēmiju (PH), ieskaitot homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju. TAUSSIG pētījumā tika iekļauti pavisam 194 pacienti ar smagu pārmantotu hiperholesterinēmiju (ne-HoPH) un 106 pacienti ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju. Visi pacienti pētījumā sākumā tika ārstēti ar Repatha 420 mg reizi mēnesī, izņemot tos, kuri iekļaušanas brīdī saņēma lipīdu aferēzi – viņi sāka ar Repatha 420 mg vienu reizi 2 nedēļās. Devas ievadīšanas biežumu pacientiem bez aferēzes varēja palielināt līdz 420 mg vienu reizi 2 nedēļās, pamatojoties uz ZBL-H atbildes reakciju un PCSK9 līmeni. Repatha ilgtermiņa lietošana pierādīja ilgstošu ārstēšanas efektu, ko apliecināja ZBL-H līmeņa pazemināšanās pacientiem ar smagu pārmantotu hiperholesterinēmiju (ne-HoPH) (5. tabula).

Citu lipīdu raksturlielumu (KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H un ApoB/ApoA1) izmaiņas arī pierādīja Repatha ilgtermiņa lietošanas ilgstošu efektu pacientiem ar smagu pārmantotu hiperholesterinēmiju (ne-HoPH).

5. tabula. Repatha ietekme uz ZBL-H līmeni pacientiem ar smagu pārmantotu hiperholesterinēmiju (ne-HoPH) − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz PAP 216. nedēļai (un saistītais 95% TI)

Pacientu PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

populācija 12. nedēļa 24. nedēļa 36. nedēļa 48. nedēļa 96. nedēļa 144. nedēļa 192. nedēļa 216. nedēļa

(N) (n = 191) (n = 191) (n = 187) (n = 187) (n = 180) (n = 180) (n = 147) (n = 96)

Smaga PH (ne-HoPH)

-54,9

-54,1

-54,7

-56,9

-53,3

(N = 194) (-57,4, -52,4) (-57,0, -51,3) (-57,4, -52,0) (-59,7, -54,1) (-56,9, -49,7)

-53,5
(-56,7, -50,2)

-48,3
(-52,9, -43,7)

-47,2
(-52,8, -41,5)

Saīsinājumi: PAP = pētījuma atklātais pagarinājums, N (n) = novērtējamo pacientu skaits (N) un pacienti ar novērotām ZBL vērtībām specifiski ieplānotā vizītē (n) smagas pārmantotas hiperholesterinēmijas (ne-HoPH) galīgās analīzes grupā.

Ilgstoša ļoti zema ZBL-H līmeņa (t.i., < 0,65 mmol/l [< 25 mg/dl]) klīniskā nozīme vēl nav noteikta. Pieejamie dati liecina, ka nav klīniski nozīmīgu drošuma profila atšķirību starp pacientiem ar ZBL-H līmeni < 0,65 mmol/l un pacientiem ar augstāku ZBL-H līmeni, skatīt 4.8. apakšpunktu.

11

Homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas ārstēšana

TESLA bija starptautisks, daudzcentru, dubultmaskēts, randomizēts, placebo kontrolēts, 12 nedēļu ilgs pētījums ar 49 homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas pacientiem vecumā no 12 līdz 65 gadiem. Repatha 420 mg reizi mēnesī, lietojot kā papildinājumu citām lipīdu līmeni pazeminošām zālēm (piemēram, statīniem, žultsskābes sekvestrantiem), ievērojami pazemināja ZBL-H un ApoB līmeni 12. nedēļā, salīdzinot ar placebo (p < 0,001) (6. tabula). Citu lipīdu raksturlielumu (KH, ne-ABL-H, KH/ABL-H un ApoB/ApoA1) izmaiņas arī pierādīja ārstēšanas ar Repatha efektu, lietojot pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.

6. tabula. Ārstēšanas ar Repatha iedarbība, salīdzinot ar placebo, pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz 12. nedēļai(%, 95% TI)

Pētījums Devu ZBL-H Ne-ABL-H ApoB KH Lp(a) ĻZBL-H ABL-H TG KH/ ApoB/

shēma (%)

(%)

(%) (%) (%) (%) (%) (%) ABL-H ApoA1

attie- attie-

cība cība

%%

TESLA
(HoPH)

420 mg RM
(N = 33)

-32b
(-45, -19)

-30a
(-42, -18)

-23b -27a -12
(-35, -11) (-38, -16) (-25, 2)

-44
(-128, 40)

-0,1 0,3 -26a -28a
(-9, 9) (-15, 16) (-38, -14) (-39, -17)

Saīsinājumi: HoPH = Homozigota pārmantota hiperholesterinēmija, RM = reizi mēnesī, a nominālā p vērtība

< 0,001 salīdzinājumā ar placebo, b p vērtība < 0,001 salīdzinājumā ar placebo.

Ilgtermiņa efektivitāte homozigotas pārmantotas hiperholesterinēmijas gadījumā

TAUSSIG pētījumā Repatha ilgtermiņa lietošana pierādīja ilgstošu ārstēšanas efektu, ko apliecināja ZBL-H līmeņa pazemināšanās par apmēram 20% līdz 30% pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju, kuri nesaņēma aferēzi, un par apmēram 10% līdz 30% pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju, kuri saņēma aferēzi (7. tabula). Citu lipīdu raksturlielumu (KH, ApoB, ne-ABL-H, KH/ABL-H un ApoB/ApoA1) izmaiņas arī pierādīja Repatha ilgstošas lietošanas ilgtermiņa efektivitāti pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju. ZBL-H līmeņa pazemināšanās un citu lipīdu raksturlielumu izmaiņas 14 pusaudžiem (vecums ≥ 12 līdz < 18 gadi) ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju ir salīdzināmas ar tām, ko novēroja kopējā pacientu populācijā ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.

7. tabula. Repatha ietekme uz ZBL-H līmeni pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju − vidējās procentuālās izmaiņas no sākumstāvokļa līdz PAP 216. nedēļai (un saistītais 95% TI)

Pacientu

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

PAP

populācija (N) 12. nedēļa 24. nedēļa 36. nedēļa 48. nedēļa 96. nedēļa 144. nedēļa 192. nedēļa 216. nedēļa

HoPH
(N = 106)

-21,2

-21,4

-27,0

-24,8

-25,0

-27,7

-27,4

-24,0

(-26,0, -16,3) (-27,8, -15,0) (-32,1, -21,9) (-31,4, -18,3) (-31,2, -18,8) (-34,9, -20,5) (-36,9, -17,8) (-34,0, -14,0)

(n = 104)

(n = 99)

(n = 94)

(n = 93)

(n = 82)

(n = 79)

(n = 74)

(n = 68)

Bez aferēzes
(N = 72)

-22,7

-25,8

-30,5

-27,6

-23,5

-27,1

-30,1

-23,4

(-28,1, -17,2) (-33,1, -18,5) (-36,4, -24,7) (-35,8, -19,4) (-31,0, -16,0) (-35,9, -18,3) (-37,9, -22,2) (-32,5, -14,2)

(n = 70)

(n = 69)

(n = 65)

(n = 64)

(n = 62)

(n = 60)

(n = 55)

(n = 50)

Ar aferēzi
(N = 34)

-18,1
(-28,1, -8,1) (n = 34)

-11,2
(-24,0, 1,7) (n = 30)

-19,1

-18,7

-29,7

-29,6

-19,6

(-28,9, -9,3) (-29,5, -7,9) (-40,6, -18,8) (-42,1, -17,1) (-51,2, 12,1)

(n = 29)

(n = 29)

(n = 20)

(n = 19)

(n = 19)

-25,9
(-56,4, 4,6) (n = 18)

Saīsinājumi: PAP = pētījuma atklātais pagarinājums, N (n) = novērtējamo pacientu skaits (N) un pacienti ar novērotām ZBL vērtībām specifiski ieplānotā vizītē (n) HoPH galīgās analīzes grupā.

12

Ietekme uz aterosklerotiskās slimības slodzi
Repatha 420 mg reizi mēnesī iedarbība uz aterosklerotiskas slimības smagumu, ko mēra ar intravaskulāru ultraskaņu (IVUS), tika novērtēta 78 nedēļu dubultmaskētā, randomizētā, placebo kontrolētā pētījumā ar 968 pacientiem ar koronāro artēriju slimību, kam veica stabilu optimālu statīna terapiju. Salīdzinājumā ar placebo Repatha samazināja gan procentuālo ateromas tilpumu (PAT; 1,01% [95% TI 0,64; 1,38], p < 0,0001), gan kopējo ateromas tilpumu (KAV; 4,89 mm3 [95% TI 2,53; 7,25], p < 0,0001). Mērot PAT, aterosklerotisku regresiju novēroja 64,3% pacientu (95% TI 59,6; 68,7) un 47,3% (95% TI 42,6; 52,0) pacientu, kuri, attiecīgi saņēma Repatha vai placebo. Mērot KAV, aterosklerotisku regresiju novēroja attiecīgi 61,5% (95% TI 56,7; 66,0) un 48,9% (95% TI 44,2; 53,7) pacientiem, kuri saņēma Repatha vai placebo. Pētījumā netika pētīta korelācija starp aterosklerotiskas slimības regresiju un kardiovaskulāriem notikumiem.
Kardiovaskulāra riska pazemināšana pieaugušajiem ar noteiktu aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību
Repatha rezultātu pētījums (FOURIER) bija randomizēts, ar notikumiem saistīts dubultmaskēts pētījums ar 27 564 subjektiem vecumā no 40 līdz 86 gadiem (vidējais vecums 62,5 gadi) ar noteiktu aterosklerotisku KV slimību; 81% bija iepriekšējs miokarda infarkta (MI) notikums, 19% bija iepriekšējs insulta notikums un 13% bija perifēro artēriju slimība. Vairāk nekā 99% pacientu bija jālieto vidējas vai ļoti lielas statīnu devas un vismaz viena no citām kardiovaskulārajām zālēm, tādām kā antitrombotiskie līdzekļi, bēta blokatori, AKE inhibitori vai angiotenzīna receptoru blokatori; ZBL-H (Q1, Q3) sākotnējā stāvokļa mediāna bija 2,4 mmol/l (2,1; 2,8). Absolūtais KV risks starp ārstēšanas grupām bija izlīdzsvarots, bez tam notikumu indekss visiem pacientiem bija vismaz 1 galvenais vai 2 mazsvarīgāki KV riska faktori; 80% bija hipertensija, 36% bija cukura diabēts un 28% bija ikdienas smēķētāji. Pacientus randomizēja 1:1 vai nu Repatha (140 mg reizi divās nedēļās vai 420 mg vienu reizi mēnesī) vai atbilstoši placebo lietošanai; vidējais pacientu kontroles ilgums bija 26 mēneši.
Visā pētījumā tika novērota ievērojama ZBL-H samazināšanās, katrā vērtējumā sasniedzot ZBL-H līmeņa mediānu 0,8 līdz 0,9 mmol/l; 25% pacientu sasniedza mazāku ZBL-H koncentrāciju nekā 0,5 mmol/l. Neskatoties uz sasniegto ļoti zemo ZBL-H līmeni, netika novēroti jauni drošuma jautājumi (skatīt 4.8. apakšpunktu); no jauna radušamies diabēta un kognitīvo notikumu biežums bija līdzīgs kā pacientiem, kuri bija sasnieguši ZBL-H līmeni < 0,65 mmol/l un tiem, kuriem bija paaugstināts ZBL-H līmenis.
Repatha ievērojami pazemināja kardiovaskulāro notikumu risku, kas definēts kā salikums no laika līdz pirmajam KV nāves gadījumam, MI, insultam, koronārai revaskularizācijai vai hospitalizācijai nestabilas stenokardijas gadījumā (skatīt 8. tabulu); Kaplan-Meiera līknē primārie un galvenie sekundārie saliktie mērķa kritēriji atdalīti ar apmēram 5 mēnešiem (skatīt 1. attēlā galvenos nevēlamos kardiālos notikumus (GNKN, major adverse cardiac events – MACE) trīs gadu Kaplan-Meier līknē). Relatīvais GNKN salikuma (KV nāve, MI vai insults) risks tika ievērojami samazināts par 20%. Ārstēšanas ietekme bija līdzīga visās apakšgrupās (ieskaitot vecumu, slimības veidu, sākotnējo ZBL-H, sākotnējo statīnu intensitāti, ezetimiba lietošanu un diabētu), un to noteica miokarda infarkta, insulta un koronārās revaskularizācijas riska pazemināšana; būtiskas atšķirības attiecībā uz kardiovaskulāro vai visu cēloņu mirstību netika novērotas, lai gan pētījumā nebija paredzēta šādu atšķirību noteikšana.
13

8. tabula. Repatha ietekme uz galvenajiem kardiovaskulārajiem notikumiem

Placebo

Repatha

(N = 13 780) (N = 13 784) Riska attiecībaa

n (%)

n (%)

(95% TI)

p-vērtībab

GNKN+ (saliktie GNKN, koronāra revaskularizācija vai hospitalizācija nestabilas stenokardijas dēļ)

1 563 (11,34) 1 344 (9,75) 0,85 (0,79; 0,92) < 0,0001

GNKN (salikums no KV nāves gadījuma, MI vai insulta)

1 013 (7,35) 816 (5,92) 0,80 (0,73; 0,88) < 0,0001

Kardiovaskulārs nāves gadījums

240 (1,74)

251 (1,82) 1,05 (0,88; 1,25)

0,62

Visu cēloņu mirstība

426 (3,09)

444 (3,22) 1,04 (0,91; 1,19)

0,54

Miokarda infarkts (letāls/ne-letāls)

639 (4,64)

468 (3,40) 0,73 (0,65; 0,82) < 0,0001c

Insults (letāls/ne-letāls)d

262 (1,90)

207 (1,50) 0,79 (0,66; 0,95) 0,0101c

Koronāra revaskularizācija

965 (7,00)

759 (5,51) 0,78 (0,71; 0,86) < 0,0001c

Hospitalizācija nestabilas stenokardijas dēļe 239 (1,7)

236 (1,7) 0,99 (0,82; 1,18)

0,89

a Pamatojoties uz IVRS (Interactive Voice Response System - interaktīvā balss atbilžu sistēma) savākto pēc randomizācijas
stratifikācijas faktoriem stratificēto Cox modeli. b Pēc IVRS savākto randomizācijas stratifikācijas faktoru divpusējā log-rank testa. c Nomināla nozīme. d Ārstēšanas ietekmi uz insultu noteica išēmiska insulta riska mazināšana; uz hemorāģisku vai nenoteiktu insultu ietekmes
nebija. e Ad-hoc vērtētais laiks līdz hospitalizācijai nestabilas stenokardijas dēļ.

1. attēls. Laiks līdz GNKN notikumam (salikums no KV nāves gadījuma, MI vai insulta); 3-gadu Kaplan-Meier līkne

11 Riska attiecība: 0,80 (95% TI: 0,73; 0,88) 10 P<0,0001
9

9,9 Placebo

8

Repatha

7

6,8

7,9

6

5

5,5

4

3,7

3 3,1
2

1

0

0

6

12

18

24

30

36

Riska pacienti

Mēneši

Placebo 13780

13447

13140

12257

7923

3785

717

Repatha 13784

13499

13240

12422

8066

3837

713

Pediatriskā populācija
Eiropas Zāļu aģentūra atbrīvojusi no pienākuma iesniegt pētījumu rezultātus Repatha visās pediatriskās populācijas apakšgrupās jauktas dislipidēmijas ārstēšanā.
Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Repatha vienā vai vairākās pediatriskās populācijas apakšgrupās paaugstināta holesterīna līmeņa ārstēšanā.
Dati par Repatha lietošanu pediatriskā populācijā ir ierobežoti. Četrpadsmit pusaudži vecumā no ≥ 12 līdz < 18 gadiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju tika iekļauti klīniskajos pētījumos.

Kumulatīvā sastopamība (%)
GRH0539LV v1

14

Netika novērotas vispārējas drošuma un efektivitātes atšķirības starp pusaudžiem un pieaugušiem pacientiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.
Informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā.
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Uzsūkšanās un izkliede
Pēc vienas 140 mg vai 420 mg Repatha subkutānas devas ievadīšanas veseliem pieaugušajiem mediānā maksimālā koncentrācija serumā tika sasniegta 3-4 dienās. Pēc vienas 140 mg subkutānas devas ievadīšanas Cmax vidējais lielums (SN) bija 13,0 (10,4) μg/ml un AUClast vidējais lielums (SN) bija 96,5 (78,7) diena•μg/ml. Pēc vienas 420 mg subkutānas devas ievadīšanas Cmax vidējais lielums (SN) bija 46,0 (17,2) μg/ml, un AUClast vidējais lielums (SN) bija 842 (333) diena•μg/ml. Trīs subkutānas 140 mg devas bija bioekvivalentas vienai subkutānai 420 mg devai. Absolūtā biopieejamība pēc s.c. devas bija 72% no farmakokinētikas modeļiem.
Pēc vienas 420 mg Repatha intravenozas devas aprēķinātais līdzsvara koncentrācijas izkliedes tilpuma vidējais lielums (SN) bija 3,3 (0,5) l, kas liecina, ka evolokumaba izkliede audos ir ierobežota.
Biotransformācija
Kā dabisks imūnglobulīns Repatha sastāv tikai no aminoskābēm un ogļhidrātiem, un maz ticams, ka tas tiktu eliminēts ar aknu metabolisma mehānismu palīdzību. Sagaidāms, ka tā metabolisms un eliminācija notiks imūnglobulīna klīrensa ceļā, sadaloties mazos peptīdos un atsevišķās aminoskābēs.
Eliminācija
Evolokumaba aprēķinātais eliminācijas pusperiods bija 11-17 dienas.
Pacientiem ar primāru hiperholesterinēmiju vai jauktu dislipidēmiju, lietojot lielu statīna devu, evolokumaba sistēmiskā iedarbība bija nedaudz mazāka nekā cilvēkiem, kas lietoja mazu vai vidēju statīna devu (AUClast indekss 0,74 [90% TI 0,29; 1,9]). Apmēram 20% klīrensa palielināšanās daļēji ir statīnu mediēta, palielinot PCSK9 koncentrāciju, kam nebija nevēlamas ietekmes uz evolokumaba farmakodinamisko iedarbību uz lipīdiem. Populāciju farmakokinētikas analīze neliecināja par evolokumaba koncentrācijas novērtējamām atšķirībām serumā hiperholesterinēmijas (nepārmantotas hiperholesterinēmijas vai pārmantotas hiperholesterinēmijas) pacientiem, kuri vienlaikus lietoja statīnus.
Linearitāte/nelinearitāte
Pēc vienas 420 mg intravenozas devas sistēmiskā klīrensa aprēķinātais vidējais lielums (SN) bija 12 (2) ml/h. Klīniskajos pētījumos ar atkārtotām subkutānām devām 12 nedēļu laikā tika novērota devai proporcionāla iedarbības palielināšanās, lietojot devu shēmas pa 140 mg un vairāk. Seruma minimālās koncentrācijās (Cmin (SN) 7,21 (6,6)) pēc 140 mg devas reizi 2 nedēļās vai pēc 420 mg devas ievadīšanas reizi mēnesī (Cmin (SN) 11,2 (10,8)) tika novērota apmēram divkārša līdz trīskārša uzkrāšanās, un minimālās koncentrācijas serumā līdzsvara koncentrāciju sasniedza pēc 12 nedēļu lietošanas.
No laika atkarīgas koncentrācijas izmaiņas serumā 124 nedēļu ilgā laikā netika novērotas.
Nieru darbības traucējumi
Pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. Populācijas farmakokinētikas analīzē ar integrētiem datiem no Repatha klīniskajiem pētījumiem netika konstatētas evolokumaba farmakokinētikas atšķirības pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem salīdzinājumā ar pacientiem bez nieru darbības
15

traucējumiem. Pieredze par Repatha lietošanu pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem ir ierobežota (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Aknu darbības traucējumi
Pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem devas pielāgošana nav nepieciešama. (Child-Pugh A kategorija). Repatha vienreizējas 140 mg subkutānas devas tika pētītas 8 pacientiem ar viegliem aknu darbības traucējumiem, 8 pacientiem ar vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un 8 veseliem cilvēkiem. Tika konstatēts, ka evolokumaba iedarbība ir apmēram par 40-50% mazāka salīdzinājumā ar veseliem cilvēkiem. Tomēr sākotnējais PCSK9 līmenis un PCSK9 neitralizācijas pakāpe un laiks pacientiem ar viegliem vai vidēji smagiem aknu darbības traucējumiem un veseliem brīvprātīgajiem bija līdzīgs. Tā rezultātā bija līdzīgs laika ilgums un absolūtā ZBL-H pazemināšanās apjoms. Repatha nav pētīta pacientiem ar smagiem aknu darbības traucējumiem (Child-Pugh C kategorija) (skatīt 4.4. apakšpunktu).
Ķermeņa masa
Ķermeņa masa bija nozīmīgs mainīgais lielums populācijas FK analīzē, kas ietekmēja evolokumaba minimālo koncentrāciju, taču nebija nekādas ietekmes uz ZBL-H samazināšanu. Pēc atkārtotas 140 mg subkutānas ievadīšanas ik pēc 2 nedēļām 12. nedēļā minimālā koncentrācija bija par 147% lielāka un attiecīgi par 70% mazāka pacientiem ar 69 kg un 93 kg ķermeņa masu nekā pacientiem ar tipisku 81 kg ķermeņa masu. Mazāka ķermeņa masas ietekme bija vērojama pie atkārtotām evolokumaba 420 mg subkutānām ikmēneša devām.
Citas īpašas populācijas
Populāciju farmakokinētikas analīze liecina, ka nav nepieciešama devas pielāgošana atkarībā no vecuma, rases vai dzimuma. Evolokumaba farmakokinētiku ietekmēja ķermeņa masa bez ievērojamas ietekmes uz ZBL-H līmeņa pazemināšanos. Tādēļ devas pielāgošana atkarībā no ķermeņa masas nav nepieciešama.
5.3. Preklīniskie dati par drošumu
Evolokumabs kāmjiem nebija kancerogēns devās, kas bija daudz lielākas nekā pacientu saņemtās evolokumaba devas pa 420 mg reizi mēnesī. Evolokumaba mutagēnais potenciāls nav vērtēts.
Kāmjiem un makaka sugas pērtiķiem dodot devas, kas bija daudz lielākas nekā pacientu saņemtās evolokumaba devas pa 420 mg reizi mēnesī, netika novērota ietekme uz tēviņu vai mātīšu fertilitāti.
Makaka sugas pērtiķiem dodot devas, kas bija daudz lielākas nekā pacientu saņemtās evolokumaba devas pa 420 mg reizi mēnesī, netika novērota ietekme uz embriofetālo vai postnatālo attīstību (līdz 6 mēnešu vecumam).
Neatkarīgi no samazinātas T-šūnu atkarīgās antivielu atbildes reakcijas ar jūras moluska hemocianīnu (keyhole limpet hemocyanine, KLH) imunizētiem makaka sugas pērtiķiem pēc 3 mēnešu ārstēšanas ar evolokumabu, netika novērota nevēlama ietekme kāmjiem (līdz 3 mēnešu vecumam) un makaka sugas pērtiķiem (līdz 6 mēnešu vecumam), dodot devas, kas bija daudz lielākas nekā pacientu saņemtās evolokumaba devas pa 420 mg reizi mēnesī. Paredzētā farmakoloģiskā iedarbība attiecībā uz ZBL-H līmeni serumā un kopējo holesterīnu šajos pētījumos tika novērota un pēc ārstēšanas pārtraukšanas bija atgriezeniska.
Kombinācijā ar rosuvastatīnu 3 mēnešus netika novērota nevēlama ietekme uz makaka sugas pērtiķiem, dodot devas, kas bija daudz lielākas nekā pacientu saņemtās evolokumaba devas pa 420 mg reizi mēnesī. Seruma ZBL-H un kopējā holesterīna līmeņa pazemināšanās bija izteiktāka nekā iepriekš novērotā, lietojot evolokumabu vienu pašu, un pēc ārstēšanas pārtraukšanas bija atgriezeniska.
16

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Prolīns Ledus etiķskābe Polisorbāts 80 Nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai) Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē 3 gadi.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē 3 gadi.
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā 2 gadi.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2ºC – 8ºC). Nesasaldēt.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Pēc izņemšanas no ledusskapja Repatha drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) oriģinālā iepakojumā un tā jāizlieto 1 mēneša laikā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
Viens ml šķīduma vienreizējas lietošanas pilnšļircē, kas izgatavota no I klases stikla, ar 27. izmēra nerūsējošā tērauda adatu.
Pilnšļirces adatas apvalks izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājums, skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iepakojumi pa vienai pilnšļircei.
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
Viens ml šķīduma vienreizējas lietošanas pildspalvveida pilnšļircē, kas izgatavota no I klases stikla, ar 27. izmēra nerūsējošā tērauda adatu.
17

Pildspalvveida pilnšļirces adatas apvalks izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājums, skatīt 4.4. apakšpunktu).
Iepakojumi pa vienai, divām, trim pildspalvveida pilnšļircēm vai vairāku kastīšu iepakojums ar sešām (3x2) pildspalvveida pilnšļircēm.
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā
3,5 ml šķīdums vienreizējas lietošanas kārtridžā, kas izgatavots no cikliska olefīna polimēra ar elastomēra starpsienu un virzuli (materiāli, ar kuriem zāles saskaras) un gumijas vāciņa. Uzpildītajam kārtridžam ir pievienota teleskopiska skrūves ierīces sastāvdaļa. Kārtridža ierīce ir iepakota kopā ar ievadīšanas ierīci. Šķidruma tekne ievadīšanas ierīcē ir izgatavota no nerūsējošā tērauda un DEHF [di(2–etilheksil)ftalāts; DEHP] nesaturoša polivinilhlorīda ar nerūsējoša tērauda 29. izmēra adatu. Ievadīšanas ierīce satur sudraba oksīda- cinka baterijas un ietver lipīgu plāksteri, kas izgatavots no poliestera lentes ar akrilāta līmi. Ievadīšanas ierīce ir paredzēta lietošanai tikai ar pievienoto 3,5 ml uzpildīto kārtridža ierīci.
Iepakojumi pa vienam kārtridžam/automatizētam mini-dozatoram vai vairāku kastīšu iepakojums ar trim (3x1) kārtridžiem/automatizētiem mini-dozatoriem.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms ievadīšanas šķīdums jāpārbauda. Neinjicēt šķīdumu, ja tas satur daļiņas vai ir duļķains, vai mainījis krāsu. Lai novērstu diskomforta sajūtu ievadīšanas vietā, ļaujiet zālēm pirms injicēšanas sasniegt istabas temperatūru (līdz 25°C). Injicēt visu saturu.
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
EU/1/15/1016/001 - 1 pilnšļirce
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē
EU/1/15/1016/002 – 1 pildspalvveida pilnšļirce EU/1/15/1016/003 – 2 pildspalvveida pilnšļirces EU/1/15/1016/004 – 3 pildspalvveida pilnšļirces EU/1/15/1016/005 – 6 (3x2) pildspalvveida pilnšļirces (vairāku kastīšu iepakojums)
18

Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā EU/1/15/1016/006 – 1 kārtridžs ar kopā iepakotu automatizētu mini-dozatoru EU/1/15/1016/007 – 3 (3x1) kārtridži ar kopā iepakotiem automatizētiem mini-dozatoriem (vairāku kastīšu iepakojums) 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2015. gada 17. jūlijs 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
19

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN
RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
20

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese Immunex Rhode Island Corporation 40 Technology Way West Greenwich Rhode Island, 02817 ASV
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande
Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija
Amgen NV Telecomlaan 5-7 1831 Diegem Beļģija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Recepšu zāles.
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
~~ Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP.
21

Atjaunināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
22

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
23

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
24

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba / 1 ml šķīduma.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. 1 pilnšļirce.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Satur lateksu, pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
25

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/001
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 140 šļirce
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
26

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ BLISTERA VAI PLĀKSNĪTES PILNŠĻIRCES BLISTERS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 140 mg šķīdums injekcijām evolocumab 2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS Amgen Europe B.V. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. CITA
27

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCES ETIĶETE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Repatha 140 mg injekcija evolocumab s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 ml 6. CITA
28

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba / 1 ml šķīduma.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. 1 SureClick pildspalvveida pilnšļirce. 2 SureClick pildspalvveida pilnšļirces. 3 SureClick pildspalvveida pilnšļirces.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Satur lateksu, pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
29

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/002 EU/1/15/1016/003 EU/1/15/1016/004
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 140 pildspalvveida pilnšļirce
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
30

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCES KASTĪTE (bez blue box)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra pildspalvveida pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba / 1 ml šķīduma.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. 2 SureClick pildspalvveida pilnšļirces. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa; nedrīkst pārdot atsevišķi.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Satur lateksu, pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
31

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/005
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 140 pildspalvveida pilnšļirce
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI (ar blue box)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katra SureClick pildspalvveida pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba / 1 ml šķīduma.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. Vairāku kastīšu iepakojums: 6 (3 iepakojumi pa 2) vienreizējas lietošanas SureClick pildspalvveida pilnšļirces.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS Satur lateksu, pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
33

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/005
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 140 pildspalvveida pilnšļirce
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
34

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCEI 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Repatha 140 mg injekcija evolocumab s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 1 ml 6. CITA
35

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA AUTOMATIZĒTĀ MINI-DOZATORA KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs kārtridžs satur 420 mg evolokumaba / 3,5 ml šķīduma (120 mg/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. 1 kārtridžs un automatizēts mini-dozators.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
36

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/006
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 420 kārtridžs
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
37

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA AUTOMATIZĒTĀ MINI-DOZATORA KASTĪTE (bez blue box)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs kārtridžs satur 420 mg evolokumaba / 3,5 ml šķīduma (120 mg/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. 1 kārtridžs un automatizēts mini-dozators. Vairāku kastīšu iepakojuma sastāvdaļa; nedrīkst pārdot atsevišķi.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
38

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/007
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 420 kārtridžs
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
39

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA VAIRĀKU KASTĪŠU IEPAKOJUMS AUTOMATIZĒTAM MINI-DOZATORAM (ar blue box)
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā evolocumab
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katrs kārtridžs satur 420 mg evolokumaba / 3,5 ml šķīduma (120 mg/ml).
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām. Vairāku kastīšu iepakojums: 3 (3 iepakojumi pa 1) kārtridži un automatizēti mini-dozatori.
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Subkutānai lietošanai. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
40

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Amgen Europe B.V. Minervum 7061, 4817 ZK Breda, Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/15/1016/007
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Repatha 420 kārtridžs
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC SN NN
41

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA ETIĶETE KĀRTRIDŽAM 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Repatha 420 mg injekcija evolocumab s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 3,5 ml 6. CITA
42

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
43

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē Evolokumabs (evolocumab)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas 3. Kā lietot Repatha 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Repatha 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Repatha un kā tas darbojas
Repatha ir zāles, kas pazemina „sliktā” holesterīna, tauku veida, līmeni asinīs.
Repatha satur aktīvo vielu evolokumabu, monoklonālu antivielu (īpašs proteīna veids, kas konstruēts, lai tas pievienotos mērķa vielai organismā). Evolokumabs ir konstruēts, lai tas pievienotos vielai, ko sauc PCSK9, kas ietekmē aknu spēju uzņemt holesterīnu. Piesaistoties un kontrolējot PCSK9, zāles palielina holesterīna daudzumu, kas iekļūst aknās un tādējādi pazemina holesterīna līmeni asinīs.
Repatha lieto pacientiem, kuri nespēj kontrolēt holesterīna līmeni tikai ar holesterīnu samazinošu diētu vien. Lietojot šīs zāles, Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu. Repatha var palīdzēt novērst sirdslēkmi, insultu un noteiktas sirds procedūras, lai atjaunotu sirdī asinsplūsmu, kas traucēta sakarā ar taukainu nogulšņu veidošanos artērijās (zināma arī kā sirds un asinsvadu aterosklerotiska slimība).
Kādā nolūkā lieto Repatha
Repatha lieto papildus holesterīnu samazinošai diētai, ja Jūs esat: ~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs (primāru hiperholesterinēmiju [heterozigotu
pārmantotu un nepārmantotu] vai jauktu dislipidēmiju). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna
deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi
nedarbojas vai tos nevar lietot; ~~ vecāks par 12 gadiem, ar augstu holesterīna līmeni asinīs Jūsu ģimenei raksturīgas slimības dēļ
(homozigota pārmantota hiperholesterinēmija jeb HoPH). To lieto: - kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm;
44

~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs un noteiktu aterosklerotisku sirds un asinsvadu (kardiovaskulāru) slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu problēmas). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi nedarbojas vai tos nevar lietot.
2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas
Nelietojiet Repatha, ja Jums ir alerģija pret evolokumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Repatha lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums ir: - aknu slimība, - smagi nieru darbības traucējumi.
Stikla pilnšļirces adatas apvalks ir izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājuma), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Bērni un pusaudži
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ārstē primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju.
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 12 gadiem, kuriem ārstē homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.
Citas zāles un Repatha
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Repatha lietošana grūtniecēm nav pārbaudīta. Nav zināms, vai Repatha kaitēs Jūsu nedzimušajam bērnam.
Informējiet ārstu, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, lietojot Repatha.
Nav zināms, vai Repatha izdalās mātes pienā.
Ir svarīgi informēt ārstu, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt. Ārsts palīdzēs Jums izlemt, vai pārtraukt barošanu ar krūti, vai arī pārtraukt Repatha lietošanu, ņemot vērā ieguvumu no krūts barošanas bērnam un ieguvumu no Repatha lietošanas mātei.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Repatha neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
45

Repatha satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, t.i., būtībā tās ir „nātriju nesaturošas” un neietekmē dietu ar kontrolētu nātrija daudzumu.
3. Kā lietot Repatha
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Repatha tiek injicēta zem ādas (subkutāni).
Ieteicamā deva ir atkarīga no pamatstāvokļa: ~~ pieaugušajiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju deva ir vai nu 140 mg
reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī; ~~ pieaugušajiem un pusaudžiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju ieteicamā
sākumdeva ir 420 mg reizi mēnesī. Pēc 12 nedēļām ārsts var izlemt palielināt devu līdz 420 mg reizi divās nedēļās. Ja Jūs saņemat arī aferēzi, procedūru, kas ir līdzīga dialīzei, kurā holesterīns un citi tauki tiek atdalīti no asinīm, ārsts var izlemt sākt Jūsu ārstēšanu ar devu 420 mg reizi divās nedēļās, lai tā atbilstu Jūsu ārstēšanai ar aferēzi; ~~ pieaugušajiem ar noteiktu aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu slimības) deva ir vai nu 140 mg reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī.
Ja ārsts paraksta 420 mg devu, Jums jālieto trīs pilnšļirces, jo katra pilnšļirce satur tikai 140 mg zāļu. Pēc istabas temperatūras sasniegšanas visas injekcijas jāievada 30 minūšu laikā.
Ja ārsts izlems, ka Jūs vai Jūsu aprūpētājs var injicēt Repatha, Jums vai Jūsu aprūpētājam jāsaņem apmācība, kā pareizi pagatavot un injicēt Repatha. Nemēģiniet injicēt Repatha, kamēr ārsts vai medmāsa nav parādījuši, kā tas darāms.
Sīkākus norādījumus par to, kā uzglabāt, pagatavot un ievadīt Repatha injekcijas mājās, skatīt „Norādījumi par lietošanu” šīs instrukcijas beigās.
Pirms uzsākt Repatha lietošanu, Jums jāievēro holesterīnu samazinoša diēta. Repatha lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu.
Ja ārsts Jums ir parakstījis Repatha kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ievērojiet ārsta norādījumus par to, kā lietot šīs zāles vienlaicīgi. Šajā gadījumā, lūdzu, izlasiet arī attiecīgo zāļu lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par devām.
Ja esat lietojis Repatha vairāk nekā noteikts
Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja esat aizmirsis lietot Repatha
Lietojiet Repatha pēc iespējas drīzāk pēc izlaistās devas. Pēc tam sazinieties ar ārstu, kurš pateiks, kad Jums ir ieplānota nākamā deva, un precīzi ievērojiet ārsta norādīto jauno shēmu.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
46

Biežas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ Gripa (augsta temperatūra, sāpes kaklā, iesnas, klepus un drebuļi) ~~ Parastā saaukstēšanās, tāda kā iesnas, sāpes kaklā vai deguna blakusdobumu infekcijas
(nazofaringīts vai augšējo elpceļu infekcijas) ~~ Slikta dūša ~~ Muguras sāpes ~~ Locītavu sāpes (artralģija) ~~ Reakcijas injekcijas vietā, tādas kā zilumu veidošanās, apsārtums, asiņošana, sāpes vai
pietūkums ~~ Izsitumi
Retākas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ Nātrene, sarkani, niezoši, piepacelti izsitumi uz ādas (urtikārija)
Retas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem ~~ Sejas, mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma)
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Repatha
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pirms injekcijas pilnšļirci drīkst izņemt no ledusskapja, lai tā sasiltu līdz istabas temperatūrai (līdz 25°C). Tas padarīs injekciju patīkamāku. Pēc izņemšanas no ledusskapja Repatha drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) oriģinālā iepakojumā, un tā jāizlieto 1 mēneša laikā.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.
Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Repatha satur - Aktīvā viela ir evolokumabs. Katra pilnšļirce satur 140 mg evolokumaba / 1 ml šķīduma. - Citas sastāvdaļas ir prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
Repatha ārējais izskats un iepakojums
Repatha ir dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai dzeltenīgs šķīdums, praktiski bez daļiņām. Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat, ka tās ir mainījušas krāsu vai satur lielus gabalus, pārslas vai krāsainas daļiņas.
47

Katrs iepakojums satur vienu vienreizējas lietošanas pilnšļirci.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Ražotājs Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija

Ražotājs Amgen NV Telecomlaan 5-7 1831 Diegem Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

България Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika Amgen s.r.o. Tel: +420 221 773 500

Magyarország Amgen Kft. Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge Amgen AB Tel: +47 23308000

48

Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000
España Amgen S.A. Tel: +34 93 600 18 60
France Amgen S.A.S. Tél: +33 (0)9 69 363 363
Hrvatska Amgen d.o.o. Tel: +385 (0)1 562 57 20
Ireland Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Amgen S.r.l. Tel: +39 02 6241121
Kύπρος C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741
Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0)1 50 217
Polska Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000
Portugal Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06
România Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000
Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767
Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49
Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0)9 54900500
Sverige Amgen AB Tel: +46 (0)8 6951100
United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
__________________________________________________________________________________

49

Norādījumi par lietošanu: Repatha vienreizējas lietošanas pilnšļirce

Norādījumi par sastāvdaļām

Pirms lietošanas

Pēc lietošanas

Virzuļa kāts

Izlietots virzulis

Zāles
Šļirces korpuss
Pelēkais adatas apvalks
uzlikts Adata ir iekšpusē.

Izlietots šļirces
korpuss
Izlietota adata
Pelēkais adatas apvalks noņemts

50

Svarīgi
Pirms lietojat vienreizējas lietošanas Repatha pilnšļirci, izlasiet šo svarīgo informāciju: ~~ Jūsu veselības aprūpes speciālists pateiks, cik daudz Repatha pilnšļirču nepieciešams Jūsu devai.
Ja injicējat vairāk nekā vienu Repatha pilnšļirci, pēc istabas temperatūras sasniegšanas visas injekcijas jāveic 30 minūšu laikā. ~~ Uzglabājiet Repatha pilnšļirci oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Repatha pilnšļirce jāuzglabā ledusskapī (2°C līdz 8°C). ~~ Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja vien veselības aprūpes speciālists Jūs nav apmācījis. ~~ Repatha pilnšļirces pelēkais adatas apvalks sastāv no sausas dabīgās gumijas, kas ir izgatavota no lateksa. Informējiet veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir alerģija pret lateksu. ~~ Uzglabājiet Repatha pilnšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. NEDRĪKST:
lietot Repatha pilnšļirci, ja iepakojums ir atvērts vai bojāts; sasaldēt Repatha pilnšļirci vai lietot, ja tā ir bijusi sasalusi; lietot Repatha pilnšļirci, ja tā ir nokritusi uz cietas virsmas. Šļirces sastāvdaļas varētu būt salūzušas, pat ja Jūs neredzat plīsumu. Lietojiet jaunu Repatha pilnšļirci; noņemt pelēko adatas apvalku no Repatha pilnšļirces, kamēr vēl neesat gatavs injicēt.
1. solis: sagatavojiet A Izņemiet Repatha pilnšļirces kastīti no ledusskapja un pagaidiet 30 minūtes. Pagaidiet vismaz 30 minūtes, lai pilnšļirce kastītē pirms injicēšanas dabiski sasniegtu istabas temperatūru. Pārliecinieties, ka uz kastītes marķējuma ir nosaukums Repatha.
NEDRĪKST: mēģināt sasildīt Repatha pilnšļirci, izmantojot siltuma avotu, tādu kā karsts ūdens vai mikroviļņu krāsns; atstāt Repatha pilnšļirci tiešā saules gaismas iedarbībā; kratīt Repatha pilnšļirci.
B Savāciet visus injekcijai vajadzīgos materiālus. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Uz tīras, labi apgaismotas, gludas virsmas novietojiet: ~~ vienu Repatha pilnšļirci tās aizsargpaplātē; ~~ spirta salvetes; ~~ vates tamponu vai marles plāksnīti; ~~ plāksteri; ~~ tvertni asu priekšmetu izmešanai.
NELIETOT pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz Repatha pilnšļirces kastītes.
51

C Izvēlieties injekcijas vietu. Augšdelms Vēders Augšstilbs
Jūs varat izmantot: ~~ augšstilbu; ~~ vēderu, izņemot 5 centimetrus ap nabu; ~~ augšdelma ārējo virsmu (tikai tad, ja injekciju Jums veic kāds cits).
NEIZVĒLĒTIES vietas, kur āda ir plāna, nobrāzta, apsārtusi vai sacietējusi. Izvairieties no injicēšanas vietās, kur ir rētas vai strijas.
Veicot sev injekciju, ikreiz izvēlieties citu vietu. Ja Jums tomēr nākas izmantot to pašu injekcijas vietu, pārliecinieties, ka neinjicējat tajā pašā punktā, kur iepriekšējā reizē. D Notīriet injekcijas vietu.
Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Pirms injekcijas ļaujiet ādai nožūt. NEPIESKARTIES atkal šai ādas virsmai pirms injekcijas.
52

E Izņemiet pilnšļirci no aizsargpaplātes. Apgrieziet otrādi aizsargpaplāti

Saudzīgi uzspiediet

Lai izņemtu: ~~ noplēsiet papīru no aizsargpaplātes; ~~ novietojiet aizsargpaplāti uz plaukstas; ~~ apgrieziet aizsargpaplāti otrādi un saudzīgi uzspiediet aizsargpaplātes mugurējās daļas vidū, lai
šļirce iekristu Jūsu plaukstā; ~~ ja pilnšļirce neizkrīt no aizsargpaplātes, saudzīgi uzspiediet aizsargpaplātes mugurējai daļai.
NEDRĪKST: izņemt vai izvilkt pilnšļirci aiz virzuļa kāta vai pelēkā adatas apvalka. Tā var sabojāt šļirci; noņemt pelēko adatas apvalku no Repatha pilnšļirces, kamēr vēl neesat gatavs injicēt.
Vienmēr turiet pilnšļirci aiz šļirces korpusa.

F Aplūkojiet zāles un šļirci. Virzuļa kāts

Šļirces korpuss

Šļirces marķējums Pelēkais

ar derīguma

adatas apvalks

termiņu

uzlikts

Zāles Vienmēr turiet pilnšļirci aiz šļirces korpusa. Pārliecinieties, ka: ~~ uz pilnšļirces marķējuma ir zāļu nosaukums Repatha; ~~ zāles pilnšļircē ir dzidras un bezkrāsainas vai dzeltenīgas.
NELIETOT pilnšļirci, ja: kāda no pilnšļirces sastāvdaļām ir ieplaisājusi vai salūzusi; nav pelēkā adatas apvalka vai tas nav droši piestiprināts; zāles ir mainījušas krāsu vai satur lielus gabalus, pārslas vai krāsainas daļiņas; ir beidzies pilnšļirces derīguma termiņš.
53

2. solis: sagatavojieties

A Uzmanīgi velciet pelēko adatas apvalku tieši uz āru un prom no sevis. Neatstājiet pelēko adatas apvalku noņemtu ilgāk par 5 minūtēm. Pretējā gadījumā zāles var izžūt.

1.

2.

Ir normāli, ka adatas galā ir redzams zāļu piliens.

Tūlīt ielieciet apvalku tvertnē asu priekšmetu izmešanai.

NEDRĪKST:

griezt vai locīt pelēko adatas apvalku. Tā var sabojāt adatu;

uzlikt pelēko adatas apvalku atpakaļ uz pilnšļirces.

B Likvidējiet gaisa burbuli/spraugu. Repatha pilnšļircē varētu būt gaisa burbulis/sprauga. Ja Jūs pamanāt gaisa burbuli/spraugu: ~~ turiet pilnšļirci ar adatu uz augšu; ~~ saudzīgi uzsitiet ar pirkstiem pa šļirces korpusu, līdz gaisa burbulis/sprauga pārvietojas šļirces
augšpusē;
~~ lēni un saudzīgi bīdiet virzuļa kātu, lai izspiestu gaisu no pilnšļirces. Esiet ļoti uzmanīgs, lai neizspiestu zāles.

NEDRĪKST uzsist pa šļirces adatu. C SASPIEDIET injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu.

Cieši saspiediet ādu starp īkšķi un pirkstiem, izveidojot apmēram 5 centimetrus platu kroku. Svarīgi ir injicēšanas laikā turēt ādu saspiestu.
54

3. solis: injicējiet A Turiet ādu SASPIESTU. Ievadiet adatu ādā 45 līdz 90 grādu leņķī.
Ievadot adatu, NEDRĪKST novietot pirkstus uz virzuļa kāta. B Ar lēnu un pastāvīgu spiedienu SPIEDIET virzuļa kātu uz leju līdz galam, līdz šļirce ir
tukša.
C Pēc tam ATLAIDIET īkšķi un uzmanīgi izvelciet šļirci no ādas.
NEDRĪKST uzlikt pelēko adatas apvalku atpakaļ uz izlietotās šļirces.
55

4. solis: pabeidziet A Izlietoto šļirci uzreiz ievietojiet tvertnē asu priekšmetu izmešanai.
Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par pareizu iznīcināšanu. Var būt vietējas iznīcināšanas vadlīnijas.
NEDRĪKST atkārtoti lietot izmantoto šļirci. NEDRĪKST lietot izmantotajā šļircē atlikušās zāles. NEDRĪKST atkārtoti izmantot šļirci vai tvertni asu priekšmetu izmešanai vai izmest to sadzīves atkritumos.
Uzglabājiet izlietoto šļirci un tvertni asu priekšmetu izmešanai bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. B Pārbaudiet injekcijas vietu. Ja redzamas asinis, piespiediet injekcijas vietai vates tamponu vai marles plāksnīti. Ja nepieciešams, izmantojiet plāksteri. NEBERZĒT injekcijas vietu.
56

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Repatha 140 mg šķīdums injekcijām pildspalvveida pilnšļircē Evolokumabs (evolocumab)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas 3. Kā lietot Repatha 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Repatha 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Repatha un kā tas darbojas
Repatha ir zāles, kas pazemina „sliktā” holesterīna, tauku veida, līmeni asinīs.
Repatha satur aktīvo vielu evolokumabu, monoklonālu antivielu (īpašs proteīna veids, kas konstruēts, lai tas pievienotos mērķa vielai organismā). Evolokumabs ir konstruēts, lai tas pievienotos vielai, ko sauc PCSK9, kas ietekmē aknu spēju uzņemt holesterīnu. Piesaistoties un kontrolējot PCSK9, zāles palielina holesterīna daudzumu, kas iekļūst aknās un tādējādi pazemina holesterīna līmeni asinīs.
Repatha lieto pacientiem, kuri nespēj kontrolēt holesterīna līmeni tikai ar holesterīnu samazinošu diētu vien. Lietojot šīs zāles, Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu. Repatha var palīdzēt novērst sirdslēkmi, insultu un noteiktas sirds procedūras, lai atjaunotu sirdī asinsplūsmu, kas traucēta sakarā ar taukainu nogulšņu veidošanos artērijās (zināma arī kā sirds un asinsvadu aterosklerotiska slimība).
Kādā nolūkā lieto Repatha
Repatha lieto papildus holesterīnu samazinošai diētai, ja Jūs esat: ~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs (primāru hiperholesterinēmiju [heterozigotu
pārmantotu un nepārmantotu] vai jauktu dislipidēmiju). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna
deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi
nedarbojas vai tos nevar lietot; ~~ vecāks par 12 gadiem, ar augstu holesterīna līmeni asinīs Jūsu ģimenei raksturīgas slimības dēļ
(homozigota pārmantota hiperholesterinēmija jeb HoPH). To lieto: - kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm;
57

~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs un noteiktu aterosklerotisku sirds un asinsvadu (kardiovaskulāru) slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu problēmas). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi nedarbojas vai tos nevar lietot.
2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas
Nelietojiet Repatha, ja Jums ir alerģija pret evolokumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Repatha lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums ir: - aknu slimība, - smagi nieru darbības traucējumi.
Stikla pildspalvveida pilnšļirces adatas apvalks ir izgatavots no sausas dabīgās gumijas (lateksa atvasinājuma), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.
Bērni un pusaudži
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ārstē primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju.
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 12 gadiem, kuriem ārstē homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.
Citas zāles un Repatha
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Repatha lietošana grūtniecēm nav pārbaudīta. Nav zināms, vai Repatha kaitēs Jūsu nedzimušajam bērnam.
Informējiet ārstu, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, lietojot Repatha.
Nav zināms, vai Repatha izdalās mātes pienā.
Ir svarīgi informēt ārstu, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt. Ārsts palīdzēs Jums izlemt, vai pārtraukt barošanu ar krūti, vai arī pārtraukt Repatha lietošanu, ņemot vērā ieguvumu no krūts barošanas bērnam un ieguvumu no Repatha lietošanas mātei.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Repatha neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
58

Repatha satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, t.i., būtībā tās ir „nātriju nesaturošas” un neietekmē dietu ar kontrolētu nātrija daudzumu.
3. Kā lietot Repatha
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Repatha tiek injicēta zem ādas (subkutāni).
Ieteicamā deva ir atkarīga no pamatstāvokļa: ~~ pieaugušajiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju deva ir vai nu 140 mg
reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī; ~~ pieaugušajiem un pusaudžiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju ieteicamā
sākumdeva ir 420 mg reizi mēnesī. Pēc 12 nedēļām ārsts var izlemt palielināt devu līdz 420 mg reizi divās nedēļās. Ja Jūs saņemat arī aferēzi, procedūru, kas ir līdzīga dialīzei, kurā holesterīns un citi tauki tiek atdalīti no asinīm, ārsts var izlemt sākt Jūsu ārstēšanu ar devu 420 mg reizi divās nedēļās, lai tā atbilstu Jūsu ārstēšanai ar aferēzi; ~~ pieaugušajiem ar noteiktu aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu slimības) deva ir vai nu 140 mg reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī.
Ja ārsts paraksta 420 mg devu, Jums jālieto trīs pilnšļirces, jo katra pilnšļirce satur tikai 140 mg zāļu. Pēc istabas temperatūras sasniegšanas visas injekcijas jāievada 30 minūšu laikā.
Ja ārsts izlems, ka Jūs vai Jūsu aprūpētājs var injicēt Repatha, Jums vai Jūsu aprūpētājam jāsaņem apmācība, kā pareizi pagatavot un injicēt Repatha. Nemēģiniet injicēt Repatha, kamēr ārsts vai medmāsa nav parādījuši, kā tas darāms.
Sīkākus norādījumus par to, kā uzglabāt, pagatavot un ievadīt Repatha injekcijas mājās, skatīt „Norādījumi par lietošanu” šīs instrukcijas beigās. Ja izmantojat pildspalvveida pilnšļirci, pirms injekcijas novietojiet šļirces pareizo (dzelteno) galu uz ādas.
Pirms uzsākt Repatha lietošanu, Jums jāievēro holesterīnu samazinoša diēta. Repatha lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu.
Ja ārsts Jums ir parakstījis Repatha kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ievērojiet ārsta norādījumus par to, kā lietot šīs zāles vienlaicīgi. Šajā gadījumā, lūdzu, izlasiet arī attiecīgo zāļu lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par devām.
Ja esat lietojis Repatha vairāk nekā noteikts
Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja esat aizmirsis lietot Repatha
Lietojiet Repatha pēc iespējas drīzāk pēc izlaistās devas. Pēc tam sazinieties ar ārstu, kurš pateiks, kad Jums ir ieplānota nākamā deva, un precīzi ievērojiet ārsta norādīto jauno shēmu.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
59

Biežas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ Gripa (augsta temperatūra, sāpes kaklā, iesnas, klepus un drebuļi) ~~ Parastā saaukstēšanās, tāda kā iesnas, sāpes kaklā vai deguna blakusdobumu infekcijas
(nazofaringīts vai augšējo elpceļu infekcijas) ~~ Slikta dūša ~~ Muguras sāpes ~~ Locītavu sāpes (artralģija) ~~ Reakcijas injekcijas vietā, tādas kā zilumu veidošanās, apsārtums, asiņošana, sāpes vai
pietūkums ~~ Izsitumi
Retākas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ Nātrene, sarkani, niezoši, piepacelti izsitumi uz ādas (urtikārija)
Reti: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem ~~ Sejas, mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma)
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Repatha
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Pirms injekcijas pildspalvveida pilnšļirci drīkst izņemt no ledusskapja, lai tā sasiltu līdz istabas temperatūrai (līdz 25°C). Tas padarīs injekciju patīkamāku. Pēc izņemšanas no ledusskapja Repatha drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) oriģinālā iepakojumā, un tā jāizlieto 1 mēneša laikā.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.
Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Repatha satur - Aktīvā viela ir evolokumabs. Katra SureClick pildspalvveida pilnšļirce satur 140 mg
evolokumaba / 1 ml šķīduma. - Citas sastāvdaļas ir prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
60

Repatha ārējais izskats un iepakojums

Repatha ir dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai dzeltenīgs šķīdums, praktiski bez daļiņām. Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat, ka tās ir mainījušas krāsu vai satur lielus gabalus, pārslas vai krāsainas daļiņas.

Katrs iepakojums satur vienu, divas, trīs vai sešas vienreizējas lietošanas SureClick pildspalvveida pilnšļirces.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Ražotājs Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija

Ražotājs Amgen NV Telecomlaan 5-7 1831 Diegem Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

България Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika Amgen s.r.o. Tel: +420 221 773 500

Magyarország Amgen Kft. Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500

61

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960
Eesti Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553
Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000
España Amgen S.A. Tel: +34 93 600 18 60
France Amgen S.A.S. Tél: +33 (0)9 69 363 363
Hrvatska Amgen d.o.o. Tel: +385 (0) 1 562 57 20
Ireland Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Amgen S.r.l. Tel: +39 02 6241121
Kύπρος C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741
Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0)76 5732500
Norge Amgen AB Tel: +47 23308000
Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0)1 50 217
Polska Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000
Portugal Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06
România Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000
Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767
Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49
Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0)9 54900500
Sverige Amgen AB Tel: +46 (0)8 6951100
United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
__________________________________________________________________________________

62

Norādījumi par lietošanu: Repatha vienreizējas lietošanas SureClick pildspalvveida pilnšļirce

Pirms lietošanas Pelēkā starta poga

Norādījumi par sastāvdaļām Pēc lietošanas

Derīguma termiņš

Derīguma termiņš

Logs Zāles Oranžais vāciņš uzlikts
Svarīgi: Adata ir iekšpusē

Dzeltenais logs (injekcija pabeigta)
Dzeltenais aizsargs
Oranžais vāciņš noņemts

63

Svarīgi Pirms lietojat vienreizējas lietošanas Repatha pildspalvveida pilnšļirci, izlasiet šo svarīgo informāciju: ~~ Jūsu veselības aprūpes speciālists pateiks, cik daudz Repatha pildspalvveida pilnšļirču
nepieciešams Jūsu devai. Ja injicējat vairāk nekā vienu Repatha pildspalvveida pilnšļirci, pēc istabas temperatūras sasniegšanas visas injekcijas jāveic 30 minūšu laikā. ~~ Uzglabājiet Repatha pildspalvveida pilnšļirci oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas. ~~ Repatha pildspalvveida pilnšļirce jāuzglabā ledusskapī (2°C līdz 8°C). ~~ Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja vien veselības aprūpes speciālists Jūs nav apmācījis. ~~ Repatha pildspalvveida pilnšļirces oranžais vāciņš satur adatas apvalku (tas atrodas uzgaļa iekšpusē), kas sastāv no sausas dabīgās gumijas, kas ir izgatavota no lateksa. Informējiet veselības aprūpes speciālistu, ja Jums ir alerģija pret lateksu. ~~ Uzglabājiet Repatha pildspalvveida pilnšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. ~~ Nedrīkst sasaldēt Repatha pildspalvveida pilnšļirci vai lietot, ja tā ir bijusi sasalusi. ~~ Nedrīkst kratīt Repatha pildspalvveida pilnšļirci. ~~ Nedrīkst noņemt oranžo vāciņu no Repatha pildspalvveida pilnšļirces, kamēr vēl neesat gatavs injicēt. ~~ Nedrīkst lietot Repatha pildspalvveida pilnšļirci, ja tā ir nokritusi uz cietas virsmas. Šļirces sastāvdaļas varētu būt salūzušas, pat ja Jūs neredzat plīsumu. ~~ Nedrīkst lietot Repatha pildspalvveida pilnšļirci pēc derīguma termiņa beigām.
1. solis: sagatavojiet A Izņemiet Repatha pildspalvveida pilnšļirci no iepakojuma. 1. Uzmanīgi izceliet pildspalvveida pilnšļirci no kastītes, ceļot to taisni uz augšu. 2. Oriģinālo iepakojumu ar nelietotajām pildspalvveida pilnšļircēm ielieciet atpakaļ ledusskapī. 3. Pagaidiet vismaz 30 minūtes, lai pildspalvveida pilnšļirce pirms injicēšanas dabiski sasiltu līdz
istabas temperatūrai. Nedrīkst mēģināt sasildīt Repatha pildspalvveida pilnšļirci, izmantojot siltuma avotu, tādu kā karsts ūdens vai mikroviļņu krāsns. Nedrīkst atstāt Repatha pildspalvveida pilnšļirci tiešā saules gaismas iedarbībā. Nedrīkst kratīt Repatha pildspalvveida pilnšļirci. Nedrīkst jau noņemt oranžo vāciņu no Repatha pildspalvveida pilnšļirces.
64

B Aplūkojiet Repatha pildspalvveida pilnšļirci.

Oranžais vāciņš uzlikts

Logs

Zāles

Pārliecinieties, ka zāles lodziņā ir dzidras un bezkrāsainas vai dzeltenīgas.

Pārbaudiet derīguma termiņu.

~~ Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja zāles ir mainījušas krāsu vai satur lielus gabalus, pārslas vai krāsainas daļiņas.

~~ Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja kāda no pilnšļirces sastāvdaļām ir ieplaisājusi vai salūzusi.

~~ Nelietot, ja pildspalvveida pilnšļirce ir bijusi nokritusi.

~~ Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja nav oranžā vāciņa vai tas nav droši piestiprināts.

~~ Nelietot pildspalvveida pilnšļirci, ja ir beidzies derīguma termiņš.

Visos šajos gadījumos lietojiet jaunu pildspalvveida pilnšļirci.

C Savāciet visus injekcijai vajadzīgos materiālus. Rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni. Uz tīras, labi apgaismotas virsmas novietojiet: ~~ jaunu pildspalvveida pilnšļirci; ~~ spirta salvetes; ~~ vates tamponu vai marles plāksnīti; ~~ plāksteri; ~~ tvertni asu priekšmetu izmešanai.

65

D

Sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu.

Augšdelms Vēders

Augšstilbs

Jūs varat izmantot:

~~

augšstilbu;

~~

vēderu, izņemot 5 centimetrus ap nabu;

~~

augšdelma ārējo virsmu (tikai tad, ja injekciju Jums veic kāds cits).

Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt.

~~

Nepieskarieties atkal šai ādas virsmai pirms injekcijas.

~~

Veicot sev injekciju, ikreiz izvēlieties citu vietu. Ja Jums tomēr nākas izmantot to pašu

injekcijas vietu, pārliecinieties, ka neinjicējat tajā pašā punktā, kur iepriekšējā reizē.

~~

Nedrīkst injicēt vietās, kur āda ir plāna, nobrāzta, apsārtusi vai sacietējusi. Izvairieties no

injicēšanas vietās, kur ir rētas vai strijas.

2. solis: sagatavojieties
A Izvelciet oranžo vāciņu tieši uz āru tikai tad, kad esat gatavs veikt injekciju. Neatstājiet oranžo vāciņu noņemtu ilgāk par 5 minūtēm. Pretējā gadījumā zāles var izžūt.

Ir normāli, ka adatas galā vai uz dzeltenā aizsarga ir redzams zāļu piliens. ~~ Nedrīkst griezt, locīt vai kustināt oranžo vāciņu. ~~ Nedrīkst uzlikt oranžo vāciņu atpakaļ uz pildspalvveida pilnšļirces. ~~ Nedrīkst bāzt pirkstus dzeltenajā aizsargā. Svarīgi: Nedrīkst noņemt oranžo vāciņu no pildspalvveida pilnšļirces, ja vēl neesat gatavs veikt injekciju.

66

B Izstiepiet vai saspiediet injekcijas vietu, lai izveidotu stingru virsmu. Izstiepšanas metode

Stingri izstiepiet ādu, virzot īkšķi un pārējos pirkstus pretējos virzienos, izveidojot apmēram 5 centimetrus platu virsmu.
VAI
Saspiešanas metode

Cieši saspiediet ādu starp īkšķi un pirkstiem, izveidojot apmēram 5 centimetrus platu kroku. Svarīgi: Svarīgi ir injicēšanas laikā turēt ādu izstieptu vai saspiestu.

3. solis: injicējiet

A

Turiet ādu izstieptu vai saspiestu, lai izveidotu stingru virsmu. Ar noņemtu vāciņu novietojiet

pildspalvveida pilnšļirces dzelteno galu uz ādas 90 grādu leņķī.

Dzeltenais aizsargs Neaiztieciet pelēko starta pogu

Pareizi

Nepareizi

67

B Stingri SPIEDIET ādā uz leju pildspalvveida pilnšļirci, līdz tā apstājas. SPIEDIET UZ LEJU
Svarīgi: Jums visu laiku jāspiež uz leju, bet nedrīkst aiztikt pelēko starta pogu, kamēr neesat gatavs injicēt. C Kad esat gatavs injicēt, nospiediet pelēko starta pogu. Jūs dzirdēsiet klikšķi. „Klik”

D Turpiniet SPIEST uz leju ādā. Tad ATLAIDIET īkšķi. Injekcija var ilgt apmēram 15 sekundes.

„Klik”

15 sekundes

Logs kļūst dzeltens, kad injekcija ir pabeigta
PIEZĪME: Pēc pildspalvveida pilnšļirces izņemšanas no ādas adata automātiski tiks pārsegta.

68

4. solis: pabeidziet A Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci un oranžo adatas vāciņu.

Izmetiet izlietoto pildspalvveida pilnšļirci un oranžo adatas vāciņu tvertnē asu priekšmetu izmešanai.

Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par pareizu iznīcināšanu. Var būt vietējas iznīcināšanas vadlīnijas.

Uzglabājiet pildspalvveida pilnšļirci un tvertni asu priekšmetu izmešanai bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

~~

Nedrīkst atkārtoti lietot pildspalvveida pilnšļirci.

~~

Nedrīkst atkārtoti uzlikt pildspalvveida pilnšļirces vāciņu vai bāzt pirkstus dzeltenajā

aizsargā.

~~

Nedrīkst atkārtoti izmantot pildspalvveida pilnšļirci vai tvertni asu priekšmetu

izmešanai vai izmest to sadzīves atkritumos.

B Pārbaudiet injekcijas vietu.
Ja redzamas asinis, piespiediet injekcijas vietai vates tamponu vai marles plāksnīti. NEBERZĒT injekcijas vietu. Ja nepieciešams, izmantojiet plāksteri.

69

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Repatha 420 mg šķīdums injekcijām kārtridžā Evolokumabs (evolocumab)
Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas 3. Kā lietot Repatha 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Repatha 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Repatha un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Repatha un kā tas darbojas
Repatha ir zāles, kas pazemina „sliktā” holesterīna, tauku veida, līmeni asinīs.
Repatha satur aktīvo vielu evolokumabu, monoklonālu antivielu (īpašs proteīna veids, kas konstruēts, lai tas pievienotos mērķa vielai organismā). Evolokumabs ir konstruēts, lai tas pievienotos vielai, ko sauc PCSK9, kas ietekmē aknu spēju uzņemt holesterīnu. Piesaistoties un kontrolējot PCSK9, zāles palielina holesterīna daudzumu, kas iekļūst aknās un tādējādi pazemina holesterīna līmeni asinīs.
Repatha lieto pacientiem, kuri nespēj kontrolēt holesterīna līmeni tikai ar holesterīnu samazinošu diētu vien. Lietojot šīs zāles, Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu. Repatha var palīdzēt novērst sirdslēkmi, insultu un noteiktas sirds procedūras, lai atjaunotu sirdī asinsplūsmu, kas traucēta sakarā ar taukainu nogulšņu veidošanos artērijās (zināma arī kā sirds un asinsvadu aterosklerotiska slimība).
Kādā nolūkā lieto Repatha
Repatha lieto papildus holesterīnu samazinošai diētai, ja Jūs esat: ~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs (primāru hiperholesterinēmiju [heterozigotu
pārmantotu un nepārmantotu] vai jauktu dislipidēmiju). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna
deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi
nedarbojas vai tos nevar lietot; ~~ vecāks par 12 gadiem, ar augstu holesterīna līmeni asinīs Jūsu ģimenei raksturīgas slimības dēļ
(homozigota pārmantota hiperholesterinēmija jeb HoPH). To lieto: - kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm;
70

~~ pieaugušais ar augstu holesterīna līmeni asinīs un noteiktu aterosklerotisku sirds un asinsvadu (kardiovaskulāru) slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu problēmas). To lieto: - kopā ar statīnu vai citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja maksimālā statīna deva pietiekami nepazemina holesterīna līmeni; - vienu pašu vai kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ja statīni labi nedarbojas vai tos nevar lietot.
2. Kas Jums jāzina pirms Repatha lietošanas
Nelietojiet Repatha, ja Jums ir alerģija pret evolokumabu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Pirms Repatha lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu, ja Jums ir: - aknu slimība, - smagi nieru darbības traucējumi.
Bērni un pusaudži
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuriem ārstē primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju.
Repatha lietošana nav pētīta bērniem vecumā līdz 12 gadiem, kuriem ārstē homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju.
Citas zāles un Repatha
Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti
Repatha lietošana grūtniecēm nav pārbaudīta. Nav zināms, vai Repatha kaitēs Jūsu nedzimušajam bērnam.
Informējiet ārstu, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, lietojot Repatha.
Nav zināms, vai Repatha izdalās mātes pienā.
Ir svarīgi informēt ārstu, ja Jūs barojat bērnu ar krūti vai plānojat to darīt. Ārsts palīdzēs Jums izlemt, vai pārtraukt barošanu ar krūti, vai arī pārtraukt Repatha lietošanu, ņemot vērā ieguvumu no krūts barošanas bērnam un ieguvumu no Repatha lietošanas mātei.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana
Repatha neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Repatha satur nātriju
Šīs zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, t.i., būtībā tās ir „nātriju nesaturošas” un neietekmē dietu ar kontrolētu nātrija daudzumu.
71

3. Kā lietot Repatha
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.
Repatha tiek injicēta zem ādas (subkutāni).
Ieteicamā deva ir atkarīga no pamatstāvokļa: ~~ pieaugušajiem ar primāru hiperholesterinēmiju un jauktu dislipidēmiju deva ir vai nu 140 mg
reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī; ~~ pieaugušajiem un pusaudžiem ar homozigotu pārmantotu hiperholesterinēmiju ieteicamā
sākumdeva ir 420 mg reizi mēnesī. Pēc 12 nedēļām ārsts var izlemt palielināt devu līdz 420 mg reizi divās nedēļās. Ja Jūs saņemat arī aferēzi, procedūru, kas ir līdzīga dialīzei, kurā holesterīns un citi tauki tiek atdalīti no asinīm, ārsts var izlemt sākt Jūsu ārstēšanu ar devu 420 mg reizi divās nedēļās, lai tā atbilstu Jūsu ārstēšanai ar aferēzi; ~~ pieaugušajiem ar noteiktu aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību (bijusi sirdslēkme, insults vai asinsvadu slimības) deva ir vai nu 140 mg reizi divās nedēļās, vai 420 mg reizi mēnesī.
Ja ārsts izlems, ka Jūs vai Jūsu aprūpētājs var injicēt Repatha, izmantojot automatizētu mini-dozatoru, Jums vai Jūsu aprūpētājam jāsaņem apmācība, kā pareizi pagatavot un injicēt Repatha. Nemēģiniet izmantot automatizēto mini-dozatoru, kamēr ārsts vai medmāsa nav parādījuši, kā tas darāms. Pieaugušajam ieteicams uzraudzīt 12 un 13 gadus vecus pacientus, kad tie izmanto automatizēto minidozatoru.
Sīkākus norādījumus par to, kā uzglabāt, pagatavot un izmantot savu Repatha automatizēto minidozatoru mājās, skatīt „Norādījumi par lietošanu” šīs instrukcijas beigās.
Pirms uzsākt Repatha lietošanu, Jums jāievēro holesterīnu samazinoša diēta. Repatha lietošanas laikā Jums jāturpina ievērot holesterīnu samazinošu diētu.
Ja ārsts Jums ir parakstījis Repatha kopā ar citām holesterīna līmeni pazeminošām zālēm, ievērojiet ārsta norādījumus par to, kā lietot šīs zāles vienlaicīgi. Šajā gadījumā, lūdzu, izlasiet arī attiecīgo zāļu lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus par devām.
Ja esat lietojis Repatha vairāk nekā noteikts
Nekavējoties sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.
Ja esat aizmirsis lietot Repatha
Lietojiet Repatha pēc iespējas drīzāk pēc izlaistās devas. Pēc tam sazinieties ar ārstu, kurš pateiks, kad Jums ir ieplānota nākamā deva, un precīzi ievērojiet ārsta norādīto jauno shēmu.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Biežas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem ~~ Gripa (augsta temperatūra, sāpes kaklā, iesnas, klepus un drebuļi) ~~ Parastā saaukstēšanās, tāda kā iesnas, sāpes kaklā vai deguna blakusdobumu infekcijas
(nazofaringīts vai augšējo elpceļu infekcijas) ~~ Slikta dūša ~~ Muguras sāpes ~~ Locītavu sāpes (artralģija)
72

~~ Reakcijas injekcijas vietā, tādas kā zilumu veidošanās, apsārtums, asiņošana, sāpes vai pietūkums
~~ Izsitumi
Retākas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem ~~ Nātrene, sarkani, niezoši, piepacelti izsitumi uz ādas (urtikārija)
Retas blakusparādības: var rasties līdz 1 no 1000 cilvēkiem ~~ Sejas, mutes, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma)
Ziņošana par blakusparādībām
Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Repatha
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes pēc „EXP/Derīgs līdz”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.
Pirms injekcijas zāles (kārtridžu un automatizēto mini-dozatoru) drīkst izņemt no ledusskapja, lai tās sasiltu līdz istabas temperatūrai (līdz 25°C). Tas padarīs injekciju patīkamāku. Pēc izņemšanas no ledusskapja Repatha drīkst uzglabāt istabas temperatūrā (līdz 25°C) oriģinālā iepakojumā, un tā jāizlieto 1 mēneša laikā.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos.
Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Repatha satur - Aktīvā viela ir evolokumabs. Katrs kārtridžs satur 420 mg evolokumaba / 3,5 ml šķīduma
(120 mg/ml). - Citas sastāvdaļas ir prolīns, ledus etiķskābe, polisorbāts 80, nātrija hidroksīds, ūdens injekcijām.
Repatha ārējais izskats un iepakojums
Repatha ir dzidrs vai opalescējošs, bezkrāsains vai dzeltenīgs šķīdums, praktiski bez daļiņām. Nelietojiet šīs zāles, ja ievērojat, ka tās ir mainījušas krāsu vai satur lielus gabalus, pārslas vai krāsainas daļiņas.
Katrs iepakojums satur vienu vienreizējas lietošanas kārtridžu, kas iepakots kopā ar automatizētu mini-dozatoru.
73

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Amgen Europe B.V. Minervum 7061 4817 ZK Breda Nīderlande

Ražotājs Amgen Technology (Ireland) Unlimited Company Pottery Road Dun Laoghaire Co Dublin Īrija

Ražotājs Amgen NV Telecomlaan 5-7 1831 Diegem Beļģija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien s.a. Amgen n.v. Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Lietuva Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +370 5 219 7474

България Амджен България ЕООД Тел.: +359 (0)2 424 7440

Luxembourg/Luxemburg s.a. Amgen Belgique/Belgien Tel/Tél: +32 (0)2 7752711

Česká republika Amgen s.r.o. Tel: +420 221 773 500

Magyarország Amgen Kft. Tel.: +36 1 35 44 700

Danmark Amgen, filial af Amgen AB, Sverige Tlf: +45 39617500

Malta Amgen B.V. The Netherlands Tel: +31 (0)76 5732500

Deutschland AMGEN GmbH Tel.: +49 89 1490960

Nederland Amgen B.V. Tel: +31 (0)76 5732500

Eesti Amgen Switzerland AG Vilniaus filialas Tel: +372 586 09553

Norge Amgen AB Tel: +47 23308000

74

Ελλάδα Amgen Ελλάς Φαρμακευτικά Ε.Π.Ε. Τηλ.: +30 210 3447000
España Amgen S.A. Tel: +34 93 600 18 60
France Amgen S.A.S. Tél: +33 (0)9 69 363 363
Hrvatska Amgen d.o.o. Tel: +385 (0) 1 562 57 20
Ireland Amgen Ireland Limited Tel: +353 1 8527400
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Amgen S.r.l. Tel: +39 02 6241121
Kύπρος C.A. Papaellinas Ltd Τηλ.: +357 22741 741
Latvija Amgen Switzerland AG Rīgas filiāle Tel: +371 257 25888

Österreich Amgen GmbH Tel: +43 (0)1 50 217
Polska Amgen Biotechnologia Sp. z o.o. Tel.: +48 22 581 3000
Portugal Amgen Biofarmacêutica, Lda. Tel: +351 21 422 06 06
România Amgen România SRL Tel: +4021 527 3000
Slovenija AMGEN zdravila d.o.o. Tel: +386 (0)1 585 1767
Slovenská republika Amgen Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 321 114 49
Suomi/Finland Amgen AB, sivuliike Suomessa/Amgen AB, filial i Finland Puh/Tel: +358 (0)9 54900500
Sverige Amgen AB Tel: +46 (0)8 6951100
United Kingdom Amgen Limited Tel: +44 (0)1223 420305

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
Citi informācijas avoti
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.

75

Norādījumi par lietošanu: Repatha vienreizējas lietošanas automatizētais mini-dozators un kārtridžs

Norādījumi par sastāvdaļām Kārtridžs
Baltais virzulis

Kārtridža augšpuse (Negrozīt)

Kārtridža apakša Zāles

Kārtridža marķējums

Skats no priekšpuses

Automatizētais mini-dozators

Starta poga

Līmvirsma Statusa (Nenospiest, kamēr

ādai

gaisma neesat gatavs injicēt)

Kārtridža durtiņas (neaizvērt bez kārtridža)
Skats no aizmugures

Adatas pārvalks

Zāļu logs
Noraujamas uzlīmes
Papīra līmvirsma

Baterijas vieta
Kreisās puses noraujamā uzlīme
Svarīgi: Adata ir iekšpusē.

Adata iekšpusē (zem pārvalka)
Labās puses noraujamā uzlīme

76

Svarīgi

Pirms izmantojat automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu Repatha ievadīšanai, izlasiet šo svarīgo informāciju:

Automatizētā mini-dozatora un kārtridža uzglabāšana

~~

Uzglabāt automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

~~

Uzglabāt automatizēto mini-dozatoru oriģinālā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un

fiziskiem bojājumiem.

~~

Automatizētais mini-dozators un kārtridžs jāuzglabā ledusskapī (2°C – 8°C).

~~

Pēc izņemšanas no ledusskapja automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu drīkst uzglabāt istabas

temperatūrā (20°C – 25°C) oriģinālā iepakojumā, un tas jāizmanto 1 mēneša laikā.

~~

Neuzglabāt automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu pārmērīgā karstumā vai aukstumā.

Piemēram, izvairieties no uzglabāšanas sava transportlīdzekļa cimdu kastē vai bagāžniekā.

Nesasaldēt.

Automatizētā mini-dozatora un kārtridža lietošana

~~

Svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja vien veselības aprūpes speciālists Jūs nav

apmācījis.

~~

12 un 13 gadus veciem bērniem automatizētā mini-dozatora un kārtridža lietošanas laikā

ieteicama pieaugušā uzraudzība.

~~

Nelietojiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts

uz kastītes.

~~

Nekratiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu.

~~

Neņemiet ārā automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu no kastītes vai caurspīdīgās paplātes,

kamēr vēl neesat gatavs injicēt.

~~

Nepieskarieties starta pogai, kamēr uzpildītais automatizētais mini-dozators un kārtridžs nav

novietoti uz ādas un gatavi injicēšanai.

~~

Starta pogu Jūs varat nospiest tikai vienu reizi. Ja rodas kļūme, automatizēto mini-dozatoru

nevar lietot.

~~

Nelietojiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu, ja kāds no tiem ir nokritis uz cietas

virsmas. Kāda daļa no automatizētā mini-dozatora un kārtridža var būt saplīsusi, pat ja Jūs

plīsumu nevarat saredzēt. Izmantojiet jaunu automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu.

~~

Nelietojiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu atkārtoti. Automatizētais mini-dozators un

kārtridžs ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai.

~~

Nesasaldēt automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu.

~~

Neļaut automatizētajam mini-dozatoram samirkt ūdenī vai kādā citā šķidrumā. Tas satur

elektronisku sastāvdaļu, kas nedrīkst samirkt.

~~

Vienreiz lietojamais automatizētais mini-dozators subkutānai injekcijai ir paredzēts lietošanai

tikai kopā ar kārtridžu.

Jebkurā no augstāk minētajiem gadījumiem izmantojiet jaunu automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu. Veselības aprūpes speciālistam, kas iepazinies ar Repatha lietošanu, būtu jāspēj atbildēt uz Jūsu jautājumiem.

77

1. solis: sagatavojiet
A Izņemiet automatizēto mini-dozatora un kārtridža kastīti no ledusskapja. Nogaidiet 45 minūtes.
Svarīgi: Nogaidiet vismaz 45 minūtes, lai automatizētais mini-dozators un kārtridžs kastītē dabīgi sasniegtu istabas temperatūru.
~~ Nemēģiniet kārtridžu sasildīt, izmantojot tādus siltuma avotus kā karsts ūdens vai mikroviļņu krāsns.
~~ Nekratiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu. ~~ Neizmantojiet, ja kāda kārtridža daļa ir ieplaisājusi vai salauzta. ~~ Nelietojiet, ja pagājis kastītes marķējumā norādītais derīguma termiņš. Jebkurā no augstāk minētajiem gadījumiem izmantojiet jaunu automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu.
B Atveriet kastīti un noņemiet balto papīra pārsegu. Noņemiet automatizētā mini-dozatora vāciņu no caurspīdīgās paplātes.

Caurspīdīgā paplāte Kārtridžs

Automatizētais mini-dozators
Plastikāta vāciņš

Atstājiet automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu uz caurspīdīgās paplātes, kamēr neesat gatavs injicēt.

~~

Nepieskarieties starta pogai, kamēr automatizētais mini-dozators nav uz ādas un Jūs neesat

gatavs injicēt.

~~

Nelietojiet, ja nav baltā papīra pārsega vai tas ir bojāts.

C Savāciet visus injekcijai vajadzīgos materiālus un tad rūpīgi nomazgājiet rokas ar ziepēm un ūdeni.
Uz tīras, labi apgaismotas virsmas novietojiet:
~~ caurspīdīgo paplāti ar automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu; ~~ spirta salvetes; ~~ vates tamponu vai marles plāksnīti; ~~ plāksteri; ~~ tvertni asu priekšmetu izmešanai.

78

D Izvēlieties automatizētā mini-dozatora novietojumu. Rokas ārpusi izmantojiet tikai tad, ja injekciju veic kāds cits.

Jūs varat izmantot: ~~ augšstilbu ~~ vēderu, izņemot 5 centimetrus ap
nabu ~~ augšdelma ārējo virsmu (tikai tad,
ja injekciju Jums veic kāds cits)

Augšdelms Vēders
Augšstilbs

Notīriet injekcijas vietu ar spirta salveti. Ļaujiet ādai nožūt. ~~ Nepieskarieties atkal šai ādas virsmai pirms injekcijas. ~~ Neinjicējiet vietās, kur āda ir jutīga, nobrāzta, apsārtusi vai sacietējusi. Izvairieties no
injicēšanas vietās, kur ir rievas, ādas krokas, rētas, strijas, dzimumzīmes un pārmērīgs apmatojums. Ja vēlaties izmantot to pašu injekcijas vietu, pārliecinieties, ka tas nav tas pats punkts injekcijas vietā, kas tika izmantots iepriekšējai injekcijai. Svarīgi: Lai droši piestiprinātu automatizēto mini-dozatoru, ir svarīgi izmantot stingru un līdzenu ādas virsmu.
2. solis: sagatavojieties E Atveriet automatizēto mini-dozatoru, paverot kārtridža durtiņas pa labi. Tad durtiņas
atstājiet atvērtas.

Nenospiediet starta pogu, kamēr neesat gatavs injicēt.

79

F Apskatiet kārtridžu. Kārtridža apakša Zāles

Kārtridža marķējums

Kārtridža augšpuse (negrozīt)

Baltais virzulis

Derīguma termiņš

Pārliecinieties, ka zāles kārtridžā ir dzidras un bezkrāsainas vai iedzeltenas. ~~ Nelietojiet, ja zāles ir duļķainas vai mainījušas krāsu, vai satur pārslas vai daļiņas. ~~ Neizmantojiet, ja kāda kārtridža daļa ir ieplaisājusi vai salauzta. ~~ Nelietojiet, ja trūkst kādu kārtridža daļu vai tās nav droši piestiprinātas. ~~ Nelietojiet, ja pagājis uz kārtridža norādītais derīguma termiņš.
Jebkurā no augstāk minētajiem gadījumiem izmantojiet jaunu automatizēto mini-dozatoru un kārtridžu.
G Notīriet kārtridža apakšu.

Satveriet šeit Ar vienu roku turiet kārtridža cilindru un ar spirta salveti notīriet kārtridža apakšu. ~~ Nepieskarieties kārtridža apakšai pēc notīrīšanas ar spirta salveti. ~~ Nenoņemiet un negroziet kārtridža augšu vai apakšu.
80

H Ievietojiet notīrīto kārtridžu automatizētajā mini-dozatorā un stingri uzspiediet uz augšpuses, līdz tas nostiprinās vietā.

Ievietojiet kārtridžu taisni

Stingri spiediet uz leju

Vispirms ievietojiet kārtridža apakšu.

~~

Neievietojiet kārtridžu agrāk par 5 minūtēm pirms injekcijas. Pretējā gadījumā zāles var izžūt.

~~

Nepieskarieties starta pogai, kamēr neesat novietojis uzpildīto automatizēto mini-dozatoru uz

ādas.

I

Aizveriet durtiņas uz kreiso pusi. Tad stingri piespiediet, līdz tās ir cieši noslēgtas.

Cieši saspiediet

aizciršanās
Pirms aizverat durtiņas, pārliecinieties, ka kārtridžs stingri pieguļ automatizētajam mini-dozatoram. ~~ Neaizveriet durtiņas, ja nav kārtridža vai tas nav pilnīgi ievietots. ~~ Nepieskarieties starta pogai, kamēr neesat novietojis uzpildīto automatizēto mini-dozatoru uz
ādas. Svarīgi: Pēc tam, kad esat uzpildījis automatizēto mini-dozatoru, nekavējoties pārejiet uz nākamo soli.

81

3. solis: injicējiet

J

Noplēsiet abas zaļās noraujamās uzlīmes, lai parādītos līmvirsma. Automatizētais mini-

dozators ir ieslēgts, kad mirgo zilā statusa gaisma.

Labās puses noraujamā uzlīme

Mirgojoša gaisma

Pīkstieni

Kreisās puses noraujamā uzlīme

Līmvirsma ādai

Jums jānorauj abas zaļās uzlīmes, lai ieslēgtu uzpildīto mini-dozatoru. Jūs dzirdēsiet pīkstienus un redzēsiet mirgojošu zilu statusa gaismu.
~~ Nepieskarieties ādas līmvirsmai. ~~ Nepieskarieties starta pogai, kamēr neesat novietojis uzpildīto automatizēto mini-dozatoru uz
ādas. ~~ Nepieskarieties vai nepiesārņojiet adatas pārvalka zonu. ~~ Nenovietojiet uzpildīto automatizēto mini-dozatoru uz ķermeņa, ja sarkanā statusa gaisma mirgo
ilgāk nekā 5 sekundes. ~~ Nenoraujiet ādas līmvirsmas pamatni no automatizētā mini-dozatora. ~~ Nesalokiet ādas līmvirsmu.

K Lai droši piestiprinātu automatizēto mini-dozatoru, sagatavojiet un notīriet injekcijas vietu, kurā ir pēc iespējas mazāk ķermeņa apmatojuma vai varat šo zonu noskūt. Izmantojiet stingru un līdzenu ādas virsmu.

Novietošana uz vēdera

Novietošana uz augšstilba

VAI

Nostiepšanas metode vēderam

Nenostiepiet augšstilba ādu

Svarīgi: Pielāgojiet ķermeņa stāvokli, lai izvairītos no ādas krokām un izliekumiem.

82

L Kad mirgo zilā gaisma, automatizētais mini-dozators ir sagatavots. Saglabājiet nostiepumu (metode tikai vēderam). Turiet uzlādēto automatizēto mini-dozatoru ar zilo gaismu redzamības laukā un novietojiet to uz ādas. Jūs varat izdzirdēt pīkstienus. Mirgojoša gaisma
VAI Pīkstieni

Uzlādētais automatizētais mini-dozators piegulēs cieši Jūsu ķermenim. Pārliecinieties, ka visa līmvirsma ir piekļāvusies Jūsu ādai. Lai to garantētu, novelciet ar pirkstu gar līmvirsmas malām. Pārliecinieties, vai apģērbs netraucē uzlādētajam automatizētajam mini-dozatoram un vai visu laiku varat redzēt zilo gaismu. ~~ Nemēģiniet pārvietot uzlādēto automatizēto mini-dozatoru pēc tam, kad tas uzlikts uz Jūsu ādas.
M Stingri nospiediet un atlaidiet starta pogu. Mirgojoša zaļa gaisma un klikšķis signalizē par to, ka injicēšana sākusies. Mirgojoša gaisma
Pīkstieni

~~

Jūs varat sadzirdēt sūknēšanas skaņu.

~~

Jūs varat sajust adatas dūrienu.

~~

Pārliecinieties, ka redzat zaļu, mirgojošu statusa gaismu.

~~

Jūs varat dzirdēt pīkstienus, kas norāda, ka injicēšana ir sākusies.

Svarīgi: Ja zāles tek garām uzlādētajam automatizētajam mini-dozatoram, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

83

N Injicēšana ilgst apmēram 9 minūtes. Kad tā beigusies, statusa gaisma pāriet nepārtrauktā zaļā gaismā, un ierīce pīkst. Mirgojoša gaisma
9 min

Ir normāli izdzirdēt sūknēšanas skaņu injicēšanas sākumā un tās izbeigšanos injicēšanas laikā.

Nepārtraukta gaisma

~~ Injicēšanas procesa laikā drīkst veikt mērenas fiziskās aktivitātes, tādas kā staigāšana, stiepšanās un noliekšanās.

Injicēšana ir pabeigta, kad: ~~ statusa gaisma mainās uz nepārtraukti zaļu; ~~ Jūs dzirdat vairākus pīkstienus.

Pīkstieni

4. solis: pabeidziet
O Kad injekcija ir pabeigta, satveriet ādas līmvirsmu, lai uzmanīgi atdalītu automatizēto mini-dozatoru no ādas. Pēc noņemšanas pārbaudiet zāļu logu. Zaļajai gaismai tagad būtu jābūt nodzisušai.
Izmantotais virzulis
Nav gaismas

Pīkstieni

Pārbaudiet, lai redzētu, vai izmantotais virzulis pilnīgi aizsedz zāļu logu un vai nepārtrauktā zaļā gaisma nodzisusi, dodot Jums ziņu, ka visas zāles ir injicētas. Ja virzulis neaizsedz logu, sazinieties ar ārstu. ~~ Izlietotais automatizētais mini-dozators pīkstēs, kad to noņemsiet no ādas. ~~ Ir normāli, ja pēc izlietotā automatizētā mini-dozatora noņemšanas redzēsiet dažus šķidruma
pilienus uz ādas.
84

P Izmetiet izmantoto automatizēto mini-dozatoru tvertnē asu priekšmetu izmešanai. ~~ Automatizētais mini-dozators satur baterijas, elektroniku un adatu. ~~ Ielieciet izmantoto automatizēto mini-dozatoru tvertnē asu priekšmetu
izmešanai uzreiz pēc izmantošanas. Neizmetiet (neiznīciniet) automatizēto mini-dozatoru sadzīves atkritumos. ~~ Konsultējieties ar savu veselības aprūpes speciālistu par pareizu iznīcināšanu. Var būt vietējas iznīcināšanas vadlīnijas. ~~ Neizņemiet izlietoto kārtridžu no automatizētā mini-dozatora. ~~ Nelietojiet atkārtoti automatizēto mini-dozatoru. ~~ Nepārstrādājiet automatizēto mini-dozatoru vai tvertni asu priekšmetu izmešanai un neizmetiet tos sadzīves atkritumos. Svarīgi: Vienmēr turiet tvertni asu priekšmetu izmešanai bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Q Pārbaudiet injekcijas vietu. Ja redzamas asinis, piespiediet injekcijas vietai vates tamponu vai marles plāksnīti. Neberzējiet injekcijas vietu. Ja nepieciešams, izmantojiet plāksteri.
Problēmu novēršana Ko darīt, ja uzlādētā automatizētā mini-dozatora statusa gaisma nepārtraukti mirgo sarkanā krāsā un Jūs dzirdat pīkstienus.
Mirgojoša brīdinājuma gaisma
Pīkstieni
Pārtrauciet uzlādētā automatizētā mini-dozatora lietošanu. Ja automatizētais mini-dozators ir piestiprināts Jūsu ķermenim, uzmanīgi to noņemiet.
Papildu vides apstākļi Relatīvās mitruma robežas ir 15% līdz 85%. Augstuma diapazons ir -300 metri līdz 3 500 metri. Injicēšanas laikā turēt automatizēto mini-dozatoru vismaz 10 cm attālumā no citām elektroniskām ierīcēm, tādām kā mobilie telefoni. Brīdinājums: Nepārveidojiet ierīci. Automatizētā mini-dozatora darbības temperatūras robežas ir 15°C līdz 40°C. www.devicepatents.com
85

SIMBOLU TABULA

Nelietot, ja iepakojums ir
bojāts

Turēt sausu

Skatīt lietošanas instrukciju

BF tipa pielietojuma
daļa

Vienreizējai lietošanai

Sterilizēts, izmantojot etilēna oksīdu

0344 Amgen Inc., One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA, ASV. Amgen Europe B.V., Minervum 7061, 4817 ZK, Breda, Nīderlande

86
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены