apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Lonquex sol.p/inj.6mg 0.6ml N1(pilnšlirce)

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-24
LONQUEX-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Lonquex sol.p/inj.6mg 0.6ml N1(pilnšlirce)" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 321.99€  365.39$  269.29£  27961Rub  3353.2SEK  1459PLN  1148.47₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Lonquex sol.p/inj.6mg 0.6ml N1(pilnšlirce)     Перепроверить

ATC кодL03AA14 

Активные вещества: Lipegfilgrastim

 


Фирма производитель: Teva Pharmaceuticals Europe B.v
Лекарство Lonquex sol.p/inj.6mg 0.6ml N1(pilnšlirce) входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Lonquex sol.p/inj.6mg 0.6ml N1(pilnšlirce), Lipegfilgrastim Rx (Teva Pharmaceuticals Europe B.v) [Germany,Germany,Neth]
321.99€ , Nov.-0001 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Lonquex Stikla pilnšļirce, N1

(, ATĶ kods: L03AA14)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

1018.63€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/13/856/002

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/13/856/002

Ražotājs

Merckle GmbH, Germany; Teva Biotech GmbH, Germany; Teva Pharmaceuticals Europe BV, Netherlands

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

25-JUL-13

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

6 mg

Zāļu forma

Šķīdums injekcijām

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Teva B.V., Netherlands

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Lonquex 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katras pilnšļirces 0,6 ml šķīduma satur 6 mg lipegfilgrastima (lipegfilgrastim)*. Katrs šķīduma infekcijai mililitrs satur 10 mg lipegfilgrastima. Aktīvā viela ir filgrastima** un metoksipolietilēnglikola (PEG) kovalents konjugāts, kurā kā saite izmantots ogļhidrāts. *Šim aprēķinam par pamatu izmantots tikai olbaltumvielas saturs. Koncentrācija ir 20,9 mg/ml (t.i., 12,6 mg pilnšļircē), ja aprēķinā tiek iekļauta arī PEG daļa un ogļhidrāta saite. **Filgrastims (rekombinants metionilēts cilvēka granulocītu kolonijas stimulējošs faktors (granulocyte-colony stimulating factor [G-CSF])) ir iegūts Escherichia coli šūnās, izmantojot rekombinantās DNS tehnoloģiju. Šo zāļu iedarbību nevajadzētu salīdzināt ar citu tās pašas terapeitiskās klases pegilēto vai nepegilēto olbaltumvielu iedarbību. Sīkāku informāciju skatīt 5.1. apakšpunktā. Palīgvielas ar zināmu iedarbību Katra pilnšļirce satur 30 mg sorbīta. Nātrijs. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA Šķīdums injekcijām pilnšļircē (injekcija) Dzidrs, bezkrāsains šķīdums
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA 4.1. Terapeitiskās indikācijas Lonquex ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem neitropēnijas ilguma un febrilas neitropēnijas sastopamības biežuma samazināšanai pacientiem, kuriem ļaundabīgu audzēju (izņemot hroniskas mieloleikozes un mielodisplastisko sindromu) ārstēšanai izmanto citotoksisku ķīmijterapiju. 4.2. Devas un lietošanas veids Lonquex terapija jāuzsāk un jāuzrauga ārstiem ar pieredzi onkoloģijā vai hematoloģijā. Devas Katram ķīmijterapijas ciklam ieteicams lietot vienu 6 mg lipegfilgrastima devu (viena Lonquex pilnšļirce), ko ievada apmēram 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas.
2

Īpašas pacientu grupas
Gados vecāki pacienti Klīniskajos pētījumos ar ierobežotu gados vecāku pacientu skaitu netika novērota būtiska atšķirība starp vecuma grupām attiecībā uz lipegfilgrastima efektivitāti vai drošumu. Tādēļ gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana.
Pacienti ar nieru darbības traucējumiem Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.
Pacienti ar aknu darbības traucējumiem Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 5.2. apakšpunktā, taču ieteikumus par devām nevar sniegt.
Pediatriskā populācija Lonquex drošums un efektivitāte, lietojot bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 17 gadiem, līdz šim nav pierādīta. Pašlaik pieejamie dati aprakstīti 4.8., 5.1. un 5.2. apakšpunktā.
Lietošanas veids
Šķīdumu injicē subkutāni (s.c.). Injekcija jāveic vēdera priekšējā sienā, augšdelmā vai augšstilbā.
Pašrocīga Lonquex ievadīšana pieļaujama tikai labi motivētiem un pienācīgi apmācītiem pacientiem, kuriem pieejams speciālista padoms. Pirmā injekcija jāveic medicīniskā personāla tiešā uzraudzībā.
Ieteikumus par rīkošanos ar zālēm pirms lietošanas skatīt 6.6. apakšpunktā.
4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Izsekojamība
Lai uzlabotu bioloģisko zāļu izsekojamību, pacienta lietā ir skaidri jāreģistrē ievadīto zāļu tirdzniecības nosaukums un sērijas numurs.
Vispārīgi
Lonquex drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem, kas saņem lielu devu ķīmijterapiju. Lonquex nedrīkst izmantot, lai palielinātu citotoksiskās ķīmijterapijas devu virs noteiktās devas vispāratzītās shēmās.
Alerģiskas reakcijas un imunogenitāte
Pacientiem, kuriem novērota paaugstināta jutība pret G-CSF vai tā atvasinājumiem, pastāv paaugstināts paaugstinātas jutības reakciju risks arī pret lipegfilgrastimu iespējamās krusteniskās reakcijas dēļ. Lipegfilgrastima terapiju šiem pacientiem nedrīkst uzsākt krusteniskās reakcijas riska dēļ.
Vairums bioloģisko zāļu izraisa kaut kādu antivielu atbildes reakciju pret zālēm. Šī antivielu atbildes reakcija dažos gadījumos var izraisīt nevēlamas blakusparādības vai efektivitātes zudumu. Ja pacientam nav atbildes reakcijas uz ārstēšanu, pacients jāizmeklē.
Ja veidojas nopietna alerģiska reakcija, vairākas dienas jānozīmē atbilstoša terapija un pacients rūpīgi jānovēro.
3

Asinsrades sistēma
Lipegfilgrastima terapija nenovērš trombocitopēniju un anēmiju, ko izraisa mielosupresīva ķīmijterapija. Lipegfilgrastims var izraisīt arī atgriezenisku trombocitopēniju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ieteicams regulāri kontrolēt trombocītu skaitu un hematokrīta rādītāju. Īpaša piesardzība jāievēro, ievadot tādu ķīmijterapijas līdzekli vai ķīmijterapijas līdzekļu kombināciju, par kuru zināms, ka tā izraisa smagu trombocitopēniju.
Var veidoties leikocitoze (skatīt 4.8. apakšpunktu). Nav ziņots par nevēlamiem notikumiem, kas tieši saistīti ar leikocitozi. Leikocītu (white blood cells [WBC]) skaita palielināšanās ir saistīta ar lipegfilgrastima farmakodinamisko iedarbību. Ņemot vērā lipegfilgrastima klīnisko iedarbību un leikocitozes iespējamību, terapijas laikā regulāri jānosaka WBC skaits. Ja WBC skaits pārsniedz 50 x 109/l pēc paredzamā zemākā punkta sasniegšanas, nekavējoties jāpārtrauc lipegfilgrastima lietošana.
Augšanas faktora terapijas izraisītā kaulu smadzeņu asinsrades funkcijas pastiprināšanās ir saistīta ar pārejošu pozitīvu atradni kaulu radioloģiskajos izmeklējumos. Tas jāņem vērā, analizējot kaulu attēlveidošanas izmeklējumu rezultātus.
Pacienti ar mieloleikozi vai mielodisplastiskajiem sindromiem
Granulocītu kolonijas stimulējošais faktors var veicināt mieloīdo šūnu augšanu un arī dažu nemieloīdo šūnu augšanu in vitro.
Lonquex drošums un efektivitāte nav pētīta pacientiem ar hronisku mieloleikozi, mielodisplastiskajiem sindromiem vai sekundāru akūtu mieloleikozi; tādēļ to nedrīkst lietot šiem pacientiem. Īpaši uzmanīgi jādiferencē hroniskas mieloleikozes blastu transformācija no akūtas mieloleikozes.
Liesas nevēlamās blakusparādības
Pēc lipegfilgrastima lietošanas ziņots par pārsvarā asimptomātiskiem splenomegālijas gadījumiem (skatīt 4.8. apakšpunktu) un pēc G-CSF vai tā atvasinājumu lietošanas ziņots par retiem liesas plīsuma gadījumiem, kas beigušies arī letāli (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tādēļ ir rūpīgi jākontrolē liesas izmērs (piem., izmeklējot klīniski, ar ultraskaņu). Liesas plīsuma iespēja jāapsver, ja pacienti sūdzas par sāpēm vēdera kreisajā augšējā daļā vai sāpēm pleca galā.
Plaušu nevēlamās blakusparādības
Pēc lipegfilgrastima lietošanas ziņots par pulmonālām nevēlamām blakusparādībām, īpaši intersticiālu pneimoniju (skatīt 4.8. apakšpunktu). Lielāks risks var būt pacientiem, kuriem anamnēzē nesen bijuši infiltrāti plaušās vai pneimonija.
Plaušu simptomu, piemēram, klepus, drudža un elpas trūkuma parādīšanās vienlaicīgi ar plaušu infiltrātu pazīmēm rentgenizmeklēšanā, plaušu funkcijas pasliktināšanos un palielinātu neitrofilo leikocītu skaitu var būt sākotnējās pieaugušo respiratorā distresa sindroma (PRDS) pazīmes (skatīt 4.8. apakšpunktu). Šādā gadījumā pēc ārsta ieskatiem Lonquex lietošana jāpārtrauc un jāuzsāk atbilstoša ārstēšana.
Asinsvadu sistēmas nevēlamās blakusparādības
Pēc G-CSF un tā atvasinājumu lietošanas ir ziņots par kapilāru noplūdes sindromu, ko raksturo hipotensija, hipoalbuminēmija, tūska un hemokoncentrācija. Pacienti, kuriem attīstās kapilāru noplūdes sindroma simptomi, rūpīgi jānovēro un viņiem jāveic standarta simptomātiska ārstēšana, kurā var būt nepieciešama intensīva aprūpe (skatīt 4.8. apakšpunktu).
4

Ir ziņots par aortītu pēc G-CSF lietošanas veselām pētāmajām personām un vēža pacientiem. Tā simptomi bija drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis (piemēram, C reaktīvā proteīna līmenis un balto asins šūnu skaits). Vairumā gadījumu aortītu diagnosticēja datortomogrāfijas izmeklējumos, un parasti tas izzuda pēc G-CSF lietošanas pārtraukšanas. Skatīt arī 4.8. apakšpunktu.
Pacienti ar sirpjveida šūnu anēmiju
Pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju G-CSF vai tā atvasinājumu lietošana bija saistīta ar sirpjveida šūnu krīzēm (skatīt 4.8. apakšpunktu). Tāpēc ārstiem jāievēro piesardzība, ievadot Lonquex pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju, jākontrolē atbilstoši klīniskie parametri un laboratoriskie rādītāji un jāpievērš uzmanība iespējamai lipegfilgrastima lietošanas saistībai ar liesas palielināšanos un asinsvadu oklūzijas krīzi.
Hipokaliēmija
Var izveidoties hipokaliēmija (skatīt 4.8. apakšpunktu). Pacientiem ar paaugstinātu hipokaliēmijas risku slimības vai vienlaikus lietoto zāļu dēļ ieteicams rūpīgi kontrolēt kālija līmeni serumā un vajadzības gadījumā aizvietot kālija trūkumu.
Glomerulonefrīts
Ir ziņots par glomerulonefrītu pacientiem, kuri saņem filgrastīmu, lenograstīmu vai pegfilgrastīmu. Vairumā gadījumu glomerulonefrīts izzuda pēc filgrastīma, lenograstīma vai pegfilgrastīma devas samazināšanas vai pārtraukšanas. Ieteicama novērošana, veicot urīna analīzes (skatīt 4.8. apakšpunktu).
Palīgvielas ar zināmu iedarbību
Zāles satur sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesamību.
Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā pilnšļircē, – būtībā tās ir nātriju nesaturošas.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Tā kā ātri dalošās mieloīdās šūnas ir jutīgas pret citotoksisko ķīmijterapiju, Lonquex jālieto apmēram 24 stundas pēc citotoksiskās ķīmijterapijas ievadīšanas. Lipegfilgrastima un ķīmijterapijas līdzekļu vienlaicīga lietošana nav izvērtēta. Dzīvnieku modeļos vienlaicīga G-CSF un 5-fluoruracila (5-FU) vai citu antimetabolītu lietošana izraisīja mielosupresīvās iedarbības pastiprināšanos.
Lonquex drošums un efektivitāte nav izvērtēta pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju ar vēlīnu mielosupresiju, piem., nitrozourīnvielas līdzekļus.
Iespējamā mijiedarbība ar litiju, kas arī veicina neitrofilo leikocītu izdalīšanos asinsritē nav īpaši pētīta. Pierādījumi, kas liecinātu par šādas mijiedarbības kaitīgumu, nav.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība
Dati par lipegfilgrastima lietošanu sievietēm grūtniecības laikā ir ļoti ierobežoti (mazāk par 300 grūtniecības iznākumu). Pētījumi ar dzīvniekiem pierāda reproduktīvo toksicitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). Piesardzības nolūkos ieteicams atturēties no Lonquex lietošanas grūtniecības laikā.
5

Barošana ar krūti Nav zināms, vai lipegfilgrastims/metabolīti izdalās cilvēka pienā. Nevar izslēgt risku bērnam, kas tiek barots ar krūti. Terapijas laikā ar Lonquex barošana ar krūti būtu jāpārtrauc. Fertilitāte Dati nav pieejami. Pētījumi ar dzīvniekiem, lietojot G-CSF un tā atvasinājumus, neliecina par kaitīgu ietekmi uz fertilitāti (skatīt 5.3. apakšpunktu). 4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus Lonquex neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. 4.8. Nevēlamās blakusparādības Drošuma profila kopsavilkums Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības ir skeleta-muskuļu sāpes un slikta dūša. Par kapilāru noplūdes sindromu, kas ārstēšanas atlikšanas gadījumā var būt dzīvībai bīstams, galvenokārt ziņots vēža pacientiem, kuri saņem ķīmijterapiju pēc G-CSF vai tā atvasinājumu lietošanas (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu). Nevēlamo blakusparādību uzskaitījums tabulas veidā Lipegfilgrastima drošums ir izvērtēts klīniskajos pētījumos, kuros piedalījās 506 pacienti un 76 veseli brīvprātīgie, kas saņēma vismaz vienu lipegfilgrastima devu. Turpmāk 1. tabulā uzskaitītās nevēlamās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši orgānu sistēmu klasifikācijai. Sastopamības biežuma grupas ir definētas atbilstoši šādam iedalījumam: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 līdz <1/10), retāk (≥1/1 000 līdz <1/100), reti (≥1/10 000 līdz <1/1 000), (ļoti reti <1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem). Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.
6

1. tabula. Nevēlamās blakusparādības

Orgānu sistēmu klasifikācija Biežums

Asins un limfātiskās sistēmas Bieži

traucējumi

Retāk

Imūnās sistēmas traucējumi

Retāk

Vielmaiņas un uztures

Bieži

traucējumi

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Asinsvadu sistēmas traucējumi Nav zināmi

Elpošanas sistēmas traucējumi, Bieži

krūšu kurvja un videnes slimības

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi Ļoti bieži

Nevēlamā blakusparādība Trombocitopēnija* Leikocitoze*, splenomegālija* Paaugstinātas jutības reakcijas* Hipokaliēmija*
Galvassāpes Kapilāru noplūdes sindroms*, aortīts* Hemoptīze
Plaušu nevēlamās blakusparādības*, plaušu hemorāģija Slikta dūša*

Ādas un zemādas audu

Bieži

Ādas reakcijas*

bojājumi

Retāk

Reakcijas injekcijas vietā*

Skeleta-muskuļu un saistaudu Ļoti bieži

Skeleta-muskuļu sāpes*

sistēmas bojājumi

Vispārēji traucējumi un

Bieži

Sāpes krūšu kurvī

reakcijas ievadīšanas vietā

Izmeklējumi

Retāk

Paaugstināta sārmainās

fosfatāzes koncentrācija asinīs*,

paaugstināta

laktātdehidrogenāzes

koncentrācija asinīs*

*Skatīt sadaļu turpmāk „Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums”

Atsevišķu nevēlamo blakusparādību raksturojums

Ziņots par trombocitopēniju un leikocitozi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņots par splenomegāliju, pārsvarā asimptomātisku (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Var veidoties paaugstinātas jutības reakcijas, piemēram, alerģiskas ādas reakcijas, nātrene, angioneirotiskā tūska un nopietnas alerģiskas reakcijas.

Ziņots par hipokaliēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņots par plaušu nevēlamām blakusparādībām, īpaši intersticiālu pneimoniju (skatīt 4.4. apakšpunktu). Šīs plaušu nevēlamās blakusparādības var ietvert arī plaušu tūsku, infiltrātus plaušās, plaušu fibrozi, elpošanas mazspēju vai PRDS (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pacientiem, kuri saņēma ķīmijterapiju, ļoti bieži novēroja sliktu dūšu.

Var veidoties ādas reakcijas, piemēram, eritēma un izsitumi.

Var veidoties reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sacietējums injekcijas vietā un sāpes injekcijas vietā.

Visbiežāk sastopamās nevēlamās blakusparādības ir skeleta-muskuļu sāpes, piemēram, sāpes kaulos un mialģija. Skeleta-muskuļu sāpes parasti ir vieglas vai vidēji spēcīgas un pārejošas, vairumam pacientu tās var mazināt ar standarta pretsāpju līdzekļiem. Tomēr ziņots par spēcīgām skeleta-muskuļu sāpēm (galvenokārt sāpēm kaulos un sāpēm mugurā), tai skaitā gadījumiem, kuros bija nepieciešama pacienta ievietošana slimnīcā.

7

Var veidoties atgriezeniska, viegla vai vidēji izteikta sārmainās fosfatāzes un laktātdehidrogenāzes koncentrācijas paaugstināšanās bez saistītām klīniskām izpausmēm. Sārmainās fosfatāzes un laktātdehidrogenāzes līmeņa paaugstināšanās, visticamāk, saistīta ar neitrofilo leikocītu skaita palielināšanos.

Dažas nevēlamās blakusparādības līdz šim nav novērotas, lietojot lipegfilgrastimu, bet to attīstība kopumā ir saistīta ar G-CSF un tā atvasinājumu lietošanu.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

-

Liesas plīsums, tai skaitā ar letālu iznākumu (skatīt 4.4. apakšpunktu).

-

Sirpjveida šūnu krīze pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Asinsvadu sistēmas traucējumi

-

Kapilāru noplūdes sindroms

Pēcreģistrācijas periodā, lietojot G-CSF vai tā atvasinājumus, ziņots par kapilāru noplūdes

sindroma gadījumiem. Šie gadījumi parasti radās pacientiem ar progresējošām ļaundabīgām

slimībām, pacientiem ar sepsi, pacientiem, kuri lietoja vairākas ķīmijterapijas zāles vai kuriem

tika veikta aferēze (skatīt 4.4. apakšpunktu).

-

Aortīts (skatīt 4.4. apakšpunktu)

Ādas un zemādas audu bojājumi

-

Akūta febrila neitrofilā dermatoze (Svīta sindroms).

-

Ādas vaskulīts.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

-

Glomerulonefrīts (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Pediatriskā populācija

Pieredze par lietošanu bērniem ir ierobežota ar vienreizējas devas I fāzes pētījumu 21 pediatriskam pacientam vecumā no 2 līdz < 18 gadiem (skatīt 5.1. apakšpunktu), kurā netika iegūti dati par atšķirīgu lipegfilgrastima drošuma profilu bērniem, salīdzinot ar pieaugušajiem. Ar ārstēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības bija sāpes mugurā, sāpes kaulos un palielināts neitrofilo leikocītu skaits (1 notikums katrai blakusparādībai).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām

Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvuma/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Nav pieredzes par lipegfilgrastima pārdozēšanu. Pārdozēšanas gadījumā regulāri jānosaka leikocītu un trombocītu skaits un rūpīgi jāuzrauga liesas izmēri (piemēram, klīniskā izmeklēšana, ultrasonogrāfija).

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS 5.1. Farmakodinamiskās īpašības Farmakoterapeitiskā grupa: imūnstimulatori, koloniju stimulējošie faktori, ATĶ kods: L03AA14 Darbības mehānisms

8

Lipegfilgrastims ir filgrastima ar vienas metoksipolietilēnglikola (PEG) molekulas kovalents konjugāts, kurā kā saite izmantots ogļhidrāts, kas sastāv no glicīna, N-acetilneiramīnskābes un N-acetilgalaktozamīna. Vidējā molekulmasa ir apmēram 39 kDa, no kuras apmēram 48% veido olbaltumvielas daļa. Cilvēka G-CSF ir glikoproteīns, kas regulē funkcionējošu neitrofilo leikocītu veidošanos un izdalīšanos no kaulu smadzenēm. Filgrastims ir neglikolizēts rekombinants metionilēts cilvēka G-CSF. Lipegfilgrastims ir filgrastima ilgstošākas iedarbības forma, ko nodrošina samazinātais renālais klīrenss. Lipegfilgrastims, tapāt kā filgrastims un pegfilgrastims, saistās ar cilvēka G-CSF receptoru.

Farmakodinamiskā iedarbība

Lipegfilgrastims un filgrastims ierosināja izteiktu neitrofilo leikocītu skaita pieaugumu perifērajās asinīs 24 stundu laikā un nelielu monocītu un/vai limfocītu pieaugumu. Šie rezultāti liecina, ka lipegfilgrastima G-CSF daļa nodrošina paredzēto augšanas faktora aktivitāti: asinsrades priekšteču šūnu proliferācijas stimulāciju, diferencēšanos nobriedušās šūnās un izdalīšanos perifērajās asinīs. Šī iedarbība skar ne tikai neitrofilo leikocītu rindu, bet ietekmē arī citas vienas rindas priekšteču šūnas un vairāku rindu priekšteču šūnas, un asinsrades polipotentās cilmes šūnas. G-CSF pastiprina arī neitrofilo leikocītu antibakteriālās īpašības, tostarp fagocitozi.

Klīniskā efektivitāte un drošums

Lipegfilgrastima lietošana vienu reizi cikla laikā tika pētīta divos reģistrācijas, randomizētos, dubultaklos klīniskajos pētījumos pacientiem, kuri saņēma mielosupresīvu ķīmijterapiju.

Pirmais reģistrācijas (III fāzes) klīniskais pētījums XM22-03 bija aktīvi kontrolēts pētījums, iesaistot 202 pacientus ar krūts vēzi II-IV stadijā, kas saņēma līdz 4 doksorubicīna un docetaksela ķīmijterapijas cikliem. Pacienti tika randomizēti attiecībā 1:1, lai saņemtu 6 mg lipegfilgrastima vai 6 mg pegfilgrastima. Izvērtējot pētījuma primāro mērķa kritēriju – smagas neitropēnijas ilgumu (SNI) pēc pirmā ķīmijterapijas cikla, 6 mg lipegfilgrastims uzrādīja 6 mg pegfilgrastimam līdzvērtīgu iedarbību (skatīt 2. tabulu).

2. tabula. SNI, smaga neitropēnija (SN) un febrila neitropēnija (FN) XM22-03 pētījuma 1. ciklā (ITT)

Pegfilgrastims 6 mg

Lipegfilgrastims 6 mg

(n = 101)

(n = 101)

SNI

Vidējais ± SN (d)

0,9 ± 0,9

0,7 ± 1,0

Δ LS vidējais

-0,186

95 % TI

no -0,461 līdz 0,089

SN

Sastopamības biežums (%)

51,5

43,6

FN

Sastopamības biežums (%)

3,0

1,0

ITT = intent-to-treat population (terapijai paredzēto pacientu populācija) (visi randomizētie pacienti)

SN = standarta novirze

d = dienas

TI = ticamības intervāls

Δ LS vidējā vērtība (vidējā starpība starp lipegfilgrastimu un pegfilgrastimu pēc mazāko kvadrātu (least squares [LS] metodes)) un TI daudzfaktoru Poisson [Puasona] regresijas analīzē

Otrais reģistrācijas (III fāzes) klīniskais pētījums XM22-04 bija placebo kontrolēts pētījums 375 pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi, kas saņēma līdz 4 cisplatīna un etopozīda ķīmijterapijas ciklus. Pacienti tika randomizēti, izmantojot attiecību, 2:1, vai nu 6 mg lipegfilgrastima grupā, vai arī placebo grupā. Pētījuma rezultāti parādīti 3. tabulā. Kad galvenais pētījums tika pabeigts, nāves sastopamības biežums bija 7,2 % (placebo) un 12,5 % (6 mg lipegfilgrastims), lai gan pēc 360 dienu novērošanas perioda kopējais nāves sastopamības biežums placebo un lipegfilgrastima lietotājiem bija līdzīgs (44,8 % un 44,0 %; drošuma populācija).

9

3. tabula. SNI, SN un FN XM22-04 pētījuma 1. ciklā (ITT)

Placebo

Lipegfilgrastims 6 mg

(n = 125)

(n = 250)

FN

Sastopamības biežums (%)

5,6

2,4

95 % TI

no 0,121 līdz 1,260

p-vērtība

0,1151

SNI

Vidējais ± SN (d)

2,3 ± 2,5

0,6 ± 1,1

Δ LS vidējais

-1,661

95 % TI

no -2,089 līdz -1,232

p-vērtība

< 0,0001

SN

Sastopamības biežums (%)

59,2

32,1

Izredžu attiecība

0,325

95 % TI

no 0,206 līdz 0,512

p-vērtība

< 0,0001

Δ LS vidējā vērtība (starpība starp lipegfilgrastimu un placebo pēc mazāko kvadrātu (least squares

[LS] metodes)), TI un p-vērtība daudzfaktoru Poisson [Puasona] regresijas analīzē.

Izredžu attiecība (lipegfilgrastims/placebo), TI un p-vērtība daudzfaktoru loģiskās regresijas analīzē

Tika veikts pēcreģistrācijas drošuma pētījums XM22-ONC-40041, lai iegūtu datus par slimības progresēšanu un mirstību pacientiem ar progresējošu plakanšūnu vai nesīkšūnu plaušu vēzi, kuri saņēma lipegfilgrastimu papildus platīnu saturošai ķīmijterapijai. Lipegfilgrastima lietošanas laikā netika novērots paaugstināts slimības progresēšanas vai nāves risks.

Imunogenitāte 579 pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem, kuri lietoja lipegfilgrastimu, 188 pacientiem un veseliem brīvprātīgajiem, kuri saņēma pegfilgrastimu, un 121 pacientam pēc placebo lietošanas tika veikta zāļu antivielu analīze. Zāļu specifiskās antivielas pēc ārstēšanas uzsākšanas tika konstatētas 0,86 % lipegfilgrastima lietotāju, 1,06 % pegfilgrastima lietotāju un 1,65 % placebo lietotāju. Neitralizējošas antivielas pret lipegfilgrastimu netika konstatētas.

Pediatriskā populācija

Eiropas Zāļu aģentūra atliek pienākumu iesniegt pētījumu rezultātus Lonquex visās pediatriskās populācijas apakšgrupās ķīmijterapijas izraisītas neitropēnijas ārstēšanai un ķīmijterapijas izraisītas febrilas neitropēnijas profilaksei (informāciju par lietošanu bērniem skatīt 4.2. apakšpunktā). I fāzes pētījumā, kurā piedalījās 21 bērns vecumā no 2 līdz 16 gadiem ar Jūinga (Ewing) tipa audzēju vai rabdomiosarkomu, lipegfilgrastimu ievadīja vienreizējas subkutānas 100 μg/kg devas veidā (nepārsniedzot 6 mg, kas ir pieaugušajiem noteiktā deva) 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas 1. shēmas lietošanas nedēļā. FN sastopamības biežums svārstījās atkarībā no vecuma (no 14,3 % līdz 71,4 %), biežāku sastopamību novērojot lielākā vecuma grupā. Trīs dažādu ķīmijterapijas shēmu lietošana ar atšķirīgu mielosupresīvo efektu un vecuma sadalījumu apgrūtināja efektivitātes salīdzināšanu starp vecuma grupām (skatīt 4.2. apakšpunktu).

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Vispārīga informācija

Veseli brīvprātīgie 3 pētījumos (XM22-01, XM22-05, XM22-06) veseliem brīvprātīgajiem maksimālā koncentrācija asinīs tika sasniegta pēc vidēji 30 – 36 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija diapazonā no aptuveni 32 līdz 62 stundām pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas.

10

Pēc subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas trīs dažādās vietās (augšdelmā, vēdera priekšējā sienā un augšstilbā) veseliem brīvprātīgajiem biopieejamība (maksimālā koncentrācija un laukums zem līknes [AUC]) bija zemāka pēc subkutānas injekcijas augšstilbā salīdzinājumā ar subkutānu injekciju vēdera priekšējā sienā un augšdelmā. Šajā nelielajā XM22-06 pētījumā vīriešu dzimuma personām novēroja lielāku lipegfilgrastima biopieejamību un lielākas atšķirības starp injekciju vietām salīdzinājumā ar sieviešu dzimuma personām. Tomēr farmakodinamiskā iedarbība bija līdzīga un nemainījās atkarībā no dzimuma vai injekcijas vietas.
Metabolisms
Lipegfilgrastims metabolizējas intracelulāras vai ekstracelulāras sadalīšanās ceļā ar proteolītisko enzīmu palīdzību. Lipegfilgrastims nokļūst neitrofilo leikocītu iekšienē (nelineārs process) un pēc tam šūnas iekšienē sadalās ar endogēno proteolītisko enzīmu palīdzību. Metaboliskā procesa linearitāte izskaidrojama ar ekstracelulāro olbaltumvielu sadalīšanos, piedaloties neitrofilo leikocītu elastāzei un citām plazmas proteāzēm.
Zāļu mijiedarbība In vitro dati liecina par nelielu vai neesošu tiešu vai imūnās sistēmas mediētu ietekmi uz CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 un CYP3A4/5 aktivitāti. Šī iemesla dēļ nav sagaidāma lipegfilgrastima ietekme uz metabolismu, ko nodrošina cilvēka citohroma P450 enzīmu sistēma.
Īpašas populācijas
Vēža pacienti 2 pētījumos (XM22-02 un XM22-03) pacientiem ar krūts vēzi, kas saņēma doksorubicīna un docetaksela ķīmijterapiju, vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 227 ng/ml un 262 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā laika līdz maksimālajai koncentrācijai (tmax) – 44 un 48 stundām. Pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas pirmā ķīmijterapijas cikla laikā vidējie terminālie eliminācijas pusperiodi bija aptuveni 29 un 31 stunda. Pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas ceturtā cikla laikā novēroja zemākas maksimālās koncentrācijas asinīs nekā pirmā cikla laikā (vidējās vērtības 77 un 111 ng/ml), un tās tika sasniegtas pēc vidējā tmax 8 stundām. Vidējais terminālais eliminācijas pusperiods ceturtajā ciklā bija aptuveni 39 un 42 stundas.
Pētījumā (XM22-04) pacientiem ar nesīkšūnu plaušu vēzi, kas saņēma cisplatīna un etopozīda ķīmijterapiju, pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas pirmā ķīmijterapijas cikla laikā vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 317 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā tmax 24 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 28 stundas. Pēc vienreizējas subkutānas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas ceturtā cikla laikā vidējā maksimālā koncentrācija asinīs 149 ng/ml tika sasniegta pēc vidējā tmax 8 stundām un vidējais terminālais eliminācijas pusperiods bija aptuveni 34 stundas.
Šķiet, ka lipegfilgrastima elimināciju galvenokārt nodrošina neitrofilie leikocīti, kas, lietojot lielas devas, piesātinās. Atbilstoši pašregulējošam klīrensa mehānismam lipegfilgrastima seruma koncentrācija ķīmijterapijas izraisītās pārejošās neitropēnijas laikā samazinās lēnām un pēc neitrofilo leikocītu atjaunošanās sākuma – ātri (skatīt 1. attēlu).
11

Mediānā lipegfilgrastima koncentrācija serumā (ng/ml) Mediānais ANS (x 109 šūnas/l)

1. attēls. Mediānās lipegfilgrastima koncentrācijas serumā un mediānā absolūtā neitrofilo leikocītu skaita (ANS) profils ķīmijterapijas pacientiem pēc vienreizējas 6 mg lipegfilgrastima injekcijas
Lipegfilgrastims ANS
Pētījuma dienas; lipegfilgrastima injekcija 0. dienā Pacienti ar nieru vai aknu darbības traucējumiem Tā kā klīrensa mehānismu nodrošina neitrofilie leikocīti, nav paredzams, ka lipegfilgrastima farmakokinētiku ietekmēs nieru vai aknu darbības traucējumi. Gados vecāki pacienti Ierobežoti pacientu dati liecina, ka lipegfilgrastima farmakokinētika gados vecākiem pacientiem (65 -74 gadi) ir līdzīga jaunāku pacientu farmakokinētikai. 75 gadus veciem vai vecākiem pacientiem farmakokinētikas dati nav pieejami. Pediatriskā populācija I fāzes pētījumā (skatīt 5.1. apakšpunktu), lietojot īpaši pediatriskiem pētījumiem izstrādātu 10 mg/ml šķīdumu subkutānām injekcijām, vidējā maksimālā koncentrācija asinīs (Cmax) pēc vienreizējas subkutānas 100 μg/kg (nepārsniedzot 6 mg) lipegfilgrastima injekcijas pirmajā ķīmijterapijas ciklā bija 243 ng/ml 2 līdz < 6 gadu vecuma grupā, 255 ng/ml 6 līdz < 12 gadu vecuma grupā un 224 ng/ml 12 līdz < 18 gadu vecuma grupā. Maksimālā koncentrācija asinīs tika attiecīgi sasniegta pēc vidējā laika (tmax) 23,9 stundām, 30,0 stundām un 95,8 stundām. Skatīt 4.2. apakšpunktu. Pacienti ar lieko svaru Palielināta svara gadījumā tika novērota lipegfilgrastima iedarbības samazināšanās. Tas var izraisīt farmakodinamiskās atbildes reakcijas samazināšanos korpulentiem pacientiem (> 95 kg). Tāpēc, pamatojoties uz pašreizējiem datiem, efektivitātes samazinājumu šim pacientiem nevar pilnībā izslēgt. 5.3. Preklīniskie dati par drošumu Neklīniskajos standartpētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošumu, vienreizēju un atkārtotu devu toksicitāti un lokālu panesību neliecina par īpašu risku cilvēkam. Pētījumā par toksisku ietekmi uz reproduktivitāti un attīstību trušiem tika novērota palielināta pēcimplantācijas abortu sastopamība, lietojot lielas lipegfilgrastima devas; šī iedarbība acīmredzot saistīta ar pastiprināto farmakodinamisko iedarbību, kas specifiska trušiem. Nav iegūti pierādījumi par
12

lipegfilgrastima teratogēno iedarbību. Šī atradne atbilst rezultātiem, kas iegūti ar G-CSF un tā atvasinājumiem. Par G-CSF un tā atvasinājumiem publicētajā informācijā nav atrodami pierādījumi par nevēlamu ietekmi uz fertilitāti vai embrija-augļa attīstību žurkām vai citu pre-/postnatālo iedarbību, izņemot ar mātes toksicitāti saistīto iedarbību. Iegūti pierādījumi, ka žurkām iespējams filgrastima un pegfilgrastima transports caur placentu nelielās devās, tomēr par lipegfilgrastimu nav informācijas. Šīs atradnes nozīme cilvēkiem nav zināma.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
Ledus etiķskābe Nātrija hidroksīds (pH korekcijai) Sorbīts (E420) Polisorbāts 20 Ūdens injekcijām
6.2. Nesaderība
Saderības pētījumu trūkuma dēļ šīs zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm.
6.3. Uzglabāšanas laiks
2 gadi
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
Nesasaldēt.
Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Lonquex var izņemt no ledusskapja un uzglabāt temperatūrā līdz 25°C ne ilgāk kā vienreizēju periodu līdz 3 dienām. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles jāizlieto šī perioda laikā vai jāiznīcina.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
Pilnšļirce (I klases stikls) ar virzuļa tipa aizbāzni [ar poli(etilēnkotetrafluoretilēnu) pārklāta brombutila gumija] un piestiprinātu injekcijas adatu (nerūsošais tērauds, 29 G [0,34 mm] vai 27 G [0,4 mm] x 0,5 collas [12,7 mm]).
Katra pilnšļirce satur 0,6 ml šķīduma.
Iepakojuma lielums: 1 pilnšļirce ar vai bez drošības ierīces (kas aizsargā pret adatas dūriena traumu un atkārtotu lietošanu).
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Pirms lietošanas šķīdums vizuāli jāpārbauda. Drīkst izmantot tikai dzidrus, bezkrāsainus šķīdumus, kas nesatur daļiņas.
Pirms injekcijas šķīdumam jāsasilst līdz piemērotai temperatūrai (15°C – 25°C).
13

Jāizvairās no enerģiskas kratīšanas. Pārmērīga kratīšana var veidot lipegfilgrastima agregātus, un zāles var kļūt bioloģiski neaktīvas. Lonquex nesatur konservantus. Ņemot vērā iespējamo mikrobioloģiskā piesārņojuma risku, Lonquex šļirces ir paredzētas tikai vienreizējai lietošanai. Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām. 7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande 8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/856/001 EU/1/13/856/002 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Reģistrācijas datums: 2013. gada 25. jūlijs. Pēdējās pārreģistrācijas datums: 2018. gada 8. maijs. 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS
Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
14

I  A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN
RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
15

A. BIOLOĢISKI AKTĪVĀS VIELAS RAŽOTĀJS UN RAŽOTĀJI, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI
Bioloģiski aktīvās vielas ražotāja nosaukums un adrese
Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 D-89079 Ulm Vācija
Ražotāju, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese
Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 D-89079 Ulm Vācija
Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 NL-2031 GA Haarlem Nīderlande
Merckle GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Vācija
Drukātajā lietošanas instrukcijā jānorāda ražotāja, kas atbild par attiecīgās sērijas izlaidi, nosaukums un adrese.
B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI
Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts).
C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS
• Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums
Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē.
D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
• Riska pārvaldības plāns (RPP)
Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjauninātajos apstiprinātajos RPP.
Atjaunināts RPP jāiesniedz: • pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma;
16

• ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
17

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
18

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
19

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA ĀRĒJĀ KASTĪTE
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Lonquex 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē lipegfilgrastims (lipegfilgrastim)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Katras pilnšļirces 0,6 ml šķīduma satur 6 mg lipegfilgrastima. Katrs šķīduma ml satur 10 mg lipegfilgrastima.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds, sorbīts (E420), polisorbāts 20 un ūdens injekcijām. Vairāk informācijas skatīt lietošanas instrukcijā.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS Šķīdums injekcijām pilnšļircē 1 pilnšļirce, kas satur 0,6 ml šķīduma 1 pilnšļirce, kas satur 0,6 ml šķīduma, ar drošības ierīci
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Tikai vienreizējai lietošanai. Izvairieties no enerģiskas kratīšanas. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Tikai pilnšļircei ar drošības ierīci: Svarīgi: pirms šļirces lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. Subkutānai lietošanai
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS
20

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Derīgs līdz
9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt. Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/13/856/001 1 pilnšļirce ar drošības ierīci EU/1/13/856/002 1 pilnšļirce
13. SĒRIJAS NUMURS Sēr.
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA Recepšu zāles.
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Lonquex 6 mg
21

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators. 18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
22

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA PILNŠĻIRCE 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I) Lonquex 6 mg injekcija lipegfilgrastims (lipegfilgrastim) s.c. 2. LIETOŠANAS VEIDS 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 0,6 ml 6. CITA
23

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
24

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Lonquex 6 mg šķīdums injekcijām pilnšļircē
lipegfilgrastims (lipegfilgrastim)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas
attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt:
1. Kas ir Lonquex un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Lonquex lietošanas 3. Kā lietot Lonquex 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Lonquex 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Lonquex un kādam nolūkam to lieto
Kas ir Lonquex Lonquex satur aktīvo vielu lipegfilgrastimu. Lipegfilgrastims ir ilgstošas iedarbības modificēta olbaltumviela, kas izstrādāta ar biotehnoloģijas palīdzību baktērijā, ko sauc par Escherichia coli. Tā pieder olbaltumvielu grupai, ko sauc par citokīniem, un tā ir līdzīga dabiskai olbaltumvielai (granulocītu kolonijas stimulējošam faktoram (granulocyte-colony stimulating [G-CSF]), kas veidojas organismā.
Kādam nolūkam Lonquex lieto Ārsts Jums ir izrakstījis Lonquex, lai samazinātu neitropēnijas (zems balto asins šūnu skaits) ilgumu un febrilas neitropēnijas (zems balto asins šūnu skaits, kas noris kopā ar drudzi) sastopamības biežumu. Šīs novirzes var izraisīt citotoksiskas ķīmijterapijas (zāles, kas iznīcina strauji augošas šūnas) lietošana.
Kā Lonquex darbojas Lipegfilgrastims stimulē kaulu smadzenes (audus, kur veidojas jaunas asins šūnas), lai tās veidotu vairāk baltās asins šūnas. Baltās asins šūnas ir svarīgas, jo tās palīdz organismam cīnīties ar infekcijām. Šīs šūnas ir ļoti jutīgas pret ķīmijterapijas iedarbību, kas var izraisīt šo šūnu skaita samazināšanos organismā. Ja balto asins šūnu skaits izteikti samazinās, to daudzums organismā var būt nepietiekams, lai cīnītos pret baktērijām, un var palielināties infekciju risks.
2. Kas Jums jāzina pirms Lonquex lietošanas
Nelietojiet Lonquex šādos gadījumos: • ja Jums ir alerģija pret lipegfilgrastimu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā PIRMS Lonquex lietošanas konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu: - ja Jums ir sāpes vēdera kreisajā augšējā daļā vai sāpes pleca galā. Tas var liecināt par liesas
darbības traucējumiem (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”);
25

- ja Jums ir klepus, drudzis un apgrūtināta elpošana. Tas var liecināt par plaušu darbības traucējumiem (skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”);
- ja Jums ir sirpjveida šūnu anēmija, kas ir iedzimta slimība un kurai raksturīga sarkano asins šūnu sirpjveida forma;
- ja Jums iepriekš ir bijušas alerģiskas reakcijas pret citām zālēm, kas līdzīgas šīm (piem. G-CSF grupas zālēm filgrastimu, lenograstimu vai pegfilgrastimu). Jums varētu būt risks reaģēt arī uz Lonquex.
Jūsu ārsts regulāri veiks asins analīzes, lai kontrolētu dažādas asins sastāvdaļas un to daudzumu. Jūsu ārsts regulāri pārbaudīs arī Jūsu urīnu, jo citas līdzīgas zāles (piemēram, citi granulocītu kolonijas stimulējošie faktori, piemēram, filgrastīms, lenograstīms vai pegfilgrastīms) var iespējami bojāt sīkos filtrus nierēs (glomerulonefrīts; skatīt 4. punktu „Iespējamās blakusparādības”).
Retos gadījumos ir ziņots par aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisumu, lietojot citas zāles, kas līdzīgas šīm (piem. G-CSF grupas zālēm filgrastimu, lenograstimu vai pegfilgrastimu). Simptomi var būt drudzis, vēdera sāpes, savārgums, muguras sāpes un paaugstināts iekaisuma marķieru līmenis. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir šie simptomi.
Bērni un pusaudži Nedodiet šīs zāles bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo pieredze par lietošanu bērniem, kas apstiprinātu šo zāļu drošumu un iedarbību šajā vecuma grupā, ir ierobežota.
Citas zāles un Lonquex Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat, pēdējā laikā esat lietojis vai varētu lietot.
Parasti Lonquex devu injicē apmēram 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas katra ķīmijterapijas cikla beigās.
Grūtniecība un barošana ar krūti Lonquex nav pārbaudīts grūtniecēm. Svarīgi ir pastāstīt ārstam, ja Jūs esat grūtniece, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība, vai plānojat grūtniecību, jo ārsts var izlemt, ka Jūs nedrīkstat lietot šīs zāles.
Nav zināms, vai šo zāļu aktīvā viela izdalās cilvēka pienā. Tādēļ Jums ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti ārstēšanas laikā.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Lonquex neietekmē vai nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.
Lonquex satur sorbītu un nātriju Šīs zāles satur 30 mg sorbīta katrā pilnšļircē.
Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā pilnšļircē, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot Lonquex
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Kāda ir ieteicamā deva Ieteicamā deva ir viena pilnšļirce (6 mg lipegfilgrastima) vienu reizi ķīmijterapijas cikla laikā.
Kad lietot Lonquex Šīs zāles jāievada apmēram 24 stundas pēc pēdējās ķīmijterapijas devas katra ķīmijterapijas cikla beigās.
26

Kā tiek veikta injekcija Šīs zāles ievada injekcijas veidā ar pilnšļirci. Injekciju veic audos, kas atrodas tieši zem ādas (subkutāna injekcija).
Ārsts var Jums ieteikt iemācīties pašam veikt šo zāļu injekciju. Ārsts vai medmāsa iemācīs Jums, kā to darīt. Nemēģiniet veikt Lonquex injekciju bez šīs apmācības. Informācija, kas nepieciešama pilnšļirces lietošanai, dota sadaļā “Informācija, kā pašam veikt injekciju”. Tomēr, lai slimība tiktu ārstēta pareizi, nepieciešama cieša un nepārtraukta sadarbība ar ārstu.
Informācija, kā pašam veikt injekciju
Šajā punktā sniegta informācija, kā pašam sev zem ādas injicēt Lonquex. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs īpaši apmācījis to darīt. Ja neesat pārliecināts, vai pats spējat veikt injekciju, vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.
Kā lietot Lonquex Jums jāveic injekcija audos, kas atrodas tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.
Nepieciešamais aprīkojums Lai Jūs pats sev veiktu injekciju audos zem ādas, Jums nepieciešams: - pilnšļirce ar Lonquex; - spirta salvete; - marles saites gabaliņš vai sterila marles plāksnīte; - necaurdurams konteiners (plastmasas konteiners, kas iedots slimnīcā vai aptiekā), kurā droši
izmest izmantotās šļirces.
Kas jādara pirms injekcijas 1. Izņemiet zāles no ledusskapja. 2. Atveriet blisteri un izņemiet no tā pilnšļirci. Neņemiet pilnšļirci aiz virzuļa vai adatas vāciņa. 3. Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet, ja ir pagājusi
norādītā mēneša pēdējā diena. 4. Pārbaudiet Lonquex izskatu. Šķidrumam jābūt caurspīdīgam un bezkrāsainam. Ja tas ir duļķains
vai tajā redzamas daļiņas, Jūs nedrīkstat to lietot. 5. Nekratiet enerģiski Lonquex, jo tas var ietekmēt zāļu aktivitāti. 6. Lai injekcija būtu patīkamāka, ļaujiet pilnšļircei 30 minūtes pastāvēt istabas temperatūrā
(nepārsniedzot 25°C) vai pāris minūtes uzmanīgi paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Lonquex citā veidā (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī). 7. Nenoņemiet no adatas plastmasas vāciņu, kamēr neesat gatavs veikt injekciju. 8. Atrodiet ērtu, labi apgaismotu vietu. Novietojiet visus nepieciešamos piederumus labi aizsniedzamā vietā (Lonquex pilnšļirci, spirta salveti, marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti un necaurduramo konteineru). 9. Rūpīgi nomazgājiet rokas.
Kā sagatavoties injekcijai Pirms veicat sev Lonquex injekciju, Jums jārīkojas šādi: 1. Turiet šļirci un uzmanīgi, bez pagriešanas, noņemiet adatas vāciņu. Velciet vāciņu taisnā
virzienā prom no šļirces, kā attēlots 1. un 2. attēlā. Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli. 2. Pilnšļircē var būt nelieli gaisa burbuļi. Ja redzami gaisa burbuļi, uzmanīgi piesitiet šļircei ar pirkstiem, līdz gaisa burbuļi paceļas šļirces augšpusē. Vēršot šļirci uz augšu, izspiediet gaisu no šļirces, lēnām spiežot virzuli uz augšu. 3. Tagad Jūs varat izmantot pilnšļirci.
27

1

2

Kur veikt injekciju
Vispiemērotākās vietas pašinjekcijai ir: - augšstilbu augšējā daļa, - vēders (skatīt pelēkos laukumus 3. attēlā), izvairoties no ādas tieši ap nabu.

Ja injekciju Jums veic kāds cits, var izmantot arī augšdelmu mugurējo un sānu virsmu (skatīt pelēkos laukumus 4. un 5. attēlā).

3

4

5

Kā veikt pašinjekciju 1. Dezinficējiet ādu vietā, kur veiksiet injekciju, izmantojot spirta salveti, un satveriet ādu starp
īkšķi un rādītājpirkstu, nesaspiežot to (skatīt 6. attēlu). 2. Ieduriet adatu ādā līdz galam, kā parādīja ārsts vai medmāsa. Leņķis starp šļirci un ādu nedrīkst
būt pārāk šaurs (tam jābūt vismaz 45°, skatīt 7. attēlu). 3. Viegli atvelciet atpakaļ virzuli, lai pārliecinātos, ka adata nav iedurta asinsvadā. Ja redzat, ka
šļircē parādās asinis, izvelciet adatu un ieduriet to vēlreiz, citā vietā. 4. Injicējiet šķidrumu audos lēnām un vienmērīgi, vienmēr turot ādu satvertu. 5. Pēc šķidruma injekcijas izvelciet adatu un atlaidiet ādu. 6. Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti. 7. Katru šļirci izmantojiet tikai vienai injekcijai. Nelietojiet Lonquex, kas palicis šļircē.

28

6

7

Atcerieties! Problēmu gadījumā nekautrējieties lūgt palīdzību vai padomu ārstam vai medmāsai.

Izlietoto šļirču likvidēšana - Nelieciet atpakaļ vāciņus izlietotajām adatām. - Izlietotās šļirces ievietojiet necaurduramajā konteinerā un uzglabājiet to bērniem neredzamā un
nepieejamā vietā. - Pilnu necaurduramo konteineru likvidējiet atbilstoši ārsta, farmaceita vai medmāsas
norādījumiem. - Nekad neizmetiet izlietotās šļirces parastajos sadzīves atkritumos.

Informācija, kā pašam veikt injekciju

Šajā punktā sniegta informācija, kā pašam sev zem ādas injicēt Lonquex. Ir svarīgi, lai Jūs nemēģinātu pats sev veikt injekciju, ja ārsts vai medmāsa nav Jūs īpaši apmācījis to darīt. Ja neesat pārliecināts, vai pats spējat veikt injekciju vai arī Jums ir kādi jautājumi, lūdziet palīdzību ārstam vai medmāsai.

Kā lietot Lonquex Jums jāveic injekcija audos, kas atrodas tieši zem ādas. To sauc par subkutānu injekciju.

Nepieciešamais aprīkojums Lai Jūs pats sev veiktu injekciju audos zem ādas, Jums nepieciešams: - pilnšļirce ar Lonquex; - spirta salvete;
- marles saites gabaliņš vai sterila marles plāksnīte.

Kas jādara pirms injekcijas 1. Izņemiet zāles no ledusskapja. 2. Atveriet blisteri un izņemiet no tā pilnšļirci (skatīt 1. attēlu). Neņemiet pilnšļirci aiz virzuļa vai
adatas vāciņa. Tas var bojāt drošības ierīci. 3. Pārbaudiet derīguma termiņu uz pilnšļirces marķējuma (EXP). Nelietojiet, ja ir pagājusi
norādītā mēneša pēdējā diena. 4. Pārbaudiet Lonquex izskatu. Šķidrumam jābūt caurspīdīgam un bezkrāsainam. Ja tas ir duļķains
vai tajā redzamas daļiņas, Jūs nedrīkstat to lietot. 5. Nekratiet enerģiski Lonquex, jo tas var ietekmēt zāļu aktivitāti. 6. Lai injekcija būtu patīkamāka, ļaujiet pilnšļircei 30 minūtes pastāvēt istabas temperatūrā
(nepārsniedzot 25°C) vai pāris minūtes uzmanīgi paturiet pilnšļirci rokā. Nesildiet Lonquex citā veidā (piemēram, nesildiet to mikroviļņu krāsnī vai karstā ūdenī). 7. Nenoņemiet no adatas plastmasas vāciņu, kamēr neesat gatavs veikt injekciju. 8. Atrodiet ērtu, labi apgaismotu vietu. Novietojiet visus nepieciešamos piederumus labi aizsniedzamā vietā (Lonquex pilnšļirci, spirta salveti un marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti). 9. Rūpīgi nomazgājiet rokas.

29

1
Kā sagatavoties injekcijai Pirms veicat sev Lonquex injekciju, Jums jārīkojas šādi: 1. Turiet šļirci un uzmanīgi, bez pagriešanas, noņemiet adatas vāciņu. Velciet vāciņu taisnā
virzienā prom no šļirces, kā attēlots 2. un 3. attēlā. Nepieskarieties adatai un nenospiediet virzuli. 2. Pilnšļircē var būt nelieli gaisa burbuļi. Ja redzami gaisa burbuļi, uzmanīgi piesitiet šļircei ar pirkstiem, līdz gaisa burbuļi paceļas šļirces augšpusē. Vēršot šļirci uz augšu, izspiediet gaisu no šļirces, lēnām spiežot virzuli uz augšu. 3. Tagad Jūs varat izmantot pilnšļirci.

2

3

Kur veikt injekciju
Vispiemērotākās vietas pašinjekcijai ir: - augšstilbu augšējā daļa, - vēders (skatīt pelēkos laukumus 4. attēlā), izvairoties no ādas tieši ap nabu.

Ja injekciju Jums veic kāds cits, var izmantot arī augšdelmu mugurējo un sānu virsmu (skatīt pelēkos laukumus 5. un 6. attēlā).

4
30

5

6

Kā veikt pašinjekciju 1. Dezinficējiet ādu vietā, kur veiksiet injekciju, izmantojot spirta salveti, un satveriet ādu starp
īkšķi un rādītājpirkstu, nesaspiežot to (skatīt 7. attēlu). 2. Ieduriet adatu ādā līdz galam, kā parādīja ārsts vai medmāsa. Leņķis starp šļirci un ādu nedrīkst
būt pārāk šaurs (tam jābūt vismaz 45°, skatīt 8. attēlu). 3. Viegli atvelciet atpakaļ virzuli, lai pārliecinātos, ka adata nav iedurta asinsvadā. Ja redzat, ka
šļircē parādās asinis, izvelciet adatu un ieduriet to vēlreiz, citā vietā. 4. Injicējiet šķidrumu audos lēnām un vienmērīgi, vienmēr turot ādu satvertu (skatīt 9. attēlu). 5. Lai injicētu šķidrumu, nospiediet virzuli līdz galam. Turot virzuli līdz galam nospiestu uz leju,
izvelciet adatu no ādas (skatīt 10 attēlu). Pēc tam atlaidiet virzuli. Nekavējoties aktivēsies drošības ierīce. Visa adata un šļirce automātiski atvilksies atpakaļ un tiks pārklāta, lai Jūs nevarētu sadurties (skatīt 11. attēlu). 6. Dažas sekundes piespiediet injekcijas vietai marles saites gabaliņu vai sterilu marles plāksnīti. 7. Katra pilnšļirce ir paredzēta tikai vienreizējai lietošanai.

7

31

8

9

10

11

Atcerieties! Problēmu gadījumā nekautrējieties lūgt palīdzību vai padomu ārstam vai medmāsai.

Ja esat lietojis Lonquex vairāk nekā noteikts Ja esat lietojis Lonquex vairāk nekā noteikts, konsultējieties ar ārstu.

Ja esat aizmirsis lietot Lonquex Ja esat izlaidis injekciju, sazinieties ar ārstu, lai pārrunātu, kad varat ievadīt nākamo devu.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, farmaceitam vai medmāsai.

4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Vissvarīgākās blakusparādības
- Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) ziņots par alerģiskām reakcijām, piemēram, ādas niezi, niezošiem, virs ādas līmeņa izvirzītiem izsitumiem un nopietnām alerģiskām reakcijām ar vājumu, asinsspiediena pazemināšanos, apgrūtinātu elpošanu un sejas pietūkumu. Ja Jums šķiet, ka Jums ir šāda veida reakcija, Jums jāpārtrauc Lonquex injekcija un nekavējoties jāmeklē medicīniskā palīdzība.
- Lietojot zāles, kas līdzīgas Lonquex, retāk ziņots par liesas palielināšanos un liesas plīsuma gadījumiem. Daži liesas plīsuma gadījumi ir beigušies letāli. Ja Jums parādās sāpes vēdera kreisajā augšējā daļā vai kreisajā plecā, svarīgi ir nekavējoties sazināties ar ārstu, jo tas var liecināt par liesas darbības traucējumiem.
- Klepus, drudzis un apgrūtināta vai sāpīga elpošana var būt retāku nopietnu plaušu blakusparādību, piemēram, pneimonijas un akūta respiratorā distresa sindroma, pazīmes; šīm blakusparādībām var būt letāls iznākums. Ja Jums ir drudzis vai kāds no šiem simptomiem, svarīgi ir nekavējoties sazināties ar ārstu.
- Ir svarīgi nekavējoties sazināties ar ārstu, ja Jums rodas kāds no šiem simptomiem: tūska vai pietūkums, kas var būt saistīts ar retāku urinēšanu, apgrūtināta elpošana, vēdera pietūkums un pilnuma sajūta, un vispārēja noguruma sajūta. Šie simptomi parasti attīstās ātri.
32

Tie var būt simptomi stāvoklim, par kuru ziņots ar biežumu nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) un ko sauc par „kapilāru noplūdes sindromu”. Šis sindroms organismā izraisa asiņu noplūdi no mazajiem asinsvadiem, un tā gadījumā nepieciešama steidzama medicīniskā palīdzība.
Citas blakusparādības
Ļoti bieži (var skart vairāk par 1 no 10 cilvēkiem) - Skeleta-muskuļu sāpes, piemēram, sāpes kaulos un sāpes locītavās, muskuļos, ekstremitātēs,
krūšu kurvī, kaklā vai mugurā. Pastāstiet ārstam, ja Jums rodas spēcīgas skeleta-muskuļu sāpes. - Slikta dūša.
Bieži (var skart līdz 1 no 10 cilvēkiem) - Trombocītu skaita samazināšanās, kas palielina asiņošanas vai zilumu veidošanās risku. - Galvassāpes. - Ādas reakcijas, piemēram, apsārtums vai izsitumi. - Zema kālija koncentrācija asinīs, kas var izraisīt muskuļu vājumu, raustīšanos vai sirds ritma
izmaiņas. - Sāpes krūšu kurvī. - Asiņu atklepošana.
Retāk (var skart līdz 1 no 100 cilvēkiem) - Balto asins šūnu skaita palielināšanās. - Vietējas reakcijas injekcijas vietā, piemēram, sāpes vai sacietējuma veidošanās. - Dažas izmaiņas var rasties asinīs, bet tās tiek atklātas, veicot standarta asins analīzes. - Plaušu asiņošana.
Nav zināmi (biežumu nevar noteikt pēc pieejamiem datiem) - Aortas (lielā asinsvada, pa kuru asinis no sirds plūst uz ķermeni) iekaisums; skatīt 2. punktu.
Blakusparādības, kas novērotas, lietojot līdzīgas zāles, bet līdz šim nav novērotas, lietojot Lonquex - Sirpjveida šūnu krīzes pacientiem ar sirpjveida šūnu anēmiju. - Paceltu, sāpīgu, violetas krāsas jēlumu veidošanās uz ekstremitātēm un reizēm uz sejas un kakla,
kas noris kopā ar drudzi (Svīta sindroms). - Ādas asinsvadu iekaisums. - Sīko filtru bojājums nierēs (glomerulonefrīts; skatīt sadaļu 2. punktā “Brīdinājumi un
piesardzība lietošanā”).
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
5. Kā uzglabāt Lonquex
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz ārējās kastītes un pilnšļirces marķējuma pēc Derīgs līdz/EXP. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C).
Nesasaldēt.
33

Uzglabāt pilnšļirci ārējā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas.
Lonquex var izņemt no ledusskapja un uzglabāt temperatūrā līdz 25°C ne ilgāk kā vienreizēju periodu līdz 3 dienām. Pēc izņemšanas no ledusskapja zāles jāizlieto šī perioda laikā vai jāiznīcina.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tās ir duļķainas vai satur daļiņas.
Neizmetiet šīs zāles notekūdeņos vai sadzīves atkritumos. Iznīciniet šīs zāles atbilstoši ārsta, farmaceita vai medmāsas norādījumiem.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Lonquex satur - Aktīvā viela ir lipegfilgrastims. Katra pilnšļirce satur 6 mg lipegfilgrastima. Katrs šķīduma ml
satur 10 mg lipegfilgrastima. - Citas sastāvdaļas (palīgvielas) ir ledus etiķskābe, nātrija hidroksīds, sorbīts (E240),
polisorbāts 20 un ūdens injekcijām.

Lonquex ārējais izskats un iepakojums Lonquex ir šķīdums injekcijai (injekcija) pilnšļircē ar piestiprinātu injekcijas adatu blisterī. Lonquex ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums. Katra pilnšļirce satur 0,6 ml šķīduma.

Katrs iepakojums satur 1 pilnšļirci ar vai bez drošības ierīces.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks Teva B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande

Ražotājs Teva Biotech GmbH Dornierstraße 10 89079 Ulm Vācija

Teva Pharmaceuticals Europe B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nīderlande

Merckle GmbH Graf-Arco-Straße 3 89079 Ulm Vācija

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 3 820 73 73

Lietuva UAB "Sicor Biotech" Tel: +370 5 266 0203

34

България Актавис ЕАД Teл: +359 2 489 95 85
Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111
Danmark Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11
Deutschland TEVA GmbH Tel: +49 731 402 08
Eesti UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: +372 661 0801
Ελλάδα Teva Ελλάς Α.Ε. Τηλ: +30 211 880 5000
España Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 91 387 32 80
France Teva Santé Tél: +33 1 55 91 78 00
Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 37 20 000
Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +353 51 321740
Ísland Vistor hf. Sími: +354 535 7000
Italia Teva Italia S.r.l. Tel: +39 02 89 17 98 1
Κύπρος Teva Ελλάς Α.Ε., Ελλάδα Τηλ: +30 211 880 5000
Latvija UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Tel: + 371 673 23 666

Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG, Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 3 820 73 73
Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel.: +36 1 288 64 00
Malta Teva Pharmaceuticals Ireland, L-Irlanda Tel: +353 51 321740
Nederland Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400
Norge Teva Norway AS Tlf: +47 66 77 55 90
Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1 97 007
Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00
Portugal Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 476 75 50
România Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +40 21 230 65 24
Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390
Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 57 26 79 11
Suomi/Finland Teva Finland Puh/Tel: +358 20 180 5900
Sverige Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00
United Kingdom Teva UK Limited Tel: +44 1977 628500
35

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta {GGGG. mēnesis}. Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu.
36
[*1]

DDD. Источник информации: Центр сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по методологии статистики лекарственных средств - [Nov-2021]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены