apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Vinorelbin Ebewe fl.50mg/5ml

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2022-Jan-24
VINORELBIN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "Vinorelbin Ebewe fl.50mg/5ml" Rīgā, Latvijā ir:

 • 73.87€  83.83$  61.78£  6415Rub  769.3SEK  335PLN  263.48₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts Vinorelbin Ebewe fl.50mg/5ml     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsL01CA04 

Aktīvās vielas: Vinorelbinum

 


Ražotājs, zīmols: Ebewe Pharma

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Kartona kastīte, Stikla flakons, N1

(Onkoloģija, ATĶ kods: L01CA04)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

76.16€

Zāļu produkta identifikators

06-0297-01

Zāļu reģistrācijas numurs

06-0297

Ražotājs

Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG, Austria

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

27-FEB-12

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

10 mg/ml

Zāļu forma

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Sandoz d.d., Slovenia

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Vinorelbinum

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecās arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

Kas ir Vinorelbine Ebewe un kādam nolūkam to lieto

Kas Jums jāzina pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas

Kā lietot Vinorelbine Ebewe

Iespējamās blakusparādības

Kā uzglabāt Vinorelbine Ebewe

Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Vinorelbine Ebewe un kādam nolūkam to lieto

Vinorelbine Ebewe ir pretvēža līdzeklis no kapmirtes alkaloīdu grupas. To lieto, lai ārstētu noteikta veida plaušu vēzi un krūts vēzi.

2. Kas Jums jāzina pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas

Nelietojiet Vinorelbine Ebewe šādos gadījumos

- ja Jums ir alerģija pret vinorelbīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

- ja Jums ir, vai arī nesen ir bijusi smaga infekcija, vai arī Jums ir ievērojami samazināts balto asins šūnu skaits (neitropēnija);

- ja Jums ir ievērojami samazināts asins šūnu, ko sauc par trombocītiem skaits asinīs;

- ja Jūs barojat bērnu ar krūti;

- vienlaicīgi ar dzeltenā drudža vakcīnu.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Vinorelbine Ebewe lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu

ja Jums agrāk ir bijusi sirds slimība, ko sauc par sirds išēmisko slimību;

ja Jums aknu rajonā tiek veikta staru terapija;

ja Jums ir pazīmes vai simptomi, kas liecina par infekciju (piemēram, drudzis, drebuļi, iekaisis kakls), pastāstiet par to savam ārstam pēc iespējas ātrāk, lai ārsts var veikt visas nepieciešamās pārbaudes;

ja Jūs saņemat dzīvās vakcīnas, piemēram, iekšķīgi lietojamo vakcīnu pret poliomielītu, tuberkulozes vakcīnu;

jāizvairās no jebkāda kontakta ar acīm; ja tas notiek, pastāv nopietns iekaisuma risks vai pat acs virsmas (radzenes) čūlošanās. Ja rodas kontakts, nepieciešama tūlītēja acs skalošana ar fizioloģisku šķīdumu;

ja Jūs lietojat kādas citas zāles, kas ir minētas punktā „Citas zāles un Vinorelbine Ebewe”.

Pirms katras Vinorelbine Ebewe terapijas Jums veiks asins analīzes. Ja rādītāji būs pārāk zemi, ārstēšanās tiks atlikta līdz tie atgriezīsies vēlamajā normā.

Bērni un pusaudži

Vinorelbine Ebewe nerekomendē lietot bērniem, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu.

Citas zāles un Vinorelbine Ebewe

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

It īpaši, ja Jūs esat lietojis šādas zāles:

jebkuras zāles, kas var ietekmēt kaulu smadzenes, piemēram, pretvēža zāles;

karbamazepīnu, fenitoīnu un fenobarbitālu (zāles, ko lieto epilepsijas ārstēšanai);

antibiotikas, piemēram, rifampicīnu, eritromicīnu, klaritromicīnu, telitromicīnu;

asinszāli (Hypericum perforatum);

ketokonazolu un itrakonazolu (pretsēnīšu zāles);

pretvīrusu zāles, ko lieto HIV ārstēšanai, piemēram, ritonavīru (HIV proteāzes inhibitorus);

nefazodonu (antidepresants);

ciklosporīnu un takrolimu (zāles, ko lieto, lai samazinātu organisma imūnsistēmas aktivitāti);

verapamilu, hinidīnu (lieto sirds slimību gadījumos);

citas pretvēža zāles, piemēram, mitomicīnu C, cisplatīnu;

asinis šķidrinošus līdzekļus, piemēram, varfarīnu;

dzeltenā drudža un citas dzīvās vakcīnas;

iekšķīgi lietojamas pretvēža zāles, ko sauc par lapatinibu (piemēram, krūts vēža ārstēšanai).

Grūtniecība, barošana ar krūti un fertilitāte

Grūtniecība

Vinorelbīns izraisa iedzimtus defektus un tāpēc to nedrīkst lietot grūtniecības laikā, ja vien ieguvums nav lielāks par risku. Jūsu ārsts to ar Jums pārrunās. Sievietēm reproduktīvā vecumā terapijas laikā un trīs mēnešus pēc ārstēšanas beigšanas jālieto efektīvi kontracepcijas līdzekļi. Pastāstiet savam ārstam, ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jums ir aizdomas par grūtniecību.

Barošana ar krūti

Nav zināms, vai vinorelbīns izdalās mātes pienā. Pirms terapijas uzsākšanas ir jāpārtrauc bērna barošana ar krūti.

Fertilitāte

Vinorelbīnam var būt genotoksiska ietekme. Šā iemesla dēļ vīrieši nedrīkst radīt bērnus terapijas laikā un pēc tās beigšanas vismaz 3 mēnešus. Jāapsver iespēja konsultēties par spermas konservāciju pirms ārstēšanas uzsākšanas, jo ir iespējama neatgriezeniska neauglība, ko izraisa vinorelbīna terapija.

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

Jums pašiem jāizlemj, vai Jūs spējat vadīt transportlīdzekļus vai arī veikt citas darbības, kurām nepieciešama pastiprināta koncentrēšanās. Zāļu iedarbības vai zāļu izraisīto nevēlamo blakusparādību rezultātā Jūsu spējas veikt šīs darbības droši var būt samazinātas.

Šīs iedarbības/blakusparādību aprakstu varat atrast citā punktā.

Izlasiet visu lietošanas instrukciju, tā ir kā ieteikums.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam, medmāsai vai farmaceitam.

3. Kā lietot Vinorelbine Ebewe

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam.

Devu noteiks Jūsu ārsts, kas to pielāgos tieši Jums. Parastā deva pieaugušajiem ir 25 – 30 mg/m2 ķermeņa virsmas nedēļā. Deva ir atkarīga no Jūsu slimības stāvokļa, vispārējā veselības stāvokļa un no citām vienlaicīgi lietotām zālēm.

Pirms lietošanas šīs zāles tiks atšķaidītas ar parasto fizioloģisko šķīdumu vai 50 mg/ml glikozes šķīdumu (5 %). Tās Jums ievadīs lēnas, 5 – 10 minūtes ilgas intravenozas infūzijas veidā vēnā vai arī ar pilinātāju infūzijas veidā vēnā 20 – 30 minūšu laikā. Pēc lēnas injekcijas vai infūzijas pabeigšanas vēna jāizskalo ar vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Tā kā šīs zāles Jums tiks lietotas slimnīcā, maz ticams, ka Jums tiks lietota pārāk liela vai maza deva, tomēr, ja Jums ir bažas, pastāstiet par to savam ārstam vai farmaceitam.

Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai medmāsai.

Vinorelbine Ebewe nav ieteicams lietot bērniem līdz 18 gadu vecumam.

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā citas zāles, Vinorelbine Ebewe var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Nopietnas blakusparādības – ja kāda no tām parādās, nekavējoties izstāstiet par to savam ārstam.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): sāpes krūškurvī, apgrūtināta elpošana, elpošanas traucējumi.

Reti (var rasties 1 no 100 cilvēkiem): stenokardija (sāpes krūškurvī, kas izstaro uz kaklu un roku), sirdslēkme un plaušu slimība, kas var būt letāla

Nav zināmi (biežumu nevar novērtēt pēc pieejamiem datiem): alerģisku vai anafilaktisku reakciju pēkšņi simptomi piemēram, izsitumi, nieze vai nātrene uz ādas, apgrūtināta rīšana, sejas, lūpu, mēles vai citu ķermeņa daļu pietūkums, elpas trūkums, sēkšana vai apgrūtināta elpošana, stiprs nogurums (jums ir sajūta, ka tūlīt noģībsiet)

Šīs ir ļoti nopietnas blakusparādības. Jums var būt nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība.

Citas blakusparādības – ja kāda no tām parādās, nekavējoties izstāstiet par to savam ārstam.

Ļoti bieži (var rasties vairāk kā 1 no 10 cilvēkiem): samazināts balto asins šūnu skaits, kas var palielināt infekciju risku. Samazināts sarkano asins šūnu skaits (anēmija), kas var radīt nogurumu. Mutes un rīkles iekaisums. Slikta dūša un vemšana (Jūs saņemsit zāles, kas mazinās šīs izpausmes), anoreksija (ēstgribas zudums), aizcietējums. Matu izkrišana. Pietūkums, jēlums, sāpes un/vai ādas izsitumi injekcijas ievadīšanas vietā. Aknu pārbaužu rezultātu novirzes no normas bez simptomiem. Dziļo cīpslu refleksu zudums un kāju vājums (īpaši pēc ilgāka ārstēšanas perioda).

Bieži (var rasties 1 no 10 cilvēkiem): locītavu sāpes, kas ietver žokļa un muskuļu sāpes. Paaugstināts kreatinīna līmenis (nieru darbības traucējumi). Infekciju simptomi, kas var ietvert drudzi, sāpes un var skart plaušas, urīnpūsli, nieres vai kuņģi un zarnas. Alerģiskas reakcijas, piemēram, ādas izsitumi un elpošanas traucējumi. Īpašu balto asins šūnu skaita samazināšanās, kas var izraisīt drudzi un retos gadījumos nāvi. Zems asins šūnu, kas palīdz asinīm recēt (trombocītu), līmenis. Caureja. Nogurums, drudzis un sāpes.

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem): patoloģiska pieskārienu jušana, kas parasti pāriet pēc ārstēšanas beigšanas. Pārāk augsts vai pārāk zems asinsspiediens, ietverot pietvīkumu un aukstas plaukstas vai pēdas. Elpošanas grūtības un sēkšana. Smaga infekcijas, kas var skart zarnas, asinssaindēšanās.

Reti (var rasties 1 no 1000 cilvēkiem): izteikts aizcietējums, kas var radīt zarnas nosprostojumu, aizkuņģa dziedzera iekaisums, zems nātrija līmenis asinīs. EKG pārmaiņas (pārmaiņas sirdsdarbības pierakstā), ādas bojājums ap injekcijas vietu (pareiza infūzijas adatas ievadīšana un skalošana pēc zāļu ievadīšanas mazina šo ietekmi). Ļoti zems asinsspiediens, kolapss. Ādas reakcijas, piemēram, izsitumi, nieze, nātrene

Ļoti reti (var rasties 1 no 10000 cilvēkiem): smaga asinssaindēšanās, kas var būt letāla. Gijēna-Barē slimība (perifēro nervu iekaisums, kas var izraisīt ievērojamu vājumu), antidiurētiskā hormona neatbilstošas sekrēcijas sindroms (ADH). Šie simptomi ietver svara pieaugumu, sliktu dūšu, vemšanu, muskuļu krampjus, apmulsumu un krampjus (lēkmes). Ātra sirdsdarbība, patoloģisks sirdsdarbības ritms.

Nav zināmi (biežumu nevar novērtēt pēc pieejamiem datiem): drudzis un infekcija, ko izraisa ļoti mazs asins šūnu skaits, balto un sarkano asins šūnu un trombocītu skaita samazināšanās. Ēstgribas zudums. Plaukstu-pēdu sindroms, kas ietver apsārtumu (līdzīgu saules apdegumam), pietūkumu, tirpšanas vai dedzinošu sajūtu, sāpīgumu (jutība uz pieskārienu), ādas saspringumu, biezas tulznas un bullas uz plaukstām un pēdām

Var novērot arī asins sastāva izmaiņas, Jūsu ārsts Jums norīkos asins analīzes, lai to kontrolētu (samazināts balto asins šūnu skaits, anēmija un/vai samazināts trombocītu skaits. Aknu darbība, nieru darbība un dažu sāļu izmaiņas Jūsu organismā).

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003.

Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Vinorelbine Ebewe

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt ledusskapī (2°C - 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt flakonu ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz marķējuma un kastītes. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Vinorelbine Ebewe satur

Aktīvā viela ir vinorelbīns. 1 ml satur 10 mg vinorelbīna (tartrāta veidā).

Pārējās sastāvdaļas ir ūdens injekcijām.

Vinorelbine Ebewe ārējais izskats un iepakojums

Vinorelbine Ebewe koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai (sterils koncentrāts) ir dzidrs, bezkrāsains līdz bāli dzeltenam, šķīdums.

Šīs zāles ir pieejamas stikla iepakojumos, kurus sauc par flakoniem. Katrs mililitrs (ml) Vinorelbine Ebewe šķīduma satur vinorelbīna tartrātu, kas atbilst 10 mg vinorelbīna.

Katrs 1 ml flakons satur 10 mg vinorelbīna.

Katrs 5 ml flakons satur 50 mg vinorelbīna.

Iepakojuma lielumi:

1 ml: 1, 5 un 10 flakoni

5 ml: 1, 5 un 10 flakoni

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Sandoz d.d.

Verovškova 57

SI-1000 Ljubljana

Slovēnija

Ražotājs

EBEWE Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

A-4866 Unterach

Austrija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

Dalībvalsts nosaukums

Zāļu nosaukums

Čehijas Republika, Dānija, Igaunija, Somija, Grieķija, Ungārija, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Slovākija, Zviedrija, Slovēnija, Lielbritānija

Vinorelbine “Ebewe” 10 mg/ml - concentrate for solution for infusion

Beļģija

Vinorelbine Sandoz 10mg/ml, Concentraat

voor oplossing voor infusie

Itālija

Vinorelbina Sandoz 10 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione

Luksemburga

Vinorelbin Sandoz 10 mg/ml - concentrate

for solution for infusion

Vācija

Vinorelbin “NC” 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Spānija

Vinorelbin „Ferrer” 10 mg/ml concentrate for solution for infusion

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 07/2018

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai veselības aprūpes speciālistiem:

Vinorelbine Ebewe 10 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Drošības pasākumi

Jāievēro vadlīnijas par pareizu rīkošanos ar citostatiskiem līdzekļiem un to iznīcināšanu.

Jālieto piemēroti drošības līdzekļi, vienreizējās lietošanas cimdi, sejas maska un vienreizējās lietošanas priekšauts.

Jāuzslauka viss, kas nolijis vai izšļakstījies.

Jāizvairās no jebkāda kontakta ar acīm. Ja rodas kontakts, nepieciešama tūlītēja acs skalošana ar fizioloģisku šķīdumu. Ja rodas iekaisums, jāsazinās ar acu ārstu. Gadījumā, ja tiek apšļakstīta āda, tā rūpīgi jānomazgā ar ūdeni.

Beidzot darbības, rūpīgi jānomazgā visas virsmas, kas bijušas saskarē, jānomazgā arī rokas un seju. Neizlietās zāles un izlietotais materiāls jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

TIKAI INTRAVENOZAI LIETOŠANAI. PIRMS LIETOŠANAS ATŠĶAIDĪT.

Nesaderība

Vinorelbine Ebewe nedrīkst šķīdināt ar sārmainiem šķīdumiem (nogulsnēšanās risks). Vinorelbine Ebewe nedrīkst sajaukt ar citām zālēm izņemot standarta fizioloģisko šķīdumu vai 50 mg/ml glikozes šķīduma (5 %).

Nepastāv nesaderība starp Vinorelbine Ebewe un bezkrāsainiem stikla flakoniem, PVH vai ar PVH izklātiem infūziju aprīkojumiem.

Lietošana

Vinorelbine Ebewe drīkst ievadīt tikai intravenozi. Vinorelbine Ebewe var ievadīt lēnas (5 – 10 minūtes) bolus injekcijas veidā, atšķaidot ar 20 - 50 ml fizioloģiskā šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma, vai īsas (20-30 minūtes) infūzijas veidā, atšķaidot ar 125 ml fizioloģiskā nātrija hlorīda šķīduma vai 50 mg/ml (5 %) glikozes šķīduma. Lai izskalotu vēnu, pēc zāļu lietošanas pabeigšanas vienmēr jāievada vismaz 250 ml izotoniska šķīduma.

Ļoti svarīgi pirms infūzijas uzsākšanas pārliecināties, ka kanula ir ievadīta tieši vēnā. Ja intravenozās ievadīšanas laikā Vinorelbine Ebewe iekļūst apkārtējos audos, var rasties izteikts kairinājums. Šādā gadījumā injekcija ir jāpārtrauc, vēna ir jāizskalo ar fizioloģisko nātrija hlorīda šķīdumu, bet atlikusī deva jāievada citā vēnā. Ekstravazācijas gadījumā, lai mazinātu flebīta risku, intravenozi var ievadīt glikokortikoīdus.

Uzglabāšanas laiks un nosacījumi

Kā iepakojums pārdošanai: Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8°C). Nesasaldēt. Uzglabāt ārējā iepakojumā. Sargāt no gaismas. Nelietot Vinorelbine Ebewe pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.

Neatvērts iepakojums: 3 gadi.

Atvērts iepakojums: iepakojumu atverot, tas jāizlieto nekavējoties un pāri palikušais neizlietotais šķīdums jāiznīcina.

Atšķaidītas zāles: no mikrobioloģiskā viedokļa zāles vajadzētu izlietot nekavējoties. Ja tūlīt neizlieto, jāievēro uzglabāšanas laiks un apstākļi līdz lietošanai (par ko ir atbildīgs lietotājs), bet parasti ne ilgāk par 24 stundām temperatūrā no 2°C līdz 8°C, ja vien atšķaidīšana notiek kontrolētos un validētos aseptiskos apstākļos.

SASKAŅOTS ZVA 04-10-2018
[*1]

Informācijas avots DDD Vācijas medicīnas dokumentācijas un informācijas institūts - DIMDI [23.11.2011]


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2022 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas