apteka.lvAPTEKA.LV

Предложения месяца-Цены-Цена предл. Предложения месяца
Карта аптек латвии Дежурные врачи медпомощь
Поиск лекарств и их аналогов-ЦеныЛекарства по алфавиту
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Цена предл. Вакцинация
Геомагнитная обстановка Геомагнитная обстановка
    
Очереди на
   медобследования   
    Списки компенсиру‑    
емых медикаментов
Е‑здоровье
    Мои рецепты    

Caelyx conc.p/inf.2mg/ml 10ml fl.

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

На 2022-Jan-20
CAELYX-лекарство/препарат ориентировочно, Вы можете купить "Caelyx conc.p/inf.2mg/ml 10ml fl." в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 395.06€  449.06$  330.56£  34265Rub  4076.4SEK  1788PLN  1404.71₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro:Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат  Caelyx conc.p/inf.2mg/ml 10ml fl.     Перепроверить

ATC кодL01DB01 

Активные вещества: Doxorubicinum

 


Фирма производитель: Janssen Cilag
Лекарство Caelyx conc.p/inf.2mg/ml 10ml fl. входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту (℞) 

Cписок лекарств, продуктов c таким же или со схожим наименованием *
Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
Caelyx conc.p/inf.2mg/ml 10ml fl.N1, Doxorubicinum Rx (Janssen Cilag) [Belgium]
395.06€ , Oct.2021 Интернет аптека Latvija Meness aptieka Тел. 8555
* Данная таблица была скомпонована полностью автоматически, независимым от позиции рекламодателей способом, напрямую и без модификаций, ретранслируя открытые предложения доступные на указанные даты.Согласно нормативным актам, в Латвии, через интернет разрешается распространение только безрецептурных лекарств.


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]

Caelyx Stikla flakons, N10

(Onkoloģija, ATĶ kods: L01DB01)

Maksimālā zāļu cena vai cenas diapazons EUR ar PVN atkarībā no iepakojuma lieluma

575.48€

Zāļu produkta identifikators

EU/1/96/011/002

Zāļu reģistrācijas numurs

EU/1/96/011/002

Ražotājs

Janssen Pharmaceutica N.V., Belgium

Zāļu reģ. apliecības izd. datums

21-JUN-96

Reģ. apliecības derīguma termiņš

Uz neierobežotu laiku

Zāļu izsniegšanas kārtība

Recepšu zāles

Zāļu stiprums/koncentrācija

2 mg/ml

Zāļu forma

Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

Lietošana bērniem

Ir apstiprināta

Reģ. apliecības īpašnieks, valsts

Janssen-Cilag International NV, Belgium

    LATVIJAS ZĀĻU REĢISTRS

  ZĀĻU APRAKSTS
1

1. ZĀĻU NOSAUKUMS
Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS
Viens ml Caelyx satur 2 mg pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīda (doxorubicini hydrochloridum).
Caelyx liposomu zāļu forma ir doksorubicīna hidrohlorīds, kas iekapsulēts liposomās, pie kuru virsmas ir piesaistīts metoksipolietilēnglikols (MPEG). Šo procesu sauc par pegilēšanu, un tas aizsargā liposomas no mononukleāro fagocītu sistēmas (MFS), tādējādi palielinot cirkulēšanas laiku asinīs.
Palīgvielas ar zināmu iedarbību Satur pilnīgi hidrogenētu sojas fosfatidilholīnu (iegūtu no sojas pupām) – skatīt 4.3. apakšpunktu. Satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.
3. ZĀĻU FORMA
Koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai.
Suspensija ir sterila, caurspīdīga un sarkana.
4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA
4.1. Terapeitiskās indikācijas
Caelyx ir indicēts šādos gadījumos: - monoterapijā pacientēm ar metastātisku krūts vēzi, ja ir paaugstināts kardiālais risks; - progresējoša olnīcu vēža ārstēšanai sievietēm, kurām pirmās rindas platīna preparātu
ķīmijterapija bijusi neefektīva; - kombinācijā ar bortezomibu progresējošas multiplās mielomas ārstēšanai pacientiem, kas
ir saņēmuši vismaz vienu iepriekšēju terapiju un kuriem jau ir veikta kaulu smadzeņu transplantācija, vai arī tā nav piemērota; - ar AIDS saistītas Kapoši sarkomas (KS) ārstēšana pacientiem ar zemu CD4 skaitu (< 200 CD4 limfocīti/mm3) un plašu ādas un gļotādu vai viscerālo orgānu slimību. Caelyx var lietot pirmās izvēles sistēmiskā ķīmijterapijā vai otrās rindas ķīmijterapijā pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, kuriem slimība ir progresējusi, lietojot iepriekšējo kombinētas sistēmiskas ķīmijterapijas shēmu, kas satur vismaz divus no šiem līdzekļiem: vinka alkaloīdu, bleomicīnu un standarta doksorubicīnu (vai citu antraciklīnu), vai pacientiem, kas nepanes ārstēšanu ar šo shēmu.
4.2. Devas un lietošanas veids
Caelyx drīkst lietot tikai kvalificēta onkologa, kas ir specializējies citotoksisku līdzekļu lietošanā, uzraudzībā.
Caelyx piemīt unikālas farmakokinētiskās īpašības un tas nav aizstājams ar citām doksorubicīna hidrohlorīda zāļu formām.
Devas
2

Krūts vēzis/olnīcu vēzis Caelyx ievada intravenozi 50 mg/m2 devā reizi 4 nedēļās, līdz stāvoklim, kad slimība neprogresē un
paciente panes ārstēšanu.

Multiplā mieloma Caelyx lieto devā 30 mg/m² bortezomiba 3 nedēļu ārstēšanas cikla 4. dienā, ievadot 1 stundu ilgas infūzijas veidā tūlīt pēc bortezomiba infūzijas. Bortezomiba ārstēšanas shēmu veido 1,3 mg/m² liela deva 1., 4., 8., un 11. dienā katrā trīs nedēļu ciklā. Zāles jāturpina lietot, kamēr vien pacientiem vērojama apmierinoša atbildes reakcija un viņi panes ārstēšanu. Abu zāļu lietošanu 4. dienā var atlikt līdz pat 48 stundas, kad tas ir nepieciešams medicīnisku iemeslu dēļ. Bortezomiba devas jālieto ar vismaz 72 stundu pārtraukumu.

Ar AIDS saistīta KS Caelyx ievada intravenozi pa 20 mg/m2 ik pēc 2 līdz 3 nedēļām. Izvairieties no starplaikiem, kas īsāki par 10 dienām, jo nevar izslēgt zāļu uzkrāšanos un palielinātu toksicitāti. Lai sasniegtu terapeitisku atbildreakciju, pacientus ieteicams ārstēt 2 līdz 3 mēnešus. Lai saglabātu terapeitisko atbildreakciju, turpiniet ārstēšanu, kā nepieciešams.

Visiem pacientiem Ja pacientam rodas agrīni infūzijas reakcijas simptomi vai pazīmes (skatīt 4.4. un 4.8. apakšpunktu), infūzija nekavējoties jāpārtrauc, jāveic atbilstoša premedikācija (prethistamīna līdzeklis un/vai īsas darbības kortikosteroīds) un infūzija jāsāk vēlreiz ar mazāku ātrumu.

Norādījumi par Caelyx devas mainīšanu Lai ārstētu tādas blakusparādības kā palmāri-plantāra eritrodizestēzija (PPE), stomatīts vai hematoloģiska toksicitāte, devu var samazināt vai aizkavēt tās ievadīšanu. Vadlīnijas par Caelyx devas mainīšanu sekundāri šīm blakusparādībām sniegtas tālāk tabulās. Toksicitātes pakāpe šajās tabulās noteikta pēc Nacionālā vēža institūta vispārējiem toksicitātes kritērijiem (NVI-VTK).

PPE (1. tabula) un stomatīta (2. tabula) tabulās norādīta shēma, pēc kuras deva mainīta klīniskos pētījumos, ārstējot krūts vai olnīcu vēzi (ieteicamā 4 nedēļu ārstēšanas cikla mainīšana): ja šī toksicitāte rodas pacientiem, kuriem ir ar AIDS saistīta KS, ieteikto 2 līdz 3 nedēļu ārstēšanas ciklu var mainīt līdzīgā veidā.

Hematoloģiskās toksicitātes (3. tabula) tabulā norādīta shēma, kas ievērota devas mainīšanai klīniskos pētījumos, ārstējot pacientes tikai ar krūts vai olnīcu vēzi. Devas mainīšana pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, aprakstīta 4.8. apakšpunktā.

1. tabula. Palmāri-plantāra eritrodizestēzija

Nedēļa pēc iepriekšējās Caelyx devas ievadīšanas

Toksicitātes pakāpe

4. nedēļa

5. nedēļa

6. nedēļa

pēc pašreizējā

novērtējuma

1. pakāpe

Ievadiet nākamo

Ievadiet nākamo

Samaziniet devu

(viegla eritēma,

devu, ja pacientam devu, ja pacientam par 25 %; atkal

pietūkums vai

iepriekš nav novērota iepriekš nav novērots ievērojiet 4 nedēļu

lobīšanās, kas

3. vai 4. pakāpes

3. vai 4. pakāpes

starplaiku

neietekmē ikdienas toksicitāte, pretējā toksicitāte, pretējā

aktivitātes)

gadījumā jānogaida gadījumā jānogaida

papildu nedēļa

papildu nedēļa

3

2. pakāpe (eritēma, lobīšanās vai
pietūkums, kas ietekmē, bet pilnībā
nekavē parastās fiziskās aktivitātes; mazas bullas vai čūlas < 2 cm diametrā)
3. pakāpe (bullas, čūlas vai pietūkums, kas ietekmē iešanu vai normālās ikdienas aktivitātes; nevar valkāt parastās drēbes)
4. pakāpe (difūzs vai lokāls process, kas ir par iemeslu infekcioziem sarežģījumiem, gultas
režīmam vai hospitalizācijai)

Nogaidiet papildu nedēļu
Nogaidiet papildu nedēļu
Nogaidiet papildu nedēļu

Nogaidiet papildu nedēļu

Samaziniet devu par 25 %; atkal ievērojiet 4 nedēļu
starplaiku

Nogaidiet papildu Pārtrauciet zāļu

nedēļu

lietošanu pacientam

Nogaidiet papildu Pārtrauciet zāļu

nedēļu

lietošanu pacientam

2. tabula. Stomatīts
Toksicitātes pakāpe pēc pašreizējā novērtējuma 1. pakāpe (nesāpīgas čūlas,
eritēma vai viegls sāpīgums)
2. pakāpe (sāpīga eritēma, tūska vai čūlas, bet var ēst)
3. pakāpe (sāpīga eritēma, tūska
vai čūlas, bet nevar ēst)
4. pakāpe (nepieciešama parenterāla vai
enterāla papildterapija)

Nedēļa pēc iepriekšējās Caelyx devas ievadīšanas

4. nedēļa

5. nedēļa

6. nedēļa

Ievadiet nākamo devu, ja pacientam iepriekš nav bijis 3. vai 4. pakāpes stomatīts, pretējā gadījumā jānogaida
papildu nedēļa
Nogaidiet papildu nedēļu
Nogaidiet papildu nedēļu

Ievadiet nākamo devu, ja pacientam iepriekš nav bijis 3. vai 4. pakāpes stomatīts, pretējā gadījumā jānogaida
papildu nedēļa
Nogaidiet papildu nedēļu
Nogaidiet papildu nedēļu

Samaziniet devu par 25 %; atkal ievērojiet 4 nedēļu starplaiku vai pārtrauciet zāļu lietošanu pacientam
pēc ārsta novērtējuma Samaziniet devu par 25 %; atkal ievērojiet 4 nedēļu starplaiku vai pārtrauciet zāļu lietošanu pacientam
pēc ārsta novērtējuma Pārtrauciet zāļu lietošanu pacientam

Nogaidiet papildu nedēļu

Nogaidiet papildu Pārtrauciet zāļu

nedēļu

lietošanu pacientam

4

3. tabula. Hematoloģiskā toksicitāte (ANS vai trombocīti) – pacienšu ar krūts vēzi vai

olnīcu vēzi ārstēšana

PAKĀPE

ANS

TROMBOCĪTI

MAINĪŠANA

1. pakāpe 1 500 – 1 900

75 000 – 150 000 Atsākt ārstēšanu, nesamazinot devu.

2. pakāpe 1 000 – < 1 500 50 000 – < 75 000 Nogaidīt, kamēr ANS ir  1 500 un

trombocītu skaits ir  75 000; ievadīt

nākamo devu, to nesamazinot

3. pakāpe 500 – < 1 000 25 000 – < 50 000 Nogaidīt, kamēr ANS ir  1 500 un

trombocītu skaits ir  75 000; ievadīt

nākamo devu, to nesamazinot

4. pakāpe

< 500

< 25 000

Nogaidīt, kamēr ANS ir  1 500 un

trombocītu skaits ir  75 000;

samazināt devu par 25 % vai turpināt

pilnas devas lietošanu ar augšanas

faktora papildterapiju

Pacientiem ar multiplo mielomu, kas ārstēti ar Caelyx un bortezomiba kombināciju un kuriem radies PPE vai stomatīts, Caelyx deva jāmaina, kā aprakstīts iepriekš attiecīgi 1. un 2. tabulā. 4. tabulā dota shēma par citām devas izmaiņām klīniskā pētījumā par pacientu ar multiplo mielomu ārstēšanu ar Caelyx un bortezomiba kombinētu terapiju. Sīkāka informācija par bortezomiba devām un devu pielāgošanu atrodama bortezomiba zāļu aprakstā.

4. tabula. Devas pielāgošana Caelyx + bortezomiba kombinētajā terapijā – pacienti ar

multiplo mielomu

Pacienta stāvoklis Drudzis ar temp. ≥ 38 ○C un ANS < 1 000/mm3

Caelyx

Bortezomibs

Ja tas ir pirms 4. dienas,

Nākamo devu samaziniet par

izlaidiet devu šajā ciklā; ja pēc 25 %

4. dienas, nākamo devu

samaziniet par 25 %

Jebkurā zāļu lietošanas dienā Nelietojiet zāles šajā ciklā, ja Nelietojiet devu; ja ciklā nav

pēc 1. dienas katrā ciklā:

tas ir pirms 4. dienas; ja pēc lietotas 2 vai vairāk devas,

trombocītu skaits < 25 000/mm3;

4. dienas, nākamo devu

turpmākajos ciklos samaziniet

turpmākajos ciklos samaziniet devu par 25 %

hemoglobīns < 8 g/dl; ANS < 500/mm3

par 25 %, ja bortezomiba deva ir samazināta hematoloģiskas

toksicitātes dēļ*

3. vai 4. pakāpes

Izlaidiet devas, līdz panākta Izlaidiet devas, līdz panākta

nehematoloģiska, ar zālēm

< 2. pakāpe, un visās

< 2. pakāpe, un visās

saistīta toksicitāte

turpmākajās lietošanas reizēs turpmākajās lietošanas reizēs

samaziniet devu par 25 %

samaziniet devu par 25 %

Neiropātiskas sāpes vai

Deva nav jāpielāgo

Skatīt bortezomiba zāļu

perifēriska neiropātija

aprakstu

* Sīkāka informācija par bortezomiba devām un devu pielāgošana atrodama bortezomiba zāļu aprakstā.
Aknu darbības traucējumi Nelielam skaitam pacientu ar paaugstinātu kopējā bilirubīna līmeni noteiktā Caelyx farmakokinētika neatšķiras no pacientiem ar normālu kopējā bilirubīna līmeni noteiktās farmakokinētikas; tomēr līdz papildu pieredzes iegūšanai Caelyx deva pacientiem ar aknu darbības traucējumiem jāsamazina, ņemot
5

vērā krūts un olnīcu vēža klīnisko pētījumu programmā iegūto pieredzi: terapijas sākumā, ja bilirubīna līmenis ir 1,2 – 3,0 mg/dl, pirmā deva jāsamazina par 25 %. Ja bilirubīna līmenis ir > 3,0 mg/dl, pirmā deva jāsamazina par 50 %. Ja pacients pirmo devu panes bez seruma bilirubīna vai aknu enzīmu līmeņa palielināšanās, 2. cikla devu var palielināt līdz nākamajam devas līmenim, t.i., ja pirmā deva bija samazināta par 25 %, 2. cikla devu var palielināt līdz pilnai devai; ja pirmā deva bija samazināta par 50 %, 2. cikla deva jāpalielina līdz 75 % no pilnas devas. Ja pacients preparātu panes, turpmākos ciklos var lietot pilnu devu. Caelyx var lietot pacientiem, kuriem ir metastāzes aknās un vienlaikus palielināts bilirubīna un aknu enzīmu līmenis līdz 4 reizēm virs normas augšējās robežas. Pirms Caelyx lietošanas novērtējiet aknu darbību ar tradicionāliem klīniski laboratoriskiem testiem, piemēram, ALAT/ASAT, sārmainā fosfatāze un bilirubīns.
Nieru darbības traucējumi Tā kā doksorubicīns tiek metabolizēts aknās un izvadīts ar žulti, devas mainīšana nav nepieciešama. Populācijas farmakokinētikas dati (pārbaudītais kreatinīna klīrensa līmenis 30 – 156 ml/min) liecina, ka nieru darbība Caelyx klīrensu neietekmē. Farmakokinētiskie dati pacientiem ar kreatinīna klīrensu < 30 ml/min nav pieejami.
Ar AIDS saistītas KS pacienti, kuriem veikta splenektomija Tā kā nav pieredzes par Caelyx lietošanu pacientiem, kuriem veikta splenektomija, ārstēšana ar Caelyx nav ieteicama.
Pediatriskā populācija Pieredze lietošanai bērniem ir ierobežota. Caelyx nav ieteicams lietošanai pacientiem jaunākiem par 18 gadiem.
Gados vecāki cilvēki Populācijas analīze liecina, ka pārbaudītais vecums (21 – 75 gadi) Caelyx farmakokinētiku būtiski neietekmē.
Lietošanas veids Caelyx jāievada intravenozas infūzijas veidā. Sīkākus norādījumus par sagatavošanu un īpašus brīdinājumus par rīkošanos skatīt 6.6. apakšpunktā.
Caelyx nedrīkst ievadīt bolus injekcijas veidā vai neatšķaidītu. Caelyx infūzijas caurulīti ieteicams pievienot 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīduma intravenozās infūzijas sistēmas sānu pieslēgvietai, lai nodrošinātu tālāku atšķaidīšanu un mazinātu trombozes un ekstravazācijas risku. Infūzijai var izmantot perifēru vēnu. Nedrīkst izmantot caurulītē ievietotus filtrus. Caelyx nedrīkst ievadīt intramuskulāri vai subkutāni (skatīt 6.6. apakšpunktu).
Ja deva ir mazāka par 90 mg, Caelyx jāatšķaida ar 250 ml 5 % (50 mg/ml) glikozes infūzijas šķīduma. Ja deva ir vismaz 90 mg, Caelyx jāatšķaida ar 500 ml 5 % (50 mg/ml) glikozes infūzijas šķīduma.
Krūts vēzis/olnīcu vēzis/multiplā mieloma Lai mazinātu infūzijas izraisītu reakciju risku, sākotnējās devas ievadīšanas ātrums nedrīkst būt lielāks par 1 mg/min. Ja netiek novērotas infūzijas izraisītas reakcijas, nākamās Caelyx infūzijas var ievadīt 60 minūšu laikā.
Pacientiem, kuriem ir infūzijas izraisītas reakcijas, infūzijas metode ir jāmaina – pirmajās 15 minūtēs lēnas infūzijas veidā jāievada 5 % kopējās devas. Ja šāda infūzija ir panesta, nerodoties reakcijai, nākamajās 15 minūtēs infūzija var būt divas reizes ātrāka. Ja tā ir panesama, infūziju var pabeigt nākamās stundas laikā, un kopējais infūzijas ilgums ir 90 minūtes.
Ar AIDS saistīta KS Caelyx deva jāatšķaida ar 250 ml 5 % (50 mg/ml) glikozes infūzijas šķīduma un jāievada 30 minūtes ilgas intravenozas infūzijas veidā.
6

4.3. Kontrindikācijas
Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu, zemesriekstiem vai soju, vai jebkuru no 6.1. apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.
Caelyx nedrīkst lietot ar AIDS saistītas KS ārstēšanai, ja to var efektīvi ārstēt ar vietēju terapiju vai sistēmisku alfa interferona ievadi.
4.4. Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā
Ņemot vērā farmakokinētikas un dozēšanas shēmu atšķirības, Caelyx nedrīkst aizstāt ar citām doksorubicīna hidrohlorīda zāļu formām.
Toksiska ietekme uz sirdi Visiem pacientiem, kas saņem Caelyx, ieteicams noteiktā kārtībā bieži veikt EKG kontroli. Īslaicīgas EKG pārmaiņas, piemēram, nolīdzināts T zobs, S-T segmenta depresija un labdabīgas aritmijas, nav obligātas pazīmes Caelyx terapijas pārtraukšanai. Bet QRS kompleksa samazināšanos uzskata par raksturīgāku kardiotoksicitātes pazīmi. Ja rodas šīs pārmaiņas, jāapsver visprecīzākās pārbaudes antraciklīna radīta miokarda bojājuma noteikšanai, t.i., endomiokardiālas biopsijas izmantošana.
Specifiskākas metodes sirdsdarbības noteikšanai un kontrolei, salīdzinot ar EKG, ir kreisā kambara izsviedes frakcijas noteikšana ehokardiogrāfiski vai, vēlams, ar daudzprojektu radionukleotīdo angiogrāfiju (MUGA – multigated angiography). Šīs metodes jālieto standartā pirms Caelyx terapijas uzsākšanas un periodiski jāatkārto ārstēšanas laikā. Kreisā kambara darbības novērtēšanu uzskata par obligātu pirms katras papildu Caelyx lietošanas, kas pārsniedz dzīves laika kumulatīvo antraciklīna devu – 450 mg/m2.
Iepriekš minētie novērtēšanas testi un metodes sirdsdarbības kontrolei antraciklīna terapijas laikā jāizmanto šādā secībā: EKG kontrole, kreisā kambara izsviedes frakcijas noteikšana, endomiokardiāla biopsija. Ja testa rezultāts liecina par iespējamu ar Caelyx terapiju saistītu sirds bojājumu, rūpīgi jānovērtē terapijas turpināšanas ieguvums un miokarda bojājuma risks.
Pacientiem ar sirds slimību, kuriem nepieciešama ārstēšana, Caelyx drīkst lietot tikai tad, ja ieguvums attaisno risku pacientam.
Uzmanība jāpievērš pacientiem ar sirds funkcijas traucējumiem, kas saņem Caelyx.
Ja ir aizdomas par kardiomiopātiju, t.i., kreisā kambara izsviedes frakcija ir ievērojami samazināta, salīdzinot ar vērtību pirms ārstēšanas, un/vai kreisā kambara izsviedes frakcija ir mazāka nekā prognostiski nozīmīgā vērtība (piemēram, < 45 %), jāapsver endomiokardiālas biopsijas nepieciešamību, un terapijas turpināšanas ieguvums jāvērtē uzmanīgi, ņemot vērā neatgriezeniska sirds bojājuma risku.
Sastrēguma sirds mazspēja kardiomiopātijas dēļ var rasties pēkšņi, bez iepriekšējām EKG pārmaiņām un var sākties arī vairākas nedēļas pēc terapijas pārtraukšanas.
Uzmanība jāpievērš pacientiem, kas iepriekš ir saņēmuši citus antraciklīnus. Nosakot doksorubicīna hidrohlorīda kopējo devu, jāņem vērā arī iepriekšēja (vai vienlaikus) terapija ar kardiotoksiskiem savienojumiem, piemēram, citiem antraciklīniem/antrahinoniem vai, piemēram, 5-fluoruracilu. Toksiska ietekme uz sirdi iespējama arī tad, ja kumulatīvā antraciklīna deva ir mazāka nekā 450 mg/m2 pacientiem, kam iepriekš veikta videnes apstarošana, vai tiem, kas vienlaikus saņem ciklofosfamīda terapiju.
Kardiālā drošuma raksturojums, kas novērots, lietojot ieteikto dozēšanas shēmu gan krūts, gan olnīcu vēža ārstēšanai (50 mg/m2), ir tāds pats kā lietojot 20 mg/m2 devu pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS (skatīt 4.8. apakšpunktu).
7

Kaulu smadzeņu nomākums Daudziem ar Caelyx ārstētiem pacientiem ir sākotnējs kaulu smadzeņu nomākums tādu faktoru dēļ kā esoša HIV slimība vai vairāku zāļu vienlaikus vai iepriekšēja lietošana, vai kaulu smadzeņu audzēji. Pivotālajā pētījumā pacientēm ar olnīcu vēzi, kas ārstētas ar 50 mg/m2 devu, kaulu smadzeņu nomākums parasti bija viegls vai vidēji stiprs, pārejošs un nebija saistīts ar neitropēniskas infekcijas epizodēm vai sepsi. Turklāt kontrolētā Caelyx pret topotekānu klīniskā pētījumā ar ārstēšanu saistītas sepses sastopamība ar Caelyx ārstētām olnīcu vēža pacientēm bija stipri mazāka, salīdzinot ar topotekāna ārstēšanas grupu. Līdzīgu zemu kaulu smadzeņu nomākuma sastopamību novēroja pacientēm ar metastātisku krūts vēzi, kas saņēma Caelyx pirmās rindas klīniskā pētījumā. Pretēji pieredzei, kas iegūta pacientēm ar krūts vai olnīcu vēzi, pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, kaulu smadzeņu nomākums ir devu ierobežojoša blakusparādība (skatīt 4.8. apakšpunktu). Ņemot vērā iespējamo kaulu smadzeņu nomākumu, Caelyx terapijas kursa laikā periodiski un vismaz pirms katras Caelyx devas ievadīšanas jāveic asins analīze.
Ilgstošs smags kaulu smadzeņu nomākums var izraisīt superinfekciju vai asiņošanu.
Kontrolētos klīniskos pētījumos pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, salīdzinot ar bleomicīna/vinkristīna shēmu, oportūnistiskas infekcijas biežāk novēroja ārstēšanas laikā ar Caelyx. Pacientiem un ārstiem jāzina par šo biežuma pieaugumu un viņiem atbilstoši jārīkojas.
Sekundāras ļaundabīgas hematoloģiskas slimības Tāpat kā lietojot citus DNS bojājošus pretaudzēju līdzekļus, pacientiem, kas ir saņēmuši kombinētu terapiju ar doksorubicīnu, novēroja sekundāru akūtu mieloleikozi un mielodisplāziju, tādēļ visiem ar doksorubicīnu ārstētiem pacientiem jāatrodas hematoloģiskā uzraudzībā.
Sekundāri jaunveidojumi mutes dobumā Ļoti retos gadījumos pacientiem, kuri ilgstoši (ilgāk par gadu) ir saņēmuši Caelyx vai kuriem kopējā Caelyx saņemtā deva ir lielāka par 720 mg/m2, ir aprakstīts sekundārs mutes dobuma vēzis. Sekundāra mutes dobuma vēža gadījumi ir diagnosticēti gan Caelyx terapijas laikā, gan līdz sešiem gadiem pēc pēdējās devas ievadīšanas. Pacienti regulāri jāizmeklē attiecībā uz sekundāra mutes dobuma vēža pazīmēm – čūlām mutes dobumā vai jebkādu diskomfortu mutē.
Ar infūziju saistītas reakcijas Dažu minūšu laikā pēc Caelyx infūzijas sākšanas var rasties nopietnas un dažreiz dzīvībai bīstamas infūzijas reakcijas, kam raksturīgas alerģijai līdzīgas vai anafilaktoīda veida reakcijas ar tādiem simptomiem kā astma, pietvīkums, nātrene, sāpes krūtīs, drudzis, hipertensija, tahikardija, nieze, svīšana, aizdusa, sejas tūska, drebuļi, sāpes mugurā, saspringuma sajūta krūtīs un rīklē un/vai hipotensija. Ļoti reti saistībā ar infūzijām tika novērotas konvulsijas. (skatīt 4.8. apakšpunktu). Uz laiku pārtraucot infūziju, šie simptomi parasti izzūd bez papildu terapijas. Tomēr tūlītējai lietošanai jābūt pieejamām šo simptomu ārstēšanai nepieciešamām zālēm (piemēram, prethistamīna līdzekļiem, kortikosteroīdiem, adrenalīnam un antikonvulsantiem), kā arī neatliekamās palīdzības aprīkojumam. Vairumam pacientu pēc visu simptomu izzušanas ārstēšanu var atsākt, un šie simptomi nerodas atkārtoti. Infūzijas reakcijas reti rodas atkārtoti pēc pirmā ārstēšanas cikla. Lai mazinātu infūzijas reakciju risku, sākumdeva jāievada ar ātrumu, kas nepārsniedz 1 mg/min (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Cukura diabēta pacientiem Lūdzu, ievērojiet, ka katrā Caelyx flakonā ir saharoze, un deva tiek ievadīta ar 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumu infūzijai.
Informāciju par biežākajām blakusparādībām, kuru dēļ vajadzēja mainīt devu vai pārtraukt zāļu lietošanu, skatīt 4.8. apakšpunktā.
4.5. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi
Oficiāli zāļu mijiedarbības pētījumi ar Caelyx nav veikti, bet II fāzes kombinēti pētījumi ar tradicionāliem ķīmijterapijas līdzekļiem ir veikti pacientēm ar ginekoloģiskiem ļaundabīgiem audzējiem. Uzmanīgi vienlaikus jālieto zāles, kam ir zināma mijiedarbība ar standarta doksorubicīna
8

hidrohlorīdu. Caelyx, tāpat kā citi doksorubicīna hidrohlorīda preparāti, var pastiprināt citu pretvēža līdzekļu toksisko iedarbību. Klīniskos pētījumos pacientiem ar norobežotiem audzējiem (tostarp krūts un olnīcu vēzi), kas vienlaikus ir saņēmuši ciklofosfamīdu vai taksānus, jaunu papildu toksicitāti nenovēroja. Pacientiem ar AIDS, lietojot standarta doksorubicīna hidrohlorīdu, ziņots par ciklofosfamīda izraisīta hemorāģiska cistīta paasinājumu un 6-merkaptopurīna toksiskās ietekmes pastiprināšanos uz aknām. Uzmanīgi vienlaikus jālieto citi citotoksiskie līdzekļi, īpaši mielotoksiski līdzekļi.
4.6. Fertilitāte, grūtniecība un barošana ar krūti
Grūtniecība Iespējams, doksorubicīna hidrohlorīds, lietojot grūtniecības laikā, izraisa nopietnas iedzimtas anomālijas. Tādēļ Caelyx grūtniecības laikā nevajadzētu lietot, ja vien nav absolūta nepieciešamība.
Sievietes fertilā vecumā Reproduktīvā vecuma sievietēm jāiesaka izvairīties no grūtniecības, kamēr viņas vai viņu partneris saņem Caelyx un 6 mēnešus pēc Caelyx terapijas pārtraukšanas (skatīt 5.3. apakšpunktu).
Barošana ar krūti Nav zināms, vai Caelyx izdalās ar mātes pienu cilvēkam. Tā iemesla dēļ, ka daudzi medikamenti, tai skaitā antraciklīni, izdalās mātes pienā un var izraisīt nopietnas blakusparādības zīdainim, sievietei jāpārtrauc zīdīšana pirms ārstēšanas sākšanas ar Caelyx. Veselības aprūpes speciālisti iesaka ar HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nebarot bērnu ar krūti, lai izvairītos no HIV pārnešanas.
Fertilitāte Doksorubicīna hidrohlorīda ietekme uz cilvēka fertilitāti nav vērtēta (skatīt 5.3. apakšpunktu).
4.7. Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus
Caelyx neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Tomēr klīniskos pētījumos līdz šim reti (< 5 %) ar Caelyx lietošanu bija saistīts reibonis un miegainība. Pacientiem, kam rodas šīs reakcijas, jāizvairās no transportlīdzekļu vadīšanas un mehānismu apkalpošanas.
4.8. Nevēlamās blakusparādības
Drošuma profila kopsavilkums Krūts/olnīcu vēža klīniskos pētījumos (50 mg/m2 ik pēc 4 nedēļām) biežāk novērotā blakusparādība bija palmāri-plantāra eritrodizestēzija (PPE). Kopējā novērotā PPE sastopamība bija 44,0 – 46,1 %. Šīs reakcijas bija galvenokārt vieglas, par smagiem (3. pakāpes) traucējumiem ziņots 17 – 19,5 % gadījumu. Novērotā dzīvībai bīstamu (4. pakāpes) traucējumu sastopamība bija < 1 %. PPE reti bija par iemeslu pilnīgai ārstēšanas pārtraukšanai (3,7 – 7,0 %). PPE ir raksturīgi sāpīgi, makulāri, sārti ādas izsitumi. Pacientiem, kam rodas šis traucējums, to parasti novēro pēc 2 – 3 ārstēšanas cikliem. Uzlabošanos parasti novēro 1 – 2 nedēļu laikā un dažos gadījumos simptomi var pilnīgi izzust pat pēc 4 nedēļām vai vēlāk. PPE profilaksei un ārstēšanai ir lietots piridoksīns 50 – 150 mg dienas devā un kortikosteroīdi, tomēr šī terapija nav novērtēta 3. fāzes pētījumos. Cita stratēģija PPE profilaksei un ārstēšanai, ir plaukstu un pēdu turēšana vēsumā, turot tās vēsā ūdenī (mērcējot, ejot vannā vai peldoties), izvairīšanās no pārāk silta/karsta ūdens un pieguļoša apģērba (nevalkāt zeķes, cimdus vai cieši pieguļošas kurpes). PPE ir galvenokārt saistīta ar dozēšanas shēmu un to var mazināt, palielinot dozēšanas starplaiku par 1 – 2 nedēļām (skatīt 4.2. apakšpunktu). Tomēr dažiem pacientiem šī reakcija var būt smaga un stipri traucējoša, un tās dēļ var būt jāpārtrauc ārstēšana. Krūts/olnīcu vēža pacienšu grupā bieži ziņots arī par stomatītu/mukozītu un sliktu dūšu, bet ar AIDS saistītas KS programmā (20 mg/m2 ik pēc 2 nedēļām) biežāk sastopamā blakusparādība bija kaulu smadzeņu nomākums (galvenokārt leikopēnija) (sk. ar AIDS saistīta KS). 16 % pacientu, kas slimoja ar multiplo mielomu un tika ārstēti ar Caelyx un bortezomiba kombinēto terapiju, novēroja PPE. 5 % pacientu tika ziņots par 3. pakāpes PPE. Ziņojumi par 4. pakāpes PPE netika saņemti. Kombinētās terapijas (Caelyx + bortezomibs) gadījumā visbiežāk tika ziņots par šādām blakusparādībām (kas saistītas ar zālēm un
9

radušās ārstēšanas rezultātā): slikta dūša (40 %), caureja (35 %), neitropēnija (33 %), trombocitopēnija (29 %), vemšana (28 %), nespēks (27 %) un aizcietējums (22 %).

Krūts vēža programma 509 pacientes ar ielaistu krūts vēzi, kas iepriekš nebija saņēmušas ķīmijterapiju metastātiskas slimības ārstēšanai, III fāzes klīniskā pētījumā (I97 - 328) ārstēja ar Caelyx (n = 254) 50 mg/m2 devu ik pēc 4 nedēļām vai ar doksorubicīnu (n = 255) 60 mg/m2 devā ik pēc 3 nedēļām. Tālāk minētas blakusparādības, kas, lietojot doksorubicīnu, novērotas biežāk nekā lietojot Caelyx: slikta dūša (53 %, salīdzinot ar 37 %; 3./4. pakāpe 5 %, salīdzinot ar 3 %), vemšana (31 %, salīdzinot ar 19 %; 3./4. pakāpe 4 %, salīdzinot ar < 1 %), jebkuras pakāpes matu izkrišana (66 %, salīdzinot ar 20 %), stipra matu izkrišana (54 %, salīdzinot ar 7 %) un neitropēnija (10 %, salīdzinot ar 4 %; 3./4. pakāpe 8 %, salīdzinot ar 2 %).

Mukozītu (23 %, salīdzinot ar 13 %; 3./4. pakāpe 4 %, salīdzinot ar 2 %) un stomatītu (22 %, salīdzinot ar 15 %; 3./4. pakāpe 5 %, salīdzinot ar 2 %), lietojot Caelyx, novēroja biežāk nekā lietojot doksorubicīnu. Biežāk sastopamo smago (3./4. pakāpes) traucējumu vidējais ilgums abās grupās bija 30 dienas vai mazāk. Pilnīgu blakusparādību, kas novērotas ar Caelyx ārstēto pacienšu, sarakstu skatīt 5. tabulā.

Dzīvībai bīstamu (4. pakāpes) hematoloģisku reakciju biežums bija < 1,0 % un par sepsi ziņots 1 % pacienšu. Augšanas faktoru papildterapija vai transfūzija bija nepieciešama attiecīgi 5,1 % un 5,5 % pacienšu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Klīniski nozīmīgu laboratorisku patoloģiju (3. un 4. pakāpes) izplatība šai grupā bija zema; par paaugstinātu kopējā bilirubīna, ASAT un ALAT līmeni ziņots attiecīgi 2,4 %, 1,6 % un < 1 % pacienšu. Par klīniski nozīmīgu kreatinīna līmeņa palielināšanos serumā nav ziņots.

5. tabula.

Ar ārstēšanu saistītas blakusparādības, par kurām ziņots krūts vēža klīniskajos pētījumos (50 mg/m2 ik pēc 4 nedēļām) (ar Caelyx ārstēto pacienšu), pēc smaguma pakāpes, pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un izvēlētā termina Ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100, < 1/10); retāk (≥ 1/1000, < 1/100)

CIOMS III

Blakusparādības pēc orgānu sistēmas

Krūts vēzis Visas smaguma
pakāpes n = 254 (≥ 5 %)

Krūts vēzis 3./4. pakāpe
n = 254 (≥ 5 %)

Krūts vēzis n=404 (1–5 %)
nav iepriekš novērotas klīniskajos pētījumos

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Faringīts

Folikulīts, sēnīšu infekcija, aukstumpumpas (neherpētiskas), augšējo elpceļu infekcija

Retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Bieži

Leikopēnija, anēmija,

neitropēnija,

trombocitopēnija

Faringīts
Leikopēnija, anēmija

Trombocitēmija

Retāk

Neitropēnija

10

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija

Bieži

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Parestēzija

Anoreksija Parestēzija

Perifēriska neiropātija

Retāk

Miegainība

Acu bojājumi

Bieži

Asarošana, neskaidra

redze

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Kambaru aritmija

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Asiņošana no deguna

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša,

stomatīts,

vemšana

Bieži

Sāpes vēderā, aizcietējumi, caureja, dispepsija, čūlas mutes dobumā

Sāpes vēderā, caureja, slikta dūša, stomatīts

Sāpes mutē

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

PPE*, matu izkrišana,

izsitumi

Čūlas mutes dobumā, aizcietējumi, vemšana
PPE*

Bieži

Sausa āda, ādas krāsas pārmaiņas, patoloģiska pigmentācija, eritēma

Izsitumi

Bullozi izsitumi, dermatīts, eritematozi izsitumi, nagu pārmaiņas, zvīņveida āda

Retāk

Patoloģiska

pigmentācija,

eritēma

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Bieži

Krampji kājās, sāpes kaulos, muskuļu un kaulu sāpes
Sāpes krūts dziedzeros

11

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija, nogurums,

gļotādas bojājums

BCN

Bieži

Vājums, drudzis, sāpes

Astēnija, gļotādas Tūska, kāju tūska bojājums BCN

Retāk

Nogurums, vājums,

sāpes

* Palmāri-plantāra eritrodizestēzija (plaukstu-pēdu sindroms).

Olnīcu vēža programma
512 pacientes ar olnīcu vēzi (876 pacienšu ar norobežotu audzēju apakšgrupa) klīniskos pētījumos ārstēja ar Caelyx pa 50 mg/m2. Blakusparādības, kas novērotas ar Caelyx ārstētām pacientēm, skatīt
6. tabulā.

6. tabula.

Ar ārstēšanu saistītas blakusparādības, par kurām ziņots olnīcu vēža klīniskajos pētījumos (50 mg/m2 ik pēc 4 nedēļām) (ar Caelyx ārstēto pacienšu), pēc smaguma pakāpes, pēc MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un izvēlētā termina Ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100, < 1/10); retāk (≥ 1/1000, < 1/100)

CIOMS III

Blakusparādības

Olnīcu vēzis

pēc orgānu

Visas smaguma

sistēmas

pakāpes

n = 512

(≥ 5 %)

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Faringīts

Olnīcu vēzis 3./4. pakāpe
n = 512 (≥ 5 %)

Olnīcu vēzis n=512 (1-5 %)

Infekcija, mutes dobuma moniliāze, herpes zoster, urīnceļu infekcija

Retāk

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Leikopēnija, anēmija,

neitropēnija,

trombocitopēnija

Faringīts Neitropēnija

Bieži

Imūnās sistēmas traucējumi

Bieži

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija

Leikopēnija, anēmija, trombocitopēnija

Hipohroma anēmija Alerģiska reakcija

Bieži

Dehidratācija, kaheksija

Retāk Psihiskie traucējumi Bieži

Anoreksija

Trauksme, depresija, bezmiegs

12

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Parestēzija,

miegainība

Galvassāpes, reibonis, neiropātija, hipertonija

Retāk

Parestēzija,

miegainība

Acu bojājumi

Bieži

Konjunktivīts

Sirds funkcijas traucējumi

Bieži

Kardiovaskulāri

traucējumi

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Bieži

Asinsvadu paplašināšanās

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Aizdusa, pastiprināts

klepus

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Aizcietējumi,

caureja, slikta dūša,

stomatīts,

vemšana

Bieži

Sāpes vēderā, dispepsija, čūlas mutes dobumā

Slikta dūša, stomatīts, vemšana, sāpes vēderā, caureja

Čūlas mutes dobumā, ezofagīts, slikta dūša un vemšana, gastrīts, disfāgija, sausa mute, meteorisms, gingivīts, garšas sajūtas pārmaiņas

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

PPE*, matu izkrišana,

izsitumi

Aizcietējumi, dispepsija, čūlas mutes dobumā
PPE*

Bieži

Sausa āda, ādas krāsas pārmaiņas

Matu izkrišana, izsitumi

Vezikulobullozi izsitumi, nieze, eksfoliatīvs dermatīts, ādas bojājums, makulopapulāri izsitumi, svīšana, pinnes, ādas čūlas

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Bieži
Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi Bieži Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Bieži

Sāpes mugurā, mialģija
Dizūrija
Vaginīts

13

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija, gļotādas

bojājums

Bieži

Drudzis, sāpes

Astēnija, gļotādas Drebuļi, sāpes krūtīs, bojājums, sāpes nespēks, perifēriska tūska

Retāk

Drudzis

Izmeklējumi

Bieži

* Palmāri-plantāra eritrodizestēzija (plaukstu-pēdu sindroms).

Ķermeņa masas zudums

Kaulu smadzeņu nomākums vairumā gadījumu bija viegls vai vidēji smags un ārstējams. Ar leikopēniju saistītu sepsi novēroja reti (< 1 %). Augšanas faktora papildterapija bija nepieciešama reti (< 5 %) un asins pārliešana bija nepieciešama aptuveni 15 % pacienšu (skatīt 4.2. apakšpunktu).

410 pacienšu ar olnīcu vēzi apakšgrupā klīniskajos pētījumos novērotās klīniski nozīmīgās laboratorisko rādītāju novirzes, lietojot Caelyx, ietvēra kopējā bilirubīna (parasti pacientēm ar metastāzēm aknās) (5 %) un kreatinīna līmeņa paaugstināšanos serumā (5 %). Par ASAT paaugstināšanos ziņots retāk (< 1 %).

Pacientes ar norobežotiem audzējiem: lielā 929 pacienšu ar norobežotiem audzējiem grupā (tostarp ar krūts vēzi un olnīcu vēzi), kuras galvenokārt ārstēja ar 50 mg/m2 devu ik pēc 4 nedēļām, drošuma
īpašības un blakusparādību sastopamība bija līdzīga kā pacientēm, kas ārstētas pivotālos krūts vēža un
olnīcu vēža pētījumos.

Multiplās mielomas programma No 646 pacientiem ar multiplo mielomu, kuri iepriekš saņēmuši vismaz 1 terapiju, 318 pacienti bija ārstēti ar kombinēto terapiju – Caelyx 30 mg/m2 vienas stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā 4. dienā pēc bortezomiba ievadīšanas, kuru lietoja 1,3 mg/m² lielā devā katra trīs nedēļu cikla 1., 4., 8. un 11. dienā, vai ar bortezomiba monoterapiju III fāzes klīniskā pētījuma ietvaros. Nevēlamās blakusparādības, kas novērotas ≥ 5 % pacientu, kas ārstēti ar Caelyx un bortezomiba kombināciju, skatīt 7. tabulā.

Neitropēnija, trombocitopēnija un anēmija ir hematoloģiskie traucējumi, par kuriem visbiežāk ziņots gan Caelyx un bortezomiba kombinētās terapijas gadījumā, gan bortezomiba monoterapijas gadījumā. 3. un 4. pakāpes neitropēniju kombinētās terapijas grupā novēroja biežāk nekā monoterapijas grupā (28 % salīdzinot ar 14 %). 3. un 4. pakāpes trombocitopēniju kombinētās terapijas grupā novēroja biežāk nekā monoterapijas grupā (22 % salīdzinot ar 14 %). Anēmijas biežums abās terapijas grupās bija līdzīgs (7 % salīdzinot ar 5 %).

Par stomatītu kombinētās terapijas grupā tika ziņots biežāk (16 %) nekā monoterapijas grupā (3 %), un vairumā gadījumu smaguma pakāpe bija 2. vai vieglāka. Par 3. pakāpes stomatītu ziņoja 2 % pacientu kombinētās terapijas grupā. Ziņojumi par 4. pakāpes stomatītu netika saņemti.

Par sliktu dūšu un vemšanu kombinētās terapijas grupā ziņots biežāk (40 % un 28 %) nekā monoterapijas grupā (32 % un 15 %), un vairumā gadījumu traucējumi bija 1. vai 2. pakāpes.

Ārstēšanu ar vienu vai abiem līdzekļiem nevēlamo blakusparādību dēļ pārtrauca 38 % pacientu. Biežākās blakusparādības, kuru rezultātā tika pārtraukta ārstēšana ar bortezomibu un Caelyx, bija šādas: PPE, neiralģija, perifēriska neiropātija, perifēriska sensora neiropātija, trombocitopēnija, samazināta izsviedes frakcija un nespēks.

14

7. tabula.

Ar ārstēšanu saistītās nevēlamās blakusparādības, par kurām ziņots multiplās mielomas klīniskajā pētījumā (Caelyx 30 mg/m2 kombinācijā ar bortezomibu reizi 3 nedēļās) pēc smaguma pakāpes, MedDRA orgānu sistēmu klasifikācijas un izvēlētā termina Ļoti bieži (≥ 1/10); bieži (≥ 1/100, <1/10); retāk (≥ 1/1000, <1/100)

CIOMS III

Blakusparādības pēc

Jebkura smaguma

orgānu sistēmas

pakāpe

n=318

( 5 %)

Infekcijas un infestācijas

Bieži

Herpes simplex, herpes

zoster

3./4. pakāpe** n=318 ( 5 %)
Herpes zoster

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Anēmija, neitropēnija,

trombocitopēnija

Neitropēnija, trombocitopēnija

Jebkura smaguma pakāpe n=318 (1–5 %)
Pneimonija, aizdegunes iekaisums, augšējo elpošanas ceļu infekcija, mutes dobuma kandidoze

Bieži

Leikopēnija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Ļoti bieži

Anoreksija

Anēmija, leikopēnija Febrila neitropēnija, limfopēnija

Bieži

Samazināta ēstgriba

Anoreksija

Dehidratācija, hipokaliēmija, hiperkaliēmija, hipomagnēmija, hiponatrēmija, hipokalcēmija

Retāk

Psihiskie traucējumi

Bieži

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Ļoti bieži

Perifēriskā sensorā

neiropātija, neiralģija,

galvassāpes

Samazināta ēstgriba Nemiers

Bieži

Perifēriskā neiropātija, neiropātija, parestēzija, polineiropātija, reibonis, disgeizija

Neiralģija, perifēriskā neiropātija, neiropātija

Letarģija, hipoestēzija, ģībonis, dizestēzija

Retāk
Acu bojājumi Bieži Asinsvadu sistēmas traucējumi Bieži

Galvassāpes, perifēriskā sensorā neiropātija, parestēzija, reibonis
Konjunktivīts
Hipotensija, ortostatiskā hipotensija, pietvīkums, hipertensija, flebīts

15

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži

Aizdusa

Klepus, deguna asiņošana, aizdusa pie fiziskas slodzes

Retāk

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Ļoti bieži

Slikta dūša, caureja,

vemšana, aizcietējumi,

stomatīts

Aizdusa

Bieži

Sāpes vēderā, dispepsija

Slikta dūša, caureja, vemšana, stomatīts

Sāpes vēdera augšējā daļā, čūlas mutes dobumā, sausa mute, disfāgija, aftozs stomatīts

Retāk

Ādas un zemādas audu bojājumi

Ļoti bieži

PPE*, izsitumi

Aizcietējumi, sāpes vēderā, dispepsija

Bieži

Sausa āda

PPE*

Nieze, papulāri izsitumi, alerģiskais dermatīts, eritēma, ādas hiperpigmentācija, petehijas, matu izkrišana, medikamentozi izsitumi

Retāk

Izsitumi

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži

Sāpes ekstremitātēs

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Bieži

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Ļoti bieži

Astēnija, nogurums,

drudzis

Artralģija, mialģija, krampji muskuļos, muskuļu vājums, skeletamuskuļu sāpes, sāpes krūškurvja skeletamuskuļu sistēmā
Sēklinieku maisiņu apsārtums

Bieži

Astēnija, nogurums

Perifēriska tūska, drebuļi, gripai līdzīga slimība, vārgums, hipertermija

Retāk

Drudzis

16

Izmeklējumi

Bieži

Ķermeņa masas

Paaugstināts

samazināšanās

aspartātaminotransferāzes

līmenis, samazināta

izsviedes frakcija,

paaugstināts kreatinīna

līmenis asinīs,

paaugstināts

alanīnaminotransferāzes

līmenis

* Palmāri-plantāra eritrodizestēzija (plaukstu-pēdu sindroms).

** 3./4. pakāpes nevēlamās blakusparādības pamatojas uz jebkuras smaguma pakāpes blakusparādību gadījumu, kuru

kopējais biežums ≥ 5 % (skatīt pirmajā ailē minētās nevēlamās blakusparādības).

Ar AIDS saistītas KS programma Klīniskie pētījumi ar pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS un kas ārstēti ar 20 mg/m2 Caelyx,
liecina, ka kaulu smadzeņu nomākums bija biežāk sastopamā ar Caelyx lietošanu saistītā
blakusparādība, kas radās ļoti bieži (aptuveni pusei pacientu).

Leikopēnija ir šajā grupā biežāk novērotā blakusparādība, lietojot Caelyx; novērota neitropēnija,
anēmija un trombocitopēnija. Šīs reakcijas var rasties agrīnā ārstēšanas laikā. Hematoloģiskas
toksicitātes dēļ var būt nepieciešams samazināt devu vai pārtraukt vai atlikt terapiju. Ja ANS ir < 1 000/mm3 un/vai trombocītu skaits ir < 50 000/mm3, pacientam Caelyx terapija uz laiku jāpārtrauc. Ja ANS ir < 1 000/mm3, turpmākos ciklos asins šūnu skaita uzturēšanai vienlaikus var ievadīt G-KSF
(vai GM-KSF). Hematoloģiskā toksicitāte pacientēm ar olnīcu vēzi ir mazāka nekā pacientiem, kam ir
ar AIDS saistīta KS (sk. iepriekš nodaļu par pacientēm ar olnīcu vēzi).

Klīniskos pētījumos ar Caelyx elpošanas sistēmas blakusparādības bieži radās un tās var būt saistītas ar oportūnistiskām infekcijām (OI) AIDS pacientiem. Oportūnistiskas infekcijas ir novērotas KS pacientiem pēc Caelyx lietošanas, un tās bieži ir novērotas pacientiem ar HIV izraisītu imūndeficītu. Klīniskos pētījumos biežāk novērotās OI bija kandidoze, citomegalovīrusa infekcija, herpes simplex, Pneumocystis carinii pneimonija un Mycobacterium avium kompleksa infekcija.

8. tabula. Pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, novērotās nevēlamās blakusparādības

saskaņā ar CIOMS III biežuma grupām

Ļoti bieži (≥ 1/10), bieži (≥ 1/100 līdz < 1/10) un retāk (≥ 1/1000 līdz < 1/100).

Infekcijas un infestācijas

bieži

mutes dobuma moniliāze

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

ļoti bieži

neitropēnija, anēmija, leikopēnija

bieži

trombocitopēnija

Vielmaiņas un uztures traucējumi

bieži

anoreksija

Psihiskie traucējumi

retāk

apjukums

Nervu sistēmas traucējumi

bieži

reibonis

retāk

parestēzija

Acu bojājumi

bieži

retinīts

Asinsvadu sistēmas traucējumi

bieži

asinsvadu paplašināšanās

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

bieži

aizdusa

17

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

ļoti bieži

slikta dūša

bieži

caureja, stomatīts, vemšana, čūlas mutē, sāpes

vēderā, glosīts, aizcietējums, slikta dūša un

vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

bieži

matu izkrišana, izsitumi

retāk

palmāri-plantāra eritrodizestēzija (PPE)

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

bieži

astēnija, drudzis un akūtas ar infūziju saistītas

reakcijas

Izmeklējumi

bieži

ķermeņa masas zudums

Citas retāk (< 5 %) novērotās blakusparādības bija paaugstinātas jutības reakcijas, tostarp anafilaktiskas reakcijas. Pēc preparāta reģistrācijas šai grupā reti ziņots par bulloziem izsitumiem.

Bieži ( 5 %) radās klīniski nozīmīgas laboratorisko rādītāju novirzes no normas, tostarp sārmainās fosfatāzes līmeņa paaugstināšanās; ASAT un bilirubīna līmeņa paaugstināšanās, ko uzskatīja par saistītu ar pamatslimību nevis Caelyx. Retāk (< 5 %) ziņots par hemoglobīna līmeņa un trombocītu skaita samazināšanos. Ar leikopēniju saistītu sepsi novēroja reti (< 1 %). Dažas no šīm patoloģijām var būt saistītas ar HIV pamatinfekciju un nevis Caelyx.

Visi pacienti 100 no 929 pacientiem (10,8 %) ar norobežotiem audzējiem aprakstīta ar infūziju saistīta reakcija ārstēšanas laikā ar Caelyx, kas definēta ar šādiem Costart terminiem: alerģiska reakcija, anafilaktoīda reakcija, astma, sejas tūska, hipotensija, asinsvadu paplašināšanās, nātrene, sāpes mugurā, sāpes krūtīs, drebuļi, drudzis, hipertensija, tahikardija, dispepsija, slikta dūša, reibonis, aizdusa, faringīts, izsitumi, nieze, svīšana, reakcija injekcijas vietā un zāļu mijiedarbība. Reti (2 %) ziņots par pilnīgu terapijas pārtraukšanu. Līdzīga infūzijas reakciju izplatība (12,4 %) un ārstēšanas pārtraukšanas biežums (1,5 %) novērots krūts vēža programmā. Pacientiem ar multiplo mielomu, kuri saņem Caelyx kopā ar bortezomibu, ar infūziju saistītas reakcijas novērotas 3 % gadījumu. Pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, ar infūziju saistītas reakcijas bija pietvīkums, aizdusa, sejas tūska, galvassāpes, drebuļi, sāpes mugurā, saspringuma sajūta krūtīs un rīklē un/vai hipotensija, un to sastopamība var būt 5 līdz 10 %. Ļoti reti saistībā ar infūzijām tika novērotas konvulsijas. Visiem pacientiem ar infūzijām saistītās reakcijas radās galvenokārt pirmās infūzijas laikā. Uz laiku pārtraucot infūziju, šie simptomi parasti izzūd bez papildu terapijas. Gandrīz visiem pacientiem pēc visu simptomu izzušanas Caelyx terapiju var atsākt, un šie simptomi vairs neatjaunojas. Infūzijas reakcijas reti atkārtojas pēc pirmā ārstēšanas cikla ar Caelyx (skatīt 4.2. apakšpunktu).

Pacientiem, kas tika ārstēti ar Caelyx tika novērota mielosupresija, kura saistīta ar anēmiju, trombocitopēniju, leikopēniju, un reti - febrilu neitropēniju.

Pacientiem, kas ilgstoši saņem tradicionālā doksorubicīna hidrohlorīda infūzijas, ziņots par stomatītu, un tas bieži novērots arī pacientiem, kas saņem Caelyx. Tas neietekmēja terapiju beigušo pacientu skaitu, un, ja stomatīts neietekmē pacienta spēju ēst, devas pielāgošana parasti nav nepieciešama. Pretējā gadījumā dozēšanas starplaiku var pagarināt par 1 – 2 nedēļām vai samazināt devu (skatīt 4.2. apakšpunktu).
Ja kumulatīvā deva dzīves laikā ir > 450 mg/m2 vai mazāka pacientiem ar kardiāliem riska faktoriem, doksorubicīna terapija palielina sastrēguma sirds mazspējas sastopamību. Endomiokardiālā biopsijā 9 no 10 pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, kas saņēma par 460 mg/m2 lielākas Caelyx kumulatīvās devas, neguva pierādījumus antraciklīna izraisītai kardiomiopātijai. Ieteicamā Caelyx deva pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, ir 20 mg/m2 ik pēc 2 – 3 nedēļām. Lai sasniegtu kumulatīvo devu, kad šiem pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, būtu jāapsver toksiska ietekme uz sirdi (> 400 mg/m2), būtu nepieciešami vairāk nekā 20 Caelyx terapijas kursi 40 līdz 60 nedēļu laikā.

18

Endomiokardiālas biopsijas veica arī 8 pacientiem ar norobežotu audzēju, kuriem kumulatīvā antraciklīna deva bija 509 – 1 680 mg/m2. Kardiotoksicitātes vērtējums pēc Billingham skalas bija 0 –
1,5. Šis vērtējums liecina, ka toksiska ietekme uz sirdi nav novērota, vai tā ir viegla.

Pivotālā III fāzes pētījumā, salīdzinot ar doksorubicīnu, 58/509 (11,4 %) randomizēto pacientu (10 pacienti ārstēti ar Caelyx 50 mg/m2 devu ik pēc 4 nedēļām, salīdzinot ar 48 pacientiem, kas ārstēti ar doksorubicīna 60 mg/m2 devu ik pēc 3 nedēļām) tika sasniegti protokolā noteiktie kardiotoksicitātes kritēriji ārstēšanas laikā un/vai novērošanas periodā. Toksisku ietekmi uz sirdi definēja kā samazināšanos par 20 punktiem vai vairāk, salīdzinot ar izejas līmeni, ja KKIF miera stāvoklī saglabājās normas robežās, vai samazināšanos par 10 punktiem vai vairāk, ja KKIF novirzījās no normas (mazāka par normas apakšējo robežu). Nevienam no 10 Caelyx pacientiem, kuriem pēc KKIF kritērijiem bija vērojama toksiska ietekme uz sirdi, neradās SSM pazīmes un simptomi. Turpretī 10 no 48 ar doksorubicīnu ārstētiem pacientiem, kuriem pēc KKIF kritērijiem bija vērojama toksiska ietekme uz sirdi, radās arī SSM pazīmes un simptomi.

Pacientiem ar norobežotiem audzējiem, ietverot pacienšu apakšgrupu ar krūts un olnīcu vēzi, kas ārstēti ar 50 mg/m2 cikla devu ar kumulatīvo antraciklīna devu līdz 1 532 mg/m2, klīniski nozīmīgu sirdsdarbības traucējumu biežums bija zems. No 418 pacientiem, kas ārstēti ar Caelyx 50 mg/m2 cikla
devu un kuriem sākumā noteikta kreisā kambara izsviedes frakcija (KKIF) un veikts vismaz viens
novērošanas mērījums ar DVA skenēšanu, 88 pacientiem kumulatīvā antraciklīna deva bija > 400 mg/m2; šāds iedarbības līmenis ir saistīts ar palielinātu kardiovaskulārās toksicitātes risku,
lietojot tradicionālo doksorubicīnu. Tikai 13 no šiem 88 pacientiem (15 %) bija vismaz viena klīniski
nozīmīga KKIF pārmaiņa, kas definēta kā KKIF < 45 % vai samazināšanās par vismaz 20 punktiem, salīdzinot ar sākotnējo līmeni. Turklāt tikai 1 pacients (kumulatīvā antraciklīna deva 944 mg/m2)
pārtrauca pētījuma ārstēšanu sastrēguma sirds mazspējas klīnisko simptomu dēļ.

Tāpat kā lietojot citus DNS bojājošos pretaudzēju līdzekļus, pacientiem, kas saņēmuši kombinētu ārstēšanu ar doksorubicīnu, ziņots par sekundāru akūtu mieloleikozi un mielodisplāziju. Tādēļ visiem ar doksorubicīnu ārstētiem pacientiem jāatrodas hematoloģiskā uzraudzībā.

Kaut gan par vietēju nekrozi pēc ekstravazācijas ziņots ļoti reti, Caelyx tiek uzskatīts par kairinošu. Pētījumi ar dzīvniekiem liecina, ka doksorubicīna hidrohlorīda lietošana liposomu zāļu formā mazina ekstravazācijas bojājuma iespēju. Ja rodas ekstravazācijas pazīmes vai simptomi (piemēram, sāpes, dzeloša sajūta), nekavējoties pārtrauciet infūziju un atsāciet to citā vēnā. Vietējās reakcijas likvidēšanai var noderēt ledus aplikācijas ekstravazācijas vietā aptuveni 30 minūtes. Caelyx nedrīkst ievadīt intramuskulāri vai zemādā.

Ādas reakcijas atkārtošanās iepriekšējas staru terapijas dēļ, lietojot Caelyx, radās reti.

Pēcreģistrācijas pieredze Caelyx pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās blakusparādības ir aprakstītas 9. tabulā. Biežuma grupas ir definētas, izmantojot šādus apzīmējumus:

ļoti bieži bieži retāk reti ļoti reti

 1/10; 1/100 līdz < 1/10; 1/1000 līdz < 1/100;  1/10 000, < 1/1000; < 10 000, ieskaitot atsevišķus gadījumus.

9. tabula. Caelyx pēcreģistrācijas periodā novērotās nevēlamās blakusparādības

Labdabīgi, ļaundabīgi un neprecizēti audzēji (ieskaitot cistas un polipus)

ļoti reti

sekundāri jaunveidojumi mutē1

Asinsvadu sistēmas traucējumi

retāk

venoza trombembolija (arī tromboflebīts), vēnu

tromboze un plaušu embolija

19

Ādas un zemādas audu bojājumi

ļoti reti

daudzformu eritēma, Stīvensa – Džonsona

sindroms un toksiska epidermas nekrolīze
1
Pacientiem, kuri ilgstoši (ilgāk par gadu) ir saņēmuši Caelyx vai kuriem kopējā Caelyx saņemtā deva ir lielāka par 720 mg/m2, ir aprakstīti sekundāra mutes dobuma vēža gadījumi (skatīt 4.4. apakšpunktu).

Ziņošana par iespējamām nevēlamām blakusparādībām Ir svarīgi ziņot par iespējamām nevēlamām blakusparādībām pēc zāļu reģistrācijas. Tādējādi zāļu ieguvumu/riska attiecība tiek nepārtraukti uzraudzīta. Veselības aprūpes speciālisti tiek lūgti ziņot par jebkādām iespējamām nevēlamām blakusparādībām, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju.

4.9. Pārdozēšana

Akūta doksorubicīna hidrohlorīda pārdozēšana pastiprina toksisko ietekmi, kas izpaužas ar mukozītu, leikopēniju un trombocitopēniju. Akūtas pārdozēšanas ārstēšana pacientiem ar stipru kaulu smadzeņu nomākumu ietver hospitalizāciju, antibiotikas, trombocītu un granulocītu transfūzijas un simptomātisku mukozīta ārstēšanu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS
5.1. Farmakodinamiskās īpašības
Farmakoterapeitiskā grupa: citotoksiski līdzekļi (antraciklīni un līdzīgas vielas), ATĶ kods: L01DB01.
Darbības mehānisms Caelyx aktīvā sastāvdaļa ir doksorubicīna hidrohlorīds, citotoksiska antraciklīna antibiotika, kas iegūta no Streptomyces peucetius var. caesius. Precīzs doksorubicīna pretaudzēju darbības mehānisms nav zināms. Kopumā uzskata, ka DNS, RNS un olbaltumu sintēzes nomākums izraisa vairumu citotoksisko reakciju. To, iespējams, izraisa antraciklīna iekļaušanās starp DNS dubultspirāles blakus esošiem bāzu pāriem, tādējādi novēršot to atvīšanos replikācijai.
Klīniskā efektivitāte un drošums III fāzes nejaušinātā pētījumā, salīdzinot Caelyx un doksorubicīnu pacientēm ar metastātisku krūts vēzi, piedalījās 509 pacientes. Tika sasniegts protokolā noteiktais mērķis, kas apliecināja, ka Caelyx nav vājāks par doksorubicīnu, riska attiecība (HR) dzīvildzei bez slimības progresēšanas (PFS progression free survival) bija 1,00 (95 % TI HR = 0,82 – 1,22). Ārstēšanas HR dzīvildzei bez slimības progresēšanas, koriģējot atbilstīgi prognostiskajiem mainīgajiem lielumiem, bija tāda pati kā PFS ārstēšanai nozīmēto pacientu grupā.
Toksiskās ietekmes uz sirdi primārā analīze liecināja, ka sirdsdarbības traucējuma risks kā antraciklīna kumulatīvās devas funkcija, lietojot Caelyx, bija stipri mazāks nekā lietojot doksorubicīnu (HR = 3,16, p < 0,001). Lietojot Caelyx, par 450 mg/m2 lielākās kumulatīvās devās, sirds reakcijas netika izraisītas.
III fāzes salīdzinošo pētījumu starp Caelyx un topotekānu pacientēm ar epiteliālu olnīcu vēzi pēc neveiksmīgās pirmās rindas, uz platīnu balstītās ķīmijterapijas pabeidza 474 pacientes. Konstatēja labvēlīgu ietekmi uz kopējo dzīvildzi (OS – overall survival) ar Caelyx ārstētiem pacientiem, salīdzinot ar topotekānu ārstētiem pacientiem, par ko liecina riska attiecība (HR) 1,216 (95 % TI: 1,000; 1,478), p=0,050. Dzīvildzes rādītāji, lietojot Caelyx, 1., 2. un 3. gadā attiecīgi bija 56,3 %, 34,7 % un 20,2 % salīdzinājumā ar topotekānu – 54,0 %, 23,6 % un 13,2 %.
Pacientu apakšgrupai, kuriem bija pret platīnu jutīga slimība, starpība bija lielāka: HR 1,432 (95 % TI: 1,066; 1,923), p=0,017. Dzīvildzes rādītāji, lietojot Caelyx, 1., 2. un 3. gadā attiecīgi bija 74,1 %, 51,2 % un 28,4 % salīdzinājumā ar topotekānu – 66,2 %, 31,0 % un 17,5 %.

20

Pacientu apakšgrupai, kurai platīna preparātu terapija bija neefektīva, ārstēšana bija līdzīga: HR 1,069 (95 % TI: 0,823; 1,387), p=0,618. Dzīvildzes rādītāji, lietojot Caelyx, 1., 2. un 3.gadā attiecīgi bija 41,5 %, 21,1 % un 13,8 % salīdzinājumā ar topotekānu – 43,2 %, 17,2 % un 9,5 %.
Nejaušinātā, paralēlu grupu, atklātā, daudzcentru III fāzes pētījumā, kurā Caelyx kopā ar bortezomibu kombinētās terapijas drošums un efektivitāte tika salīdzināta ar bortezomiba monoterapiju, ārstējot pacientus ar multiplo mielomu, kuri bija saņēmuši vismaz 1 iepriekšēju terapiju un kuriem nenovēroja slimības progresēšanu, saņemot antraciklīnus saturošu terapiju, piedalījās 646 pacienti. Pacientiem, kurus ārstēja ar Caelyx kopā ar bortezomibu kombinētā terapijā, bija ievērojami labāki rezultāti attiecībā uz terapijas primāro mērķa kritēriju, proti, laiku līdz slimības progresēšanai (TTP – time to progression), salīdzinot ar pacientiem, kurus ārstēja ar bortezomiba monoterapiju; par to liecināja riska samazināšanās (RS) par 35 % (95 % TI; 21–47 %), p < 0,0001, pamatojoties uz 407 TTP gadījumiem. TTP mediāna pacientiem, kuri saņēma bortezomiba monoterapiju, bija 6,9 mēneši, bet pacientiem, kuri saņēma Caelyx kopā ar bortezomibu kombinētā terapijā— 8,9 mēneši. Protokolā noteiktā starpposma analīze (pamatojoties uz 249 TPP gadījumiem) bija par iemeslu priekšlaicīgai pētījuma pārtraukšanai efektivitātes dēļ. Starpposma analīzes rezultāti liecināja par TTP riska samazināšanos par 45 % (95 % TI; 29–57 %), p < 0,0001. TTP mediāna pacientiem, kuri saņēma bortezomiba monoterapiju bija 6,5 mēneši, bet pacientiem, kuri saņēma Caelyx kopā ar bortezomibu kombinētā terapijā — 9,3 mēneši. Neraugoties uz to, ka šie rezultāti nav rūpīgi apsvērti, tie bija pamatā protokolā noteiktajai galīgajai analīzei. Pēc 8,6 gadus (mediāna) ilgiem novērojumiem veiktās kopējās dzīvildzes (OS) galīgās analīzes rezultāti neuzrādīja nozīmīgas OS atšķirības abās terapijas grupās. Bortezomiba monoterapiju saņēmušajiem pacientiem un Caelyx un bortezomiba kombināciju saņēmušajiem pacientiem OS mediāna bija attiecīgi 30,8 mēneši (95 % TI 25,2–36,5) un 33,0 mēneši (95 % TI 28,9–37,1 mēnesis).
5.2. Farmakokinētiskās īpašības
Caelyx ir ilgstoši cirkulējoša pegilēta liposomu doksorubicīna hidrohlorīda zāļu forma. Pegilētu liposomu virsmai ir pievienoti hidrofīliska polimēra metoksipolietilēnglikola (MPEG) segmenti. Šīs lineārās MPEG grupas stiepjas no liposomu virsmas, veidojot aizsargapvalku, kas mazina mijiedarbību starp lipīdu divslāņu membrānu un plazmas sastāvdaļām. Tas ļauj Caelyx liposomām ilgāk cirkulēt asinsritē. Pegilētās liposomas ir pietiekami mazas (vidējais diametrs aptuveni 100 nm), lai neskartas izkļūtu caur patoloģiskiem audzēju apgādājošiem asinsvadiem (ekstravazācija). Pierādījumi pegilētu liposomu izkļūšanai no asinsvadiem un to nokļūšanai un uzkrāšanai audzējos ir iegūti pelēm ar C-26 resnās zarnas karcinomu un transgēniskām pelēm ar KS līdzīgiem bojājumiem. Pegilētām liposomām ir arī zemas caurlaidības lipīdu matrice un iekšējā ūdens bufersistēma, kas kombinācijā nodrošina doksorubicīna hidrohlorīda iekapsulēšanu liposomās visu laiku, kamēr tās atradās asinsritē.
Caelyx plazmas farmakokinētika cilvēkiem būtiski atšķiras no farmakokinētikas, kas aprakstīta literatūrā standarta doksorubicīna hidrohlorīda preparātiem. Mazas Caelyx devas (10 – 20 mg/m2) farmakokinētika bija lineāra. Caelyx farmakokinētika 10 – 60 mg/m2 devas robežās nebija lineāra. Standarta doksorubicīna hidrohlorīdam piemīt plaša izplatība audos (izkliedes tilpums: 700 – 1 100 l/m2) un ātrs eliminācijas klīrenss (24 – 73 l/h/m2). Turpretim Caelyx farmakokinētiskās īpašības liecina, ka Caelyx ir saistīts galvenokārt ar asinsvadu šķidruma tilpumu un ka doksorubicīna klīrenss no asinīm ir atkarīgs no liposomālā nesēja. Doksorubicīns kļūst pieejams pēc tam, kad liposomas ir izkļuvušas no asinsvadiem un nokļuvušas audu telpā.
Līdzvērtīgās devās Caelyx, kas ir galvenokārt pegilēts liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (satur 90 – 95 % noteiktā doksorubicīna), koncentrācija plazmā un AUC ir būtiski augstāks nekā tiek sasniegts, lietojot standarta doksorubicīna hidrohlorīda preparātus.
Caelyx nedrīkst aizstāt ar citām doksorubicīna hidrohlorīda zāļu formām.
Populācijas farmakokinētika Caelyx farmakokinētiku vērtēja 120 pacientiem no 10 dažādiem klīniskiem pētījumiem, izmantojot populācijas farmakokinētikas pieeju. Caelyx farmakokinētiku 10 – 60 mg/m2 devas robežās vislabāk
21

raksturoja divu telpu nelineārs modelis ar 0. kārtas ievadi un Michaelis-Menten eliminācija. Caelyx vidējais iekšējais klīrenss bija 0,030 l/h/m2 (0,008 – 0,152 l/h/m2) un vidējais centrālais izkliedes tilpums – 1,93 l/m2 (0,96 – 3,85 l/m2), kas aptuveni atbilst plazmas tilpumam. Šķietamais pusperiods
bija 24 – 231 h, vidēji 73,9 h.

Pacientes ar krūts vēzi
Caelyx farmakokinētika, kas noteikta 18 pacientēm ar krūts karcinomu, bija līdzīga farmakokinētikai,
kas noteikta lielākai 120 pacientu grupai ar dažāda veida vēzi. Vidējais iekšējais klīrenss bija 0,016 l/h/m2 (0,008 – 0,027 l/h/m2), vidējais centrālais izkliede tilpums bija 1,46 l/m2 (1,10 – 1,64 l/m2). Vidējais šķietamais pusperiods bija 71,5 h (45,2 – 98,5 h).

Pacientes ar olnīcu vēzi
Caelyx farmakokinētika, kas noteikta 11 pacientēm ar olnīcu karcinomu, bija līdzīga farmakokinētikai,
kas noteikta lielākai 120 pacientu grupai ar dažāda veida vēzi. Vidējais iekšējais klīrenss bija 0,021 l/h/m2 (0,009 – 0,041 l/h/m2), vidējais centrālais izkliedes tilpums bija 1,95 l/m2 (1,67 – 2,40 l/m2). Vidējais šķietamais pusperiods bija 75,0 h (36,1 – 125 h).

Ar AIDS saistītas KS pacienti Caelyx plazmas farmakokinētiku vērtēja 23 pacientiem ar KS, kas saņēma vienreizēju 20 mg/m2 devu
30 min infūzijas veidā. Caelyx farmakokinētiskie rādītāji (atspoguļo galvenokārt pegilētu liposomu
doksorubicīna hidrohlorīdu un zemu neiekapsulēta doksorubicīna hidrohlorīda līmeni), kas novēroti pēc 20 mg/m2 devas lietošanas, parādīti 10. tabulā.

10. tabula. Farmakokinētiskie rādītāji ar Caelyx ārstētiem pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS Vidēji  standarta kļūda

Raksturlielums

20 mg/m2 (n = 23)

Maksimālā koncentrācija plazmā* (µg/ml) Plazmas klīrenss (l/h/m2) Izkliedes tilpums (l/m2) LZL (µg/mlh) 1 pusperiods (h) 2 pusperiods(h)
* noteikts 30 minūšu infūzijas beigās.

8,34  0,49 0,041  0,004 2,72  0,120 590,00  58,7
5,2  1,4 55,0  4,8

5.3. Preklīniskie dati par drošumu

Atkārtotu devu pētījumos, kas veikti ar dzīvniekiem, Caelyx toksiskās īpašības ir ļoti līdzīgas tām, kādas novērotas cilvēkiem, kas saņem ilgstošas standarta doksorubicīna hidrohlorīda infūzijas. Lietojot Caelyx, doksorubicīna hidrohlorīda iekapsulēšana pegilētās liposomās izraisa šādas dažāda stipruma reakcijas.

Toksiska ietekme uz sirdi Pētījumos ar trušiem pierādīts, ka Caelyx toksiskā ietekme uz sirdi ir mazāka nekā tradicionāliem doksorubicīna hidrohlorīda preparātiem.

Toksiska ietekme uz ādu Pētījumos, kas veikti pēc atkārtotas Caelyx lietošanas žurkām un suņiem, lietojot klīniski atbilstošas devas, novēroja nopietnu ādas iekaisumu un čūlu veidošanos. Pētījumā ar suņiem šo bojājumu rašanos un smagumu mazināja, samazinot devu vai pagarinot starplaiku starp devu ievadīšanu. Līdzīgi ādas bojājumi, kas aprakstīti kā palmāri-plantāra eritrodizestēzija, novēroti arī pacientiem pēc ilgstošas intravenozas infūzijas (skatīt 4.8. apakšpunktu).

22

Anafilaktoīda atbildes reakcija Atkārtotu devu toksicitātes pētījumos ar suņiem pēc pegilētu liposomu (placebo) lietošanas novēroja akūtu atbildes reakciju ar hipotensiju, gļotādu bālumu, siekalošanos, vemšanu, paaugstinātas aktivitātes periodiem, kam sekoja samazināta aktivitāte un letarģija. Līdzīgu, bet vājāku atbildes reakciju novēroja arī ar Caelyx un standarta doksorubicīnu ārstētiem suņiem.
Hipotensīvās reakcijas stiprumu mazināja, iepriekš veicot ārstēšanu ar prethistamīna līdzekļiem. Tomēr atbildes reakcija nebija dzīvībai bīstama, un suņi pēc ārstēšanas pārtraukšanas ātri atveseļojās.
Vietējā toksicitāte Zemādas panesamības pētījumi liecina, ka Caelyx, pretēji standarta doksorubicīna hidrohlorīdam, pēc iespējamas ekstravazācijas izraisa vājāku vietēju kairinājumu vai audu bojājumu.
Mutaģenēze un kanceroģenēze Kaut gan nav veikti pētījumi ar Caelyx, doksorubicīna hidrohlorīds, kas ir Caelyx farmakoloģiski aktīvā sastāvdaļa, ir mutagēns un kancerogēns. Pegilētas placebo liposomas nav ne mutagēnas, ne genotoksiskas.
Toksiska ietekme uz vairošanos Pēc vienreizējas 36 mg/kg devas ievadīšanas pelēm Caelyx izraisīja vieglu vai vidēji izteiktu olnīcu un sēklinieku atrofiju. Pēc atkārtotas  0,25 mg/kg dienas devas ievades žurkām konstatēja samazinātu sēklinieku masu un hipospermiju, suņiem pēc atkārtotas 1 mg/kg dienas devas ievades konstatēja difūzu sēklas kanāliņu deģenerāciju un stipru spermatoģenēzes pavājināšanos (skatīt 4.6. apakšpunktu).
Nefrotoksicitāte Pētījumā pierādīts, ka Caelyx viena intravenoza deva, kas divas reizes pārsniedz klīnisko devu, toksiski iedarbojas uz nierēm pērtiķiem. Toksiska iedarbība uz nierēm novērota, lietojot pat mazākas atsevišķas doksorubicīna HCl devas žurkām un trušiem. Tā kā Caelyx pēcreģistrācijas drošuma datu bāzes novērtēšana pacientiem neliecina par nozīmīgu Caelyx nefrotoksicitāti, šie rezultāti pērtiķiem var būt nenozīmīgi, novērtējot risku pacientam.
6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA
6.1. Palīgvielu saraksts
~`~-(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)--metoksipoli(oksietilēn)-40 nātrija sāls (MPEG-DSPE) pilnīgi hidrogenēts sojas fosfatidilholīns (HSFH) holesterols amonija sulfāts saharoze histidīns ūdens injekcijām sālsskābe (pH pielāgošanai) nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai)
6.2. Nesaderība
Zāles nedrīkst sajaukt (lietot maisījumā) ar citām zālēm (izņemot 6.6. apakšpunktā minētās).
6.3. Uzglabāšanas laiks
20 mēneši.
23

Pēc atšķaidīšanas: - ķīmiska un fizikāla stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 24 h temperatūrā 2°C – 8°C; - no mikrobioloģiskā viedokļa preparāts jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots nekavējoties,
par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt 24 h temperatūrā 2°C – 8°C; - daļēji izlietoti flakoni ir jāiznīcina.
6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8C). Nesasaldēt.
Atšķaidītu zāļu uzglabāšanas nosacījumus skatīt 6.3. apakšpunktā.
6.5. Iepakojuma veids un saturs
1. tipa stikla flakoni, katrs ar silikonizētu pelēku brombutilgumijas aizbāzni, alumīnija vāciņu, tilpums 10 ml (20 mg) vai 25 ml (50 mg).
Caelyx ir pieejams atsevišķā iepakojumā vai iepakojumā pa 10 flakoniem.
Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
6.6. Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos
Nelietojiet materiālu, ja tajā redzamas nogulsnes vai kādas daļiņas.
Ar Caelyx šķīdumu jārīkojas uzmanīgi. Jālieto cimdi. Ja Caelyx nokļūst uz ādas vai gļotādām, nekavējoties rūpīgi nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Caelyx jāsagatavo lietošanai un jāiznīcina tāpat kā citi pretvēža līdzekļi, atbilstoši vietējām prasībām.
Nosakiet lietojamo Caelyx devu (ņemot vērā ieteikto devu un pacienta ķermeņa virsmas laukumu). Ievelciet sterilā šļircē nepieciešamo Caelyx daudzumu. Stingri jāievēro aseptikas tehnika, jo Caelyx nesatur konservantus vai bakteriostatiskas vielas. Atbilstošā Caelyx deva pirms lietošanas jāatšķaida ar 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumu infūzijai. Deva < 90 mg jāatšķaida ar 250 ml un  90 mg deva – ar 500 ml šķīduma. Šādu daudzumu var ievadīt infūzijas veidā 60 vai 90 min laikā, kā norādīts 4.2. apakšpunktā.
Cita šķīdinātāja, izņemot 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīduma infūzijai, lietošana vai bakteriostatiska līdzekļa, piemēram, benzilspirta, klātbūtne var izraisīt Caelyx nogulsnēšanos.
Caelyx infūziju sistēmu ieteicams pievienot 5 % (50 mg/ml) glikozes intravenozas infūzijas sistēmas sānu atzaram. Infūziju var veikt perifērā vēnā. Nelietot sistēmas ar filtriem.
7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS
Janssen Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
8. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
EU/1/96/011/001 EU/1/96/011/002
24

EU/1/96/011/003 EU/1/96/011/004 9. PIRMĀS REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS Pirmās reģistrācijas datums: 1996. gada 21. jūnijs. Pārreģistrācijas datums: 2006. gada 19. maijs 10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/
25

I  A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS
NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ
DROŠU UN EFEKTĪVU ZĀĻU LIETOŠANU
26

A. RAŽOTĀJS, KAS ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI Ražotāja, kas atbild par sērijas izlaidi, nosaukums un adrese Janssen Pharmaceutica NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Beļģija. B. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBAS UN LIETOŠANAS NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI Zāles ar parakstīšanas ierobežojumiem (skatīt I pielikumu: zāļu apraksts, 4.2. apakšpunkts). C. CITI REĢISTRĀCIJAS NOSACĪJUMI UN PRASĪBAS ~~ Periodiski atjaunojamais drošuma ziņojums Šo zāļu periodiski atjaunojamo drošuma ziņojumu iesniegšanas prasības ir norādītas Eiropas Savienības atsauces datumu un periodisko ziņojumu iesniegšanas biežuma sarakstā (EURD sarakstā), kas sagatavots saskaņā ar Direktīvas 2001/83/EK 107.c panta 7. punktu, un visos turpmākajos saraksta atjauninājumos, kas publicēti Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē. D. NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ EFEKTĪVU UN DROŠU ZĀĻU
LIETOŠANU ~~ Riska pārvaldības plāns (RPP) Reģistrācijas apliecības īpašniekam jāveic nepieciešamās farmakovigilances darbības un pasākumi, kas sīkāk aprakstīti reģistrācijas pieteikuma 1.8.2. modulī iekļautajā apstiprinātajā RPP un visos turpmākajos atjaunotajos apstiprinātajos RPP. Papildināts RPP jāiesniedz: ~~ pēc Eiropas Zāļu aģentūras pieprasījuma; ~~ ja ieviesti grozījumi riska pārvaldības sistēmā, jo īpaši gadījumos, kad saņemta jauna
informācija, kas var būtiski ietekmēt ieguvumu/riska profilu, vai nozīmīgu (farmakovigilances vai riska mazināšanas) rezultātu sasniegšanas gadījumā.
27

II  MARĶĒJUMA TEKSTS UN LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
28

A. MARĶĒJUMA TEKSTS
29

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA CAELYX KASTĪTE 20 mg/10 ml – 1 flakons CAELYX KASTĪTE 20 mg/10 ml – 10 flakoni
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (doxorubicini hydrochloridum)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viens ml Caelyx satur 2 mg pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīda.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: ~`~-(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)--metoksipoli(oksietilēn)40 nātrija sāls, pilnīgi hidrogenēts sojas fosfatidilholīns, holesterols, amonija sulfāts, saharoze, histidīns, ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons 10 flakoni 20 mg/10 ml
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Intravenozai lietošanai, pēc izšķīdināšanas 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumā infūzijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS NEDRĪKST AIZSTĀT AR CITĀM DOKSORUBICĪNA HIDROHLORĪDA ZĀĻU FORMĀM.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz
30

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Daļēji izlietoti flakoni ir jāiznīcina. Citotoksisks līdzeklis.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/96/011/001 (1 flakons) EU/1/96/011/002 (10 flakoni)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Caelyx 20 mg/10 ml
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
31

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
32

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA CAELYX KASTĪTE 50 mg/25 ml – 1 flakons CAELYX KASTĪTE 50 mg/25 ml – 10 flakoni
1. ZĀĻU NOSAUKUMS Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (doxorubicini hydrochloridum)
2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) NOSAUKUMS(-I) UN DAUDZUMS(-I) Viens ml Caelyx satur 2 mg pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīda.
3. PALĪGVIELU SARAKSTS Palīgvielas: ~`~-(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)--metoksipoli(oksietilēn)40 nātrija sāls, pilnīgi hidrogenēts sojas fosfatidilholīns, holesterols, amonija sulfāts, saharoze, histidīns, ūdens injekcijām, sālsskābe, nātrija hidroksīds.
4. ZĀĻU FORMA UN SATURS 1 flakons 10 flakoni 50 mg/25 ml
5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Intravenozai lietošanai, pēc izšķīdināšanas 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumā infūzijām. Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.
6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS NEDRĪKST AIZSTĀT AR CITĀM DOKSORUBICĪNA HIDROHLORĪDA ZĀĻU FORMĀM.
8. DERĪGUMA TERMIŅŠ Der. līdz
33

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI Uzglabāt ledusskapī. Nesasaldēt.
10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS
Daļēji izlietoti flakoni ir jāiznīcina. Citotoksisks līdzeklis.
11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE Janssen Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I) EU/1/96/011/003 (1 flakons) EU/1/96/011/004 (10 flakoni)
13. SĒRIJAS NUMURS Sērija
14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA
15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU
16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ Caelyx 50 mg/25 ml
17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS 2D svītrkods, kurā iekļauts unikāls identifikators.
18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA PC: SN: NN:
34

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA CAELYX ETIĶETE 20 mg/10 ml 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (doxorubicini hydrochloridum) Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 20 mg/10 ml 6. CITA
35

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA CAELYX ETIĶETE 50 mg/25 ml 1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (doxorubicini hydrochloridum) Intravenozai lietošanai 2. LIETOŠANAS VEIDS Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju. 3. DERĪGUMA TERMIŅŠ EXP 4. SĒRIJAS NUMURS Lot 5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS 50 mg/25 ml 6. CITA
36

B. LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
37

Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam
Caelyx 2 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai Pegilētu liposomu doksorubicīna hidrohlorīds (doxorubicini hydrochloridum)
Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju. - Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt. - Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam. - Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem
cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes. - Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī
uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
Šajā instrukcijā varat uzzināt: 1. Kas ir Caelyx un kādam nolūkam to lieto 2. Kas Jums jāzina pirms Caelyx lietošanas 3. Kā lietot Caelyx 4. Iespējamās blakusparādības 5. Kā uzglabāt Caelyx 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
1. Kas ir Caelyx un kādam nolūkam to lieto
Caelyx ir pretaudzēju līdzeklis.
Caelyx lieto krūts vēža ārstēšanai pacientēm, kurām ir sirdsdarbības traucējumu risks. Caelyx lieto arī olnīcu vēža ārstēšanai. To lieto, lai iznīcinātu vēža šūnas, samazinātu audzēju, aizkavētu audzēja augšanu un pagarinātu dzīvildzi.
Kombinācijā ar citām zālēm, proti, bortezomibu, Caelyx izmanto arī asins vēža - multiplās mielomas ārstēšanā pacientiem, kas saņēmuši vismaz 1 iepriekšēju terapiju.
Caelyx lieto arī Kapoši sarkomas mazināšanai, tostarp lai padarītu to plakanāku, gaišāku un pat samazinātu audzēju. Var mazināties vai izzust arī citi Kapoši sarkomas simptomi, piemēram, pietūkums ap audzēju.
Caelyx satur zāles, kas var ietekmēt šūnas, selektīvi iznīcinot vēža šūnas. Caelyx sastāvā esošais doksorubicīna hidrohlorīds ir ieslēgts sīkās lodītēs, kuras sauc par pegilētām liposomām, kas palīdz nogādāt zāles no asinsrites vēža audos nevis veselos, normālos audos.
2. Kas Jums jāzina pirms Caelyx lietošanas
Nelietojiet Caelyx šādos gadījumos: - ja Jums ir alerģija pret doksorubicīna hidrohlorīdu, zemesriekstiem vai soju, vai kādu citu
(6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu.
Brīdinājumi un piesardzība lietošanā Jums jāpastāsta savam ārstam par visu turpmāk minēto: - ja Jums ārstē sirds vai aknu slimību; - ja Jums ir cukura diabēts, jo Caelyx satur cukuru, kura dēļ var būt nepieciešams pielāgot cukura
diabēta ārstēšanu; - ja Jums ir Kapoši sarkoma un izoperēta liesa; - ja mutē novērojat čūlas, krāsas pārmaiņas vai jebkādu diskomfortu.
38

Bērni un pusaudži Caelyx nedrīkst lietot bērniem un pusaudžiem, jo nav zināms, kā šīs zāles viņus ietekmēs.
Citas zāles un Caelyx Pastāstiet ārstam vai farmaceitam: - par visām zālēm, kuras lietojat vai pēdējā laikā esat lietojis, ieskaitot zāles, ko var iegādāties bez
receptes; - par visiem citiem vēža ārstēšanas līdzekļiem, ko jūs lietojat vai esat lietojis, jo īpaša uzmanība
nepieciešama gadījumā, ja tiek veikta ārstēšana, kas mazina balto asins ķermenīšu skaitu, jo tas var izraisīt arī turpmāku balto asins ķermenīšu skaita samazināšanos. Ja jūs neesat pārliecināts par to, kādu ārstēšanu jūs esat saņēmis, vai par slimībām, ko esat pārcietis, konsultējieties ar ārstu.
Grūtniecība un barošana ar krūti Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.
Tā kā Caelyx aktīvā sastāvdaļa doksorubicīna hidrohlorīds var izraisīt iedzimtus defektus, ir svarīgi informēt ārstu, ja jūs domājat, ka jums ir grūtniecība. Izvairieties no grūtniecības iestāšanās, kamēr jūs vai jūsu partneris lieto Caelyx un 6 mēnešus pēc Caelyx terapijas pārtraukšanas.
Tā kā doksorubicīna hidrohlorīds var kaitēt zīdainim, sievietēm jāpārtrauc barot bērnu ar krūti pirms ārstēšanas ar Caelyx uzsākšanas. Veselības aprūpes speciālisti iesaka ar HIV inficētām sievietēm nekādā gadījumā nebarot bērnu ar krūti, lai izvairītos no HIV pārnešanas.
Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana Nevadiet transportlīdzekļus un nelietojiet mehānismus, ja jūtaties noguris vai miegains ārstēšanas dēļ ar Caelyx.
Caelyx satur sojas eļļu un nātriju Caelyx satur sojas eļļu. Ja Jums ir alerģija pret zemesriekstiem vai soju, nelietojiet šīs zāles. Caelyx satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) katrā devā, - būtībā tās ir “nātriju nesaturošas”.
3. Kā lietot Caelyx
Caelyx ir unikāla zāļu forma. To nedrīkst aizstāt ar citām doksorubicīna hidrohlorīda zāļu formām.
Cik daudz Caelyx tiks ievadīts Ja jums tiek ārstēts krūts vai olnīcu vēzis, Caelyx tiks lietots 50 mg devā uz kvadrātmetru ķermeņa virsmas laukuma (ņemot vērā jūsu ķermeņa masu un augumu). Devu ievada atkārtoti ik pēc 4 nedēļām, kamēr slimības progresēšana tiks apturēta un kamēr jums būs laba ārstēšanas panesamība.
Ja Jums tiek ārstēta multiplā mieloma un Jūs jau esat saņēmis vismaz 1 iepriekšēju terapiju, Caelyx lietos devā 30 mg uz kvadrātmetru ķermeņa virsmas laukuma (ņemot vērā Jūsu auguma garumu un ķermeņa masu), ievadot 1 stundu ilgas intravenozas infūzijas veidā bortezomiba 3 nedēļu ārstēšanas cikla 4. dienā tūlīt pēc bortezomiba infūzijas. Zāles turpina lietot, kamēr vien Jums vērojama apmierinoša atbildes reakcija un Jūs panesat ārstēšanu.
Ja jums tiek ārstēta Kapoši sarkoma, Caelyx tiks lietots 20 mg devā uz kvadrātmetru ķermeņa virsmas laukuma (ņemot vērā jūsu ķermeņa masu un augumu). Devu ievada atkārtoti ik pēc 2 līdz 3 nedēļām 2 – 3 mēnešus, pēc tam tik bieži, cik nepieciešams stāvokļa uzlabošanās uzturēšanai.
Kā Caelyx ievada Ārsts Jums Caelyx ievadīs intravenozas pilienu injekcijas (infūzijas) veidā. Atkarībā no devas un indikācijas šī infūzija var ilgt no 30 minūtēm līdz vairāk nekā vienai stundai (t. i., 90 minūtēm).
Ja esat lietojis Caelyx vairāk nekā noteikts
39

Akūta pārdozēšana pastiprina blakusparādības, piemēram, čūlas mutes dobumā, vai mazina balto asinsķermenīšu un trombocītu skaitu. Ārstēšana ietvers antibiotiku lietošanu, trombocītu pārliešanu, balto asinsķermenīšu veidošanos stimulējošu faktoru lietošanu un simptomātisku mutes dobuma čūlu ārstēšanu.
Ja Jums ir kādi jautājumi par šī produkta lietošanu, jautājiet savam ārstam vai farmaceitam.
4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Caelyx infūzijas laikā var rasties šādas reakcijas: sejas pietvīkums, aizdusa, galvassāpes, drebuļi, sāpes mugurā, saspringuma sajūta krūtīs un/vai rīklē, sāpes kaklā, zems vai paaugstināts asinsspiediens, ātra sirdsdarbība, sejas pietūkums, drudzis, reibonis, slikta dūša, gremošanas traucējumi, nieze, izsitumi un svīšana. Ļoti retos gadījumos tika novēroti krampji (konvulsijas). Var rasties arī dedzināšana un ādas pietūkums injekcijas vietā. Ja infūzija rada dedzināšanu vai sāpes Caelyx devas ievadīšanas laikā, nekavējoties informējiet ārstu.
Nekavējoties sazinieties ar ārstu šādos gadījumos, ja: - jums uz plaukstām un pēdām āda kļūst sarkana un sāpīga; - jums parādās sāpīgi apsārtumi uz ādas un/vai čulgas uz ķermeņa vai mutē; - jums rodas sirdsdarbības traucējumi; - jums mutes dobumā rodas čūlas; - jums rodas drudzis vai kāda cita infekcijas pazīme; - jums pēkšņi rodas aizdusa vai asas sāpes krūtīs, kas var pastiprināties, dziļi elpojot vai klepojot; - jums rodas kāju mīksto audu pietūkums, sasilšana vai jutīgums, dažreiz ar sāpēm, kas
pastiprinās stāvot vai staigājot.
Citas blakusparādības Infūziju starplaikos var rasties šādas reakcijas.
Ļoti biežas blakusparādības (var rasties vairāk nekā 1 no katriem 10 cilvēkiem): - plaukstu un pēdu apsārtums, pietūkums un čūlas. Šīs reakcijas novērotas bieži un dažreiz ir
smagas. Smagos gadījumos šīs reakcijas var ietekmēt atsevišķas ikdienas aktivitātes un var turpināties 4 nedēļas vai ilgāk līdz pilnīgai izzušanai. Ārsts var vēlēties aizkavēt nākamās ārstēšanas sākumu un/vai samazināt nākamo devu (sk. zemāk Stratēģija plaukstu-pēdu sindroma profilaksei un ārstēšanai); - sāpes vai čūlas mutes dobumā vai rīklē, slikta dūša, vemšana, caureja, aizcietējumi, ēstgribas zudums un ķermeņa masas zudums; - samazināts balto asins šūnu skaits, kas var palielināt infekcijas iespēju. Anēmija (samazināts sarkano asins šūnu skaits) var izraisīt nogurumu, samazināts trombocītu skaits asinīs var palielināt asiņošanas risku. Retos gadījumos mazs balto asins šūnu skaits var būt par iemeslu smagai infekcijai. Iespējamo asins šūnu skaita pārmaiņu dēļ jums regulāri veiks asins analīzes. Klīniskā pētījumā pacientiem, kam ir ar AIDS saistīta KS, salīdzinot Caelyx ar citu ārstēšanu (bleomicīns/vinkristīns), konstatēts, ka, lietojot Caelyx, var būt lielāka dažu infekciju iespēja. Tomēr, pretēji pieredzei, kas iegūta ārstējot pacientus, kam ir ar AIDS saistīta KS, salīdzinot Caelyx ar ielaista olnīcu vēža standarta terapiju (topotekānu), infekcijas risks ar Caelyx ārstētiem pacientiem bija ievērojami zemāks. Asins šūnu skaita samazināšanās un infekcijas risks bija vienlīdz zems krūts vēža pētījumos. Dažas no šīm reakcijām var būt saistītas ar jūsu slimību nevis Caelyx; - vispārējs nogurums, vājums, durstīšanas sajūta vai sāpes plaukstās un pēdās; - matu izkrišana.
Biežas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 10 cilvēkiem): - sāpes vēderā; - piena sēnīte (sēnīšu infekcija) mutē, čūlas degunā, deguna asiņošana, aukstumpumpas, mēles
40

iekaisums; - Caelyx lietošanas laikā var palielināties vai samazināties aknu darbību raksturojošo
laboratorisko parametru vērtības; - miegainība, reibonis, ģībšana, kaulu sāpes, krūšu sāpes, patoloģisks muskuļu tonuss, muskuļu
sāpes, kāju krampji vai tūska, vispārēja tūska, tīklenes (membrānas, kas acīs uztver gaismu) iekaisums, pastiprināta asaru sekrēcija, redzes miglošanās, durstīšanas sajūta vai sāpes plaukstās un pēdās; - matu maisiņu iekaisums, ādas zvīņošanās, iekaisums vai izsitumi, patoloģiska ādas pigmentācija (krāsas pārmaiņas) un nagu bojājumi; - sirdsdarbības traucējumi, piemēram, neregulāra sirdsdarbība un asinsvadu paplašināšanās; - drudzis, paaugstināta temperatūra vai jebkādas citas ar Jūsu slimību iespējami saistītas infekcijas pazīmes; - elpošanas traucējumi, t. i., apgrūtināta elpošana vai klepus, kas var būt saistīts ar Jūsu slimības dēļ radušos infekcija; - nepietiekams ūdens daudzums organismā (dehidratācija), ļoti izteikts ķermeņa masas zudums un muskuļu masas samazināšanās, zems kalcija, magnija, kālija vai nātrija līmenis asinīs, augsts kālija līmenis asinīs; - barības vada iekaisums, kuņģa gļotādas iekaisums, apgrūtināta rīšana, mutes sausums, vēdera gāzu izdalīšanās, smaganu iekaisums (gingivīts), garšas sajūtas pārmaiņas; - maksts iekaisums; - sāpes urinējot; - ja Jums jau ir bijušas ādas reakcijas, t. i., sāpes, apsarkums un ādas sausums staru terapijas laikā, tās ir iespējamas arī Caelyx lietošanas laikā; - lietojot Caelyx un bortezomiba kombināciju, ir iespējamas sāpes locītavās, pavājināta vai patoloģiska reakcija uz kairinātāju, radzenes iekaisums, acu apsārtums, sēklinieku maisiņu apsārtums. - Ja izmanto Caelyx monoterapiju, dažu minēto blakusparādību rašanās ir mazāk iespējama, vai arī dažas var nerasties vispār.
Retākas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 100 cilvēkiem): - apjukums; - vēnu iekaisums un asiņu trombu veidošanās vēnās (tādēļ var apstāties asiņu plūsma uz plaušām,
izraisot apgrūtinātu elpošanu, sāpes krūtīs un sirdsklauves).
Ļoti retas blakusparādības (var rasties ne vairāk kā vienam no katriem 10 000 cilvēkiem): - nopietnas ādas reakcijas, piemēram, plaša ādas lobīšanās, pūslīši uz ādas un gļotādu erozija
(Stīvensa-Džonsona sindroms/toksiska epidermas nekrolīze); - ja Caelyx lieto ilgstoši (ilgāk par gadu), ir iespējams mutes dobuma vēzis.
Ziņošana par blakusparādībām Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši, izmantojot V pielikumā minēto nacionālās ziņošanas sistēmas kontaktinformāciju. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.
Stratēģija plaukstu-pēdu sindroma profilaksei un ārstēšanai: - ja iespējams, mērcējiet plaukstas un/vai pēdas auksta ūdens bļodā (piemēram, skatoties
televizoru, lasot vai klausoties radio); - plaukstas un pēdas nedrīkst būt nosegtas (nevalkājiet cimdus, zeķes u.c.); - uzturieties vēsās vietās; - karstā laikā ejiet vēsā vannā; - izvairieties no enerģiskām nodarbēm, kas var radīt pēdu traumu (piemēram, skriešanas); - izvairieties no ādas pakļaušanas ļoti karsta ūdens iedarbībai (piemēram, džakuzi vannā, saunā); - izvairieties no ciešu apavu vai augstpapēžu kurpju valkāšanas.
Piridoksīns (B6 vitamīns): - B6 vitamīns ir nopērkams bez receptes.
41

- Lietojiet 50 – 150 mg dienā, līdzko parādās pirmās apsārtuma pazīmes vai tirpšana.
5. Kā uzglabāt Caelyx
Uzglabāt šīs zāles bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Uzglabāt ledusskapī (2°C – 8C). Nesasaldēt.
Pēc atšķaidīšanas: ķīmiska un fizikāla stabilitāte lietošanas laikā pierādīta 24 stundas temperatūrā 2°C – 8C. No mikrobioloģiskā viedokļa preparāts jāizlieto nekavējoties. Ja tas netiek izlietots nekavējoties, par uzglabāšanas laiku un apstākļiem līdz lietošanai atbildīgs ir lietotājs, un tas nedrīkst pārsniegt 24 stundas temperatūrā 2°C – 8C. Daļēji izlietoti flakoni ir jāiznīcina.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz etiķetes un kastītes.
Nelietojiet šīs zāles, ja pamanāt, ka tās satur nogulsnes vai citas daļiņas.
Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.
6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Caelyx satur - Aktīvā viela ir doksorubicīna hidrohlorīds. Viens ml Caelyx satur 2 mg pegilētu liposomu
doksorubicīna hidrohlorīda. - Citas sastāvdaļas ir ~`~-(2-[1,2-distearoil-sn-glicero(3)fosfooksi]etilkarbamoil)--
metoksipoli(oksietilēn)-40 nātrija sāls (MPEG-DSPE), pilnīgi hidrogenēts sojas fosfatidilholīns (HSPC), holesterols, amonija sulfāts, saharoze, histidīns, ūdens injekcijām, sālsskābe (pH pielāgošanai), nātrija hidroksīds (pH pielāgošanai). Skatīt 2. punktu.
Caelyx koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai: 10 ml (20 mg) vai 25 ml (50 mg) flakonā.
Caelyx ārējais izskats un iepakojums Šķīdums infūzijām ir sterils, caurspīdīgs un sarkans. Caelyx ir pieejams stikla flakonā atsevišķā iepakojumā vai iepakojumā pa 10 flakoniem. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.
Reģistrācijas apliecības īpašnieks Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
Ražotājs Janssen Pharmaceutica NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Beļģija
42

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību:

België/Belgique/Belgien Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Tel/Tél: +32 14 64 94 11

Lietuva UAB "JOHNSON & JOHNSON" Konstitucijos pr. 21C LT-08130 Vilnius Tel: +370 5 278 68 88

България „Джонсън & Джонсън България” ЕООД ж.к. Младост 4 Бизнес Парк София, сграда 4 София 1766 Тел.: +359 2 489 94 00

Luxembourg/Luxemburg Janssen-Cilag NV Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgique/Belgien Tél/Tel: +32 14 64 94 11

Česká republika Janssen-Cilag s.r.o. Walterovo náměstí 329/1 CZ158 00 Praha 5 – Jinonice Tel.: +420 227 012 227

Magyarország Janssen-Cilag Kft. Nagyenyed u. 8-14 H-Budapest, 1123 Tel.: +36 1 884 2858

Danmark Janssen-Cilag A/S Bregnerødvej 133 DK-3460 Birkerød Tlf: +45 45 94 82 82

Malta AM MANGION LTD. Mangion Building, Triq Ġdida fi Triq Valletta MT-Ħal-Luqa LQA 6000 Tel: +356 2397 6000

Deutschland Janssen-Cilag GmbH Johnson & Johnson Platz 1 D-41470 Neuss Tel: +49 2137 955 955

Nederland Janssen-Cilag B.V. Graaf Engelbertlaan 75 NL-4837 DS Breda Tel: +31 76 711 1111

Eesti UAB "JOHNSON & JOHNSON" Eesti filiaal Lõõtsa 2 EE-11415 Tallinn Tel: +372 617 7410

Norge Janssen-Cilag AS Postboks 144 NO-1325-Lysaker Tlf: +47 24 12 65 00

Ελλάδα Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Ειρήνης 56 GR-151 21 Πεύκη, Αθήνα Tηλ: +30 210 80 90 000

Österreich Janssen-Cilag Pharma GmbH Vorgartenstraße 206B A-1020 Wien Tel: +43 1 610 300

España Janssen-Cilag, S.A. Paseo de las Doce Estrellas, 5-7 E-28042 Madrid Tel: +34 91 722 81 00

Polska Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 PL-02-135 Warszawa Tel.: +48 22 237 60 00

43

France Janssen-Cilag 1, rue Camille Desmoulins, TSA 91003 F-92787 Issy Les Moulineaux, Cedex 9 Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

Portugal Janssen-Cilag Farmacêutica, Lda. Lagoas Park, Edifício 9 2740-262 PORTO SALVO PORTUGAL Tel: +351 214 368 600

Hrvatska Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6h 10010 Zagreb Tel: +385 1 6610 700

România Johnson & Johnson România SRL Str. Tipografilor nr. 11-15 Clădirea S-Park, Corp B3-B4, Etaj 3 013714 Bucureşti, ROMÂNIA Tel: +40 21 207 1800

Ireland Janssen Sciences Ireland UC Barnahely Ringaskiddy IRL – Co. Cork P43 FA46 Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53 SI-1000 Ljubljana Tel: +386 1 401 18 00

Ísland Janssen-Cilag AB c/o Vistor hf. Hörgatúni 2 IS-210 Garðabær Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Johnson & Johnson, s.r.o. CBC III, Karadžičova 12 SK-821 08 Bratislava Tel: +421 232 408 400

Italia Janssen-Cilag SpA Via M.Buonarroti, 23 I-20093 Cologno Monzese MI Tel: +39 02 2510 1

Suomi/Finland Janssen-Cilag Oy Vaisalantie/Vaisalavägen 2 FI-02130 Espoo/Esbo Puh/Tel: +358 207 531 300

Κύπρος Βαρνάβας Χατζηπαναγής Λτδ Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 226 Λατσιά CY-2234 Λευκωσία Τηλ: +357 22 207 700

Sverige Janssen-Cilag AB Box 4042 SE-16904 Solna Tel: +46 8 626 50 00

Latvija UAB "JOHNSON & JOHNSON" filiāle Latvijā Mūkusalas iela 101 Rīga, LV-1004 Tel: +371 678 93561

United Kingdom Janssen-Cilag Ltd. 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG - UK Tel: +44 1 494 567 444

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta

Sīkāka informācija par šīm zālēm ir pieejama Eiropas Zāļu aģentūras tīmekļa vietnē http://www.ema.europa.eu/.
44

Tālāk sniegtā informācija paredzēta tikai medicīnas vai veselības aprūpes profesionāļiem (skatīt 3. punktu). Ar Caelyx šķīdumu jārīkojas uzmanīgi. Jālieto cimdi. Ja Caelyx nokļūst uz ādas vai gļotādām, nekavējoties rūpīgi nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni. Caelyx jāsagatavo lietošanai un jāiznīcina tāpat kā citi pretvēža līdzekļi. Nosakiet lietojamo Caelyx devu (ņemot vērā ieteikto devu un pacienta ķermeņa virsmas laukumu). Ievelciet sterilā šļircē nepieciešamo Caelyx daudzumu. Stingri jāievēro aseptikas tehnika, jo Caelyx nesatur konservantus vai bakteriostatiskas vielas. Atbilstošā Caelyx deva pirms lietošanas jāatšķaida ar 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīdumu infūzijai. Deva < 90 mg jāatšķaida ar 250 ml un  90 mg deva – ar 500 ml šķīduma. Lai mazinātu infūzijas reakciju risku, sākumdeva jāievada ar ātrumu, kas nepārsniedz 1 mg/min. Ja infūzijas reakcija netiek novērota, turpmāk Caelyx infūzijas var ievadīt 60 min laikā. Krūts vēža programmā atļautā infūzijas pielāgošana pacientēm, kurām radās infūzijas reakcija, bija šāda: 5 % kopējās devas ievadīja lēnas infūzijas veidā pirmo 15 min laikā. Ja paciente to panesa bez reakcijas, nākamās 15 min infūzijas ātrumu divkāršoja. Ja paciente to panesa, infūziju beidza nākamās stundas laikā, un kopējais infūzijas laiks bija 90 min. Ja pacientam rodas agrīnas infūzijas reakcijas pazīmes vai simptomi, infūzija nekavējoties jāpārtrauc, jāveic atbilstoša premedikācija (prethistamīna līdzekļi un/vai īsas darbības kortikosteroīds), un infūzija jāatsāk ar mazāku ātrumu. Cita šķīdinātāja, izņemot 5 % (50 mg/ml) glikozes šķīduma infūzijai, lietošana vai bakteriostatiska līdzekļa, piemēram, benzilspirta, klātbūtne var izraisīt Caelyx nogulsnēšanos. Caelyx infūziju sistēmu ieteicams pievienot 5 % (50 mg/ml) glikozes intravenozas infūzijas sistēmas sānu atzaram. Infūziju var veikt perifērā vēnā. Nelietot sistēmas ar filtriem.
45
[*1]

Источник информации DDD Германский институт медицинской документации и информации - DIMDI [23.11.2011]


Назад


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям О проекте

2011-2022 iDrugs24.com © . Все права защищены