apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

TRAVOCORT CREME 30G

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Mar-09
TRAVOCORT-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"TRAVOCORT CREME 30G" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 16.09€  19.09$  13.79£  1428Rub  163.8SEK  74PLN  63.74₪ 


ATC koodD01AC05 

Aktiivsed ained: Isoconasolum

 


Tootja firma: Bayer Schering Ag

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.Pakendi infoleht: teave kasutajale

Travocort, 10 mg/1 mg/g kreem

isokonasoolnitraat, diflukortoloonvaleraat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

•   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

•   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

•   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Travocort ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Travocort’i kasutamist

3.   Kuidas Travocort’i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Travocort’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Travocort ja milleks seda kasutatakse

Travocort’i kasutatakse tugevate põletikuliste või ekseemilaadsete nahanähtudega kulgevate pindmiste seeninfektsioonide raviks nt kätel, varbavahedes, kubeme- ja suguelundite piirkonnas.

Travocort sisaldab kahte toimeainet: isokonasoolnitraati ja diflukortoloonvaleraati. Isokonasoolnitraat ravib naha seenhaigusi, diflukortoloonvaleraat pärsib põletikureaktsiooni ja leevendab sügelust, põletustunnet ja valu.

2. Mida on vaja teada enne Travocort’i kasutamist Ärge kasutage Travocort’i

•   kui olete isokonasoolnitraadi, diflukortoloonvaleraadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

•   kui ravitavas piirkonnas esineb tuberkuloosist või süüfilisest põhjustatud nahakahjustusi;

•   kui teil on viirusinfektsioon, nt herpes, vöötohatis või tuulerõuged (varicella, herpes zoster);

  kui teil on ravitavas nahapiirkonnas krooniline näonahapõletik (roosvistrik e rosacea), suuümbruse nahapõletik (perioraalne dermatiit) või vaktsineerimisjärgsed nahareaktsioonid.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Travocort’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Travocort’i

kasutamisel on oluline teada järgmist.

•   Kui teie nahahaigusega kaasneb ka bakteriaalne infektsioon, määrab arst lisaks Travocort’ile infektsiooni ravimiseks ka teise ravimi.

•   Kui te määrite Travocort’i näole, vältige selle sattumist silma.

•   Paiksete glükokortikoidide ulatuslik manustamine suurtele nahapiirkondadele või pikema perioodi jooksul, eriti oklusiivsete sidumistehnikate korral (nt mähkmete või sidemete kasutamisel) suurendab kõrvaltoimete tekkeriski.

•   Kui Travocort’iga määritud nahal kantakse sidemeid, kasutades preparaati suures annuses või pikema perioodi vältel, või juhul, kui Travocort’i määritakse silmaümbruse nahale, esineb risk glaukoomi (silmahaigus) tekkeks.

•   Travocort kreemi kandmisel genitaalpiirkonnale, võivad mõned kreemis sisalduvad abiained kahjustada samaaegselt kasutatavaid lateksist kondoome ja kontratseptiivseid diafragmasid. Sellisel juhul ei ole need vahendid enam raseduse vältimisel ja sugulisel teel levivate haiguste (nt HIV) eest kaitsmisel efektiivsed. Lisateabe saamiseks pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•   Edukaks Travocort-raviks on oluline regulaarne hügieen. Infektsiooni taastekkimise vältimiseks peate:

-   iga päev vahetama isiklikku pesu (käterätikut, aluspesu - eelistatavalt puuvillasest materjalist) ja neid pesema keevas vees;

-   varbavahed pärast pesemist hoolikalt kuivatama;

-   iga päev vahetama põlvikuid või sokke.

•   Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Muud ravimid ja Travocort

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Siiani ei ole teada teiste ravimitega koosmanustamisel esinevatest koostoimetest.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga. Arst kaalub hoolikalt Travocort’i kasutamisega seotud riske ja ravist saadavat kasu.

Vältimaks toimeid veel sündimata lapse arengule, ei tohi glükokortikoide sisaldavaid kutaanseid preparaate raseduse esimesel kolmel kuul kasutada.

Raseduse ajal tuleb eriti vältida suuri nahapiirkondi hõlmavat, sidemetega kaetud või pikaajalist Travocort-ravi.

Ei ole teada, kas Travocort’i toimeained imenduvad rinnapiima. Ei saa välistada ohtu rinnapiima toidul olevale imikule.

Kui te imetate, siis:

-   te ei tohi Travocort’i rindadele määrida;

-   vältige sidemete kasutamist Travocort’iga määritud nahal või Travocort’i kasutamist suurtel nahapindadel;

-   vältige pikaajalist Travocort-ravi.

Olemasolevate andmete alusel ei mõjuta Travocort viljakust.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Travocort’i kasutanud patsientidel ei ole täheldatud toimeid autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Travocort sisaldab tsetostearüülalkoholi

Travocort sisaldab tsetostearüülalkoholi, mis võib põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiit).

3. Kuidas Travocort’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Travocort’i tuleb kanda kahjustatud nahapiirkonnale kaks korda päevas. Kui haiguskolle nahal paraneb, lõpetage Travocort’i kasutamine. Üldjuhul ei tohi ravi kesta kauem kui 2 nädalat.

Vajadusel võib arst määrata järelravi glükokortikoidi-vaba seenevastase preparaadiga. See kehtib eriti Travocort’i kasutamisel kubeme- ja suguelundite piirkonnas.

Edukaks Travocort-raviks on oluline regulaarne hügieen (vt lõik 2 „Hoiatused ja ettevaatusabinõud4’).

Kasutamine lastel ja noorukitel

Annuse kohandamine ei ole vajalik manustamisel 2-aastastele või vanematele lastele ning noorukitele. Ohutusalaseid andmeid Travocort’i kasutamise kohta alla 2-aastastel lastel on piiratud hulgal.

Kui te kasutate Travocort’i rohkem kui ette nähtud

Ühekordne liiga suure koguse kreemi määrimine või juhuslik allaneelamine ei ole tõenäoliselt ohtlik. Küsimuste tekkimisel pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te unustate Travocort’i kasutada

Ärge kasutage kahekordset Travocort kreemi kogust, et korvata vahelejäänud annust. Kasutage tavapärast annust ja jätkake teile määratud raviskeemi järgi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Allpool on toodud kliinilistes uuringutes esinenud kõrvaltoimed nende esinemissageduste järgi.

Sage (võib esineda kuni ühel inimesel 10-st):

-   manustamiskohal esinev nahaärritus või põletustunne.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni ühel inimesel 100-st):

-   manustamiskohal esinev    nahapunetus (erüteem)    või nahakuivus;

-   venitusarmid (striiad).

Teadmata (esinemissagedust ei ole võimalik olemasolevate andmete alusel hinnata):

-   manustamiskohal esinev    sügelus (pruuritus)    või    villid    (vesikulatsioon);

-   nägemise ähmastumine.

Sarnaselt teistele paikselt manustatavatele glükokortikoididele (nagu Travocort), võib esineda järgmisi lokaalseid kõrvaltoimeid (esinemissagedus teadmata): naha õhenemine (nahaatroofia), karvanääpsupõletik (follikuliit), tugevnenud karvakasv kehal (hüpertrihhoos), naha väikeste pindmiste veresoonte laienemine (teleangiektaasia), suuümbruse nahapõletik (perioraalne dermatiit), nahavärvuse muutused, akne ja/või allergilised nahareaktsioonid Travocort’i koostisainete suhtes. Kuna Travocort’i toimeained imenduvad läbi naha organismi, siis võib esineda toimeid (nn süsteemsed toimed) ka teistes kehaosades.

Ei saa välistada kõrvaltoimeid vastsündinuil, kelle emad said raseduse või imetamise ajal ulatuslikku või kauakestvat ravi. Sellisel juhul võib lapse neerupealiste talitlus väheneda, mille tulemusel võib organismi vastupanuvõime haigustele langeda.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Travocort’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Pärast tuubi esmast avamist võib kreemi kasutada 3 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Travocort sisaldab

-   Toimeained on isokonasoolnitraat ja diflukortoloonvaleraat. 1 g Travocort’i sisaldab 10 mg isokonasoolnitraati ja 1 mg diflukortoloonvaleraati.

-   Abiained on valge pehme parafiin, vedel parafiin, tsetostearüülalkohol, polüsorbaat 60, sorbitaanstearaat, dinaatriumedetaat ja puhastatud vesi.

Kuidas Travocort välja näeb ja pakendi sisu

Travocort kreem on keeratava korgi ning täiendava sulguriga alumiiniumtuubis.

Pakendis on 15 g või 30 g kreemi.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee 1 51373 Leverkusen Saksamaa

Tootja

Bayer HealthCare Manufacturing S.r.l.

Via E. Schering 21 20090 Segrate (MI)

Itaalia

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: Bayer OÜ

Lõõtsa 12, 11415 Tallinn Tel: 655 8565

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2018. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud