apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

Potassium Chloride Braun 7.45% 100ML N20

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-25
POTASSIUM-CHLORIDE-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"Potassium Chloride Braun 7.45% 100ML N20" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 31.31€  38.07$  27.88£  2852Rub  315.7SEK  142PLN  124.9₪ 


ATC koodB05XA01 

Aktiivsed ained: Kalii Chloridum

 


Tootja firma: 

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Potassium Chloride Braun 7,45%, infusioonilahuse kontsentraat

Kaaliumkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte sest siin on teile vajalikku teavet.

•   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

•   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arstiga..

•   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arstiga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehes antakse ülevaade:

1.   Mis ravim on Potassium Chloride Braun 7,45 % ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Potassium Chloride Braun 7,45 % kasutamist

3.   Kuidas Potassium Chloride Braun    7,45    %    kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas Potassium Chloride Braun    7,45    %    säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Potassium Chloride Braun 7,45 % ja milleks seda kasutatakse

Potassium Chloride 7,45 % infusioonilahusekontsentraat on kaaliumkloriidi kontsentreeritud

lahus.

Seda kasutatakse varustamaks teie organismi kaaliumiga

•   kui teil on kaaliumi puudujääk, iseäranis kui sellega kaasneb ülemäärane alkaloos ja vere ebanormaalselt madal kloriidisisaldus (hüpokloreemiline alkaloos)

•   parenteraalse toitmise osana, kui te pole võimeline normaalselt toituma

2.   Mida on vaja teada enne Potassium Chloride Braun 7,45 kasutamist

Potassium Chloride Braun 7,45 % ei tohi kasutada:

- kui teil on vere ebatavaliselt kõrge kaaliumi- või kloriidisisaldus

(hüperkaleemia,hüperkloreemia);

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Eriline ettevaatus on vajalik ravimiga Potassium Chloride Braun 7,45 %:

•   kui teil on südamehäired,

•   kui teil on haigus mille puhul kaaliumi eritumine uriiniga on sageli vähenenud, nagu näiteks neerutalitluse halvenemine, Addisoni’i tõbi (neerupealiste spetsiifiline haigus) või sirprakne aneemia (kaasasündinud punaste vereliblede haigus). Kui teie neerutalitlus on tugevasti häiritud või kui te saate dialüüsi, konsulteerib teie arst neeruhaiguste spetsialistiga enne teile selle ravimi andmist.

•   kui te võtate või kui teile antakse ravimeid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga. Näiteks kui te võtate:

o uriini eritumist suurendavaid ravimeid (diureetikume) o teatud vererõhu ravimeid (angiotensiin II retseptorite anatagonistid, AKE inhibiitorid)

•   kui teil on šokk (äge haiguslik seisund, millega kaasnevad vererõhu langus, jahe nahk, kiire südame löögisagedus ja korrapäratu hingamine, mis järgneb, kui te kaotate palju verd, teil on olnud rasked põletused, teil on olnud allergiline reaktsioon)

•   ku teil on raske kudede kahjustus, näiteks põletused

•   kui teil on häire, mis põhjustab lihaste nõrkust ja mõnikord tavapärasest kõrgemat vere kaaliumisisaldust (perekondlik hüperkaleemiline peroodiline paralüüs)

Teie arst arvestab kõikide nende võimalustega enne ravi selle ravimiga ja ravi ajal.

Juhul, kui te saate seda ravimit kaaliumipuuduse tõttu, ei tehta teile eelnevalt glükoosi infusiooni, sest glükoos võib lisaks langetada teie kaaliumi taset.

Manustamise ajal kontrollitakse regulaarselt teie vere elektrolüütide taset ja happe-aluse tasakaalu, veendumaks, et need on normis. Lisaks võidakse monitoorida teie EKG-d.

Vältimaks koekahjustust, tehakse täiesti kindlaks, et lahust manustatakse teile veeni.

Kui te saate seda ravimit kaaliumipuuduse tõttu, manustab teie arst seda ravimit teile infusioonipumba abil.

Südamepuudulikkusele ja neerukahjustusele enam kalduvaid eakaid patsiente jälgitakse ravi ajal tähelepanelikult ja annust kohandadakse hoolikalt.

Kui te olete väga alatoidetud ehk te ei ole saanud piisavalt süüa, on võimalik, et teil võib tekkida seisund, mida nimetatakse „Taastoitmise sündroomiks“. Teie arst jälgib teid tähelepanelikult ja suurendab toitainete koguseid aeglaselt.

Muud ravimid ja Potassium Chloride 7,45%

Teatage oma arstile kui te kasutate,olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mistahes muid ravimeid.

Eriti peaks teie arst pöörama tähelepanu:

•   Südamepuudulikkuse raviks kasutatavad ravimid (südameglükosiidid, näiteks digoksiin):

Nende ravimite toime muutub nõrgemaks kui vere kaaliumisisaldus suureneb ja tugevneb (harilikult koos ebaregulaarse südamerütmiga) kui kaaliumisisaldus veres langeb.

•   Ravimid, mis vähendavad kaaliumi eritumist uriiniga:

See ravimgrupp sisaldab

-   mõningaid ravimeid, mis suurendavad uriinieritust (kaaliumi säästvad diureetikumid, näiteks triamtereen, amiloriid, spironolaktoon)

-   teatud ravimeid kõrge vererõhu raviks (angiotensiin II retseptorite anatagonistid või AKE inhibiitorid)

-   ravimid, mis teie imuunsüsteemi

-   teatud reavimid, mida kasutatakse valuvaigistitena või põletiku raviks (mittesteroidsed põletikuvastased ravimid)

-   verd vedeldavad ravimid (hepariin)

Kaaliumi manustamine koos nende ravimitega võib tingida vere väga kõrge kaaliumisisalduse tekke. See võib mõjutada teie südame rütmi.

•   Ravimid, mis suurendavad kaaliumi eritumist uriiniga:

Järgnevad ravimid võivad suurendada kaaliumi eirutmist uriiniga:

-teatud hormoon (adenokortikotroopne hormoon [AKTH])

-teatud põletikuravi s kasutatavad ravimid (kortikosteroidid) -mõned ravimid, mis suurendavad uriinivoolu (lingudiureetikumid)

Kaaliumi manustamisel nende ravimitega võib juhtuda, et et saate kaaliumi vale koguse, sest teile manustastatud kaalium väljub teie kehast kiiremini kui tavaliselt.

• Suksametoonium (lihaseid lõdvestav aine, mida kasutatakse üldanesteesias): Kaaliumi manustamine koos selle ravimiga võib samuti tingida väga kõrge vere kaaliumisisalduse tekke.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda pidage enne selle

ravimi kasutamist pidage nõu oma arstiga.

Rasedus

Praeguseks ei ole teateid kahjulike toimete või riskide kohta, mis seostuvad selle ravimi

kasutamisega rasedatel või imetavatel naistel.

Teie arst manustab teile kaaliumkloriidi ettevaatusega ja ainult selgel vajadusel.

Imetamine

Kaaliumkloriidi infusioonilahuse kontsentraati tohib imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

See ravim ei mõjuta autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % kasutada

Potassium Chloride 7,45 % manustatakse teile pärast lahustamist sobivas lahuses. Seda manustatakse läbi kanüüli või väikese toru kaudu (veenisisene infusioon).

Annustamine

Teie arst arvutab teile manustatava annuse tuginedes teie vere elektrolüütide väärtustele, happe-aluse tasakaalule, teie vanule ja individuaalsetele vajadustele.

Kui te kasutate Potassium Chloride Braun 7,45 % rohkem kui ette nähtud

On ebatõenäone, et te saate seda ravimit liiga palju. Teie arst või tervishoiutöötaja jälgib manustamist.

Sümptomid

Üleannustamine võib viia ebanormaalselt kõrge kaaliumisisalduseni, millega kaasnevad alljärgnevad kõrvaltoimed. Kõrvaltoimete tekkimine on tõenäolisem ,kui teie veri kaldub happelisusele (atsidoos) või teil on neeruhaigus.

Süda ja vereringe:

  aeglane südamerütm või isegi südameseiskumine

•   muutused elektrokardiogrammis

•   vererõhu langus

•   vereringe ümberjaotumine jäsemetest pähe ja kehatüve ossa.

Lihasedja närvisüsteem: nõrkustunne,

•   väsimus

•   segasusseisundid

•   raskustunne j äsemetes

•   lihastõmblused

•   teadvusekadu

•   halvatus

Ravi:

Üleannustamise korral lõpetatakse infusioon koheselt ja teie arst määrab teiel vajaliku ravi. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arstiga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Järgnevad kõrvaltoimed võivad olla tõsised. Kui teil tekib mõni järgevatest kõrvaltoimetest pöörduge koheselt oma arsti poole.

•   happeliste ainete kogunemine veres (atsidoos) (sagedus ei ole teada)

•   ebanormaalselt kõrge kloriidide tase veres (hüperkloreemia) (sagedus ei ole teada)

•   ebaregulaarne südame rütm (südame arütmia on ebanormaalselt kiirete manustamiskiiruste kasutamise tulemus) (sagedus ei ole teada)

Teised kõrvaltoimed

•   haiguslik enesetunne (sagedus ei ole teada)

•   süstekoha reaktsioonid, nagu lokaalne valu, veeniärritus või põletik (tromboflebiit) ja lahuse leke kudedesse (ekstravasatsioon) (sagedus ei ol eteada)

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud etiketil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab kuu viimasele päevale.

See ravim ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kasutada ainult juhul, kui lahus on selge, värvitu ning konteiner ja selle kork ei ole kahjustatud.

Ravimit tarnitakse ühekordseks kasutamiseks mõeldud konteinerites. Pärast kasutamist visake konteiner ja kasutamata sisu ära.

6.

Pakendi sisu ja muu teave

Mida Potassium Chloride Braun 7,45 % sisaldab:

-   Toimeaine on kaaliumkloriid.

Üks ml lahust sisaldab 74,5 mg kaaliumkloriidi, mis vastab 1 mmol kaaliumile ja 1 mmol kloriidile..

Üks 10 ml ampull sisaldab 745 mg kaaliumkloriidi.

-   Abiaine on süstevesi.

Kuidas Potassium Chloride Braun 7,45 % välja näeb ja pakendi sisu

Potassium Chloride Braun 7,45 % on infusioonilahuse kontsentraat. See tähendab, et seda tuleb enne kasutamist lahjendada ning seda manustatakse veenisiseselt.

See on selge ja värvitu vesilahus.

Ravim on pakendatud 20 ml polüetüleenampullidesse 20 x 20 ml pakendites ja 100 ml klaasviaalis 20 x 100 ml pakendites.

Müügiloa hoidja ja tootja

B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen,

Saksamaa

Postiaadress

34209 Melsungen, Saksamaa Telefon: +49 5661 71 0 Fax: +49 5661 71 4567

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

B.Braun Medical OÜ Pilvetee tn 8 12618 Tallinn

Infoleht viimati uuendatud juulis 2018. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud