apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

FORLAX GO 18.7ML PAC N12

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-18
FORLAX-GO-Patsiendi hooldusvahendid, sidemed, kindad, meditsiiniseadmed, …umbkaudselt,te võite osta"FORLAX GO 18.7ML PAC N12" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 3.76€  4.56$  3.35£  335Rub  38.1SEK  17PLN  14.87₪ 


 Kategooria: Patsiendi hooldusvahendid, sidemed, kindad, meditsiiniseadmed, …

KoodA06AD15 

Aktiivsed ained: Natrii Fluoridum

 


Tootja firma: Ipsen Pharma

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
FORLAXGO PAKETELIAI N12
4.18€ , Sep.2020 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
FORLAXGO 18,7 ML TIRPALO PAKETĖLIUOSE KURIUOSE YRA 10 G MAKROGOLIO 4000 (PEG) 12 VNT.
4.54€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
FORLAXGO 18,7 ML TIRPALO PAKETĖLIUOSE, KURIUOSE YRA 10 G MAKROGOLIO 4000 (PEG) N12
6.05€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Benu vaistinė (Leedu)Osta
FORLAXGO 18.7ML PAKĖTĖLIAI N12
6.05€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
FORLAXGO 18,7 ML PACIŅĀS, N12
7.25€, Jul.2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
FORLAX GO 18,7ML PAC N12
7.30€, Nov.2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
FORLAX GO 18,7 ML GERIAMASIS TIRPALAS N12 (Beaufour Ipsen)
7.33€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Osta
FORLAXGO CAUREJAS LĪDZEKLIS NEREGULĀRA AIZCIETĒJUMA GADĪJUMĀ N12
7.49€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
FORLAXGO NUO 8 M. 12 PAKETĖLIŲ
7.49€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
FORLAXGO, 18,7 ml tirpalo paketėliuose, kuriuose yra 10 g makrogolio 4000 (PEG), 12 vnt. paveikslėlis
Pakendi infoleht: informatsioon kasutajale

Forlax 10 g, suukaudse lahuse pulber

Makrogool 4000

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Infolehe sisukord:

1.   Mis ravim on Forlax ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Forlax’i võtmist

3.   Kuidas Forlax’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Forlax’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Forlax ja milleks seda kasutatakse

Forlax, mis sisaldab toimeainena makrogool 4000, kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse osmootse toimega lahtistiteks.

See ravim suurendab vedeliku kogust roojas, kergendades probleeme, mis on tingitud väga aeglasest soolestiku peristaltikast. Forlax ei imendu verre ega lagune organismis.

Forlax’i kasutatakse kõhukinnisuse raviks täiskasvanutel ja üle 8 aastastel lastel.

Ravim on pulbri kujul, mis tuleb lahustada klaasis vees (vähemalt 50 ml) ja juua. Toime saabub tavaliselt 24 kuni 48 tunni jooksul.

Kõhukinnisuse ravi ükskõik millise ravimiga on ainult täienduseks tervislikule eluviisile ja dieetravile

2. Mida on vaja teada enne ForlaxT võtmist Ärge võtke Forlax’i:

-   kui te olete toimeaine makrogool (polüetüleenglükool) või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui teil esineb raske soolehaigus, nagu:

-   põletikuline soolehaigus (nagu haavandiline koliit, Crohni tõbi, ebanormaalne soole laienemine)

-   soolemulgustus või -mulgustuse risk

-   soolesulgus või soolesulguse kahtlus

-   teadmata põhjusega valud kõhus

Ärge võtke seda ravimit, kui mõni ülalmärgitud punkt kehtib teie kohta. Kui te ei ole kindel, konsulteerige enne ravimi võtmist apteekri või arstiga.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Täiskasvanutel on teatatud allergilistest reaktsioonidest, k.a lööve ja näo- või kõriturse (angioödeem) pärast makrogooli (polüetüleenglükooli) sisaldavate ravimite võtmist.

On kirjeldatud üksikuid raske allergia juhtumeid, mis on põhjustanud nõrkust, minestust või hingamisraskusi ja üldist halba enesetunnet.

Kui teil tekib mõni ülalkirjeldatud sümptomitest, lõpetage Forlax’i võtmine ja otsige viivitamatult meditsiinilist abi.

Kuna mõnikord võib see ravim põhjustada kõhulahtisust, konsulteerige enne ravimi võtmist arsti või

apteekriga, kui teil on:

-   maksa- või neerukahjustus või

-   te tarvitate diureetikume (vett väljaviivad tabletid) või te olete eakas, kuna sellisel juhul võib teil olla risk naatriumi- (sool) või kaaliumisisalduse vähenemiseks veres.

Muud ravimid ja Forlax

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Forlax’i võib kasutada raseduse ja imetamise ajal.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Ei ole asjakohane.

Oluline informatsioon mõnede Forlaxi koostisainete kohta:

Kui arst on teile rääkinud, et te olete allergiline mõnede suhkrute (sorbitool) suhtes, pidage enne selle ravimi võtmist nõu oma arstiga. See ravim sisaldab vähesel määral suhkrut, mida nimetatakse sorbitooliks ja mis muudetakse organismis fruktoosiks. Ravimis sisalduva vääveldioksiidi tõttu võib harva esineda tõsiseid ülitundlikkusreaktsioone j a hingamisraskusi.

Forlax’i võib siiski kasutada, kui teil on suhkurtõbi või te olete galaktoosivabal dieedil.

3. Kuidas Forlax’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Täiskasvanud ja üle 8-aastased lapsed

Soovitatav annus on 1 kuni 2 pakikest päevas, soovitatavalt ühe annusena hommikul.

Päevast annust võib muuta sõltuvalt saavutatud toimest ja see võib varieeruda 1 pakikesest üle päeva (eriti lastel) kuni maksimaalselt 2 pakikeseni päevas.

Iga pakikese sisu lahustada vahetult enne sisse võtmist klaasitäies (vähemalt 50 ml) vees ja juua.

Pange tähele:

-   Forlax’i toime saabub tavaliselt 24 kuni 48 tunni jooksul.

-   Lastel ei tohi ravi kesta kauem kui 3 kuud järjest.

-   Teie roojamissageduse edukus pärast Forlax’i võtmist sõltub tervislike eluviiside harrastamisest ja õige dieedi pidamisest.

-   Rääkige arstile või apteekrile, kui teie haiguse sümptomid ei vähene või halvenevad.

Kui te võtate Forlax’i rohkem kui ette nähtud

Liiga suure annuse võtmisel võib tekkida kõhulahtisus, kõhuvalu või oksendamine. Kõhulahtisus möödub tavaliselt ravi katkestamisel või annuse vähendamisel. Kui teil tekib äge kõhulahtisus või oksendamine, võtke kontakti oma arstiga niipea kui võimalik, kuna te võite vajada vedelikukaotuse tõttu soolade (elektrolüüdid) kao kompenseerimist.

Kui te unustate Forlax'i võtta

Võtke järgmine annus niipea, kui see teile meenub, kuid ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka Forlax 10 g põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimed on tavaliselt kerged ja lühiajalised:

Lastel:

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st)

-   kõhuvalu

-   kõhulahtisus, mis võib tekitada päraku piirkonna valulikkust.

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st)

-   iiveldus või oksendamine

-   kõhupuhitus

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-   allergilised (ülitundlikkus-) reaktsioonid (lööve, nõgestõbi, näo - või kõriturse, hingamisraskused, nõrkus või minestamine)

Täiskasvanutel:

Sage (võib esineda kuni 1 kasutajal 10-st)

-   kõhuvalu

-   kõhupuhitus

-   iiveldus

-   kõhulahtisus

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 kasutajal 100-st)

-   oksendamine

-   roojapakitsus

-   roojapidamatus

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-   madal kaaliumi sisaldus veres, mis võib põhjustada lihasnõrkust, tõmblusi või ebanormaalset südamerütmi;

-   madal naatriumi sisaldus veres, mis võib põhjustada väsimust ja segaduses olekut, lihaste tõmblusi ja koomat;

-   dehüdratsioon, mis võib tekkida tugeva kõhulahtisuse tagajärjel, eriti eakatel;

-   allergilise reaktsiooni sümptomid, nagu naha punetus, lööve, nõgestõbi, näo- või kõriturse, hingamisraskused, minestus või kollaps.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   Kuidas Forlax'i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas

Ärge kasutage Forlax’i pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Forlax sisaldab

-   Toimeaine on makrogool 4000. Üks pakike sisaldab 10 g makrogool 4000.

-   Teised koostisained on naatriumsahhariin (E954), apelsini-greibi aroomiaine (apelsini ja greipfruudi õlid, kontsentreeritud apelsinimahl, tsitraal, atseetaldehüüd, linalool, etüülbutüraat, alfaterpineool, oktanaal, beeta-gamma-heksenool, maltodekstriin, kummiaraabik, sorbitool (E420), BHA (E320) ja vääveldioksiid [E220]).

Kuidas Forlax välja näeb ja pakendi sisu

Forlax on peaaegu valge pulber, vees lahustatuna apelsini-greibi lõhna ja maitsega.

Pakendis on 10, 20, 50 või 100 pakikest.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Ipsen Pharma 65, quai Georges Gorse 92100 Boulogne - Billancourt Cedex, Prantsusmaa

Tootja

Beaufour Ipsen Industrie Rue Ethe Virton, 28100 Dreux,

Prantsusmaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Forlax 10 g   Austria, Belgia, Tšehhi Vabariik, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Läti, Leedu,

Luksemburg, Poola, Portugal, Slovakkia, Holland ja Ühendkuningriik.

Tanilas 10 g   Kreeka

Idrolax   Iirimaa

Paxabel 10 g   Itaalia

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2016. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed tooteid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud