apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

ESSENTIALE FORTE 300MG N100

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-22
ESSENTIALE-FORTE-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"ESSENTIALE FORTE 300MG N100" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 22.88€  27.82$  20.28£  2051Rub  230.7SEK  104PLN  91.01₪ 


ATC koodA05BA80 

Aktiivsed ained: Phospholipida Ex Sojae

 


Tootja firma: Sanofi-Aventis Estonia Oü
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
Special Price Offerings na lekarstva zale ESSENTIALE FORTE N 300MG KAPSULAS N100 16.59€ internetaptieka.lv, Jan.2021Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KAPSULAS N100
13.29€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KIETOSIOS CAPS. N100
13.39€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG CIETĀS KAPSULAS 100 N1
14.99€, Dec.2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KAPSULAS N100 (Sanofi-Aventis Estonia Oü)
16.65€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KIETOSIOS KAPSULĖS N100
16.74€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300 MG KIETOSIOS KAPSULĖS N100
16.83€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KIETOSIOS KAPSULĖS N100
16.83€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300 MG KIETOSIOS KAPSULĖS N100
16.83€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Benu vaistinė (Leedu)Osta
ESSENTIAL C-CURITY 60 TABLETES (Sanofi-Aventis Estonia Oü)
17.29€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
ESSENTIALE FORTE N KÕVAKAPS 300MG N100
19.94€ , Jan.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
ESSENTIALE FORTE N CAPS 300MG N100
19.94€, Jan.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
ESSENTIALE FORTE N CAPS 300MG N100
19.94€, Jan.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
ESSENTIALE FORTE N 300MG KAPSULAS N100
22.88€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
ESSENTIALE FORTE N 300 MG CIETĀS KAPSULAS, N100 (Sanofi-Aventis Estonia Oü)
22.88€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
ESSENTIALE FORTE N, 300 mg, kietosios kapsulės, N100 paveikslėlis
Pakendi infoleht: teave kasutajale

Essentiale forte N, 300 mg kõvakapslid

Sojaubade fosfolipiidid (Phospholipida ex sojae)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage    nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast mõne aja möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Essentiale forte N ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Essentiale forte N’i võtmist

3.   Kuidas Essentiale forte N’i    võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas Essentiale forte N’i    säilitada

6. Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Essentiale forte N ja milleks seda kasutatakse

Essentiale forte N on taimne preparaat maksahaiguste toetavaks raviks.

Essentiale forte N kapsleid kasutatakse kroonilise hepatiidi ja maksa toksilis-toitumusliku kahjustuse (nt alkoholist jne tingitud kahjustused) toetusravis. See ravim ei asenda vajadust vältida maksa kahjustavaid aineid (nt alkohol). Kroonilise hepatiidi korral on toetav ravi sojaubade fosfolipiididega näidustatud ainult siis, kui see parandab teie subjektiivset enesetunnet. Kui 3 kuu möödudes te ei tunne end paremini või teie sümptomid halvenevad või tekivad muud ebaselged vaevused, peate konsulteerima arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Essentiale forte N’i võtmist Ärge võtke Essentiale forte N’i:

-   kui olete sojaubade, fosfatidüülkoliini, sojavalgu, pähklite või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Essentiale forte N’i võtmist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

-   See ravim ei asenda vajadust vältida maksa kahjustavaid aineid (nt alkohol);

-   kroonilise hepatiidi korral on toetav ravi sojaubade fosfolipiididega näidustatud ainult siis, kui ravi parandab patsiendi subjektiivset enesetunnet;

-   kui sümptomid halvenevad või tekivad muud ebaselged vaevused, võtke ühendust oma arstiga.

Lapsed ja noorukid

Andmete ebapiisavuse tõttu ei tohi Essentiale forte N’i lapsed kasutada.

Muud ravimid ja Essentiale forte N

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Essentiale forte N koostoimet antikoagulantidega (vere hüübivust vähendavad ravimid) ei saa välistada. Seetõttu võib osutuda vajalikuks kohandada antikoagulandi annust. Samaaegsel ravil Essentiale forte N kapslite ja antikoagulantidega peab konsulteerima oma arstiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Sojaubadest valmistatud tooteid kasutatakse laialdaselt inimtoidus ning tänini ei ole ilmnenud ühtki asjaolu, mis viitaks ohule raseduse ajal. Uuringuandmed on ebapiisavad. Seetõttu ei soovitata Essentiale forte N kapsleid raseduse ja imetamise ajal.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Essentiale forte N kapslid ei mõjuta autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

Essentiale forte N sisaldab etanooli

Essentiale forte N sisaldab väikeses koguses etanooli (8,1 mg igas kõvakapslis).

Essentiale forte N sisaldab sojaõli

Essentiale forte N sisaldab rafineeritud sojaõli. Kui te olete sojale allergiline, ei tohi te seda ravimit kasutada.

Essentiale forte N sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli

Essentiale forte N sisaldab hüdrogeenitud riitsinusõli, mis võib tekitada maoärritsnähte, kõhulahtisust ja nahareaktsioone.

3. Kuidas Essentiale forte N’i võtta

Võtke Essentiale forte N’i alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kõvakapsleid võetakse söögikordade ajal katki närimata koos piisava koguse vedelikuga.

Ravi kestus sõltub haiguse kulust, kuid peaks olema vähemalt 3 kuud.

Võtta 2 kõvakapslit (kokku 600 mg fosfolipiide sojaubadest) 3 korda päevas. Mitte võtta üle 6 kõvakapsli päevas (kokku 1800 mg fosfolipiide sojaubadest).

Kasutamine lastelAndmete ebapiisavuse tõttu ei tohi Essentiale forte N’i lapsed kasutada.

Kui teil on tunne, et Essentiale forte N toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Essentiale forte N’i rohkem kui ette nähtud

Essentiale forte N üleannustamise korral ei ole esinenud mürgistusnähte.

Üleannustamise korral võivad kõrvaltoimed tugevneda.

Kui te unustate Essentiale forte N’i võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse alljärgnevat jaotust esinemissageduse alusel:

-   väga sage (>1/10);

-   sage (>1/100 kuni >1/10;

-   aeg-ajalt (>1/1000 kuni >1/100);

-   harv (>1/10000 kuni >1/1000);

-   väga harv (<1/10000);

-   teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel).

Seedetrakti häired

Teadmata: maovaevused, pehme väljaheide, kõhulahtisus.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata: allergiline reaktsioon, nt eksanteem, lööve ja nõgestõbi; sügelus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Essentiale forte N’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Hoida originaalpakendis, niiskuse eest kaitstult.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Essentiale forte N sisaldab

-   Toimeaine on sojaubade fosfolipiidid. Üks kõvakapsel sisaldab 300 mg essentsiaalseid fosfolipiide sojaubadest, sh 76 % (3-sn-fosfatidüül)-koliini.

-   Teised abiained on

Kapsli sisu: tahke rasv, rafineeritud sojaõli, alfatokoferool, hüdrogeenitud riitsinusõli, etanool 96%, etüülvanilliin, 4-metoksüatsetofenoon.

Kapslikeha: želatiin, puhastatud vesi, titaandioksiid (E171), kollane raudoksiid (E172), must raudoksiid (E172), punane raudoksiid (E172), naatriumlaurüülsulfaat.

Kuidas Essentiale forte N välja näeb ja pakendi sisu

Piklikud, läbipaistmatud, khakivärvi kõvakapslid. Kapsli sees on mee-sarnane pastataoline mass. Kõvakapslid on pakendatud blisterümbrisesse.

30 või 100 kõvakapslit PVC/PVDC/Al blisterpakendis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Eesti

Tootja

Nattermann & Cie GmbH Nattermannallee 1

50829 Köln Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Tel 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2018.

Muud teabeallikad

Täpne teave selle ravimi kohta on Ravimiameti kodulehel: http://www.ravimiamet.ee/ Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud