apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

HIRUDOID 300MG KRĒMS 40G

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jun-15
HIRUDOID-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"HIRUDOID 300MG KRĒMS 40G" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 5.13€  6.22$  4.4£  446Rub  51.6SEK  23PLN  20.2₪ 


ATC koodI8743UB 

Aktiivsed ained: Chondroitini Polysulfas

 


Tootja firma: Uab „Stada-Nizhpharm-Baltija“
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
HIRUDOID, 3 mg/g, kremas, 40 g  paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale

HIRUDOID, 3mg/1g geel

Kondroitiinpolüsulfaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik

4.

-   Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga..

Infolehe sisukord:

1.   Mis ravim on HIRUDOID geel ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne HIRUDOID geeli kasutamist

3.   Kuidas HIRUDOID geeli kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas HIRUDOID geeli säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on HIRUDOID geel ja milleks seda kasutatakse

HIRUDOID geeli kasutatakse:

•   Pehmete kudede tömpide traumade (hematoomiga või ilma) lokaalseks raviks.

•   Pindmiste veenide põletiku raviks, kui ravi kompressioonisidemega ei ole võimalik.

2.   Mida on vaja teada enne HIRUDOID geeli kasutamist Ärge kasutage HIRUDOID geeli:

•   kui olete kondroitiinpolüsulfaadi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

•   lahtisele haavale või vigastatud nahale.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

•   Enne HIRUDOID geeli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•   Vältima peab kontakti silmade ja limaskestadega.

•   Nagu kõigi alkoholi sisalavate geelide puhul ei tohi HIRUDOID geeli kasutada sidemete all.

•   Kui Teil on alajäsemete veresoontepõletik, siis on esmane ravivõte rõhksideme asetamine.

Muud ravimid ja HIRUDOID geel

Koostoimeid ei ole teada.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Rasedatel või rinnaga toitvatel naistel ei ole kondroitiinpolüsulfaadi kasutamisel täheldatud kahjulikke toimeid lootele või vastsündinule.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Toime reaktsioonikiirusele ei ole teada.

HIRUDOID geel sisaldab:

propüleenglükooli, mis võib põhjustada piirkondlikku nahaärritust.

3. Kuidas kasutada HIRUDOID geeli

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav on kasutada HIRUDOID geeli 2...3 korda päevas. Vajadusel võib ravimit sagedamini kasutada. Sõltuvalt ravitava pinna suurusest on üldjuhul piisav 3...5 cm pikkune geeliriba.

Manustamisviis Nahale kandmiseks.

HIRUDOID geel kantakse õrnalt haigele kohale.

HIRUDOID geel ei ole mähiste tegemiseks sobiv.

HIRUDOID kreem on ka sobilik iono- ja fonoforeesiks. Ionoforeesi korral määritakse HIRUDOID kreem katoodi alla.

Ravi kestus

Jätkake ravi HIRUDOID geeliga kuni vaevused on kadunud. Verevalumite (hematoomide) korral on ravikuuri pikkus üldjuhul kuni 10 päeva ning pindmise veresoontepõletiku (flebiidi) korral 1...2 nädalat.

Ravimit võib kasutada pikema aja jooksul. Siiski, kui vaevused ei ole kadunud HIRUDOID geeli 2 nädala regulaarse ravi tulemusena või kui vaevused ilmnevad uuesti pärast ravi lõppi, konsulteerige oma arstiga.

Kui teil on tunne, et HIRUDOID geeli toime on liiga tugev või liiga nõrk, rääkige sellest arstile või apteekrile.

Kui te kasutate HIRUDOID geeli rohkem kui ette nähtud:

Juhiseid järgides manustades ei ole HIRUDOID geeli üleannustamist täheldatud. HIRUDOID geeli ekslikul suukaudsel manustamisel ei ole mürgistussümptomeid esinenud. Kuna ravimi koostises on isopropüülalkohol, võib, eriti lastel, suure hulga HIRUDOID geeli suukaudse manustamise korral esineda ägeda alkoholimürgistuse tunnused. Ägeda alkoholimürgistuse korral tuleb koheselt rakendada vastavaid abinõusid.

Siski, kui Teie või keegi teine on ekslikult alla neelanud HIRUDOID geeli, kontakteeruge oma arsti või lähima haiglaga.

Kui te unustasite HIRUDOID geeli kasutada:

Ärge kasutage kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral manustamata.

Kui lõpetate HIRUDOID kreemi kasutamise

Erimeetmed ei ole vajalikud.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4.   VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Teadmata (sagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel): Üksikjuhtudel võib esineda naha allergilisi reaktsioone, nt naha punetus, mis ravi katkestamisel kaovad ruttu.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   HIRUDOID geeli säilitamine

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Säilitamise eritingimusi ei ole.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale. Pärast tuubi esmakordset avamist on kõlblikkusaeg 12 kuud.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.   Pakendi sisu ja muu teave

Mida HIRUDOID geel sisaldab

-   Toimeaine on: kondroitiinpolüsulfaat. 1 g geeli sisaldab 3 mg kondroitiinpolüsulfaati, mis on saadud veise trahheakõhrest ja vastab 250 RÜ-le (ühik määratud aktiveeritud partsiaalse tromboplastiiniaja APTT järgi).

-   Abiained on isopropüülalkohol, karbomeerid, propüleenglükool, naatriumhüdroksiid, destilleeritud vesi.

Kuidas HIRUDOID geel välja näeb ja pakendi sisu

Värvitu läbipaistev geel.

Alumiiniumtuub, mis on seestpoolt kaetud fenüülepoksülakiga ning suletud polüpropüleenist keeratava korgiga. Tuub on pakendatud papist karpi koos pakendi infolehega.

HIRUDOID geel on saadaval pakendites, mis sisaldab 40 g või 100 g geeli.

Müügiloa hoidja ja tootja Müügiloa hoidja:

UAB "STADA-Nizhpharm-Baltija"

Gostauto 40A LT-03163 Vilnius Leedu

Tootjad:

Daiichi Sankyo Europe GmbH Zielstattstrasse 48 81379 München Saksamaa

Stada Arzneimittel AG Stadastr. 2-18 D-61118 Bad Vilbel Saksamaa

Mobilat Produktions GmbH Luitpoldstrasse 1 85276 Pfaffenhofen Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 almar@aaa.ee

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud