apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

SCHÜLKE OCTENISEPT 1MG/20MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS BRŪČU UN GĻOTĀDU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS 250ML

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Feb-26
OCTENISEPT-SCH%C3%9CLKE-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"SCHÜLKE OCTENISEPT 1MG/20MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS BRŪČU UN GĻOTĀDU DEZINFEKCIJAS LĪDZEKLIS 250ML" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 11.67€  14.17$  10.04£  1044Rub  117.7SEK  53PLN  46.31₪ 


ATC koodI9472UB 

Aktiivsed ained: Octenidine+Phenoxyethanol

 


Tootja firma: Surgitech As
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
SCHÜLKE OCTENISEPT 1MG/20MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS BRŪČU UN...
  ? €, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
OCTENISEPT NAHALAHUS 1MG+20MG/ML 250ML
6.13€ , Feb.2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
OCTENISEPT NAHALAHUS 1MG+20MG/ML 250ML N1
6.13€, Feb.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
OCTENISEPT NAHALAHUS 1MG+20MG/ML 250ML
6.13€, Feb.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
SCHÜLKE OCTENISEPT GELS BRŪČU KOPŠANAI 20ML
6.80€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
SCHÜLKE OCTENISEPT 1MG / 20MG /ML UZ ĀDAS...
7.45€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
OCTENISEPT 1 MG/20 MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS 50ML N1
7.45€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
OCTENISEPT 1MG/20MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS 50ML (Surgitech As)
7.85€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
OCTENISEPT 1MG/20MG/ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS, 250ML (Surgitech As)
12.57€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
OCTENISEPT 1MG / 20MG /ML UZ ĀDAS LIETOJAMS ŠĶĪDUMS N1
12.61€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Pakendi infoleht: teave kasutajale

Octenisept 1 mg/ 20 mg/ml, nahalahus

Oktenidiindivesinikkloriid

Fenoksüetanool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Octenisept ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Octenisept’i kasutamist

3.   Kuidas Octenisept’i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Octenisept’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Octenisept ja milleks seda kasutatakse

Octenisept on antiseptiline lahus, mille toimeainetel oktenidiindivesinikkloriidil (1 mg/ml) ja fenoksüetanoolil (20 mg/ml) on antiseptiline toime.

Octenisept’i kasutatakse

•   lühiajaliseks ettevalmistavaks antiseptiliseks hoolduseks limaskestadel ja nendega piirneval nahal enne diagnostilisi ja kirurgilisi protseduure sugu- või erituselunditel või nende lähedal, sh uriinikateetri paigaldamisel, sobib ka korduvaks kasutamiseks.

•   korduvaks lühiajaliseks väikeste pindmiste haavade antiseptiliseks raviks ning haava paranemise soodustamiseks.

Ravimit võib kasutada kõigil vanuserühmadel.

2. Mida on vaja teada enne Octenisept’i kasutamist Ärge kasutage Octenisept’i

- kui olete oktenidiindivesinikkloriidi, fenoksüetanooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

- Octenisept’i ei tohi kasutada kõhuõõnes (nt operatsiooni ajal), kusepõies ega kanda trummikilele.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Octenisept’i kasutamist pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

Kudede võimaliku kahjustamise vältimiseks ei tohi toote manustamisel (süstlaga või pealekandes) survet avaldada. Haavaõõne drenaaž peab olema tagatud (nt painduva drenaaživooliku kasutamiseks).

•   Vältige Octenisept’i allaneelamist või selle sattumist vereringesse, nt tahtmatu süstimise tagajärjel.

•   Kui Octenisept puutub kokku anioonsete pindaktiivsete ainetega (seep, pesuvahend), võib selle toimeaine oktenidiindivesinikkloriid ebaefektiivseks muutuda.

•   Vastsündinutel, eriti enneaegselt sündinutel, tuleb ravimi kasutamisel olla ettevaatlik. Octenisept võib põhjustada tõsiseid nahakahjustusi. Eemaldage liigne ravim ja veenduge, et lahus ei jääks nahale kauemaks kui vajalik (sh materjalid, kuhu sattunud ravimitilgad on otseses kokkupuutes patsiendiga).

•   Octenisept'i kasutamist silmas tuleb vältida. Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Lapsed ja noorukid

Alla 6 aasta vanustel lastel ei tohi ilma arstiga konsulteerimata kasutada üle paari päeva.

Muud ravimid ja Octenisept

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Ärge kasutage Octenisept’i nahapindade lähedal, mida on töödeldud povidoon-joodil põhinevate antiseptikumidega (desinfektandid), kuna ravimite kokkupuutekohal võib tekkida tugev pruun või lilla värvimuutus.

Ärge kasutage Octenisept’i koos anioonsete pindaktiivsete ainetega (seep, pesuaine jms), kuna need võivad vähendada või tühistada selle toime.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Praegused kogemused ei näita Octenisept’i raseduse ajal kasutanud inimestel kahjulikku toimet.

Octenisept’i kasutamise kohta imetamise ajal andmed puuduvad. Ettevaatusabinõuna tuleb imetamise ajal vältida Octenisept’i pealekandmist rindade piirkonda.

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Octenisept’i toime kohta viljakusele andmed puuduvad.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Octenisept’il puudub toime autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Kuidas Octenisept’i kasutada

3.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Manustamisviis

Octenisept’i kantakse kord päevas ravitavale alale, mis tuleb täielikult ravimiga niisutada.

Lahus on ette nähtud ainult paikseks kasutamiseks ning seda ei tohi kudedesse viia (nt süstlaga).

Hõõruge ravitavat piirkonda hoolikalt vähemalt 2 lahuses immutatud tampooniga, üksteise järel, ja veenduge, et pind on täielikult niisutatud. Raskesti ligipääsetavatele limaskestadele, nahale ja haavadele võib Octenisept kanda pihustades. Eelistatud on tampooniga pealekandmine.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Soovitatav annus on täiskasvanutel ja lastel ühesugune.

Efektiivsus

Palun pidage meeles, et lahuse täieliku toimimiseni tuleb pärast pealekandmist ja enne muude protseduuridega alustamist vähemalt 2 minutit oodata. Soovitavate tulemuste saavutamiseks tuleb neist juhistest rangelt kinni pidada.

Ravi kestus

Octenisept’i võib kasutada ainult piiratud aja vältel, kuna uuringu andmetel on siiani probleeme ainult pideva kasutamisega kauem kui ligikaudu 14 päeva jooksul.

Kui te kasutate Octenisept’i rohkem kui ette nähtud

Üleannustamise juhtudest ei ole teatatud. Ravimi juhiseid järgiva kasutamise korral on üledoos väga ebatõenäoline.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissagedused on määratud järgmiselt:

Väga sage

Enam kui ühel ravitud isikul 10-st

Sage

Ühel kuni 10-l ravitud isikul 100-st

Aeg-ajalt

Ühel kuni10-l ravitud isikul 1000-st

Harv

Ühel kuni 10-l ravitud isikul 10 000-st

Väga harv

Vähem kui ühel ravitud isikul 10 000-st

Võimalikud kõrvaltoimed:

Harv: põletustunne, punetus, sügelus ja kuumatunne manustamiskohal

Väga harv: kontaktallergia tõttu tekkinud reaktsioon, nt ajutine punetus manustamiskohal.

Lapsed

Lastel esinevate kõrvaltoimete sagedus, tüüp ja raskusaste on sama mis täiskasvanutel.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   Kuidas Octenisept’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pudelile ja välispakendile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Säilitusaeg pärast esmast avamist: kuni 1 aasta, kui seda on säilitatud kuni 25 °C juures.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6.   Pakendi sisu ja muu teave Mida Octenisept sisaldab

Toimeained on oktenidiindivesinikkloriid (1 mg/ml) ja fenoksüetanool (20 mg/ml).

Teised koostisosad on kokamidopropüülbetaiin, naatriumglükonaat, glütserool 85%, naatriumkloriid, naatriumhüdroksiid, puhastatud vesi.

Kuidas Octenisept välja näeb ja pakendi sisu

Octenisept on läbipaistev, värvitu, peaaegu lõhnatu, nahal kasutamiseks ettenähtud vedelik, mis on saadaval pakendites suurustega 50 ml, 250 ml, 500 ml või 1000 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja:

Surgitech AS Pärnu mnt 148

11317 Tallinn Eesti

Tel. +372 646 0660 Email: surgitech@surgitech.ee

Tootja:

Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 D-22851 Norderstedt Saksamaa

Tel.: +49 (0) 40 52100-0 Faks: +49 (0) 40 52100-318 E-post: info@schuelke.com

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud