apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

OLFEN GEL 1% 100G

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-17
OLFEN-Ravim/preparaat-Geelumbkaudselt,te võite osta"OLFEN GEL 1% 100G" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 10.50€  12.73$  9.34£  935Rub  106.4SEK  48PLN  41.52₪ 


ATC koodM02AA15 

Aktiivsed ained: Diclofenacum

 


Tootja firma: Mepha Ltd.
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
OLFEN 1% 100G GELIS N1
8.06€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
OLFEN 1 % GELIS 100 G
8.18€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
OLFEN GEEL 1% 100G N1
8.98€ , Jan.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
OLFEN 1% GELS 100G N1
8.99€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
OLFEN 1% GĒLS 100G
9.49€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
OLFEN 1% GELS 100G
9.90€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
OLFEN 1% GELS 100G (Mepha Ltd.)
10.38€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
OLFEN 1% GELS, 100G (Sicor)
10.46€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
OLFEN 1% GĒLS 100G
10.70€, Nov.2019 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
OLFEN 1% GĒLS 100G
10.75€, Jan.2021 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
OLFEN, 1 %, gelis, 100 g  paveikslėlis
Pakendi infoleht: teave kasutajale

Olfen, 1% geel

Diklofenaknaatrium

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Olfen 1% geel ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Olfen 1% geeli kasutamist

3.   Kuidas Olfen 1% geeli kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Olfen 1% geeli säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Olfen 1% geel ja milleks seda kasutatakse

Olfen 1% geel on valuvaigistav ravim. See kuulub ravimite rühma, mida nimetatakse mittesteroidseteks põletikuvastasteks aineteks (MSPVA).

Olfen 1% geeli kasutatakse täiskasvanutel ja üle 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel valu ja põletiku paikseks leevendamiseks.

Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Olfen 1% geeli kasutamist

Ärge kasutage Olfen 1% geeli

-   kui olete diklofenaki või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui teil on kunagi olnud allergiline reaktsioon teiste põletiku- või valuvastaste ainete suhtes (MSPVA, nt atsetüülsalitsüülhape, ibuprofeen);

-   kui teil on tekkinud astma, naha turse või turse ja ärritus ninas pärast atsetüülsalitsüülhappe või muu MSPVA võtmist;

-   kui teil on aktiivne seedetrakti haavand;

-   raseduse kolme viimase kuu vältel;

-   te olete noorem kui 14 aastat.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Olfen 1% geeli kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

-   teil on või on olnud bronhiaalastma või allergia, sest teil võib tekkida hingamisteede kramplik ahenemine (bronhospasm), mis raskendab hingamist;

-   teie neerud, süda või maks ei tööta korralikult või teil on varem olnud seedetrakti haavand, soolepõletik või kalduvus verejooksuks.

OLULISED ettevaatusabinõud

-   Te ei tohi Olfen 1% geeli kasutada suurel nahapinnal või pikaajaliselt, sest kõrvaltoimete tekke tõenäosus suureneb.

-   Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu, või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.

-   Kui tekib nahalööve, katkestage kohe ravi.

-   Ärge kasutage geeli vigastatud nahal (nt naha marrastus, sisselõige, põletus), põletikulisel või ekseemiga nahal.

-   Ärge kasutage geeli silmades või limaskestadel (nt suu, nina, genitaalid) ning vältige sinna sattumist. Kui geel satub juhuslikult silma, loputage kohe puhta veega ja teavitage oma arsti.

-   Eakad patsiendid peavad Olfen 1% geeli kasutama ettevaatusega, sest neil on suurem tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks.

Olfen 1% geel on ette nähtud ainult nahale määrimiseks ja seda ei tohi alla neelata.

Vältige ravitud nahapiirkondade kokkupuudet otsese päikese- ja solaariumivalgusega, et vähendada valgustundlikkuse tekkeriski.

Olfen 1% geeli võib kasutada mitteõhukindlate sidemete all, kuid ei tohi kasutada umbse (õhukindla) sideme all.

Lapsed ja noorukid

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada alla 14 aasta vanustel lastel ja noorukitel.

Muud ravimid ja Olfen 1% geel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate või olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Kui te kasutate samal ajal Olfen 1% geeliga teisi valu ja põletikuvastaseid ravimeid (nt atsetüülsalitsüülhape, teised MSPVA-d, nt ibuprofeen), võib suureneda kõrvaltoimete tekkerisk.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada rasedust planeerivad naised või rasedad esimese kuue raseduskuu jooksul, välja arvatud arsti soovitusel. Sel juhul peab annus olema väike ja ravi kestus võimalikult lühike.

Olfen 1% geeli ei tohi kasutada raseduse viimase kolme kuu jooksul, sest see suurendab tüsistuste tekkeriski emal ja lapsel (vt lõik „Ärge kasutage Olfen 1% geeli“).

Imetamine

Diklofenak eritub rinnapiima väga väikeses koguses. Tavapäraste raviannuste korral ei ole kõrvaltoimete teke imikul tõenäoline. Olfen 1% geeli tohib kasutada imetamise ajal ainult arsti või apteekri soovitusel. Imetamise ajal ei tohi Olfen 1% geeli määrida rinnanäärmetele ega mujale suurele nahapinnale ega kasutada pikaajaliselt.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Olfen 1% geel ei oma toimet autojuhtimise ja masinatega töötamise võimele.

3. Kuidas Olfen 1% geeli kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus

Täiskasvanud ja üle 14 aasta vanused noorukid

Vastavalt ravitava kehapinna suurusele määrige 2.. .4 g geeli (1.. .2 näpuotsatäit) 3.. .4 korda ööpäevas. Geeli ööpäevane annus ei tohi ületada 16 g.

Kandke geel õrnalt nahale, ärge hõõruge. Peske oma käed pärast geeli kasutamist.

Ärge neelake geeli alla.

Erisoovitused annustamise kohta eakatel ning maksa- ja neerupuudulikkusega patsientidel puuduvad.

Kasutamine lastel ja noorukitel

Lapsed ja alla 14 aasta vanused noorukid ei tohi Olfen 1% geeli kasutada, sest andmed tõhususe ja ohutuse kohta puuduvad.

Kui kaua Olfen 1% geeli kasutada

Ärge kasutage Olfen 1% geeli ilma arsti soovituseta üle 14 päeva järjest, kui te olete täiskasvanu või üle 7 päeva järjest, kui te olete nooruk.

Kui pärast 7-päevast ravi te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate pöörduma arsti poole.

Kui teil on tunne, et Olfen 1% geeli toime on liiga tugev või nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Olfen 1% geeli rohkem kui ette nähtud

Kui te kasutate rohkem ravimit, pühkige liigne Olfen 1% geel riidetükiga ära.

Kui te neelate geeli alla, võtke kohe ühendust oma arstiga või pöörduge lähimasse haiglasse. Võtke kaasa geelituub ja käesolev infoleht.

Kui te unustate Olfen 1% geeli kasutada

Kasutage geeli niipea, kui see teile meenub, kuid ärge kandke nahale korraga suuremat kogust kui tavaliselt. Seejärel jätkake endist ravi.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Kui Olfen 1% geeli kasutatakse suurel nahapinnal või pikaajaliselt, võivad tõenäoliselt tekkida kõrvaltoimed.

Kõrvaltoimete esinemissageduse kokkuleppeline jaotus on alljärgnev:

Väga sage:   esineb    enam    kui 1 kasutajal 10-st

Sage:   esineb    1...10    kasutajal 100-st

Aeg-ajalt:   esineb    1...10    kasutajal 1000-st

Harv:   esineb    1...10    kasutajal 10000-st

Väga harv:   esineb vähem kui 1 kasutajal 10000-st

Teadmata:   esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel.

Lõpetage kohe ravi ja võtke ühendust oma arstiga, kui teil tekib mõni järgnevalt loetletud nähtudest: järsku tekkiv lööve (nõgestõbi), käte, jalgade, liigeste, näo, huulte, suu või kõri turse; hingamisraskus; vererõhu langus või nõrkus.

Võivad tekkida järgnevad kõrvaltoimed:

Sage: nahalööve, ekseem, nahapunetus, dermatiit (sh kontaktdermatiit), naha turse, sügelus ja põletustunne.

Aeg-ajalt: anafülaktilised reaktsioonid.

Harv: villide teke nahal.

Väga harv: ülitundlikkusreaktsioonid (sh nõgestõbi), angioneurootiline ödeem (Quincke ödeem), mädavilliline lööve, astma, raskekujuline ekseem, haavandiline lööve, valguskartus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Olfen 1% geeli säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Olfen 1% geel sisaldab

-   Toimeaine on diklofenaknaatrium. 1 g geeli sisaldab 10 mg diklofenaknaatriumi.

-   Abiained on piimhape, diisopropüüladipaat, isopropüülalkohol, naatriummetabisulfit (E223), hüdroksüetüültselluloos, hüdroksüpropüültselluloos, puhastatud vesi.

Kuidas Olfen 1% geel välja näeb ja pakendi sisu

Opalestseeruv kuni kergelt hägune värvitu kuni kollakas isopropanooli lõhnaga geel. Alumiiniumtuub, millel on tugevast polüetüleenist avamisteravikuga kork.

Pakendis on 1 tuub (50 g tuub või 100 g tuub).

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja

Mepha Lda.,

Lagoas Park,

2740-298 Porto Salvo,

Portugal

Tootjad

Mepha Pharma GmbH Marie-Curie-Str.8 79539 Lörrach Saksamaa või

Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Strasse 3 89143 Blaubeuren Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

UAB Sicor Biotech Eesti filiaal

Hallivanamehe 4

11317 Tallinn

Eesti Vabariik

Telefon: +372 6610801

Infoleht on viimati uuendatud novembris 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud