apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

SERKEP 25/250MKG AER.INH.

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Feb-28
SERKEP-Ravim/preparaat-Sprei-Aerosoolumbkaudselt,te võite osta"SERKEP 25/250MKG AER.INH." Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 31.99€  38.78$  27.85£  2901Rub  324.3SEK  145PLN  128.19₪ 


ATC koodR03AK06 

Aktiivsed ained: Salmeterol+Fluticasone

 


Tootja firma: Abbott
Ravim SERKEP 25/250MKG AER.INH. on hüvitatud Läti nimekirjas 

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Serkep, 25 mikrogrammi/125 mikrogrammi mõõdetud annuses, inhalatsiooniaerosool,

suspensioon

Serkep, 25 mikrogrammi/250 mikrogrammi mõõdetud annuses, inhalatsiooniaerosool,

suspensioon

salmeterool (ksinafoaadina)/flutikasoonpropionaat

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Serkep j a milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Serkep’i kasutamist

3.   Kuidas Serkep’it kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Serkep’it säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Serkep ja milleks seda kasutatakse

Serkep sisaldab kahte toimeainet: salmeterooli ja flutikasoonpropionaati.

•   Salmeterool on pikatoimeline bronhilõõgasti. Bronhilõõgastid aitavad hoida hingamisteed avatuna. See muudab õhu sisse- ja väljapääsu kergemaks. Ravimi toime kestab vähemalt 12 tundi.

•   Flutikasoonpropionaat on glükokortikosteroid, mis vähendab kopsudes turset ja ärritusnähtusid.

Serkep on näidustatud kasutamiseks üksnes 18-aastastel ja vanematel täiskasvanutel.

Serkep EI OLE näidustatud kasutamiseks 12-aastastel ja noorematel lastel ning 13...17-aastastel noorukitel.

Arst on teile selle ravimi määranud hingamisprobleemide, nt astma vältimiseks.

Te peate Serkep’it kasutama iga päev vastavalt arsti ettekirjutustele. See tagab ravimi piisava toime astma ravis.

Serkep aitab ära hoida hingelduse ja viliseva hingamise teket. Kuid Serkep’it ei tohi kasutada järsku tekkiva hingelduse või viliseva hindamise leevendamiseks. Sellisel juhul peate kasutama kiiretoimelist „hooravimit“, näiteks salbutamooli. Te peate kiiretoimelise „hooravimi“ inhalaatorit endaga kogu aeg kaasas kandma.

2. Mida on vaja teada enne Serkep’i kasutamist Ärge kasutage Serkep’it:

kui olete salmeterooli, flutikasooni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Serkep’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui teil on mõni järgmistest haigustest:

•   südamehaigus, sh ebaregulaarne või kiire südametegevus;

•   kilpnäärme ületalitlus;

•   kõrgvererõhutõbi;

•   suhkurtõbi (Serkep võib suurendada vere suhkrusisaldust);

•   vere madal kaaliumisisaldus;

•   tuberkuloos (praegu või kunagi varem) või mõni muu kopsuinfektsioon.

Kui teil esineb nägemise ähmastumist või muid nägemishäireid, pidage nõu arstiga.

Lapsed ja noorukid

Lastel ja alla 18-aastastel noorukitel ei tohi seda ravimit kasutada.

Muud ravimid ja Serkep

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid. Siia kuuluvad ka astmaravimid ja mis tahes muud ilma retseptita ostetud ravimid. Seda põhjusel, et Serkep ei pruugi sobida kasutamiseks koos mõnede teiste ravimitega.

Rääkige oma arstile enne kui alustate Serkep’i kasutamist, kui te võtate järgmisi ravimeid:

•   P-blokaatorid (nt atenolool, propranolool ja sotalool). P-blokaatoreid kasutatakse enamasti kõrgvererõhutõve ja teiste südamehaiguste korral.

•   Infektsioonide vastased ravimid (nt ketokonasool, itrakonasool, telitromütsiin ja erütromütsiin). Mõned neist ravimitest võivad suurendada flutikasoonpropionaadi või salmeterooli sisaldust teie organismis. See suurendab riski Serkep’i kõrvaltoimete tekkeks (sh ebaregulaarne südamerütm) või süvendab kõrvaltoimeid.

•   Glükokortikosteroidid (suukaudselt või süstina). Nende ravimite hiljutine kasutamine võib suurendada riski neerupealiste võimaliku kahjustuse tekkeks.

•   Diureetikumid (nimetatakse ka vett väljaviivateks tablettideks), mida kasutatakse kõrgvererõhutõve raviks.

•   Muud bronhilõõgastid (nt salbutamool).

•   Ravimid, mis suurendavad südame löögisagedust (näiteks P-blokaatorid).

•   Ksantiini derivaadid. Neid kasutatakse sageli astma raviks.

•   Mõned ravimid võivad tugevdada Serkep’i toimet ja arst võib soovida teid hoolikamalt jälgida, kui te võtate neid ravimeid (mõned HIV ravimid: ritonaviir, kobitsistaat).

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Serkep ei mõjuta tõenäoliselt autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Serkep’it kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•   Kasutage Serkep’it iga päev, kuni arst soovitab teil ravi lõpetada. Ärge kasutage soovitatust suuremat annust. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

•   Ärge lõpetage Serkep’i kasutamist ega vähendage Serkep’i annust ilma kõigepealt arstiga nõu pidamata.

•   Serkep’it hingatakse sisse suu kaudu, kust see jõuab kopsudesse.

18-aastased ja vanemad täiskasvanud

•   Serkep 25/125 - kaks pihustust kaks korda ööpäevas.

•   Serkep 25/250 - kaks pihustust kaks korda ööpäevas.

Väga oluline on täpselt järgida arsti ettekirjutust, mitu pihustust sisse hingata ja kui sageli seda ravimit manustada.

Kui te kasutate Serkep’it, kontrollib arst regulaarselt teie sümptomeid.

Kui Serkep’i kasutamisel kaks korda ööpäevas on teie sümptomid hästi kontrollitud, võib arst otsustada vähendada manustamise sagedust ühe korrani ööpäevas.

Kuid kui teie astma süveneb või hingamine muutub raskemaks, teavitage sellest otsekohe oma arsti. Te võite märgata, et vilisev hingamine on süvenenud, rindkere pingsus tekib sagedamini või te vajate rohkem kiiretoimelist „hooravimit“. Neil juhtudel saate te küll jätkata Serkep’i kasutamist, kuid ärge suurendage sissehingatavate pihustuste arvu. Teie haigus võib süveneda ja teil võivad tekkida tõsised haigusnähud. Külastage oma arsti, kuna te võite vajada lisaravi.

Kasutusjuhend

•   Teie arst, õde või apteeker näitab, kuidas inhalaatorit kasutada. Nad kontrollivad aeg-ajalt, kuidas te seda kasutate. Kui Serkep’it ei kasutata õigesti või ettekirjutuste järgi, võib see tähendada, et ravim ei toimi astma puhul nii nagu peaks.

•   Ravim on rõhu all olevas mahutis, mida ümbritsev plastümbris on varustatud huulikuga.

•   Inhalaatori tagaküljel on annuselugeja, mis näitab, kui palju ravimiannuseid on alles. Iga kord kui te mahutile vajutate, vabaneb pihustusena üks ravimiannus ja lugejal väheneb arv ühe võrra.

•   Hoiduge mahuti mahapillamisest, selle tagajärjel võib lugeja end nullida.

Inhalaatori kontroll

1.   Enne inhalaatori esmakordset kasutamist kontrollige, kas see töötab. Huuliku kattekorgi eemaldamiseks vajutage ettevaatlikult pöidla ja nimetissõrmega selle külgedele ning seejärel tõmmake küljest (joonis 1).

2.   Inhalaatori kontrollimiseks loksutage seda korralikult, suunake huulik endast eemale ja pihustage ravimit õhku, vajutades mahutile. Korrake neid tegevusi vähemalt kolm korda, raputades inhalaatorit enne igakordset pihustust, kuni annuselugeja näit on 120. Kui te ei ole inhalaatorit kasutanud nädala või pikema aja jooksul või kui inhalaator on sattunud külma kätte (alla 0°C), pihustage kaks ravimiannust õhku.

Inhalaatori kasutamine

Vahetult enne inhalaatori kasutamist on oluline hingata nii aeglaselt kui võimalik.

PIL_1717220

1.   Inhalaatori kasutamise ajal istuge või seiske sirgelt.

2.   Eemaldage huuliku kate (joonis 1). Kontrollige, kas huulik on seest- ja väljastpoolt puhas ning selles ei ole tolmu või muid võõrkehi.

3.   Loksutage inhalaatorit 4 või 5 korda, tagamaks võimalike lahtiste esemete eemaldumine ja inhalaatori sisu ühtlane segunemine (joonis 2).

4.   Hoidke inhalaatorit püstises asendis (pöial on inhalaatori põhjal huuliku all). Hingake võimalikult sügavalt välja (joonis 3).

5.   Asetage huulik huulte ja hammaste vahele. Sulgege huuled ümber selle. Ärge hambaid kokku suruge.

6.   Hingake aeglaselt ja sügavalt suu kaudu sisse. Vahetult pärast sissehingamise alustamist vajutage inhalaatori ülaosale ja pihustage hingamisteedesse ravimi annus. Samal ajal hingake ühtlaselt ja sügavalt sisse (joonis 4).

7.   Hoides hinge kinni, eemaldage inhalaator suust ja võtke sõrm inhalaatori ülaosalt. Hoidke hinge kinni paar sekundit või senikaua, kui see on teile mugav (joonis 5).

8.   Annuste manustamise vahepeal oodake ligikaudu pool minutit ning seejärel korrake punkte 3 kuni 7.

9.   Pärast loputage suud veega ning sülitage vesi välja ja/või puhastage hambaid. See aitab ära hoida soori ja häälekäheduse teket.

10.   Pärast inhalaatori kasutamist asetage alati kohe tagasi huuliku kate, et kaitsta huulikut tolmu eest. Huuliku kattekorgi õigesse asendisse sulgumisel kostub klõpsatus. Ärge rakendage liiga suurt jõudu.

Ärge kiirustage punktide 4, 5, 6 ja 7 läbimisel. Tähtis on alustada sissehingamist nii aeglaselt kui võimalik vahetult enne inhalaatori kasutamist. Harjutage paar esimest korda peegli ees. Kui inhalaatori ülaosast või suunurkadest tuleb „auru“, alustage uuesti punktist 3.

Kui teil on raskusi ravimi manustamisega, võib arst või muu tervishoiutöötaja soovitada, et kasutaksite koos inhalaatoriga vahemahutit nagu AeroChamber Plus®. Arst, meditsiiniõde, apteeker või teine tervishoiutöötaja näitab teile, kuidas vahemahutit koos inhalaatoriga kasutada ja kuidas seda hooldada ning vastab kõikidele teie küsimustele. On tähtis, et kui te kasutate koos inhalaatoriga vahemahutit, ei lõpetaks te selle kasutamist ilma arsti või meditsiiniõega nõu pidamata. Serkep’iga tohib kasutada ainult AeroChamber Plus vahemahutit. Serkep’iga ei tohi kasutada teisi vahemahuteid. Te ei tohi minna üle ühelt vahemahutilt teisele. Kui te lõpetate vahemahuti kasutamise, võib arst muuta ravimi annust, mis on vajalik astma kontrolli all hoidmiseks. Enne astma ravi muutmist pidage alati nõu oma arstiga.

Nõrkade kätega inimestel võib olla lihtsam hoida inhalaatorit kahe käega. Asetage kaks nimetissõrme inhalaatori ülaosale ja mõlemad pöidlad põhjale huuliku all.

Kui annuselugeja näit on 20, mõelge uue inhalaatori hankimisele (joonis 6). Lõpetage inhalaatori kasutamine, kui annuselugeja näit on 0, sest allesjäänud pihustustest ei pruugi jätkuda teile täisannuse manustamiseks. Ärge kunagi püüdke muuta numbreid annuselugejal või seda plastümbrise küljest eemaldada.

PIL_1717220

Inhalaatori puhastamine

Et vältida inhalaatori ummistumist, tuleb seda puhastada vähemalt üks kord nädalas.

Inhalaatori puhastamiseks:

•   Eemaldage huuliku kate.

•   Ärge kunagi eemaldage met.allmahut.it. plastümbrisest.

•   Pühkige kuiva lapi või pabersalvrätikuga üle huuliku sise- ja välispind ning plastümbris.

•   Asetage tagasi huuliku kate. Huuliku katte sulgumisel kostab klõpsatus. Ärge rakendage liiga suurt jõudu.

Ärge peske ega pange vette ühtegi inhalaatori osa.

Kui te kasutate Serkep’it rohkem kui ette nähtud

Tähtis on inhalaatorit kasutada vastavalt juhistele. Kui te manustate kogemata soovitatust suurema annuse, pidage nõu arsti või apteekriga. Teil võib tekkida tavalisest kiirem südamepekslemine ning värisemistunne. Samuti võib tekkida pearinglus, peavalu, lihasnõrkus ja liigesvalu.

Juhul kui te olete seda ravimit kasutanud suurtes annustes pikema aja jooksul, pidage nõu oma arsti või apteekriga, sest Serkep’i suuremad annused võivad vähendada steroidhormoonide tootmist neerupealistes.

Kui te unustate Serkep’it kasutada

Ärge manustage kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral manustamata. Lihtsalt manustage järgmine annus tavalisel ajal.

Kui te lõpetate Serkep’i kasutamise

On väga oluline, et te kasutaksite Serkep’it iga päev vastavalt arstilt saadud juhistele. Jätkake ravimi manustamist seni, kuni arst soovitab ravi lõpetada. Ärge lõpetage Serkep’i manustamist ega vähendage annust järsku. See võib halvendada teie hingamist.

Lisaks, kui te lõpetate Serkep’i manustamise või vähendate Serkep’i annust järsku, võivad (harva) tekkida probleemid neerupealistega (neerupealiste puudulikkus), mis mõnikord põhjustavad kõrvaltoimeid.

Need kõrvaltoimed võivad olla järgmised:

•   kõhuvalu;

•   väsimus ja isutus, iiveldus;

•   oksendamine ja kõhulahtisus;

•   kaalulangus;

•   peavalu või uimasus;

•   madal veresuhkru sisaldus;

•   madal vererõhk ja krambid    (tõmblused).

Kui teie organism on stressiolukorras, mis on tingitud näiteks palavikust, traumast (nt autoavarii), infektsioonist või operatsioonist, võib neerupealiste puudulikkus süveneda ja teil võib tekkida mõni ülalloetletud kõrvaltoimetest.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Nende sümptomite tekke vältimiseks võib arst määrata täiendavaid glükokortikosteroide tablettide kujul.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, meditsiiniõe või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Vältimaks võimalikke kõrvaltoimeid, määrab arst teile madalaima toimiva Serkep’i annuse, mis hoiab teie astma kontrolli all.

Pöörduge kohe oma arsti poole, kui märkate mõnda järgmistest kõrvaltoimetest:

  Allergilise reaktsiooni nähud: hingamise järsk halvenemine vahetult pärast Serkep’i manustamist. Tekkida võib raskekujuline vilisev hingamine ja köha või hingeldus. Samuti võib tekkida sügelus, lööve (nõgestõbi) ja turse (tavaliselt näo, huulte, keele või kõri turse) või järsku tekkiv väga kiire südametegevus või minestustunne ja joobnud tunne (mis võib viia minestuse või teadvusekaotuseni).

  Hingamisraskus või vilisev hingamine, mis halveneb kohe pärast Serkep’i manustamist.

-   Kui see juhtub teiega, lõpetage kohe selle ravimi kasutamine. Kasutage kiiretoimelisi inhaleeritavat „hooravimit“, mis aitab teil hingata.

•   Ebaühtlane, kiire ja ebaregulaarne südame löögisagedus (kodade virvendus).

Järgnevalt on loetletud muud kõrvaltoimed:

Väga sage (võib esineda rohkem kui 1 inimesel 10st)

•   Peavalu. Ravi jätkudes see tavaliselt möödub.

•   Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel on kirjeldatud külmetushaiguste esinemissageduse suurenemist. KOK on krooniline kopsuhaigus, mis põhjustab hingeldust, köha ja sagedasi alumiste hingamisteede infektsioone. Mõiste KOK hõlmab seisundeid, mida nimetatakse krooniliseks bronhiidiks ja emfüseemiks.

Sage (võib esineda kuni 1 inimesel 10st)

•   Soor (valulikud valkjas-kollased ümbritsevast kõrgemad laigud) suus ja kurgus. Samuti keele valulikkus, häälekähedus ja kurguärritus.

-   Abiks on suu veega loputamine ja selle väljasülitamine ja/või hammaste puhastamine iga kord pärast ravimiannuse sissehingamist. Arst võib teile vajadusel määrata ka seenevastase ravi.

•   Liigesvalu ja -turse ning lihasvalu.

•   Lihaskrambid

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) patsientidel on kirjeldatud ka järgmisi kõrvaltoimeid:

•   Pneumoonia ja bronhiit (kopsuinfektsioonid). Teavitage oma arsti, kui teil tekib mõni järgmistest haigusnähtudest: rögaerituse suurenemine, röga värvuse muutus, palavik, külmavärinad, köha süvenemine, hingamisprobleemide süvenemine.

•   Verevalumid ja luumurrud.

•   Ninakõrvalkoobaste põletik (surve- või täistunne ninas, põskedes ja silmade taga, millega mõnikord kaasneb tuikav valu).

•   Vere kaaliumisisalduse vähenemine (teil võib tekkida ebakorrapärane südametegevus, lihasnõrkus, -krambid).

Aeg-ajalt (võib esineda kuni 1 inimesel 100st)

•   Veresuhkru (glükoosi) sisalduse suurenemine (hüperglükeemia). Kui te põete suhkurtõbe, võib osutuda vajalikuks veresuhkru sisalduse sagedasem jälgimine ning suhkurtõve ravi korrigeerimine.

•   Väga kiire südametegevus (tahhükardia).

•   Värisemistunne (treemor) või südamelöökide tunnetamine rinnus (südamepekslemine). Need nähud on tavaliselt ohutud ja vähenevad ravi jätkudes.

•   Rindkere valu.

•   Murelikkus või ärevus.

•   Unehäired.

•   Allergiline nahalööve.

Harv (võib esineda kuni 1 inimesel 1000st)

•   See ravim võib harva mõjutada ka steroidhormoonide tootmist organismis (neerupealistes), eeskätt juhul kui kasutate suuri annuseid pikema aja jooksul. Toimed on järgmised:

-   luude hõrenemine

-   glaukoom (silma siserõhu tõus, mis põhjustab nägemisprobleeme) või kae (silmaläätse hägusus)

-   kehakaalu suurenemine

-   ümmargune (kuukujuline)    nägu    (Cushing’i sündroom)

-   kasvu aeglustumine, kui ravimit    kasutatakse lastel    või noorukitel

•   Käitumise muutused, nt üliaktiivsus ja ärrituvus (need kõrvaltoimed tekivad peamiselt lastel).

•   Ebakorrapärane südametegevus või südame lisalöögid (rütmihäired). Teavitage oma arsti, kuid ärge lõpetage Serkep’i manustamist, kui arst seda ei soovita.

•   Söögitoru seennakkus, mis võib põhjustada neelamisraskusi.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

•   Depressioon või agressiivsus. Need kõrvaltoimed võivad tekkida suurema tõenäosusega lastel.

•   Nägemise ähmastumine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5.   Kuidas Serkep’it säilitada

  Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

•   Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud sildil ja karbil pärast „Kõlblik kuni:“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

•   Hoida temperatuuril kuni 25°C.

•   Mahuti sisaldab rõhu all vedelikku. Vältida kokkupuudet temperatuuriga üle 50°C, kaitsta otsese päikesevalguse eest. Mahutit ei tohi läbi torgata ega põletada, isegi kui see on tühi.

•   Nagu enamike inhaleeritavate rõhumahutis olevate ravimite puhul, võib ravimi toime väheneda, kui mahuti on külm.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Serkep sisaldab

•   Üks mõõdetud (inhalaatorist vabanev) annus sisaldab 25 mikrogrammi salmeterooli (salmeteroolksinafoaadina) ja 125 või 250 mikrogrammi flutikasoonpropionaati. Teised koostisosad on pihustusaine norfluraan (HFA 134a) ja veevaba etanool.

Kuidas Serkep välja näeb ja pakendi sisu

•   Serkep on saadaval mõõdetud annustega inhalaatoris, milles on rõhu all suspensioonina teie ravim, mida saate suu kaudu kopsudesse hingata.

•   Rõhu all olev mahuti sisaldab valget kuni valkjat suspensiooni sissehingamiseks.

•   Mahuti on valges huulikuga plastümbrises, mis on varustatud kahvatulilla või burgundiapunase kattega.

•   Seade on karbis, mis sisaldab 1 inhalaatorit. Iga inhalaator sisaldab 120 mõõdetud annust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

MYLAN S.A.S.

117 Allee des Parcs 69800 Saint-Priest Prantsusmaa

Tootja

3M Health Care Limited Derby Road, Loughborough LE11 5SF Leicestershire Ühendkuningriik

või

McDermott Laboratories Limited T/A Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Iirimaa

või

McDermott Laboratories Limited T/A Mylan Dublin Respiratory

Unit 25 Baldoyle Industrial Estate

Grange Road, Baldoyle

Dublin 13

Iirimaa

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Austria

Belgia

Horvaatia

Küpros

Tšehhi

Taani

Eesti

Soome

Saksamaa

Kreeka

Ungari

Island

Iirimaa

Itaalia

Läti

Leedu

Luksemburg

Malta

Norra

Portugal

Slovakkia

Serkep 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm, 25 Mikrogramm/250 Mikrogramm pro SprühstoB Druckgasinhalation, Suspension Seritomyl 25 microgram/125 microgram, 25 microgram/250 microgram per afgemeten dosis, aerosol, suspensie

Serzyl 25 mikrograma/125 mikrograma, 25 mikrograma/250 mikrograma po potisku, stlaceni inhalat, suspenzija

Salmeterol + Fluticasone / Mylan 25 microgram /125 microgram, 25

microgram /250 microgram per metered dose pressurised inhalation,

suspension

SERKEP

Serkep

Serkep

Serkep 25 mikrog/125 mikrog, 25 mikrog/250 mikrog /annos inhalaatiosumute, suspension

Serkep 25 Mikrogramm/125 Mikrogramm, 25 Mikrogramm/250

Mikrogramm pro SprühstoB Druckgasinhalation, Suspension

Serkep 25 microgram /125 microgram, 25 microgram /250 microgram per

metered dose pressurised inhalation, suspension

Serhalyx 25/125 mikrogramm, 25/250 mikrogramm/adag tulnyomasos

inhalacios szuszpenzio

Serkep 25 mfkrog/125 mikrog, 25 mfkrog/250 mikrog f afmreldum skammti af innuöalyfi, dreifu

Sirdupla 25 microgram /125 microgram, 25 microgram /250 microgram per

metered dose pressurised inhalation, suspension

Serzyl

Serkep 25/125 mikrogrami, 25/250 mikrogrami/deva aerosols inhaläcijäm, zem spiediena, suspensija

Serkep 25/125 mikrogramai, 25/250 mikrogramai/dozeje suslegtoji jkvepiamoji suspensija

Seritomyl 25 microgrammes/125 microgrammes, 25 microgrammes/250 microgrammes par dose mesuree, suspension pour inhalation en flacon pressurise

Sirdupla 25 microgram /125 microgram, 25 microgram /250 microgram per

metered dose pressurised inhalation, suspension

Serkep

Serkep

Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov, 25 mikrogramov/250 mikrogramov

Sloveenia

Serkep 25 mikrogramov/125 mikrogramov, 25 mikrogramov/250 mikrogramov /vpih inhalacijska suspenzija pod tlakom

Rootsi

Serkep 25 mikrogram/125 mikrogram, 25 mikrogram/250 mikrogram/ dos

Ühendkuningriik

inhalationsspray, suspension

Sirdupla 25 microgram/125 microgram, 25 microgram/250 microgram per metered dose pressurised inhalation, suspension

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2017.

„AeroChamber Plus“ on Trudell Medical International’i registreeritud kaubamärk

9 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud