apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Läti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

BONCEL 250000IU 1ML N4

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Jan-21
BONCEL-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"BONCEL 250000IU 1ML N4" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 7.79€  9.43$  6.9£  694Rub  79SEK  35PLN  30.67₪ 


ATC koodA11CC05 

Aktiivsed ained: Colecalciferol

 


Tootja firma: Orivas

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
BONCEL 25000 TV, GERIAMASIS TIRPALAS 1 ML N4 Kolekalciferolis Rx
5.67€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
BONCEL 5600 TV 12 KAPSULIŲ
6.02€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
BONCEL SUUKAUDNE LAHUS 25000R
6.12€ , Nov.2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Ostu tegemiseks mine müüja juurde
BONCEL SUUKAUDNE LAHUS 25000R
6.12€, Jan.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Ostu tegemiseks mine müüja juurde
BONCEL 25000IU 1ML N4 Rx (Orivas)
6.94€, Sep.2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
BONCEL 5600TV KAPSULĖS N12
8.03€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
BONCEL D3 5600TV KAPSULIŲ N12
9.99€, Jan.2021 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.

Pakendi infoleht: teave kasutajale Boncel 25 000 RÜ siinkandile lahus

Kolekaltsiferool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Boncel ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Boncel’i võtmist

3.   Kuidas Boncel’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Boncel’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Boncel ja milleks seda kasutatakse

Boncel on vitamiini preparaat, mis sisaldab kolekaltsiferooli (teatakse ka kui D3-vitamiin). D-vitamiini leidub mõnedes toitudes ja seda toodab ka organism, kui nahk puutub kokku päikesevalgusega. D-vitamiin aitab neerudel ja sooltel omastada kaltsiumi ja parandab luukoe moodustumist.

Boncel 25 000 RÜ kasutatakse:

•   D-vitamiini vaeguse raviks täiskasvanutel ja noorukitel;

•   D-vitamiini vaeguse vältimiseks kõrge riskiga täiskasvanutel ja noorukitel;

•   täiendavaks manustamiseks, eelistatult koos kaltsiumiga, lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile patsientidel, kellel on risk D-vitamiini ja kaltsiumi vaeguse tekkeks.

2.   Mida on vaja teada enne Boncel’i võtmist Ärge võtke Boncel’i:

•   kui olete D-vitamiini või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline

•   kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus veres (hüperkaltseemia)

•   kui teil on kõrge kaltsiumisisaldus uriinis (hüperkaltsiuuria)

•   kui teil on raske neerupuudulikkus

•   kui teil on neerukivid

•   kui teil on D-vitamiini hüpervitaminoos (D-vitamiini kõrge sisaldus veres)

•   kui laps on alla 12-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Boncel’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga, kui:

•   te võtate teatud südamehaiguste ravimeid (nt südameglükosiidid, nagu digoksiin)

•   teil on sarkoidoos (immuunsüsteemi häire, mis võib põhjustada D-vitamiini sisalduse tõusu teie organismis)

•   te võtate D-vitamiini sisaldavaid ravimeid, sööte D-vitamiiniga rikastatud toitu või joote D-vitamiiniga rikastatud piima

•   te viibite Boncel’i kasutamise ajal tõenäoliselt palju aega päikese käes

•   te võtate kaltsiumi sisaldavaid toidulisandeid. Teie arst jälgib teie vere kaltsiumisisaldust veendumaks, et see ei ole liiga kõrge Boncel’i kasutamise ajal

•   teil on neeruhaigus. Teie arst võib tahta määrata kaltsiumisisaldust teie veres või uriinis.

Muud ravimid ja Boncel

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

See on väga oluline, kui te võtate:

•   südamele või neerudele toimivaid ravimeid, nagu südameglükosiidid (nt digoksiin) või diureetikumid (nt bendroflumetasiid),

•   aktinomütsiini (teatud vähivormide ravis kasutatav ravim),

•   teatud ravimeid, millega ravitakse seennakkusi (nt klotrimasool, ketokonasool),

•   tuberkuloosiravimeid (rifampitsiin või isoniasiid),

•   epilepsiaravimeid,

•   barbituraate,

•   glükokortikosteroide (kasutatakse reumatoidartriidi, astma, allergia raviks),

•   vere kolesteroolisisaldust langetavaid ravimeid (nt kolestüramiin, kolestipool, atorvastatiin, simvastatiin või muud statiinid),

•   orlistaati (kehakaalu langetav ravim),

•   teatud lahtisteid (nt vedel parafiin),

•   ravimeid, mida transpordivad P-gp proteiinid (nt feksofenadiin, loperamiid, kinidiin). Rääkige oma arstiga, kui te ei ole kindel, kas te kasutate mõnda nendest ravimitest.

Boncel koos toidu ja joogiga

Soovitatav on võtta seda ravimit koos peamise toidukorraga, et aidata organismil D-vitamiini omastada. Samuti võite lahust segada külma või leige toiduga, mis aitab teil seda ravimit võtta. Täpsemat teavet vaadake lõigust 3 “Kuidas Boncel’i võtta”.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Eeldatavasti ei mõjuta Boncel teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet.

3. Kuidas Boncel’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav on võtta seda ravimit koos peamise toidukorraga. Sellel ravimil on oliiviõli õrn maitse. Ampulli sisu tühjendatakse otse suhu ja neelatakse alla, nagu allolevatel piltidel näidatud.

PIL_1731541

Kasutamine üle 12-aastastel lastel ja noorukitel

Soovitatav annus:

D-vitamiini vaeguse vältimine:

1 Boncel 25 000 RÜ ampull iga 6 nädala järel.

•   D-vitamiini vaeguse ravi:

1 Boncel 25 000 RÜ ampull üks kord iga 2 nädala järel 6 nädala jooksul. Hiljem võib arst soovitada teil jätkata D-vitamiini väiksemate annuste võtmist.

Kasutamine täiskasvanutel

Soovitatav annus:

•   D-vitamiini vaeguse vältimine:

1 Boncel 25 000 RÜ ampull üks kord kuus. Teie arsti nõuannete põhjal võib osutuda vajalikuks suuremate annuste manustamine.

•   Täiendav manustamine lisaks spetsiifilisele osteoporoosi ravile:

1   Boncel 25 000 RÜ ampull üks kord kuus.

•   D-vitamiini vaeguse ravi:

2   Boncel 25 000 RÜ ampulli üks kord nädalas 6...8 nädala jooksul. Hiljem võib arst soovitada teil jätkata D-vitamiini väiksemate annuste võtmist.

Kui te võtate Boncel’i rohkem kui ette nähtud

Kui teie või teie laps olete kogemata võtnud Boncel’i rohkem kui määratud, lõpetage selle ravimi kasutamine ja pöörduge oma arsti poole või lähima haigla erakorralise meditsiini osakonda. Võtke ravimi pakend kaasa, et arst teaks, mida te võtsite.

Kõige tavalisemad üleannustamise nähud on iiveldus, oksendamine, tugev janu, suure koguse uriini teke esimese 24 tunni jooksul, kõhukinnisus ja organismi vedelikukaotus, laboratoorsed analüüsid näitavad kaltsiumi kõrget sisaldust veres (hüperkaltseemia ja hüperkaltsiuuria).

Kui te unustate Boncel’i võtta

Kui teil jääb Boncel’i annus võtmata, võtke see niipea kui võimalik, välja arvatud juhul, kui peaaegu on käes järgmise annuse võtmise aeg. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Võimalikud kõrvaltoimed on:

Aeg-ajalt (võib esineda vähem kui 1 inimesel 100-st)

•   Liiga palju kaltsiumi teie veres (hüperkaltseemia)

•   Liiga palju kaltsiumi teie uriinis (hüperkaltsiuuria)

Harv (võib esineda vähem kui 1 inimesel 1000-st)

•   Nahalööve

•   Sügelus

•   Kublaline lööve

Teadmata

•   Seedehäired: kõhukinnisus, soolegaasid, iiveldus, kõhuvalu, kõhulahtisus.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Boncel’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil pärast „EXP“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Hoida temperatuuril kuni 25 °C. Hoida ampulle välispakendis valguse eest kaitstult. Mitte lasta külmuda. Mitte hoida külmkapis.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Boncel sisaldab

•   Toimeaine on kolekaltsiferool (D3-vitamiin). 1 ml suukaudset lahust (1 ampull) sisaldab 0,625 mg kolekaltsiferooli, mis vastab 25 000 RÜ D3-vitamiinile.

•   Abiained on tokoferoolatsetaat, polüglütserüüloleaat (E475), rafineeritud oliiviõli, magusa apelsini koore õli.

Kuidas Boncel välja näeb ja pakendi sisu

Boncel on selge, kergelt kollakas, õlijas vedelik. Saadaval läbipaistvates PVC/PVDC/PE ampullides, mis pakendatud kartongkarpi.

Boncel on saadaval karpides, mis sisaldavad 1, 2, 3 või 4 PVC/PVDC/PE ampulli, millest igaüks sisaldab 1 ml lahust.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

UAB ”Orivas“

J. Jasinskio g. 16B LT- 03163 Vilnius Leedu

Tootja

SMB Technology S.A.

39, rue du Parc Industriel,

6900 Marche en Famenne,

Belgia

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti Boncel

Läti Boncel 25,000 SV škldums iekšklgai lietošanai Leedu Boncel 25,000 TV geriamasis tirpalas

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja esindaja poole:

Orivas OÜ Tel: +372 639 8845

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2018. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud