apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

DONAXYL 10MG VAGIN.TABL.

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Mar-06
DONAXYL-VAGIN-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"DONAXYL 10MG VAGIN.TABL." Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 12.42€  14.83$  10.72£  1104Rub  126.5SEK  57PLN  49.19₪ 


ATC koodG01AC05 

Aktiivsed ained: Dequalinium

 


Tootja firma: Gedeon Richter

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
DONAXYL 10 MG MAKŠTIES TABLETĖS N6 (Gedeon Richter Plc)
8.99€, Mar.2021 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
DONAXYL 10 MG MAKŠTIES TABLETĖS N6 Dekvalinio chloridas Rx
8.99€, Feb.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
DONAXYL VAGINAALTABLETT 10MG N6
9.21€ , Mar.2021 Apteek Eesti Benu Apteek (Eesti) Tel. 6119070Ostu tegemiseks mine müüja juurde
DONAXYL VAGINAALTABLETT 10MG N6
9.21€, Mar.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Ostu tegemiseks mine müüja juurde
DONAXYL VAGINAALTABLETT 10MG N6
9.21€, Mar.2021 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Ostu tegemiseks mine müüja juurde
DONAXYL 10MG VAGIN.TABL. Rx (Gedeon Richter)
12.42€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis) T. 26699176, Address: Riga, Dzelzavas street 120M, LV-1021. Opening hours: Working days: 9.00-18.00. Prescription medicines can be received in person with a prescription or identity document, or ordered with delivery, if an e-prescription has been issued.
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.

Pakendi infoleht: teave kasutajale

Donaxyl, 10 mg vaginaaltabletid Dekvaliinkloriid

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Kui teil on lisaküsimusi, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

-   Ravim on välja kirjutatud üksnes teile. Ärge andke seda kellelegi teisele. Ravim võib olla neile kahjulik, isegi kui haigusnähud on sarnased.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Donaxyl ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Donaxyl'i kasutamist

3.   Kuidas Donaxyl'i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Donaxyl'i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Donaxyl ja milleks seda kasutatakse

Donaxyl'i toimeaine dekvaliinkloriid, kuulub infektsioonivastaste ja antiseptiliste ainete rühma. Dekvaliinkloriid toimib bakterite vastu, mis põhjustavad bakteriaalset vaginoosi.

Donaxyl'i kasutatakse bakteriaalse vaginoosi raviks.

Seda manustatakse tuppe, et ravida infektsioonikohta.

2. Mida on vaja teada enne Donaxyl'i kasutamist Ärge kasutage Donaxyl'i:

•   kui olete toimeaine dekvaliinkloriidi või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

•   kui teil esinevad tupe või emakakaela haavandid;

•   kui teil ei ole veel menstruatsioonid alanud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Seepide, spermitsiidide või vaginaalduššide (tupeloputus) intravaginaalne kasutamine ei ole ravi ajal Donaxyl'iga soovitatav.

Nagu teiste vaginaalinfektsioonide korral, ei soovitata ravi ajal Donaxyl'iga olla kaitsmata vahekorras. Donaxyl ei vähenda latekskondoomide efektiivsust.

See ravim võib vähendada mitte-latekskondoomide ja diafragma efektiivsust. Seetõttu tuleb vähemalt 12 tunni jooksul pärast ravi kasutada täiendavaid rasestumisvastaseid meetmeid.

Ärge kasutage Donaxyl'i 12 tunni jooksul enne sünnitust, et vähendada dekvaliinkloriidi toimet vastsündinule. Vastupidisel juhul teavitage sellest oma arsti.

Katkestage ravi menstruatsiooni ajal ja jätkake pärast seda.

Pidage nõu oma arstiga, kui sümptomid on ravi lõpus alles või tekivad uuesti.

Lapsed ja noorukid

Kogemused Donaxyl'i kasutamise kohta lastel ja alla 18-aastastel noorukitel on ebapiisavad.

Üle 55-aastased naised ja eakad

Kogemused Donaxyl'i kasutamise kohta üle 55-aastastel naistel on ebapiisavad.

Muud ravimid ja Donaxyl

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid, sealhulgas ilma retseptita ostetud ravimeid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne Donaxyl'i kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te imetate või kavatsete imetada, pidage enne nõu oma arsti või apteekriga.

Põhinedes eelnevale kogemusele ja arvestades, et Donaxyl toimib paikselt, ei ole kahjulikke toimeid rasedusele ja/või sündimata lapsele ja rinnaga toidetavatele väikelapsele oodata. Donaxyl'i tohib raseduse ja imetamise ajal kasutada vaid meditsiinilisel näidustusel.

Enne mis tahes ravimi kasutamist, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Donaxyl ei mõjuta tõenäoliselt teie autojuhtimise või masinate käsitsemise võimet. Uuringuid ei ole teostatud.

3. Kuidas Donaxyl'i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on üks vaginaaltablett ööpäevas kuuel järjestikusel päeval.

Kasutusjuhend

•   Kasutage igal õhtul enne magamaminekut.

•   Peske oma käed enne blisterpakendi avamist.

•   Heitke selili nii, et jalad on kergelt kõverdatud. Asetage üks vaginaaltablett sügavale tuppe.

•   Katkestage ravi menstruatsiooni ajal ja jätkake pärast seda.

•   Ärge katkestage ravi liiga vara, isegi, kui ei esine enam ebamugavaid sümptomeid (sügelus, eritis, halb lõhn). Kui ravi kestab vähem kui 6 päeva, võib infektsioon uuesti tekkida.

•   Donaxyl sisaldab abiaineid, mis ei lahustu täielikult, mistõttu võib tableti jääke mõnel juhul märgata aluspesul. See ei oma tähendust Donaxyl'i efektiivsusele. Tablett ei jäta plekke teie aluspesule, kuid mugavuse tõttu võite kasutada hügieenilisi salvrätte või pesukaitseid.

• Väga kuiva tupe korral ei pruugi vaginaaltablett lahustuda ning eritub tupest tervel kujul. Selle tulemusena ei saada optimaalset ravi. Sellisel juhul võib vaginaaltableti niisutada enne manustamist mõne tilga veega.

Kui teil on tunne, et Donaxyl'i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te kasutate Donaxyl'i rohkem kui ette nähtud

Suurema ööpäevase annuse kasutamisel või soovituslikust pikema ravikestuse korral võib suureneda vaginaalsete haavandite risk.

Kui te olete kogemata kasutanud liiga palju tablette, rääkige sellest oma arstile.

Kui te unustate Donaxyl'i kasutada

Ärge võtke kahekordset annust, kui eelmine tablett jäi eelmisel korral kasutamata.

Kui te lõpetate Donaxyl'i kasutamise

Kui ravi kestab vähem kui 6 päeva, võib infektsioon uuesti tekkida. Seega ärge katkestage ravi liiga vara, isegi, kui ei esine enam ebamugavaid sümptomeid (sügelus, eritis, halb lõhn).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Enamik kõrvaltoimeid on kerged ja ei kesta kaua.

Mõnikord võivad vaginaalinfektsioonide sümptomid (nagu sügelus, põletustunne ja eritis) enne paranemist ravi alguses halveneda. Jätkake raviga, kuid kaebuste püsimisel, pidage nõu oma arstiga niipea kui võimalik.

Sage (võib ilmneda kuni 1 inimesel 10-st)

-   vaginaalne eritis, vaginaalne sügelus või vaginaalne põletustunne;

-   vaginaalne pärmseene infektsioon.

Aeg-ajalt (võib ilmneda kuni 1 inimesel 100-st)

-   veritsus tupest, vaginaalne valu;

-   tupepõletik (vaginiit), häbemepõletik,

-   bakteriaalne vaginoos,

-   naha seeninfektsioon

-   peavalu;

-   iiveldus.

Teadmata (esinemissagedust ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)

-   tupe limaskesta haavandid, kui tupe limaskest oli enne ravi juba kahjustatud;

-   emaka verejooks;

-   tupe punetus, tupe kuivus;

-   põiepõletik (tsüstiit);

-   allergiline reaktsioon, mille puhul esinevad sümptomid nagu lööve, turse või sügelus;

-   palavik.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

Kuidas Donaxyl’i säilitada

5.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil ja blistril. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Donaxyl sisaldab

-   Toimeaine on dekvaliinkloriid.

-   Üks vaginaaltablett sisaldab 10 mg dekvaliinkloriidi.

-   Teised abiained on laktoosmonohüdraat, mikrokristalliline tselluloos ja magneesiumstearaat.

Kuidas Donaxyl välja näeb ja pakendi sisu

Donaxyl vaginaaltabletid on valged või peaaegu valged, ovaalsed ja kaksikkumerad, mille ligikaudne pikkus on 19 mm, laius 12 mm ja paksus 6,3 mm.

Vaginaaltabletid on saadaval pakendis, mis sisaldab 6 vaginaaltabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja

Gedeon Richter Plc.

H-1103 Budapest Gyömröi ut 19-21 Ungari

Tootjad

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Strasse 378

Regensburg

93055

Saksamaa

Gedeon Richter Plc. H-1103 Budapest Gyömröi ut 19-21 Ungari

See ravimpreparaat on saanud müügiloa teiste Euroopa Liidu liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Liikmesriik   -    Ravimi nimi

Saksamaa   -    Fluomizin    10    mg Vaginaltabletten

Tšehhi Vabariik   -    Naxyl 10 mg vaginalni tablety

Belgia   -    Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik

-   Fluomizin 10 mg comprimes vaginaux

-   Fluomizin 10 mg Vaginaltabletten

Itaalia   -    Fluomizin    10    mg compresse vaginali

Luksemburg   -    Fluomizin    10    mg comprimes vaginaux

Austria   -    Fluomizin    10    mg Vaginaltabletten

Poola

-   Fluomizin 10 mg tabletki dopochwowe

Portugal

-   Fluomizin 10 mg comprimidos vaginais

Slovakkia

-   Fluomizin 10 mg vaginalne tablety

Hispaania

-   Fluomizin 10 mg comprimidos vaginales

Soome

-   Donaxyl 10 mg emötinpuikko, tabletti

Ungari

-   Fluomizin 10 mg hüvelytabletta

Holland

-   Fluomizin 10 mg tabletten voor vaginaal gebruik

Norra

-   Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

Rootsi

-   Donaxyl 10 mg vaginaltabletter

Ühendkuningriik

-   Fluomizin 10 mg vaginal tablets

Eesti

-   Donaxyl

Prantsusmaa

-   Fluomizin 10 mg comprimes vaginaux

Horvaatia

-   Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

Leedu

-   Donaxyl 10 mg makšties tabletes

Läti

-   Donaxyl 10 mg vaginäläs tabletes

Sloveenia

-   Fluomizin 10 mg vaginalne tablete

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Richter Gedeon Eesti filiaal

Adamsoni 2

Tallinn 10137

Tel +372 608 5301

Infoleht on viimati uuendatud juulis 2017.

5 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud