apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

ACICLOVIR JONAX 50MG/G KRĒMS

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Mar-07
ACICLOVIR-JONAX-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"ACICLOVIR JONAX 50MG/G KRĒMS" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 4.78€  5.71$  4.13£  425Rub  48.7SEK  22PLN  18.93₪ 


ATC koodD06BB03 

Aktiivsed ained: Aciclovir

 


Tootja firma: Stada Arzneimittel Ag
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Pakendi infoleht: teave kasutajale

Aciclovir SIROMED, 50mg/g kreem Atsikloviir

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik

4.

-   Kui pärast 10 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord:

1.   Mis ravim on Aciclovir SIROMED ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Aciclovir SIROMED’i kasutamist

3.   Kuidas Aciclovir SIROMED’i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5   Kuidas Aciclovir SIROMED’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on ACICLOVIR SIROMED ja milleks seda kasutatakse

Aciclovir SIROMED on viirusevastane ravim.

Aciclovir SIROMED-i kasutatakse

sageli korduva ohatise ravimiseks näonahal ja huultel.

Varane ravi alustamine Aciclovir SIROMED kreemiga võib takistada ohatise “väljalöömist”. Kui ohatis on juba nahale tekkinud, siis atsikloviir kreemi kasutamine kiirendab paranemisprotsessi.

2.   Mida on vaja teada enne ACICLOVIR SIROMED’i kasutamist Ärge kasutage Aciclovir SIROMED’i:

-   kui olete atsikloviiri, valatsikloviiri või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline.

-   lokaalse ärrituse vältimiseks ei tohi Aciclovir SIROMED-i aplitseerida limaskestadele (nt suuõõnde, tupe limaskestale ega silma)

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Enne Aciclovir SIROMED’i kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga. Enne ravi alustamist rääkige kindlasti arstile , kui teil esineb tõsine immuunpuudulikkus (st teie organismi immuunsüsteem on raskelt kahjustatud).

Muud ravimid ja Aciclovir SIROMED

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Seni pole teada koostoimeid ühegi teise ravimiga.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus

Vähesed kogemused atsikloviiri tablettide kasutamisega raseduse ajal ei ole näidanud mingeid atsikloviiriga seotud toimeid rasedusele ega loote/vastsündinu tervisele. Aciclovir SIROMED’i tohib raseduse ajal kasutada ainult pärast riski ja kasu hoolikat hindamist.

Imetamine

Pärast välispidist kasutamist tervele nahale on organismi imendunud atsikloviiri kogus tähtsusetu. Seega kui ema on kasutanud Aciclovir SIROMED’i, on imetamise teel imikule imenduv annus väike. Aciclovir SIROMED’i kasutamisel imetamise perioodil tuleb vältida imiku kokkupuudet ravitavate kehapiirkondadega.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Seni ei ole teada mingeid toimeid autojuhtimise ja masinate kasutamise võimele.

Aciclovir SIROMED sisaldab tsetüülalkoholi ja propüleenglükooli.

Tsetüülalkohol võib põhjustada lokaalset nahaärritust (nn kontaktdermatiiti). Propüleenglükool võib põhjustada nahaärritust.

3. Kuidas ACICLOVIR SIROMED’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Soovitatav annus on:

Aplitseerige õhuke kiht kreemi infitseeritud nahapiirkonnale 5 korda ööpäevas, iga 4 tunni järel.

Kasutamisjuhis

Kasutage vatitampooni, millele võtate niipalju kreemi kui infitseeritud piirkonna/piirkondade katmiseks vajalik. Aciclovir SIROMED-i aplitseerimisel jälgige, et te ei kata ainult herpes-infektsiooni nähtavate sümptomitega (villid, turse, punetus) piirkondi, vaid ka nendega külgenevaid alasid. Kui te aplitseerite Aciclovir SIROMED-i käega/kätega, siis peske käsi kindlasti põhjalikult nii enne kui pärast kreemi nahale kandmist, vältimaks kahjustatud nahapiirkondade täiendavat infitseerimist (nt bakterite jms mikroorganismidega) ja/või viiruse ülekandumist muudele, seni infitseerimata limaskestadele või nahapiirkondadele.

Tähelepanu!

Parimate ravitulemuste saamiseks tuleks ravi Aciclovir SIROMED-iga alustada võimalikult vara, st niipea kui märkate herpese esimesi sümptomeid (kipitustunne, sügelus, ebamugavus, punetus). Kui villid on juba koorikuga kaetud või paranenud, siis ei ole viirusevastasest ravist Aciclovir SIROMED’iga enam mingit kasu.

Kasutuse kestus

Tavaliselt kestab ravi 5 päeva, kuid selle kestus võib individuaalselt erineda ning jätkuda seni, kuni villikesed on kattunud koorikuga või saabunud täielik paranamine. Siiski ravi ei tohi kesta üle 10 päeva.

Palun konsulteerige arsti või apteekriga, kui teile tundub, et Aciclovir SIROMED’i toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui te unustate Aciclovir SIROMED-i kasutada

Kui te ei saa õigel ajal ohatist määrida, tehke seda esimesel võimalusel ning jätkake ravi nagu enne (ärge aplitseerige kreemi sagedamini ega paksema kihina kui tavaliselt).

Kui te lõpetate Aciclovir SIROMED’i kasutamise

Teie ravi õnnestumiseks on oluline, et te kasutaksite Aciclovir SIROMED’i piisavalt pika ajaperioodi jooksul (vt ka: Kuidas Aciclovir SIROMED’i kasutada).

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete esinemissageduse hindamiseks kasutati järgnevaid sagedusastmeid:

Väga sageli:

rohkem kui 1-l 10 patsiendi seast

Sageli:

vähem kui 1-l 10-st, kuid rohkem kui 1-l 100 patsiendi seast

Aeg-ajalt:

vähem kui 1-l 100-st, kuid rohkem kui 1-l 1 000 patsiendi seast

Harva:

vähem kui 1-l 1 000-st, kuid rohkem kui 1-l 10 000 patsiendi seast

Väga harva:

10 000 patsiendist kõige rohkem 1 -l

Teadmata:

olemasoleva info baasil ei saa tuvastada

Naha ja nahaaluskoe kahjustused

Aeg-ajalt: Aciclovir SIROMED võib põhjustada ajutist kipitus- või kirvendustunnet ravitavas nahapiirkonnas. Vahel on täheldatud Aciclovir SIROMED-iga ravitava naha punetust, kuivust ja ketendust.

Harva: punetus, allergilised nahareaktsioonid (kontaktdermatiit). Enamikul juhtudest, mil teostati allergoloogiline testimine, osutusid nahareaktsiooni põhjuseks pigem kreemi aluse farmatseutilised abiained kui toimeaine atsikloviir. Kui ülal nimetatud kõrvaltoimed on selgelt väljendunud ning hõlmavad ka kreemiga mitteravitud piirkondi, võib teil esineda kontaktdermatiit. Rääkige sellest arstile.

Immuunsüsteemi häired

Väga harv: Varajast tüüpi ülitundlikkusreaktsioonid, sh angioödeem (raske allergiline reaktsioon, mis põhjustab näo või kõri turset).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas ACICLOVIR SIROMED’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25° C.

Pärast tuubi esmast avamist kasutada 12 kuu jooksul.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud tuubil ja karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Aciclovir SIROMED sisaldab

Toimeaine on: atsikloviir 1 g kreemi sisaldab 50 mg atsikloviiri.

Teised abiained on:

dimetikoon, makrogoolglütseroolstearaat, tsetüülalkohol, vedel parafiin, propüleenglükool, valge vaseliin, puhastatud vesi.

Kuidas Aciclovir SIROMED välja näeb ja pakendi sisu

Valge homogeenne kreem

Üks originaalpakend sisaldab 2 g kreemi.

Müügiloa hoidja ja tootja:

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 D-61118 Bad Vilbel Saksamaa

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Almar Sehver Tartu mnt 16 10117 Tallinn tel 6605910 almar@aaa.ee.

Infoleht on viimati uuendatud septembris 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud