apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

RECREOL 50MG/G KRĒMS

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Apr-11
RECREOL-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"RECREOL 50MG/G KRĒMS" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 5.52€  6.56$  4.78£  507Rub  56.2SEK  25PLN  21.58₪ 


ATC koodD03AX03 

Aktiivsed ained: Dexpanthenol

 

Latvijas zāles medikaments Toodetud Lätis 
Tootja firma: As Grindeks
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
RECREOL KREEM 50MG/G 50G
2.00€ , Jun.2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
RECREOL SALV 50MG/G 50G
3.50€, Jul.2019 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti) Tel. 7661766 Osta
RECREOL KREEM 50MG/G 50G N1
4.58€, Feb.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
RECREOL 5% KRĒMS 50G
4.70€, Feb.2021 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
RECREOL 50 MG/G KREMAS 50 G
4.74€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu Benu vaistinė (Leedu)Osta
RECREOL 50 MG/G KREMAS 50 G
4.99€, Mar.2021 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
RECREOL 5% KRĒMS 50G
5.09€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija Maija Aptieka, Skrunda, Alsunga (Lätis)Osta
RECREOL KREEM 50MG/G 50G
5.18€, Apr.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
RECREOL SALV 50MG/G 50G
5.18€, Apr.2021 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti) Tel. 7668005Osta
RECREOL SALV 50MG/G 50G N1
5.18€, Feb.2021 Apteek Eesti Azeta.ee , PHARMAMINT OÜ (Eesti) Tel. 6675031Osta
RECREOL 50MG/G KREMAS 50G
5.59€, Mar.2021 Interneti apteek Leedu Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Leedu)Osta
RECREOL 50 MG/G KREMAS N1
5.82€, Apr.2021 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
RECREOL KRĒMS 50G N1
5.88€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
RECREOL 50 MG/G KRĒMS 50G (As Grindeks)
7.04€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
RECREOL 5% KRĒMS 50G
7.23€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
RECREOL 50 MG/G KRĒMS, 50G (As Grindeks)
7.24€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
RECREOL 5% KRĒMS 50G
7.26€, Apr.2021 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
RECREOL, 50 mg/g, kremas, 50 g  paveikslėlis
Pakendi infoleht: teave kasutajale

RECREOL 50 mg/g kreem

Dekspantenool (Dexpanthenolum)

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on RECREOL ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne RECREOL’i kasutamist

3.   Kuidas RECREOL’i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas RECREOL’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on RECREOL ja milleks seda kasutatakse

RECREOL kreem sisaldab toimeainet dekspantenooli, mis kuulub haavade ja haavandite raviks ette nähtud preparaatide rühma. Dekspantenool muutub kudedes pantoteenhappeks. Pantoteenhape taastab naha elastsuse ja soodustab haava paranemist.

RECREOL kreemi kasutatakse:

-   pindmiste nahakahjustuste (nt väikesed põletushaavad ja marrastused, kriimustused ja lõhed), nahapõletike (põhjustatud kiiritusravist, valgusravist või ultraviolettkiirgusest) toetavaks raviks.

2. Mida on vaja teada enne RECREOL’i kasutamist

Ärge kasutage RECREOL kreemi:

-   kui olete dekspantenooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   haavadel (kui teil on hemofiilia) suure verejooksu riski tõttu.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Allergilise reaktsiooni esinemisel tuleb RECREOL kreemi kasutamine lõpetada.

RECREOL kreemi juhuslikku sattumist silma tuleb vältida.

Kui pärast 14 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Muud ravimid ja RECREOL

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Puuduvad tõendid, et RECREOL’il esineksid koostoimed ükskõik milliste teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

RECREOL kreemi võib raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Uuringuid toime kohta inimese viljakusele ei ole dekspantenooliga läbi viidud.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

RECREOL kreem ei mõjuta autojuhtimise ega masinate käsitsemise võimet.

RECREOL kreem sisaldab tsetüülalkoholi, stearüülalkoholi, villarasva ja propüleenglükooli

Tsetüülalkohol, stearüülalkohol ja villarasv võivad põhjustada paikseid nahareaktsioone (nt kontaktdermatiiti). See ravim sisaldab propüleenglükooli, mis võib põhjustada nahaärritust.

3. Kuidas RECREOL’i kasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Välispidiseks kasutamiseks.

Kui ei ole määratud teisiti, on ravimi tavaline annus õhukene kiht kreemi, mis manustatakse kahjustatud nahale üks või mitu korda ööpäevas. Ravi kestus sõltub haiguse iseloomust ja kulust.

Neeru- ja maksakahjustusega patsiendid

Neeru- ja maksakahjustusega patsientidel ei ole uuringuid läbi viidud.

Eakad patsiendid

Eakatel patsientidel (65-aastased ja vanemad) ei ole uuringuid läbi viidud.

Kasutamine lastel

Dekspantenooli võib lastel kasutada.

Kui teil on tunne, et RECREOL’i toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga harv (võib esineda kuni ühel isikul 10 000-st): allergilised reaktsioonid ja allergilised nahareaktsioonid, kontaktdermatiit, allergiline dermatiit, sügelus, punetus, ekseem, lööve, nõgeslööve, nahaärritus ja haavandid.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas RECREOL’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Mitte lasta külmuda.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pappkarbil pärast „Kõlblik kuni“. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida RECREOL kreem sisaldab

-   Toimeaine on dekspantenool. 1 g kreemi sisaldab 50 mg dekspantenooli.

-   Teised koostisosad on DL-pantolaktoon, fenoksüetanool, kaaliumtsetüülfosfaat, villarasv, propüleenglükool, stearüülalkohol, tsetüülalkohol, isopropüülmüristaat, puhastatud vesi.

Kuidas RECREOL välja näeb ja pakendi sisu

Homogeenne valge või kollakas spetsiifilise lõhnaga kreem.

30 g või 50 g kreemi alumiiniumtuubis. Tuub on suletud alumiiniummembraaniga ja valge keeratava korgiga. Alumiiniumtuub on pappkarbis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Riga, LV-1057,

Läti

Tel: +371 6708 3205 E-post: grindeks@grindeks.lv

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole: AS Grindeks Eesti filiaal Tondi 33, 11316 Tallinn Tel. +372 6120224

Infoleht on viimati uuendatud mais 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

Andema allikas DDD Saksa meditsiinilise dokumentatsiooni ja teabe instituut - DIMDI [23.11.2011]


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud