apteka.lviDrugs24.com

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus Apteegi pakkumised
Eesti apteegi kaart Arstid meditsiiniline abi
Ravimi ja analoogi otsing-HindRavimi otsing tähestikulises järjekorras
Geomeetriline keskkond Geomeetriline keskkond
    

HELITUSPAN SĪRUPS 7MG/ML 120ML

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2021-Apr-11
HELITUSPAN-Ravim/preparaatumbkaudselt,te võite osta"HELITUSPAN SĪRUPS 7MG/ML 120ML" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 5.21€  6.19$  4.51£  478Rub  53SEK  24PLN  20.37₪ 


ATC koodR05CA12 

Aktiivsed ained: Hederae Helicis Folium

 


Tootja firma: Sopharma Ad
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
HELITUSPAN, 7 mg/ml, sirupas, 120 ml ir taurelė paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave patsiendile

Helituspan 7 mg/ml siirup

(Hedera helix L., folium, luuderohu kuivekstrakt)

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

•   Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või

apteeker on teile selgitanud.

•   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

•   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

•   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

•   Kui pärast 7 päeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma

ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Helituspan ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Helituspan’i võtmist

3.   Kuidas Helituspan’i võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Helituspan’i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on Helituspan ja milleks seda kasutatakse

Helituspan on taimne preparaat, mis sisaldab luuderohu lehtede ekstrakti ja kuulub rögalahtistavate ravimite rühma. Neid preparaate kasutatakse hingamisteedest röga ja lima eemaldamise hõlbustamiseks ja seeläbi produktiivse köha leevendamiseks.

Kui kaebused püsivad või kui teil tekib hingeldus, palavik või verine või mädane rögaeritus, pöörduge koheselt oma arsti poole.

Kui te ei tunne end pärast 7 päeva möödumist paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

2. Mida on vaja teada enne Helituspan’i võtmist Ärge võtke Helituspan’i:

-   kui olete luuderohu lehtede ekstrakti või luuderohu (Araliaceae) perekonda kuuluvate taimede või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allerline.

Ärge andke Helituspan’i lapsele:

-   kui teie laps on alla 2-aastane.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Rääkige oma arstile enne Helituspan’i võtmist:

-   kui teil on gastriit (mao limaskesta põletik) või maohaavand;

-   kui te võtate juba ravimit, mis aitab köha pärssida, nt kodeiini või dekstrometorfaani;

-   kui teil esineb hingeldust, palavikku, verist või mädast rögaeritust.

Lapsed ja noorukid

Rääkige oma arstiga enne lapsele Helituspan’i andmist:

-   kui teie laps on 2...4-aastane ja tal esineb püsivat või korduvat köha.

Muud ravimid ja Helituspan

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te võtate, olete hiljuti võtnud või kavatsete võtta mis tahes muid ravimeid.

Siia hulka kuuluvad ka retseptita ostetavad ravimid.

Rasedus ja imetamine

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Luuderohu ekstrakti sisaldavate ravimite ohutust raseduse ja imetamise ajal ei ole tõestatud.

Seetõttu ei soovitata Helituspan’i raseduse ja imetamise ajal kasutada.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Puuduvad tõendid, et luuderohu ekstrakti sisaldavad ravimid omavad mõju autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele.

Helituspan sisaldab sorbitooli

2,5 ml siirupit sisaldab 0,963 g sorbitooli (vastab 0,08 leivaühikule).

Kui teie arst on teile öelnud, et teie või teie laps ei talu teatud suhkruid, peate te enne selle ravimi võtmist või selle andmist oma lapsele pidama nõu oma arstiga. Sorbitooli sisalduse tõttu võib siirupil olla kergelt lahtistav toime.

3. Kuidas Helituspan’i võtta

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Helituspan on mõeldud ainult suukaudseks kasutamiseks. Helituspan’i tuleb võtta hommikul, lõuna ajal ja õhtul või hommikul ja õhtul.

Raputage pudelit enne kasutamist.

Kasutage annustamiseks pakendis olevat mõõtekorki.

Soovituslikud annused on:

Vanus

Ühekordne annus

Ööpäevane annus

Lapsed vanuses 2.5-aastat

2,5 ml, vastab 17,5 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

5 ml (2,5 ml kaks korda päevas), vastab 35 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

Lapsed vanuses 6... 12-aastat

5 ml, vastab 35 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

10 ml (5 ml kaks korda päevas), vastab 70 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

Üle 12-aastased noorukid, täiskasvanudja eakad

5 ml, vastab 35 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

15 ml (5 ml kolm korda päevas), vastab 105 mg luuderohu lehtede kuivekstraktile

Ravi kestus

Kui te ei tunne end pärast 7 päeva möödumist paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga. Palun rääkige oma arstile või apteekrile, kui teile tundub, et Helituspan'i toime on liiga tugev või liiga nõrk.

Kui te võtate Helituspan’i rohkem kui ette nähtud

Kui te võtate ettenähtust rohkem Helituspan’i, võib teil tekkida iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus või ärevustunne. Kui see juhub, pöörduge oma arsti poole ja võtke see infoleht endaga kaasa.

Kui te unustate Helituspan’i võtta

Võtke järgmine annus tavapärasel ajal. Ärge võtke kahekordset annust, kui annus jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimus! selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Kõrvaltoimete hindamisel kasutatakse järgmisi sagedusi:

Sagedased kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 10’st):

Iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus.

Aeg-ajalt ilmnevad kõrvaltoimed (võivad ilmneda kuni 1 inimesel 100’st):

Allergilised reaktsioonid (nõgeslööve, nahalööve, näo kapillaaride laienemine, hingamisraskused).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Helituspan’i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Kõlblikkusaeg pärast pudeli avamist: 6 kuud.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Helituspan sisaldab

-   Toimeaine on Hedera helix L., folium (luuderohulehe) kuivekstrakt. 1 ml siirupit sisaldab

toimeainena 7 mg luuderohu lehtede kuivekstrakti (5___7,5:1). Ekstrahent: etanool 30% (v/v).

-   Teised koostisosad on: ksantaankummi (E 415), sorbitool (E 420), sidrunhappemonohüdraat (E 330), kaaliumsorbaat (E 202), vedel lõhna- ja maitseaine “Sidrun” (tsis-tsitraal (neraal), trans-tsitraal (geraniool), sidruniõli ja propüleenglükool (lahusti/kandja) E1520), puhastatud vesi.

Kuidas Helituspan välja näeb ja pakendi sisu

120 ml siirupit tumepruunis klaaspudelis või tumepruunis PET pudelis, mis on suletud keeratava polüetüleenkorgiga. Pakend sisaldab polüpropüleenist mõõtekorki, millele on märgitud 2,5 ml, 5 ml, 7,5 ml, 10 ml, 15 ml ja 20 ml.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

SOPHARMA AD 16 Iliensko Shosse Str.

Sofia 1220 Bulgaaria

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

VIP Pharma Eesti OÜ

Uusaru 5

Saue 76505

Eesti

Tel: 56480207

See ravimpreparaat on saanud müügiloa Euroopa majanduspiirkonna liikmesriikides järgmiste nimetustega:

Eesti:

Leedu:

Läti:

Poola:

Bulgaaria:

Helituspan

Helituspan 7 mg/ml sirupas

Helituspan 7 mg/ml sirups

Tuspan

TycnaH 7 mg/ml cupon

Infoleht on viimati uuendatud märtsis 2016. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Facebook Tweeter E-mail link
Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist

© 2011-2021 iDrugs24.com. Kõik hääled kaitstud