apteka.lvAPTEKA.LV

Mēneša piedāvājumi-Сenas-Pied. cena       Mēneša piedāvājumi
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. med.palīdzība
Zāļu un to analogu meklēšana-СenasZāļu alfabētiskā meklēšana
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Pied. cena       Vakcinācijas piedāvājumi
Ģeomagnētiskais stāvoklis Ģeomagnētiskais stāvoklis
    
Rindas uz
   izmeklējumiem   
   Kompensējamo   
zāļu saraksti
E‑veselība,
     pieslēgšana     

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt ne mazāk kā 3 simbolus:

NERALGO-RHEM AMP. N10

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

Uz 2021-Aug-04
NERALGO-RHEM-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "NERALGO-RHEM AMP. N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 10.54€  12.53$  9£  914Rub  107.6SEK  48PLN  40.27₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas NERALGO-RHEM AMP. N10     Pārbaudīt vēlreiz

ATĶ kodsV03AX 

 


Ražotājs, zīmols: Heel

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle (℞) 

* Šī tabula bija sakomponēta pilnīgi automātiski, no reklāmdevējas neatkarīgā veidā, tieši un bez modifikācijām, retranslējot atvērtos piedāvājumus norādītajos datumos.Latvijā saskaņā ar nacionāliem normatīviem aktiem ir atļauta tikai bezrecepšu zāļu izplatīšana ar tīmekļa vietnes starpniecību.

SASKAŅOTS ZVA


LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM

 

Neralgo-Rhem-Injeel šķīdums injekcijām

Šķīdums injekcijām subkutānai (s.c.), intramuskulārai (i.m.) vai intravenozai ( i.v.) lietošanai.

 

Homeopātiskas zāles

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārtsu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4.punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Neralgo-Rhem-Injeel un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Neralgo-Rhem-Injeel lietošanas

 3. Kā lietot Neralgo-Rhem-Injeel

 4. Iespējamās blakusparādības

5 Kā uzglabāt Neralgo-Rhem-Injeel

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

 

 1. Kas ir Neralgo-Rhem-Injeel un kādam nolūkam to lieto

Neralgo-Rhem -Injeel ir homeopātiskas zāles, ko lieto neiralģijas, mīksto audu reimatisma, locītavu un starpskriemeļu patoloģiju gadījumā.

 

 

2. Kas Jums jāzina pirms Neralgo-Rhem-Injeel lietošanas

Nelietojiet Neralgo-Rhem-Injeel šādos gadījumos:

 • ja Jums ir alerģija pret aktīvajām vielām vai kādu citu (6.punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

 • grūtniecības un krūts barošanas periodā;

 • bērniem līdz 12 gadu vecumam.

 

Citu zāles un Neralgo-Rhem-Injeel:

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

 

Grūtniecība un barošana ar krūti

Nedrīkst lietot grūtniecības un krūts barošanas periodā.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Neralgo-Rhem -Injeel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Neralgo-Rhem-Injeel satur nātriju

Nātrija daudzums vienā ampulā ir 17,6 mg. Zāles satur mazāk par 1 mmol nātrija (23 mg) dienas devā. Būtībā tās ir nātriju nesaturošas.

 

 1. Kā lietot Neralgo-Rhem-Injeel

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 

Ieteicamā deva ir:

Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: parasti injicē 1 ampulas saturu 1-3 reizes nedēļā. Akūtu traucējumu gadījumā lieto pa 1 ampulai katru dienu.

Neralgo-Rhem-Injeel var tikt injicēts zemādā, muskulī vai vēnā.

 

Ja esat lietojis Neralgo-Rhem-Injeel vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanas gadījumiem.

 

Ja esat aizmirsis lietot Neralgo-Rhem-Injeel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jūs pārtraucat lietot Neralgo-Rhem-Injeel

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Ļoti retos gadījumos (mazāk nekā 1 no 10 000 ārstētajiem pacientiem) var rasties kuņģa-zarnu trakta darbības traucējumi vai ādas reakcijas - pat vēl dažas dienas pēc lietošanas.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas iela 15, Rīga, LV 1003. Tel.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

 

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Neralgo-Rhem-Injeel

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un ampulu etiķetes pēc “Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

 

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Neralgo-Rhem-Injeel satur:

 • Katra 1,1 ml (=1,1 g) ampula satur aktīvās vielas:

Causticum Hahnemanni D10 1,1 mg, Causticum Hahnemanni D30 1,1 mg, Causticum Hahnemanni D200 1,1 mg, Colchicum autumnale D10 1,1 mg, Colchicum autumnale D30 1,1 mg, Colchicum autumnale D200 1,1 mg, Citrullus colocynthis D10 1,1 mg, Citrullus colocynthis D30 1,1 mg, Ferrum metallicum D10 1,1 mg, Ferrum metallicum D30 1,1 mg, Lithium benzoicum D10 1,1 mg, Lithium benzoicum D30 1,1 mg, Rhus toxicodendron D10 1,1 mg, Rhus toxicodendron D30 1,1 mg, Filipendula ulmaria D10 1,1 mg, Filipendula ulmaria D30 1,1 mg, Pseudognaphalium obtusifolium D6 3,3 mg, Pseudognaphalium obtusifolium D10 3,3 mg, Pseudognaphalium obtusifolium D30 3,3 mg

- Citas sastāvdaļas ir: nātrija hlorīds, ūdens injekcijām.

 

Neralgo-Rhem-Injeel ārējais izskats un iepakojums

Neralgo-Rhem-Injeel ir dzidrs un bezkrāsains šķīdums.

Iepakojumā pa 10 un 100 stikla ampulām, pa 1,1 ml ampulā.

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs

 

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija

Tālr.: 0049 7221 501-00

Fakss: 0049 7221 501 485

E-pasts: [email protected]e

 

 

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta: 05/2016 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ


Facebook Tweeter E-mail link Draugiem
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem Par projektu

Autortiesības © 2011-2021 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas