apteka.lv APTEKA.LV

Акции в аптеках Латвии    -Цены-Aкция  АКЦИИ В АПТЕКАХ ЛАТВИИ
Карта аптек Латвии Дежурные врачи. Медпомощь
Предложения по вакцинации. Прейскуранты-Цены-Aкция  ВАКЦИНАЦИЯ
Поиск лекарств и их аналогов-Цены ПОИСК ЛЕКАРСТВ ПО АЛФАВИТУ

Поиск лекарств и их аналогов Поиск лекарств и их аналогов

Запрос должен содержать минимум 3 символа:

         Полезное         

ОЧЕРЕДИ НА МЕДОБСЛЕДОВАНИЯ
СПИСКИ КОМПЕНСИРУЕМЫХ МЕДИКАМЕНТОВ
Top.LV

Внимание! Материалы, представленные здесь, служат лишь для ознакомления и не могут являться руководством для самостоятельного лечения. Сайт ни в коем случае не ответственен за приведенные описания препаратов. Вы используете или не используете их на свой собственный риск!

ULTIBRO BREEZHALER 85/43MKG INH POW CPS N30

На 2017-Nov-19
ULTIBRO-BREEZHALER-лекарство/препарат -капсулы -таблетки ориентировочно, Вы можете купить "ULTIBRO BREEZHALER 85/43MKG INH POW CPS N30" в городе Рига, Латвия по следующей цене:

  • 58.70€  69.1$  52.35£  4135Rub  580.4SEK  249PLN  243.27₪ 


Mакcимально допустимая государством цена в Латвии (от сайта ZVA) Euro: Цена, макcимально допустимая в Латвии, показаная в картинке на лекарство/препарат -капсулы -таблетки  ULTIBRO BREEZHALER 85/43MKG INH POW CPS N30     Перепроверить.

 ATC кодR03AL04
 Активные вещества: Indacaterolum, Glycopyrronium Bromide


 Фирма производитель: Novartis Europharm Limited. 
Лекарство ULTIBRO BREEZHALER 85/43MKG INH POW CPS N30 входит в список компенсируемых медикаментов в Латвии. 

 Лекарство отпускается по рецепту. 

Название товара / лекарства  Цены Аптечная сеть
ULTIBRO BREEZHALER INHAL PLV CAPS 85MCG+54MCG N30
47.43€ Аптека Эстония Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Эстония) (Oct-2017)
ULTIBRO BREEZHALER INHAL PLV CAPS 85MCG+54MCG N30
47.43€ Аптека Эстония Valga südameapteek (Эстония) (Oct-2017)
ULTIBRO BREEZHALER 85MCG+43MCG INHAL. MILT.KIET.CAPS. N30+1 INHAL. (R)
48.39€ Интернет аптека Литва Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Литва) (Oct-2017)
ULTIBRO BREEZHALER 85/43MCG INH POW CPS N30(K)R
58.70€ A-aptieka (Jan-2016) Riga


К сожалению, пока в нашей базе данных есть инструкция к препарату только на латышском языке("Devas"="дозы", "dienā"="в день")[L1R]


WC500151258

EUROPEAN MEDICINES AGENCY

SCIENCE MEDICINES HEALTH

EMA/472738/2013

EMEA/H/C/002679

EPAR kopsavilkums plašākai sabiedrībai

Ultibro Breezhaler

indakaterols/glikopironijs

Šis ir Eiropas Publiskā novērtējuma ziņojuma (EPAR) kopsavilkums par Ultibro Breezhaler. Tajā ir paskaidrots, kā aģentūra novērtēja šīs zāles, pirms ieteikt tās reģistrēt ES un sniegt ieteikumus par Ultibro Breezhaler lietošanu. Tas nav paredzēts kā praktiski ieteikumi par Ultibro Breezhaler lietošanu.

Lai iegūtu praktisku informāciju par Ultibro Breezhaler lietošanu, pacientiem jāizlasa zāļu lietošanas instrukcija vai jāsazinās ar ārstu vai farmaceitu.

Kas ir Ultibro Breezhaler un kāpēc tās lieto?

Ultibro Breezhaler ir zāles, kas satur divas aktīvās vielas, indakaterolu (85 mikrogramus) un glikopironiju (43 mikrogramus). Tās lieto kā (regulāru) balstterapiju, lai mazinātu hroniskas obstruktīvas plaušu slimības (HOPS) simptomus pieaugušajiem. HOPS ir ilgstoša slimība, kuras gadījumā tiek bojāti un nosprostoti elpceļi un gaisa maisi plaušās, kas aμgrūtina gaisa ieelpošanu plaušās un izelpošanu no tām.

Kā lieto Ultibro Breezhaler?

Ultibro Breezhaler ir pieejamas kapsulu veidā. Kapsulas satur inhalācijas pulveri. Šīs zāles var iegādāties tikai pret recepti.

Ieteicamā deva ir vienas kapsulas sastāvā esošā pulvera viena inhalācija vienreiz dienā. Šīs zāles lieto vienā un tai pašā laikā katru dienu, izmantojot Ultibro Breezhaler ierīci. Kapsulu saturu nedrīkst inhalēt, izmantojot citu ierīci.

Pacientiem, kuriem ir stipri pavājināta nieru darbība, Ultibro Breezhaler drīkst lietot tikai pēc rūpīgas ieguvumu un riska novērtēšanas.

An agency of the European Union

WC500151258

7 Westferry Circus Canary Wharf London E14 4HB United Kingdom Telephone +44 (0)20 7418 8400 Facsimile +44 (0)20 7418 8416 E-mail info@ema.europa.eu Website www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Ultibro Breezhaler darbojas?

Ultibro Breezhaler aktīvas vielas indakaterols un glikopironijs atšķirīga veida paplašina elpceļus un atvieglo elpošanu HOPS gadījumā.

Indakaterols ir ilgstošas darbības beta-2 agonists. Tas darbojas, piesaistoties pie beta-2 adrenerģiskajiem receptoriem, kas atrodas daudzu orgānu muskuļos, tostarp plaušu elpceļos. Pēc inhalācijas indakaterols sasniedz elpceļos esošos receptorus un aktivizē tos. Tas izraisa elpceļu muskuļu atslabumu.

Glikopironijs ir muskarīna receptoru antagonists. Tas darbojas, bloķējot dažus muskarīna receptorus, kas kontrolē muskuļu saraušanos. Pēc inhalācijas glikopironijs izraisa elpceļu muskuļu atslābumu.

Abu aktīvo vielu apvienotā iedarbība palīdz uzturēt elpceļus atvērtus un atvieglo pacientam elpošanu. HOPS ārstēšanai muskarīna receptoru antagonistus bieži kombinē ar ilgstošas darbības beta-2 adrenerģiskiem agonistiem.

Kādas bija Ultibro Breezhaler lietošanas priekšrocības šajos pētījumos?

Ultibro Breezhaler ir pētītas divos pamatpētījumos, iesaistot kopumā 2667 pacientus ar HOPS. Vienā pētījumā Ultibro Breezhaler ietekmi salīdzināja ar placebo (neīstas inhalācijas) vai atsevišķi lietota indakaterola vai glikopironija ietekmi, otrā pētījumā Ultibro Breezhaler salīdzināja ar flutikazonu un salmeterolu, HOPS standarta ārstēšanas līdzekļiem. Abos pētījumos galvenais efektivitātes rādītājs bija Ultibro Breezhaler nodrošināts forsētās izelpas tilpuma (FEV1, maksimālā gaisa tilpuma, ko cilvēks var izelpot vienas sekundes laikā) uzlabojums pēc 26 ārstēšanas nedēļām.

Pirmajā pētījumā konstatēja, ka ārstēšana ar Ultibro Breezhaler bija efektīvāka nekā ar placebo, un FEV1 palielinājās vidēji par 200 ml vairāk. Ultibro Breezhaler FEV1 palielināja arī par 70 ml vairāk nekā atsevišķi lietots indakaterols un par 90 ml vairāk nekā atsevišķi lietots glikopironijs. Otrajā pētījumā, veicot ārstēšanu ar Ultibro Breezhaler, FEVi palielinājās vidēji par 140 ml vairāk, nekā veicot ārstēšanu ar flutikazonu un salmeterolu.

Trešajā pētījumā pētīja Ultibro Breezhaler ietekmi uz paasinājumu biežumu pacientiem 64 ārstēšanas nedēļu laikā, salīdzinot ar glikopironija vai tiotropija (citu HOPS ārstēšanas līdzekļu) terapiju. Lietojot Ultibro Breezhaler, paasinājumu biežums samazinājās par 10-12% vairāk, nekā lietojot tiotropiju un glikopironiju.

Kāds risks pastāv, lietojot Ultibro Breezhaler?

Visbiežāk novērotās Ultibro Breezhaler blakusparādības (kuras var ietekmēt vairāk nekā 1 pacientu no 10) ir augšējo elpceļu infekcijas (saaukstēšanās).

Pilns visu Ultibro Breezhaler izraisīto blakusparādību saraksts ir atrodams zāļu lietošanas instrukcijā.

Kāpēc Ultibro Breezhaler tika apstiprinātas?

Aģentūras Cilvēkiem paredzēto zāļu komiteja (CHMP) nolēma, ka pacientu ieguvums, lietojot Ultibro Breezhaler, pārsniedz šo zāļu radīto risku, un ieteica tās apstiprināt lietošanai ES. Ultibro Breezhaler ietekme, lietojot HOPS simptomu mazināšanai, bija klīniski nozīmīga. Taču CHMP uzskatīja, ka šo zāļu ietekme uz paasinājumu biežumu bija pārāk maza, lai tās ieteiktu lietošanai paasinājumu biežuma mazināšanai. Attiecībā uz drošumu Ultibro Breezhaler ir salīdzināms ar atsevišķi lietotu indakaterolu un glikopironiju. Pētījumos novērotās blakusparādības kopumā bija labdabīgas un uzskatīja, ka tās ir novēršamas.

Kas tiek darīts, lai nodrošinātu nekaitīgu Ultibro Breezhaler lietošanu?

Lai nodrošinātu iespējami nekaitīgu Ultibro Breezhaler lietošanu, ir izstrādāts riska pārvaldības plāns. Pamatojoties uz šo plānu, Ultibro Breezhaler zāļu aprakstā ietverta drošuma informācija, kā arī lietošanas instrukcija, tostarp attiecīgi piesardzības pasākumi, kas jāievēro veselības aprūpes speciālistiem un pacientiem.

Cita informācija par Ultibro Breezhaler

Eiropas Komisija 2013. gada 19. septembrī izsniedza Ultibro Breezhaler reģistrācijas apliecību, kas derīga visā Eiropas Savienībā.

Pilns Ultibro Breezhaler EPAR teksts ir pieejams aģentūras tīmekļa vietnē: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Plašāka informācija par ārstēšanu ar Ultibro Breezhaler atrodama zāļu lietošanas instrukcijā (kas arī ir EPAR daļa) vai, sazinoties ar ārstu vai farmaceitu.

Šo kopsavilkumu pēdējo reizi atjaunināja 09-2013.

Ultibro Breezhaler

EMA/472738/2013

3. lappuse no 3 Источник аннотации, инструкции по применению препарата(лекарства): Европейское агентство лекарственных средств


Назад

Thai Lotus Spa Massage
Аптекам и магазинам БАД’ов Рекламодателям

2011-2017 APTEKA.LV © . Все права защищены

Необоснованный приём лекарств вреден для здоровья!

Kонсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Внимательно прочитайте инструкцию по применению лекарств!