apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

NEUROMAX FORTE TBL N30

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Jun-05
NEUROMAX-FORTE-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NEUROMAX FORTE TBL N30" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 6.00€  6.72$  5.34£  462Rub  62.8SEK  26PLN  23.26₪ 


ATC koodA11DB 

 


Tootja firma: Vitabalans Oy
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
NEURO-3 FORTE PLIUS KAPSULĖS, N10
2.96€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
NEURO-3 FORTE PLIUS KAPSULĖS N10 (Uab "acorus Calamus")
3.69€, Oct‑2019 Interneti apteek Leedu 100 metų vaistinė (Leedu)Osta
NEUROMAX FORTE VITAMĪNI B1+B6+B12 TABLETES N30
5.36€, Jun‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
NEUROMAX FORTE TABLETĖS, N30
5.67€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
NEUROMAX FORTE PLĖVELE DENGTOS TABLETĖS N30
5.67€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Gintarinė vaistinė nvaistine.lt (Leedu)Osta
NEURO-3 FORTE PLIUS KAPSULIŲ N30
5.80€, Jun‑2020 Interneti apteek Leedu EuroVaistine Online (Leedu)Osta
NEUROMAX FORTE TBL 100MG + 200MG + 0.2MG N100
8.42€ , May‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
NEURO-3 FORTE PLIUS KAPSULĖS, N30
8.54€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
NEUROMAX FORTE, plėvele dengtos tabletės, N30  paveikslėlis

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale

NeuroMax Forte, 100 mg/200 mg/0,2 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Tiamiinvesinikkloriid, püridoksiinvesinikkloriid, tsüanokobalamiin

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on NeuroMax Forte j a milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne NeuroMax Forte-i kasutamist

3.   Kuidas NeuroMax Forte-i kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas NeuroMax Forte-i säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on NeuroMax Forte ja milleks seda kasutatakse

NeuroMax Forte’t kasutatakse B vitamiinide vaeguse vältimiseks ja raviks.

NeuroMax Forte sisaldab vitamiine B6 (püridoksiin), B12 (tsüanokobalamiin) ja Bi (tiamiin).

B-grupi vitamiinidel on oluline roll organismi ainevahetusprotsessides. Nad osalevad erinevates ensüümreaktsioonides koensüümide ja aktivaatoritena, samuti oksüdatsiooni- ning reduktsioonireaktsioonides ning avaldavad toimet rakutuumale ning mitokondritele. B-grupi vitamiinid on vees lahustuvad ja ei ladestu organismis.

2. Mida on vaja teada enne NeuroMax Forte-ikasutamist Ärge kasutage NeuroMax Forte-i

- kui olete püridoksiin, tsüanokobalamiin või tiamiin või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetelud lõigus 6) suhtes allergiline.

Muud ravimid ja NeuroMax Forte

Teatage oma arstile, kui te kasutate või olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mas tahes muid ravimeid. Eriti kehtib see juhul, kui kasutate levodopat (ravim parkinsonismi raviks), kuna NeuroMax Forte või vähendada levodopa ravitoimet.

Rasedus ja imetamine

Pole täheldatud ühtegi ohtu raseduse ja rinnaga toitmise ajal. Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

NeuroMax Forte kasutamisel toime autojuhtimisele ja masinatega töötamise võimele puudub.

3. Kuidas NeuroMax Forte-ikasutada

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekri.

Täiskasvanud ja üle 15-aastased lapsed: 1 tablett päevas.

Alla 15-aastastel lastel ei kasutata.

Manustada koos rohke joogiga, jälgida soovitatud annuseid. Mitte pikaajaliseks kasutamiseks. Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Soovitatud annuste korral ei ole kõrvaltoimeid täheldatud.

Pikaajalisel kasutamisel võivad tekkida allergilised nahareaktsioonid (nõgeslööve, naha ekseem).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekri. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas NeuroMax Foret-i säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visage ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida NeuroMax Forte sisaldab

-   Toimeained on tiamiinvesinikkloriid, püridoksiinvesinikkloriid ja tsüanokobalamiin.

1 tablett sisaldab tiamiinvesinikkloriidi (Bi vitamiin) 100 mg, püridoksiinvesinikkloriidi (B6 vitamiin) 200 mg ja tsüanokobalamiini (B12 vitamiin) 0,2 mg.

-   Abiained on

Tableti sisus: modifitseeritud tärklis, trinaatriumtsitraat (E331), sidrunhape (E330), mikrokristalliline tselluloos, etüültselluloos, veevaba kolloidne ränidioksiid, magneesiumstearaat, steariinhape.

Tableti kattes: hüpromelloos, värvaine titaandioksiid (E171), polüdekstroos ja makrogool 4000 .

Kuidas NeuroMax Forte välja näeb ja pakendi sisu

Õhukese polümeerikattega tablett.

Valge kuni helepunane, ümmargune ja kumer poolitusjoonega tablett. Diameeter on 11 mm.

Pakendid: 30 ja 100 tabletti plastpurgis.

Kõik pakendi suurused ei pruugi olla müügil.

Müügiloa hoidja ja tootja

Vitabalans OY,

Varastokatu 8,

13500 Hämeenlinna,

Soome.

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole.

Vitabalans Pharma OÜ,

Hõbekuuse 26,

12111 Tallinn.

Tel. +372 6230018

Infoleht on viimati uuendatud detsembris 2017. Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud