apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

NO-SPA FORTE TBL 80MG N24

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-May-30
NO-SPA-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NO-SPA FORTE TBL 80MG N24" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 5.84€  6.5$  5.26£  458Rub  61.2SEK  26PLN  22.81₪ 


ATC koodA03AD02 

Aktiivsed ained: Drotaverinum

 


Tootja firma: Chinoin

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.
 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale

No-Spa, 40 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Drotaveriinvesinikkloriid

Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst, apteeker või meditsiiniõde on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

-   Kui haigussümptomid süvenevad ega leevendu, te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist

3.   Kuidas No-Spa’d võtta

4.   Võimalikud kõrvaltoimed.

5.   Kuidas No-Spa’d säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1. Mis ravim on No-Spa ja milleks seda kasutatakse

Ravim on näidustatud seedetrakti, sapi- ja kuseteede silelihasspasmide (tajutavad hootise kõhuvaluna) korral.

2. Mida on vaja teada enne No-Spa võtmist Ärge võtke No-Spa’d

-   kui olete drotaveriini või selle ravimi mis tahes koostisosa (loetletud lõigus 6.1) või sojaletsitiini suhtes allergiline;

-   kui teil on raske neeru-, maksa- või südamepuudulikkus;

-   kui te toidate rinnaga last.

No-Spa on alla 1-aastastele lastele vastunäidustatud.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kuna kõrvaltoimena võib tekkida vererõhu langus, tuleb madala vererõhu korral ravimit kasutada ettevaatusega.

Muud ravimid ja No-Spa

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Samaaegselt teiste, pikaaegselt manustatavate ravimite kasutamise korral on soovitav enne No-Spa võtmist oma raviarstilt nõu küsida.

Levodopa samaaegsel kasutamisel on vajalik ettevaatus, kuna levodopa parkinsonismivastane toime võib väheneda ning lihasjäikus ja värinad süveneda.

Rasedus ja imetamine

Teatage oma arstile või apteekrile, kui te kasutate, olete hiljuti kasutanud või kavatsete kasutada mis tahes muid ravimeid.

Rasedus

Enne ravimi kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Raseduse ajal tuleb ravimit kasutada ettevaatusega.

Imetamine

Imetamise ajal pole ravimi kasutamine soovitatav.

Autojuhtimine ja masinatega töötamine

Soovitatud annustes ei oma No-Spa tavaliselt toimet autojuhtimise ja masinate käsitsemise võimele. Kõrvaltoimete ilmnemisel tuleb autojuhtimisvõimet hinnata individuaalselt. Peapöörituse korral tuleb hoiduda sõiduki juhtimisest või liikuvate mehhanismidega töötamisest.

No-Spa sisaldab laktoosi

Iga õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 52 mg laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi võtmist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas No-Spa’d võtta

Kasutage seda ravimit täpselt nii, nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Tavaline annus

Täiskasvanud: suu kaudu 3...6 tabletti ööpäevas jagatuna 2...3 manustamiskorrale.

Ärge ületage soovitatavat annust. Kui sümptomid ei leevendu, pöörduge oma arsti poole.

Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate No-Spa’d rohkem kui ette nähtud

Kirjanduses avaldatud andmete ja kõrvaltoime teatiste põhjal võivad drotaveriini üleannustamisel tekkida nõrkus, halb enesetunne, pearinglus, oksendamine, peavalu, vererõhu langus ja unisus. Teatatud on ka südame rütmi ja ülejuhtehäiretest, sh täielikust His’i kimbu blokaadist ja südameseiskusest, mis võib lõppeda surmaga.

Juhusliku või tahtliku üleannustamise korral võtke otsekohe ühendust arstiga.

Kui te unustate No-Spa’d võtta

Ärge võtke kahekordset annust, kui ravim jäi eelmisel korral võtmata.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Harva võib ravimi kasutamise ajal tekkida peavalu, pearinglus, iiveldus, tahhükardia (südamepekslemine), unetus, kõhukinnisus, vererõhu langus, allergilised reaktsioonid (lokaalne nahaturse, nõgestõbi, lööve, naha sügelus).

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoimete, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas No-Spa’d säilitada

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

See ravimpreparaat ei vaja säilitamisel eritingimusi.

Ärge kasutage No-Spa’d pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud karbile ja blistrile. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmeprügi hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida No-Spa sisaldab

-   Toimeaine on drotaveriinvesinikkloriid. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 40 mg drotaveriinvesinikkloriidi.

-   Abiained tableti sisus on magneesiumstearaat, talk, povidoon N25, maisitärklis, laktoosmonohüdraat.

Abiained tableti kattes on osaliselt hüdrolüüsitud polüvinüülalkohol, talk, titaandioksiid (E171), makrogool 3350, sojaletsitiin (E322), kinoliinkollane alumiiniumlakk (E104), kollane raudoksiid (E172).

Kuidas No-Spa välja näeb ja pakendi sisu

Kollane ümar õhukese polümeerikattega tablett (ligikaudu 7 mm läbimõõduga), mille ühele küljele on pressitud kirje „spa“.

Al/Al või PVC/PVDC/Al blistrid pappkarbis. Pakendis on 24 õhukese polümeerikattega tabletti.

Müügiloa hoidja ja tootja

Müügiloa hoidja sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Eesti

Tootja

CHINOIN Pharmaceuticals and Chemical Works Private Co.Ltd.

Levai u.5

H-2112 Veresegyhaz Ungari

Lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja poole:

sanofi-aventis Estonia OÜ Pärnu mnt. 139 E/2 11317 Tallinn Tel. 627 3488

Infoleht on viimati uuendatud juunis 2014 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud