apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

IBUMETIN 400 TBL 400MG N100 (IBUPROFEN)

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-Feb-27
IBUMETIN-IBUPROFEN-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"IBUMETIN 400 TBL 400MG N100 (IBUPROFEN)" Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 8.88€  9.63$  7.43£  629Rub  93.9SEK  38PLN  33₪ 

IBUMETIN 400 TBL 400MG N100 (IBUPROFEN)


ATC koodM01AE01 

Aktiivsed ained: Ibuprofenum

 


Tootja firma: Nycomed Sefa As
Retseptita ravim/haige ravim,kinniseotud materjalid,kindad, meditsiinilised seadmed

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
IBUMETIN TBL 400MG N100
8.02€ , Feb‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
IBUMETIN TBL 400MG N100
8.36€, May‑2019 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
IBUMETIN 400MG APVALKOTĀS TABLETES 100 N100
8.47€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Osta
IBUMETIN 400MG TABLETES N100
9.53€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Osta
IBUMETIN 400MG APVALKOTĀS TABLETES N100
9.76€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Osta
IBUMETIN 400 MG APVALKOTĀS TABLETES, N100 (Nycomed Sefa As)
10.23€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Osta
IBUMETIN 400MG N100 (Nycomed Sefa As)
10.55€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Osta
IBUMETIN 400MG APVALKOTĀS TABLETES N100
10.55€, Feb‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Osta
IBUMETIN TBL 600MG N100
11.22€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Osta
IBUMETIN TBL 600MG N100
11.22€, Feb‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Osta
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.
IBUMETIN 400mg  tabletes N100

 .

Pakendi infoleht: teave kasutajale Ibumetin 200 mg õhukese polümeerikattega tabletid

Ibuprofeen

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui pärast 4 ööpäeva möödumist te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Vt lõik 4.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Ibumetin j a milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaja teada enne Ibumetini kasutamist

3.   Kuidas Ibumetini kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Ibumetini säilitada

6.   Pakendi sisu ja muu teave

1.   Mis ravim on Ibumetin ja milleks seda kasutatakse

Ibumetin on mittesteroidne põletikuvastane aine (MSPVA), mis toimib põletikuvastaselt, valuvaigistavalt ja palavikku alandavalt.

Ibumetini kasutatakse nõrga kuni mõõduka valu, düsmenorröa (valulik menstruatsioon) ja palaviku korral.

2. Mida on vaja teada enne Ibumetini kasutamist Ärge kasutage Ibumetini:

-   kui olete ibuprofeeni või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline;

-   kui te olete allergiline teiste MSPVA-de või atsetüülsalitsüülhappe suhtes (nt on esinenud astmat);

-   kui teil on või on kunagi olnud mao- ja/või kaksteistsõrmiksoole haavandtõbi, seedetrakti verejooks või seedetrakti mulgustus;

-   kui teil esineb soodumus veritsuste tekkeks (nt trombotsüütide vähene hulk veres);

-   kui teil on raske südame-, neeru- või maksapuudulikkus;

-   kui teil on maksatsirroos (maksarakkude hävimine ja maksa sidekoestumine);

-   kui teil on ravile halvasti alluv kõrgenenud vererõhk;

-   raseduse 3. kolmandikust.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Kui teil on:

-   häirunud südame-, maksa- või neerufunktsioon;

-   astma;

-   mõni teadaolev infektsioon;

-   verehüübivuse häired;

-   süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu süsteemne sidekoehaigus;

-   põletikuline soolehaigus (haavandiline koliit või Crohni tõbi).

Kui te kasutate samaaegselt mõnda teist ravimit - vt lõik „Muud ravimid ja Ibumetin“.

Patsientidel, kellel esineb süsteemne erütematoosne luupus või mõni muu sidekoehaigus, võib esineda suurem risk aseptilise meningiidi tekkeks.

Ibuprofeen võib kahjustada viljakust, mistõttu seda ei soovitata kasutada rasestuda soovivatel naistel. Rasestumisraskustega ning viljatuse uuringutel olevatel naistel tuleb kaaluda ravi katkestamist ibuprofeeniga.

Eakatel esineb kõrvaltoimeid, eriti seedetrakti kõrvaltoimeid, sagedamini.

Informeerige oma arsti mis tahes ebatavalisest seedetrakti sümptomist (näiteks seedetrakti verejooksust), eriti kui need ilmnevad ravi algul. Kui ibuprofeenravi ajal tekib seedetrakti verejooks või haavand, tuleb ravi kohe katkestada.

Põletikuvastaseid/valuvaigistavaid ravimeid, nagu ibuprofeen võib seostada infarkti- või insuldiriski vähese suurenemisega, eriti kui seda kasutatakse suurtes annustes. Ärge ületage soovitatud annust ega ravi kestust.

Enne Ibumetini võtmist pidage nõu oma arsti või apteekriga järgmistel juhtudel:

-   kui teil on südameprobleemid, nagu südamepuudulikkus või rinnaangiin (valu rinnus), või kui teil on olnud südameinfarkt, šunteerimine, perifeersete arterite haigus (halb verevarustus jalgades või jalalabades ahenenud või ummistunud arterite tõttu või mis tahes tüüpi insult (sh miniinsult või transitoorne isheemiline atakk (TIA));

-   kui teil on kõrge vererõhk, diabeet või kõrge kolesteroolitase, kui teie perekondlikus anamneesis esineb südamehaigusi või insulti või kui suitsetate.

MSPVA-de kasutamisel on väga harva tekkinud tõsised nahakahjustused. Katkestage otsekohe Ibumetini manustamine ja pöörduge arsti poole, kui ilmneb nahalööve, limaskesta kahjustus või mõni muu ülitundlikkuse sümptom.

Vedelikupuudusega lastel ja noorukitel on oht neerukahjustuse tekkeks.

Enne Ibumetini kasutamist pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Muud ravimid ja Ibumetin

Ibumetin võib mõjutada teiste ravimite toimet ja vastupidi. Nende ravimite hulka kuuluvad näiteks:

-   antikoagulandid (st vedeldavad verd ja takistavad verehüüvete tekkimist, nt aspiriin ehk atsetüülsalitsüülhape, varfariin, tiklopidiin);

-   vererõhku alandavad ravimid (AKE inhibiitorid, nt kaptopriil, beetablokaatorid, nt atenolool, angiotensiin II retseptori antagonistid, nt losartaan).

Ibuprofeeni kasutamisel koos kortikosteroidide (hormoonid raskete põletikuliste haiguste raviks), trombotsüütide agregatsiooni inhibiitorite (aspiriin), teiste MSPVA-dega või serotoniini tagasihaarde inhibiitoritega (antidepressandid) suureneb risk seedetrakti haavandi ja verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen tugevdab mõnede verehüübimist pärssivate ravimite toimet ja seetõttu esineb suurem risk verejooksu tekkeks.

Ibuprofeen võib vähendada mõnede diureetikumide (vett väljutavad ravimid) toimet.

Ibuprofeen võib soodustada liitiumipreparaatide (kasutatakse depressiooni raviks), metotreksaadi (kasutatakse reumaatiliste haiguste ja kasvajate raviks), tsüklosporiini (immuunsüsteemi aktiivsust pärssiv ravim) ja takroliimuse (neerusiirdamise järgselt kasutatav ravim) toksilisuse teket.

Probenetsiid (podagraravim) võib pikendada ibuprofeeni eritumist organismist.

Ka mõned teised ravimid võivad mõjutada Ibumetin ravi või vastupidi. Seetõttu küsige alati nõu arstilt või apteekrilt, enne kui kasutate Ibumetini koos teiste ravimitega.

Rasedus, imetamine ja viljakus

Kui te olete rase, imetate või arvate end olevat rase või kavatsete rasestuda, pidage enne selle ravimi kasutamist nõu oma arsti või apteekriga.

Ibuprofeeni ei ole soovitatav manustada raseduse 1. ja 2. kolmandikul ning on vastunäidustatud alates raseduse 3. kolmandikust.

Ibuprofeen eritub rinnapiima. Pikemaaegse ravi vajadusel on soovitatav rinnaga toitmine lõpetada.

Ibumetin sisaldab laktoosmonohüdraati

Ravim sisaldab abiainena laktoosmonohüdraati. Kui arst on teile öelnud, et te ei talu teatud suhkruid, peate te enne ravimi kasutamist konsulteerima arstiga.

3. Kuidas Ibumetini kasutada

Võtke seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Nõrk kuni mõõdukas valu ja palavik. Täiskasvanule 2 tabletti (400 mg), seejärel vajaduse korral 1 tablett (200 mg) või 2 tabletti (400 mg) mitte sagedamini kui iga 4 tunni järel. Maksimaalne ööpäevane annus nõrga kuni mõõduka valu ja palaviku korral ei tohi ületada 1200 mg.

Ibumetini ei tohi ilma arsti ettekirjutuseta kasutada valu korral kauem kui 6 ööpäeva jooksul, teadmata põhjusega palaviku korral kauem kui 3 ööpäeva jooksul ega ületada soovituslikku annust.

Samuti tuleb arstiga konsulteerida juhul, kui sümptomid halvenevad enam kui 4 ööpäevase kasutamise järgselt.

Lapsele 20...40 mg/kg ööpäevas, jaotatuna 3...4 annuseks. Lastele kehakaaluga üle 20 kg manustatakse 200 mg 3 korda ööpäevas; kehakaaluga üle 30 kg 200.. .400 mg 3 korda ööpäevas ja üle 40 kg kaaluvatele lastele 400 mg 3 korda ööpäevas.

Kui üle 6 kuu vanustel lastel ja noorukitel on vajalik ravi üle 3 ööpäeva või sümptomid halvenevad, siis tuleb konsulteerida arstiga.

Primaarse düsmenorröa sümptomaatiline ravi: soovitatav annus on 2 tabletti (400 mg). Annustamist võib korrata iga 4 tunni järel vastavalt vajadusele.

Tabletid neelatakse tervelt, vajadusel võib tablette ka närida või peenestada, peale juua vett. Võttes tablette söögi ajal, väheneb maoärrituse tekke võimalus.

Kui teil on tunne, et Ibumetini toime on liiga tugev või liiga nõrk, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Kui te võtate Ibumetini rohkem kui ette nähtud

Kui te olete manustanud Ibumetini ettenähtust rohkem või kui lapsed on kogemata seda ravimit võtnud, pöörduge koheselt arsti poole või lähimasse haiglasse, et saada teavet võimalike ohtude ja vajalike ravimeetmete kohta.

Üleannustamise sümptomite hulka kuuluvad iiveldus, kõhuvalu, oksendamine (võib olla veresegune), peavalu, kohin kõrvus, meeltesegadus ja värelev silmade liikumine. Eriti suurte annuste korral võib esineda uimasus, valu rinnus, südamepekslemine, teadvusekaotus, krambid (pealmiselt lastel), nõrkus ja peapööritus, liigutuste koordinatsioonihäired, veri uriinis, külmatunne kehas, hingamisprobleemid ning maksa- ja neerutalitluse häireid. Võib väheneda vere hüübimisvõime.

Üleannustamise nähtude korral võtke ravimi pakend kaasa ja pöörduge arsti poole.

Kui teil on lisaküsimusi selle ravimi kasutamise kohta, pidage nõu oma arsti või apteekriga.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 10-st): kõhulahtisus, ülakõhu vaevused.

Sageli esinevadkõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 100-st):

nahalööve, kerge ja mööduv peavalu, pearinglus, tinnitus (kõrvade kumisemine), vedelikupeetus, tursed, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhukinnisus, kõhukrambid või -valu.

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed (rohkem kui 1-l kasutajal 1000-st):

muutused maksatalitlust iseloomustavates vereanalüüsides, südame paispuudulikkus, unetus, närvilisus, kõrgenenud vererõhk, astmahood, mao- või kaksteistsõrmiksoole haavand veritsuse ja/või mulgustumisega, seedetrakti verejooks, jämesoolepõletik ja põletikuline soolehaigus.

Harva ja väga harva esinevad kõrvaltoimed (vähem kui 1-l kasutajal 1000-st): erinevad nahakahjustused (lööbed, punetus, villid, naha ketendus, koorumine), naha tundlikkus päikesevalgusele, muutused verepildis, vere hüübivushäired, unisus, depressioon, segasus, ajukelmepõletik ja ekstrapüramidaalsed häired (ebatavalised näo ja keha liigutused, rahutus ja värinad), rasked maksa- ja neerukahjustused, suutmatus süveneda ja kognitiivsed häired (tunnetushäired), silmakahjustused - erinevad nägemishäired ja vikerkesta-ripskehapõletik, juuste väljalangemine, küüntekahjustus, veresoonte põletik.

Võib esineda raskekujuline nahareaktsioon, mida nimetatakse DRESSiks. DRESS sümptomid on nahalööve, palavik, lümfisõlmede turse ja eosinofiilide (teatud tüüpi valgete vererakkude) arvu suurenemine.

Kõrvaltoimetest teavitamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud. Kõrvaltoimetest võite ka ise teavitada www.ravimiamet.ee kaudu. Teavitades aitate saada rohkem infot ravimi ohutusest.

5. Kuidas Ibumetini säilitada

Hoida temperatuuril kuni 25 °C.

Hoidke seda ravimit laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil. Kõlblikkusaeg viitab selle kuu viimasele päevale.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave Mida Ibumetin sisaldab

-   Toimeaine on ibuprofeen. Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 200 mg ibuprofeeni.

-   Teised abiained on kartulitärklis, kroskarmelloosnaatrium, laktoosmonohüdraat, magneesiumstearaat, hüpromelloos 15 (E 464), mikrokristalliline tselluloos (E 460), propüleenglükool, talk, kolloidne veevaba ränidioksiid.

Kuidas Ibumetin välja näeb ja pakendi sisu

Ibumetin 200 mg tablett on valge ümmargune kumerate pindadega õhukese polümeerikattega tablett. 100 tabletti plastikpurgis.

Müügiloa hoidja ja tootja

Takeda Pharma AS Jaama 55B 63308 Põlva Eesti

Telefon: +372 617 7669

Infoleht on viimati uuendatud aprillis 2018.

5/5 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud