apteka.lvFarma24.info

Apteegi pakkumised-Hind-Pakkumus APTEEGI PAKKUMISED
LÄTI APTEEGI KAART ARSTID MEDITSIINILINE ABI
Ravimi ja analoogi otsing-HindRAVIMI OTSING TÄHESTIKULISES JÄRJEKORRAS
Geomeetriline keskkond GEOMEETRILINE KESKKOND
 

NIZORAL TBL 200MG N30

Ravimite põhjenduseta kasutamine võib tervisele kahjulik olla! Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte! Klient nõustub, et kasutab Veebilehte täielikult oma vastutusel ning vabastab apteegi mistahes ja kogu vastutusest, mis seondub Veebilehe kasutamisega Kliendi poolt võib Veebilehel avaldatud teabele tuginemisel.

Peale 2020-May-30
NIZORAL-Ravim/preparaat-Tabletidumbkaudselt,te võite osta"NIZORAL TBL 200MG N30 " Riias linnas,Lätis järgmise hinnaga:

  • 28.61€  31.86$  25.77£  2244Rub  300SEK  127PLN  111.76₪ 


ATC koodJ02AB02 

Aktiivsed ained: Ketoconazolum

 


Tootja firma: Janssen Pharmaceut.

 Ravim antakse välja retseptina (℞) 

Nimekiri ravimeid, tooteid või sarnase nimega toodetest *
Toote nimetus/ravim  Hinnad Apteegi võrgustik
NIZORAL SHAMPOON 20MG/G 60ML
10.09€ , Apr‑2020 Apteek Eesti Valga südameapteek (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL SHAMPOON 20MG/G 60ML
10.09€, May‑2020 Apteek Eesti Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Eesti)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 2%, 60ML (Janssen Pharmaceut.)
11.92€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.e-menessaptieka.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 2% 60ML
11.95€, May‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL 20 MG/G ŠAMPŪNS 60ML N1
11.95€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Azeta SIA, cieša sadarbībā ar Euroaptieka (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL 2% ŠAMPŪNAS 120ML N1LI (ACT)
12.28€, May‑2020 Interneti apteek Leedu Mano vaistine LT (Leedu)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 2% 60ML
12.89€, May‑2020 Interneti apteek Latvija medikaments.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL 20 MG/G ŠAMPŪNS, 60ML (Janssen Pharmaceut.)
12.90€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 60ML
12.90€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 2% 120ML
15.14€, May‑2020 Interneti apteek Latvija internetaptieka.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL ŠAMPŪNS 120ML PI EL
17.74€, May‑2020 Interneti apteek Latvija www.apotheka.lv (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
NIZORAL 2% ŠAMPŪNS, 120ML (Janssen Pharmaceut.)
18.56€, May‑2020 Interneti apteek Latvija Saules aptieka (Lätis)Ostu tegemiseks mine müüja juurde
* This table was compiled fully automatically, independently from any advertisers, transparently and without any modification relaying the open offers available on the mentioned dates.Õigusaktide kohaselt lubatakse Lätis läbi interneti levitada ainult ilma retseptita ravimeid.
NIZORAL šampūns 2% 60ml
Pakendi infoleht: teave kasutajale Nizoral, 20 mg/g šampoon

Ketokonasool

Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Kasutage seda ravimit alati täpselt nii, nagu on kirjeldatud selles infolehes või nagu arst või apteeker on teile selgitanud.

-   Hoidke infoleht alles, et seda vajadusel uuesti lugeda.

-   Lisateabe saamiseks pidage nõu oma apteekriga.

-   Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

-   Kui te ei tunne end paremini või tunnete end halvemini, peate võtma ühendust arstiga.

Infolehe sisukord

1.   Mis ravim on Nizoral j a milleks seda kasutatakse

2.   Mida on vaj a teada enne Nizoral šampooni kasutamist

3.   Kuidas Nizoral šampooni kasutada

4.   Võimalikud kõrvaltoimed

5.   Kuidas Nizoral šampooni säilitada

6.   Pakendi sisu j a muu teave

1. Mis ravim on Nizoral ja milleks seda kasutatakse

Nizoral šampoon on seentevastane ravim (nahaseened, pärmiseened, nt kandidiaas). Šampooni kasutatakse ketokonasoolile tundlike naha seenhaiguste korral, haigustunnusteks on:

-   juustealuse naha ketendus (peakõõm);

-   peanaha rasuvooluseline põletik (seborroiline dermatiit).

Nizoral šampoon ravib ja aitab vältida nimetatud haigusi.

2. Mida on vaja teada enne Nizoral šampooni kasutamist Ärge kasutage Nizoral šampooni

Kui te olete ketokonasooli või selle ravimi mis tahes koostisosade (loetletud lõigus 6) suhtes allergiline. Tunnuseks on naha punetus ja sügelemine pärast šampooni kasutamist.

Hoiatused ja ettevaatusabinõud

Nagu teistegi šampoonide puhul, vältige šampooni sattumist silma. Kui see siiski juhtub, loputage rohke veega.

Muud ravimid ja Nizoral

Kortikosteroidid (kortisooni-tüüpi ravimid) kreemi, salvi või lahusena: kui te kasutate sellist ravimit, pidage enne Nizoral šampooniga ravi alustamist nõu oma arsti või apteekriga. Te võite alustada ravi Nizoral šampooniga kohe, kuid kortikosteroidi kasutamist ei tohi järsku lõpetada. Nahk võib hakata punetama ja sügelema. Jätkake kortikosteroid-ravi alljärgnevalt:

-   manustage samu koguseid 1 nädala jooksul;

-   järgneva 1...2 nädala jooksul vähendage järk-järgult manustamise sagedust;

-   seejärel lõpetage kortikosteroidi kasutamine täielikult.

Vähimagi kahtluse korral pidage nõu oma arsti või apteekriga.

Rasedus ja imetamine

Nizoral šampooni võib raseduse ja imetamise ajal kasutada. Teadaolevad riskid Nizoral šampooni kasutamisel raseduse või imetamise ajal puuduvad.

3. Kuidas Nizoral šampooni kasutada

Nizoral 20 mg/g šampoon on näidustatud noorukitel ja täiskasvanutel.

Pesta nakatunud kohti ja lasta enne loputamist šampoonil toimida 3.. .5 minutit.

Veenduge, et pestud saab ka peanahk, mitte ainult juuksed. Ühekordseks pesuks piisav kogus on peotäis šampooni. Kasutussagedus sõltub haigusest.

Kõõma ja seborröa puhul pesta 2...4 nädala jooksul kaks korda nädalas. Haiguse kordumise vältimiseks pesta üks kord nädalas või üle nädala.

Kui te kasutate Nizoral’i rohkem kui ette nähtud

Nizoral šampooni ei tohi alla neelata. Juhusliku allaneelamise korral võtke ühendust oma arstiga. Informatsioon arstile ravimi üleannustamise korral

Juhuslikul allaneelamisel tuleb kasutada toetavaid ja sümptomaatilisi meetmeid. Aspiratsiooniohu vältimiseks ei peaks esile kutsuma oksendamist ega teostama maoloputust.

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik ravimid, võib ka see ravim põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Aeg-ajalt võivad tekkida (>1/1000 kuni <1/100):

-   manustamiskoha reaktsioonid (punetus,    naha ärritusnähud,    sügelus,    muu nahareaktsioon)

-   naha kuivus, lööve, juuksekadu, juuste tekstuuri    muutused,    põletustunne    nahal

-   suurenenud pisaravool

-   maitsetundlikkuse häired

-   karvanääpsu põletik

Harva võivad tekkida (>1/10 000 kuni <1/1000):

-   ülitundlikkusreaktsioon

-   silma ärritus

-   akne, kontaktdermatiit, nahakahjustus,    naha ketendus

-   manustamiskoha ülitundlikkus,    mädakolded manustamiskohal

-   maitsetaju häire

Teadmata sagedusega kõrvaltoimed (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel):

-   angioödeem (näo- ja limaskestade turse)

-   nõgestõbi

-   juuksevärvi muutus

Kui te ei talu šampooni, lõpetage ravi.

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime pidage nõu oma arsti või apteekriga. Kõrvaltoime võib olla ka selline, mida selles infolehes ei ole nimetatud.

5. Kuidas Nizoral šampooni säilitada

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Hoida temperatuuril kuni 25°C.

Kasutuskõlblikuna säilib ravim ka puutumata pakendis vaid teatava aja. Ärge kasutage seda ravimit pärast kõlblikkusaega, mis on märgitud pakendil.

Ärge visake ravimeid kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Küsige oma apteekrilt, kuidas visata ära ravimeid, mida te enam ei kasuta. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

6. Pakendi sisu ja muu teave

Mida Nizoral sisaldab

-   Toimeaine on ketokonasool. Üks gramm šampooni sisaldab 20 milligrammi ketokonasooli.

-   Teised abiained on naatriumlaurüüleetersulfaat, dinaatriummonolaurüüleetersulfosuktsinaat, kookospähkli rasvhapete dietanoolamiid, laurdimoonium - hüdrolüüsitud loomne kollageen, makrogool 120-metüülglükoosdioleaat, naatriumkloriid, vesinikkloriidhape, imiiduurea, lõhnaained, naatriumhüdroksiid, naatriumerütrosiin ja puhastatud vesi.

Kuidas Nizoral välja näeb ja pakendi sisu

Nizoral šampoon on läbipaistev roosa värvusega spetsiifilise lõhnaga viskoosne vedelik.

Valge HDPE pudel polüpropüleenist korgiga.

Nizoral šampoon on saadaval 60- ja 100-milliliitrilistes pudelites.

Müügiloa hoidja

McNeil Products Limited

c/o Johnson & Johnson Limited

Foundation Park, Roxborough Way

Maidenhead, Berkshire, SL6 3UG

Ühendkuningriik

Tootja

Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgia

Infoleht on viimati uuendatud augustis 2013 Märkuse allikas, kasutatava toote juhised (ravimid):Republic of Estonia State Agency of Medicines• Pildid on illustratiivsed Ravimeid. Saidil olevad pildid võivad erineda tegelikusest.


[*1]

DDD. Andema allikas: Maailma Terviseorganisatsiooni koostöös narkootikumide statistika metoodika keskus - [Nov-2015]


Tagasi


Apteekidele ja poodidele toidulisandid Reklamijad Projektist Top.LV

© 2011-2020 Farma24.info. Kõik hääled kaitstud