apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

COLDANGIN PASTILAS N24

Uz 2017-Dec-15
COLDANGIN-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "COLDANGIN PASTILAS N24" Rīgā, Latvijā ir:

 • 6.34€  7.44$  5.57£  438Rub  62.8SEK  27PLN  26.38₪ 

COLDANGIN sūkājamās tabletes, N24


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes COLDANGIN PASTILAS N24     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsR02AA20
 Aktīvās vielas: Dažādi


 Ražotājs, zīmols: Sigmapharm. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
COLDANGIN SŪKĀJAMĀS TABLETES N24
4.09€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
COLDANGIN SŪKĀJAMĀS TABLETES, N24
6.15€ Meness aptieka (Dec-2017)
COLDANGIN TABLETES N24
8.03€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
COLDANGIN TABLETES N24


Saskaņots ZVA 18.03.2010 .

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS COLDANGIN 1,5 mg/ 0,8 mg sūkājamās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra sūkājamā tablete satur:

2,4- dihlorbenzilspirtu (Dichlorobenzylii alcoholum) 1,5 mg 6-n- amilmeta- krezolu (Amylmetacresolum)    0,8 mg

Palīgvielas: aspartāms (E951)    1,5 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Sūkājamās tabletes. Tabletes ir apaļas, plakanas, iedzeltenā krāsā.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Mutes dobuma un rīkles iekaisumu un katarālu infekciju ārstēšanai (piem., smaganu iekaisumi, mutes gļotādas čūlaini iekaisumi, rīkles un balsenes iekaisumi, aizsmakums un kakla sāpes).

4.2    Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem un bērniem no 6 gadu vecuma.

Devas:

akūtos gadījumos lieto pa vienai tabletei ik 2-3 stundas, ne vairāk kā 8 tabletes dienā, profilaktiski pa vienai tabletei 2-3 reizes dienā.

COLDANGIN jālieto tik ilgi, kamēr izzūd akūtie simptomi, vidēji 8-10 dienas. Lietojot COLDANGIN, vienlaicīgi nelietot pārtiku un dzērienus.

Lietošanas veids:

Ļaut tabletei lēnām izkust mutē.

4.3    Kontrindikācijas

-Paaugstināta jutība pret kādu no aktīvajām vielām vai palīgvielām.

-Neiesaka lietot bērniem līdz 6 g.v.,sakarā ar aspirācijas risku.

4.4    īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

•    Tabletes satur aspartāmu (fenilalanīna avots), tāpēc preparātu ar piesardzību lietot fenilketonūrijas slimniekiem.

•    Ja ārstēšanas gaitā sūdzības saglabājas, nepieciešama LOR speciālista konsultācija un diagnozes precizēšana.

•    COLDANGIN sūkājamās tabletes nesatur cukuru, tādēļ tās var lietot diabēta slimnieki.

Vienlaicīgi lietojot uzturu un dzērienus kopā ar COLDANGIN sūkājamām tabletēm, COLDANGIN darbība var pavājināties. Tādēļ COLDANGIN ieteicams lietot starp ēdienreizēm un neuzdzerot šķidrumu.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Lietojot medikamentus, kas satur antibiotikas, darbība var pavājināties, tādēļ COLDANGIN sūkājamās tabletes neiesaka lietot vienlaikus ar šādiem medikamentiem.

COLDANGIN sūkājamās tabletes pavājina linkomicīna uzsūkšanos, ja tos lieto vienlaikus.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība.

Pētījumos uz dzīvniekiem nav pierādīta tieša vai netieša kaitīga ietekme attiecībā uz reproduktīvo toksicitāti, tādēļ, ja nepieciešams, COLDANGIN sūkājamās tabletes var lietot grūtniecības laikā.

Zīdīšana.

Nav pierādīts, ka 2,4- dihlorbenzilspirts un 6-n-amilmeta-krezols izdalītos mātes pienā. Tādēļ individuālos gadījumos ārsts var izlemt par krūts barošanas pārtraukšanu COLDANGIN lietošanas laikā.

4.7 Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav nepieciešama īpaša piesardzība.

4.8 Blakusparādības

Blakusparādibas tiek ziņotas šādā biežumā:

Ļoti biežas Biežas Retākas Retas Ļoti retas

( ≥ 1/10)

( ≥ 1/100 līdz < 1/ 10 )

( ≥ 1/1,000 līdz < 1/ 100 )

( ≥ 1/10,000 līdz < 1/ 1,000 )

( ≥ 1/10,000) nav zināmas (nav iespējams paredzēt pēc pieejamiem datiem)

Kopuma COLDANGIN sukajamas tabletes ir labi panesamas.

Ādas un zemadas audu reakcijas.

Retakas: alerģiskas reakcijas.

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pardozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiska grupa: antiseptisks līdzeklis rīkles un balsenes slimību arstēšanai.

ATĶ kods: R02A A20

COLDANGIN sukajamas tabletes satur divas savstarpēji viena otru papildinošas antiseptiskas vielas, kas darbojas uz plašu baktēriju spektru: lielako daļu patogēno grampozitīvo un gramnegatīvo baktēriju. Pretvīrusu darbība in vitro pieradīta maisījumam pret gripas A, respriratoro sinticialo vīrusu (RSV) un respiratora sindroma koronovīrusu (SARS-CoV).

Tabletei izkustot mutē, vienlaicīgi tiek dezinficēts mutes dobums un rīkle.

Tadēļ atri tiek panakta simptomu uzlabošanas.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

2,4-dihlorbenzilspirts tiek metabolizēts par 2,4-dihlorbenzoskabi, kas talak skabes vai glicīna konjugata veida izdalas caur nierēm.

Amilmetakrezols daļēji oksidējas par atbilstošo karbonskabi un izdalas caur nierēm glikuronīda veida.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Nav datu, kas liecinatu par īpašu risku cilvēkam ieteikto devu robežas.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Palīgvielu saraksts

Aspartams (E951), palatinīts, citronskabe, mentols, dabiskas smaržvielas.

6.2 Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C

Sargāt no gaismas. Uzglabāt ārējā iepakojumā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/ alumīnija- blisteriepakojums. Iepakojumā 12 un 24 gab.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

SIGMAPHARM Arzneimittel GmbH&CoKG, Leystraße 129, Vīne, 1200

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

99-0610

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

08.09.1999./ 2004

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2009. gada 21.decembris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!