apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

MYCOSYST CPS 150MG N2

Uz 2017-Oct-18
MYCOSYST-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "MYCOSYST CPS 150MG N2" Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.10€  13.16$  10.02£  759Rub  106.4SEK  47PLN  45.94₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "MYCOSYST CPS 150MG N2" ###

 ATĶ kods: J02AC01Aktīvās vielas: Fluconazolum

 Ražotājs, zīmols: Gedeon Richter. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
MYCOSYST CAPS 150MG N2
9.21€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Sep-2017)
MYCOSYST CPS 150MG N2
11.10€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 01.12.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Mycosyst 150 mg cietās kapsulas

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra cietā kapsula satur 150,0 mg flukonazola (fluconazolum). Palīgviela: katra cietā kapsula satur 148,5 mg bezūdens laktozes. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Cietās kapsulas.

Cietās želatīna kapsulas ir „1” izmēra; augšējā daļa ir zila, bet apakšējā - balta, pildītas ar baltu pulveri.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Flukonazols ir indicēts sekojošu, sēnīšu izraisītu infekciju ārstēšanai, par kurām zināms, ka tās ir, vai iespējams ir jutīgas uz flukonazolu:

- maksts kandidoze, kas nav pietiekami ārstēta lokāli.

Ir jāievēro oficiālās vadlīnijas par pareizu pretsēnīšu preparātu lietošanu.

4.2    Devas un lietošanas veids

Dienas deva ir atkarīga no sēnīšu infekcijas veida un smaguma pakāpes.

Infekciju, kuru terapijai ir nepieciešamas vairākas preparāta devas, ārstēšana ir jāturpina tik ilgi, līdz klīnisko un laboratorisko izmeklējumu rezultāti pierāda, ka sēnīšu infekcijas aktivitāte ir samazinājusies. Nepietiekami ilgas terapijas rezultātā ir iespējams aktīvās infekcijas recidīvs.

Pieaugušie

Maksts kandidoze: 150 mg vienreizējas devas veidā.

Lietošana bērniem

Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam lietot flukonazolu nav atļauts, jo nav pietiekami pierādīta tā efektivitāte un lietošanas drošība. Gadījumos, kad nepastāv terapeitiska alternatīva, ir jālieto turpmāk ieteiktās devas.

Tāpat kā ārstējot līdzīgas infekcijas pieaugušajiem, ārstēšanas ilgums jānosaka, ņemot vērā klīnisko un mikoloģisko atbildes reakciju. Bērniem maksimālā dienas deva ir 400 mg un pārsniegt šo devu nav atļauts.

Bērniem, kuri nespēj zāles lietot iekšķīgi, šīs kapsulas ir nepiemērotas.

Tomēr bieži nepieciešamā deva mg/kg (skat. zemāk) nav sasniedzama, lietojot kapsulas.

Bērni, kas jaunāki par 4 nedēļām:

Gļotādu kandidoze: ieteicamā flukonazola deva ir 3 mg/kg dienā. Lai ātrāk sasniegtu līdzsvara koncentrāciju, pirmajā dienā var lietot 6 mg/kg lielu piesātinošo devu.

Sistēmiska kandidoze un kriptokoku infekcijas: 6 - 12 mg/kg dienā, atkarībā no slimības smaguma pakāpes.

Candida infekciju profilakse bērniem ar neitropēniju: 3 - 12 mg/kg dienā atkarīgi no neitropēnijas smaguma pakāpes un ilguma (skatīt pieaugušajiem paredzētās devas).

Gados vecāki pacienti

Ja pacientam nav nieru darbības traucējumu pazīmju, var lietot parasto pieaugušajiem paredzēto devu.

Pacienti (pieaugušie un bērni) ar nieru darbības traucējumiem

Flukonazola ekskrēcija galvenokārt notiek, vielai neizmainītā veidā izdaloties kopā ar urīnu. Ja terapijai ir nepieciešama viena deva, tās lielums nav jāmaina.

Pacientiem ar traucētu nieru darbību, kuriem ir nepieciešamas vairākas preparāta devas, 1. dienā ir jālieto parastā attiecīgās indikācijas gadījumā nepieciešamā deva, kam seko dienas devas, kuru lielumu nosaka pēc šādas tabulas:

Kreatinina klirenss(ml/min)

Ieteicamas devas procentuālais lielums

> 50

100%

< 50 (dialīzi neveic)

50%

Regulāra dialīze

100% pēc katra dialīzes seansa

Bērniem ar nieru darbības traucējumiem deva ir jāpielāgo saskaņā ar norādījumiem attiecībā uz pieaugušajiem un atkarīgi no nieru darbības traucējumu smaguma pakāpes.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem flukonazols jālieto piesardzīgi.

Lietošanas veids

Mycosyst 150 mg cietās kapsulas jānorij nesasmalcinātā veidā. Tās ir atļauts lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3 Kontrindikācijas

Flukonazolu nav atļauts lietot pacientiem ar diagnosticētu paaugstinātu jutību pret flukonazolu, citiem azola atvasinājumiem vai jebkuru no palīgvielām.

Flukonazolu nav atļauts lietot pacientiem, kuri lieto cisaprīdu, terfenadīnu vai astemizolu (skatīt apakšpunktu 4.5).

Flukonazolu nav atļauts lietot pacientiem ar iedzimtu, pierādītu QT intervāla pagarinājumu.

Flukonazolu nav atļauts lietot vienlaicīgi ar citām zālēm, kuras pagarina QT intervālu, piemēram, IA un III klases antiaritmiskie līdzekļi.

Flukonazolu nav atļauts lietot pacientiem ar elektrolītu disbalansu, īpaši hipokaliēmiju un hipomagniēmiju.

Flukonazolu nav atļauts lietot pacientiem ar klīniski nozīmīgu bradikardiju, aritmiju vai smagu sirds mazspēju.

Flukonazols ir kontrindicēts grūtniecības un zīdīšanas laikā. Vienīgais izņēmums ir draudi pacienta dzīvībai.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Retos gadījumos pacientiem, kuri miruši no smagām slimībām un saņēmuši lielas devas flukonazola, autopsijā atrod aknu nekrozi. Šie pacienti saņēmuši arī vienlaikus arī citas zāles, no kurām dažas bijušas iespējami hepatotoksiskas un aknu nekrozi varēja izraisīt tās vai nopietnā saslimšana.

Acīmredzama cēloņsakarība starp hepatotoksicitāti un flukonazola kopējo dienas devu un terapijas ilgumu, kā arī pacienta dzimumu vai vecumu nav novērota. Vairumā gadījumu pēc terapijas pārtraukšanas hepatotoksiskā iedarbība parasti izzūd.

Tā kā risku pilnīgi izslēgt nevar, pacienti, kuriem attīstās patoloģiski aknu izmeklējumu rezultāti flukonazola lietošanas laikā, terapijas laikā ir rūpīgi jākontrolē. Flukonazola terapija jāpārtrauc, ja terapijas laikā attīstās simptomi un sindromi, kas liecina par aknu patoloģiju.

Pacientiem ar aknu darbības traucējumiem flukonazols jālieto piesardzīgi.

Retos gadījumos flukonazola terapijas laikā pacientiem ir attīstījušās eksfoliatīvas ādas reakcijas, piemēram, Stīvensa-Džonsona sindroms un toksiska epidermas nekrolīze. Izteiktāku tendenci attīstīties smagām ādas reakcijām pret daudzām zālēm novēro AIDS slimniekiem. Ja izsitumi attīstās pacientam, kam tiek ārstēta virspusēja sēnīšu infekcija un pastāv uzskats, ka izsitumi ir attiecināmi uz flukonazola lietošanu, turpmāka terapija ar šo preparātu ir jāpārtrauc. Ja izsitumi attīstās pacientiem ar invazīvām/sistēmiskām sēnīšu infekcijām, tie ir rūpīgi jākontrolē un bullozu ādas bojājumu vai multiformās eritēmas attīstības gadījumā flukonazola lietošana ir jāpārtrauc.

Retos gadījumos ir aprakstītas anafilaktiskas reakcijas (skatīt apakšpunktu 4.8).

Flukonazolu nedrīkst lietot, ja ir iedzimts vai dokumentēts iegūts QT intervāla pagarinājums (skatīt apakšpunktu 4.3)

Laktozes nepanesība: 150 mg cietā kapsula satur attiecīgi 148,5 mg laktozes. Pacientiem ar retām iedzimtām patoloģijām, kas raksturīgas ar galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes - galaktozes absorbcijas traucējumiem šīs zāles lietot nav atļauts.

Ja kreatinina klirenss ir mazaks par 50 ml/ml, flukonazola deva ir jasamazina (skatīt apakšpunktu 4.2).

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Šādas kombinācijas ir kontrindicētas

Cisaprīds (CYP3A4 substrāts)

Pacientiem, kuri vienlaicīgi ar flukonazolu ir saņēmuši cisaprīdu, ir aprakstītas sirds patoloģijas, tostarp arī torsades de pointes. Vienlaicīga flukonazola un cisaprīda lietošana ir kontrindicēta.

Terfenadīns (400 mg vai lielākas devas, CYP3A4 substrāts)

Tā kā pacientiem, kuri kopā ar azola grupas pretsēnīšu līdzekļiem ir saņēmuši terfenadīnu, pēc QTc intervāla pagarināšanās ir novērota smaga sirds aritmija, ir veikti mijiedarbības pētījumi. Viena pētījuma laikā, lietojot 200 mg flukonazola dienā, nekāda QTc intervāla pagarināšanās nav novērota. Cita pētījuma laikā, lietojot 400 mg un 800 mg flukonazola dienā, ir pierādīts, ka 400 mg (vai vairāk) flukonazola dienā ievērojami paaugstina vienlaicīgi lietota terfenadīna koncentrāciju plazmā. Vienlaicīga flukonazola un terfenadīna lietošana ir kontrindicēta.

Astemizols (CYP3A4 substrāts)

Astemizola pārdozēšana ir izraisījusi QT intervāla pagarināšanos un smagu sirds kambaru aritmiju, torsades de pointes un sirdsdarbības apstāšanos. Sakarā ar iespējamu smagu, potenciāli letālu ietekmi uz sirdi, vienlaicīga astemizola un flukonazola lietošana ir kontrindicēta.

Pimozīds

Kaut arī nav in vitro vai in vivo pētīts, flukonazola lietošana kopā ar pimozīdu var kavēt pimozīda metabolismu. Paaugstinātā pimozīda koncentrācija var izraisīt QT intervāla pagarināšanos un reti - torsades de pointes rašanos. Flukonazola un pimozīda vienlaikus lietošana ir kontrindicēta.

Sekojošu zāļu līdztekus lietošana nav ieteicama

Eritromicīns

Flukonazola un eritromicīna vienlaicīga lietošana var potenciāli paaugstināt kardiotoksicitātes risku (QT intervāla pagarināšanās, torsades de pointes) un ar to saistīto pēkšņas nāves risku. No šādas kombinācijas jāizvairās.

Sekojošu zāļu līdztekus lietošana prasa piesardzību un devas pielāgošanu

Zāles, kuras ietekmē flukonazola metabolismu

Hidrohlortiazīds

Farmakokinētiskās mijiedarbības pētījumos ar veseliem brīvprātīgajiem, kuri vienlaicīgi saņēma flukonazolu un atkārtotas hidrohlortiazīda devas, flukonazola koncentrācija plazmā palielinājās par 40%. Sakarā ar šādas intensitātes ietekmi pacientiem, kuri vienlaicīgi saņem terapiju ar diurētiskajiem līdzekļiem, flukonazola lietošanas shēma nav jāmaina, tomēr ārstam, kurš ordinē preparātu, šī mijiedarbība ir jāņem vērā.

Rifampicīns (CYP450 induktors)

Vienlaicīgas flukonazola un rifampicīna lietošanas rezultātā flukonazola AUC samazinās par 25%, bet eliminācijas pusperiods - par 20%. Ja flukonazolu un rifampicīnu lieto vienlaikus, jāapsver flukonazola devas palielināšanas nepieciešamība.

Rifabutīns (CYP3A4 substrāts)

Ir ziņojumi, ka vienlaicīgas rifabutīna un flukonazola lietošanas rezultātā serumā palielinās rifabutīna koncentrācija. Pacientiem, kuriem flukonazols ir lietots vienlaikus ar rifabutīnu, ir aprakstīts uveīts. Pacienti, kas vienlaikus saņem rifabutīnu un flukonazolu, ir rūpīgi jānovēro.

Flukonazola ietekme uz citu zāļu metabolismu

Flukonazols ir spēcīgs citohroma P450 (CYP) izoenzīma 2C9 un vidēji spēcīgs CYP3A4 inhibitors. Līdztekus turpmāk minētajiem mijiedarbības veidiem pastāv risks, ka vienlaicīgas flukonazola lietošanas gadījumā plazmā palielināsies citu zāļu, ko metabolizē CYP 2C9 vai CYP3A4 (piemēram, melno rudzu graudu alkaloīdu, HMG-CoA reduktāzes inhibitoru vai hinidīna), koncentrācija. Tādēļ šādu kombināciju lietošanas gadījumos vienmēr ir jāievēro piesardzība, un pacienti ir rūpīgi jākontrolē. Sakarā ar ilgo flukonazola eliminācijas pusperiodu minētā parādība var saglabāties 4 -5 dienas pēc tā lietošanas beigām.

Antikoagulanti (CYP2C9 substrāti)

Varfarīna terapijas laikā vienlaicīgi lietojot flukonazolu, līdz 2 reizēm var palielināties protrombīna laiks. Iespējams, ka šo parādību izraisa CYP2C9 pastarpināto varfarīna metabolisma procesu nomākums. Pacientiem, kuri saņem kumarīna atvasinājumus, ir rūpīgi jākontrolē protrombīna laiks.

Fenitoīns (CYP2C9 substrāts)

200 mg lielu flukonazola devu iekšķīga lietošana vienlaikus ar 250 mg lielām fenitoīna intravenozām devām fenitoīna AUC un Cmin palielina par attiecīgi 75% un 128%. Ja abas vielas ir jāordinē vienlaicīgi, fenitoīna koncentrācija jākontrolē, pielāgojot tā devu, lai uzturētu terapeitisku, bet netoksisku fenitoīna koncentrāciju plazmā.

Alfentanils (CYP3A4 substrāts)

Vienlaicīga 400 mg lielu flukonazola devu lietošana un 20 μg/kg lielu alfentanila devu intravenoza ievade, iespējams, sakarā ar CYP3A4 aktivitātes nomākumu, veseliem brīvprātīgajiem aptuveni 2 reizes palielināja alfentanila AUC10 un par 55% samazināja tā klīrensu. Lietojot šādas kombinācijas, var būt jāpielāgo preparātu devas.

Benzodiazepīni (CYP3A4 substrāti)

Vienlaicīga 400 mg lielu flukonazola un 7,5 mg lielu midazolāma devu perorāla lietošana midazolāma AUC un eliminācijas pusperiodu palielina attiecīgi 3,7 un 2,2 reizes. Ir novērotas arī psihomotora rakstura parādības. Lietojot 100 mg flukonazola dienā un 0,25 mg lielas triazolāma devas, triazolāma AUC un eliminācijas pusperiods palielinājās attiecīgi 2,5 un 1,8 reizes, palielinoties arī tā iedarbības intensitātei un ilgumam. Ja pacientiem ir nepieciešama vienlaicīga terapija ar benzodiazepīnu grupas vielām un flukonazolu, jāapsver nepieciešamība samazināt benzodiazepīna devu. Pacienti ir rūpīgi jākontrolē.

Fluvastatīns

Fluvastatīna un flukonazola mijiedarbības rezultātā fluvastatīna zemlīknes laukums (AUC) var palielināties pat līdz 200%. Atsevišķi pacienti, kas ārstēti ar fluvastatīna dienas devu 80 mg, var tikt pakļauti ievērojamai fluvastatīna koncentrācijas pieaugumam, ja vienlaicīgi tiek ārstēti ar lielām flukonazola devām. Gadījumos, kad flukonazols vai cits iedarbīgs P450 2C9 (CYP2C9) inhibitors tiek nozīmēts pacientiem, kas lieto fluvastatīnu, jāievēro piesardzība. Joprojām ir neskaidri fluvastatīna klīniski nozīmīgie paaugstinātās koncentrācijas plazmā un pagarinātā eliminācijas laika iemesli.

Kalcija kanālu antagonisti

Dažu dihidropiridīna grupas kalcija kanālu antagonistu, tostarp arī nifedipīna, isradipīna, nikardipīna, amlodipīna un felodipīna metabolisma procesos ir iesaistīts CYP3A4. Ir publicēti ziņojumi, ka gadījumos, kad vienlaikus ir lietots itrakonazols un felodipīns, isradipīns vai nifedipīns, ir novērota izteikta perifēra tūska un/vai palielināta kalcija antagonistu koncentrācija serumā. Šāda mijiedarbība varētu būt gaidāma, lietojot arī citus triazola grupas pretsēnīšu līdzekļus. Var būt jāapsver nepieciešamība samazināt kalcija antagonista devu.

Ķīmijterapeitiskie līdzekļi

Didanozīns

Lai gan vienlaicīga didanozīna un flukonazola lietošana didanozīna farmakokinētiku un efektivitāti ietekmē tikai nedaudz, jākontrolē pacienta reakcija uz flukonazolu. Var būt lietderīgi flukonazolu ieņemt kādu laiku pirms didanozīna lietošanas.

Trimetreksāts

Zāles, kuras nomāc P450 enzīmu sistēmas aktivitāti (piemēram, flukonazols), var izraisīt mijiedarbību, kuras rezultātā palielinās trimetreksāta koncentrācija plazmā. Ja nav iespējams izvairīties no vienlaicīgas trimetreksāta un flukonazola lietošanas, rūpīgi jākontrolē trimetreksāta koncentrācija serumā un tā toksicitātes izpausmes (kaulu smadzeņu darbības nomākums, nieru un aknu darbības traucējumi un čūlu veidošanās kuņģa - zarnu traktā).

Zidovudīns

Mijiedarbības pētījumu laikā ir pierādīts, ka, lietojot preparātu vienlaicīgi ar 200 mg vai 400 mg lielām flukonazola dienas devām, zidovudīna AUC palielinās par attiecīgi aptuveni 20 un 70% (iespējams, sakarā ar glikuronizācijas inhibīciju). Pacienti, kuri saņem šo kombināciju, ir jākontrolē attiecībā uz zidovudīna izraisītām nevēlamām blakusparādībām.

Imunosupresanti

Ciklosporīns (CYP 3A4 substrāts)

Farmakokinētikas pētījumā ar pacientiem pēc nieru transplantācijas flukonazola lietošana pa 200 mg dienā lēni palielināja koncentrāciju plazmā. Fluvastatīna un flukonazola mijiedarbības rezultātā fluvastatīna laukums zem līknes (AUC) var palielināties līdz 200%. Pēc kaulu smadzeņu transplantācijas lietojot vienu preparāta devu, ietekme uz ciklosporīna koncentrāciju nav novērota. Lietojot vienlaicīgi ar flukonazolu, jākontrolē ciklosporīna koncentrācija plazmā.

Prednizons (CYP3A4 substrāts)

Pēc 3 mēnešus ilga flukonazola terapijas kursa pārtraukšanas pacientiem, kuri pēc aknu transplantācijas saņēma prednizonu, novēroja Adisona krīzi. Flukonazola lietošanas pārtraukšana izraisīja CYP3A4 aktivitātes palielināšanos, kas izraisīja pastiprinātu prednizona noārdīšanos un Adisona krīzes rašanos. Pacienti, kuri ir saņēmuši ilgstošu flukonazola un prednizona terapiju, pēc flukonazola lietošanas pārtraukšanas ir rūpīgi jākontrolē attiecībā uz virsnieru nepietiekamības pazīmēm.

Takrolīms un sirolīms (CYP3A4 substrāti)

Vienlaicīgi lietojot 100 mg vai 200 mg flukonazola un 0,15 mg/kg lielas takrolīma devas divas reizes dienā, takrolīma Cmin palielinājās attiecīgi 1,4 un 3,1 reizes. Pacientiem, kuriem flukonazols un takrolīms ir lietots vienlaikus, ir aprakstīta toksiska ietekme uz nierēm. Lai gan flukonazola un sirolīma mijiedarbības pētījumi nav veikti, ieteicams kontrolēt sirolīma koncentrāciju, jo var būt nepieciešama tā devas korekcija. Pacienti, kuri vienlaikus saņem takrolīmu vai sirolīmu un flukonazolu, ir rūpīgi jākontrolē attiecībā uz pastiprinātu sirolīma toksicitāti (anēmiju, leikopēniju, trombocitopēniju, hipokaliēmiju un caureju).

Sulfonilurīnvielas atvasinājumi (CYP 2C9 substrāts)

Pierādīts, ka flukonazols pagarina veseliem brīvprātīgajiem vienlaicīgi ievadītu sulfonilurīnvielas grupas zāļu (hlorpropamīda, glibenklamīda, glipizīda un tolbutamīda) pusperiodu plazmā. Diabēta slimniekiem vienlaicīgi lietot flukonazolu un perorālos sulfonilurīnvielas atvasinājumus ir atļauts, tomēr pacienti ir jābrīdina par hipoglikēmijas iespēju.

Perorālie kontracepcijas līdzekli

Ir veikti divi kombinēto perorālo kontracepcijas līdzekļu farmakokinētikas pētījumi, lietojot atkārtotas flukonazola devas. 50 mg lielas flukonazola devas neietekmēja neviena hormona koncentrāciju, bet 200 mg lielas dienas devas etinilestradiola un levonorgestrela AUC palielināja par attiecīgi 40 un 24 %. Tādējādi ir maz ticams, ka šādas flukonazola devas varētu samazināt kombinēto kontracepcijas tablešu efektivitāti.

Amitriptilīns

Amitriptilīnu lietojot kombinācijā ar flukonazolu, vairākos atsevišķos ziņojumos ir aprakstīta paaugstinātas amitriptilīna koncentrācijas attīstība un triciklisko preparātu toksicitāte. Aprakstīts, ka vienlaicīgas flukonazola un nortriptilīna (amitriptilīna aktīvais metabolīts) lietošanas rezultātā ir palielinājusies nortriptilīna koncentrācija. Sakarā ar amitriptilīna toksicitātes risku ir jāapsver nepieciešamība kontrolēt amitriptilīna koncentrāciju un pēc nepieciešamības pielāgot tā devu.

Celekoksibs

Celekoksiba klīnisko pētījumu laikā ir pierādīts, ka, lietojot preparātu kopā ar 200 mg lielām flukonazola devām, celekoksiba koncentrācija plazmā palielinās 2 reizes. Pastāv uzskats, ka šādu mijiedarbību izraisa citohroma P450 2C9 pastarpināto celekoksiba metabolisma procesu nomākums. Pacientiem, kuri saņem arī flukonazolu, celekoksiba terapija ir jāsāk ar vismazāko ieteikto devu.

Losartāns (CYP2C9 substrāts)

Flukonazols inhibē losartāna pārveidi par tā aktīvo metabolītu (E-3174), kas losartāna terapijas laikā nosaka visintensīvāko angiotenzīna II receptoru antagonismu. Vienlaicīga terapija ar flukonazolu var izraisīt losartāna koncentrācijas palielināšanos un aktīva metabolita koncentrācijas samazināšanos. Pacienti ir jakontrole attiecība uz turpmāku hipertensijas kontroli.

Metadons

Flukonazols var paaugstināt metadona koncentrāciju serumā. Var būt nepieciešama metadona devas pielāgošana.

Nesteroīdie pretiekaisuma līdzekli

Lietojot flurbiprofenu kopā ar flukonazolu, flurbiprofena Cmax un AUC bija attiecīgi par 23% un 81% augstāki nekā tad, ja flurbiprofens tika lietots viens pats. Tāpat, ja flukonazols tika lietots kopā ar racemisku ibuprofenu (400 mg), farmakoloģiski aktīvā izomera [S-(+-ibuprofena] gadījumā Cmax un AUC bija attiecīgi par 15% un 82% lielāki nekā tad, ja lietots tikai racemiskais ibuprofēns viens pats. Kaut nav īpaši petits, flukonazolam piemīt spēja paaugstināt citu, CYP2C9 metabolizeto NPL (piemēram, naproksena, lornoksikāma, meloksikāma, diklofenaka) sistemisko ekspozīciju. Tiek ieteikts sekot, vai nerodas nevelamas blakusparādības un NPL toksicitātes pazīmes. Var būt nepieciešama NPL devas pielāgošana.

Teofilīns

Ar placebo kontroletā mijiedarbības petījumā 14 dienas ilgas 200 mg flukonazola devas, lietošanas rezultātā videjais teofilīna plazmas klīrenss samazinājās par 18%. Pacienti, kuri saņem terapiju ar lielām teofilīna devām vai kuriem ir jebkādi citi paaugstinātas teofilīna toksicitātes riska faktori, vienlaicīgas flukonazola terapijas laikā ir rūpīgi jākontrole. Teofilīna deva pec nepieciešamības ir jāpielāgo.

Citi mijiedarbības veidi

Amfotericīns B

Petījumos in vitro, kā arī in vivo petījumos ar dzīvniekiem ir konstatets antagonisms starp amfotericīnu B un azola atvasinājumiem. Imidazola atvasinājumu darbības mehānisms inhibe ergosterola sintezi senīšu šūnu membrānās. Amfotericīns B iedarbojas, šūnu sieniņās saistoties ar steroliem un izmainot membrānu caurlaidību. Šī antagonisma klīniskā ietekme līdz šim nav zināma. Līdzīgu iedarbību var izraisīt amfotericīna B un holesterīna sulfāta komplekss.

HMG-CoA

Vienlaicīgi lietojot azolu grupas pretsenīšu preparātus un HMG-CoA reduktāzes inhibitorus, piemeram, atorvastatīnu, palielinās miopātijas vai rabdomiolīzes risks.

Ja vienlaicīga terapija ir nepieciešama, pacienti jānovero attiecībā uz miopātijas vai rabdomiolīzes simptomiem un pazīmem (tās ir muskulu sāpes, jutīgums vai vājums), kā arī ir jākontrole kreatīnkināzes (KK) koncentrācija. Noverojot izteiktu KK koncentrācijas palielināšanos, kā arī diagnosticetas vai iespejamas miopātijas vai rabdomiolīzes gadījumā terapija ar HMG-CoA reduktāzes inhibitoriem ir jāpārtrauc.

Mijiedarbības petījumu laikā ir pierādīts, ka flukonazola absorbciju klīniski nozīmīgi neizmaina ne vienlaicīga uztura, cimetidīna vai antacīdo līdzeklu lietošana, ne arī visa ķermeņa apstarošana staru terapijas laikā (sakarā ar kaulu smadzeņu transplantāciju).

4.6 Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Nav pieejami ticami dati par petījumiem sievietem grūtniecības stāvoklī.

Bērniem, kuru mātes kokcidiomikozes ārstēšanai trīs mēnešus vai ilgāk ir lietojušas lielas flukonazola devas (400 - 800 mg dienā), ir aprakstītas multiplas iedzimtas anomālijas. Saistība starp flukonazola lietošanu un šiem gadījumiem nav noskaidrota.

Flukonazols ir kontrindicēts lietošanai grūtniecības laikā (skatīt apakšpunktu 4.3). vienīgais izņēmums ir dzīvību apdraudošas situācijas, ja ārstēšana ir notikusi organoģenēzes periodā, ieteicama rūpīga ultrasonogrāfiska izmeklēšana.

Pirms uzsākt ārstēšanu ar flukonazolu, ir jāizslēdz grūtniecība (ārstam jānozīmē grūtniecības tests). Sievietēm reproduktīvā vecumā jāizmanto kontraceptīvi pasākumi ārstēšana laikā un līdz 7 dienām pēc ārstēšanas beigām.

Zīdīšana

Flukonazolu nedrīkst nozīmēt sievietēm, kas baro ar krūti, jo flukonazols nonāk pienā tādā pašā koncentrācijā kā plazmā. Ja flukonazola lietošana nepieciešama, krūts barošana j āpārtrauc.

Izskaidrojums

Kaut arī pieejamie dati ir ierobežoti, flukonazola lietošana grūtniecības laikā (pirmajā trimestrī), iespējams, ir teratogēna, lietojot 400 mg vai vairāk dienā ilgstoši („Dugs in pregnancy and lactacion”, G.Brigss, sestais izdevums).

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Flukonazols neietekmē vai nedaudz ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr, vadot transportlīdzekļus un apkalpojot mehānismus, ir jāievēro, ka dažkārt ir iespējams reibonis vai krampji.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Visbiežākās blakusparādības, kas novērotas klīniskajos pētījumos saistībā ar flukonazolu, ir šādas:

Biežums ≥

Orgānu sistēmu klase

Bieži

M/100 līdz <1/10

Retāk

M/1000 līdz <1/100

Reti

M/10 000 līdz <1/1000

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Anēmija

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiskas

reakcijas

Vielmaiņas un uztures traucējumi

Anoreksija

Psihiskie traucējumi

Bezmiegs

Nervu sistēmas traucējumi

Galvassāpes

Krampji

Reibonis

Garšas sajūtas traucējumi Parestēzijas Miegainība

Trīce

Ausu un labirinta bojājumi

Vertigo

Kuņģa-zamu trakta traucējumi

Slikta dūša

Vemšana

Sāpes vēderā

Caureja

Aizcietējums

Sausa mute Dispepsija

Gāzu uzkrāšanās

Aknu un/vai žultsceļu traucējumi

Holestāze

Aknu nekroze

Aknu šūnu bojājumi Dzelte

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi

Hiperhidroze

Nieze

Eksfoliatīvs dermatīts

Stīvensa-Džonsona

sindroms

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Muskuļu sāpes

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija

Noguruma sajūta Savārgums

Pireksija

Izmeklējumi

Aspartāt-

aminotransferāzes

koncentrācijas

palielināšanās

Alanīn-

aminotransferāzes

koncentrācijas

palielināšanās

Sārmainās

fosfatāzes

koncentrācijas

palielināšanās asinīs

Bilirubīna koncentrācijas palielināšanās asinīs

Pecreģistracijas perioda ir novērotas ari šadas neveļamas blakusparadibas:

Biežums ≥ Orgānu sistēmu klase

Ļoti

bieži

M/10

Bieži

M/100

līdz

<1/10

Retāk

M/1000

līdz

<1/100

Reti

M/10 000 līdz <1/1000

Ļoti reti <1/10 000

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Leikopēnija, tostarp arī neitropēnija un agranulocitoze, trombocitopēnij a

Imūnās sistēmas traucējumi

Anafilaktiskas

reakcijas

Vielmaiņas un

uztures

traucējumi

Hiperholesterinēmij a, hipertrigliceridēmij a, hipokaliēmija

Nervu sistēmas traucējumi

Krampji

Sirds funkcijas traucējumi

Torsades de pointes

Aknu un/vai

žultsceļu

traucējumi

Aknu mazspēja

Hepatīts

Aknu nekroze

Ādas un zemādas audu bojājumi

Alopēcija

Angioneirotiska

tūska

Nieze

Stīvensa-Džonsona

sindroms

Toksiska epidermas nekrolīze

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Sejas tūska

Izmeklējumi

Pagarināts QT intervāls elektrokardiogrammā

4.9 Pārdozēšana

Vienā atsevišķā gadījumā 42 gadus vecam AIDS pacientam attīstījās halucinācijas un paranoidāla uzvedība pēc 8200 mg flukonazola devas. Pacients tika hospitalizēts un 48 stundu laikā pacienta stāvoklis normalizējās.

Pārdozēšanas terapija ir simptomātiska un uzturoša, nepieciešamības gadījumā skalojot kuņģi. Flukonazola ekskrēcija galvenokārt notiek ar urīnu. Eliminācijas ātrumu var palielināt forsēta tilpuma diurēze. Trīs stundas ilga hemodialīze flukonazola koncentrāciju plazmā samazina par aptuveni 50%.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretsēnīšu līdzekļi sistēmiskai lietošanai ATĶ kods: J02AC01

Flukonazols ir triazola atvasinājums ar pretsēnīšu iedarbību. Tas specifiski inhibē sēnīšu ergosterola sintēzi.

Candida krusei, Aspergillus sp. mikroorganismi pret flukonazolu ir primāri rezistenti.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Flukonazola farmakokinētiskās īpašības neatšķiras, ja tas lietots intravenozi vai perorāli.

Absorbcija

Iekšķīgi ieņemts flukonazols labi absorbējas. Preparāta absolūtā biopieejamība pārsniedz 90%. Vienlaicīga pārtikas lietošana perorāli ieņemta preparāta absorbciju neietekmē. Pēc preparāta devas ieņemšanas tukšā dūšā maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 0,5 - 1,5 stundām. 90% no līdzsvara koncentrācijas tiek

sasniegti pēc 4 - 5 dienas ilgas preparāta lietošanas.

Vielas koncentrācija plazmā ir proporcionāla devai:

-    pēc 200 mg flukonazola devas ieņemšanas tā Cmax ir aptuveni 4,6 mg/l, bet stabilas koncentrācijas apstākļos, kas iestājas pēc 15 dienām, flukonazola koncentrācija ir aptuveni 10 mg/l;

-    pēc 400 mg flukonazola devas ieņemšanas tā Cmax ir aptuveni 9 mg/l, bet stabilas koncentrācijas apstākļos, kas iestājas pēc 15 dienām, flukonazola koncentrācija ir aptuveni 18 mg/l.

-    terapijas 1. dienā ieņemot dubultu devu, flukonazola koncentrācija plazmā ir aptuveni 90% no stabilās koncentrācijas terapijas 2. dienā.

Izkliede

Izkliedes tilpums atbilst kopējam ūdens daudzumam organismā. Ar plazmas proteīniem flukonazols saistās maz (11 - 12%).

Vielas koncentrācija siekalās atbilst koncentrācijai plazmā. Sēnīšu meningīta slimniekiem flukonazola koncentrācija muguras smadzeņu šķidrumā ir aptuveni 80% no koncentrācijas plazmā.

Raga slānī, epidermā/dermā un izdalītajos sviedros sasniegtā flukonazola koncentrācija ir augstāka nekā serumā. Flukonazols uzkrājas raga slānī. Lietojot 150 mg flukonazola reizi nedēļā, pēc 2 devām flukonazola koncentrācija raga slānī bija 23,4 μg/g, bet 7 dienas pēc otrās devas tā joprojām bija 7,1 μg/g.

Eliminācija

Flukonazola ekskrēcija galvenokārt notiek caur nierēm. Aptuveni 80% lietotās devas nemetabolizētā formā tiek izvadīta ar urīnu. Flukonazola klīrenss ir proporcionāls kreatiriīna klīrensam. Cirkulējoši metabolīti nav konstatēti.

Plazmā vielas pusperioda ilgums ir aptuveni 30 stundas, kas pieļauj lietot vienreizēju devu maksts kandidozes gadījumā un lietot vienu reizi dienā vai vienu reizi nedēļā citu indikāciju gadījumos.

Bērnu organismā flukonazola metabolisms ir ātrāks nekā pieaugušajiem. Tādējādi 5 -15 gadus veciem bērniem eliminācijas pusperioda ilgums ir 15,2 līdz 17,6 stundas, kas ir aptuveni puse no pieaugušo eliminācijas pusperioda.

Pierādīts, ka, 28 dienas ilga flukonazola lietošana pa 50 mg dienā, neietekmē testosterona koncentrāciju plazmā vīriešiem vai steroīdo hormonu koncentrāciju sievietēm reproduktīvā vecumā. Flukonazola dienas deva 200-400 mg būtiski neietekmē endogeno steroīdu līmeni vai AKTH efektus veseliem, vīriešu dzimuma brīvprātīgajiem.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Flukonazolam ir zema akūtā toksicitātes, ja to lieto perorāli vai intravenozi grauzējiem.

Hroniskas toksicitātes pētījumos pelēm, žurkām un suņiem aknas bija mērķorgāns. Lietojot lielas flukonazola devas, tika novērota aknu masas palielināšanās un hepatocelulāra hipertrofija. Aknu taukainā hepatoze bija atgriezeniska. Lielu devu lietošanas gadījumā paaugstinājās transamināžu līmenis un samazinājās plazmas holesterīna un triglicerīdu līmenis. Pie ļoti augstām devām žurkām palielinājās virsnieru dziedzeri, olnīcas un sēklinieki, bet dzemde samazinājās.

Līdz šim veiktie ilgtermiņa pētījumi pelem un žurkām nav uzradījuši kancerogenitates risku cilvēkam, lietojot flukonazolu.

Mutagenitātes pētījumi nav devuši rezultātu.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumu laikā flukonazols ietekmēja dzīvnieku augļu attīstību, kā arī mātīšu dzemdību procesu. Lietojot flukonazolu devā 10 un 25 mg uz kg ķermeņa masas, žurkām pagarinājās grūsnības periods un dzemdības norisinājās grūtāk. Pie flukonazola devas līdz 50 mg uz kg ķermeņa svara žurku embrijiem palielinājās morfoloģisko patoloģiju skaits. Sākot no devas 100 mg/kg masas tika novērotas kroplības, ko, iespējams, var izskaidrot ar flukonazola anti-estrogēnās iedarbības nomācošo ietekmi uz dzemdi.

6.    FARMACEITISKA INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Koloidālais bezūdens silīcija dioksīds

Magnija stearāts

Talks

Povidons (PVP K 30)

Kukurūzas ciete Bezūdens laktoze

Kapsulas apvalks

Želatīns

Titāna dioksīds (E 171)

Indigokarmīns (E 132).

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Alumīnija folijas un PVH blisteri, kas satur 1, 2 vai 4 kapsulas. Viens blisteris ir iepakots salokāmā kartona kārbiņā.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Nav īpašu prasību.

Neizlietotās zāles vai izlietotie materiāli ir jāizriīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Gedeon Richter Plc.

1103 Budapest Gyömroi ut 19-21 Ungārija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS

01-0315

9. REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 19.09.2001 Pēdējās pārreģistrācijas datums: 21.09.2006

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

11/2011

14/ 14 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!