apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PHLEBODIA TBL 600MG N15

Uz 2017-Oct-17
PHLEBODIA-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PHLEBODIA TBL 600MG N15" Rīgā, Latvijā ir:

 • 8.63€  10.23$  7.79£  590Rub  82.7SEK  37PLN  35.72₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes PHLEBODIA TBL 600MG N15     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C05CA03Aktīvās vielas: Diosminum

 Ražotājs, zīmols: Innotech Intern.. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PHLEBODIA 600MG APVALKOTĀS TABLETES N15
7.95€ internetaptieka.lv (Oct-2017)
PHLEBODIA TBL 600MG N15
8.63€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Phleb_894

INTERNATIONAL


innorecH


Apstiprināts ZVA 14024-240409


Zāļu apraksts

1.    ZAĻU NOSAUKUMS

PHLEBODIA® 600 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTAVS

Katra apvalkotā tablete satur 600 mg diosmīna (Diosminum).

Apvalkotās tabletes svars 935 mg.

Pilnu palīgvielu sarakstu lasiet sadaļā 6.1.

3.    ZAĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Rozā apvalkota tablete.

4.    KLĪNISKA informAcija

4.1    Terapeitiskās indikācijas

-    Venozās un limfātiskās nepietiekamības simptomu (smaguma sajūta kājās, sāpes, nemierīgas kājas guļus stāvoklī) mazināšana.

-    Akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšana.

-    Papildterapija kapilāru trausluma gadījumā.

4.2    Devas un lietošanas veids

Iekšķīgai lietošanai:

-    Venozās cirkulācijas traucējumi: 1 tablete dienā no rīta pirms brokastīm.

-    Akūti hemoroīdi: 2 - 3 tabletes dienā.

4.3    Kontrindikācijas

Palielināta jutība pret diosmīnu vai jebkuru no palīgvielām.

Šīs zāles nedrīkst lietot zīdīšanas laikā (skatīt sadaļu 4.6 Grūtniecība un zīdīšana).

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā Brīdinājumi

Akūti hemoroīdi: šo zāļu nozīmēšana neaizvieto citu specifisku preparātu lietošanu anālo slimību ārstēšanai.

Ārstēšanai jābūt īslaicīgai.

Ja simptomi neizzūd ātri, ieteicama proktologa konsultācija terapijas korekcijai.

Šīs zāles satur azokrāsvielu - košenila sarkano A(E124), kas var izraisīt alerģiskas reakcijas.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana Grūtniecība

Pētījumi ar dzīvniekiem neuzrāda teratogēnu iedarbību. Tā kā netika novērota teratogēna iedarbība dzīvniekiem, malformācijas efekts cilvēkiem nav gaidāms.

innorecH

Phleb_894

INTERNATIONAL

Apstiprināts ZVA 14024-240409

Līdz šim brīdim klīniskajos pētījumos diosmīns nav uzrādījis malformatīvu vai fetotoksisku iedarbību. Tomēr ziņas par grūtniecībām, kuru laikā lietots diosmīns, nav pietiekoši, lai izslēgtu risku.

Rezultātā šīs zāles iesaka lietot grūtniecības laikā tikai īpašas nepieciešamības gadījumā.

Zīdīšana

Tā kā nav datu par preparāta izdalīšanos ar mātes pienu, šīs zāles neiesaka lietot zīdīšanas laikā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neietekmē.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, arī Phlebodia® 600 mg dažiem pacientiem var izraisīt nevēlamas blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Blakusparādību biežums novērtēts sekojoši: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1000, <1/100), reti (≥1/10 000, <1/1000) un ļoti reti (<1/10000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Kuņģa -zarnu trakta traucējumi

Ļoti reti: kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumi, kuru dēļ retos gadījumos jāpārtrauc ārstēšana._

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Vazoprotektors. (C: Kardiovaskulārā sistēma)

ATĶ kods: C05CAO3.

Phlebodia ir venotonisks un vazoprotektīvs līdzeklis. Preparāts izraisa vēnu sašaurināšanos, palielina asinsvadu izturību un mazina asinsvadu caurlaidību.

Farmakoloģiskie pētījumi ar dzīvniekiem

Venotoniskās īpašības:

-    Venozā spiediena paaugstināšana anestezētam sunim pēc i/vievades.

Vazoprotektīvās īpašības:

-    Ietekmē asinsvadu caurlaidību, prettūskas un pretiekaisuma iedarbība žurkām.

-    Ietekmē eritrocītu deformējamību, kas konstatēts, nosakot eritrocītu filtrācijas laiku.

-    Palielina kapilāru izturību P vitamīna deficīta gadījumā žurkām un jūrascūciņām.

-    Mazina asinsteces laiku P vitamīna deficīta gadījumā jūrascūciņām.

-    Mazina hloroforma, histamīna un hialuronidāzes izraisītu kapilāru caurlaidību.

Klīniskie pētījumi

Klīniskā praksē apstiprinātas venotoniskās īpašības:

-    Diosmīns pastiprina adrenalīna, noradrenalīna un serotonīna asinsvadus sašaurinošo ietekmi uz virspusējām rokas vēnām vai uz izolētu cilvēka v. saphena.

-    Palielina venozo tonusu, kas pierādīts, nosakot venozo kapacitāti ar slodzes pletismogrāfiju; mazina venozo stāzi.

innorecH

Phleb_894

INTERNATIONAL

Apstiprināts ZVA 14024-240409

-    No devas atkarīga vēnas sašaurinoša ietekme.

-    Mazina vidējo venozo spiedienu (virspusējā un dziļā sistēmā), kas pierādīts dubultaklā salīdzinošā klīniskajā pētījumā ar placebo un veicot doplerkontroli.

-    Paaugstina sistolisko un diastolisko asinsspiedienu pēcoperācijas ortostatiskās hipotensijas gadījumā.

Vazoprotektīvas īpašības:

- Atkarībā no devas palielina kapilāru izturību.

5.2. Farmakokinētiskās īpašības

Izmantojot ar 14-oglekli iezīmētu diosmīnu dzīvniekiem, konstatēja šādas īpašības.

-    Preparāts uzsūcās ātri - 2 h laikā pēc perorālas lietošanas. Maksimālā koncentrācija tika sasniegta pēc 5 stundām;

-    Ierobežota izplatība, izņemot nieres, aknas, plaušas un īpaši v. cava un v. saphena, kurās konstatētais radioaktivitātes līmenis vienmēr bija augstāks nekā citos audos.

Izteiktā diosmīna un/vai tā metabolītu saistīšanās ar vēnu audiem palielinās līdz 9. stundai un saglabājas 96 stundas.

-    Preparāts izdalās galvenokārt ar urīnu (79%), bet arī ar izkārnījumiem (11%) un žulti (2,4%) caur enterohepātisko ciklu.

Šie rezultāti liecina, ka pēc perorālas lietošanas diosmīns uzsūcas labi.

5.3. Preklīniskie dati par drošību

Nav.

6.    FARMACEITISKA INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Talks, bezūdens koloidāls silīcija dioksīds, mikronizēta stearīnskābe, mikrokristāliska celuloze. Tabletes apvalks

Hipromeloze (E464), mikrokristāliska celuloze (E460), makrogola 400 stearāts, propilēnglikols, titāna dioksīds (E171), košenila sarkanais A (E124), melnais dzelzs oksīds (E172), sarkanais dzelzs oksīds (E172), karnaubas vasks, bišu vasks, šellaks, 95° etilspirts.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

15 apvalkotās tabletes iepakotas PVH/ alumīnija folijas blisterī.

Iepakojuma lielums: 15 vai 30 tabletes.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu norādījumu.

Neizlietotās zāles vai izlietotos materiālus jāiznīcina atbilstoši vietējām prasībām.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Phleb_894

INTERNATIONAL


innoTecH


Apstiprināts ZVA 14024-240409


Laboratoires INNOTHERA 22 avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL - Francija.


8. REĢISTRĀCIJAS NUMURS LATVIJA

03-0495

9.    REĢISTRĀCIJAS/ PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 2003. gada 18. decembris.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada 3. marts

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!