apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

SORTIS FILMTBL 80MG N30

Uz 2017-Dec-14
SORTIS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "SORTIS FILMTBL 80MG N30 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 27.53€  32.31$  24.2£  1903Rub  272.7SEK  116PLN  114.54₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes SORTIS FILMTBL 80MG N30     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC10AA05
 Aktīvās vielas: Atorvastatinum


 Ražotājs, zīmols: Pfizer European Service Center. 
SORTIS FILMTBL 80MG N30 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
SORTIS 80MG APV.TAB.N30
24.27€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
SORTIS FILMTBL 80MG N30 (K)
27.53€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA 02-08-2012

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

SORTIS 10 mg apvalkotās tabletes SORTIS 20 mg apvalkotās tabletes SORTIS 40 mg apvalkotās tabletes SORTIS 80 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra apvalkotā tablete satur 10 mg atorvastatīna (atorvastatinum) kalcija trihidrāta veidā. Katra apvalkotā tablete satur 20 mg atorvastatīna (atorvastatinum) kalcija trihidrāta veidā. Katra apvalkotā tablete satur 40 mg atorvastatīna (atorvastatinum) kalcija trihidrāta veidā. Katra apvalkotā tablete satur 80 mg atorvastatīna (atorvastatinum) kalcija trihidrāta veidā.

Palīgvielas:

Katra SORTIS 10 mg apvalkotā tablete satur 27,25 mg laktozes monohidrāta.

Katra SORTIS 20 mg apvalkotā tablete satur 54,50 mg laktozes monohidrāta.

Katra SORTIS 40 mg apvalkotā tablete satur 109,00 mg laktozes monohidrāta.

Katra SORTIS 80 mg apvalkotā tablete satur 218,00 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotā tablete.

SORTIS 10 mg apvalkotās tabletes - baltas, apaļas, apvalkotas tabletes, to vienā pusē iespiests “10”, otrā pusē - “ATV”;

SORTIS 20 mg apvalkotās tabletes - baltas, apaļas, apvalkotas tabletes, to vienā pusē iespiests “20”, otrā pusē - “ATV”;

SORTIS 40 mg apvalkotās tabletes - baltas, apaļas, apvalkotas tabletes, to vienā pusē iespiests “40”, otrā pusē - “ATV”;

SORTIS 80 mg apvalkotās tabletes - baltas, apaļas, apvalkotas tabletes, to vienā pusē iespiests “80”, otrā pusē - “ATV”.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Hiperholesterinēmija

SORTIS indicēts kā piedeva diētai, lai pazeminātu pārāk augstu kopējā holesterīna, ZBL holesterīna, apolipoproteīna B un triglicerīdu līmeni plazmā pieaugušiem, pusaudžiem un bērniem no 10 gadu vecuma ar primāro hiperholesterinēmiju, tostarp pārmantoto hiperholesterinēmiju (heterozigoto formu) un kombinēto (jaukto) hiperlipidēmiju (atbilst II a un II b tipam pēc Fredriksona klasifikācijas) tad, ja diēta un citi nemedikamentozās ārstēšanas pasākumi nav pietiekami iedarbīgi.

SORTIS indicēts arī kopējā holesterīna un ZBL holesterīna līmeņa pazemināšanai pieaugušiem ar pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigoto formu - vai nu kā papildu līdzekli citai lipīdus pazeminošai terapijai (piem., ZBL aferēzei), vai arī tad, ja šāda veida ārstēšanās metodes nav pieejamas.

Kardiovaskularas slimības profilakse

Kardiovaskulāru notikumu profilaksei pieaugušiem pacientiem ar augstu pirmreizēja kardiovaskulara notikuma risku (skatīt apakšpunktu 5.1) papildus pārējo riska faktoru korekcijai.

4.2 Devas un lietošanas veids

Devas

Sortis paraksta pacientiem, kuri jau ievēro standarta diētu holesterīna līmeņa pazemināšanai, un viņiem šī diēta jāturpina visu Sortis lietošanas laiku.

Devu izvēlas individuāli atkarībā no ZBL holesterīna sākumskaitļa, terapijas mērķa un pacienta reakcijas uz terapiju.

Parastā sākumdeva ir 10 mg reizi dienā. Devu pielāgošanu veic ar 4 nedēļu vai vēl garākiem intervāliem. Maksimālā deva ir 80 mg reizi dienā.

Primārā hiperholesterinēmija un kombinētā (jauktā) hiperlipidēmija

Lielākai daļai pacientu lipīdu kontrolei ir pietiekama Sortis 10 mg deva reizi dienā. Ārstnieciskā iedarbība izpaužas 2 nedēļu laikā, un maksimālais terapeitiskais efekts parasti tiek sasniegts 4 nedēļās. Ilgstošas terapijas laikā iedarbība saglabājas.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma

Terapija jāsāk ar 10 mg Sortis reizi dienā. Devu pielāgo individuāli ik pēc 4 nedēļām līdz dienas devai 40 mg. Pēc tam vai nu devu palielina - maksimāli līdz 80 mg dienā, vai arī 40 mg atorvastatīna devu kombinē ar žultsskābes saistošām sveķvielām.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigotā forma

Pieejami ierobežoti dati (skatīt apakšpunktu 5.1).

Atorvastatīna deva homozigotās pārmantotās hiperholesterinēmijas pacientiem ir no 10 līdz 80 mg dienā (skatīt apakšpunktu 5.1). Šiem pacientiem atorvastatīnu ordinē kā papildu līdzekli līdztekus citai lipīdus pazeminošai terapijai (piem., ZBL aferēzei) vai tad, ja šāda terapija nav pieejama.

Kardiovaskulārās slimības profilakse

Sākotnējos profilakses pētījumos izmantota deva 10 mg/dienā. Lai panāktu pašreizējām vadlīnijām atbilstošu ZBL holesterīna līmeni, var būt nepieciešamas lielākas devas.

Nieru mazspēja

Devas pielāgošana nav nepieciešama (skatīt apakšpunktu 4.4).

Aknu mazspēja

Sortis jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu mazspēju (skatīt apakšpunktus 4.4 un 5.2). Sortis ir kontrindicēts pacientiem ar aktīvu aknu slimību (skatīt apakšpunktu 4.3).

Lietošana sados vecākiem cilvēkiem

Ieteicamo devu iedarbīgums un lietošanas drošums pacientiem, vecākiem par 70 gadiem, ir tāds pats kā kopējā populācijā.

Lietošana bērniem

Hiperholesterinēmija:

Bērnu ārstēšanu drīkst veikt tikai speciālists, kuram ir pieredze bērnu hiperlipidēmijas ārstēšanā, un pacientiem regulāri jānovērtē stāvokļa uzlabošanās.

Pacientiem vecumā virs 10 gadiem ieteicamā sākuma deva ir 10 mg dienā, ko var palielināt līdz 20 mg dienā. Devas palielināšana jāveic atbilstoši pediatrisko pacientu individuālai atbildes reakcijai un panesamībai. Zāļu drošības informācija pediatriskiem pacientiem, kuri ārstēti ar devām virs 20 mg, kas atbilst 0,5 mg/kg, ir ierobežota.

Lietošanas pieredze bērniem vecumā no 6 līdz 10 gadiem ir ierobežota (skatīt apakšpunktu 5.1). Atorvastatīns nav indicēts lietošanai bērniem līdz 10 gadu vecumam.

Šai populācijai piemērotākas var būt citas zāļu formas/ stiprumi.

Lietošanas veids

Sortis ir paredzēts iekšķīgai lietošanai. Visa atorvastatina dienas deva tiek lietota vienā reizē. To var lietot jebkurā laikā, gan kopā ar ēdienu, gan starp ēdienreizēm.

4.3    Kontrindikācijas

Sortis ir kontrindicēts pacientiem:

-    ar paaugstinātu jutību pret aktīvo vielu vai pret jebkuru šo zāļu palīgvielu;

-    ar aktīvu aknu slimību vai nenoskaidrota iemesla dēļ pastāvīgi paaugstinātu seruma transamināžu līmeni, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu;

-    grūtniecības laikā, zīdīšanas periodā un sievietēm reproduktīvā vecumā, kuras nelieto piemērotu kontracepcijas metodi (skatīt apakšpunktu 4.6).

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ietekme uz aknām

Pirms ārstēšanās sākuma un regulāri tās laikā jāpārbauda aknu funkcionālie testi. Pacientiem, kuriem ārstēšanās gaitā parādās aknu bojājuma pazīmes vai simptomi, jāveic aknu funkcjas pārbaude. . Pacienti, kuriem paaugstinājies transamināžu līmenis, jānovēro līdz šī parādība izzūd. Ja transamināžu līmenis ilgāku laiku vairāk nekā 3 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, ieteicams samazināt Sortis devu vai pārtraukt zāļu lietošanu. (skatīt apakšpunktu 4.8).

Piesardzīgi Sortis ordinējams pacientiem, kuri ievērojamā daudzumā lieto alkoholu un/vai kuriem anamnēzē ir aknu slimība.

Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu (SPARCL — Stroke Prevention by

Aggressive Reduction in Cholesterol Levels)

Post hoc analizējot insulta apakštipus pacientiem bez koronāras sirds slimības (KSS), kuri nesen pārcietuši insultu vai tranzitoru išēmisku lēkmi (TIL), konstatēts, ka pacientiem, kuriem sākta ārstēšana ar 80 mg atorvastatīna dienā, hemorāģisks insults sastopams biežāk nekā placebo saņēmušo pacientu grupā. Paaugstināts hemorāģiskā insulta risks sevišķi raksturīgs pacientiem ar agrāk pārciestu hemorāģisko insultu un lakunāru infarktu pirms pētījuma sākuma. Pacientiem, kuri agrāk pārcietuši hemorāģisku insultu, riska un ieguvuma attiecību, ārstējot viņus ar 80 mg atorvastatīna, nav iespējams droši izsvērt, un, iekams sākt šādu pacientu ārstēšanu, rūpīgi jānovērtē hemorāģiska insulta potenciālais risks (skatīt apakšpunktu 5.1).

Ietekme uz skeleta muskulatūru

Atorvastatīns tāpat kā visi HMG CoA reduktāzes inhibitori retos gadījumos var skart skeleta muskuļus un izraisīt mialģiju, miozītu vai miopātiju, kas var progresēt līdz rabdomiolīzei - iespējami dzīvību apdraudošam stāvoklim, kas raksturīgs ar ievērojamu KFK līmeņa pieaugumu (> 10 reizes pārsniedzot normas augšējo robežu (NAR)), mioglobinēmiju un mioglobinūriju, kura var radīt nieru mazspēju.

Pirms lietošanas

Atorvastatīns piesardzīgi ordinējams pacientiem ar rabdomiolīzi predisponējošiem faktoriem. Sekojošos gadījumos pirms statīnu terapijas vajadzētu noteikt kreatīnfosfokināzes (KFK) līmeni:

-    nieru bojājums;

-    hipotireoze;

-    iedzimtas muskuļu slimības personīgi vai ģimenē;

-    anamnēzē muskuļu toksicitāte lietojot statīnus vai fibrātus;

-    anamnēzē aknu slimība un/ vai pārmērīga alkohola lietošana;

-    gados vecākiem cilvēkiem (vecumā > 70 gadiem), šāda mērījuma nepieciešamība tiek apsvērta atbilstoši citu rabdomiolīzes predisponējošo faktoru esamībai;

-    situācijās, kad iespējama zāļu līmeņa plazmā palielināšanās, piemēram, zāļu mijiedarbība (skatīt apakšpunktu 4.5), un īpašās populācijās, ieskaitot ģenētiskas subpopulācijas (skatīt apakšpunktu 5.2).

Šajos gadījumos ārstēšanas risks būtu jāapsver attiecībā pret iespējamo ieguvumu un ieteicama klīniskā novērošana.

Ja KFK līmenis sākumā ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), terapiju nevajadzētu uzsākt.

Kreatīnfosfokināzes mērījums

Kreatīnfosfokināzi (KFK) nevajadzētu noteikt pēc smagas nodarbes vai jebkura ticama alternatīva KFK palielinājuma iemesla esamības, kas padara šo mērījumu interpretāciju sarežģītu. Ja KFK līmenis sākumā ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), mērījums būtu jāatkārto pēc 5 - 7 dienām, apstiprinot rezultātus.

Terapijas laikā

-    Pacienti jālūdz nekavējoties ziņot, ja viņiem rastos muskuļu sāpes, krampji vai vājums muskuļos, īpaši tad, ja tas saistās ar savārgumu vai drudzi.

-    Ja šādi simptomi parādās pacientam lietojot atorvastatīna terapiju, būtu jānosaka KFK līmeni. Ja tas ir būtiski paaugstināts (>5 reizes pārsniedzot NAR), terapija būtu jāpārtrauc.

-    Ja muskuļu simptomātika ir ļoti izteikta un rada diskomfortu ikdienā, pat ja KFK līmenis ir palielināts <5 reizēm pārsniedzot NAR, terapijas pārtraukšana būtu apsverama.

-    Ja simptomi pāriet un KFK līmenis normalizējas, var apsvērt atkārtotu atorvastatīna vai kāda cita statīna terapiju zemākās devās, pacientam nodrošinot novērošanu.

-    Atorvastatīna lietošana jāpārtrauc, ja rodas klīniski nozīmīga KFK līmeņa paaugstināšanās (> 10 reizes pārsniedz NAR) vai pastāv aizdomas par rabdomiolīzi vai tā tiek diagnosticēta.

Vienlaikus terapija ar citām zālēm

Rabdomiolīzes risks pieaug, ja atorvastatīnu lieto kopā ar zālēm, kas var palielināt atorvastatīna koncentrāciju plazmā, tādām kā spēcīgi CYP3A4 inhibitori vai transporta proteīni (piemēram, ciklosporīns, telitromicīns, klaritromicīns, delavirdīns, stiripentols, ketokonazols, vorikonazols, itrakonazols, posakonazols un HIV proteāzes inhibitori, ieskaitot ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru u.c.). Miopātijas risku var paaugstināt arī gemfibrozila un citu fibrīnskābes atvasinājumu, eritromicīna, nikotīnskābes un ezetimiba līdztekus lietošana. Ja iespējams, šo zāļu vietā jāizvēlas alternatīvi (bez mijiedarbības) terapijas līdzekļi.

Gadījumos, kad nepieciešama šo zāļu lietošana līdztekus atorvastatīnam, rūpīgi jāapsver ieguvums no šādas kombinētas terapijas un tās potenciālais risks. Pacientiem, kuri lieto zāles, kas paaugstina atorvastatīna koncentrāciju plazmā, ieteicams parakstīt mazāku atorvastatīna sākumdevu. Pacientiem, kuri lieto spēcīgus CYP3A4 inhibitorus, jāizvēlas mazāka atorvastatīna maksimālā deva, un pacienti rūpīgi jānovēro klīniski (skatīt apakšpunktu 4.5).

Nav ieteicams lietot atorvastatīnu vienlaikus ar fucidīnskābi. Fucidīnskābes lietošanas laikā var būt nepieciešama atorvastatīna lietošanas pagaidu pārtraukšana (skatīt apakšpunktu 4.5).

Lietošana bērniem

Ietekme uz drošu bērna attīstību nav noteikta (skatīt apakšpunktu 4.8).

Intersticiāla plaušu slimība

Ir ziņots par dažiem intersticiālas plaušu slimības gadījumiem dažu statīnu lietošanas laikā, īpaši, ja terapija bija ilgstoša (skatīt apakšpunktu 4.8). Iespējamās pazīmes var būt dispnoja, neproduktīvs klepus un vispārējā veselības stāvokļa pasliktināšanās (nogurums, ķermeņa masas zudums un drudzis). Ja rodas aizdomas, ka pacientam attīstās intersticiāla plaušu slimība, terapija ar statīniem jāpārtrauc.

Cukura diabēts

Daži pierādījumi liecina, ka statīni kā zāļu grupa paaugstina glikozes līmeni asinīs un dažiem pacientiem ar augstu diabēta risku var izraisīt hiperglikēmiju tādā līmenī, kad piemērota ir regulāra diabēta aprūpe. Tomēr pārsvaru pār šo risku ņem statīnu izraisītais vaskulārā riska samazinājums un tādēļ tas nevar būt par iemeslu statīnu terapijas pārtraukšanai. Riska grupas pacientiem (glikozes līmenis tukšā dūšā 5,6-6,9 mmol/l, ĶMI> 30 kg/m2, paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija), būtu jāuzrauga gan klīniski, gan bioķīmiski, atbilstoši nacionālajām vadlīnijām.

Palīgvielas

Sortis satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju.

4.5    Mijiedarbība ar citam zalem un citi mijiedarbības veidi

Vienlaikus lietoto zāļu ietekme uz atorvastatīnu

Atorvastatīnu metabolizē citohroms P450 3A4 (CYP3A4) un tas ir transporta proteīnu, piemēram, aknās pārveidojošā transportiera OATP1B1, substrāts. Tādu zāļu, kas ir CYP1A4 inhibitori vai transporta proteīni vienlaikus lietošana var izraisīt paaugstinātu atorvastatīna līmeni plazmā un paaugstinātu miopātijas risku. Paaugstināts risks var būt arī ar citu zāļu vienlaikus lietošanu, kas var izraisīt miopātiju, tādām kā fibrīnskābes atvasinājumi un ezetimibs (skatīt apakšpunktu 4.4).

CYP3A4 inhibitori

Pierādīts, ka spēcīgi CYP3A4 inhibitori var izraisīt ievērojami paaugstinātu atorvastatīna koncentrāciju (skatīt 1. tabulu un specifisku informāciju zemāk). Ja iepējams, jāizvairās no spēcīgu CYP3A4 inhibitoru (piemēram, ciklosporīna, telitromicīna, klaritromicīna, delavirdīna, stiripentola, ketokonazola, vorikonazola, itrakonazola, posakonazola un HIV proteāzes inhibitoru, ieskaitot ritonaviru, lopinaviru, atazanaviru, indinaviru, darunaviru u.c) līdztekus lietošanas. Gadījumos, kad no šo zaļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, jaapsver zemakas atorvastatina sakuma devas un zemakas maksimalas devas izvēle, un tiek ieteikta atbilstoša pacientu novērošana (skatīt 1. tabulu).

Mērenas darbības CYP3A4 inhibitori (piemēram, eritromicīns diltiazems, verapamils un flukonazols) var paaugstinat atorvastatīna koncentraciju plazma (skatīt 1. tabulu). Lietojot eritromicīnu kombinacija ar statīniem, novērots paaugstinats miopatijas attīstīšanas risks. Mijiedarbības pētījumi, kas izvērtētu amiodarona vai verapamila ietekmi uz atorvastatīnu, nav veikti. Ir zinams, ka gan amiodarons, gan verapamils inhibē CYP3A4 aktivitati un vienlaikus lietošana ar atorvastatīnu var izraisīt paaugstinatu atorvastatīna iedarbību. Tadēļ, lietojot vienlaikus mērenas darbības CYP3A4 inhibitorus, jaizvēlas zemaka maksimala atorvastatīna deva un tiek ieteikta atbilstoša pacientu klīniska novērošana. Atbilstoša klīniska novērošana tiek rekomendēta pēc terapijas uzsakšanas vai sekojošas inhibitora devas pielagošanas.

CYP3A4 inducētāji

Atorvastatīna un citohroma P450 3A inducētaju (piemēram, efavirenza, rifampicīna, asinszales preparatu) vienlaikus lietošana var izraisīt mainīgu atorvastatīna koncentracijas plazma samazinajumu. Rifampicīna dubulta mijiedarbības mehanisma dēļ (citohroma P450 3A inducēšana un hepatocītu saistīšanas trasportiera OATP1B1 inhibīcija), atorvastatīna un rifampicīna vienlaicīga lietošana tiek rekomendēta, jo novēlota atorvastatīna lietošana pēc rifampicīna lietošanas tika saistīta ar ievērojamu atorvastatīna koncentracijas plazma samazinašanos. Lai gan rifampicīna ietekme uz atorvastatīna koncentraciju hepatocītos nav zinama, pacientiem rūpīgi janovēro zaļu efektivitäte, ja no zaļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties.

Transporta proteīnu inhibitori

Transporta proteīnu inhbitori (piem, ciklosporīns) var paaugstinat sistēmiska atorvastatīna iedarbību (skatīt 1. tabulu). Aknu saistīšanas transportieru inhibīcijas ietekme uz atorvastatīna koncentraciju hepatocītos nav zinama. Ja no zaļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, tiek rekomendēta devas samazinašana un efektivitates klīniska novērošana (skatīt 1. tabulu).

Gemfibrozils /fibrīnskābes atvasinājumi

Fibratu lietošana pati par sevi ir saistīta ar muskuļiem saistītam blakusparadībam, ieskaitot rabdomiolīzi. Šo blakusparadību attīstīšanas risks var būt lielaks, lietojot fibrīnskabes atvasinajumus vienlaikus ar atorvastatīnu. Ja no zaļu vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, jalieto zemaka atorvastatīna deva, kas sasniedz terapeitisko mērķi un pacienti rūpīgi janovēro (skatīt apakšpunktu 4.4).

Ezetimibs

Ezetimiba lietošana pati par sevi ir saistīta ar muskuļiem saistītam blakusparadībam, ieskaitot rabdomiolīzi. Tadēļ šo blakusparadību attīstīšanas risks var būt lielaks, lietojot ezetimibu un atorvastatīnu vienlaikus. Šiem pacientiem tiek rekomendēta atbilstoša klīniska uzraudzība.

Kolestipols

Vienlaikus lietojot kolestipolu un Sortis, atorvastatīna un ta aktīvo metabolītu līmenis plazma bija zemaks (apmēram par 25%). Tomēr lipīdu līmeni pazeminošais efekts, kombinējot Sortis ar kolestipolu, bija lielaks neka tad, ja šīs zales lietoja monoterapijas veida.

Fucidīnskābe

Atorvastatīna un fucidīnskabes mijiedarbības pētījumi nav veikti. Tapat ka citiem statīniem, pēcreģistracijas uzraudzības laika ziņots par ar muskuļiem saistītam blakusparadībam, ieskaitot rabdomiolīzi, lietojot atorvastatīnu un fucidīnskabi vienlaikus. Šīs mijiedarbības mehanisms nav zinams. Pacienti rūpīgi janovēro, un var būt nepieciešama atorvastatīna terapijas pagaidu patraukšana.

Atorvastatina ietekme uz līdztekus lietotam zalem

Digoksins

Kad līdztekus tika lietotas vairakas digoksīna devas un 10 mg atorvastatina, digoksīna līmenis vienmērīgas koncentrācijas apstākļos plazma nedaudz palielinājās. Pacienti, kuri lieto digoksīnu, atbilstoši jānovēro.

Perorālie kontraceptīvie līdzekli

Sortis vienlaikus lietošana ar perorāliem kontraceptīviem līdzekļiem paaugstina noretindrona un etinilestradiola līmeni plazmā.

Varfarīns

Klīniskā pētījumā pacientiem, kuri saņēma ilgstošu varfarīna terapiju, 80 mg atorvastatīna dienā lietošana vienlaikus ar varfarīnu izraisīja nelielu protrombīna laika samazināšanos par apmēram 1,7 sekundēm pirmo četru dienu laikā, kas atgriezās normas robežās pēc 15 atorvastatīna lietošanas dienām. Lai gan tikai ļoti retos gadījumos ziņots par klīniski nozīmīgu antikoagulantu mijiedarbību, protrombīna laiks jānosaka pirms atorvastatīna lietošanas uzsākšanas pacientiem, kuri saņem kumarīnu grupas antikoagulantus, kā arī pietiekami bieži terapijas laikā, lai pārliecinātos, ka nenotiek nozīmīgas protrombīna laika izmaiņas. Tiklīdz ir apstiprinājies stabils protrombīna laiks, tas var tikt uzraudzīts tādos intervālos, kādi parasti tiek rekomendēti kumarīnu grupas antikoagulantu pacientiem. Šī procedūra ir jāatkārto, ja atorvastatīna deva tiek mainīta vai tā lietošana tiek pārtraukta. Atorvastatīna lietošana netiek saistīta ar asiņošanu vai izmaiņām protrombīna laikā pacientiem, kuri nelieto antikoagulantus.

Pediatriskā populācija

Mijiedarbības pētījumi veikti tikai pieaugušiem. Mijiedarbību apjoms pediatriskā populācijā nav zināms. Iepriekš minētā zāļu mijiedarbība pieaugušiem un apakšpunktā 4.4 minētie brīdinājumi jāņem vērā arī pediatriskai populācijai.

1. tabula: Vienlaikus lietoto zaļu ietekme uz atorvastatina farmakokinetiku

Vienlaikus lietotas zales un dozēšana

Atorvastatīns

Deva (mg)

AUC&

izmaiņas

Klīniskie ieteikumi#

Tipranavirs 500 mg BID/ Ritonavirs 200 mg BID, 8 dienas (14. līdz 21.diena)

40 mg 1. diena,

10 mg 20.dienā

↑ 9.4 reizes

Gadījumos, kad ir nepieciešama vienlaikus lietošana ar atorvastatīnu, nepārsniegt atorvastatīna devu 10 mg dienā. Šiem pacientiem tiek ieteikta klīniskā uzraudzība.

Ciklosporīns 5.2 mg/kg/diena, stabila deva

10 mg OD 28 dienas

↑ 8.7 reizes

Lopinavirs 400 mg BID/

Ritonavirs 100 mg BID, 14 dienas

20 mg OD 4 dienas

↑ 5.9 reizes

Gadījumos, kad ir nepieciešama vienlaikus lietošana ar atorvastatīnu, tiek rekomendēta zemāka atorvastatīna uzturošā deva.

Ja atorvastatīna deva pārsniedz 20 mg, tiek ieteikta šo pacientu klīniskā uzraudzība.

Klaritromicīns 500 mg BID, 9 dienas

80 mg OD 8 dienas

↑ 4.4 reizes

Sakvinavirs 400 mg BID/

Ritonavirs (300 mg BID no 5. līdz 7.dienai, paaugstināta līdz 400 mg BID 8.dienā), 5.-18. dienai, 30 minūtes pēc atorvastatīna lietošanas

40 mg OD 4 dienas

↑ 3.9 reizes

Gadījumos, kad ir nepieciešama vienlaikus lietošana ar atorvastatīnu, tiek rekomendēta zemāka atorvastatīna uzturošā deva.

Ja atorvastatīna deva pārsniedz 40mg, tiek ieteikta šo pacientu klīniskā uzraudzība.

Darunavirs 300 mg BID/ Ritonavirs 100 mg BID, 9 dienas

10 mg OD 4 dienas

↑ 3.3 reizes

Itrakonazols 200 mg OD, 4 dienas

40 mg SD

↑ 3.3 reizes

Fosamprenavirs 700 mg BID/

Ritonavirs 100 mg BID, 14 dienas

10 mg OD 4 dienas

↑ 2.5 reizes

Fosamprenavirs 1400 mg BID, 14 dienas

10 mg OD 4 dienas

↑ 2.3 reizes

Nelfinavirs 1250 mg BID, 14 dienas

10 mg OD 28 dienas

↑ 1.7 reizesA

Nav īpašu ieteikumu.

Greipfrūtu sula, 240 mL OD *

40 mg, SD

↑ 37%

Neiesaka vienlaikus lietot atorvastatīnu un lielu daudzumu greipfrūtu sulas.

Diltiazems 240 mg OD, 28 dienas

40 mg, SD

↑ 51%

Pēc terapijas uzsākšanas vai sekojošas devas pielāgošanas, šiem pacientiem tiek ieteikta atbilstoša klīniskā uzraudzība.

Eritromicīns 500 mg QID, 7

dienas

10 mg, SD

↑ 33%A

Šiem pacientiem tiek ieteikta mazāka maksimālā deva un klīniskā uzraudzība.

Amlodipīns 10 mg, vienreizēja deva

80 mg, SD

↑ 18%

Nav īpašu ieteikumu.

Cimetidīns 300 mg QID, 2 nedēļas

10 mg OD 4 nedēļas

ļ mazāk nekā 1%a

Nav īpašu ieteikumu.

Magnija un alumīnija hidroksīdu antacīdā suspensija, 30 mL QID, 2 nedēļas

10 mg OD 4 nedēļas

ļ 35%a

Nav īpašu ieteikumu.

Efavirenzs 600 mg OD, 14 dienas

10 mg 3 dienas

ļ 41%

Nav īpašu ieteikumu.

Rifampicīns 600 mg OD, 7 dienas (vienlaikus lietošana)

40 mg SD

↑ 30%

ja no vienlaikus lietošanas nav iespējams izvairīties, atorvastatīna vienlaicīga lietošana ar rifampicīnu ir rekomendēta ar klīnisko uzraudzību.

Rifampicīns 600 mg OD, 5 dienas (dalītas devas)

40 mg SD

ļ 80%

Gemfibrozils 600 mg BID, 7 dienas

40mg SD

↑ 35%

Šiem pacientiem tiek rekomendēta zemāka sākuma deva un klīniskā uzraudzība.

Fenofibrāts 160 mg OD, 7 dienas

40mg SD

↑ 3%

Šiem pacientiem tiek

rekomendēta zemāka sākuma deva un klīniskā uzraudzība.

Dati, kas doti kā x-reizes izmaiņas, atspoguļo attiecību starp zāļu vienlaikus lietošanu tikai pret atorvastatīnu (t.i., 1-reizi = izmaiņu nav). Dati, kas doti kā % izmaiņas, atspoguļo % atšķirību attiecībā tikai pret atorvastatīnu (t.i., 0% = nav izmaiņu).

#    Klīniskam nozīmīgumam skatīt apakšpunktus 4.4 un 4.5.

*    Satur vienu vai vairākus komponentus, kas inhibē CYP3A4 un var paaugstināt līmeni plazmā zālēm, kuras tiek metabolizētas ar CYP3A4. 240 ml glāzes greipfrūtu sulas lietošana arī izraisīja aktīvā ortohidroksi metabolīta AUC samazināšanos par 20,4%.

Liela daudzuma greipfrūtu sulas lietošana (vairāk nekā 1.2 l dienā 5 dienas) paaugstināja atorvastatīna AUC 2,5 reizes un aktīvo (atorvastatīns un metabolīti) AUC.

A Kopējā atorvastatīna ekvivalentā aktivitāte.

Palielinājums parādīts kā “t”, samazinājums kā “ļ”

OD = vienreiz dienā; SD = vienreizēja deva; BID = divreiz dienā; QID = četras reizes dienā

2. tabula: atorvastatīna ietekme uz vienlaikus lietoto zaļu farmakokinetiku

Atorvastatīns un dozēšana

Vienlaikus lietotās zāles

Zāles/Deva (mg)

AUC&

izmaiņas

Klīniskie ieteikumi

80 mg OD 10 dienas

Digoksīns 0.25 mg OD, 20 dienas

↑ 15%

Pacienti, kuri lieto digoksīnu rūpīgi jānovēro.

40 mg OD 22 dienas

Perorālie kontraceptīvie līdzekļi OD, 2 mēneši - noretindrons 1 mg -etinilestradiols 35 gg

↑ 28% ↑ 19%

Nav specifisku rekomendāciju.

80 mg OD 15 dienas

* Fenazons, 600 mg SD

↑ 3%

Nav specifisku rekomendāciju.

& Dati, kas doti kā % izmaiņas atspoguļo % atšķirību tikai pret atorvastatīnu (t.i., 0% = nav izmaiņu)

* Atkārtota atorvastatīna un fenazona vienlaikus lietošana uzrādīja nelielu vai nenosakāmu ietekmi uz fenazona klīrensu.

Palielinājums parādīts kā “t”, samazinājums kā “ļ”

OD = vienreiz dienā; SD = vienreizēja deva

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Sievietes reproduktīvā vecumā

Sievietem reproduktīva vecuma terapijas laika jalieto atbilstoša kontracepcijas metode (skatīt apakšpunktu 4.3).

Grūtniecība

Sortis ir kontrindicets grūtniecēm (skatīt apakšpunktu 4.3). Zaļu drošums grūtniecības laika pagaidam nav pieradīts. Kontrolēti klīniskie pētījumi ar atorvastatīna lietošanu grūtniecēm nav veikti. Saņemti reti ziņojumi par iedzimtam anomalijam pēc HMG-CoA reduktazes inhibitoru lietošanas. Pētījumi dzīvniekiem uzrada zaļu toksisku iedarbību uz vairošanos (skatīt apakšpunktu 5.3).

Mates arstēšana ar atorvastatīnu var samazinat augļa mevalonata līmeni, kas ir holesterīna sintēzes prekursors. Ateroskleroze ir hronisks process, un parasti lipīdu līmeni pazeminošo līdzekļu lietošanas patraukšanai grūtniecības laika ir neliela riska ietekme ilgtermiņa, saistība ar primaro hiperholesterinēmiju.

Tadēļ Sortis nevajadzētu lietot grūtniecēm, sievietēm, kuras cenšas palikt stavoklī vai doma, ka varētu būt stavoklī. Ārstēšana ar Sortis japartauc grūtniecības laika vai līdz brīdim, kad tiek apstiprinats, ka sieviete nav stavoklī (skatīt apakšpunktu 4.3.)

Zīdīšana

Nav zinams, vai atorvastatīns vai ta metabolīti nonak mates piena. Žurkam atorvastatīna un ta aktīvo metabolītu līmenis plazma ir līdzīgs to līmenim piena (skatīt apakšpunktu 5.3). Ņemot vēra nopietnu blakusparadību rašanas iespēju, sievietēm, kuras lieto Sortis nevajadzētu barot ar krūti savus bērnus (skatīt apakšpunktu 4.3). Atorvastatīna lietošana ir kontrindicēta bērna zīdīšanas laika (skatīt apakšpunktu 4.3).

Fertilitate

Pētījumos dzīvniekiem atorvastatīns neuzradīja ietekmi uz vīrišķo vai sievišķo fertilitati (skatīt apakšpunktu 5.3).

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Sortis praktiski neietekmē spēju vadīt transportīdzekļus vai apkalpot mehanismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Pēc placebo kontrolēto klīnisko pētījumu datiem, no 16066 pacientiem (8755 Lipitor salīdzinot ar 7311 placebo), kuri lietoja atorvastatīnu vidēji 53 nedēļas, blakusparadību dēļ pētījumu partauca 5,2% atorvastatīna grupas pacienti, salīdzinot ar 4,0% placebo grupas pacientu.

Pamatojoties uz klīnisko pētījumu datiem un ilgstošu pēcreģistracijas uzraudzības pieredzi, talak tabula uzradīts Sortis blakusparadību profils.

Konstatēto blakusparadību biežums sadalīts šadas gradacijas: bieži (> 1/100, < 1/10), retak (> 1/1000, < 1/100), reti (> 1/10 000, < 1/1000) un ļoti reti ≥ 1/10 000).

Infekcijas un infestacijas:

Bieži: nazofaringīts.

Asins un limfatiskas sistēmas traucējumi

Retak: trombocitopēnija.

Imūnas sistēmas traucējumi

Bieži: alerģiskas reakcijas.

Ļoti reti: anafilakse.

Vielmaiņas un uzturēs traucējumi

Bieži: hiperglikēmija.

Retāk: hipoglikēmija, svara pieaugums, anoreksija.

Psihiskie traucējumi Retāki: murgi, bezmiegs.

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži: galvassāpes.

Retāk: reibonis, parestēzija, hipoestēzija, disgēzija (garšas uztveres traucējumi), amnēzija.

Ļoti reti: perifera neiropātija.

Acu slimības Retāk: neskaidra redze.

Ļoti reti: redzes traucējumi.

Ausu un labirinta bojājumi

Retāk: tinnitus.

Ļoti reti: dzirdes zudums.

Elpošanas sistēmas traucējumi, krūšu kurvja un videnes slimības

Bieži: sāpes rīklē un kaklā, deguna asiņošana.

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi

Bieži: aizcietējums, vēdera uzpūšanās, dispepsija, slikta dūša, caureja.

Retāk: vemšana, sāpes vēderā, atraugas, pankreatīts.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Retāk: hepatīts.

Reti: holestāze.

Ļoti reti: aknu mazspēja.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Retāk: nātrene, izsitumi uz ādas, nieze, alopēcija.

Reti: angioneirotiskā tūska, bullozs dermatīts, ieskaitot multiformo eritēmu, Stīvensa-Džonsona sindromu un toksisku epidermālo nekrolīzi.

Skeleta-muskulu un saistaudu sistēmas bojājumi

Bieži: mialģija, artralģija, sāpes ekstremitātēs, muskuļu spazmas, locītavu pietūkums, sāpes mugurā. Retāk: sāpes skausta rajonā, muskuļu vājums.

Reti: miopātija, miozīts, rabdomiolīze, tendinopātija, kas dažreiz komplicējas ar cīpslas plīsumu.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības

Ļoti reti: ginekomastija.

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Retāk: savārgums, nespēks, sāpes krūtīs, perifēra tūska, nogurums, drudzis.

Izmeklējumi

Bieži: izmainīti aknu funkcionālie testi, paaugstināts kreatinīna līmenis asinīs.

Retāk: leikocīti urīnā.

Tāpat kā citu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru lietošanas laikā pacientiem, kuri ārstējās ar Sortis, novērota transamināžu līmeņa paaugstināšanās serumā. Šīs novirzes parasti bija nelielas un pārejošas, un to dēļ nebija jāpārtrauc ārstēšanās. Klīniski būtisks transamināžu līmeņa pieaugums serumā (vairāk nekā 3 reizes pārsniedza NAR) konstatēts 0,8% ar Sortis ārstēto pacientu. Paaugstināšanas pakape bija atkarīga no devas, un transamināžu līmeņa paaugstināšanās bija atgriezeniska visiem pacientiem.

Kreatinīnfosfokināzes (KFK) līmeņa pieaugums serumā, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedza NAR, klīniskajos pētījumos novērots 2,5% ar Sortis ārstēto pacientu - tāpat kā lietojot citus HMG-CoA reduktāzes inhibitorus. KFK līmenis, kas vairāk nekā 10 reizes pārsniedz normas augšējo robežu, novērots 0,4% pacientu, kuri ārstēti ar Sortis (skatīt apakšpunktu 4.4).

Pediatriskā populācija

Klīnisko pētījumu datubāze satur drošības datus par 249 pediatriskiem pacientiem, kuri saņēma atorvastatīnu. Starp tiem 7 pacienti bija vecumā līdz 6 gadiem, 14 pacienti bija vecumā no 6 līdz 9 gadiem, un 228 pacienti bija vecumā no 10 līdz 17 gadiem.

Nervu sistēmas traucējumi Bieži: galvassāpes

Kuņģa- zarnu trakta traucējumi Bieži: sāpes vēderā

Izmeklējumi

Bieži: alanīnaminotransferāzes līmeņa paaugstināšanās, kreatinīna fosfokināzes līmeņa paaugstināšanās asinīs.

Balstoties uz pieejamiem datiem, paredzamais blakusparādību biežums, veids un nopietnība bērniem ir tāds pats kā pieaugušiem. Pašlaik ir ierobežota pieredze par zāļu drošību ilgtermiņa lietošanā pediatriskā populācijā.

Dažiem statīniem ziņotas sekojošas blakusparādības:

•    Seksuāla disfunkcija.

•    Depresija.

•    Atsevišķos gadījumos intersticiāla plaušu slimība, it īpaši ilgstošas terapijas laikā (skatīt apakšpunktu 4.4).

•    Cukura diabēts: sastopamības biežums būs atkarīgs no riska faktoru (glikozes līmenis tukšā dūšā >5,6 mmol/l, ĶMI> 30 kg/m2, paaugstināts triglicerīdu līmenis, hipertensija anamnēzē) klātbūtnes vai neesamības.

4.9    Pārdozēšana

Sortis pārdozēšanas gadījumā specifiskas terapijas nav. Ja notikusi pārdozēšana, pacients jāārstē simptomātiski un pēc nepieciešamības jāuzsāk uzturošie pasākumi. Jāveic aknu funkcionālie testi un jāseko KFK līmenim serumā. Tā kā atorvastatīns intensīvi saistās ar plazmas proteīniem, nav sagaidāms, ka hemodialīze būtiski paātrinās atorvastatīna klīrensu.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Lipīdus pārveidojošie līdzekļi, HMG-CoA reduktāzes inhibitori, ATĶ kods: C10AA05

Atorvastatīns ir selektīvs, konkurējošs HMG-CoA reduktāzes inhibitors. HMG-CoA reduktāze ir enzīms, no kura atkarīga 3-hidroksi-3-metil-glutaril-koenzīma A pārvēršanās mevalonātā - t.i. sterolu, to skaitā holesterīna, priekštecī. Aknās triglicerīdi un holesterīns tiek iekļauti ļoti zema blīvuma lipoproteīnu (ĻZBL) struktūrā, kuri nonāk plazmā un tiek transportēti uz perifērajiem audiem. No ĻZBL veidojas zema blīvuma lipoproteīni (ZBL), kas tiek katabolizēti galvenokārt ar receptoru starpniecību, kuriem piemīt augsta afinitāte pret ZBL (ZBL receptori).

Atorvastatīns pazemina holesterīna un lipoproteīnu līmeni serumā, inhibējot HMG-CoA reduktāzi un tādējādi kavējot holesterīna biosintēzi aknās, kā arī palielinot ZBL receptoru skaitu uz hepatocītu virsmas, tādēj ādi paātrinot ZBL saistīšanos un katabolismu.

Atorvastatīns kavē ZBL veidošanos un reducē ZBL daļiņu skaitu. Atorvastatīns izteikti un ilglaicīgi paaugstina ZBL receptoru aktivitāti, vienlaikus radot labvēlīgas kvalitatīvas pārmaiņas cirkulējošo ZBL daļiņu struktūrā. Atorvastatīns samazina ZBL holesterīna daudzumu arī homozigotās pārmantotās hiperholesterinēmijas pacientiem, proti, ir efektīvs populācijā, kas līdz šim nav reaģējusi uz lipīdus samazinošiem medikamentiem.

Dažādu devu iedarbības pētījumos pierādīts, ka atorvastatīns samazina kopējā holesterīna (30-46%), ZBL holesterīna (41-61%), apolipoproteīna B (34-50%) un triglicerīdu (14-33%) koncentrāciju, vienlaikus vairāk vai mazāk paaugstinot ABL holesterīna un apolipoproteīna A1 līmeni. Šie rezultāti attiecas uz pacientiem ar pārmantotu heterozigotu hiperholesterinēmiju, hiperholesterinēmijas nepārmantotām formām un jaukto hiperlipidēmiju, tai skaitā pacientiem ar neinsulinējamo cukura diabētu.

Pierādīts, ka kopējā holesterīna, ZBL holesterīna un apolipoproteīna B līmeņa krišanās samazina kardiovaskulāru epizožu un kardiovaskulārās mirstības risku.

Pārmantotas hiperholesterinēmijas homozigotā forma

Daudzcentru 8 nedēļu atklātā līdzjūtīgas ārstēšanas pētījumā ar dažāda ilguma izvēles pagarinājuma fāzi, tika iesaistīti 335 pacienti, no kuriem 89 tika identificēti kā pārmantotās hiperholesterinēmijas homozigtās formas pacienti. No šiem 89 pacientiem vidējais ZBL holesterīna samazinājums bija aptuveni 20%. Atorvastatīns tika lietots devās līdz 80 mg/ dienā.

Ateroskleroze

Pētījumā par atgriezenisku aterosklerozi, lietojot agresīvu lipīdus pazeminošu terapiju (Reversing Atherosclerosis with Aggressive Lipid-Lowering Study (REVERSAL)) pacientiem ar koronāro sirds slimību novērtēja intensīvas lipīdus pazeminošas terapijas efektu ar 80 mg atorvastatīna un standarta lipīdus pazeminošu terapiju ar 40 mg pravastatīna uz koronāro aterosklerozi, izvērtējot ar intravaskulāro ultrasonogrāfiju (IVUS) angiogrāfijas laikā. Šajā randomizētā, dubultmaskētā, multicentru, kontrolētā klīniskā pētījumā 502 pacientiem IVUS tika veikta pētījumu uzsākot un pēc 18 mēnešiem. Atorvastatīna grupā (n=253) ateroskleroze nebija progresējusi.

Ateromas kopējā tilpuma vidējās izmaiņas procentuāli (primārais pētījuma kritērijs) salīdzinot ar pētījuma sākumu bija - 0,4% (p=0,98) atorvastatīna grupā un + 2,7% (p=0,001) pravastatīna grupā (n=249). Salīdzinot ar pravastatīnu, atorvastatīna efekts bija statistiski ticams (p=0,02). Šajā pētījumā netika novērtēta intensīvās lipīdus pazeminošās terapijas ietekme uz kardiovaskulāriem raksturlielumiem (piemēram, revaskularizācijas nepieciešamība, nefatāls miokarda infarkts, koronāra nāve).

Atorvastatīna grupā ZBL holesterīna pazeminājums bija vidēji līdz 2,04 mmol/l ± 0,8 (78,9 mg/dl ±30), pētījumu uzsākot 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 28) un pravastatīna grupā ZBL holesterīns vidēji tika samazināts līdz 2,85 mmol/l ± 0,7 (110 mg/dl ± 26), pētījumu uzsākot 3,89 mmol/l ± 0,7 (150 mg/dl ± 26) (p=0,0001). Atorvastatīns arī būtiski samazināja kopējā holesterīna daudzumu par 34,1% (pravastatīns: - 18,4%, p<0,0001), vidējo triglicerīdu līmeni par 20% (pravastatīns: - 6,8%, p=0,0009) un vidējo apolipoproteīna B līmeni par 39,1% (pravastatīns: - 22,0%, p<0,0001). Atorvastatīns vidēji palielināja ABL holesterīnu par 2,9% (pravastatīns: + 5,6%, p=nav ticams).

Atorvastatina grupa CRO vidēji samazinajas par 36,4% salīdzinājuma ar 5,2% pravastatina grupa

(p<0,0001).

Pētījuma rezultati tika iegūti lietojot 80 mg lielu devu, tadēļ tos nevar attiecinat uz zemakam zaļu devam.

Drošības un panesamības profili abas terapijas grupas bija līdzīgi.

Šaja pētījuma netika izvērtēta intensīvas lipīdu līmeņa samazinašanas ietekme uz galvenajiem kardiovaskularajiem galapunktiem. Tadēļ šo rezultatu klīniskais nozīmīgums saistība ar kardiovaskularo notikumu primaro un sekundaro novēršanu nav zinams.

Akūts koronars sindroms

MIRACL pētījuma novērtēta 80 mg liela atorvastatīna deva 3086 pacientiem (atorvastatīns n=1538; placebo n=1548) ar akūtu koronaro sindromu (MI bez Q zoba vai nestabilo stenokardiju). Terapija tika uzsakta akūtaja perioda uzreiz pēc stacionēšanas un turpinajas 16 nedēļas. Terapija ar atorvastatīnu 80 mg/diena pagarinaja laiku līdz kombinētajam primarajam galarezultatam, kurš definēts ka jebkura cēloņa izraisīta nave, nefatals MI, atdzīvinašana pēc sirds apstašanas vai stenokardija ar miokarda išēmijas pazīmēm, kadēļ nepieciešama hospitalizacija, liecinot par riska samazinajumu par 16% (p=0,048). To veidoja galvenokart atkartotas hospitalizacijas gadījumu skaita samazinašanas par 26% stenokardijas un miokarda išēmijas dēļ (p=0,018). Atšķirības pēc citiem, sekundariem raksturlielumiem nebija statistiski nozīmīgas (kopuma: placebo - 22,2%, atorvastatīns - 22,4%).

Atorvastatīna drošuma profils MIRACL pētījuma neatšķīras no apakšpunkta 4.8 aprakstīta.

Kardiovaskularas slimības profilakse

Atorvastatīna ietekme uz fatalu un nefatalu koronaro sirds slimību (KSS) vērtēta randomizēta, dubultmaskēta, placebo kontrolēta pētījuma - angļu-skandinavu kardialo rezultatu pētījuma lipīdu līmeņa pazeminašanas atzara (ASCOT-LLA - Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial Lipid Lowering Arm). Pētījuma iekļautie pacienti bija hipertensīvi, 40-79 gadus veci, bez miokarda infarkta vai stenokardijas arstēšanas anamnēzes, ar triglicerīdu līmeni TG <6.5 mmol/l (251 mg/dl). Visiem pacientiem bija ne mazak ka 3 iepriekš definēti riska faktori: vīrieša dzimums, vecums ≥ 55 gadi, smēķēšana, cukura diabēts, SKS pirmas pakapes radiniekam, TG:ABL-H >6, perifēro asinsvadu slimība, kreisa ventrikula hipertrofija, parciests cerebrovaskulars gadījums, specifiskas EKG parmaiņas, proteinūrija/ albuminūrija. Ne visiem pacientiem bija augsts pirmreizēja kardiovaskulara atgadījuma risks.

Pacienti saņēma hipotensīvu terapiju (amlodipīnu vai atenololu) un vai nu atorvastatīnu 10 mg diena (n=5168), vai placebo (n=5137).

Absolūta un relatīva riska samazinajums atorvastatīna ietekmē bija šads:

Relatīva riska

Notikumu skaits

Absolūta riska

Notikums

samazinajums

(%)

(Atorvastatīns vs placebo)

samazinajums1

(%)

p

Fatala KSS + nefatals MI

36%

100 vs 154

1,1%

0,0005

Kardiovaskularo notikumu un

20%

389 vs 483

1,9%

0,0008

revaskularizacijas procedūru kopskaits

Koronaro notikumu kopskaits

29%

178 vs 247

1,4%

0,0006

1Pēc notikumu absolūta skaita starpības vidēji 3,3 gadus ilga novērošanas perioda. KSS - koronara sirds slimība, MI - miokarda infarkts.

Būtiski nesamazinājās kopējā un kardiovaskulārā mirstība (185, salīdzinot ar 212 atgadījumi, p=0,17 un 74, salīdzinot ar 82 atgadījumi, p=0,51). Apakšgrupu analīzē pēc dzimuma (81% vīriešu, 19% sieviešu) konstatēts labvēlīgs atorvastatīna efekts vīriešiem, bet ne sievietēm, iespējams, tādēļ, ka sieviešu apakšgrupā novērots neliels notikumu skaits.Vispārējā un kardiovaskulārā mirstība bija lielāka sievietēm(38, salīdzinot ar 30 un 17, salīdzinot ar 12), tomēr šī atrade nebija statistiski nozīmīga. Novērota būtiska sakarība ar hipotensīvo pamatterapiju. Atorvastatīns ievērojami samazināja primārā galaiznākuma (fatālas KSS + nefatāla MI) iestāšanos ar amlodipīnu ārstētiem pacientiem (HR 0,47 (0,32-0,69) p=0,00008), turpretim ar atenololu ārstēto pacientu grupā tas nenotika (HR 0,83 (0,59-1,17 ), p= 0,287).

Atorvastatīna ietekme uz fatālu un nefatālu kardiovaskulāro slimību vērtēta arī randomizētā, dubultmaskētā, daudzos centros veiktā, placebo kontrolētā pētījumā - Atorvastatīna kolaboratīvā pētījumā diabēta pacientiem (CARDS - Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) - kurā bija ietverti pacienti ar 2.tipa cukura diabētu vecumā no 40-75 gadiem, bez kardiovaskulāras slimības anamnēzē, kam ZBL-H <4,14 mmol/l (160 mg/dl) un TG <6,78 mmol/l (600 mg/dl). Visiem pacientiem bija vismaz 1 no šādiem riska faktoriem: hipertensija, smēķēšanas turpināšana, retinopātija, mikroalbuminūrija vai makroalbuminūrija.

Pacienti vidēji 3,9 gadus lietoja vai nu atorvastatīnu pa 10 mg dienā (n=1428), vai placebo (n=1410). Absolūtā un relatīvā riska samazinājums atorvastatīna ietekmē bija šāds:

Notikums

Relatīvā riska samazinājums (%)

Notikumu skaits (Atorvastatīns vs placebo)

Absolūtā riska samazinājums(%)

p

Nozīmīgi kardiovaskulārie notikumi (fatāli un nefatāli AMI, latenti MI, akūta koronāra nāve, nestabilā stenokardija, koronāro artēriju šuntēšana, perkutānā transluminālā koronārā angioplastija, revaskularizācijas, insulti)

37%

83 vs 127

3,2%

0,0010

MI (fatāli un nefatāli, latenti MI)

42%

38 vs 64

1,9%

0,0070

Insulti (fatāli un nefatāli)

48%

21 vs 39

1,3%

0,0163

1Pēc notikumu aptuvenā skaita starpības vidēji 3,9 gadus ilgā novērošanas periodā. AMI - akūts miokarda infarkts;

MI - miokarda infarkts.

Terapijas efekta atkarība no pacienta dzimuma, vecuma vai sākotnējā ZBL-H līmeņa netika konstatēta. Novērota pozitīva tendence mirstības ziņā (82 nāves gadījumi placebo grupā un 61 nāves gadījums atorvastatīna grupā; p=0,0592).

Atkārtots insults

Pētījumā “Insulta novēršana ar holesterīna līmeņa agresīvu pazemināšanu” (SPARCL) novērtēts 80 mg atorvastatīna vai placebo efekts 4731 pacientam bez koronārās sirds slimības anamnēzē, kuri pēdējo 6 mēnešu laikā pārcietuši insultu vai pārejošu išēmisku lēkmi (TIL). 60% no viņiem bija vīrieši, pacienti bija vecumā no 21-92 gadiem (vidējais vecums - 63 gadi), un ZBL līmenis pētījuma sākumā vidēji bija 133mg/dl (3,4mmol/l). Vidējais ZBL-C, saņemot atorvastatīnu, bija 73mg/dl (1,9mmol/l), bet lietojot placebo - 129mg/dl (3,3mmol/l). Vidējais novērošanas laiks bija 4,9 gadi.

80 mg atorvastatīna, salīdzinot ar placebo, samazināja primārā galarezultāta - fatāla vai nefatāla insulta - risku par 15% (riska attiecība 0,85; 95% ticamības intervāls, 0,72-1,00; p=0,05 vai 0,84;

95% TI, 0,71-0,99; p=0,03 pēc pielāgošanas sākumstāvokļa faktoriem). Kopējā mirstība atorvastatīna grupā bija 9,1% (216/2365), bet placebo grupā - 8,9% (211/2366).

Post hoc analīze konstatēts, ka 80mg atorvastatina, salīdzinot ar placebo, samazina išemiska insulta biežumu (218/2365, 9,2% vs 274/2366, 11,6%; p=0,01) un palielina hemoraģiska insulta biežumu (55/2365, 2,3% vs 33/2366, 1,4%; p=0,02).

•    Hemoraģiska insulta risks bija lielāks pacientiem, kas pirms pētījuma bija pārcietuši hemoraģisku insultu (7/45 atorvastatina grupa, salīdzinot ar 2/48 placebo grupa; RA 4,06;

95% TI, 0,84-19,57), bet išēmiska insulta risks abas grupas bija praktiski vienads (3/45 atorvastatina grupa, salīdzinot ar 2/48 placebo grupa; RA 1,64; 95% TI, 0,27-9,82).

•    Hemoraģiska insulta risks bija lielaks pacientiem, kas pirms pētījuma bija parcietuši lakunaru infarktu (20/708 atorvastatīna grupa, salīdzinot ar 4/701 placebo grupa; RA 4,99; 95% TI, 1,71-14,61), vienlaikus šiem pacientiem bija mazaks išēmiska insulta risks (79/708 atorvastatīna grupa, salīdzinot ar 102/701 placebo grupa; RA 0,76; 95% TI, 0,57-1,02). Iespējams, ka lakunaru infarktu parcietušiem pacientiem, kas arstējas ar 80 mg atorvastatīna diena, insulta neto risks ir paaugstinats.

Pacientu apakšgrupa ar agrak parciestu hemoraģisko insultu kopēja mirstība atorvastatīna grupa bija 15,6% (7/45), bet placebo grupa - 10,4% (5/48). Pacientu apakšgrupa ar agrak parciestu lakunaru infarktu kopēja mirstība atorvastatīna grupa bija 10,9% (77/708), bet placebo grupa - 9,1% (64/701).

Pediatriska populacija

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma pediatriskiem pacientiem vecumā no 6 līdz 17

gadiem

Tika veikts 8 nedēļu atklats pētījums bērniem un pusaudžiem ar ģenētiski apstiprinatu parmantoto hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un sakuma stavokli ZBL holesterīns >4 mmol/L, lai izvērtētu atorvastatīna farmakokinētiku, farmakodinamiku, drošību un panesamību. Kopuma pētījuma tika iesaistīti 39 bērni un pusaudži vecuma no 6 līdz 17 gadiem. A grupa bija iekļauti 15 bērni vecuma no 6 līdz 12 gadiem un Tanner I stadija. B grupa bija iekļauti 24 bērni vecuma no 10 līdz 17 gadiem un > Tanner II stadija.

Atorvastatīna sakuma deva A grupa bija 5 mg košļajama tablete diena un B grupa 10 mg tablete diena. Atorvastatīna devu tika atļauts dubultot, ja 4. nedēļa subjekts nesasniedza mērķa rezultatu ZBL holesterīns <3,35 mmol/L un ja atorvastatīna panesamība bija laba.

Pēc 2 nedēļam ZBL holesterīna, kopēja holesterīna, ļoti zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna un apolipoproteīna B vidējie radītaji samazinajas visiem subjektiem. Subjektiem, kuri saņēma dubultu devu, papildus samazinajums tika novērots jau 2 nedēļas pēc devas palielinajuma, salīdzinot ar sakuma novērtējumu. Procentuali vidējie lipīdu samazinašanas radītaji bija līdzīgi abas grupas, neskatoties uz to, vai subjektiem tika saglabata sakuma deva, vai arī ta tika dubultota. 8.nedēļa vidējas procentualas izmaiņas, salīdzinot ar sakuma stavokli ZBL holesterīnam un kopējam holesterīnam bija aptuveni 40 % un 30 %.

Pārmantotās hiperholesterinēmijas heterozigotā forma pediatriskiem pacientiem vecumā no 10 līdz 17

gadiem

Dubultmaskēta, placebo kontrolēta pētījuma, kam sekoja atklata faze, kura tika iekļauti 187 zēni un meitenes pēc menstruaciju sakšanas vecuma no 10 līdz 17 gadiem (vidējais vecums 14,1 gads) ar parmantotu hiperholesterinēmijas heterozigoto formu vai smagu hiperholesterinēmiju, un kuri uz 26 nedēļam tika randomizēti atorvastatīna grupa (n=140) vai placebo grupa (n=47), bet pēc tam 26 nedēļas visi saņēma atorvastatīnu. Atorvastatīna deva bija 10 mg vienu reizi diena pirmajas 4 nedēļas un pēc tam tika palielinata līdz 20 mg, ja ZBL holesterīna līmenis bija >3,36 mmol/L. Atorvastatīns ievērojami samazinaja kopēja holesterīna, ZBL holesterīna, triglicerīdu un apolipoproteīna B līmeni plazma 26 nedēļu ilgas dubultmaskētas fazes laika. 26 nedēļu ilgas dubulmaskētas fazes laika vidējais

sasniegtais ZBL holesterīna līmenis atorvastatina grupa bija 3,38 mmol/l (amplitūda: 1,816,26 mmol/l, salīdzinot ar 5,91 mmol/l (amplitūda: 3,93-9,96 mmol/l) placebo grupa.

Papildus pediatriskie pētījumi, salīdzinot atorvastatīna un kolestipola iedarbību 10 līdz 18 gadus veciem pacientiem ar hiperholesterinēmiju, paradīja, ka atorvastatīns (N=25) izraisīja ievērojamu ZBL holesterīna līmeņa samazināšanos 26. nedēļa (p<0,05), salīdzinājuma ar kolestipolu (N=31).

Individuālas arstēšanas (Compassionate use) pētījuma pacientiem ar smagu hiperholesterinēmiju (tai skaita hiperholesterinēmijas homozigoto formu) tika iekļauti 46 ar atorvastatīnu arstēti pediatriskie pacienti, un devas tika titrētas atbilstoši atbildes reakcijai (daži subjekti saņēma 80 mg diena).

Pētījums ilga 3 gadus: ZBL holesterīna līmenis tika pazeminats par 36%.

Nav izvērtēta atorvastatīna lietošanas ilgtermiņa ietekme uz bērniem ar mērķi samazinat saslimstību un mirstību pieauguša cilvēka dzīves laika.

Eiropas zaļu aģentūra neizvirza prasību iesniegt atorvastatīna pētījuma rezultatus bērniem vecuma no 0 līdz 6 gadiem ar hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un bērniem vecuma no 0 līdz 18 gadiem ar hiperholesterinēmijas homozigoto formu, kombinētu hiperholesterinēmiju, primaru hiperholesterinēmiju un kardiovaskularo notikumu novēršanai (skatīt apakšpunktu 4.2 par lietošanu bērniem).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Atorvastatīns pēc peroralas ievadīšanas strauji uzsūcas; maksimala koncentracija plazma (Cmax) tiek sasniegta pēc 1-2 stundam. Absorbētais apjoms palielinas proporcionali atorvastatīna devai. Salīdzinajuma ar peroralo šķīdumu atorvastatīna apvalkoto tablešu biopieejamība ir 95-99%. Atorvastatīna absolūta biopieejamība ir ap 12% un HMG-CoA reduktazi inhibējošas aktivitates sistēmiska pieejamība - ap 30%. Zemas sistēmiskas pieejamības iemesls ir presistēmiskais klīrenss kuņģa-zarnu trakta gļotada un/vai primara metabolizacija aknas.

Izplatība

Vidējais atorvastatīna izplatīšanas tilpums ir ap 381 l. Vairak neka 98% atorvastatīna saistas ar plazmas proteīniem.

Biotransformacija

Atorvastatīnu metabolizē citohroms P450 3A4 līdz ortohidroksilētiem un parahidroksilētiem derivatiem, ka arī dažadiem beta oksidacijas produktiem. Neatkarīgi no citiem ceļiem šie produkti talak metabolizējas caur glikuronidaciju. In vitro ortohidroksilēto un parahidroksilēto metabolītu HMG - CoA reduktazi inhibējoša aktivitate ir ekvivalenta atorvastatīna aktivitatei. Ap 70% no cirkulējošas, HMG-CoA reduktazi inhibējošas aktivitates saista ar aktīvajiem metabolītiem.

Izdalīšanas

Atorvastatīns pēc hepatiskas un/vai ekstrahepatiskas metabolizēšanas izdalas galvenokart ar žulti. Tomēr nozīmīga enterohepatiska recirkulacija, acīm redzot, nenotiek. Atorvastatīna vidējais eliminacijas pusperiods no plazmas cilvēkam ir ap 14 stundam. HMG-CoA reduktazi inhibējošas aktivitates pusperiods ir apmēram 20-30 stundas, jo tas realizacija piedalas aktīvie metabolīti.

Īpašas pacientu grupas

Gados vecāki cilvēki: Veseliem, gados vecakiem cilvēkiem atorvastatīna un ta aktīvo metabolītu koncentracija plazma ir augstaka neka gados jauniem pieaugušiem, bet to efekts uz lipīdiem ir samēra līdzīgs tam, kadu novēro gados jaunaku pacientu populacijas.

Bērni: 8 nedēļu atklātā pētījumā 6-17 gadus veci pediatriskie pacienti Tannera 1. stadijā (N=15) un Tannera 2. stadijā (N=24) ar pārmantotu hiperholesterinēmijas heterozigoto formu un sākuma stāvokli ZBL holesterīns >4 mmol/L tika ārstēti attiecīgi reizi dienā ar 5 mg vai 10 mg košļājamām tabletēm vai 10 mg vai 20 mg apvalkotām tabletēm. Ķermeņa svars bija vienīgais nozīmīgais atorvastatīna populācijas farmakokinētikas izmaiņu veids. Novērotais atorvastatīna orālais klīrenss ir līdzīgs kā pieaugušiem, nosakot alometriski pēc ķermeņa svara. Tika novērots konsekvents ZBL holesterīna un kopējā holesterīna līmeņa samazinājums pēc atorvastatīna un o-hidroksiatorvastatīna ekspozīcijas.

Dzimums: Atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija sievietēm atšķiras no koncentrācijas vīriešiem (sievietēm ir aptuveni par 20% augstāks Cmax un par 10% mazāks zemlīkņu laukums). Šai atšķirībai nebija klīniskas nozīmes, jo tā neradīja nekādas klīniski nozīmīgas lipīdu līmeņa atšķirības vīriešiem un sievietēm.

Nieru mazspēja: Nieru slimība neietekmē ne atorvastatīna koncentrāciju plazmā, ne atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu iedarbību uz lipīdiem.

Aknu mazspēja: Pacientiem ar hronisku alkoholisma izraisītu aknu slimību (Child - Pugh B) atorvastatīna un tā aktīvo metabolītu koncentrācija plazmā ir izteikti paaugstināta (Cmax aptuveni 16 reizes un AUC aptuveni 11 reizes).

SLOC1B1 polimorfisms: Visu HMG-CoA reduktāzes inhibitoru, ieskaitot atorvastatīna, pārveidošanā aknās iesaistīts OATP1B1 transportieris. Pacientiem ar SLOC1B1 polimorfismu ir paaugstināts atorvastatīna iedarbības rsks, kas var izraisīt paaugstinātu rabdomiolīzes attīstīšanās risku (skatīt apakšpunktu 4.4). Polimorfisms gēnu šifrējumā OATP1B1 (SLCO1B1 c.521CC) ir saistīts ar 2,4 reizes lielāku atorvastatīna iedarbību (AUC), nekā indivīdiem bez genotipa veida (c.521TT). Šiem pacientiem ir iespējama ģenētiski bojāta atorvastatīna pārveidošana aknās. Iespējamais iedarbības rezultāts nav zināms.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

4 in vitro pārbaudēs un 1 in vivo pārbaudē atorvastatīnam neizpaudās ne mutagēns, ne klastogēns potenciāls. Atorvastatīns nebija kancerogēns žurkām, bet lielas devas pelēm (izpaudās kā 6-11 reizes palielinājums, AUC0-24 stundas sasniedza cilvēkiem augstāko ieteicamo devu) izraisīja hepatocelulārās adenomas pieaugumu tēviņiem un hepatocelulārās karcinomas biežuma pieaugumu mātītēm.

Pētījumos dzīvniekiem ir atrasti pierādījumi, ka HMG-CoA reduktāzes inhibitori var ietekmēt embrija vai augļa attīstību. Žurkām, trušiem un suņiem atorvastatīns neietekmēja fertilitāti un tas nebija teratogēns, tomēr žurkām un trušiem pie mātei toksiskām devām tika novērota augļa toksicitāte.

Žurku pēcnācēju attīstība bija kavēta un izdzīvošana pēcdzemdību laikā bija samazināta pēc mātes pakļaušanas lielu atorvastatīna devu iedarbībai. Pētījumos žurkām ir atrasti pierādījumi placentārai pārejai. Atorvastatīna koncentrācija plazmā žurkām ir līdzīga tā koncentrācijai pienā. Nav zināms, vai atorvastatīns un tā metabolīti izdalās mātes pienā cilvēkiem.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Kalcija karbonāts Mikrokristāliska celuloze Laktozes monohidrāts Nātrija kroskarmeloze Polisorbāts 80 Hidroksipropilceluloze Magnija stearāts

Apvalkā

Hipromeloze Makrogols 8000 Titāna dioksīds (E 171)

Talks

Simetikons Stearāta emulgatori Biezinātājvielas Benzoskābe Sorbītskābe

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Blisteri sastāv no poliamīda/ alumīnija folijas/ polivinilhlorīda pārklājošās plēves un alumīnija folijas/ pievalcēta vinila pārklājuma pamata.

Pudele izgatavota no ABPE, satur mitruma uztvērēju, ir ar skrūvējamu, bērniem neatveramu vāciņu.

Blisteru iepakojumi satur 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 un 100 apvalkotās tabletes. Iepakojumi stacionāriem satur 50, 84, 100, 200 (10 x 20) vai 500 apvalkotās tabletes.

ABPE pudele satur 90 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Pfizer Limited Ramsgate Road, Sandwich,

Kent CT13 9NJ Lielbritānija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

SORTIS 10 mg apvalkotās tabletes: 98-0598 SORTIS 20 mg apvalkotās tabletes: 98-0599 SORTIS 40 mg apvalkotās tabletes: 98-0600 SORTIS 80 mg apvalkotās tabletes: 03-0502

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

SORTIS 10 mg apvalkotās tabletes: 14.10.1998 /24.10.2008 SORTIS 20 mg apvalkotās tabletes: 14.10.1998 /24.10.2008 SORTIS 40 mg apvalkotās tabletes: 14.10.1998 /24.10.2008 SORTIS 80 mg apvalkotās tabletes: 18.12.2003 /24.10.2008

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2012. gada jūlijs

20



 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!