apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PHYSIOTENS FILMTBL 0.4MG N28

Uz 2017-Dec-18
PHYSIOTENS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PHYSIOTENS FILMTBL 0.4MG N28 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 11.93€  14.08$  10.53£  829Rub  118.8SEK  50PLN  49.67₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes PHYSIOTENS FILMTBL 0.4MG N28     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsC02AC05
 Aktīvās vielas: Moxonidinum


 Ražotājs, zīmols: Solvay Pharmaceut.. 
PHYSIOTENS FILMTBL 0.4MG N28 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PHYSIOTENS 0.4 MG, TABL. N28 (R)
5.20€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
PHYSIOTENS 0.4MG TABL.N28
10.34€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
PHYSIOTENS FILM TBL 0.4MG N28 (K)
11.93€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 09.02.2012.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Physiotens 0,2 mg apvalkotās tabletes Physiotens 0,4 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena apvalkotā tablete satur 0,2 vai 0,4 mg moksonidīna (moxonidinum). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Physiotens 0,2 mg:

Apaļas, izliektas, rozā apvalkotās tabletes ar gravējumu 0,2 vienā pusē. Physiotens 0,4 mg:

Apaļas, izliektas, sarkanas apvalkotās tabletes ar gravējumu 0,4 vienā pusē.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Moksonidīnu lieto hipertensijas ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Moksonidīna parastā sākuma deva ir 0,2 mg dienā, maksimālā dienas deva ir 0,6 mg dienā divās dalītās devās. Maksimālā vienreizējā deva ir 0,4 mg. Atbilstoši pacienta atbildes reakcijai dienas deva individuāli jāpielāgo.

Moksonidīnu var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

Pacientiem ar mēreniem līdz smagiem nieru darbības traucējumiem sākuma deva ir 0,2 mg dienā. Ja ir nepieciešams un ir laba panesība, devu var palielināt līdz 0,4 mg dienā.

Pacientiem, kas saņem hemodialīzi, sākuma deva ir 0,2 mg dienā. Ja ir nepieciešams un ir laba panesība, devu var palielināt līdz 0,4 mg dienā.

Moksonidīns nav rekomendējams bērniem un pusaudžiem līdz 18 gadu vecumam, jo nav pietiekamu datu par lietošanas drošumu un efektivitāti.

4.3    Kontrindikācijas

•    paaugstināta jutība pret aktīvo vielu un/vai jebkuru no palīgvielām

•    sinusa mezgla vājuma sindroms

•    bradikardija (sirds ritms miera stāvoklī < 50 sitieniem minūtē)

•    2. vai 3. pakāpes atrioventrikulārā blokāde

•    sirds mazspēja

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Lietojot pacientiem ar 1. pakāpes atrioventrikulāro blokādi, jāievēro piesardzība, lai izvairītos no bradikardijas.

Lietojot pacientiem ar smagu koronāro sirds slimību vai nestabilu stenokardiju, jāievēro piesardzība, jo lietošanas pieredze šajā pacientu grupā ir ierobežota.

Pacientiem ar nieru mazspēju jāievēro piesardzība, jo moksonidīns galvenokārt izvadās caur nierēm. Nepieciešams uzmanīgi titrēt devu, īpaši ārstēšanās sākumā. Ārstēšanās sākumā jānozīmē 0,2 mg dienā un devu jāpaaugstina līdz 0,4 mg dienā, ja ir klīnisks pamatojums un laba panesamība.

Ja moksonidīnu lieto kombinācijā ar ß-blokatoru, tad, pārtraucot ārstēšanu ar abām zālēm, vispirms jāpārtrauc ß-blokatora lietošana, bet ārstēšana ar moksonidīnu jāpārtrauc pēc dažām dienām.

Atceļot moksonidīna terapiju, līdz šim atsitiena fenomens nav novērots. Tomēr moksonidīna terapiju atcelt pēkšņi nav ieteicams, to jāatceļ pakāpeniski 2 nedēļu laikā.

Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes galaktozes malabsorbciju.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Citu antihipertensīvo līdzekļu vienlaicīga lietošana pastiprina moksonidīna hipotensīvo efektu.

Tricikliskie antidepresanti samazina centrālas darbības antihipertensīvo līdzekļu efektivitāti, tos neiesaka nozīmēt vienlaicīgi ar moksonidīnu.

Moksonidīns var pastiprināt triciklisko antidepresantu (izvairīties no vienlaicīgas lietošanas), trankvilizatoru, alkohola, sedatīvo un miega līdzekļu efektu.

Lietojot kopā ar lorazepāmu, moksonidīns nedaudz pavājina kognitīvo funkciju.

Lietojot vienlaikus, moksonidīns var pastiprināt benzodiazepīna sedatīvo iedarbību.

Moksonidīns tiek izvadīts tubulārās ekskrēcijas ceļā. Nevar izslēgt mijiedarbību ar citām zālēm, kuras tiek eliminētas tubulārās ekskrēcijas ceļā.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Nav pietiekamu datu par moksonidīna lietošanu grūtniecēm. Pētījumi ar dzīvniekiem uzrāda embriotoksiskus efektus (skatīt apakšpunktu 5.3). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms. Moksonidīnu grūtniecības laikā lietot nevajadzētu, ja vien nav absolūta nepieciešamība.

Zīdīšana

Moksonidīns izdalās mātes pienā, to lietot zīdīšanas periodā nevajadzētu. Ja ārstēšanās ar moksonidīnu ir absolūti nepieciešama, zīdīšana jāpārtrauc.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Ir ziņojumi par miegainību un reiboni. Tas jāievēro, veicot šādas darbības.

4.8 Nevēlamās blakusparādibas

Saskaņots ZVA 09.02.2012.

Visbiežākās nevēlamās blakusparādības moksonidīna lietošanas laikā ir sausa mute, reibonis, vispārējs vājums un miegainība. Šie simptomi bieži samazinās dažās nedēļās pēc terapijas sākuma.

Nevēlamās blakusparādības orgānu sistēmas klasifikācijā: (ar placebo kontrolētos klīniskajos pētījumos novēroti 886 pacienti)

MedDRA orgānu sistēma

Ļoti bieži ≥1/10

Bieži

≥1/100, <1/10

Retāk

≥1/1000, <1/100

Sirds funkcijas traucējumi

bradikardija

Ausu un labirinta bojājumi

tinnitus

Nervu sistēmas traucējumi

galvassāpes*,

reibonis,

miegainība

sinkope*

Asinsvadu

sistēmas

traucējumi

hipotensija*

(ieskaitot

ortostatisko)

Kuņģa-zarnu

trakta

traucējumi

sausums mutē

diareja, slikta

dūša/vemšana,

dispepsija

Ādas un zemādas audu bojājumi

izsitumi, nieze

angioneirotiskā

tūska

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšans vietā

astēnija

tūska

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

muguras sāpes

kakla sāpes

Psihiskie

traucējumi

miega

traucējumi

nemiers

*salidzinot ar placebo nav sastopamīl

bas biežuma pieauguma


4.9 Pārdozēšana Pārdozēšanas simptomi

Dažos pārdozēšanas gadījumos, par kuriem ir ziņots, akūti lietotas devas līdz 19,6 mg bez letāla iznākuma. Pazīmes un simptomi, par kuriem ziņots ir šādi: galvassāpes, sedācija, miegainība, hipotensija, reibonis, vispārējs vājums, bradikardija, sausa mute, vemšana, nogurums un sāpes kuņģī. Smagas pārdozēšanas gadījumos nepieciešama uzmanīga novērošana, īpaši apziņas traucējumu un respiratorās funkcijas nomākuma gadījumos.

Balstoties uz dažiem veiktajiem pētījumiem ar dzīvniekiem, kuros lietotas augstas devas, secināts, ka var rasties arī pārejoša hipertensija, tahikardija un hiperglikēmija.

Pārdozēšanas ārstēšana

Nav zināms specifisks antidots. Hipotensijas gadījumā jāapsver asinsriti uzturoši pasākumi -šķidruma un dopamīna ievadīšana. Bradikardijas gadījumā jālieto atropīns.

Moksonidīna pārdozēšanas paradoksālo hipertensīvo efektu var samazināt vai likvidēt a-receptoru antagonisti.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: imidazolīna receptoru agonisti, moksonidīns ATĶ kods: C02AC05

Dažādos dzīvnieku modeļos moksonidīns darbojas kā spēcīgs antihipertensīvs līdzeklis. Pieejamie eksperimentālie rezultāti norāda, ka moksonidīna antihipertensīvās iedarbības zona ir centrālajā nervu sistēmā (CNS). Smadzeņu stumbrā moksonidīns selektīvi stimulē I1-imīdazolīna receptorus. Šie pret imīdazolīnu jutīgie receptori koncentrējas rostrālajā ventrolaterālajā medulā, zonā, kurai ir svarīga nozīme simpātiskās nervu sistēmas centrālajā kontrolē. Šo imidazolīna receptoru stimulācija, acīmredzot, izraisa simpātisko nervu aktivitātes samazināšanos un asinsspiediena pazemināšanos.

Moksonidīns atšķiras no citiem simpatolītiskiem asinsspiedienu pazeminošiem līdzekļiem ar to, ka tam ir vāja afinitāte pret centrālajiem a2-adrenerģiskiem receptoriem, salīdzinot ar afinitāti pret imīdazolīna receptoriem. Šī zemā afinitāte pret a2-adrenerģiskiem receptoriem ir iemesls mazāk novērotai moksonidīna izraisītai sedācijai un sausumam mutē.

Cilvēkiem moksonidīns rada asinsrites sistēmas pretestības samazināšanos un sekojoši asinsspiediena pazemināšanos. Moksonidīna antihipertensīvā efektivitāte ir pierādīta dubultaklos, placebo kontrolētos, randomizētos pētījumos.

Divus mēnešus ilgā terapeitiskā pētījumā moksonidīns uzlaboja insulīna jutības indeksu par 21%, salīdzinot ar placebo, tukliem un insulīnrezistentiem pacientiem ar mēreni izteiktu hipertensiju.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Absorbcija

Pēc iekšķīgas lietošanas moksonidīns ātri (tmax apmēram 1 stunda) un gandrīz pilnībā absorbējas no kuņģa-zarnu trakta augšējās daļas. Absolūtā biopieejamība ir apmēram 88%, kas neuzrāda nozīmīgu pirmā loka metabolismu. Pārtikas uzņemšanai nav ietekmes uz moksonidīna farmakokinētiku.

Izplatīšanās

In vitro noteiktā saistīšanās ar proteīniem ir apmēram 7,2%.

Biotransformācija

Apvienotajos cilvēku plazmas paraugos tika identificēts tikai dehidrogenētais moksonidīns. Dehidrogenētā moksonidīna farmakodinamiskā aktivitāte ir tikai 1/10, salīdzinot ar moksonidīnu.

Eliminācija

Apmēram 24 stundu periodā 78% no kopējās devas izdalās ar urīnu kā pamatsavienojums un 13% no devas izdalās kā dehidrogenēts moksonidīns. Pārējie maznozīmīgākie metabolīti urīnā veido apmēram 8% no devas. Mazāk par 1% izdalās ar tecēm.

Moksonidīna un tā metabolītu eliminācija ir salīdzinoši ātra (terminālais pusperiods attiecīgi apmēram 2,5 un 5 stundas).

Farmakokinētika hipertensīviem pacientiem:

Hipertensīviem pacientiem nav novērotas nozīmīgas izmaiņas farmakokinētikā salīdzinot ar veseliem brīvprātīgajiem.

Farmakokinētika vecākiem pacientiem:

Saskaņots ZVA 09.02.2012.

Tika novērotas ar vecumu saistītas izmaiņas farmakokinētikā, un, visticamāk, tas saistīts ar samazinātu metabolisko aktivitāti un/vai nedaudz palielinātu biopieejamību vecākiem pacientiem. Taču šīs farmakokinētiskās atšķirības nav novērtētas kā klīniski nozīmīgas.

Farmakokinētika bērniem:

Farmakokinētiskie pētījumi šajā subpopulācijā nav veikti, jo moksonidīns nav ieteicams lietošanai bērniem.

Farmakokinētika pacientiem ar nieru darbības traucējumiem:

Ir novērota nozīmīga moksonidīna eliminācijas korelācija ar kreatinīna klīrensu. Pacientiem ar mēreniem nieru darbības traucējumiem (GFĀ 30 - 60 ml/min.) līdzsvara plazmas koncentrācija un terminālais pusperiods ir attiecīgi aptuveni 2 reizes un 1,5 reizes augstāks, salīdzinot ar hipertensīviem pacientiem, kuriem ir normāla nieru funkcija (GFĀ >90 ml/min.). Pacientiem ar smagiem nieru darbības traucējumiem (GFĀ <30 ml/min) līdzsvara plazmas koncentrācija un terminālais pusperiods ir aptuveni 3 reizes augstāks. Zāļu akumulāciju šiem pacientiem nenovēro. Pacientiem ar nieru darbības traucējumiem beigu stadijā (GFĀ <10 ml/min.), kam tiek veikta hemodialīze plazmas koncentrācija un terminālais pusperiods ir attiecīgi aptuveni 6 reizes un 4 reizes augstāks. Visās pacientu grupās maksimālā moksonidīna plazmas koncentrācija ir tikai 1,5 - 2 reizes augstāka.

Tādēļ pacientiem ar nieru darbības traucējumiem deva jāpielāgo atbilstoši individuālai nepieciešamībai.

Ar hemodialīzi moksonidīns eliminējas nelielā apjomā.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Ne-klīniskajos pētījumos iegūtie dati par farmakoloģisko drošību, atkārtotu devu toksicitāti, genotoksicitāti, iespējamu kancerogenitāti un toksisku ietekmi uz reproduktivitāti neliecina par īpašu risku cilvēkam.

Pētījumi ar dzīvniekiem uzrāda, ka, saņemot maternāli toksiskas devas, parādās embiotoksiski efekti.

Reproduktīvās toksicitātes pētījumos iegūtie dati neuzrāda potenciālus fertilitātes un teratogēnos efektus.

Embriotoksiskos efektus novēro žurkām lietojot par 9 mg/kg/24 h un trušiem lietojot par 0,7 mg/kg/24 h augstākas devas. Perinatālos un postnatālos pētījumos ar žurkām ietekme uz attīstību un dzīvotspēju tika novērota, lietojot devu virs 3 mg/kg/24h.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Laktozes monohidrāts, povidons, krospovidons, magnija stearāts, hipromeloze, etilceluloze, makrogols 6000, talks, sarkanais dzelzs oksīds (E 172), titāna dioksīds (E 171).

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks Physiotens 0,2 mg: 2 gadi Physiotens 0,4 mg: 3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Physiotens 0,2 mg: uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Physiotens 0,4 mg: uzglabāt temperatūra līdz 30°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/Al blisteri.

Iepakojuma lielums:

28 vai 98 apvalkotās tabletes.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai un iznīcināšanu.

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Abbott Products GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D-30173 Hanover Vācija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

00-0562; 00-0564

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

2000. gada 7. jūnijā.

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2010. gada 19. janvāris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!