apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PENTILIN AMP 100MG/5ML N5

Uz 2017-Oct-18
PENTILIN-zāle/preparāts -ampulas aptuvenā pirkšanas cena uz "PENTILIN AMP 100MG/5ML N5" Rīgā, Latvijā ir:

 • 2.97€  3.52$  2.68£  203Rub  28.5SEK  13PLN  12.29₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -ampulas PENTILIN AMP 100MG/5ML N5     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: C04AD03Aktīvās vielas: Pentoxifyllinum

 Ražotājs, zīmols: Krka. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PENTILIN AMP 100MG/5ML N5
2.97€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

Zaļu apraksts

Saskaņots ZVA 07.06.2010.

1.    ZAĻU NOSAUKUMS

PENTILIN® 100 mg/5 ml šķīdums injekcijām

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTAVS

5 ml šķīduma (1 ampula) satur 100 mg pentoksifilīna (Pentoxifyllinum).

Satur nātriju (24.4 mg/5 ml)

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZAĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Šķīdums injekcijām ir dzidrs, bezkrāsains.

4.    KLĪNISKA informācija

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Progresējoši perifēriskās asinsrites (makrocirkulācijas un mikrocirkulācijas) traucējumi aterosklerozes, cukura diabēta un asinsvadu spazmu dēļ (mijklibošana, diabētiskā makroangiopātija un mikroangiopātija, Reino sindroms).

4.2    Devas un lietošanas veids

Devas lielumu nosaka atbilstoši slimības smaguma pakāpei.

Pacienta jutību pret pentoksifilīnu nosaka, ievadot intravenozi 50 mg pentoksifilīna, atšķaidītu ar 10 ml fizioloģiskā šķīduma (0,9% NaCl šķīduma).

Intraarteriāla pentoksifilīna terapija ieteicama tikai izņēmuma gadījumā un tikai pacientiem, kuram ir smagi ekstremitātes bojājumi un kuriem cita terapija nav palīdzējusi.

Ārstēšana ar injekcijām. 1 ampula pentoksifilīna (100 mg) dienā, ko ievada lēni (5 minūšu laikā) pacientam guļus pozā intravenozi vai intraarteriāli.

Sākumdeva

Balstdeva

Kopējā dienas deva

Infūzijas ilgums

INTRA-ARTERIĀLA INFŪZIJA

100 mg 100 ml fizioloģiskā šķīduma

100 mg - 400 mg 100 ml fizioloģiskā šķīduma

1200 mg

10 - 30 minūtes

INTRAVENOZA INFŪZIJA

100 mg 250 ml fizioloģiskā šķīduma

30 mg - 50 mg stundā

800 mg - 1200 mg

90 - 180 minūtes

ILGSTOŠA INTRAV

ENOZA INFŪZIJA

0,6 mg/kg    ķermeņa

masas/stundā

1200 mg

24 stundas

Kad klīniskais stāvoklis uzlabojas, parenterāla ārstēšana jāmaina uz perorālu terapiju ar Pentilin tabletēm.

Devas, ārstējot ar infūzijām:___

Devas nieru mazspējas ga dījumā

Ja kreatinīna klīrenss ir zem 10 ml/min (0,16 ml/s), jālieto 50 - 70% no parastās ieteicamās devas.

Devas aknu slimību gadījumā:

Pacientiem ar aknu cirozi pentoksifilīna un tā metabolītu biopieejamība un koncentrācija serumā ir palielināta, pusperiods ir ievērojami palielināts un plazmas klīrenss samazināts. Tomēr šķiet, ka atsevišķiem pacientiem ar aknu slimību nav nepieciešama devas piemērošana, jo ir iespējams ārpusaknu metabolisms.

Saskaņots ZVA 07.06.2010.

Gados vecākiem pacientiem nav nepieciešama devas pielāgošana.

4.3 Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret pentoksifilīnu vai kādu citu no preparāta sastāvdaļām, paaugstināta jutība pret ksantīna atvasinājumiem, piemēram, teofilīnu, kofeīnu, holīna teofilinātu, aminofilīnu vai teobromīnu.

Pentilīnu nedrīkst lietot pacienti ar akūtu miokarda infarktu, porfīriju, stipru asiņošanu, tīklenes asiņošanu un tādu slimību gadījumā, kad ir palielināts asiņošanas risks.

Relatīva kontrindikācija parenterālai ārstēšanai ir smaga koronāro vai smadzeņu asinsvadu ateroskleroze ar hipertensiju un smaga aritmija.

4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pentilin jālieto piesardzīgi pacientiem ar sirds mazspēju, jo var rasties hipotensija. Piesardzība jāievēro arī pacientiem ar cukura diabētu, jo lielas pentoksifilīna devas intravenozi var veicināt insulīna vai citu perorālu hipoglikemizējošu līdzekļu darbību. Piesardzība jāievēro arī pacientiem ar smagākiem aknu vai nieru darbības traucējumiem. Pacientiem ar zemu vai nestabilu asinspiedienu devas jāsamazina, jo var rasties hipotensija un stenokardija.

Progresējošas aterosklerozes gadījumā pentoksifilīnu nedrīkst injicēt bojātā artērijā. Pacientiem ar citām slimībām un stāvokļiem, kam pievienojas asiņošana (stāvoklis pēc ķirurģiskām operācijām, peptiska čūla), jānovēro protrombīna laiks (INR), hematokrīts un hemoglobīna koncentrācija.

Nav noteikta lietošanas drošība pacientiem jaunākiem par 18 gadiem.

Īpaša informācija par kādu no sastāvdaļām

Viena Pentilin injekciju un infūziju šķīduma deva satur 24,4 mg nātrija. Tas jāievēro pacientiem, kuriem noteikta diēta ar kontrolētu nātrija saturu.

4.5 Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pentoksifilīna un antihipertensīvo līdzekļu vienlaicīga lietošana pastiprina antihipertensīvo līdzekļu iedarbību, tāpēc atbilstoši jāpielāgo to deva.

Pacientiem, kas vienlaikus lieto antikoagulantus vai antiagregantus kopā ar pentoksifilīnu, var būt lielāks asiņošanas risks, tāpēc nepieciešama biežāka protrombīna laika (INR) noteikšana.

Lielu pentoksifilīna devu intravenoza ievadīšana var pastiprināt insulīna vai perorālu hipoglikemizējošu līdzekļu iedarbību, tādēļ atbilstoši jāpielāgo insulīna deva.

Pentoksifilīna līmenis serumā ir ievērojami palielināts, vienlaicīgi lietojot cimetidīnu. Pacientiem jāpievērš uzmanība pentoksifilīna pārdozēšanas pazīmēm. Citiem H2 receptoru antagonistiem (famotidīns, ranitidīns un nizatidīns) ir mazāka ietekme uz pentoksifilīna metabolismu.

Vienlaicīga pentoksifilīna un teofilīna lietošana var palielināt teofilīna līmeni serumā. Tādēļ jānovēro teofilīna līmenis serumā un nepieciešamības gadījumā jāsamazina tā deva. Vienlaicīga pentoksifilīna un ketorolaka lietošana var izraisīt protrombīna laika palielināšanos un palielinātu asiņošanas risku. Asiņošanas risks var būt palielināts arī vienlaicīgi lietojot pentoksifilīnu un meloksikāmu. Vienlaicīga ārstēšana ar šīm zālēm nav ieteicama.

Ciprofloksacīns inhibē pentoksifilīna metabolismu aknās, tāpēc vienlaicīga pentoksifilīna un ciprofloksacīna lietošana var izraisīt palielinātu pentoksifilīna koncentrāciju serumā. Ja

Saskaņots ZVA 07.06.2010.

nevar izvairīties no vienlaicīgas ārstēšanas ar pentoksifilinu un ciprofloksacīnu, pentoksifilīna deva jāsadala uz pusēm.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Informācijas par pentoksifilīna lietošanu grūtniecības laikā nav, tomēr pētījumos ar dzīvniekiem nevēlamas blakusparādības nav novērotas. Grūtniecības laikā Pentilin ir kontrindicēts.

Pentoksifilīns nelielā daudzumā izdalās mātes pienā. Tā kā iegūtā pieredze nav pietiekama, pirms Pentilin ordinēšanas mātēm, kuras zīda bērnu, jāsalīdzina iespējamie riski un ieguvums.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav ziņots, ka pentoksifilīns ietekmētu spēju vadīt transportlīdzekli un apkalpot mehānismus.

Tomēr atsevišķiem pacientiem tas var izraisīt reiboņus, tādējādi netieši vājinot psihofizisko spēju vadīt transportlīdzekli un strādāt ar iekārtām. Kamēr pacientiem nav zināms, kā viņi reaģē uz šī preparāta lietošanu, viņiem nav atļauts vadīt motorizētus transportlīdzekļus vai strādāt ar iekārtām.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamās blakusparādības parādītas turpmākajā tabulā. Lielākajā daļā gadījumu nevēlamās blakusparādības bija atkarīgas no devas lieluma. Samazinot devu, šīs nevēlamās blakusparādības kļuva vieglākas vai izzuda. Ārstēšana jāpārtrauc reti.

To sastopamība definēta, izmantojot šādus apzīmējumus: ļoti bieži ≥ 1/10), bieži (> 1/100 līdz < 1/10), retāk 1/1000 līdz <1/100), reti 1/10 000 līdz <1/1000), ļoti reti (<1/10 000); nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā orgānu sistēmu grupā nevēlamās zāļu lietošanas izraisītās blakusparādības norādītas to nopietnības samazinājuma secībā.

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nav zināms

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

trombocitopēnij a, leikopēnija, protrombīna laika pagarināšanās, asiņošana (piemēram, ādas, gļotādu, kuņģa vai zarnu trakta asinsvadu asiņošana)

Imūnās sistēmas traucējumi

alerģiskas reakcijas (anafilaktiskas reakcijas, šoks, angioneirotiska tūska, bronhu spazmas, ādas izsitumi)

Vielmaiņas un uztures traucējumi

hipoglikēmija

Nervu sistēmas traucējumi

galvassāpes,

reibonis

bezmiegs, trīce, uzbudinājums

Sirds funkcijas traucējumi

tahikardija

nenozīmīgas sāpes krūšu kurvī

Asinsvadu sistēmas traucējumi

sejas pietvīkums

hipotensija

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

intrahepātiska

holestāze,

paaugstināta

Saskaņots ZVA 07.06.2010.

aknu enzīmu aktivitāte

4.9 Pārdozēšana

Pārdozēšanas rezultātā var rasties šādi simptomi: sejas piesārtums, miegainība, hipotensija, bezsamaņa, vemšana, paaugstināta ķermeņa temperatūra, nemiers un krampji.

Pārdozēšanas ārstēšana

Nekavējoties jāpārtrauc zāļu lietošana un nepieciešamības gadījumā jāsāk simptomātiska ārstēšana: asinsspiediena uzturēšana vai koriģēšana, elpošanas uzturēšana un krampju ārstēšana.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: perifēri vazodilatatori (C04AD03).

Pentoksifilīna labvēlīgā iedarbība uz asins reoloģiskām īpašībām primāri rodas, samazinoties asins viskozitātei un palielinoties eritrocītu spējai deformēties. Pentoksifilīna darbības mehānisms asins reoloģisko īpašību uzlabošanai ir ATF, cAMF un citu ciklisku nukleotīdu koncentrācijas palielināšana eritrocītos. Turklāt, inhibējot ar membrānu saistītās fosfodiesterāzes (kas rada palielinātu cAMF koncentrāciju) un tromboksāna sintēzi, pentoksifilīns spēcīgi inhibē spontānu un stimulētu trombocītu agregāciju in vitro un in vivo un vienlaicīgi stimulē prostaciklīna (prostaglandīna I2) sintēzi.

Pentoksifilīna terapijas laikā pastiprinās gan perifēriskā, gan smadzeņu asins plūsma. Daudzos pētījumos pēc perorālas un intravenozas pentoksifilīna lietošanas novērota audu skābekļa parciālspiediena palielināšanās išēmisku apakšējo ekstremitāšu muskuļos. Oksigenācijas uzlabošanās bija atkarīga no devas lieluma. Citos pētījumos novērota pentoksifilīna inducēta audu skābekļa parciālspiediena palielināšanās smadzeņu garozā un cerebrospinālā šķidrumā pacientiem ar cerebrovaskulārām slimībām; skābekļa parciālspiediena palielināšanās tika noteikta arteriālajās asinīs pacientiem ar aterosklerozi un tīklenes audos pacientiem ar retinopātiju.

5.2 Farmakokinētiskās īpašības

Pēc intravenozas injekcijas maksimālā koncentrācija serumā tiek sasniegta 5 minūšu laikā. Atbilstoši dažādiem datiem, izkliedes tilpums, kurā pentoksifilīns tiek izkliedēts ļoti ātri pēc uzsūkšanās, svārstās no 168 ± 82,3 l līdz 376 ± 135 l. Pentoksifilīns saistās ar eritrocītu membrānu un tiek strauji metabolizēts. Līdz šim nav ziņojumu par nozīmīga pentoksifilīna daudzuma saistīšanos ar plazmas olbaltumvielām.

Pentoksifilīns galvenokārt tiek metabolizēts aknās un nedaudz eritrocītos. Tas pakļauts nozīmīgam un izteiktam pirmā loka metabolismam. Reducēšanās procesā (ar a-ketoreduktāzes palīdzību) tas tiek metabolizēts par farmakoloģiski aktīvu metabolītu 1 un oksidēšanās procesā - par daudziem citiem metabolītiem, starp kuriem nozīmīgs ir farmakoloģiski aktīvais metabolīts 5. Metabolīti izdalās galvenokārt ar urīnu.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

LD 50 vērtība žurku tēviņiem pēc perorālas lietošanas bija 976 mg/kg un pēc intraperitoneālas ievadīšanas 207 mg/kg; žurku mātītēm tā bija 824 mg/kg pēc perorālas

Saskaņots ZVA 07.06.2010.

lietošanas un 220 mg/kg pēc intraperitoneālas ievadīšanas. Gan žurku mātītēm, gan tēviņiem LD5o vērtība pēc intravenozas ievadīšanas bija lielāka par 200 mg/kg.

LD50 vērtība peļu tēviņiem pēc perorālas lietošanas bija 794 mg/kg, pēc intraperitoneālas ievadīšanas 370 mg/kg un 129,9 mg/kg pēc intravenozas ievadīšanas. Žurku mātītēm LD 50 vērtība bija 638 mg/kg pēc perorālas lietošanas, 325 mg/kg pēc intraperitoneālas ievadīšanas un 134,9 mg/kg pēc intravenozas ievadīšanas.

Žurkām nāve iestājās pirmā dienā pēc pentoksifilīna lietošanas. Mazākā deva žurku tēviņiem radīja ķermeņa masas zudumu 15. - 21. dienā pēc aktīvās vielas intraperitoneālas ievadīšanas.

Uzreiz pēc pentoksifilīna ievadīšanas pelēm radās šādi simptomi: uzbudinājums, trīce, krampji, Strauba efekts un sedācija pirms nāves. Nāve iestājās 15 minūtes pēc pentoksifilīna lietošanas. Klīniskās izpausmes bija vairāk izteiktas, lietojot lielākas aktīvās vielas devas.

Pēc intravenozas ievadīšanas pelēm radās elpošanas traucējumi un krampji. Dzīvnieki nomira 1-5 minūtes pēc zāļu lietošanas. No devas lieluma atkarīgas patoloģiski morfoloģiskas pārmaiņas netika novērotas ne pelēm, kas nomira uzreiz pēc pentoksifilīna lietošanas, ne tām, kam veica autopsiju 21. dienā pēc zāļu lietošanas.

Pamatojoties uz akūtiem pētījumiem, var secināt, ka pentoksifilīns ir mēreni toksisks.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Dinātrija edetāts, nātrija hlorīds, nātrija dihidrogēnfosfata dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfata dihidrāts, ūdens injekcijām.

6.2    Nesaderība

Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Ampula: 5 ampulas pa 5 ml šķīduma injekcijām 100 mg/5 ml

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Skatīt: Devas un lietošanas veids.

Piemēroti šķīdumi injekcijām ir 0,9% nātrija hlorīda šķīdums un 5% glikozes šķīdums.

7    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

9    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

10    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada decembris

Pentilin šķīdums injekcijām 5. no 5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!