apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DICYNON TBL 250MG N100

Uz 2017-Oct-18
DICYNON-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "DICYNON TBL 250MG N100" Rīgā, Latvijā ir:

 • 12.22€  14.49$  11.03£  836Rub  117.2SEK  52PLN  50.57₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes DICYNON TBL 250MG N100     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: B02BX01Aktīvās vielas: Etamsylatum

 Ražotājs, zīmols: Lek. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DICYNON TBL 250MG N100
12.22€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
DICYNONE 250MG TABL.N100
13.59€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
 .

9261-210907

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS DICYNONE® 250 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

SNN: ETAMSYLATUM

Viena tablete satur 250 mg etamsilāta. ( Etamsylatum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Tabletes.

Tablešu apraksts: baltas vai gandrīz baltas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Etamsilāts tiek lietots dažādas etioloģijas virspusējas un iekšējas kapilārās asiņošanas profilaksei un ārstēšanai, it īpaši, ja asiņošanu ir izraisījis endotēlija bojājums:

•    Intraoperatīvas un postoperatīvas virspusējas asiņošanas profilakse un ārstēšana, veicot visu labi apasiņotu audu operācijas otorinolaringoloģijā, ginekoloģijā, dzemdniecībā, uroloģijā, stomatoloģijā, oftalmoloģijā un plastiskajā ķirurģijā

•    Dažādas etioloģijas un lokalizācijas kapilārās asiņošanas profilakse un ārstēšana: hematūrija, metrorāģija, primāra menorāģija, menorāģija sievietēm ar intrautenno spirāli, deguna asiņošana, smaganu asiņošana

4.2    Devas un lietošanas veids

Optimālā deva pieaugušiem ir 10 - 20 mg etamsilāta / kg ķermeņa masas dienā, dalot 3-4 reizes devās. Vairumā gadījumu deva ir 1-2 tabletes 3-4 reizes dienā. Smagos izņēmuma gadījumos deva ir 3 tabletes 3-4 reizes dienā.

Menorāģijas gadījumā lieto 3-4 tabletes dienā, sākot ar 5. dienu no gaidāmās menstruācijas sākuma līdz nākamā menstruālā cikla 5. dienai.

Postoperatīvi lieto 1-2 tabletes ik pēc 6 stundām, līdz asiņošanas risks vairs nepastāv. Tabletes jālieto ēšanas laikā vai pēc tās.

Dicynone tabletes nav piemērotas dozēšanai un lietošanai bērniem ar ķermeņa masu zem 50 kg.

4.3    Kontr indikācijas

Dicynone ir kontrindicēts, ja ir paaugstināta jutība pret aktīvo vielu (etamsylatum) un/vai jebkuru no palīgvielām, nātrija sulfītu. Šīs zāles nedrīkst lietot pacienti ar akūtu porfīriju un bērni ar hemoblastozi (limfoleikozi, mieloleikozi, osteosarkomu).

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Piesardzība jāievēro pacientiem, kuriem agrāk ir bijusi tromboze vai trombembolija vai paaugstināta jutība pret zālēm. Dicynone satur sulfītus, tādēļ jāievēro piesardzība, ja to lieto pacienti ar astmu un alerģiju.

Zāles ir neefektīvas pacientiem ar samazinātu trombocītu skaitu.

Dicynone tabletes nav ieteicams lietot antikoagulantu izraisītu hemorāģiju gadījumā.

Pirms ārstēšanas jāizslēdz citi asiņošanas iemesli.

Svarīga informācija par kādu no medikamenta sastāvdaļām

Viena tablete satur 0,06 g laktozes. Ar vienu devu var ieņemt līdz 0,24 g laktozes, ja zāles tiek lietotas ieteiktajās devās. Maksimālā dienas deva nepārsniedz 5 g.

Pacienti ar retu iedzimtu galaktozes nepanesību, Zapp-galaktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Iespējams, ka Dicynone tabletes var mazināt acetilsalicilskābes antitrombotisko efektu. Mijiedarbība ar citām zālēm nav zināma.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana Grūtniecība

Etamsilāta lietošanas drošība grūtniecības laikā nav pierādīta. Grūtniecības laikā Dicynone drīkst lietot tikai atsevišķos gadījumos, ja iespējamais ieguvums mātei atsver iespējamo risku auglim.

Zīdīšana

Zāļu lietošanas laikā mātēm jāpārtrauc bērna zīdīšana.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Etamsilāts neietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Var rasties šādas blakusparādības: galvassāpes, reibonis, sejas piesarkums, pārejošas ādas pārmaiņas, slikta dūša, sāpes epigastrijā, parestēzijas kājās. Šīs blakusparādības ir vieglas un pārejošas.

Ir ziņots par smagu leikopēniju bērniem, kas tika ārstēti ar etamsilātu, lai novērstu asiņošanu akūtas limfoleikozes un mieloleikozes gadījumā.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Vitamīns K un citas hemostatiskas vielas, citas sistēmiskas hemostatiskas vielas, etamsilāts ATĶ kods: B02BX01

Etamsilāts ir hemostatiska viela. Tā hemostatiskā darbība balstās uz hemostāzes mehānisma pirmā posma paātrināšanu - tās stimulē mijiedarbību starp endotēliju un trombocītiem). Dicynone aizsargā endotēliju. Ir pierādīts, ka etamsilāts palielina trombocītu piesaistīšanos pie bojātā asinsvada (īpaši - kapilāra) sienas; tādējādi tas samazina kapilāra sieniņas caurlaidību, kavē prostaglandīnu biosintēzi, kas izraisa trombocītu disagregāciju, vazodilatāciju un pastiprinātu kapilāru caurlaidību. Tādēļ ievērojami saīsinās asiņošanas laiks, un samazinās asins zudums.

Dicynone nav vazokonstriktīvas darbības. Tas neietekmē ne fibrinolīzi, ne normālu koagulācijas mehānismu, tādēļ tam nav trombogēnas darbības. Etamsilāts nomāc hialuronidāzes un histamīna ietekmi, tādējādi samazinot kapilāru caurlaidību dažādu slimību, piemēram, iekaisumu gadījumā. Pētījumos ar žurkām konstatēts, ka etamsilāts ievērojami samazina indometacīna ulcerogēno darbību, tādēļ abu šo zāļu vienlaicīga lietošana var samazināt divpadsmitpirkstu zarnas čūlas iespējamību. Etamsilāts var ievērojami samazināt intraventrikulāras asiņošanas biežumu jaundzimušajiem ar mazu ķermeņa masu. Bērniem, kuru mātes bija lietojušas etamsilātu, asinsizplūdumi smadzenēs radās ievērojami retāk (9 uz 35), salīdzinot ar bērniem, kuru mātes nesaņēma šīs zāles (18 uz 35).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības Uzsūkšanās un koncentrācija plazmā

Pēc iekšķīgas lietošanas zāles ātri un gandrīz pilnībā uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta. Pēc 50 mg lielas devas lietošanas, maksimālā koncentrācija plazmā (apmēram 15 μg/ml) tiek sasniegta 4 stundās.

Plazmas eliminācijas pusperiods ir apmēram 8 stundas.

Metabolisms un izvadīšana

Apmēram 72% no lietotās devas pirmo 24 stundu laikā izvadās ar urīnu nemainītā veidā. Etamsilāts šķērso placentu un nonāk mātes pienā.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Toksikoloģiskos pētījumos ar dzīvniekiem (pelēm un žurkām) ir konstatēts, ka etamsilāta toksicitāte ir ļoti zema.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Bezūdens citronskābe, kukurūzas ciete, laktozes monohidrāts, povidons, magnija stearāts.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 5 gadi.

Zāles nedrīkst lietot pēc derīguma termiņa, kas norādīts uz iepakojuma.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt bērniem nepieejamā un neredzamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C, sargāt no gaismas un mitruma.

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Al/PVH/PVDH blisteri pa 10 tabletēm katrā, kastītē pa 30 vai 100. Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

LEK Pharmaceuticals d.d.,

Verovškova 57, Ljubljana, Slovēnija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

97-0094

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

09.04.1997./04.10.2002.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2007. gada 10. augusts

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!