apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

POLVERTIC 8MG TBL N30

Uz 2017-Dec-13
POLVERTIC-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "POLVERTIC 8MG TBL N30 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 3.27€  3.86$  2.89£  228Rub  32.8SEK  14PLN  13.61₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes POLVERTIC 8MG TBL N30     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsN07CA01
 Aktīvās vielas: Betahistinum


 Ražotājs, zīmols: Medana Pharma Sa. 
POLVERTIC 8MG TBL N30 - kompensējams medikaments Latvijā. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
POLVERTIC 8 MG, TABL. N30 (R)
2.61€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
POLVERTIC 8MG TABL.N30
2.96€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
POLVERTIC 8MG TBL N30 (K)R
3.27€ A-aptieka (Jan-2016) Riga

11283-101108

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Polvertic, 8 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 8 mg betahistīna dihidrohlorīda. (Betahistini dehydrochloridum) Viena tablete satur 70 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tablete.

Balta vai gandrīz balta apaļa tablete ar iespiestu "B8" vienā pusē.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Betahistīns indicēts Menjēra sindroma, kura simptomi var būt reibonis, džinkstēšana ausīs, dzirdes zudums un slikta dūša, ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Deva

Pieaugušie (tai skaitā veci cilvēki):

Sākotnējā terapijā to lieto iekšķīgi pa 8 līdz 16 mg trīs reizes dienā ēdienreizēs.

Balstdeva parasti ir 24 - 48 mg dienā. Devu var pielāgot pacienta individuālajām vajadzībām. Dažkārt uzlabojums rodas tikai pēc pāris terapijas nedēļām.

Bērni un pusaudži:

Betahistīna tabletes nav ieteicamas bērniem un pusaudžiem pirms 18 gadu vecuma, jo nav datu par to drošību un efektivitāti šai vecuma grupā.

4.3    Kontrindikācijas

Betahistīns ir kontrindicēts pacientiem ar feohromocitomu. Tā kā betahistīns ir sintētisks histamīna analogs, tas var ierosināt kateholamīnu izdalīšanos no audzēja un tā izraisīt smagu hipertensiju. Betahistīna lietošana kontrindicēta arī šādā gadījumā:

•    paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ārstējot pacientus ar peptisku čūlu vai peptiskas čūlas veidošanos anamnēzē, ieteicams ievērot piesardzību, jo dažkārt pacientiem betahistīna lietošanas laikā radusies dispepsija.

Pacientiem ar bronhiālo astmu jāievēro piesardzība.

Piesardzība jāievēro, parakstot betahistīnu pacientiem ar nātreni, izsitumiem vai alerģisku rinītu, jo šie simptomi var pastiprināties.

Piesardzība ieteicama pacientiem ar smagu hipotensiju.

Pacienti ar retu pārmantotu galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5    Mijiedarbība ar citam zalem un citi mijiedarbības veidi

Nav pierādītu bīstamas mijiedarbības gadījumu.

Publicēts gadījuma apraksts par betahistīna mijiedarbību ar etanolu un pirimetamīnu un dapsonu saturošu līdzekli, kā arī cits gadījuma apraksts par betahistīna darbības pastiprināšanos, lietojot vienlaikus ar salbutamolu.

Betahistīns ir histamīna analogs, tādēļ teorētiski iespējama mijiedarbība ar antihistamīna līdzekļiem, taču par to nav saņemts neviens ziņojums.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Lai novērtētu ietekmi uz grūtniecību, embrionālo/augļa attīstību, dzemdībām un pēcdzemdību attīstību, pētījumi ar dzīvniekiem nav pietiekami (skatīt apakšpunktu 5.3). Potenciālais risks cilvēkiem nav zināms.

Polvertic, 8 mg tablešu lietošana grūtniecēm nav ieteicama.

Betahistīns izdalās mātes pienā daudzumā, kas tuvs tā koncentrācijai plazmā. Betahistīna toksiskā darbība jaundzimušiem šādās koncentrācijās nav zināma. Tādēļ pacientēm, kuras baro bērnu ar krūti, no betahistīna lietošanas ir jāizvairās. Skatīt apakšpunktu 5.3.

4.7    Ietekme uz speju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Reti saņemti ziņojumi par miegainību, kas tika saistīta ar betahistīna lietošanu. Pacienti jāinformē, ka, ja rodas šāda zāļu darbība, viņiem jāizvairās veikt darbības, kuru laikā nepieciešama pastiprināta uzmanība, piemēram, transportlīdzekļa vadīšanu un mehānismu apkalpošanu.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Imūnās sistēmas traucējumi

Ļoti reti (<1/10 000): izsitumi un nieze

Nervu sistēmas traucējumi:

Nezināmi: galvassāpes un dažkārt miegainība

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi:

Reti (≥1/10 000, <1/1 000): kuņģa-zarnu trakta kairinājums, slikta dūša un dispepsija

4.9    Pārdozēšana

Betahistīna pārdozēšanas simptomi ir slikta dūša, vemšana, dispepsija, ataksija un krampji pēc lielākas devas. Nav specifiska antidota. Ieteicama kuņģa skalošana un simptomātiska ārstēšana.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretreiboņa līdzekļi, ATĶ kods: N07C A01

Cilvēkam betahistīna agonista darbība pie Hi-histamīna receptoriem perifērajos asinsvados pierādīta ar betahistīna ierosinātas vazodilatācijas pārtraukšanu ar histamīna antagonistu difenhidramīnu. Betahistīnam ir niecīga ietekme uz kuņģa skābes sekrēciju (H2-receptoru pastarpināta reakcija). Betahistīna darbības mehānisms Menjēra sindroma gadījumā nav skaidrs. Betahistīna efektivitāti reiboņa terapijā, iespējams, nodrošina tā spēja mainīt iekšējās auss asinsriti vai arī tieša tā ietekme uz līdzsvara kodola neironiem.

Viena perorāla betahistīna deva līdz 32 mg normāliem cilvēkiem radīja lielāko iespējamo inducēta vestibulārā nistagma nomākumu 3 līdz 4 stundas pēc devas lietošanas, bet lielākas devas nistagma ilgumu mazināja efektīvāk.

Betahistīns palielina cilvēka plaušu epitēlija caurlaidību. Par to liecina fakts, ka mazinās laiks, kurā radioaktīva iezīme no plaušām nonāk asinīs. Šādu betahistīna darbību novērš pirms tam perorāli lietots Hi-receptoru blokators terfenadīns.

Histamīnam ir pozitīva inotropa ietekme uz sirdi, bet betahistīns nepalielina sirds minūtes tilpumu, savukārt tā asinsvadus paplašinošā darbība dažiem pacientiem var izraisīt nelielu asinsspiediena mazināšanos.

Betahistīns maz ietekmē cilvēka eksokrīno dziedzeru darbību.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Pēc perorālas lietošanas betahistīns tiek pilnīgi absorbēts, bet ar 14C iezīmēta betahistīna maksimālā koncentrācija plazmā cilvēkiem tukšā dūšā tiek sasniegta aptuveni vienu stundu pēc perorālas lietošanas.

Betahistīna elimināciju nodrošina galvenokārt tā metabolisms, bet metabolīti no organisma tiek izvadīti galvenokārt caur nierēm. 85-90% 8 mg devas radioaktivitātes urīnā parādās 56 stundu laikā, bet maksimālais ekskrēcijas ātrums tiek sasniegts 2 stundas pēc lietošanas. Pēc perorālas betahistīna lietošanas tā līmenis plazmā ir ļoti zems. Tādēļ betahistīna farmakokinētisko īpašību vērtējums ir balstīts tikai uz datiem par tā vienīgā metabolīta 2-piridiletiķskābes koncentrāciju plazmā.

Nav pierādījumu par presistēmisku betahistīna metabolismu, un uzskata, ka ekskrēcijai ar žulti nav lielas nozīmes zāļvielas vai tās metabolītu eliminācijā. Betahistīns pie cilvēka plazmas proteīniem piesaistās maz vai nemaz, taču tiek metabolizēts aknās. Aptuveni 80-90% ievadītās devas tiek izvadīti ar urīnu.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Sešus mēnešus ilgos atkārtotas devas toksicitātes pētījumos ar suņiem un 18 mēnešus ilgos atkārtotas devas pētījumos ar albīnām žurkām netika konstatēti klīniski nozīmīga kaitīga ietekme, ja devas bija no 2,5 līdz 120 mg.kg-1. Betahistīnam nepiemīt mutagēnas īpašības, un pētījumos ar žurkām netika novērota karcinogēna darbība. Pārbaudēs, kas veiktas ar grūsniem trušiem, netika konstatēta teratoloģiska darbība.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Povidons K90

Celuloze, mikrokristāliska

Laktozes monohidrāts

Silīcija dioksīds, koloidālais bezūdens

Krospovidons

Stearīnskābe.

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25C oriģinālā iepakojumā.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/PVDH/Al blisteriepakojums. Pieejams iepakojumā pa 30, 50, 100 un 120 tabletēm

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6 Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Medana Pharma S.A.

98-200 Sieradz, Wl. Lokietka 10 Polija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

07-0261

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

25.09.2007

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!