apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

RANITIDĪNS TBL 150MG N20

Uz 2017-Oct-17
RANITIDINS-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "RANITIDĪNS TBL 150MG N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.36€  6.35$  4.84£  367Rub  51.4SEK  23PLN  22.18₪ 

RANITIDĪNS TBL 150MG N20


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes RANITIDĪNS TBL 150MG N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A02BA02Aktīvās vielas: Ranitidinum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Olainfarm.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
RANITIDIN-OL 150MG T.N20
4.09€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
RANITIDIN OLAINFARM 150MG TABLETES N20
5.36€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
RANITIDĪNS 150 MG APVALKOTĀS TABLETES N20
5.36€ Saules aptieka (Sep-2017)
RANITIDĪNS 150MG TABLETES N20/OLAINFARM
5.39€ medikaments.lv (Sep-2017)
RANITIDINAS SANITAS 150MG TAB. OBD. N100 (R)
8.53€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Sep-2017)
RANITIDIN OLAINFARM 150MG TABLETES N20

 .

Saskaņots ZVA 13.06.2011.

Saskaņots ZVA 13.06.2011.

Ranit_3443

OlainFarm

Zaļu apraksts

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Ranitidin Olainfarm 150 mg apvalkotas tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Aktīvā viela: ranitidīna hidrohlorīds (Ranitidini hydrochloridum).

Katra apvalkotā tablete satur 168 mg ranitidīna hidrohlonda, kas atbilst 150 mg ranitidīna (Ranitidinum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Apvalkotās tabletes.

Apaļas abpusēji izliektas tabletes baltā ar pelēcīgu nokrāsu apvalkā.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskas indikacijas

Dedzināšanas, hiperaciditātes un dispepsijas novēršanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Tablete jānorij, uzdzerot ūdeni, neatkarīgi no ēdienreizēm.

Pieaugušajiem un bērniem, vecākiem par 16 gadiem, deva ir 150 mg vienu reizi dienā. Lielākajai daļai pacientu šī deva ir pietiekama. Maksimālā dienas deva ir 300 mg - 150 mg no rīta un vakarā.

Pacientiem ar nieru mazspēju ieteicamā dienas deva ir 150 mg ik pēc 24 stundām. Pacientiem, kuriem ir arī aknu mazspēja, nepieciešama turpmāka devas mazināšana.

Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadu vecumam Ranitidin Olainfarm lietošana nav ieteicama.

4.3    Kontrindikacijas

Paaugstināta jutība pret ranitidīnu un/vai jebkuru no palīgvielām.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

Pirms terapijas uzsākšanas jāizslēdz ļaundabīga audzēja iespējamība. H2 receptoru antagonistu lietošana var maskēt kuņģa karcinomas simptomus un aizkavēt diagnozes noteikšanu. Īpaši piesardzīgiem jābūt, ja slimības simptomi mainās vai pastiprinās, parādās novājēšana.

Pacientiem ar nieru mazspēju (kreatinīna klīrenss <50 ml/min) pagarinās ranitidīna eliminācijas pusperiods un paaugstinās tā koncentrācija asins plazmā. Deva ir jāmazina (skatīt apakšpunktu 4.2).

Ranitidīns metabolizējas aknās. Nozīmējot šī zāles pacientiem ar aknu mazspēju, jāievēro piesardzība (skatīt apakšpunktu 5.2).

Ļoti reti ranitidīns var izraisīt akūtas porfīrijas lēkmi. Pacienti, kuriem anamnēzē bijusi vai ir akūta porfīrija, nedrīkst lietot ranitidīnu.

Pacientiem, kuri vienlaicīgi ar ranitidīnu lieto nesteroīdos pretiekaisuma līdzekļus, nepieciešama regulāra uzraudzība, īpaši vecāka gadagājuma pacientiem un pacientiem ar peptisku čūlu anamnēzē.

Gados vecākiem pacientiem, pacientiem ar hroniskam plaušu slimībām, diabētu, sirds mazspeju vai nomāktu imunitāti var palielināties pneimonijas risks.

Ārstēšanas laikā jāatturas no alkohola lietošanas, smēķēšanas, kuņģa gļotādu kairinoša uztura un dzērienu lietošanas.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Ranitidins terapeitiskās devās praktiski nesaistās ar citohroma P450 enzīmu sistēmas oksigenāzi, tādējādi neietekmē to zāļu metabolismu, ko inaktivē šī enzīmu sistēma (piemēram, diazepama, lidokaīna, fenitoīna, propranolola).

Ir atsevišķi ziņojumi par ranitidīna mijiedarbību ar gliburīdu, metoprololu, nifedipīnu.

Ranitidins var paaugstināt glipizīda koncentrāciju asins plazmā un pastiprināt hipoglikemizējošo darbību.

Augstas ranitidīna devas samazina prokaīnamīda un acetilprokaīnamīda izvadīšanu no organisma un paaugstina šo zāļu koncentrāciju asins plazmā un toksicitātes risku.

Ranitidīns var paaugstināt teofilīna koncentrāciju asins plazmā un izraisīt tahikardiju, nemieru un krampjus, tāpēc jākontrolē teofilīna koncentrācija asins plazmā un nepieciešamības gadījumā jāmazina teofilīna deva.

Ļoti reti novērota ranitidīna mijiedarbība ar varfarīnu.

Ranitidīna darbību var pastiprināt mazas antacīdu devas, lielas antacīdu un sukralfāta devas samazina ranitidīna uzsūkšanos.

Ranitidīns var ietekmēt to zāļu uzsūkšanos, kas ir atkarīga no kuņģa sulas skābuma pakāpes. Ranitidīns mazina ketokonazola, itrakonazola, cefpodoksima uzsūkšanos un pavājina darbību, var pavājināt gefitiniba, lapatiniba un atazanavira uzsūkšanos un terapeitisko efektu. Ranitidīns jālieto 2-3 stundas pēc šo medikamentu lietošanas.

Ranitidīns palielina triazolama, midazolama uzsūkšanos, koncentrāciju asins plazmā un pastiprina darbību.

Ranitidīns pastiprina sakvinavira darbību un toksicitātes risku.

Izmeklējumi. Pirms alergēnu testa veikšanas ieteicams pārtraukt ranitidīna lietošanu.

Ārstēšanas laikā jāatturas no alkohola lietošanas, smēķēšanas, kuņģa gļotādu kairinoša uztura un dzērienu lietošanas.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Ranitidīna lietošana grūtniecības laikā nav ieteicama.

Ranitidīns šķērso placentāro barjeru. Pētījumos ar dzīvniekiem nav konstatēta nevēlama iedarbība uz augli, bet nav labi kontrolētu un adekvātu pētījumu par ranitidīna lietošanas drošību grūtniecēm. Lietojot ranitidīnu terapeitiskās devās pacientēm dzemdību vai ķeizargrieziena laikā, nav novērota nelabvēlīga ietekme uz dzemdību gaitu un turpmāko jaundzimušā attīstību. Ranitidīns izdalās mātes pienā. Zīdīšanas periodā zāļu lietošana pieļaujama neatliekamos gadījumos un īslaicīgi.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ja zāļu lietošanas laikā ir reibonis vai galvassāpes, jāievēro piesardzība.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Nevēlamo blakusparādību novērtēšanā izmantots sekojošs biežuma iedalījums: ļoti bieži (≥1/10); bieži (≥1/100 līdz <1/10); retāk (≥1/1000 līdz <1/100); reti (≥1/10 000 līdz <1/1000); ļoti reti (<1/10 000), nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Ranitidin Olainfarm var izraisīt blakusparadibas, kaut ari ne visiem tas izpaužas.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Ļoti reti - asins sastava izmaiņas: leikopēnija un/vai trombocitopēnija. Parasti šīs blakusparadības ir pārejošas. Agranulocitoze vai pancitopēnija, dažreiz ar kaulu smadzeņu hipoplāziju vai aplāziju.

Imūnās sistēmas traucējumi

Reti - paaugstinātas jutības reakcijas (nātrene, angioneirotiskā tūska, drudzis, bronhospazmas, hipotensija, sāpes krūtīs), ļoti reti - anafilaktiskais šoks.

Šīs blakusparādības ir novērotas pēc vienreizējas devas lietošanas.

Psihiskie traucējumi

Ļoti reti - pārejošs apjukums, depresija un halucinācijas parasti gados veciem vai smagi slimiem pacientiem.

Nervu sistēmas traucējumi

Retāk - galvassāpes, reibonis, nogurums; ļoti reti - pārejoši traucējumi patvaļīgu kustību veidā. Acu bojājumi

Ļoti reti - pārejoša redzes miglošanās, ko iespējams izraisījušas akomodācijas izmaiņas.

Sirds funkcijas traucējumi

Ļoti reti - tahikardija, bradikardija, AV blokāde.

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ļoti reti - vaskulīts.

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Retāk - aizcietējums, caureja un citi gastrointestināli traucējumi (slikta dūša, vemšana, ēstgribas zudums, diskomforta sajūta un sāpes vēderā), ļoti reti - pankreatīts.

Aknu un/vai žults izvades sistēmas traucējumi

Reti - pārejošas un atgriezeniskas novirzes aknu funkcionālo testu rādītājos; ļoti reti - hepatīts ar vai bez dzeltes. Turpinot terapiju, šīs blakusparādības parasti pāriet.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti - ādas izsitumi, ļoti reti - Erythema multiforme, pārejoša alopēcija.

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi Ļoti reti - artralģija, mialģija.

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Ļoti reti - intersticiāls nefrīts.

Reproduktīvās sistēmas traucējumi un krūts slimības Ļoti reti - pārejoša impotence, ginekomastija, galaktoreja.

Nav novērots, ka 65 gadus veciem un vecākiem pacientiem blakusparādību sastopamības biežums atšķirtos.

4.9 Pārdozēšana

Zināms pārdozēšanas gadījums, kad slimnieks bija lietojis 18 g ranitidīna.

Simptomi: blakusparādību pastiprināšanās (sk. apakšpunktu 4.8). Novēroti arī gaitas traucējumi un hipotensija.

Pasākumi:    vemšanas izraisīšana un/vai    kuņģa    skalošana,    simptomātiska terapija.

Nepieciešamības gadījumā ranididīnu var izvadīt ar hemodialīzi.

Specifisks antidots nav zināms.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: pretčūlas un gastroezofageālā refluksa slimības ārstēšanas līdzekļi. H2 receptoru antagonists.

ATĶ kods: A02B A02.

Ranitidīns ir specifisks ātras darbības H2 receptoru antagonists. Šīs grupas preparāti, t.sk. ranitidīns, inhibē kuņģa sulas sekrēciju, mazinot gan sekrēta tilpumu, gan skābes un pepsīna koncentrāciju tajā. Ranitidīns nomāc ne tikai spontāno, bet arī histamīna, pentagastrīna, uztura un kuņģa iestiepuma ierosināto kuņģa sekrēciju. Pēc 150 mg perorālas devas ranitidīna koncentrācija asins plazmā, kas nepieciešama kuņģa sulas sekrēcijas nomākšanai par 50 %, saglabājas 12 stundas.

Ranitidīnam nepiemīt antiandrogēnā darbība, jo tas nesaistās ar androgēnu receptoriem.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Lietojot perorāli, 50 % ranitidīna uzsūcas no gastrointestinālā trakta. Vienlaicīga uztura vai antacīdu uzņemšana neietekmē uzsūkšanos. Pēc vienreizējas 150 mg perorālas devas aktīvās vielas maksimālā koncentrācija asins plazmā 300-550 ng/ml tiek sasniegta 2-3 stundās. Izkliedes tilpums - 1,4 l/kg. Saistība ar plazmas olbaltumiem - 15 %.

Ranitidīns metabolizējas aknās. Galvenais metabolīts ir ranitidīna N-oksīds (mazāk par 4 %), citi metabolīti - ranitidīna S-oksīds (1 %) un dezmetilizētais ranitidīns (1 %). Apmēram 30 % ieņemtās devas tiek izvadīti ar urīnu nepārmainītā veidā 24 stundu laikā. Renālais klīrenss ir 410 ml/min, kas norāda uz aktīvu ekskrēciju nieru kanāliņos. Pārējā ranitidīna daļa tiek izvadīta ar žulti. Eliminācijas pusperiods - 2,5-3 stundas, vecāka gadagājuma pacientiem - 3-4 stundas. Pacientiem ar nieru mazspēju eliminācijas pusperiods pagarinās 2-3 reizes.

Pacientiem ar aknu mazspēju (kompensēta ciroze) eliminācijas pusperioda, sadales tilpuma, klīrensa un biopieejamības izmaiņas ir niecīgas.

Ranitidīns neievērojamā daudzumā šķērso hematoencefālisko barjeru, tāpēc centrālās nervu sistēmas blakusefektus novēro reti.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Toksicitāte. Akūtā toksicitāte LD50 pelēm, ievadot ranitidīnu perorāli, ir 884 mg/kg ķermeņa masas, kas apmēram 220 reizes pārsniedz rekomendēto dienas devu cilvēkam, žurkām LD50 ir 5 g/kg ķermeņa masas, kas apmēram 1200 reizes pārsniedz rekomendēto devu cilvēkam. Subakūtas toksicitātes pētījumos ar žurkām, kas saņēma 1 g un 2 g/kg ķermeņa masas dienā 35 dienas, netika konstatēti nekādi nevēlami efekti. Hroniskas toksicitātes pētījumi ar pelēm, žurkām un suņiem parādīja, ka klīniski nozīmīgu nevēlamu efektu nav.

Karcinogenitāte. Pētījumos ar pelēm, žurkām un suņiem netika konstatēta karcinogēna ranitidīna darbība devās līdz 2 g/kg/dienā.

Mutagenitāte. Pētījumos ar standartbakteriāliem testiem (Salmonella, Escherichia coli) maksimālās devās, kas rekomendētas šīm metodēm, nav atklāta mutagēna darbība.

Teratogenitāte. Teratogenitātes pētījumi veikti ar žurkām un trušiem devās, kas 160 reizes pārsniedz cilvēkam rekomendētās devas. Netika novērots dzīvnieku fertilitātes nomākums vai augļa patoloģija. Nav adekvātu un labi kontrolētu pētījumu par lietošanas drošību grūtniecēm. Grūtniecības laikā nav ieteicams lietot.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA 6.1 Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols

Kartupeļu ciete, povidons, modificēta kukurūzas ciete, magnija stearāts.

Tabletes apvalks

Opadry OY-C-7000A (sastāvs: hidroksipropilmetilceluloze, titāna dioksīds E171, etilceluloze, dietilftalāts).

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

2 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas un mitruma.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

- 10 apvalkotās tabletes necaurspīdīgas polivinilhlorīda plēves baltas un alumīnija folijas blisterī.

2 blisteri (20 apvalkotās tabletes) un lietošanas instrukcija kartona kastītē.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS “Olainfarm”

Adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV- 2114, Latvija.

Tālrunis +371 67013701 • Fakss +371 67013777 • e-pasts: olainfarm@olainfarm.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

96-0008

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Ranitidīns 150 mg apvalkotās tabletes: 03.1996. / 03.2001. / 22.05.2006;

Ranitidin Olainfarm 150 mg apvalkotās tabletes:_201_

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

05.2011.

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!