apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

TANYZ CPS 0.4MG N30

Uz 2017-Oct-18
TANYZ-zāle/preparāts -kapsulas -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "TANYZ CPS 0.4MG N30 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 5.21€  6.18$  4.7£  356Rub  50SEK  22PLN  21.56₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -kapsulas -tabletes TANYZ CPS 0.4MG N30     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: G04CA02Aktīvās vielas: Tamsulosinum

 Ražotājs, zīmols: Krka. 
TANYZ CPS 0.4MG N30 - kompensējams medikaments Latvijā. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
TANYZ 0.4MG CAPS.N30
4.48€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
TANYZ CPS 0.4MG N30 (K)R
5.21€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 17.02.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Tanyz 0,4 mg ilgstošās darbības cietās kapsulas

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Katra ilgstošās darbības cietā kapsula satur 0,4 mg tamsulosīna hidrohlonda (Tamsulosini hyrochloridum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA Ilgstošās darbības cietā kapsula.

Kapsulas oranžā/olīvu zaļā krāsā ar uzrakstu TSL 0,4 melnā krāsā un melnu līniju abos galos. Kapsulas satur baltas vai gandrīz baltas krāsas granulas.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Ar labdabīgu priekšdziedzera hiperplāziju (LPH) saistīti apakšējo unnceļu simptomi (AUS).

4.2    Devas un lietošanas veids

Viena kapsula dienā pēc brokastīm vai pirmās dienas ēdienreizes. Kapsula jānorij nesasmalcinātā veidā, uzdzerot glāzi ūdens, stāvus vai sēdus pozā (ne guļus). Kapsulu nedrīkst sadalīt, jo tas var atstāt ietekmi uz ilgstošas darbības aktīvās vielas atbrīvošanos.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret tamsulosīnu, tostarp zāļu izraisīta angioneirotiska tūska, vai pret kādu citu no sastāvdaļām.

Agrāk novērota ortostatiska hipotensija (ortostatiska hipotensija anamnēzē).

Smaga aknu mazspēja.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Tamsulosīna lietošana var pazemināt asinsspiedienu, kas retos gadījumos var izraisīt ģībšanu. Ja sāk rasties ortostatiskas hipotensijas pirmie simptomi (reibonis, vājums), pacientam jāapsēžas vai jāaμguļas, kamēr simptomi izzūd.

Pirms uzsākt terapiju ar tamsulosīnu pacients jāizmeklē, lai izslēgtu citus stāvokļus, kas var izraisīt LPH līdzīgus simptomus. Nepieciešama priekšdziedzera izmeklēšana caur taisno zarnu un nepieciešamības gadījumā jānosaka PSA. Pirms terapijas uzsākšanas un vēlāk ik pēc regulāriem intervāliem.

Tamsulosīns jālieto ar piesardzību pacientiem ar smagiem nieru funkcijas traucējumiem (kreatinīna klīrenss < 10 ml/min), jo nav pieredzes par tā lietošanu šādiem pacientiem.

Pēc tamsulosīna lietošanas retos gadījumos ziņots par angioneirotisku tūsku. Ārstēšana nekavējoties jāpārtrauc, pacients jānovēro līdz tūskas izzušanai un tamsulosīnu nedrīkst lietot atkārtoti.

Intraoperatīvs kustīgas varavīsknenes sindroms - IKVS (IFIS Intraoperative Floppy Iris Syndrome, šauras zīlītes sindroma variants) novērots kataraktas operācijas laikā dažiem pacientiem, kam tiek veikta vai agrāk veikta ārstēšana ar tamsulosīnu. IKVS var palielināt ar procedūru saistīto komplikāciju sastopamību operācijas laikā. Pacientiem, kam tiek plānota kataraktas operācija, nav ieteicams uzsākt terapiju ar Tamsulosīnu.

Atsevišķos gadījumos par noderīgu uzskata pārtraukt tamsulosīna lietošanu 1 - 2 nedēļas pirms kataraktas operācijas, bet ieguvums un laiks, uz kādu jāpārtrauc terapija pirms kataraktas operācijas, vēl nav noteikts.

Pirmsoperācijas novērtēšanas laikā kataraktas operāciju veicošam ķirurgam un oftalmoloģiskai komandai jāapsver, vai pacienti, kam tiek plānota kataraktas operācija, lieto vai agrāk ir lietojuši tamsulosīnu, lai nodrošinātu atbilstošu līdzekļu pieejamību IKVS ārstēšanai operācijas laikā.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav novērota mijiedarbība, lietojot tamsulosīnu vienlaicīgi ar atenololu, enalaprilu, nifedipīnu vai teofilīnu. Vienlaicīga cimetidīna lietošana palielina, bet vienlaicīga furosemīda lietošana samazina tamsulosīna koncentrāciju serumā, taču tā kā tamsulosīna koncentrācija paliek normālā intervālā, deva nav jāmaina.

Nav noteikts, ka tamsulosīns mijiedarbotos ar amitriptilīnu, salbutamolu, glibenklamīdu vai finastendu in vitro pētījumos ar aknu mikrosomālajām frakcijām (pārstāv citohromu ar P450 saistīto metabolisma enzīmu sistēmu). Diklofenaks un varfanns var palielināt tamsulosīna eliminācijas ātrumu.

Vienlaicīga lietošana kopā ar citu a1 -adrenoreceptoru antagonistu var pazemināt asinsspiedienu.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods Tamsulosīns ir paredzēts tikai vīriešiem.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus vai apkalpot mehānismus. Tomēr pacientiem jābūt informētiem, ka var rasties reibonis.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

-    Ļoti bieži (≥1/10);

-    Bieži ≥1/100, <1/10);

-    Retāk ≥1/1000, <1/100);

-    Reti ≥1/10000, <1/1000);

-    Ļoti reti (<1/10000);

-    Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Katrā sastopamības biežuma grupā nevēlamās blakusparādības sakārtotas to nopietnības samazinājuma secībā.

Bieži

Retāk

Reti

Ļoti reti

Nervu sistēmas traucējumi

Reibonis

Galvassāpes

Ģībonis

Sirds funkcijas traucējumi

Tahikardija

Asinsvadu sistēmas traucējumi

Ortostatiska hipotensija

Respiratorās, krūšu kurvja un videnes slimības

Rinīts

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Aizcietējumi, caureja, slikta dūša, vemšana

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi, nieze, nātrene

Angioneirotiska

tūska

Reproduktīvās sistēmas un krūts slimības

Ejakulācijas traucējumi

Priapizms

Vispārēji traucējumi un reakcijas ievadīšanas vietā

Astēnija

Pēcreģistrācijas periodā, saistībā ar tamsulosīna lietošanu, ziņots par šauras zīlītes situāciju kataraktas operācijas laikā, kas zināma kā intraoperatīvs kustīgas varavīksnenes sindroms (IKVS) (skatīt apakšpunktu 4.4).

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņojumu par akūtas pārdozēšanas gadījumiem. Tomēr teorētiski pēc pārdozēšanas var rasties ortostatiska hipotensija. Šādos gadījumos jānodrošina kardiovaskulārās sistēmas atbalsts. Atjaunot asinsspiedienu un normalizēt sirds ritmu var noguldot pacientu. Ja tas nepalīdz, var lietot tilpumu palielinošus līdzekļus un nepieciešamības gadījumā - asinsvadus sašaurinošus līdzekļus. Jānovēro nieru funkcija un jāveic vispārēji uzturoši pasākumi. Maz ticams, ka dialīze var palīdzēt, jo tamsulosīns ir ļoti izteikti saistīts ar plazmas olbaltumvielām.

Ja ir lietots liels zāļu daudzums, var veikt kuņģa skalošanu un lietot aktīvo ogli un osmotisku caurejas līdzekli, piemēram, nātrija sulfātu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: alfāi adrenoreceptoru antagonists, ATĶ kods: G04CA02. Šo līdzekli lieto tikai priekšdziedzera slimību ārstēšanai.

Darbības mehānisms

Tamsulosīns selektīvi un konkurējoši saistās ar postsinaptiskiem alfa1A adrenoreceptoriem, kas pārvada gludās muskulatūras kontrakcijas, atslābinot priekšdziedzera un urīnizvadkanāla gludo muskulatūru.

Farmakodinamiskie efekti

Tamsulosīns palielina maksimālo urīna plūsmas ātrumu, atslābinot priekšdziedzera un urīnizvadkanāla gludo muskulatūru, tādā veidā samazinot obstrukciju.

Šīs zāles arī uzlabo kairinājuma un obstrukcijas simptomus, kur svarīga loma ir gludās muskulatūras kontrakcijām apakšējos unnceļos.

Alfa blokatori var samazināt asinsspiedienu, samazinot perifēro pretestību. Pacientiem ar normālu asinsspiedienu pētījumu laikā ar tamsulosīnu netika novērota klīniski nozīmīga asinsspiediena samazināšanās.

Zāļu ietekme uz aiztures un urinēšanas simptomiem arī tiek saglabāta ilgstošas terapijas laikā, kā rezultātā ievērojami tiek atlikta ķirurģiskas ārstēšanas vajadzība.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Uzsūkšanās

Tamsulosīns ātri uzsūcas no zarnām, un tā biopieejamība ir gandrīz pilnīga. Uzsūkšanās ir palēnināta, ja pirms zāļu lietošanas ir lietots ēdiens. Uzsūkšanās vienmēnbu var nodrošināt, vienmēr lietojot tamsulosīnu pēc brokastīm.

Tamsulosīnam ir lineāra kinētika.

Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta apmēram sešas stundas pēc vienreizējas tamsulosīna lietošanas pēc pilnvērtīgas maltītes. Līdzsvara koncentrācija tiek sasniegta piektajā dienā pēc vairāku devu lietošanas, kad Cmax pacientiem ir apmēram par divām trešdaļām lielāka nekā pēc vienreizējas devas lietošanas. Lai arī tas ir novērots tikai gados vecākiem pacientiem, tāds pat rezultāts ir gaidāms arī jaunākiem pacientiem.

Individuāliem pacientiem ir ļoti dažāds tamsulosīna līmenis plazmā, gan pēc vienreizējas, gan pēc atkārtotām devām.

Izkliede

Cilvēkiem vairāk nekā 99% tamsulosīna saistās pie plazmas olbaltumvielām, un izkliedes tilpums ir mazs (apmēram 0,2 l/kg).

Biotransformācija

Tamsulosīnam ir zems pirmā loka metabolisma efekts. Lielākā daļa tamsulosīna ir atrodama nemainītā veidā plazmā. Viela tiek metabolizēta aknās.

Pētījumos ar žurkām tika atklāts, ka tamsulosīns izraisa tikai nelielu mikrosomu aknu enzīmu indukciju.

Metabolīti nav tik efektīvi un toksiski kā pati aktīvā viela.

Izvadīšana

Tamsulosīns un tā metabolīti galvenokārt tiek izvadīti ar urīnu, apmēram 9% no devas - nemainītā veidā.

Tamsulosīna eliminācijas pusperiods pacientiem ir apmēram 10 stundas (lietojot pēc ēšanas) un 13 stundas līdzsvara koncentrācijā.

5.3 Preklīniskie dati par drošību

Toksicitāte pēc vienreizējas devas un pēc atkārtotām devām tika pētīta pelēm, žurkām un suņiem. Žurkām tika pētīta arī reproduktīvā toksicitāte, pelēm un žurkām - kancerogenitāte, in vivo un in vitro - genotoksicitāte.

Parastais toksicitātes profils, kas atklāts, lietojot lielas tamsulosīna devas, atbilst ar alfa adrenerģiskiem antagonistiem saistītam farmakoloģiskajam efektam.

Lietojot ļoti lielas devas suņiem, tika atklātas izmaiņas EKG. Tomēr tam nav klīniskas nozīmes. Nav atklāts, ka tamsulosīnam ir kādas nozīmīgas genotoksiskas īpašības.

Lietojot tamsulosīnu, žurku un peļu mātītēm atklātas lielākas proliferatīvas izmaiņas krūts dziedzeros. Šie atklājumi, kas, iespējams, ir netieši saistīti ar hiperprolaktinēmiju un rodas tikai pēc lielu devu lietošanas, tiek uzskatīti par klīniski nenozīmīgiem.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1 Palīgvielu saraksts

Kapsulas saturs

Mikrokristāliska celuloze (E460)

Metakrilskābes etilakrilāta kopolimērs (1:1) 30% dispersija Polisorbāts 80 (E433)

Nātrija laurilsulfāts Trietilcitrāts 9E1505)

Talks (E553b)

Kapsulas apvalks

Želatīns (E441)

Indigotīns (E132)

Titāna dioksīds (E171)

Dzeltenais dzelzs oksīds (E172)

Sarkanais dzelzs oksīds (E172)

Melnais dzelzs oksīds (E172)

Iespiedtinte: melnais dzelzs oksīds (E 172), propilēnglikols (E1520), šellaka (E904)

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 3 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Blisteriepakoiums Uzglabāt oriģinālā iepakojumā.

Tablešu konteiners

Uzglabāt konteineru cieši noslēgtu.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

PVH/PE/PVDH/Alumīnija blisteri kārbiņā un ABPE tablešu konteineri ar PP drošības vāciņiem, kas satur 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 vai 200 ilgstošās iedarbības kapsulas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

6.6    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

KRKA, d. d., Novo mesto, Smaiješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS Reģ. Nr.: 05-0554

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

17.02.2005.

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2010. gada decembris.

5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!