apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

CLIMOFEMIN TBL 6.5MG N30

Uz 2017-Dec-17
CLIMOFEMIN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "CLIMOFEMIN TBL 6.5MG N30" Rīgā, Latvijā ir:

 • 12.61€  14.94$  11.12£  878Rub  125.5SEK  53PLN  52.68₪ 

Climofemin 6,5 mg tabletes, N30


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes CLIMOFEMIN TBL 6.5MG N30     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsG02CX01
 Aktīvās vielas: Cimicifuga Racemosa


 Ražotājs, zīmols: Nycomed Sefa As. 
 Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
CLIMOFEMIN TBL 6.5MG N30
8.16€ Aptieka Igaunija Valga südameapteek (Igaunija) (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6.5MG ,30TAB.
9.85€ Internetaptieka Lietuva Camelia vaistine, evaistine.camelia.lt (Lietuva) (Dec-2017)
CLIMOFEMIN TBL 6.5MG N30
10.23€ Aptieka Igaunija Valga selveri apteek. Apotheka.ee (Igaunija) (Dec-2017)
CLIMOFEMIN, 6,5MG, TABLETĖS, N30
11.49€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6.5MG TABLETES N30
13.69€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6,5 MG TABLETES, N30
14.34€ Meness aptieka (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6.5MG TABLETES N30
14.78€ www.apotheka.lv (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6,5 MG, 30 TABLETES
14.78€ Saules aptieka (Dec-2017)
CLIMOFEMIN 6.5mg ,30tab.

 .

Saskaņots ZVA 12.12.2013.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Climofemin 6,5 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Viena tablete satur 6,5 mg sudrabsveces (Cimicifuga racemosa) sakneņu sausā ekstrakta (Cimicifugae rhizomae extractum siccum) (4,5-8,5:1) ekstraģents: etilspirts 60 tilp.%, kas atbilst 29,25-55,25 mg sudrabsveces sakneņu.

Palīgviela(s): katra tablete satur 44 mg laktozes monohidrāta.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tablete.

Apraksts: gaiši dzeltenas līdz gaiši brūnas krāsas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Klimaktērisko simptomu simptomātiskai ārstēšanai sievietēm pēc menopauzes.

4.2    Devas un lietošanas veids Lieto vienu tableti dienā.

Darbības sākumu var sagaidīt 2 - 4 terapijas nedēļu laikā, maksimālo efektu parasti novēro pēc 3 mēnešu terapijas. Ja simptomi joprojām saglabājas pēc 3 mēnešu terapijas, jāapsver klimaktērisko simptomu alternatīva terapija.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no Climofemin palīgvielām.

Climofemin nedrīkst lietot pacientes ar esošu aknu bojājumu.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pacientēm ar aknu darbības traucējumiem anamnēzē sudrabsveces preparāti jālieto piesardzīgi (skatīt 4.8 apakšpunktu „Nevēlamās blakusparādības”).

Pacientēm j āpārtrauc sudrabsveces preparāta lietošana un nekavējoties jākonsultējas ar ārstu, ja rodas pazīmes un simptomi, kas liecina par aknu bojājumu (nogurums, ēstgribas zudums, dzeltena āda un acis un stipras sāpes vēdera augšdaļā ar sliktu dūšu un vemšanu vai tumšu urīnu).

Sudrabsveces preparāti piesardzīgi jānozīmē pacientēm, kuras lieto estrogēnu preparātus.

Ja parādās maksts asiņošana vai līdzīgi simptomi, pacientēm jākonsultējas ar ārstu.

Pacientes, kurām ir veikta vai pašlaik tiek veikta terapija pret krūts vēzi vai citiem hormonatkangiem audzējiem, nedrīkst lietot sudrabsveces preparātus, pirms tam nekonsultējoties ar ārstu. Sīkāku informāciju skatīt 5.3 apakšpunktā „Preklīniskie dati par drošību”.

Pacientes ar retu pārmantotu stāvokli, piemēram, galaktozes nepanesību, Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju, nedrīkst lietot šīs zāles.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Bez ārsta norādījuma nav ieteicams lietot kopā ar estrogēnu saturošām zālēm.

4.6    Grūtniecība un zīdīšana

Climofemin lieto tikai sievietēm pēc menopauzes, lai ārstētu klimaktēriskos simptomus. Tas nav indicēts grūtniecības vai zīdīšanas laikā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Nav veikti pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Ar sudrabsveci saturošu līdzekļu lietošanu saistīta toksiska ietekme uz aknām (tai skaitā hepatīts, dzelte, aknu funkcionālo testu rezultātu novirzes). Šo blakusparādību biežums nav zināms.

Ziņots par ādas reakcijām (nātrene, nieze, izsitumi), sejas tūsku, perifērisku tūsku un kuņģa un zarnu trakta simptomiem (t.i., dispeptiskiem traucējumiem, caureju). Šo blakusparādību biežums nav zināms.

4.9    Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5.    FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi ginekoloģiski produkti, ATĶ kods: G02CX

Precīzs Cimicifuga racemosa sakneņu ekstrakta darbības mehānisms nav zināms. Rezultāti no nesen veiktiem pētījumiem liecina, ka Cimicifuga racemosa sakneņu ekstrakta darbība nerodas tiešas ietekmes uz dzimumhormonu līmeni serumā dēļ. Ekstrakta sastāvdaļām piemīt afinitāte pret estrogēna receptoriem, taču tie nerada tiešu estrogēniem līdzīgu darbību. Nesen veikti eksperimentāli pētījumi liecina, ka iesaistīti dopamīnerģisku un/vai serotonīnerģisku mehānismu mediēti centrāli efekti.

Randomizētos, ar placebo kontrolētos pētījumos, kas ilga 3 mēnešus, pierādīts, ka Cimicifuga racemosa sakneņu ekstrakts ir efektīvs klimaktērisko simptomu mazināšanā, kā tas novērtēts ar Kupermana menopauzes indeksu (KMI) vai menopauzes vērtējuma skalu (MVS).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Nav veikti farmakokinētiskie pētījumi ar Climofemin.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Sešus menešus ilga pētījuma ar žurkām tika noskaidrots, ka izopropanola ekstrakta (Granulate) līmenis, kad nav novērojamas ietekmes (NOEL), ir 21,06 mg natīva ekstrakta/kg ķermeņa masas.

In vivo un in vitro farmakoloģiskos pētījumos iegūtie pierādījumi liecina, ka sudrabsveces ekstrakti neietekmē krūts vēža lantentumu vai rašanos. Taču citos in vitro eksperimentos iegūti pretrunīgi rezultāti.

Transgēnu peļu mātīšu grupā, kas saņēma sudrabsveci (sudrabsveces izopropanola ekstrakts, kas atbilst 40 mg saknes un sakneņu) un kurām bija audzējs, to peļu procentuālais daudzums, kurām nekropsijā tika atklāts metastazējis plaušu audzējs, bija lielāks nekā pelēm, kas saņēma kontroles diētu. Taču šajā eksperimentālā modelī netika novērota primāra piena dziedzeru audzēja biežuma palielināšanās. Ietekmi uz krūts vēzi un citiem hormonatkangiem audzējiem pilnīgi izslēgt nevar.

Veikts etilspirta ekstrakta (4,5-8,5:1, 60 tilp.% etilspirts) genotoksicitātes pētījums (Eimsa tests) līdz koncentrācijai 1 mg/platē. Šis tests neatbilst jaunākajiem šādu eksperimentu nosacījumiem, tādēļ šo rezultātu nozīme drošības izvērtējumā ir apšaubāma.

Pārliecinoši pētījumi par kancerogenitāti un reproduktīvo toksicitāti nav veikti.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Mikrokristāliskā celuloze Laktozes monohidrāts Magnija stearāts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds Kroskarmelozes nātrija sāls

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks

3 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5    Iepakojuma veids un saturs PVH/PVDH/Alumīnija blisteri, kartona kastītē 30 tabletes.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

UAB „Sirowa Vilnius“

Eišiškiņ pl. 8A,

LT-02184 Vilnius Lietuva

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

07-0124

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

12.06.2007/08.08.2012

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!