apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

MOTILIUM TBL 10MG N30

Uz 2017-Oct-19
MOTILIUM-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "MOTILIUM TBL 10MG N30 " Rīgā, Latvijā ir:

 • 12.03€  14.13$  10.74£  811Rub  115.4SEK  51PLN  49.66₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes MOTILIUM TBL 10MG N30     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: A03FA03Aktīvās vielas: Domperidonum

 Ražotājs, zīmols: Janssen Pharmaceut.. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
MOTILIUM TBL 10MG N30
12.03€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

SASKAŅOTS ZVA


Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

 

Motilium 10 mg apvalkotās tabletes

Domperidonum

 

[image]Šīm zālēm tiek piemērota papildu uzraudzība. Tādējādi būs iespējams ātri identificēt jaunāko informāciju par šo zāļu drošumu. Jūs varat palīdzēt, ziņojot par jebkādām novērotajām blakusparādībām. Par to, kā ziņot par blakusparādībām, skatīt 4. punkta beigās.

 

Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.

 • Ja Jums rodas jebkādi jautājumi, vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

 • Šīs zāles ir parakstītas tikai Jums. Nedodiet tās citiem. Tās var nodarīt ļaunumu pat tad, ja šiem cilvēkiem ir līdzīgas slimības pazīmes.

 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.

 

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Motilium un kādam nolūkam to lieto

 2. Kas Jums jāzina pirms Motilium lietošanas

 3. Kā lietot Motilium

 4. Iespējamās blakusparādības

 5. Kā uzglabāt Motilium

 6. Iepakojuma saturs un cita informācija

 

1. Kas ir Motilium un kādam nolūkam to lieto

Šīs zāles lieto, lai ārstētu sliktu dūšu (nelabumu) un vemšanu pieaugušajiem un bērniem (kuri vecāki par 12 gadiem un kuru ķermeņa masa lielāka par 35 kg).

 

2. Kas Jums jāzina pirms Motilium lietošanas

Nelietojiet Motilium, ja Jums

 • ir alerģija (paaugstināta jutība) pret domperidonu vai jebkuru no Motilium sastāvdaļām;

 • ir kuņģa asiņošana vai arī Jums regulāri novērojamas sāpes vēderā, vai arī ilgstoši novērojami tumši izkārnījumi (caureja);

 • ir zarnu nosprostojums vai perforācija;

 • ir hipofīzes audzējs (prolaktinoma);

 • ir vidēji smaga vai smaga aknu slimība;

 • EKG (elektrokardiogrammā) ir redzami sirds funkciju traucējumi, kas tiek dēvēti par “pagarinātu QT intervālu”;

 • ir pašlaik vai iepriekš ir bijuši sirds darbības traucējumi, kad sirds nenodrošina asins cirkulāciju ķermenī tā, kā tam vajadzētu būt (stāvoklis, ko sauc par sirds mazspēju);

 • ir slimība, kuras rezultātā asinīs ir zems kālija vai magnija līmenis, vai arī  augsts kālija līmenis;

 • ja lietojat noteiktas zāles (skatīt “Citu zāļu lietošana”).

 

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Šīs zāles nav piemērotas jaundzimušiem, zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par 12 gadiem, un pusaudžiem, kuru ķermeņa masa mazāka par 35 kg. Ja Motilium jālieto bērnam, jautājiet ārstam par bērniem paredzētu zāļu formu.

 

Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu, ja Jūs:

 • ciešat no aknu darbības traucējumiem (aknu funkciju traucējumiem vai aknu mazspējas) (skatīt “Nelietojiet Motilium”);

 • ciešat no nieru darbības traucējumiem (nieru funkciju traucējumiem vai nieru mazspējas). Ilgākas ārstēšanas gadījumā ieteicams konsultēties ar ārstu, jo, iespējams, ka Jums jālieto mazāka deva vai jālieto zāles retāk, turklāt ārsts, iespējams, vēlēsies veikt regulāras pārbaudes.

 

Domperidona lietošana var būt saistīta ar palielinātu sirds ritma traucējumu risku un sirdsdarbības apstāšanos. Lielāks risks var būt iespējams pacientiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, vai pacientiem, kuri lieto dienas devu, kas ir lielāka par 30 mg. Risks ir lielāks arī tad, ja domperidons tiek lietots kopā ar dažām zālēm. Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja lietojat zāles, lai ārstētu infekciju (sēnīšu infekcijas vai bakteriālu infekciju), un/vai ja Jums ir sirds funkciju traucējumi, vai AIDS/HIV (skatīt “Citu zāļu lietošana”).

 

Pieaugušajiem un bērniem ir jālieto mazākā efektīvā Motilium deva.

 

Motilium lietošanas laikā sazinieties ar ārstu, ja Jums rodas sirds ritma traucējumi, piemēram, paātrināta sirdsdarbība, apgrūtināta elpošana, samaņas zudums. Ārstēšana ar Motilium ir jāpārtrauc.

 

Citu zāļu lietošana

Nelietojiet Motilium, ja Jūs lietojat zāles, lai ārstētu:

 • sēnīšu infekcijas, piemēram, pentamidīnu vai azolu grupas pretsēnīšu līdzekļus, īpaši itrakonazolu, iekšķīgi lietojamo ketokonazolu, flukonazolu, posakonazolu vai vorikonazolu;

 • bakteriālas infekcijas, īpaši eritromicīnu, klaritromicīnu, telitromicīnu, levofloksacīnu, moksifloksacīnu, spiramicīnu (tie ir antibiotiskie līdzekļi);

 • sirds funkciju traucējumus vai augstu asinsspiedienu (piem., amiodaronu, dronedaronu, ibutilīdu, dizopiramīdu, dofetilīdu, sotalolu, hidrohinidīnu, hinidīnu);

 • psihozes (piem., haloperidolu, pimozīdu, sertindolu);

 • depresiju (piem., citaloprāmu, escitaloprāmu);

 • kuņga un zarnu trakta darbības traucējumus (piem., cisaprīdu, dolasetronu, prukaloprīdu);

 • alerģiju (piem., mekvitazīnu, mizolastīnu);

 • malāriju (īpaši halofantrīnu, lumefantrīnu);

 • AIDS/HIV, piemēram, ritonavīru, sahinavīru vai telaprevīru (tie ir proteāzes inhibitori);

 • vēzi (piem., toremifēnu, vandetanibu, vinkamīnu).

 

Nelietojiet Motilium, ja lietojat noteiktas citas zāles (piemēram, bepridilu, difemanilu, metadonu).

 

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam, ja Jūs lietojat zāles, lai ārstētu infekcijas slimību, sirds funkciju traucējumus vai AIDS/HIV.

 

Ir svarīgi pajautāt savam ārstam vai farmaceitam, lai noskaidrotu, vai Motilium ir drošs, ja lietojat jebkādas citas zāles, tai skaitā zāles, ko var iegādāties bez receptes.

 

Motilium kopā ar uzturu un dzērienu

Lietojiet Motilium pirms ēdienreizēm, jo, lietojot pēc ēdienreizēm, zāļu uzsūkšanās tiek nedaudz aizkavēta.

 

Grūtniecība

Nav zināms, vai Motilium rada nelabvēlīgu ietekmi, ja to lieto grūtniecības laikā. Ja Jums ir iestājusies grūtniecība vai Jūs domājat, ka tā varētu būt iestājusies, Jums par to jāinformē ārsts, kurš izlems, vai Jūs drīkstat lietot Motilium.

 

Barošana ar krūti

Krūts pienā tika konstatēts neliels daudzums domperidona. Motilium var izraisīt nelabvēlīgas blakusparādības, kas var ietekmēt ar krūti barota zīdaiņa sirdi. Barojot bērnu ar krūti, Motilium drīkst lietot tikai tad, ja Jūsu ārsts to uzskata par absolūti nepieciešamu. Pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu.

 

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Motilium neietekmē vai arī nenozīmīgi ietekmē spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

 

Svarīga informācija par kādu no Motilium sastāvdaļām

Apvalkotās tabletes satur arī laktozi (cukura veids). Ja Jūsu ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, konsultējieties ar savu ārstu pirms šo zāļu lietošanas.

 

3. Kā lietot Motilium

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, ja vien ārsts nav norādījis citādāk.

 

Lietojiet Motilium pirms ēdienreizēm, jo, lietojot šīs zāles pēc ēdienreizēm, zāļu uzsūkšanās ir nedaudz aizkavēta.

 

Ārstēšanas ilgums

Lietojot šīs zāles, simptomi parasti izzūd 34 dienu laikā. Nelietojiet Motilium ilgāk par 7 dienām, nesazinoties ar savu ārstu.

 

Pieaugušie un pusaudži, kuri vecāki par 12 gadiem un ar ķermeņa masu 35 kg vai vairāk

Parastā deva ir viena tablete līdz trim reizēm dienā, ja iespējams, pirms ēšanas. Lietojiet tabletes, uzdzerot ūdeni vai kādu citu šķidrumu. Nekošļājiet tabletes. Dienā nedrīkst lietot vairāk par trim tabletēm.

 

Jaundzimušie, zīdaiņi, bērni līdz 12 gadu vecumam un pusaudži ar ķermeņa masu, kas ir mazāka par 35 kg

Tabletes nav piemērotas lietošanai bērniem līdz 12 gadu vecumam vai pusaudžiem ar ķermeņa masu, kas ir mazāka par 35 kg. Ja Motilium ir paredzēts lietošanai bērnam, lūdziet ārstam izvēlēties piemērotu zāļu formu.

 

Ja esat lietojis Motilium vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis Motilium pārāk daudz, nekavējoties sazinieties ar ārstu, farmaceitu vai saindēšanās informācijas centru, it īpaši tad, ja bērns ir lietojis pārāk lielu devu. Pārdozēšanas gadījumā var tikt veikta simptomātiska ārstēšana. Iespējams, ka tiks veikta EKG uzraudzība, jo iespējami sirds funkciju traucējumi, kas tiek dēvēti par pagarinātu QT intervālu.

 

Informācija ārstam: ieteicama rūpīga pacienta novērošana, kuņģa skalošana, aktivētās ogles lietošana un vispārēji uzturoši pasākumi. Antiholīnerģiskie vai pretparkinsonisma līdzekļi var palīdzēt kontrolēt ekstrapiramidālus traucējumus.

 

Ja esat aizmirsis lietot Motilium

Lietojiet zāles tiklīdz to atceraties. Ja ir gandrīz pienācis laiks lietot nākamo devu, pagaidiet līdz ir laiks to lietot un turpiniet parastajā kārtībā. Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

 

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 

4. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

 

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem)

 • gribai nepakļautas sejas vai roku un kāju kustības, pārmērīga trīce, pārāk izteikts muskuļu stīvums vai muskuļu spazmas.

 

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • krampji;

 • reakcija, kas var parādīties drīz pēc zāļu lietošanas un ir atpazīstama pēc ādas izsitumiem, niezes, elpas trūkuma un/vai sejas tūskas;

 • smaga paaugstinātas jutības reakcija, kas var parādīties drīz pēc zāļu lietošanas un kam raksturīga nātrene, nieze, pietvīkums, ģībonis un apgrūtināta elpošana (vienlaikus ar citiem simptomiem).

 • Sirds un asinsvadu sistēmas traucējumi: ir ziņots par sirds ritma traucējumiem (ātra vai nevienmērīga sirdsdarbība); ja tā notiek, Jums nekavējoties jāpārtrauc ārstēšana. Domperidona lietošana var būt saistīta ar palielinātu sirds ritma traucējumu risku un sirdsdarbības apstāšanos. Lielāka šī riska iespējamība ir cilvēkiem, kuri ir vecāki par 60 gadiem, vai cilvēkiem, kuri lieto par 30 mg lielāku dienas devu. Pieaugušajiem un bērniem ir jālieto mazākā efektīvā domperidona deva.

 

Ja Jums ir kāda no iepriekš aprakstītajām nevēlamajām blakusparādībām, nekavējoties pārtrauciet ārstēšanos ar Motilium un sazinieties ar savu ārstu.

 

Turpmāk minētas pārējās blakusparādības, kas iespējamas Motilium lietošanas laikā.

 

Bieži (var rasties līdz 1 no 10 cilvēkiem):

 • mutes sausums.

 

Retāk (var rasties līdz 1 no 100 cilvēkiem):

 • trauksme;

 • uzbudinājums;

 • nervozitāte;

 • dzimumtieksmes samazināšanās vai zudums;

 • galvassāpes;

 • miegainība;

 • caureja;

 • izsitumi;

 • nieze;

 • nātrene;

 • krūšu sāpīgums vai jutīgums;

 • piena sekrēcija no krūtīm;

 • vispārēja vājuma sajūta.

 

Nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem):

 • acu kustības uz augšu;

 • menstruāciju izzušana sievietēm;

 • krūšu palielināšanās vīriešiem;

 • nespēja urinēt;

 • dažu laboratorisko analīžu rezultātu pārmaiņas.

 

Dažiem pacientiem, kas Motilium ir lietojuši, lai ārstētu traucējumus, un devās, kuru gadījumā nepieciešama medicīniska uzraudzība, ir bijušas šādas nevēlamas blakusparādības:

nemiers, krūšu pietūkums vai palielināšanās, neparasti izdalījumi no krūtīm, neregulāras menstruācijas sievietēm, zīdīšanas traucējumi, depresija un paaugstināta jutība.

 

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu, farmaceitu vai medmāsu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv. Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 

5. Kā uzglabāt Motilium

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

 

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

 

Nelietot Motilium pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma pēc „Годен до”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu, ar pirmajiem diviem skaitļiem norādot mēnesi, bet nākamiem - gadu.

 

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Motilium satur

 • Aktīvā viela ir domperidons. Viena apvalkotā tablete satur 10 mg domperidona.

 • Citas sastāvdaļas ir laktozes monohidrāts, kukurūzas ciete, mikrokristāliskā celuloze, preželatinizēta kartupeļu ciete, polividons, magnija stearāts, hidrogenizēta kokvilnas sēklu eļļa, nātrija laurilsulfāts un hipromeloze.

 

Motilium ārējais izskats un iepakojums

Baltas līdz gaiši krēmkrāsas, apaļas, abpusēji izliektas tabletes.

 

Tabletes ir pieejamas blisteros (PVH/Alumīnijs). Blisteri iepakoti kartona kastītē pa 30 tabletēm.

 

Tiešā iepakojuma tulkojums

Motilium

10 mg tabletes domperidons

Johnson & Johnson

J&J 2011

Sērija (BN) Derīgs līdz (EXP)

 

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovēnija

 

Ražotājs

Janssen-Cilag, Domaine de Maigremont, 27100 Val de Reuil, Francija

 

Lai saņemtu papildu informāciju par šīm zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieka vietējo pārstāvniecību: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. filiāle Latvijā, Mūkusalas iela 101, Rīga, LV-1004, Tel: +371 678 93561.

 

Paralēli importēto zāļu izplatītājs, pārmarķētājs un pārpakotājs Latvijā:

SIA Elpis, Ganību dambis 26C, LV-1005, Rīga, Latvija, t. 67381170

Reģistrācijas Nr.............

 

Paralēli importēto zāļu izplatīšanas atļaujas turētājs lietošanas instrukciju pēdējo reizi pārskatījis 2015. gada novembrī. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!