apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

IMMUNAL GTT 50ML

Uz 2017-Oct-19
IMMUNAL-zāle/preparāts


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "IMMUNAL GTT 50ML" ###

 ATĶ kods: R07AX00Aktīvās vielas: Echinaceae Purpureae Herbae Succus

 Ražotājs, zīmols: Lek.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

 .

Saskaņots ZVA 01.12.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Immunal pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 mililitrs šķīduma satur 0,8 ml sulas, kas izspiesta no svaigiem ziedošiem ehinacejas lakstiem (Echinaceae purpureae herbae succus).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1 apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Pilieni iekšķīgai lietošanai, šķīdums

Dzidrs vai duļķains, brūns šķīdums, var būt nogulsnes.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas

Immunal pilieni ir augu izcelsmes zāļu līdzeklis, ko iesaka saaukstēšanās īslaicīgai profilaksei un ārstēšanai.

4.2    Devas un lietošanas veids

Pusaudži, kas vecāki par 12 gadiem, pieaugušie un gados vecāki pacienti: pa 2,5 ml šķīduma 3 reizes dienā.

Bērni

Kontrindicētas bērniem līdz 1 gada vecumam (skatīt apakšpunktu 4.3 “Kontrindikācijas”).

Nav ieteicams lietot bērniem no 1 līdz 12 gadu vecumam (skatīt apakšpunktu 4.4 “Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā”).

Lietošanas ilgums

Profilaksei un ārstēšanai zāles nedrīkst lietot ilgāk par 10 dienām. Atsākt zāļu lietošanu drīkst ne agrāk kā pēc 14 dienu pārtraukuma.

Ārstēšanas nolūkā terapija jāsāk, rodoties pirmajām saaukstēšanās pazīmēm.

Lietošanas veids

Nomērītais šķīduma daudzums jāielej glāzē ar nedaudz silta ūdens un jāizdzer. Zāles var lietot neatkarīgi no ēdienreizēm.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai Asteraceae (Compositae) dzimtas augiem (kumelītes, arnika, kliņģerītes, pelašķi) vai jebkuru no 6.1 apakšpunktā uzskaitītajām palīgvielām.

Imunitāti stimulējošās iedarbības dēļ ehinaceju nedrīkst lietot progresējošu sistēmisku traucējumu, autoimūnu slimību, imūndeficīta, imūnsistēmas nomākuma un leikocītu sistēmas slimību gadījumā.

Bērniem līdz 1 gada vecumam nepilnīgi attīstītas imūnsistēmas dēļ.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Ja zāļu lietošanas laikā simptomi pasliktinās vai ir stiprs drudzis, jākonsultējas ar ārstu vai farmaceitu.

Atopiskiem pacientiem ir iespējams anafilaktisku reakciju risks. Pirms ehinacejas lietošanas atopiskajiem pacientiem ir jākonsultējas ar savu ārstu.

Bērniem nav ieteicams lietot, jo nav pietiekami dokumentēta efektivitāte, lai gan nav dokumentēts īpašs risks bērniem pēc 1 gada vecuma.

Ja šķīdums kādu laiku (3 līdz 6 mēneši) netiek lietots, tas var kļūt duļķainas, vai var veidoties aktīvo sastāvdaļu polisahandu nogulsnes. Šādā gadījumā pudelīte pirms lietošanas labi jāsakrata.

Šīs zāles satur 20 tilp. % etilspirta (alkohola). Katra deva, kas paredzēta pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem, satur līdz 404 mg etilspirta (alkohola), kas ir ekvivalents 10 ml alus vai

4,2 ml vīna. Kaitīgs alkoholiķiem. Jāpievērš uzmanība grūtniecēm vai ar krūti barojošām sievietēm, bērniem, kā arī paaugstināta riska grupām: pacientiem ar aknu slimību vai epilepsiju.

Šīs zāles satur arī sorbītu. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu fruktozes nepanesību.

4.5    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav reģistrēta.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Ierobežots datu daudzums (vairāki simti lietošanas gadījumu grūtniecības laikā) liecina, ka ehinacejai nav nevēlamas ietekmes uz grūtniecību vai augļa/jaundzimušā veselību. Dati par jaundzimušā imūnsistēmu nav pieejami. Līdz šim citi atbilstoši epidemioloģiski dati nav pieejami.

Tā kā nav pietiekamu datu, lietošana grūtniecības un bērna zīdīšanas laikā nav ieteicama, ja vien ārsts to nav licis.

Immunal pilieni satur 20 tilp.% etilspirta, skatīt brīdinājumus par palīgvielām apakšpunktā 4.4 Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Pētījumi par ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav veikti.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Vērtējot nevēlamo blakusparādību biežumu, tās ir iedalītas šādās grupās: ļoti bieži ≥ 1/10), bieži ≥ 1/100 līdz < 1/10), retāk ≥ 1/1000 līdz < 1/100), reti (> 1/10 000 līdz < 1/1000), ļoti reti (< 1/10 000), nav zināmi (nevar noteikt pēc pieejamiem datiem).

Var būt paaugstinātas jutības reakcijas (izsitumi, nātrene, Stīvensa-Džonsona sindroms, ādas angioneirotiska tūska, Kvinkes tūska, bronhu spazmas ar obstrukciju, astma un anafilaktikais šoks). Atopiskiem pacientiem ehinaceja var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Ziņots par saistību ar autoimūnām slimībām (izkliedētais encefalīts, erythema nodosum, imūntrombocitopēnija, Evansa sindroms, Šegrēna sindroms ar nieru kanāliņu disfunkciju).

Ilgstoši lietojot (vairāk nekā 8 nedēļas), var būt leikopēnija.

Biežums nav zināms.

4.9 Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: citi preparāti elpošanas sistēmai, ATĶ kods: R07AX

Echinacea purpurea stimulē nespecifisko imūnsistēmu (makrofāgu fagocitozi, dabisko galētājšūnu aktivitāti).

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Dati nav pieejami.

5.3    Preklīniskie dati par drošumu

Vienas devas toksicitātes (grauzēji), atkārtotu devu toksicitātes (grauzēji) un genotoksicitātes pētījumos Echinacea purpurea toksiskums netika konstatēts. Testi par reproduktīvo toksicitāti un kancerogenitāti nav veikti.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts Sorbīts, etilspirts 96 tilp.%

6.2    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3    Uzglabāšanas laiks 2 gadi

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

Brūna 3. hidrolītiskās klases stikla pudele ar polipropilēna uzskrūvējamu vāciņu, ABPE drošības gredzenu. Graduēta pipete, kas veidota no ZBPE un polistirēna.

Iepakojumā 50 ml šķīduma.

Pudele, kas satur 50 ml šķīduma, ar pipeti ievietota kartona kastītē.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai Nav īpašu atkritumu likvidēšanas prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Sandoz d.d. Verovškova 57 1000 Ljubljana Slovēnija

8.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

96-0249

9.    REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Reģistrācijas datums: 7. jūnijs 1996

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 31.oktobris 2007

10. TEKSTA PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

10/2011

4 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!