apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas -Сenas-Akcija        LATVIJAS APTIEKU AKCIJAS
Latvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi. Cenrāži-Сenas-Akcija        VAKCINĀCIJAS PIEDĀVĀJUMI
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas ZĀĻU ALFABĒTISKĀ MEKLĒŠANA

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

RINDAS UZ IZMEKLĒJUMUS
KOMPENSĒJAMO ZĀĻU SARAKSTI
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DEXOFAN TBL 30MG N10

Uz 2017-Dec-15
DEXOFAN-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "DEXOFAN TBL 30MG N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.53€  5.32$  3.98£  313Rub  44.9SEK  19PLN  18.85₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro:Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes DEXOFAN TBL 30MG N10     Pārbaudīt vēlreiz

 ATĶ kodsR05DA09
 Aktīvās vielas: Dextromethorphanum


 Ražotājs, zīmols: Nycomed Danmark As. 

 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
DEXOFAN 30MG TABL.N10
4.16€ internetaptieka.lv (Dec-2017)
DEXOFAN TBL 30MG N10 BLISTERS
4.53€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Apstiprināts ZVA 14047-280409

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Dexofan 30 mg apvalkotās tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 apvalkotā tablete satur 30 mg dekstrometorfana hidrobromīdu (Dextromethorphani hydrobromidum).

Palīgviela: katra tablete satur 123 mg laktozes monohidrātu.

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes.

Baltas apaļas abpusēji izliektas apvalkotās tabletes ar dalījuma līniju.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1 Terapeitiskās indikācijas

Pretklepus līdzeklis. Sauss klepus bez krēpām.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Pieaugušie un bērni no 11 gadu vecuma: 1/2 -1 tablete (15 - 30 mg) 3 - 4 reizes dienā.

Neiesaka bērniem līdz 11 gadu vecumam.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem: deva jāpielāgo individuāli, to samazinot.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem: deva nav jāpielāgo.

Gados vecāki pacienti: deva nav j āpielāgo.

4.3.    Kontrindikācijas

Terapija ar MAO inhibitoriem vai 14 dienas pēc MAO inhibitoru terapijas pārtraukšanas (skatīt apakšpunktu 4.5).

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles ar piesardzību jānozīmē pacientiem, kuriem klepojot izdalās krēpas.

Piesardzība jāievēro pacientiem ar bronhiālo astmu. Zāles nedrīkst lietot astmas lēkmes laikā.

Zāles satur laktozi. Šīs zāles nevajadzētu lietot pacientiem ar retu iedzimtu galaktozes nepanesamību, ar Lapp laktāzes deficītu vai glikozes-galaktozes malabsorbciju

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Smagas toksiskas reakcijas, lietojot kopā MAO inhibitorus (vai 14 dienas pēc MAO inhibitoru terapijas pārtraukšanas) un dekstrometorfāna hidrobromīdu.

Vienlaicīga serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru, piemēram, fluoksetīna un dekstrometorfāna lietošana var izraisīt serotonīna sindromu, ko raksturo garīgā stāvokļa izmaiņas, hipertensija, nemiers un trīce.

Dekstrometorfāna koncentrācija serumā palielināsies, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, amiodaronu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu, paroksetīnu un haloperidolu.

Paroksetīns izraisa ar aknu enzīma CYP2D6 starpniecību notiekoša metabolisma savstarpēju konkurējošu inhibīciju. Abu - gan dekstrometorfāna, gan paroksetīna koncentrācija serumā palielināsies.

Vienlaicīgi lietojot, palielinās dekstrometorfāna vai citu CNS inhibitoru CNS inhibējošā iedarbība.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Nav pieejami pietiekami dati, tāpēc zāles neiesaka lietot grūtniecības laikā.

Zīdīšana

Nav pieejami pietiekami dati, tāpēc zāles neiesaka lietot zīdīšanas laikā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dekstrometorfānam nav vai ir niecīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Atkarībā no ārstēšanas ilguma turpmāk minētās nevēlamās reakcijas ir paredzamas mazāk nekā 1 % visu ārstēto pacientu.

Visbiežākās nevēlamās reakcijas ir mānija, halucinācijas, reibonis, nogurums un distonija.

Biežums

Retāk (≥1/ 1000

Ļoti reti

Orgānu sistēmas klase

līdz < 1/100)

(< /10 000)

Psihiskie

traucējumi

Mānija,

halucinācijas

Centrālās un

perifēriskās nervu

sistēmas

traucējumi

Reibonis,

miegainība,

distonija

Gastroinsteniāli

traucējumi

Slikta dūša

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi uz ādas, noteikti zāļu izraisīti izsitumi

Sociālie apstākļi

Ļaunprātīgas

lietošanas

gadījumi

4.9. Pārdozēšana

Pazīmes

Miegainība, elpošanas nomākums, ataksija, nistagms, slikta dūša, vemšana, hiperaktivitāte, neskaidra runa, apjukums, eiforija, halucinācijas, tam var sekot koma.

Ārstēšana

Simptomātiska. Var mēģināt skalot kuņģi. Bērniem kā specifisku dekstrometorfāna toksicitātes antagonistu lieto naloksonu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

ATĶ kods: R 05 DA 09.

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles pret klepu un saaukstēšanos, opija alkaloīdi un atvasinājumi.

Dekstrometorfāns iedarbojas centrāli, nomācot klepus refleksu, un tam ir kodeīnu salīdzināma pretklepus iedarbība.

Dekstrometorfāns nerada aizcietējumus, un tam nav analgētiskas iedarbības. Lielas devas var izraisīt eiforiju un elpošanas nomākumu.

Iedarbība ir sajūtama 15 - 30 minūšu laikā. Iedarbības ilgums ir 5 - 6 stundas.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Ātri uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 2 - 3 stundu laikā. Metabolizējas aknās, galvenais metabolīts citu starpā ir dekstrorfāns. Metabolizēšanās ātrums ir atkarīgs no ģenētiskām variācijām.

Dekstrometorfāns un tā metabolīti izdalās caur nierēm.

5.3. Prekliniskie dati par drošību

Nav pieejama pietiekama informācija, lai noteiktu, vai dekstrometorfānam ir potenciāla mutagena, karcinogēna vai teratogena iedarbība, vai tas izraisa reproduktīvu toksi citāti.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Bezūdens koloidālais silīcija dioksīds (E551)

Propilēnglikols (E1520)

Magnija stearāts (E470b)

Talks (E553b)

Titāna dioksīds (E171)

Želatīns

Hipromeloze

Mikrokristāliskā celuloze (E460)

Kukurūzas ciete Laktozes monohidrāts

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

10 tabletes PVH plēves/alumīnija folijas blister!

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Nycomed SEFA AS Jaama 55B,

63308, Pölva Igaunija

8.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS

93-0507

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

29.04.2004

10.    TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada janvāris

5 no 5 Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!