apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

DEXOFAN MIKSTŪRA 3MG/ML 200ML

Uz 2017-Oct-23
DEXOFAN-zāle/preparāts aptuvenā pirkšanas cena uz "DEXOFAN MIKSTŪRA 3MG/ML 200ML" Rīgā, Latvijā ir:

 • 4.89€  5.79$  4.39£  333Rub  47.2SEK  21PLN  20.23₪ 


Pārbaudīt maksimāli pieļaujamo valsts zāļu cenu ZVA mājaslapā uz ### "DEXOFAN MIKSTŪRA 3MG/ML 200ML" ###

 ATĶ kods: R05DA09Aktīvās vielas: Dextromethorphanum

 Ražotājs, zīmols: Nycomed Danmark As. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

 .

Apstiprināts ZVA 14046-280409

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS

Dexofan 3mg/ml šķīdums iekšķīgai lietošanai

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur 3 mg dekstrometorfāna hidrobromīda (Dextromethorphani hydrobromidum) Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums iekšķīgai lietošanai.

Dexofan 3mg/ml ir dzidrs līdz viegli opalescējošs, bezkrāsains šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Pretklepus līdzeklis. Sauss klepus bez krēpām.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Pieaugušie un bērni no 11 gadu vecuma: 5 - 10 ml (15 - 30 mg) 3-4 reizes dienā.

Bērni 6-10 gadu vecumā: 2'A - 5 ml (7,5 - 15 mg) 3-4 reizes dienā.

Nav ieteicams lietošanai bērniem līdz 6 gadu vecumam.

Pacienti ar aknu darbības traucējumiem: deva jāpielāgo individuāli, to samazinot.

Pacienti ar nieru darbības traucējumiem: deva nav jāpielāgo.

Gados vecāki pacienti: deva nav jāpielāgo.

4.3.    Kontrindikācijas

Terapija ar MAO inhibitoriem vai 14 dienas pēc MAO inhibitoru terapijas pārtraukšanas (skatīt apakšpunktu 4.5).

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai jebkuru no palīgvielām.

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Zāles ar piesardzību j ānozīmē pacientiem, kuriem klepojot izdalās krēpas.

Piesardzība jaievero pacientiem ar bronhiālo astmu. Zāles nedrīkst lietot astmas lekmes laika.

Zāles satur hidrogenetu glikozes sīrupu. Neiesaka lietot pacientiem ar iedzimtu fruktozes nepanesamību.

Zāles satur metil-parahidroksibenzoātu:

Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Zāles satur etilspirtu.

Šīs zāles satur apmēram 6 tilpuma % etilspirta. Tas atbilst līdz 500 mg etilspirta devā.

Etilspirta satura dēļ Dexofan nedrīkst lietot vienlaicīgi ar disulfirāmu vai metronidazolu.

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Smagas toksiskas reakcijas, lietojot kopā MAO inhibitorus (vai 14 dienas pēc MAO inhibitoru terapijas pārtraukšanas) un dekstrometorfāna hidrobromīdu.

Vienlaicīga serotonīna atpakaļsaistes inhibitoru, piemēram, fluoksetīna un dekstrometorfāna lietošana var izraisīt serotonīna sindromu, ko raksturo mentālā stāvokļa izmaiņas, hipertensija, nemiers un trīce.

Dekstrometorfāna koncentrācija serumā palielināsies, vienlaicīgi lietojot hinidīnu, amiodaronu, fluoksetīnu, fluvoksamīnu, paroksetīnu un haloperidolu.

Ar aknu enzīma CYP2D6 starpniecību paroksetīns izraisa metabolisma savstarpēju konkurējošu inhibīciju. Abu - gan dekstrometorfāna, gan paroksetīna koncentrācija serumā palielināsies.

Vienlaicīgi lietojot, palielinās dekstrometorfāna vai citu CNS inhibitoru CNS inhibējošā iedarbība.

Etilspirts, skatīt apakšpunktu 4.4.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Grūtniecība

Nav pieejami pietiekami dati, tāpēc Dexofan neiesaka lietot grūtniecības laikā.

Zīdīšana

Nav pieejami pietiekami dati, tāpēc Dexofan neiesaka lietot zīdīšanas laikā.

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Dekstrometorfānam nav vai ir niecīga ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Atkarībā no ārstēšanas ilguma turpmāk minētās nevēlamās blakusparādības ir paredzamas mazāk nekā 1 % visu ārstēto pacientu.

Visbiežākās neveļamas reakcijas ir manija, halucinācijas, reibonis, nogurums un distonija.

Biežums

Orgānu sistēmas klase

Retāk (≥1/ 1000 līdz < 1/100)

Ļoti reti (< /10 000)

Psihiskie

traucējumi

Mānija,

halucinācijas

Centrālās un

perifēriskās nervu

sistēmas

traucējumi

Reibonis,

miegainība,

distonija

Gastroinsteniāli

traucējumi

Slikta dūša

Ādas un zemādas audu bojājumi

Izsitumi uz ādas, noteikti zāļu izraisīti izsitumi

Sociālie apstākļi

Ļaunprātīgas

lietošanas

gadījumi

4.9. Pārdozēšana

Pazīmes

Miegainība, elpošanas nomākums, ataksija, nistagms, slikta dūša, vemšana, hiperaktivitāte, neskaidra runa, apjukums, eiforija, halucinācijas, kam var sekot koma.

Ārstēšana

Simptomātiska. Var mēģināt skalot kuņģi. Bērniem kā specifisku dekstrometorfāna toksicitātes antagonistu lieto naloksonu.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1 Farmakodinamiskās īpašības

ATĶ kods: R 05 DA 09

Farmakoterapeitiskā grupa: Zāles pret klepu un saaukstēšanos, opija alkaloīdi un atvasinājumi.

Dekstrometorfāns iedarbojas centrāli, nomācot klepus refleksu, un tam ir ar kodeīnu salīdzināma pretklepus iedarbība.

Dekstrometorfāns nerada aizcietējumus, un tam nav analgētiskas iedarbības. Lielas devas var izraisīt eiforiju un elpošanas nomākumu.

Iedarbība ir sajūtama 15-30 minūšu laikā. Iedarbības ilgums ir 5-6 stundas.

5.2    Farmakokinetiskas īpašības

Ātri uzsūcas no kuņģa-zarnu trakta. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 2-3 stundu laikā. Metabolizējas aknās; galvenais metabolīts citu starpā ir dekstrofāns Metabolizēšanās ātrums mainās atkarībā no ģenētiskām variācijām.

Dekstrometorfāns un tā metabolīti izdalās caur nierēm.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Nav pieejam pietiekama informācija, lai noteiktu, vai dekstrometorfānam ir potenciāla mutagēna, kancerogēna vai teratogēna iedarbība, vai tas izraisa reproduktīvu toksi citāti.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Anīsa eļļa

Levomentols

Cineols

Citronskābes monohidrāts (E330)

Nātrija citrāts

Metil-parahidroksibenzoāts (E218)

Poloksalkols 8000 96 % etilspirts Hidrogenēts glikozes sīrups Attīrīts ūdens

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks

3 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

Stikla pudelē pa 200 ml.

6.6.    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Nycomed SEFA AS Jaama 55B,

63308, Pölva Igaunija

8. REĢISTRĀCIJAS NUMURI

99-0289

9. REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

29.04.2004

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

2009. gada janvāris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!