apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PRAMISTAR APV.TBL 600MG N20

Uz 2017-Oct-19
PRAMISTAR-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PRAMISTAR APV.TBL 600MG N20" Rīgā, Latvijā ir:

 • 20.27€  23.82$  18.1£  1367Rub  194.5SEK  86PLN  83.68₪ 


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes PRAMISTAR APV.TBL 600MG N20     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N06BX16Aktīvās vielas: Pramiracetamum

 Ražotājs, zīmols: Berlin-Chemie Ag. 
 Izsniegšanas kārtība: Recepšu zāle. 

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PRAMISTAR 600MG APV.T.N20
18.29€ internetaptieka.lv (Sep-2017)
PRAMISTAR APV.TBL 600MG N20
20.27€ A-aptieka (Jan-2016) Riga
 .

Saskaņots ZVA 21.10.2010.

ZĀĻU APRAKSTS

1. ZĀĻU NOSAUKUMS Pramistar® 600 mg apvalkotās tabletes

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Apvalkotajā tabletē ir 600 mg pramiracetāma (Pramiracetamum) (pramiracetāma sulfāta veidā). Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3. ZĀĻU FORMA

Apvalkotās tabletes

Ovālas, baltas tabletes ar dalījuma līniju abās pusēs.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1.    Terapeitiskās indikācijas

Ar deģeneratīvu vai vaskulāru patoloģiju saistītu koncentrēšanās un atmiņas traucējumu ārstēšana gados vecākiem pacientiem.

4.2.    Devas un lietošanas veids

Pieaugušie (18 - 65 gadus veci)

Ieteicamā deva ir pa 600 mg ik pēc 12 stundām.

Kopējā dienas deva nedrīkst pārsniegt 1200 mg.

Klīniski nozīmīga iedarbība gaidāma pēc 4 - 8 nedēļu ārstēšanas.

Gados vecāki cilvēki (vecāki par 65 gadiem)

Gados vecākiem cilvēkiem deva nav jāpielāgo.

Bērni un pusaudži (līdz 18 gadu vecumam)

Bērniem un pusaudžiem pētījumi nav veikti, tāpēc šai vecuma grupai šīs zāles neiesaka lietot. Pacienti ar pavājinātu nieru darbību

Pacientiem ar pavājinātu nieru darbību pramiracetāma izvadīšana ir palēnināta. Aizkavētas pramiracetāma izvadīšanas klīniskā nozīme vieglu vai vidēji smagu nieru darbības traucējumu gadījumā nav noskaidrota. Tāpēc jāievēro piesardzība, ārstējot pacientus ar viegliem vai vidēji smagiem nieru darbības traucējumiem, un Pramistar lietošana jāpārtrauc, ja rodas nevēlamas blakusparādības, kas varētu būt aktīvās vielas uzkrāšanās izpausmes organismā. Pramistar lietošana smagu nieru darbības traucējumu gadījumā ir kontrindicēta (skatīt apakšpunktu 4.3).

4.3.    Kontrindikacijas

Paaugstināta jutība pret aktīvo vielu vai kādu no zāļu palīgvielām Smaga nieru mazspēja Aknu mazspēja

Grūtniecība un zīdīšanas periods

4.4.    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošana

Pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu nieru nepietiekamību pramiracetāma izvadīšana notiek lēnāk. Tāpēc, lietojot zāles šādiem pacientiem, jāievēro piesardzība. Ja rodas kādas blakusparādības, zāļu lietošana jāpārtrauc, jo šīs blakusparādības var būt aktīvās vielas uzkrāšanās izpausmes organismā (skatīt apakšpunktu 4.2).

Pierādīts, ka piracetāms - šīs pašas farmakoloģiskās grupas zāles - ietekmē trombocītu agregāciju un funkciju, kā arī citus hemostāzes raksturlielumus. Tāpēc jāievēro piesardzība, vienlaikus ārstējot ar antikoagulantiem vai trombocītu agregācijas inhibitoriem (skatīt apakšpunktu 4.5), kā arī ārstējot pacientus ar koagulācijas traucējumiem (skatīt apakšpunktu 4.5).

4.5.    Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Pacientiem, kuri lieto pa 600 mg pramiracetāma ik pēc 12 stundām, nav konstatēta mijiedarbība ar sirds glikozīdiem, ksantīniem, antikoagulantiem un AKE inhibitoriem. Nav ziņots par citu nozīmīgu mijiedarbību.

Vienlaicīga citas tās pašas farmakoloģiskās grupas aktīvās vielas (t. i., piracetāma) un vairogdziedzera ekstrakta (T3+T4) lietošana izraisījusi apjukumu, aizkaitināmību un miega traucējumus. Publicētā, vienpusēji maskētā pētījumā pacientiem ar smagu recidivējošu venozu trombozi piracetāms pa 9,6 g dienā nemainīja INR 2,5 - 3,5 sasniegšanai nepieciešamās acenokumarola devas. Tomēr, salīdzinot ar tikai acenokumarola iedarbību, piracetāma pievienošana pa 9,6 g dienā nozīmīgi mazināja trombocītu agregāciju, beta-tromboglobulīna atbrīvošanu, fibrinogēna un fon Villebranda faktoru (VIII : C; VIII : vW : Ag; VIII : vW : RCo) līmeni, asiņu un plazmas viskozitāti.

4.6.    Grūtniecība un zīdīšana

Nav pietiekami daudz datu par pramiracetāma lietošanu grūtniecības un zīdīšanas laikā. Tāpēc zāles nedrīkst lietot grūtniecības un zīdīšanas laikā (skatīt apakšpunktu 4.3).

4.7.    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus nav pētīta. Tomēr pacientiem, kuri lieto Pramistar, ziņots par tādām blakusparādībām kā reibonis, psihomotors uzbudinājums, trīce un apjukums (skatīt apakšpunktu 4.8). Tāpēc pacienti jābrīdina par iespējamu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.

4.8.    Nevēlamās blakusparādības

Klīniskajos pētījumos 1100 pētāmo personu grupā ziņots par tālāk norādītajām blakusparādībām. Tās iedalītas pa orgānu sistēmu grupām un sastopamības biežuma. Sastopamības biežums definēts šādi: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100 un <1/10), retāk (≥1/1000 un <1/100), reti (≥1/10 000 un <1/1000), ļoti reti (<1/10 000) un nav zināms (nevar noteikt pēc pieejamajiem datiem).

Orgānu sistēmu grupa

Sastopamības

biežums

Blakusparādības

Vielmaiņas un uztures

traucējumi

Retāk

Pavājināta ēstgriba

Psihiskie traucējumi

Bieži

Uzbudinājums, bezmiegs

Retāk

Apjukuma stāvoklis

Reti

Garastāvokļa traucējumi

(disforija)

Nervu sistēmas traucējumi

Bieži

Reibonis

Retāk

Trīce

Kuņģa-zarnu trakta traucējumi

Bieži

Slikta dūša, sāpes vēdera augšdaļā

Retāk

Sausa mute, dispepsija

Reti

Izkārnījumu nesaturēšana

Skeleta-muskuļu un saistaudu sistēmas bojājumi

Reti

Muskuļu spazmas

Nieru un urīnizvades sistēmas traucējumi

Reti

Enurēze

4.9. Pārdozēšana

Nav ziņots par pārdozēšanas gadījumiem.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Citi psihostimulatori un nootropi līdzekļi, ATĶ kods: N06BX16

Pramiracetāms ir nootrops līdzeklis, kas uzlabo atmiņu un zināšanu aμguves spēju. Tā darbības mehānisms nav pilnībā izpētīts. Ietekmējot holīnerģiskos receptorus un holīna metabolismu, pramiracetāms stimulē neironu aktivitāti. Šīs zāles nenomāc centrālo nervu sistēmu un neietekmē autonomās nervu sistēmas aktivitāti. Tomēr pētījumos dzīvniekiem pramiracetāms izraisīja mēreni izteiktu antidepresīvu iedarbību.. Klīniskajos pētījumos pacientiem ar vieglu vai vidēji smagu vecuma demenci pramiracetāms uzlaboja koncentrēšanās, zināšanu aμguves, atmiņas spējas un citas garīgās spējas.

5.2.    Farmakokinetiskas īpašības

Farmakokinētikas pētījumos cilvēkam konstatēts, ka zāles strauji un gandrīz pilnīgi uzsūcas no gremošanas trakta. Maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta pēc 2 - 3 stundām. Zāļu eliminācijas pusperiods ir 4 - 6 stundas. Farmakokinētiskās īpašības gados vecākiem pacientiem neatšķiras no tām, kas novērotas gados jauniem pacientiem, taču pramiracetāma renālais klīrenss samazinās līdz ar kreatinīna klīrensa samazināšanos. Pramiracetāms nesaistās ar plazmas olbaltumiem. Zāles tiek gandrīz pilnīgi izvadītas nemainītā veidā urīnā.

5.3.    Preklīniskie dati par drošību

Akūtā zāļu toksicitāte ir ļoti neliela. Žurkām un pelēm LD50 pārsniedz 4000 mg/kg ķermeņa masas.

Atkārtotu devu toksicitāte

Gadu ilgos toksiskuma pētījumos suņiem un žurkām, ievadot attiecīgi līdz 200 un 1000 mg/kg pramiracetāma dienā, nenovēroja toksisku iedarbību.

Genotoksicitāte, kancerogenitāte un toksiska ietekme uz vairošanos

Pramiracetāmam nav konstatēta genotoksiska, kancerogēna ietekme un toksiska ietekme uz

vairošanos.

Žurkām, suņiem un pērtiķiem pramiracetāms ātri un gandrīz pilnīgi uzsūcas no gremošanas trakta un tiek izvadīts nemainītā veidā urīnā.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1.    Palīgvielu saraksts

Tabletes kodols Mikrokristāliska celuloze Izgulsnēts silīcija dioksīds Krospovidons Kalcija stearāts

Tabletes apvalks Hidroksipropilceluloze Titāna dioksīds (E 171)

Hipromeloze Makrogols 3350 Makrogols 400

6.2.    Nesaderība Nav piemērojama.

6.3.    Uzglabāšanas laiks 3 gadi.

6.4.    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi Īpašu prasību nav.

6.5.    Iepakojuma veids un saturs

Poliamīda/alumīnija/PVH blisteri. Iepakojumā 20 apvalkoto tablešu.

6.6.    Norādījumi par sagatavošanu lietošanai

Nav īpašu prasību.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

F.I.R.M.A. S.p.A. (Menarini Group)

Via di Scandicci, 37 Florence, Itālija

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS

00-0911

9.    REĢISTRĀCIJAS/PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 27.09.2000./28.10.2005./... 2010.

9. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS 2010. gada oktobris Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!