apteka.lv APTEKA.LV

Latvijas aptieku akcijas!-Сenas-Akcija        Latvijas aptieku akcijas!
Latvijas aptieku karte-СenasLatvijas aptieku karte Dežūrārsti. Medicīnskā palīdzība-СenasDežūrārsti. Medicīnskā palīdzība
Vakcinācijas piedāvājumi-Сenas-Akcija        Vakcinācijas piedāvājumi
Zāļu un to analogu meklēšana-Сenas Zāļu alfabētiskā meklēšana: ABCDEFG...

Zāļu un to analogu meklēšana Zāļu un to analogu meklēšana

Meklētājā ievadīt nemazāk kā 3 simbolus:

         Noderīgi         

Rindas uz izmeklējumus
Kompensējamo zāļu saraksti
Top.LV

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai! Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju! Vietne nekādā gadījumā nenes atbildību par zemāk publicēto preparāta aprakstu. Jūs pats uzņematies risku par tā lietošanu vai nelietošanu!

PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N10

Uz 2017-Oct-23
PARACETAMOL-zāle/preparāts -tabletes aptuvenā pirkšanas cena uz "PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N10" Rīgā, Latvijā ir:

 • 0.93€  1.1$  0.84£  63Rub  9SEK  4PLN  3.85₪ 

PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N10


Maksimāla pieļaujamā valsts cena Latvijā (no ZVA tīmekļa vietne) Euro: Maksimāla pieļaujamā cena Latvijā rādīta/indiceta attēlā uz zāle/preparāts -tabletes PARACETAMOL-GRINDEKS TBL 500MG N10     Pārbaudīt vēlreiz.

 ATĶ kods: N02BE01Aktīvās vielas: Paracetamolum

Latvijas zāles medikaments Ražots Latvijā.  Ražotājs, zīmols: Grindeks A/s.   Bezrecepšu medikaments/slimnieku kopšanas līdzekļi, pārsienamie materiāli, cimdi, medicīniskās ierīces,...

Zāles vai produkta nosaukums  Сenas Aptieku tīkls
PARACETAMOL-GRINDEKS 500MG TABLETES N10
0.93€ www.apotheka.lv (Oct-2017)
PARACETAMOL-RATIOPHARM, 500MG, ŽVAKUTĖS, N10
3.45€ Internetaptieka Lietuva EuroVaistine Online (Lietuva) (Sep-2017)
PARACETAMOL-GRINDEKS 500MG TABLETES N10

 .

Saskaņots ZVA 18.04.2011.

ZĀĻU APRAKSTS

1.    ZĀĻU NOSAUKUMS PARACETAMOL-GRINDEKS 500 mg tabletes

2.    KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 tablete satur 500 mg paracetamola (Paracetamolum).

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

3.    ZĀĻU FORMA

Tabletes.

Baltas vai gandrīz baltas apaļas tabletes ar plakanām gludām virsmām un noslīpinātām šķautnēm, ar dalījuma līniju vienā pusē.

Tableti var sadalīt vienādās daļās.

4.    KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1    Terapeitiskās indikācijas Drudzis. Nelielas sāpes.

4.2    Devas un lietošanas veids

Pieaugušajiem (arī vecāka gadu gājuma cilvēkiem) un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem: pa 0,5-1 g ik pēc 4-6 stundām, maksimālā dienas deva - 4 g.

Bērniem vecumā no 6-12 gadiem: pa 250-500 mg 3 līdz 4 reizes dienā, bet ne biežāk kā ik pēc 4 stundām; maksimālā dienas deva ir 2 g.

Šo zāļu formu nelietot bērniem līdz 6 gadu vecumam.

4.3    Kontrindikācijas

Paaugstināta jutība pret paracetamolu un/vai jebkuru no palīgvielām.

Smagas aknu slimības.

4.4    Īpaši brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Paracetamols jālieto piesardzīgi pacientiem ar aknu un/vai nieru funkciju traucējumiem, kā arī alkohola atkarības gadījumā.

Pārdozēšanas risks ir lielāks pacientiem ar alkohola izraisītām aknu slimībām, pat ja nav aknu cirozes parādību.

Nedrīkst pārsniegt norādītās devas.

Ja, ārstējoties ar paracetamolu, slimības simptomi neizzūd trīs dienu laikā, jākonsultējas ar ārstu.

Nelietot kopā ar citām paracetamolu saturošām zālēm.

4.5    Mijiedarbība ar citam zalem un citi mijiedarbības veidi

Paracetamola toksicitāte palielinās pacientiem, kas lieto citas potenciālas hepatotoksiskas vai aknu mikrosomālo enzīmu indukciju izraisošas zāles.

Vienlaikus lietošana ar probenecīdu var ietekmēt paracetamola izvadi un tā koncentrāciju plazmā.

Paracetamola ilgstoša lietošana pastiprina varfarīna un citu kumarīna atvasinājumu asinsreci kavējošo darbību, tā palielinot asiņošanas risku; lietojot paracetamolu īslaicīgi, šāds efekts nav novērots.

Metoklopramīds un domperidons var paātrināt paracetamola uzsūkšanos.

Holestiramīns kavē paracetamola uzsūkšanos, ja paracetamols lietots 1 stundu pirms vai pēc tā lietošanas.

Zāļu Imatinib ražotājs neiesaka lietot šīs zāles vienlaikus ar paracetamolu.

4.6    Fertilitāte, grūtniecība un zīdīšanas periods

Epidemioloģiskos pētījumos, lietojot paracetamolu terapeitiskās devās, nav novērota kaitīga ietekme ne uz grūtniecības norisi, ne uz augli. Paracetamols izdalās mātes pienā, bet tā daudzums pienā nav klīniski nozīmīgs. Pamatojoties uz esošajiem datiem, šīs zāles zīdīšanas laikā nav kontrindicētas.

4.7    Ietekme uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus

Neietekmē.

4.8    Nevēlamās blakusparādības

Lietojot paracetamolu terapeitiskās devās, blakusparādības rodas reti un parasti tās nav smagas.

Vairums blakusparādību rodas paracetamola pārdozēšanas gadījumā.

Asins un limfātiskās sistēmas traucējumi

Hematoloģiskas reakcijas, piem., trombocitopēnija, purpura, methemoglobinēmija un agranulocitoze, tomēr nav tiešu pierādījumu, ka tās izraisījis paracetamols.

Turpmāk minētās blakusparādības ir klasificētas atbilstoši orgānu sistēmai; norādot biežumu, izmantota šāda klasifikācija: ļoti bieži (≥1/10), bieži (≥1/100, <1/10), retāk (≥1/1 000, <1/100), reti (≥1/10 000, <1/1 000), ļoti reti (<1/10 000), ieskaitot atsevišķus gadījumus.

Ādas un zemādas audu bojājumi

Reti: izsitumi uz ādas un citas alerģiskas reakcijas.

Respiratorās, krūšu kurvja un videnes slimības

Ļoti reti: elpas trūkums. Predisponētiem pacientiem paracetamols atsevišķos gadījumos izraisījis bronhu spazmas (analgētisko līdzekļu izraisīta astma).

4.9 Pārdozēšana

Pārdozējot zāles, 24 stundu laikā vērojams bālums, rodas slikta dūša, vemšana, apetītes zudums, sāpes kuņģī. Aknu bojājumi var rasties 12-48 stundās. Iespējami glikozes metabolisma traucējumi un metaboliskā acidoze.

Smagas saindēšanās gadījumā rodas aknu mazspēja, encefalopātija un koma, pēc tam var iestāties nāve. Var būt akūta nieru mazspēja ar akūtu nieru kanāliņu nekrozi vai arī kanāliņu nekroze bez aknu mazspējas parādībām. Novēroti sirds ritma traucējumi un pankreatīts.

Visdrīzāk aknu bojājumi var rasties pieaugušajiem, kas ieņēmuši vairāk par 10 g paracetamola, vai bērniem, kas ieņēmuši vairāk par 150 mg/kg ķermeņa masas (lietojot paracetamolu parastās devās, metabolītus atindē glutations; toksiskā metabolīta pārākums izraisa neatgriezenisku aknu audu bojājumu).

Pārdozējot šīs zāles vai rodoties aizdomām par to pārdozēšanu, būtiski svarīgi ir nekavējoties uzsākt ārstēšanu (pat ja nav pārdozēšanas simptomu). Jābūt pieejamai vispārējai uzturošai terapijai.

Lai kavētu zāļu uzsūkšanos no gremošanas trakta, var lietot aktivēto ogli, ja paracetamola deva, kas lietota pēdējās stundas laikā, bijusi virs 150 mg/kg vai 12 g (lai kura no tām arī nebūtu mazāka). Informācija par kuņģa skalošanas efektivitāti paracetamola pārdozēšanas gadījumā ir nepietiekama. Ja par antidotu perorāli lieto acetilcisteīnu vai metionīnu, no kuņģa jāizvada aktivētā ogle, lai nesamazinātos antidota uzsūkšanās.

Lai acetilcisteīna vai metionīna darbība būtu efektīva, tie jālieto pirmo 10-12 stundu laikā pēc pārdozēšanas; acetilcisteīna efektivitāte saglabājas 24 stundas, iespējams arī ilgāk.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

5.1    Farmakodinamiskās īpašības

Farmakoterapeitiskā grupa: Nenarkotiskais analgētiskais un pretdrudža līdzeklis,

ATĶ kods: N02BE01

Paracetamola pretsāpju darbības pamatā ir tā spēja kavēt prostaglandīnu sintēzi. Temperatūru pazeminošā darbība saistīta ar tā ietekmi uz hipotalamusa termoregulācijas centru, temperatūras pazemināšanos izraisa perifēriskās asins plūsmas pastiprināšanās un pastiprināta svīšana.

5.2    Farmakokinētiskās īpašības

Paracetamols labi uzsūcas no kuņģa un zarnu trakta, maksimālā koncentrācija plazmā tiek sasniegta 14-2 stundās pēc perorālas lietošanas. Paracetamols nonāk lielākajā daļā audu, šķērso placentāro barjeru, izdalās arī mātes pienā. Paracetamols metabolizējas aknās un izdalās ar urīnu galvenokārt glikuronīdu un sulfātu konjugātu veidā, aptuveni 10 % -glutationa konjugātu veidā. Mazāk par 5 % paracetamola izdalās neizmainītā veidā. Eliminācijas pusperiods ir 1-4 stundas. Saistības pakāpe ar plazmas olbaltumvielām ir atkarīga no devas, lietojot terapeitiskas devas, tā ir neliela.

5.3    Preklīniskie dati par drošību

Nav jaunas būtiskas informācijas ārstiem.

6.    FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1    Palīgvielu saraksts

Nātrija cietes glikolāts Stearinskābe Magnija stearāts Povidons

6.2    Nesaderība

Nav zināma.

6.3    Uzglabāšanas laiks

5 gadi.

6.4    Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Sargāt no mitruma un gaismas.

6.5    Iepakojuma veids un saturs

10 tablešu blister!

1 vai 2 blisteri kartona paciņā.

6.6    Īpaši norādījumi atkritumu likvidēšanai un citi norādījumi par rīkošanos

Lai atvērtu blistera iepakojumu, viegli jāuzspiež uz tabletes un jāizņem no folijas.

7.    REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

AS GRINDEKS.

Krustpils 53, Rīga, LV-1057, Latvija Tālrunis: 67083205 Fakss: 67083505 E-pasts: grindeks@grindeks.lv

8.    REĢISTRĀCIJAS NUMURS(I)

98-0382

9.    REĢISTRĀCIJAS / PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS 02.08.2004 / 28.05.2009

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

02/2011

B. Grietena

AS GRINDEKS Vecākais zāļu reģistrācijas speciālists 21.02.2011. Lietošanas instrukcijas, zāļu(preparata) apraksta, anotācijas avots: Zāļu valsts aģentūra-ZVA- Attēlam ir informatīvs raksturs, kas nevienmēr atspoguļo zāles patieso izskatu.


[*] DDD. Informācijas avots: Pasaules veselības organizācijas (PVO) Zāļu statistikas metodoloģijas sadarbības centrs - [Nov-2015]


Atpakaļ

Thai Lotus Spa Massage
Aptiekām un veselības veikaliem Reklāmdevējiem

Autortiesības © 2011-2017 APTEKA.LV. Visas tiesības aizsargātas

Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai!

Konsultēties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju!